Zákon č. 375/2013 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

(v znení č. 422/2015 Z. z.(nepriamo), 440/2015 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 91/2013
Platnosť od 19.11.2013
Účinnosť od 01.01.2016

OBSAH

375

ZÁKON

z 23. októbra 2013,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2013.


Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.