Nové konsolidované znenia

Konsolidované znenia predpisov s uvedením noviel, ktoré menia znenie predpisu v najbližšom období.


Účinnosť od Číslo Názov predpisu
01.04.2020 135/1961 Zb. Cestný zákon
v znení 393/2019 Z. z.
01.04.2020 564/1991 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o obecnej polícii
v znení , 393/2019 Z. z.
01.04.2020 233/1995 Z. z. Exekučný poriadok
v znení , 46/2020 Z. z.
01.04.2020 65/2001 Z. z. Zákon o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok
v znení , 46/2020 Z. z.
01.04.2020 328/2002 Z. z. Zákon o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov
v znení , 46/2020 Z. z.
01.04.2020 461/2003 Z. z. Zákon o sociálnom poistení
v znení , 46/2020 Z. z., 393/2019 Z. z., 385/2019 Z. z.
01.04.2020 595/2003 Z. z. Zákon o dani z príjmov
v znení , 46/2020 Z. z., 393/2019 Z. z.
01.04.2020 601/2003 Z. z. Zákon o životnom minime
v znení , 46/2020 Z. z.
01.04.2020 43/2004 Z. z. Zákon o starobnom dôchodkovom sporení
v znení , 46/2020 Z. z.
01.04.2020 580/2005 Z. z. Oznámenie o vydaní opatrenia o postupoch účtovania pre Sociálnu poisťovňu
v znení , 43/2020 Z. z.
01.04.2020 555/2007 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení , 461/2003 Z. z.
01.04.2020 447/2008 Z. z. Zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia
v znení , 46/2020 Z. z.
01.04.2020 8/2009 Z. z. Zákon o cestnej premávke
v znení , 393/2019 Z. z.
01.04.2020 9/2009 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke
v znení , 29/2020 Z. z.
01.04.2020 350/2009 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vykonávajú ustanovenia zákona o vinohradníctve a vinárstve
v znení , 51/2020 Z. z.
01.04.2020 563/2009 Z. z. Daňový poriadok
v znení , 46/2020 Z. z.
01.04.2020 20/2012 Z. z. Vyhláška o identifikácii a registrácii hovädzieho dobytka
v znení , 52/2020 Z. z.
01.04.2020 338/2013 Z. z. Novela zákona o sociálnom poistení
v znení , 461/2003 Z. z.
01.04.2020 240/2014 Z. z. Novela zákona o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku
v znení , 461/2003 Z. z.
01.04.2020 140/2015 Z. z. Novela zákona o sociálnom poistení
v znení , 461/2003 Z. z.
01.04.2020 426/2015 Z. z. Vyhláška o posudzovaní zdravotnej spôsobilosti na prijatie do štátnej služby profesionálneho vojaka
v znení , 55/2020 Z. z.
01.04.2020 266/2017 Z. z. Novela zákona o sociálnom poistení
v znení , 461/2003 Z. z.
01.04.2020 60/2018 Z. z. Zákon o technickej normalizácii
01.04.2020 289/2018 Z. z. Novela zákona o sociálnych službách
v znení , 461/2003 Z. z.
01.04.2020 222/2019 Z. z. Novela zákona o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku
v znení , 461/2003 Z. z.
01.04.2020 393/2019 Z. z. Novela zákona o cestnej premávke
04.04.2020 311/2001 Z. z. Zákonník práce
v znení , 66/2020 Z. z.
04.04.2020 461/2003 Z. z. Zákon o sociálnom poistení
v znení , 66/2020 Z. z.
04.04.2020 5/2004 Z. z. Zákon o službách zamestnanosti
v znení , 66/2020 Z. z.
04.04.2020 43/2004 Z. z. Zákon o starobnom dôchodkovom sporení
v znení , 66/2020 Z. z.
04.04.2020 124/2006 Z. z. Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
v znení , 66/2020 Z. z.
04.04.2020 448/2008 Z. z. Zákon o sociálnych službách
v znení , 66/2020 Z. z.
06.04.2020 461/2003 Z. z. Zákon o sociálnom poistení
v znení , 68/2020 Z. z.
06.04.2020 43/2004 Z. z. Zákon o starobnom dôchodkovom sporení
v znení , 68/2020 Z. z.
06.04.2020 576/2004 Z. z. Zákon o zdravotnej starostlivosti
v znení , 69/2020 Z. z.
06.04.2020 580/2004 Z. z. Zákon o zdravotnom poistení
v znení , 68/2020 Z. z.
06.04.2020 650/2004 Z. z. Zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení
v znení , 68/2020 Z. z.
06.04.2020 355/2007 Z. z. Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
v znení , 69/2020 Z. z.
06.04.2020 362/2011 Z. z. Zákon o liekoch a zdravotníckych pomôckach
v znení , 69/2020 Z. z.
06.04.2020 87/2018 Z. z. Zákon o radiačnej ochrane
v znení , 69/2020 Z. z.
09.04.2020 369/1990 Zb. Zákon o obecnom zriadení
v znení , 73/2020 Z. z.
09.04.2020 377/1990 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave
v znení , 73/2020 Z. z.
09.04.2020 401/1990 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o meste Košice
v znení , 73/2020 Z. z.
09.04.2020 455/1991 Zb. Živnostenský zákon
v znení , 73/2020 Z. z.
09.04.2020 42/1994 Z. z. Zákon o civilnej ochrane obyvateľstva
v znení , 73/2020 Z. z.
09.04.2020 73/1998 Z. z. Zákon o príslušníkoch Policajného zboru, Zboru väzenskej a justičnej stráže
v znení , 73/2020 Z. z.
09.04.2020 302/2001 Z. z. Zákon o samosprávnych krajoch
v znení , 73/2020 Z. z.
09.04.2020 314/2001 Z. z. Zákon o ochrane pred požiarmi
v znení , 73/2020 Z. z.
09.04.2020 315/2001 Z. z. Zákon o Hasičskom a záchrannom zbore
v znení , 73/2020 Z. z.
09.04.2020 543/2002 Z. z. Zákon o ochrane prírody a krajiny
v znení , 74/2020 Z. z.
09.04.2020 544/2002 Z. z. Zákon o Horskej záchrannej službe
v znení , 73/2020 Z. z.
09.04.2020 190/2003 Z. z. Zákon o strelných zbraniach a strelive
v znení , 73/2020 Z. z.
09.04.2020 364/2004 Z. z. Vodný zákon
v znení , 74/2020 Z. z.
09.04.2020 587/2004 Z. z. Zákon o Environmentálnom fonde
v znení , 74/2020 Z. z.
09.04.2020 85/2005 Z. z. Zákon o politických stranách a politických hnutiach
v znení , 73/2020 Z. z.
09.04.2020 473/2005 Z. z. Zákon o súkromnej bezpečnosti
v znení , 73/2020 Z. z.
09.04.2020 24/2006 Z. z. Zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
v znení , 74/2020 Z. z.
09.04.2020 569/2007 Z. z. Geologický zákon
v znení , 74/2020 Z. z.
09.04.2020 647/2007 Z. z. Zákon o cestovných dokladoch
v znení , 73/2020 Z. z.
09.04.2020 8/2009 Z. z. Zákon o cestnej premávke
v znení , 73/2020 Z. z.
09.04.2020 7/2010 Z. z. Zákon o ochrane pred povodňami
v znení , 74/2020 Z. z.
09.04.2020 137/2010 Z. z. Zákon o ovzduší
v znení , 74/2020 Z. z.
09.04.2020 404/2011 Z. z. Zákon o pobyte cudzincov
v znení , 73/2020 Z. z.
09.04.2020 39/2013 Z. z. Zákon o kontrole znečisťovania životného prostredia
v znení , 74/2020 Z. z.
09.04.2020 79/2015 Z. z. Zákon o odpadoch
v znení , 74/2020 Z. z.
09.04.2020 302/2019 Z. z. Zákon o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje
v znení , 74/2020 Z. z.
09.04.2020 356/2019 Z. z. Novela zákona o ochrane prírody a krajiny
v znení , 74/2020 Z. z.
09.04.2020 395/2019 Z. z. Zákon o občianskych preukazoch
v znení , 73/2020 Z. z.
09.04.2020 67/2020 Z. z. Zákon o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením choroby COVID-19
v znení , 75/2020 Z. z.
15.04.2020 356/2019 Z. z. Novela zákona o ochrane prírody a krajiny
25.04.2020 50/1976 Zb. Stavebný zákon
v znení , 90/2020 Z. z.
25.04.2020 143/1998 Z. z. Letecký zákon
v znení , 90/2020 Z. z.
25.04.2020 338/2000 Z. z. Zákon o vnútrozemskej plavbe
v znení , 90/2020 Z. z.
25.04.2020 131/2002 Z. z. Zákon o vysokých školách
v znení , 93/2020 Z. z.
25.04.2020 453/2003 Z. z. Zákon o štátnej správe v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti
v znení , 89/2020 Z. z.
25.04.2020 461/2003 Z. z. Zákon o sociálnom poistení
v znení , 95/2020 Z. z.
25.04.2020 596/2003 Z. z. Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
v znení , 93/2020 Z. z.
25.04.2020 597/2003 Z. z. Zákon o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení
v znení , 93/2020 Z. z.
25.04.2020 5/2004 Z. z. Zákon o službách zamestnanosti
v znení , 95/2020 Z. z.
25.04.2020 43/2004 Z. z. Zákon o starobnom dôchodkovom sporení
v znení , 95/2020 Z. z.
25.04.2020 650/2004 Z. z. Zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení
v znení , 95/2020 Z. z.
25.04.2020 93/2005 Z. z. Zákon o autoškolách
v znení , 90/2020 Z. z.
25.04.2020 172/2005 Z. z. Zákon o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja
v znení , 93/2020 Z. z.
25.04.2020 305/2005 Z. z. Zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele
v znení , 89/2020 Z. z.
25.04.2020 555/2005 Z. z. Zákon o energetickej hospodárnosti budov
v znení , 90/2020 Z. z.
25.04.2020 280/2006 Z. z. Zákon o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov
v znení , 90/2020 Z. z.
25.04.2020 245/2008 Z. z. Školský zákon
v znení , 93/2020 Z. z.
25.04.2020 448/2008 Z. z. Zákon o sociálnych službách
v znení , 89/2020 Z. z.
25.04.2020 513/2009 Z. z. Zákon o dráhach
v znení , 90/2020 Z. z.
25.04.2020 514/2009 Z. z. Zákon o doprave na dráhach
v znení , 90/2020 Z. z.
25.04.2020 91/2010 Z. z. Zákon o podpore cestovného ruchu
v znení , 90/2020 Z. z.
25.04.2020 443/2010 Z. z. Zákon o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní
v znení , 90/2020 Z. z.
25.04.2020 544/2010 Z. z. Zákon o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
v znení , 89/2020 Z. z.
25.04.2020 56/2012 Z. z. Zákon o cestnej doprave
v znení , 90/2020 Z. z.
25.04.2020 97/2013 Z. z. Zákon o pozemkových spoločenstvách
v znení , 91/2020 Z. z.
25.04.2020 150/2013 Z. z. Zákon o Štátnom fonde rozvoja bývania
v znení , 90/2020 Z. z.
25.04.2020 282/2015 Z. z. Zákon o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim
v znení , 90/2020 Z. z.
25.04.2020 106/2018 Z. z. Zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke
v znení , 90/2020 Z. z.
25.04.2020 112/2018 Z. z. Zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch
v znení , 94/2020 Z. z.
25.04.2020 213/2019 Z. z. Zákon o odplatách a o poskytovaní príspevku v civilnom letectve
v znení , 90/2020 Z. z.
25.04.2020 62/2020 Z. z. Zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii
v znení , 92/2020 Z. z.
25.04.2020 67/2020 Z. z. Zákon o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením choroby COVID-19
v znení , 96/2020 Z. z.