Vyhláška č. 342/2021 Z. z.Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 22/2011 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Platnosť od 29.09.2021
Účinnosť od 29.09.2021

OBSAH

342

VYHLÁŠKA

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

z 22. septembra 2021,

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 22/2011 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 10 ods. 2 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení zákona č. 393/2012 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 22/2011 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení vyhlášky č. 462/2012 Z. z., vyhlášky č. 371/2018 Z. z., vyhlášky č. 262/2019 Z. z. a vyhlášky č. 3/2021 Z. z. sa mení takto:

1. Príloha č. 3 znie:

„Príloha č. 3 k vyhláške č. 22/2011 Z. z.

(Vzor)

Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa

“.

2. Príloha č. 10 znie:

„Príloha č. 10 k vyhláške č. 22/2011 Z. z.

(Vzor)

Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí

“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Milan Krajniak v. r.