Oznámenie č. 82/2019 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa

Platnosť od 25.03.2019

82

OZNÁMENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky do 13. marca 2019 uložené tieto kolektívne zmluvy vyššieho stupňa a dodatky ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa:

1. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre odvetvie drevospracujúceho priemyslu na Slovensku na rok 2019 z 31. decembra 2018 uzatvorená medzi Zväzom spracovateľov dreva Slovenskej republiky

a

Odborovým zväzom DREVO, LESY, VODA.

2. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre odvetvie celulózo-papierenského priemyslu v Slovenskej republike na roky 2019 – 2022 z 31. decembra 2018 uzatvorená medzi Zväzom celulózo-papierenského priemyslu Slovenskej republiky

a

Odborovým zväzom DREVO, LESY, VODA.

3. Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa z 1.apríla 2018 uzatvorený 1. februára 2019 medzi Odborovým zväzom KOVO a Nezávislými kresťanskými odbormi Slovenska

a

Zväzom hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie Slovenskej republiky.

4. Dodatok č. 1 na rok 2019 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2018 – 2020 z 11. júla 2018 uzavretý 7. februára 2019 medzi Energeticko-Chemickým odborovým zväzom a Asociáciou zamestnancov chemického a farmaceutického priemyslu SR

a

Zväzom chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky.

5. Dodatok č. 11 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa uzavretej na základe rozhodnutia rozhodcu zo 14. marca 2012 v znení Dodatku č. 1, Dodatku č. 2, Dodatku č. 3, Dodatku č. 4, Dodatku č. 5, Dodatku č. 6, Dodatku č. 7, Dodatku č. 8, Dodatku č. 9 a Dodatku č. 10 z 19. februára 2019 uzavretý medzi Slovenským odborovým zväzom zdravotníctva a sociálnych služieb

a

Asociáciou štátnych nemocníc Slovenskej republiky.