Zákon č. 363/2013 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 185/2009 Z. z. o stimuloch pre výskum a vývoj a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Čiastka 90/2013
Platnosť od 15.11.2013 do31.10.2014
Účinnosť od 01.12.2013 do31.10.2014
Zrušený 177/2014 Z. z.

OBSAH

363

ZÁKON

z 23. októbra 2013,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 185/2009 Z. z. o stimuloch pre výskum a vývoj a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 185/2009 Z. z. o stimuloch pre výskum a vývoj a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 40/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z. a zákona č. 352/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 3 ods. 4 písm. a) sa za slová „Ministerstvo školstva“ vkladá čiarka a slová „vedy, výskumu a športu“.

2. V § 4 sa vypúšťa odsek 5.

Doterajšie odseky 6 až 8 sa označujú ako odseky 5 až 7.

3. V § 6 ods. 2 písm. c) sa slová „ods. 7“ nahrádzajú slovami „ods. 6“.

4. V § 6 ods. 3 písm. l) sa slová „ods. 8“ nahrádzajú slovami „ods. 7“.

5. V § 6a ods. 2 písm. g) sa na konci pripájajú tieto slová: „v nadväznosti na výšku celkových oprávnených nákladov na projekt základného výskumu, aplikovaného výskumu alebo experimentálneho vývoja“.

6. V § 8 uvádzacej vete sa vypúšťajú slová „náležitosti podľa všeobecného predpisu o správnom konaní33) a“.

7. V § 10 ods. 2 až 4 sa za slová „dotáciu vrátiť“ vkladajú slová „vrátane sankcií“ a nad slovom „predpisu“ sa odkazy 34 a 35 nahrádzajú odkazom 33.

Poznámka pod čiarou k odkazu 34 sa vypúšťa.

8. Poznámka pod čiarou k odkazu 35 znie:

35) Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

9. V § 11 ods. 6 sa slová „ods. 5“ nahrádzajú slovami „ods. 4“.

10. V prílohe prvom bode písm. a), b) a d) a šiestom bode sa vypúšťajú slová „(mil. eur)“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2013.


Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.