Oznámenie č. 81/2019 Z. z.Oznámenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 13. marca 2019 č. 1/2019 o podrobnostiach o stravovaní osoby, ktorej bola obmedzená osobná sloboda

Platnosť od 21.03.2019
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. apríla 2019.

81

OZNÁMENIE

Ministerstva obrany Slovenskej republiky

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky podľa § 38 ods. 4 zákona č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení zákona č. 62/2019 Z. z. vydalo

opatrenie z 13. marca 2019 č. 1/2019 o podrobnostiach o stravovaní osoby, ktorej bola obmedzená osobná sloboda.

Opatrenie ustanovuje spôsob zabezpečenia stravy osobe, ktorej bola Vojenskou políciou obmedzená osobná sloboda a percentuálny podiel z limitu výdavkov na jednotlivé stravné dávky (raňajky, obed, večera) poskytované tejto osobe, ktoré znáša štát.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. apríla 2019.

Opatrenie je uverejnené na webovom sídle Slov-Lex v Registri opatrení (www.slov-lex.sk) a v čiastke 13/2019 Vestníka Ministerstva obrany Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve obrany Slovenskej republiky. Opatrenie je uverejnené aj na webovom sídle Ministerstva obrany Slovenskej republiky http://www.mosr.sk/opatrenia-a-vynosy-ministerstva-obrany-slovenskej-republiky/.