Nariadenie vlády č. 75/2004 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o ochranných opatreniach proti zavlečeniu a rozširovaniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty

Čiastka 34/2004
Platnosť od 14.02.2004 do14.05.2005
Účinnosť od 15.02.2004 do14.05.2005
Zrušený 199/2005 Z. z.

75

Nariadenie vlády

Slovenskej republiky

z 21. januára 2004

o ochranných opatreniach proti zavlečeniu a rozširovaniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. a na vykonanie § 30b zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1995 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení neskorších predpisov nariaďuje:


§ 1

(1) Toto nariadenie ustanovuje

a) ochranné opatrenia proti zavlečeniu organizmov, ktoré sú škodlivé pre rastliny alebo rastlinné produkty, na územie Slovenskej republiky a ostatných členských štátov z iných členských štátov a z tretích krajín,

b) ochranné opatrenia proti rozširovaniu škodlivých organizmov v rámci Európskych spoločenstiev prostriedkami, ktoré súvisia s prepravou rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov v rámci členského štátu,

c) rastlinolekárske osvedčenie a rastlinolekárske osvedčenie pre opätovný vývoz.

(2) Koordinačným a kontaktným centrom pre medzinárodnú spoluprácu v oblasti ochrany zdravia rastlín je Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).

§ 2

(1) Na účely tohto nariadenia sa rozumejú

a) rastlinami živé rastliny a ich časti vrátane osiva,1) pričom za živé časti rastlín sa považujú

1. plody v botanickom zmysle okrem hlboko zmrazených,

2. zelenina okrem hlboko zmrazenej,

3. hľuzy, podcibulie, cibule, rizómy,

4. rezané kvety,

5. odrezky s olistením,

6. zoťaté stromy s olistením,

7. pletivové kultúry rastlín,

b) rastlinnými produktmi produkty rastlinného pôvodu, nespracované alebo spracované jednoduchým spôsobom tak, že už nie sú rastlinami,

c) inými predmetmi predmety iné ako rastliny alebo rastlinné produkty, ktoré môžu prenášať škodlivé organizmy a ktoré podliehajú rastlinolekárskej kontrole,

d) pestovaním akákoľvek činnosť súvisiaca s umiestňovaním rastlín tak, aby sa zabezpečil ich ďalší rast, rozmnožovanie alebo rozširovanie,

e) rastlinami určenými na pestovanie

1. rastliny, ktoré sa už pestujú a ktoré sa majú po premiestnení na iné stanovište naďalej pestovať alebo presadiť, alebo

2. rastliny, ktoré sa nepestujú a po premiestnení na iné stanovište sa majú pestovať,

f) škodlivými organizmami akýkoľvek druh, kmeň alebo biotyp rastliny, živočícha alebo choroboplodného činiteľa, ktoré sú škodlivé pre rastliny alebo rastlinné produkty,

g) rastlinným pasom úradný doklad, ktorý potvrdzuje, že sú splnené ustanovenia tohto nariadenia, ktoré sa týkajú noriem rastlinolekárskej starostlivosti, ako aj osobitné požiadavky, a ktorý je

1. štandardizovaný na úrovni Európskych spoločenstiev pre rôzne typy rastlín alebo rastlinných produktov, a

2. ustanovený Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym (ďalej len „kontrolný ústav“) alebo zodpovedným úradným orgánom členského štátu a vydaný podľa § 7 a osobitných predpisov,2)

h) zodpovedným úradným orgánom

1. v Slovenskej republike orgán rastlinolekárskej starostlivosti,3)

2. v členskom štáte

2.1 úradná organizácia na ochranu rastlín členského štátu podľa Medzinárodného dohovoru o ochrane rastlín, alebo

2.2 štátna organizácia zriadená v súlade s ústavou príslušného členského štátu,

i) chránenou zónou územie v rámci Európskych spoločenstiev,

1. na ktorom

1.1. nie je usídlený alebo endemický jeden alebo viac škodlivých organizmov uvedených v tomto nariadení napriek priaznivým podmienkam na ich usídlenie, pričom sú usídlené v jednej alebo vo viacerých častiach Európskych spoločenstiev,

1.2. hrozí nebezpečenstvo, že sa tu určité škodlivé organizmy za priaznivých ekologických podmienok usídlia na určitých plodinách napriek skutočnosti, že tieto organizmy nie sú endemické ani usídlené v Európskych spoločenstvách,

2. a ktoré bolo uznané komisiou v súlade s požiadavkami Európskych spoločenstiev a

2.1. v prípade, na ktorý sa vzťahuje bod 1.1., na požiadanie príslušného členského štátu a na základe výsledkov príslušných prehliadok, ktoré boli vykonané pod dohľadom odborníkov podľa § 12,

2.2. v prípade uvedenom v bode 1.2. prehliadky nie sú povinné,

j) úradným vyhlásením alebo úradným opatrením vyhlásenie alebo opatrenie vykonané alebo prijaté podľa osobitných predpisov4) okrem ustanovení § 12,

1. zástupcami úradnej organizácie na ochranu rastlín členského štátu alebo pod ich dohľadom inými kvalifikovanými štátnymi zamestnancami v prípade vyhlásenia alebo opatrenia, ktoré sa týka vydania rastlinolekárskeho osvedčenia podľa § 10 ods. 2 a 3,

2. zástupcami, štátnymi zamestnancami alebo kvalifikovanými odborníkmi, ktorých zamestnáva jeden zo zodpovedných úradných orgánov vo všetkých ostatných prípadoch pod podmienkou, že títo zamestnanci nemajú žiadne osobné záujmy na dôsledkoch opatrení, ktoré prijmú a spĺňajú minimálne podmienky kvalifikácie podľa osobitných predpisov,5)

k) členským štátom každý členský štát Európskych spoločenstiev a Európskej únie,

l) treťou krajinou každá krajina, ktorá nie je členským štátom Európskych spoločenstiev alebo Európskej únie.

(2) Pre určité typy produktov môže kontrolný ústav v súlade s požiadavkami Európskych spoločenstiev rozhodnúť o používaní iných oficiálne schválených označení, ako sú rastlinné pasy; rastlinné pasy, ktoré podľa § 7 ods. 2 nie sú platné vo všetkých častiach Európskych spoločenstiev, sú osobitne označené.

(3) Zodpovedný úradný orgán môže poveriť výkonom odborných činností fyzickú osobu alebo právnickú osobu, ktorá spĺňa podmienky kvalifikácie,5) ak táto fyzická osoba, právnická osoba alebo jej členovia nemajú žiadne osobné záujmy na dôsledkoch opatrení, ktoré prijmú; o zodpovedných úradných orgánoch informuje6) Komisiu Európskych spoločenstiev (ďalej len „komisia“) ministerstvo.

(4) Toto nariadenie sa týka dreva, ak

a) má zachovaný úplne alebo čiastočne prirodzený oblý povrch (neopracované drevo) s kôrou alebo bez kôry, alebo je vo forme štiepkov, triesok, pilín, drevného odpadu alebo zvyškov, ak nie je ustanovené inak,

b) je vo forme prekladov, rozpier, paliet, obalového materiálu alebo pomocného dreva používaného pri preprave tovaru všetkého druhu bez ohľadu na to, či spĺňa ustanovenia podľa písmena a) za predpokladu, že predstavuje rastlinolekárske nebezpečenstvo; ustanovenia prílohy č. 5 tým nie sú dotknuté.

(5) Za škodlivý organizmus usídlený v oblasti sa považuje taký organizmus, ktorý sa vyskytuje v tejto oblasti, a neboli prijaté žiadne úradné opatrenia na účely jeho zničenia alebo sa tieto opatrenia ukázali ako neúčinné minimálne počas dvoch po sebe nasledujúcich rokov.

(6) Zodpovedný úradný orgán vykonáva v prípade podľa odseku 1 písm. i) bodu 1.1. pravidelné a systematické úradné prehliadky výskytu organizmov, vo vzťahu ku ktorým bola uznaná chránená zóna.

(7) Výsledky prehliadok podľa odseku 1 písm. i) bodu 1.1. a bodu 2.1. oznamuje6) ministerstvo komisii.

§ 3

(1) Na územie Slovenskej republiky je zakázané zavliekať a rozširovať

a) škodlivé organizmy uvedené v prílohe č. 1 časti A,

b) rastliny a rastlinné produkty uvedené v prílohe č. 2 časti A, ak sú napadnuté škodlivými organizmami, ktoré sú uvedené v tejto časti prílohy.

(2) Do chránených zón je zakázané zavliekať a rozširovať

a) škodlivé organizmy uvedené v prílohe č. 1 časti B,

b) rastliny a rastlinné produkty uvedené v prílohe č. 2 časti B, ak sú napadnuté príslušnými škodlivými organizmami, ktoré sú uvedené v tejto prílohe.

(3) Ustanovenia odseku 1 sa nevzťahujú na prípady slabého napadnutia rastlín okrem rastlín určených na pestovanie, škodlivými organizmami uvedenými v prílohe č. 1 časti A alebo v prílohe č. 2 časti A, ktoré boli špecifikované v súlade s požiadavkami Európskych spoločenstiev na základe hodnotenia nebezpečenstva príslušného škodlivého organizmu a schválené orgánmi zastupujúcimi členské štáty v oblasti ochrany rastlín.

(4) Ustanovenia odseku 1 sa vzťahujú na šírenie škodlivých organizmov prostriedkami, ktoré súvisia s prepravou rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov v rámci územia Slovenskej republiky.

(5) Ministerstvo môže v súlade s požiadavkami Európskych spoločenstiev prijať7) okrem prípadov, keď je výslovne ustanovené inak, opatrenia týkajúce sa zákazu zavlečenia na územie Slovenskej republiky a rozširovania v rámci územia Slovenskej republiky alebo osobitné podmienky pre zavlečenie a rozširovanie

a) škodlivých organizmov iných, ako sú uvedené v prílohách č. 1 a 2,

b) škodlivých organizmov, ktoré sú uvedené v prílohe č. 2 a ktoré sa vyskytujú na rastlinách iných, ako sú rastliny uvedené v tejto prílohe,

c) škodlivých organizmov, ktoré sú uvedené v prílohách č. 1 a 2, ktoré sú v izolovanom stave.

(6) Ustanovenie odseku 5 písm. a) sa tiež týka organizmov podľa § 2 ods. 1 písm. f), na ktoré sa nevzťahuje osobitný predpis8) alebo iné požiadavky Európskych spoločenstiev týkajúce sa geneticky modifikovaných organizmov.

(7) Ustanovenia odsekov 1, 2 a 4 sa nevzťahujú na škodlivé organizmy, rastliny alebo rastlinné produkty určené na vedecké, výskumné alebo šľachtiteľské účely.9)

§ 4

(1) Na územie Slovenskej republiky je zakázané zavliekať rastliny alebo rastlinné produkty uvedené v prílohe č. 3 časti A pochádzajúce z krajín, ktoré sú uvedené v tejto časti prílohy.

(2) Do chránených zón je zakázané zavliekať rastliny, rastlinné produkty a iné predmety uvedené v prílohe č. 3 časti B.

(3) Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa nevzťahujú na škodlivé organizmy, rastliny alebo rastlinné produkty určené na vedecké, výskumné alebo šľachtiteľské účely.9)

(4) Výnimku z ustanovenia odsekov 1 a 2 môže za predpokladu, že nehrozí nebezpečenstvo rozšírenia škodlivých organizmov, ministerstvo povoliť7) vo vzťahu k individuálnym špecifikovaným prípadom rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov, ktoré sa pestujú, vyrábajú alebo používajú v pohraničnej oblasti s treťou krajinou a ktoré sú dovezené na územie Slovenskej republiky na účely spracovania v blízkych lokalitách v pohraničnej oblasti.

(5) Pri udelení výnimky podľa odseku 4 ministerstvo špecifikuje lokalitu a meno osoby, ktorá túto lokalitu obhospodaruje. Rastliny, rastlinné produkty a iné predmety, ktoré podliehajú výnimke podľa odseku 4, musí sprevádzať dokumentácia o lokalite, z ktorej uvedené rastliny, rastlinné produkty a iné predmety pochádzajú. Podrobnosti musia byť pravidelne aktualizované a prístupné komisii.

§ 5

(1) Na územie Slovenskej republiky je zakázané zavliekať rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety uvedené v prílohe č. 4 časti A, ak nespĺňajú osobitné požiadavky uvedené v tejto časti prílohy.

(2) Do chránených zón je zakázané zavliekať a v rámci chránených zón prepravovať rastliny, rastlinné produkty a iné predmety uvedené v prílohe č. 4 časti B, ak nespĺňajú príslušné osobitné požiadavky uvedené v tejto časti prílohy.

(3) Ustanovenie odseku 1 sa vzťahuje tiež na prepravu rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov na území Slovenskej republiky. Ustanovenie § 6 ods. 17 tým nie je dotknuté.

(4) Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa nevzťahujú na prepravu malého množstva rastlín, rastlinných produktov, potravín alebo krmiva, ak sú určené na použitie vlastníkom alebo príjemcom na konzumáciu počas prepravy a nie sú určené na priemyselné alebo komerčné účely, ak nehrozí nebezpečenstvo rozšírenia škodlivých organizmov.

(5) Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa nevzťahujú na škodlivé organizmy, rastliny alebo rastlinné produkty určené na vedecké, výskumné alebo šľachtiteľské účely.9)

(6) Výnimku z ustanovení odsekov 1 až 3 môže za predpokladu, že nehrozí nebezpečenstvo rozšírenia škodlivých organizmov, ministerstvo povoliť7) vo vzťahu k individuálnym špecifikovaným prípadom rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov, ktoré sa pestujú, vyrábajú alebo používajú v pohraničnej oblasti s treťou krajinou a ktoré sú dovezené na územie Slovenskej republiky na účely spracovania v blízkych lokalitách v pohraničnej oblasti.

(7) Pri udelení výnimky podľa odseku 6 ministerstvo špecifikuje lokalitu a meno osoby, ktorá túto lokalitu obhospodaruje. Rastliny, rastlinné produkty a iné predmety, ktoré podliehajú výnimke podľa odseku 6, musí sprevádzať dokumentácia o lokalite, z ktorej uvedené rastliny, rastlinné produkty a iné predmety pochádzajú. Podrobnosti musia byť pravidelne aktualizované a prístupné komisii.

§ 6

(1) Rastliny, rastlinné produkty a iné predmety uvedené v prílohe č. 5 časti A, ktoré sú uvádzané do obehu na území Slovenskej republiky alebo ktoré majú byť premiestnené do iného členského štátu, sa musia dôkladne skontrolovať, a to na základe prehliadky všetkých rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov, alebo ich reprezentatívnej vzorky, prípadne dopravných prostriedkov, kontajnerov a obalov používaných pri preprave zásielok tak, aby sa zabezpečilo, že

a) nie sú napadnuté škodlivými organizmami uvedenými v prílohe č. 1 časti A,

b) v prípade rastlín a rastlinných produktov uvedených v prílohe č. 2 časti A nie sú napadnuté škodlivými organizmami uvedenými v tejto časti prílohy,

c) v prípade rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov uvedených v prílohe č. 4 časti A spĺňajú osobitné požiadavky, ktoré sú uvedené v tejto časti prílohy.

(2) Ak ide o rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety, ktoré sú vypestované alebo vyrobené na území Slovenskej republiky, je rastlinolekárska kontrola podľa odseku 1 zameraná na splnenie ustanovení uvedených v prílohe č. 1 časti A II. kapitole, v prílohe č. 2 časti A II. kapitole a v prílohe č. 4 časti A II. kapitole.

(3) Ak sa na základe rastlinolekárskej kontroly vykonanej podľa odsekov 1 a 2 na príslušných rastlinách alebo rastlinných produktoch zistí výskyt škodlivých organizmov uvedených v prílohe č. 1 časti A I. kapitole a v prílohe č. 2 časti A I. kapitole, podmienky uvedené v § 7 na vydanie rastlinného pasu sa nepovažujú za splnené.

(4) Ak sú v Slovenskej republike alebo v členskom štáte určenia ustanovené osobitné požiadavky týkajúce sa chránených zón podľa § 3 ods. 2 a § 5 ods. 2 a zákazu zavlečenia a rozširovania škodlivých organizmov podľa § 3 ods. 5, rastlinolekárska kontrola podľa odseku 1 sa vykonáva v súlade s uvedenými ustanoveniami.

(5) Osivá uvedené v prílohe č. 4 časti A, ktoré majú byť zavlečené do iného členského štátu, podliehajú rastlinolekárskej kontrole podľa odsekov 1 až 3 a musia spĺňať osobitné požiadavky uvedené v tejto časti prílohy.

(6) Ustanovenia odsekov 1, 4 a 5 sa

a) vzťahujú na prepravu rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov v rámci územia Slovenskej republiky; ustanovenie odseku 11 tým nie je dotknuté,

b) nevzťahujú na prepravu rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov cez chránenú zónu alebo mimo chránenej zóny, ak ide o škodlivé organizmy, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 časti B alebo v prílohe č. 2 časti B, a o osobitné požiadavky uvedené v prílohe č. 4 časti B,

c) nevzťahujú na prepravu malého množstva rastlín, rastlinných produktov, potravín alebo krmiva, ak sú určené na použitie vlastníkom alebo príjemcom na konzumáciu počas prepravy a nie sú určené na priemyselné alebo komerčné účely, ak nehrozí nebezpečenstvo rozšírenia škodlivých organizmov.

(7) Rastlinolekárskou kontrolou podľa odsekov 1, 4 a 5 sa úradným postupom zisťuje výskyt škodlivých organizmov a

a) kontrole podliehajú rastliny alebo rastlinné produkty uvedené v prílohe č. 5 časti A, ktoré výrobca pestuje, vyrába alebo používa, alebo sú inak prítomné v prevádzkových priestoroch, ako aj používaný pestovateľský substrát,

b) kontroly sa vykonávajú v prevádzkových priestoroch, pokiaľ možno v mieste produkcie,

c) kontroly sa vykonávajú pravidelne, vo vhodnom čase, najmenej raz ročne, aspoň vizuálnou prehliadkou bez toho, aby boli dotknuté osobitné požiadavky uvedené v prílohe č. 4.

(8) Každá fyzická osoba alebo právnická osoba, u ktorej sa vyžadujú podľa odsekov 1 až 5 úradné rastlinolekárske kontroly uvedené v odseku 7, vrátane spoločných skladov a distribučných stredísk (ďalej len „žiadateľ o registráciu“) je povinná požiadať kontrolný ústav o zápis do registra výrobcov a dovozcov. Register výrobcov a dovozcov vedie9) kontrolný ústav a musí byť na požiadanie prístupný komisii.

(9) O registráciu musia tiež požiadať

a) fyzické osoby alebo právnické osoby vrátane spoločných skladov alebo distribučných stredísk vo výrobných oblastiach zemiakov (Solanum tuberosum L.) okrem sadivových zemiakov; ustanovenia odsekov 1 až 5 platia primerane,

b) fyzické osoby alebo právnické osoby zaoberajúce sa výrobou a sušením obalového materiálu a obalov z dreva; ustanovenia odsekov 1, 2 a 4 platia primerane.

(10) Žiadateľ o registráciu kontrolnému ústavu predkladá

a) žiadosť o registráciu výrobcu a dovozcu, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 6 časti A,

b) potvrdenie o existencii karanténneho skladu, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 7,

c) výpis z obchodného registra nie starší ako tri mesiace, ak ide o právnickú osobu, a výpis zo živnostenského registra nie starší ako tri mesiace, ak ide o fyzickú osobu,

d) výpis z evidencie nie starší ako tri mesiace, ak ide o súkromne hospodáriaceho roľníka,10)

e) osvedčenie o odbornej spôsobilosti alebo jeho fotokópiu, ak spĺňa podmienky podľa osobitného predpisu.11)

(11) Kontrolný ústav po preverení údajov uvedených v žiadosti a zistení, či žiadateľ spĺňa povinnosti uvedené v odseku 16, zaznamená žiadateľa do úradného registra pod registračným číslom umožňujúcim jeho identifikáciu (ďalej len „registrovaná osoba“).

(12) Ak kontrolný ústav podľa odseku 10 usúdi, že žiadateľ nebude schopný spĺňať povinnosti uvedené v odseku 16 písm. a) až f) a písm. i), alebo zistí, že žiadateľ nepodlieha registrácii, kontrolný ústav žiadateľa do úradného registra nezapíše.

(13) Register výrobcov a dovozcov obsahuje najmä

a) obchodné meno spoločnosti, adresu sídla a identifikačné číslo právnickej osoby alebo meno, priezvisko a adresu fyzickej osoby,

b) registračné číslo, ktoré umožňuje jednoznačnú identifikáciu právnickej osoby alebo fyzickej osoby,

c) meno, priezvisko a adresu osoby alebo osôb, ktoré poverili osoby registrované podľa odseku 11 rokovať s kontrolným ústavom,

d) rozsah a povahu činností podľa žiadosti o registráciu,

e) presnú adresu všetkých pracovísk a prevádzok, v ktorých sa pestujú rastliny a vyrábajú rastlinné produkty a iné predmety uvedené v prílohe č. 5 časti A alebo v ktorých sa skladujú alebo sa inak manipuluje s rastlinami, rastlinnými produktmi a inými predmetmi uvedenými v prílohe č. 5 časti A,

f) údaje o skončení činnosti registrovanej osoby.

(14) Registrovaná osoba je povinná požiadať o zmenu alebo doplnenie rozsahu registrácie, ak sa rozhodne vykonávať ďalšie činnosti popri činnostiach, pre ktoré sa zaregistrovala, alebo iné činnosti namiesto tých, pre ktoré sa zaregistrovala. Vzor žiadosti o zmenu registrácie výrobcu a dovozcu je uvedený v prílohe č. 6 časti B. Podľa potreby registrovaná osoba predkladá aj doklady uvedené v odseku 16 písm. b) až e).

(15) Kontrolný ústav prijme potrebné opatrenia, ak sa preukáže, že registrovaná osoba nespĺňa povinnosti uvedené v odseku 16. Opatrenia sa zrušia bezodkladne, keď sa zistí, že registrovaná osoba spĺňa uvedené povinnosti.

(16) Registrovaná osoba je povinná

a) uchovávať aktualizovaný plán pozemkov a priestorov, v ktorých pestuje, vyrába, skladuje alebo používa rastliny, rastlinné produkty a iné predmety,

b) viesť záznamy a uchovávať dokumenty najmenej po dobu jedného roka odo dňa, keď došlo k poslednému prevodu rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov na iné osoby, a to pri rastlinách, rastlinných produktoch a iných predmetoch, ktoré

1. zakúpila na účely uskladnenia, prebalenia alebo pestovania,

2. sa nachádzajú v štádiu výroby alebo

3. odoslala iným osobám,

c) byť k dispozícii alebo poveriť inú osobu v oblasti rastlinnej výroby a zdravia rastlín, ktorá bude k dispozícii, počas kontrol vykonávaných kontrolným ústavom,

d) vykonávať vo vhodnom čase vizuálne kontroly podľa pokynov ustanovených kontrolným ústavom,

e) umožniť prístup osobám oprávneným kontrolným ústavom na účely kontroly a odoberania vzoriek vrátane kontrol záznamov a dokumentov podľa písmena b),

f) oznámiť bezodkladne kontrolnému ústavu každý nezvyčajný výskyt škodlivých organizmov alebo príznakov ich výskytu,

g) zabezpečiť totožnosť materiálu, ak sa k nemu nepripojí rastlinný pas vydaný podľa § 7 ods. 1 až 6,

h) dodržiavať osobitné povinnosti týkajúce sa zdravotného stavu rastlín, a to najmä zvláštne vyšetrenie, odber vzoriek, izoláciu, odstránenie, ošetrovanie, zničenie, označovanie a iné opatrenia na účely prílohy č. 4 časti A II. kapitoly alebo prílohy č. 4 časti B,

i) viesť záznamy o vykonaných opatreniach nariadených kontrolným ústavom a uchovávať ich aspoň po dobu jedného roka.

(17) Ak nehrozí rozširovanie škodlivých organizmov,

a) registrácii podľa odsekov 8 a 9 nepodliehajú malí výrobcovia alebo spracovatelia, ktorých celá produkcia a predaj príslušných rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov sú určené na konečné použitie osobami na miestnom trhu a ktorí sa profesionálne nezaoberajú rastlinnou výrobou (miestny pohyb) a na ktorých sa nevzťahujú ustanovenia odsekov 7 až 9,

b) rastlinolekárskej kontrole podľa ustanovení tohto paragrafu nepodliehajú rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety uvádzané do obehu v rámci miestneho trhu malými výrobcami, na ktorých sa nevzťahujú ustanovenia odsekov 7 až 9.

(18) Podrobnosti o podmienkach na prepravu rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov v rámci chránenej zóny, o zárukách ohľadne pohybu rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov v rámci chránenej zóny, o vykonávaní úradných kontrol podľa odseku 2, o povinnostiach registrovaných osôb, výnimkách z povinnosti registrácie pre malého výrobcu a prepravy rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov v rámci miestneho trhu vrátane príslušných postupov a o označovaní obalového materiálu a obalov z dreva ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom v súlade s požiadavkami Európskych spoločenstiev.

§ 7

(1) Ak sa na základe rastlinolekárskej kontroly vykonanej podľa § 6 ods. 1, 4 a 5 usúdi, že ustanovené podmienky boli splnené, bude vydaný rastlinný pas pre príslušné rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety.

(2) Ak rastlinolekárska kontrola uvedená v odseku 1 nie je zameraná na podmienky platné pre chránené zóny alebo ak podmienky neboli splnené, vydaný rastlinný pas nie je platný pre príslušné chránené zóny a musí byť označený podľa § 2 ods. 2.

(3) Rastliny, rastlinné produkty a iné predmety uvedené v prílohe č. 5 časti A I. kapitole sa nesmú uvádzať do obehu v rámci územia Slovenskej republiky inak ako v rámci miestneho trhu podľa § 6 ods. 17 písm. b), ak k nim, k ich obalom alebo k dopravným prostriedkom, ktorými sa prepravujú, nie je pripojený rastlinný pas platný pre príslušné územie, ktorý bol vydaný podľa odseku 1.

(4) Rastliny, rastlinné produkty a iné predmety uvedené v prílohe č. 5 časti A II. kapitole sa nesmú zavliekať do chránených zón alebo premiestňovať v rámci chránených zón, ak k nim, k ich obalom alebo k dopravným prostriedkom, ktorými sa prepravujú, nie je pripojený rastlinný pas platný pre príslušnú chránenú zónu, ktorý bol vydaný podľa odseku 2.

(5) Ustanovenie odseku 4 sa nevzťahuje na rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety, ktoré spĺňajú podmienky na ich premiestňovanie cez chránenú zónu alebo v rámci chránenej zóny podľa osobitného predpisu.12)

(6) Ustanovenia odsekov 3 a 4 sa nevzťahujú na prepravu malého množstva rastlín, rastlinných produktov, potravín alebo krmiva, ak sú určené na použitie vlastníkom alebo prijímateľom na spotrebu počas prepravy a nie sú určené na priemyselné alebo komerčné účely, ak nehrozí nebezpečenstvo rozšírenia škodlivých organizmov.

(7) Rastlinné pasy vydáva, vystavuje a uchováva

a) kontrolný ústav alebo

b) pod jeho kontrolou po udelení oprávnenia vydáva rastlinné pasy

1. osoba registrovaná podľa § 6 ods. 8,

2. osoba, ktorá žiada o vydanie náhradného rastlinného pasu, podľa § 7 ods. 14 písm. b),

3. dovozcovia podľa § 10 ods. 13.

(8) Registrovaná osoba uvedená v odseku 7 písm. b) musí požiadať kontrolný ústav o oprávnenie vydávať rastlinné pasy. Vzor žiadosti o oprávnenie na vydávanie rastlinných pasov je uvedený v prílohe č. 6 časti C. Ak kontrolný ústav registrovanej osobe oprávnenie neudelí, musí registrovaná osoba požiadať o vydanie rastlinných pasov.

(9) Kontrolný ústav zruší oprávnenie vydávať rastlinné pasy osobám uvedeným v odseku 8, ak zistí závažné alebo opakované nedodržanie postupu pri vydávaní rastlinných pasov alebo závažné nedodržanie povinností uvedených v § 6 ods. 16, alebo týmto osobám zruší registráciu. Vzor žiadosti o zmeny v udelenom oprávnení na vydávanie rastlinných pasov je uvedený v prílohe č. 6 časti D.

(10) Pri vydaní rastlinného pasu musia byť splnené tieto podmienky:

a) rastlinný pas musí pozostávať z úradnej návesky a sprievodného dokladu, ktorý musí obsahovať informácie uvedené v prílohe č. 8, a

1. náveska nesmie byť predtým použitá a musí byť vyhotovená z vhodného materiálu,

2. použitie samolepiacich návesiek musí byť schválené kontrolným ústavom,

3. ako sprievodný doklad možno použiť akýkoľvek doklad, ktorý sa bežne používa na obchodné účely,

4. sprievodný doklad nie je potrebný, ak sú informácie uvedené v prílohe č. 8 uvedené na náveske,

b) informácie uvedené v prílohe č. 8 musia byť vytlačené a uvedené aspoň v jednom z úradných jazykov Európskych spoločenstiev,

c) informácie na rastlinnom pase musia byť vytlačené, napísané písacím strojom alebo paličkovým písmom; botanický názov rastlín alebo rastlinných produktov musí byť uvedený po latinsky; nepotvrdené zmeny alebo prepisovania majú za následok neplatnosť rastlinného pasu,

d) ak ide o hľuzy ľuľka zemiakového (Solanum tuberosum L.) určené na pestovanie (ďalej len „sadivové zemiaky“)

1. za rastlinný pas sa považuje výlučne úradná náveska podľa osobitného predpisu,13)

2. súlad s ustanoveniami osobitného predpisu,13) ktoré sa týkajú zavlečenia sadivových zemiakov do chránenej zóny a premiestňovania v rámci chránenej zóny uznanej vo vzťahu k organizmom škodlivým pre sadivové zemiaky, sa uvedie na náveske alebo na sprievodnom doklade podľa písmena a) tretieho bodu,

e) ak osoby uvedené v odseku 7 písm. b) zamýšľajú odoslať rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety do chránenej zóny, kontrolný ústav na základe kontroly rozhodne, či sú rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety spôsobilé pre príslušnú chránenú zónu. Uvedené osoby sú povinné oznámiť predpokladané zavlečenie v dostatočnom časovom predstihu a súčasne požiadať o vydanie rastlinného pasu platného pre príslušnú chránenú zónu,

f) v rastlinnom pase určenom pre rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety určené pre chránenú zónu musí byť uvedený rozlišovací znak „ZP“ (zona protecta), ktorý označuje, že rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety sú určené do príslušnej chránenej zóny a vedľa rozlišovacieho znaku musí byť uvedený kód chránenej zóny,

g) v rastlinnom pase určenom pre rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety nepochádzajúce z Európskych spoločenstiev sa musí uviesť krajina pôvodu alebo krajina odosielateľa,

h) osoby uvedené v odseku 7 písm. b) sú zodpovedné za pripojenie časti rastlinného pasu, ktorá pozostáva z návesky na rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety, ich obaly alebo dopravné prostriedky, ktoré ich prepravujú, a to takým spôsobom, aby sa nemohli znovu použiť.

(11) Vydanie rastlinného pasu zahŕňa prípravu pasu, najmä vyplnenie údajov, a činnosť potrebnú na to, aby rastlinný pas bol k dispozícii na použitie žiadateľom uvedeným v odseku 8.

(12) Ak rastlinný pas pozostáva z návesky a sprievodného dokladu,

a) časť rastlinného pasu, ktorá pozostáva z návesky, musí obsahovať údaje uvedené v bodoch 1 až 5 prílohy č. 8, a

b) časť rastlinného pasu pozostávajúca zo sprievodného dokladu musí obsahovať všetky údaje uvedené v prvom až desiatom bode prílohy č. 8.

(13) V sprievodnom doklade, ktorý je súčasťou rastlinného pasu, možno uviesť aj iné údaje podľa osobitného predpisu,13) musia však byť zreteľne oddelené od údajov uvedených v prílohe č. 8.

(14) Rastlinný pas možno nahradiť iným rastlinným pasom (ďalej len „náhradný rastlinný pas“) v súlade s nasledujúcimi ustanoveniami:

a) rastlinný pas možno nahradiť bez porušenia osobitných požiadaviek ustanovených v prílohe č. 4, iba ak sa zásielky rozdelili alebo ak sa niekoľko zásielok alebo ich častí spojilo, ak sa zmenil zdravotný stav zásielok, alebo v iných prípadoch podľa odseku 15,

b) nahradenie možno uskutočniť iba na žiadosť registrovanej osoby,

c) náhradný rastlinný pas môže vystaviť zodpovedný úradný orgán oblasti, v ktorej sa nachádzajú prevádzkové priestory, a iba vtedy, ak od okamihu distribúcie možno osobou uvedenou v písmene b) zaručiť identitu zásielky alebo dávky zásielky, pod podmienkou, že je vylúčené akékoľvek nebezpečenstvo napadnutia zásielky alebo dávky zásielky škodlivými organizmami uvedenými v prílohách č. 1 a 2,

d) na náhradnom pase musí byť vedľa rozlišovacieho znaku „RP“ (náhradný pas) uvedené registračné číslo pôvodného výrobcu alebo dovozcu, ktorý udáva, že uvedený rastlinný pas nahrádza pôvodný rastlinný pas,

e) podľa toho, kde je náhradný rastlinný pas uchovaný, kontrolný ústav buď doručí uvedený rastlinný pas, alebo oprávni osoby uvedené v ods. 7 písm. b) na jeho vydanie a použitie,

f) postup náhrady rastlinného pasu musí byť v súlade s ustanoveniami, ktoré možno prijať podľa odseku 15.

(15) Podrobné postupy na vydávanie rastlinných pasov podľa odsekov 1 a 2, podmienky, podľa ktorých možno nahradiť rastlinný pas, podrobnosti postupu nahradenia rastlinného pasu a podrobnosti týkajúce sa označovania náhradných rastlinných pasov v súlade s odsekom 14, ako aj podrobnosti premiestňovania rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov do chránenej zóny alebo v rámci chránenej zóny ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom v súlade s požiadavkami Európskych spoločenstiev.

§ 8

(1) Ak sa na základe rastlinolekárskej kontroly podľa § 6 ods. 1, 4 a 5 a vykonanej podľa § 6 ods. 6 a 7 zistí, že podmienky ustanovené v týchto odsekoch nie sú splnené, rastlinný pas sa nesmie vydať. Ustanovenie odseku 2 tým nie je dotknuté.

(2) Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na prípady, ak sa na základe rastlinolekárskej kontroly vykonanej v súlade s § 6 zistí, že časť rastlín alebo rastlinných produktov pestovaných, vyrábaných alebo používaných výrobcom alebo inak prítomných v jeho prevádzkových priestoroch, alebo používaný pestovateľský substrát nepredstavujú žiadne nebezpečenstvo rozšírenia škodlivých organizmov; rastlinný pas možno vydať iba pre túto časť rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov.

(3) Rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety, ktoré nespĺňajú podmienky podľa § 6 ods. 1, 4 a 5, podliehajú týmto opatreniam:

a) primeranému ošetreniu, a následne, ak rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety spĺňajú po ošetrení podmienky podľa § 7, možno vydať rastlinný pas, alebo

b) povoleniu na prepravu pod úradnou kontrolou do oblastí, v ktorých tieto rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety, alebo pestovateľské substráty nepredstavujú ďalšie nebezpečenstvo, alebo

c) povoleniu na prepravu pod úradnou kontrolou do miest priemyselného spracovania, alebo

d) zničeniu.

(4) Ak sa nepotvrdí, že je vylúčené nebezpečenstvo rozšírenia škodlivých organizmov, úplne alebo čiastočne sa pozastavia aktivity výrobcu. Počas tohto pozastavenia sa § 7 neuplatňuje a rastlinný pas nemožno vydať.

(5) Ak sa na základe rastlinolekárskej kontroly vykonanej u fyzickej osoby alebo právnickej osoby uvedenej v § 6 ods. 9 zistí, že rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety uvedené v tomto paragrafe sú napadnuté škodlivými organizmami uvedenými v prílohách č. 1 a 2, odseky 2 až 4 platia primerane.

§ 9

(1) Kontrolný ústav vykonáva14) kontroly rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov zamerané na splnenie rastlinolekárskych požiadaviek a splnenie ustanovení § 7 ods. 3 a 4, a to náhodne a bez diskriminácie vzhľadom na pôvod rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov

a) v miestach prepravy rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov,

b) v prevádzkových priestoroch, kde sa pestujú, vyrábajú, skladujú alebo ponúkajú na predaj rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety, ako aj v prevádzkových priestoroch nákupcov týchto rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov,

c) v miestach, v ktorých sa vykonávajú kontroly dokumentov z iných ako rastlinolekárskych dôvodov.15)

(2) Kontrolný ústav vykonáva16) minimálne raz ročne rastlinolekársku kontrolu prevádzkových priestorov fyzických osôb a právnických osôb, ktoré podliehajú registrácii podľa § 6 ods. 8 a 9 a § 10 ods. 6. Ak sa zistia skutočnosti, ktoré vedú k predpokladu, že neboli splnené podmienky zabezpečenia zdravotného stavu rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov, alebo osobitné požiadavky, kontroly podľa tohto odseku a odseku 1 môžu byť zamerané na určitý problém.

(3) Komerční nákupcovia rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov sú ako koneční užívatelia profesionálne zapojení do rastlinnej výroby povinní uchovávať rastlinné pasy najmenej rok a musia ich dokladovať vo svojej evidencii.

(4) Fytoinšpektorovi pri vykonávaní kontroly uvedenej v odsekoch 1 až 2 musí byť umožnený prístup k rastlinám, rastlinným produktom alebo k iným predmetom v ktoromkoľvek štádiu pestovania alebo výroby a obchodného reťazca. Fytoinšpektor je oprávnený17) urobiť akékoľvek zisťovanie potrebné na vykonanie úradnej rastlinolekárskej kontroly vrátane kontroly rastlinných pasov a ich evidencie.

(5) Fytoinšpektorom môžu pri úradných kontrolách asistovať odborníci uvedení v § 12.

(6) Ak sa počas rastlinolekárskych úradných kontrol vykonávaných podľa tohto paragrafu zistí, že rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety predstavujú nebezpečenstvo rozšírenia škodlivých organizmov, tieto rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety podliehajú úradným opatreniam podľa § 8 ods. 3.

(7) Ak sa potvrdí, že časť rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov je napadnutá škodlivými organizmami, ktoré sú uvedené v prílohách č. 1 a 2, uvádzanie do obehu zostávajúcej časti zásielky nebude zakázané, ak nie je podozrenie z napadnutia tejto časti zásielky a ak je vylúčené nebezpečenstvo rozšírenia škodlivých organizmov.

(8) Ministerstvo informuje členskú krajinu pôvodu rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov, na ktoré sa vzťahujú odseky 6 a 7, o všetkých prípadoch pozastavenia rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov pochádzajúcich z tejto členskej krajiny z dôvodu zákazov alebo obmedzení týkajúcich sa rastlinolekárskych opatrení. Bez toho, aby boli dotknuté opatrenia, ktoré kontrolný ústav môže považovať za potrebné prijať vo vzťahu k zadržanej zásielke, táto informácia musí byť podaná čo najskôr tak, aby zodpovedný orgán na ochranu rastlín odosielateľskej krajiny mohol prípad preštudovať, najmä s ohľadom na prijatie krokov potrebných na zabránenie ďalším podobným výskytom, a ak to bude potrebné a možné, prijatie takých opatrení vo vzťahu k zadržanej zásielke, ktoré zodpovedajú úrovni nebezpečenstva spojeného s predmetným prípadom.

§ 10

(1) Rastliny, rastlinné produkty a iné predmety uvedené v prílohe č. 5 časti B, pochádzajúce z tretích krajín, ktoré majú byť zavlečené na územie Slovenskej republiky, musia sa dôkladne skontrolovať, a to na základe prehliadky všetkých rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov, alebo ich reprezentatívnej vzorky, prípadne dopravných prostriedkov, kontajnerov a obalov používaných na prepravu zásielok tak, aby sa zabezpečilo, že

a) nie sú napadnuté škodlivými organizmami uvedenými v prílohe č. 1 časti A,

b) v prípade rastlín a rastlinných produktov uvedených v prílohe č. 2 časti A nie sú napadnuté škodlivými organizmami uvedenými v tejto časti prílohy,

c) v prípade rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov uvedených v prílohe č. 4 časti A spĺňajú osobitné požiadavky, ktoré sú uvedené v tejto časti prílohy.

(2) Rastliny, rastlinné produkty a iné predmety uvedené v odseku 1 musí sprevádzať originál rastlinolekárskeho osvedčenia alebo rastlinolekárskeho osvedčenia na opätovný vývoz (ďalej len „fytocertifikát“).

(3) Fytocertifikát, ktorého vzor je uvedený v prílohách č. 9 a 10,

a) musí byť vyplnený v jednom z úradných jazykov Európskych spoločenstiev,

b) musí byť vyplnený úplne a čitateľne paličkovým písmom alebo strojopisom, pri úradne neoverených zmenách, prepisoch alebo výmazoch sa fytocertifikát považuje za neplatný,

c) musí byť označený pečiatkou zodpovedného úradného orgánu a podpisom oprávnenej osoby,

d) musí obsahovať botanické názvy rastlín v zásielke alebo botanické názvy rastlín, z ktorých boli vyrobené rastlinné produkty alebo iné predmety v zásielke,

e) musí mať na kópiách predtlačené označenie „copy“ alebo „duplicate“,

f) nesmie byť vystavený v tretej krajine viac ako 14 dní pred dátumom odoslania rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov, ku ktorým bol vydaný,

g) musí obsahovať údaje uvedené vo vzoroch fytocertifikátu, ktoré sú špecifikované v Medzinárodnom dohovore o ochrane rastlín bez ohľadu na jeho formát,

h) vydáva zodpovedný úradný orgán poverený na tento účel v súlade s prijatými predpismi tretej krajiny vývozu alebo reexportu a bez ohľadu na to, či je krajina vývozu alebo reexportu signatárom Medzinárodného dohovoru o ochrane rastlín, fytocertifikát musí byť vydaný v súlade s ustanoveniami tohto dohovoru,

i) je adresovaný „organizácii na ochranu rastlín“.

(4) Osivá uvedené v prílohe č. 4 časti A, pochádzajúce z tretích krajín, podliehajú rastlinolekárskej kontrole podľa odsekov 1 až 3 a musia spĺňať osobitné požiadavky uvedené v tejto časti prílohy.

(5) Rastlinolekárskej kontrole podľa odsekov 1 až 4 podliehajú tiež zásielky alebo časti zásielky dovážané z tretích krajín, ktoré nie sú deklarované ako rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety uvedené v prílohe č. 5 časti B, ak existuje vážny dôvod domnievať sa, že v zásielke sa nachádzajú také rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety.

(6) Ak aj po vykonaní kontroly fytoinšpektorom pretrvávajú pochybnosti ohľadom identity zásielky, najmä vo vzťahu k rodu alebo druhu rastliny alebo rastlinného produktu alebo ich pôvodu, zásielka sa považuje za zásielku, ktorá obsahuje rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety uvedené v prílohe č. 5 časti B.

(7) Ak nehrozí nebezpečenstvo rozšírenia škodlivých organizmov, ustanovenia odsekov 1 až 4 sa nevzťahujú na prípady

a) prepravy rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov z jedného miesta Európskeho spoločenstva na druhé, cez územie tretej krajiny,

b) prepravy rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov z jedného miesta na druhé v rámci územia tretej krajiny alebo tretích krajín cez územie Európskych spoločenstiev; ustanovenie § 4 ods. 1 v tomto prípade neplatí,

c) malého množstva rastlín, rastlinných produktov, potravín alebo krmiva, ak sú určené na spotrebu počas prepravy a sú určené na použitie vlastníkom alebo prijímateľom, a nie sú určené na priemyselné a obchodné účely,

d) rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov určených na vedecké, výskumné alebo šľachtiteľské účely; také zásielky musia spĺňať osobitné podmienky podľa osobitného predpisu.9)

(8) Výnimku z ustanovení odsekov 1 až 4 môže za predpokladu, že nehrozí nebezpečenstvo rozšírenia škodlivých organizmov, ministerstvo povoliť7) vo vzťahu k individuálnym špecifikovaným prípadom rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov, ktoré sa pestujú, vyrábajú alebo používajú v pohraničnej oblasti s treťou krajinou a ktoré sú dovezené na územie Slovenskej republiky na účely spracovania v blízkych lokalitách v pohraničnej oblasti.

(9) Pri udelení výnimky podľa odseku 8 ministerstvo špecifikuje lokalitu a meno osoby, ktorá túto lokalitu obhospodaruje. Rastliny, rastlinné produkty a iné objekty, ktoré podliehajú výnimke podľa odseku 8, musí sprevádzať dokumentácia o lokalite, z ktorej uvedené rastliny, rastlinné produkty a iné predmety pochádzajú. Podrobnosti sa musia pravidelne aktualizovať a sprístupňovať komisii.

(10) Rastlinolekárska kontrola podľa odsekov 1 a 2 sa môže na základe technických dohôd uzatvorených medzi komisiou a zodpovedným úradným orgánom tretej krajiny, ktoré boli schválené v súlade s požiadavkami Európskych spoločenstiev, vykonať v odosielateľskej tretej krajine, a to na základe právomoci udelenej komisiou v súlade s ustanoveniami § 12 a v spolupráci so zodpovedným úradným orgánom tejto krajiny.

(11) Rastliny, rastlinné produkty a iné predmety pochádzajúce z tretích krajín, ktoré majú byť zavlečené do chránených zón,

a) nesmú byť napadnuté škodlivými organizmami uvedenými v prílohe č. I časti B,

b) v prípade rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov, ktoré sú uvedené v prílohe č. 2 časti B, nesmú byť napadnuté škodlivými organizmami uvedenými v tejto časti prílohy,

c) v prípade rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov, ktoré sú uvedené v prílohe č. 4 časti B, musia spĺňať osobitné požiadavky, ktoré sú uvedené v tejto časti prílohy.

(12) Rastliny, rastlinné produkty a iné predmety uvedené v odseku 11 podliehajú rastlinolekárskej kontrole podľa odsekov 1 až 4 pri prvom zavlečení na územie Európskych spoločenstiev. Osobitné dohody uzatvorené medzi komisiou a treťou krajinou na ten účel nie sú dotknuté.

(13) Dovozcovia rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov, ktoré sú uvedené v prílohe č. 5 časti B, musia byť zapísaní v úradnom registri. Ustanovenia § 6 ods. 7 a 16 platia primerane.

(14) Rastlinolekárske kontroly, či už ide o kontroly dokumentov, identity alebo kontrolu splnenia ustanovení § 4, sa musia vykonať súčasne, na tom istom mieste a v tom istom čase s ostatnými dovoznými formalitami vrátane colných formalít.

(15) Rastlinolekárske kontroly, ak ide o kontroly zdravotného stavu rastlín a rastlinných produktov, sa musia vykonať na tých istých miestach ako kontroly uvedené v odseku 14 alebo v blízkosti týchto miest. V určitých prípadoch sa môže kontrola zdravotného stavu rastlín a rastlinných produktov vykonať v mieste určenia pod podmienkou, že sú poskytnuté osobitné záruky týkajúce sa prepravy rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov.

(16) Vo všetkých prípadoch sa kontrola zdravotného stavu rastlín a rastlinných produktov považuje za integrálnu súčasť formalít uvedených v odseku 14.

(17) V súlade s podmienkami ustanovenými v odseku 10 môžu byť ustanovené výnimky z ustanovení odsekov 14 a 15.

(18) Zoznam miest vstupu oznámi6) ministerstvo komisii.

(19) Ustanovenia § 7 ods. 1, 2 a 14 sa vzťahujú na rastliny, rastlinné produkty a iné predmety, ktoré sú uvedené v prílohe č. 5 časti B, a zároveň sú uvedené v prílohe č. 5 časti A, ak sa na základe kontrol uvedených v odsekoch 12 až 17 považujú ustanovenia podľa odsekov 1 až 3 za splnené.

(20) Ak sa na základe kontroly uvedenej v odsekoch 14 a 15 zistí, že podmienky uvedené v odsekoch 1 až 5 neboli splnené, bezodkladne sa prijme jedno z týchto opatrení:

a) vhodné ošetrenie, ak sa na základe výsledkov ošetrenia považujú podmienky za splnené, alebo

b) odstránenie napadnutých produktov zo zásielky, alebo

c) uvalenie karantény, ak nie sú k dispozícii výsledky skúšok alebo úradných testov, alebo

d) zamietnutie alebo povolenie zaslať produkty na miesto určenia mimo krajín Európskych spoločenstiev, alebo

e) zničenie;

ustanovenia § 8 ods. 3 písm. b) platia primerane.

(21) V prípade opatrení podľa odseku 20 písm. b) alebo zamietnutia podľa odseku 20 písm. d) musí byť fytocertifikát alebo fytocertifikát na opätovný vývoz, ktorý sprevádza príslušné rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety, označený ako neplatný, a to červenou trojuholníkovou pečiatkou umiestnenou na dobre viditeľnom mieste na prednej strane príslušného fytocertifikátu a musí byť v ňom uvedený aspoň názov zodpovedného úradného orgánu a dátum zamietnutia. Uvedené údaje musia byť napísané paličkovým písmom a aspoň v jednom z úradných jazykov Európskych spoločenstiev.

(22) Rozhodnutie kontrolného ústavu v mieste vstupu musí fytoinšpektor vyznačiť v sprievodných dokladoch a vo fytocertifikáte vstupnou pečiatkou4) kontrolného ústavu a dátumom vykonania rastlinolekárskej kontroly.

(23) Rastliny, rastlinné produkty a iné predmety uvedené v prílohe č. 5 časti A, ktoré sa premiestnili z členského štátu na územie Slovenskej republiky a majú sa ďalej premiestniť na územie iného členského štátu, nepodliehajú rastlinolekárskej kontrole, ak sú sprevádzané fytocertifikátom uvedeným v prílohe č. 9.

(24) Ak sa rastliny, rastlinné produkty a iné predmety podľa odseku 23 rozdelili, uskladnili alebo prebalili a majú sa premiestniť na územie iného členského štátu, musí sa vystaviť rastlinolekárske osvedčenie na opätovný vývoz, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 10. Toto rastlinolekárske osvedčenie na opätovný vývoz sa musí pripojiť k pôvodnému rastlinolekárskemu osvedčeniu alebo jeho overenej kópii.

(25) Zoznam rastlín a rastlinných produktov, pri ktorých sa môžu uplatniť osobitné dohody, je uvedený v prílohe č. 11.

§ 11

(1) Ministerstvo bezodkladne informuje6) komisiu a členské štáty

a) o výskyte škodlivých organizmov uvedených v prílohe č. 1 časti A I. kapitole alebo v prílohe č. 2 časti A I. kapitole, alebo o prítomnosti na časti územia, kde predtým nebol známy výskyt akýchkoľvek škodlivých organizmov uvedených v prílohe č. 1 časti A II. kapitole alebo v časti B alebo v prílohe č. 2 časti A II. kapitole alebo v časti B,

b) o skutočnom alebo predpokladanom výskyte akýchkoľvek škodlivých organizmov, ktoré nie sú uvedené v prílohe č. 1 alebo v prílohe č. 2, ktorých výskyt na území nebol predtým známy.

(2) Zodpovedné úradné orgány prijmú všetky potrebné opatrenia na zničenie príslušných škodlivých organizmov, alebo ak nie je možné ich zničenie, na obmedzenie ich ďalšieho šírenia.

(3) Ministerstvo informuje6) komisiu a členské štáty o prijatých ochranných opatreniach, ktoré prijalo alebo ktoré mieni prijať. Tieto opatrenia musia zabrániť nebezpečenstvu rozšírenia príslušných škodlivých organizmov na území ostatných členských štátov.

(4) Ak ide o zásielky rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov z tretích krajín, o ktorých sa usudzuje, že predstavujú bezprostredné nebezpečenstvo zavlečenia alebo rozšírenia škodlivých organizmov uvedených v odseku 1, kontrolný ústav bezodkladne prijme18) potrebné opatrenia na ochranu územia Európskych spoločenstiev. Ministerstvo informuje6) o každom prípade komisiu a členské štáty.

(5) Ak existuje iné bezprostredné nebezpečenstvo, ako je uvedené v odseku 4, ministerstvo bezodkladne informuje6) komisiu a členské štáty o opatreniach, ktoré plánuje prijať. Ak usúdi, že tieto opatrenia sa neprijmú dostatočne včas na to, aby sa zabránilo zavlečeniu a rozšíreniu škodlivých organizmov na území Slovenskej republiky, môže dočasne prijať akékoľvek dodatočné opatrenia, ktoré sú potrebné, ak komisia neprijme iné potrebné opatrenia.

§ 12

(1) Na účely zabezpečenia správneho a jednotného uplatňovania právnych predpisov týkajúcich sa rastlinolekárskej kontroly a bez toho, aby boli dotknuté rastlinolekárske kontroly vykonané pod dohľadom zodpovedných úradných orgánov, komisia môže organizovať rastlinolekárske inšpekcie, ktoré vykonajú odborníci pod jej dohľadom, ak ide o úlohy podľa odseku 4, priamo v mieste alebo mimo miesta v súlade s ustanoveniami tohto paragrafu.

(2) Kontroly uvedené v odseku 1 sa vykonajú v spolupráci so zodpovednými úradnými orgánmi podľa ustanovení odsekov 5 a 6.

(3) Odborníci podľa odseku 1 musia získať aspoň v jednom členskom štáte kvalifikáciu potrebnú pre osoby, ktoré sú splnomocnené vykonávať rastlinolekárske inšpekcie a monitorovať ich vykonávanie. Odborníkov môže zamestnávať komisia alebo jednotlivé členské štáty, pričom môžu byť k dispozícii komisii dočasne alebo príležitostne.

(4) Kontroly podľa odseku 1 možno vykonať v súvislosti s týmito úlohami:

a) monitorovanie úradných kontrol podľa § 6,

b) monitorovanie alebo vykonávanie kontrolných prehliadok podľa § 11 v spolupráci so zodpovednými úradnými orgánmi,

c) vykonávanie činností, ktoré sú špecifikované v technických dohodách uvedených v § 10 ods. 10,

d) uskutočnenie iných povinností.

(5) Na účely plnenia úloh uvedených v odseku 4 odborníci podľa odseku 1 môžu

a) navštevovať škôlky a iné miesta, kde sa rastliny, rastlinné produkty a iné objekty pestujú, vyrábajú, spracúvajú alebo skladujú alebo kde sa pestovali, vyrábali, spracúvali alebo skladovali,

b) navštevovať miesta, kde sa vykonávajú úradné kontroly podľa § 6 alebo podľa § 10,

c) žiadať informácie od predstaviteľov zodpovedných úradných orgánov,

d) sprevádzať fytoinšpektorov pri vykonávaní činností na účely uplatnenia tohto nariadenia.

(6) Ministerstvo a kontrolný ústav prijmú všetky potrebné opatrenia, aby ciele a efektívnosť inšpekcií neboli ohrozené. Zabezpečia, aby odborníci mohli uskutočniť svoje úlohy bez prekážok, a prijmú primerané opatrenia, aby im na ich žiadosť boli poskytnuté všetky dostupné potrebné zariadenia vrátane laboratórneho vybavenia a laboratórnych zamestnancov.

(7) Odborníci musia mať primeraný mandát od zodpovedného úradného orgánu rastlinolekárskej starostlivosti a musia dodržiavať pravidlá a praktiky platné pre fytoinšpektorov.

(8) Ak inšpekcia pozostáva z monitorovania kontrol uvedených v § 6 a v § 10 ods. 1 až 3, na mieste sa neprijmú žiadne rozhodnutia.

§ 13

(1) Pri zavlečení alebo rozširovaní škodlivého organizmu uvedeného v prílohách č. 1 a 2 na územie Slovenskej republiky, ministerstvo požiada o finančný príspevok Európskeho spoločenstva na pokrytie výdavkov týkajúcich sa potrebných opatrení, ktoré sa prijali alebo sa plánujú prijať na účely zneškodnenia alebo obmedzenia rozširovania príslušného škodlivého organizmu.

(2) Ak škodlivý organizmus uvedený v odseku 1 pochádza zo Slovenskej republiky, ministerstvo oznámi na požiadanie komisii všetky podrobnosti týkajúce sa pôvodu zásielky a všetky opatrenia vzhľadom na príslušný škodlivý organizmus, ako aj o mieste určenia všetkých ostatných zásielok odoslaných z toho istého miesta pôvodu.

(3) Odborníci uvedení v § 12 môžu vykonať kontrolu na účely doplnenia informácií uvedených v odseku 2.

(4) Podrobnosti poskytovania finančného príspevku ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom v súlade s požiadavkami Európskych spoločenstiev.

§ 14

Týmto nariadením sa transponujú právne akty Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe č. 12.


§ 15

Zrušuje sa § 2 ods. 7, § 4, 15, 16 a § 17 ods. 4 vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 41/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výkone rastlinolekárskej starostlivosti.

§ 16

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. februára 2004.


v z. Pál Csáky v. r.


Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 75/2004 Z. z.

Časť A

Škodlivé organizmy, ktorých zavlečenie a rozširovanie na územia všetkých členských štátov je zakázané

I. kapitola

Škodlivé organizmy, ktoré sa nevyskytujú v žiadnej časti Európskych spoločenstiev a sú významné pre celé Európske spoločenstvá

a) Hmyz, roztoče a háďatká vo všetkých vývinových štádiách

1. Acleris spp. (neeurópske druhy)

2. Amauromyza maculosa (Malloch)

3. Anomala orientalis Waterhouse

4. Anoplophora chinensis (Thomson)

4.1. Anoplophora glabripennis (Motschulsky)

5. Anoplophora malasiaca (Forster)

6. Arrhenodes minutus Drury

7. Bemisia tabaci Genn. (neeurópske populácie) vektor vírusov, ako sú:

a) Bean golden mosaic virus

b) Cowpea mild mottle virus

c) Lettuce infectious yellows virus

d) Pepper mild tigré virus

e) Squash leaf curl virus

f) Euphorbia mosaic virus

g) Florida tomato virus

8. Cicadellidae (neeurópske druhy) známe ako vektor Pierceovej choroby (pôvodca Xylella fastidiosa), ako sú:

a) Carneocephala fulgida Nottingham

b) Draeculacephala minerva Ball

c) Graphocephala atropunctata (Signoret)

9. Choristoneura spp. (neeurópske druhy)

10. Conotrachelus nenuphar (Herbst.)

10.1. Diabrotica barberi Smith & Lawrence

10.2. Diabrotica undecimpunctata howardi Barber

10.3. Diabrotica undecimpunctata undecimpunctata Mannerheim

10.4. Diabrotica virgifera Le Conte

11. Heliothis zea (Bodie)

11.1. Hirschmanniella spp., okrem Hirschmanniella gracilis (de Man) Luc & Goodey

12. Liriomyza sativae Blanchard

13. Longidorus diadecturus Eveleigh et Allen

14. Monochamus spp. (neeurópske druhy)

15. Myndus crudus Van Duzee

16. Nacobbus aberrans (Thorne) Thorne et Allen

16.1. Naupactus leucoloma Boheman

17. Premnotrypes spp. (neeurópske)

18. Pseudopityophthorus minutissimus (Zimmermann)

19. Pseudopityophthorus pruinosus (Eichhoff)

20. Scaphoideus luteolus (Van Duzee)

21. Spodoptera eridania (Cramer)

22. Spodoptera frugiperda (Smith)

23. Spodoptera litura (Fabricus)

24. Thrips palmi Karny

25. Tephritidae (neeurópske druhy), ako sú:

a) Anastrepha fraterculus (Wiedemann)

b) Anastrepha ludens (Loew)

c) Anastrepha obliqua Macquart

d) Anastrepha suspensa (Loew)

e) Dacus ciliatus Loew

f) Dacus cucurbitae Coquillet

g) Dacus dorsalis Hendel

h) Dacus tryoni (Froggatt)

i) Dacus tsuneonis Miyake

j) Dacus zonatus Saund.

k) Epochra canadensis (Loew)

l) Pardalaspis cyanescens Bezzi

m) Pardalaspis quinaria Bezzi

n) Pterandrus rosa (Karsch)

o) Rhacochlaena japonica Ito

p) Rhagoletis cingulata (Loew)

q) Rhagoletis completa Cresson

r) Rhagoletis fausta Östen-Sacken

s) Rhagoletis indifferens Curran

t) Rhagoletis mendax Curran

u) Rhagoletis pomonella Walsh

v) Rhagoletis ribicola Doane

w) Rhagoletis suavis (Loew)

26. Xiphinema americanum Cobb sensu lato (neeurópske populácie)

27. Xiphinema californicum Lamberti et Bleve-Zacheo

b) Baktérie

1. Xylella fastidiosa (Wells et Raju)

c) Huby

1. Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt

2. Chrysomyxa arctostaphyli Dietel

3. Cronartium spp. (neeurópske druhy)

4. Endocronartium spp. (neeurópske druhy)

5. Guignardia laricina (Saw.) Yamamoto et Ito

6. Gymnosporangium spp. (neeurópske druhy)

7. Inonotus weirii (Murrill) Kotlaba et Pouzar

8. Melampsora farlowii (Arthur) Davis

9. Monilinia fructicola (Winter) Honey

10. Mycosphaerella larici-leptolepis Ito et al.

11. Mycosphaerella populorum G. E. Thompson

12. Phoma andina Turkensteen

13. Phyloosticta solitaria Ell. et Ev.

14. Septoria lycopersici Speg. var. malagutii Ciccarone et Boerema

15. Thecaphora solani Barrus

15.1 Tilletia indica Mitra

16. Trechispora brinkmannii (Bresad.) Rogers

d) Vírusy a vírusom podobné organizmy

1. Elm phlöem necrosis phytoplasma

2. Vírusy zemiakov a vírusom podobné organizmy,

ako sú:

a) Andean potato latent virus

b) Andean potato mottle virus

c) Arracacha virus B (oca kmeň)

d) Potato black ringspot virus

e) Potato spindle tuber viroid

f) Potato virus T

g) neeurópske izoláty zemiakových vírusov A, M, S, V, X a Y (vrátane Yo,Yn a Yc) a Potato leaf roll virus

3. Tobacco ringspot virus

4. Tomato ringspot virus

5. Vírusy a vírusom podobné organizmy rastlín Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. a Vitis L., ako sú:

a) Blueberry leaf mottle virus

b) Cherry rasp leaf virus (americké)

c) Peach mosaic virus (americké populácie)

d) Peach phony rickettsia

e) Peach rosette mosaic virus

f) Peach rosette phytoplasma

g) Peach X-disease phytoplasma

h) Peach yellows phytoplasma

i) Plum line pattern virus (americké populácie)

j) Raspberry leaf curl virus (americké populácie)

k) Strawberry latent C virus

l) Strawberry vein banding virus

m) Strawberry witches broom phytoplasma

n) Neeurópske vírusy a vírusom podobné organizmy rastlín Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. a Vitis L.

8. Vírusy prenášané molicou Bemisia tabaci Genn., ako sú:

a) Bean golden mosaic virus

b) Cowpea mild mottle virus

c) Lettuce infectious yellows virus

d) Pepper mild tigré virus

e) Squash leaf curl virus

f) Euphorbia mosaic virus

g) Florida tomato virus

e) Parazitické rastliny

1. Arceuthobium spp. (neeurópske)

II. kapitola

Škodlivé organizmy, ktoré sa na území Európskych spoločenstiev vyskytujú a sú závažné pre celé Európske spoločenstvá

a) Hmyz, roztoče a háďatká vo všetkých vývinových štádiách

1. Globodera pallida (Stone) Behrens

2. Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens

3. Heliothis armigera (Hübner)

6.1. Meloidogyne chitwoodi Golden et al.

(všetky populácie)

6.2. Meloidogyne fallax Karssen

7. Opogona sacchari (Bojer)

8. Popilia japonica Newman

8.1. Rhizoecus hibisci Kawai et Takagi

9. Spodoptera littoralis (Boisduval)

b) Baktérie

1. Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al.

2. Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith

c) Huby

1. Melampsora medusae Thümen

2. Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival

d) Vírusy a vírusom podobné organizmy

1. Apple proliferation phytoplasma

2. Apricot chlorotic leaf roll phytoplasma

3. Pear decline phytoplasm

Časť B

Škodlivé organizmy, ktorých zavlečenie a rozširovanie v rámci určitých chránených zón je zakázané

a) Hmyz, roztoče a háďatká vo všetkých vývinových štádiách

Druh Chránená zóna (zóny)
1. Bemisia tabaci Genn. (európske populácie) Fínsko, Írsko, Portugalsko (Alentejo, Azory, Beira
Interior, Beira Litoral, Entre Duoro e Minho, Madeira,
Ribatejo a Oeste a Trás-os-Montes), Švédsko, Veľká
Británia
2. Globodera pallida (Stone) Behrens Fínsko
3. Leptinatarsa decemlineata Say Španielsko (Ibiza a Menorca), Írsko, Portugalsko
(Azory a Madeira), Fínsko (okresy Ăland, Häme,
Kymi, Pirkanmaa, Satakunta, Turku, Uusimaa),
Švédsko (kraje Blekinge, Gotlands, Halland, Kalmar
a Skáne), Veľká Británia
4. Liriomyza bryoniae (Kaltenbach) Írsko a Veľká Británia (Severné Írsko)

b) Vírusy a vírusom podobné organizmy

Druh Chránená zóna (zóny)
1. Beet necrotic yellow vein virus Francúzsko (Brittany), Fínsko, Írsko, Portugalsko
(Azory), Švédsko (okrem správnych oblastí Brömolla,
Hässleholm, Kristianstad a Östra Gölnge v kraji
Skáne), Veľká Británia (Severné Írsko)
2. Tomato spotted wilt virus Švédsko, Fínsko

Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 75/2004 Z. z.

Časť A

Škodlivé organizmy, ktorých zavlečenie a rozširovanie na území členských štátov je zakázané, ak sa vyskytujú na určitých rastlinách a rastlinných produktoch

I. kapitola

Škodlivé organizmy, ktoré sa na území Európskych spoločenstiev nevyskytujú a sú významné pre celé Európske spoločenstvá

a) Hmyz, roztoče a háďatká vo všetkých vývinových štádiách

Druh Predmet nákazy
1. Aculops fuchsiae Keifer Rastliny fuchsie (Fuchsia L.) určené na pestovanie,
okrem osiva
2. Aleurocanthus spp. Rastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu
(Fortunella Swingle), citrónovníkovca (Poncirus Raf.)
a ich krížencov okrem plodov a osiva
3. Anthonomus bisignifer (Schenkllng) Rastliny jahody (Fragaria L.) určené na pestovanie
okrem osiva
4. Anthonomus signatus (Say) Rastliny jahody (Fragaria L.) určené na pestovanie
okrem osiva
5. Aonidiella citrina Coquillett Rastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu
(FortuneUa Swingle), citrónovníkovca (Poncirus Raf.)
a ich krížencov okrem plodov a osiva
6. Aphelenchoides besseyi Christie1) Osivo ryže (Oryza spp.)
7. Aschistonyx eppoi Inouye Rastliny borievky (Juniperus L.), pochádzajúce
z neeurópskych krajín, okrem plodov a osiva,
8. Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhere)
Nickle et al.
Rastliny jedle (Abies Mill.), cédra (Cedrus Trew.),
smrekovca (Larix Mill.), smreka (Picea A. Dietr.),
borovice (Pinus L.), duglasky (Pseudotsuga Carr.)
a jedľovca (Tsuga Carr.), okrem plodov a osiva,
a drevo ihličín (Coniferales), pochádzajúce
z neeurópskych krajín
9. Carposina niponensis Walsingham Rastliny dule (Cydonia Mill.), jablone (Malus Mill.),
slivky (Prunus L.) a hrušky (Pyrus L.), okrem osiva,
pochádzajúce z neeurópskych krajín
10. Diaphorina cttri Kuway Rastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu
(FortuneUa Swingle), citrónovníkovca (Poncirus Raf.)
a ich krížencov, a muraja (Murraya Kônig), okrem
plodov a osiva
11. Enarmonia packardi (Zeller) Rastliny dule (Cydonia Mill.), jablone (Malus Mill.),
slivky (Prunus L.) a hrušky (Pyrus L.) okrem osiva,
pochádzajúce z neeurópskych krajín
12. Enarmonia prunivora Walsh Rastliny hlohu (Crataegus L.), jablone (Malus Mill.),
Photinia Ldl., slivky (Prunus L.) a ruže (Rosa L.)
určené na pestovanie, okrem osiva, a plody jablone
(Malus Mill.) a slivky (Prunus L.), pochádzajúce
z neeurópskych krajín
13. Eotetranychus lewisi McGregor Rastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu
(Fortunella Swingle), citrónovníkovca (Pondrus Raf.)
a ich krížencov, okrem plodov a osiva
14. Eotetranychus orientalis Klein Rastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu
(Fortunella Swingle), citrónovníkovca (Pondrus Raf.)
a ich krížencov, okrem plodov a osiva
15. Grapholita inopinata Heinrich Rastliny dule (Cydonia Mill.), jablone (Malus Mill.),
slivky (Prunus L.) a hrušky (Pyrus L.), okrem osiva,
pochádzajúce z neeurópskych krajín
16. Hishomonus phycitis (Distant) Rastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu
(Fortunella Swingle), citrónovníkovca (Pondrus Raf.)
a ich krížencov, okrem plodov a osiva
17. Leucaspis japonica Ckll. Rastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu
(Fortunella Swingle), citrónovníkovca (Pondrus Raf.)
a ich krížencov, okrem plodov a osiva
18. Listronotus bonariensis (Kuschel) Osivo rodu ďatelina (Trifolium spp.), čeľade
kapustovité (Cruciferae) a radu lipnicotvaré - trávy
(Gramineae), pochádzajúce z Argentíny, Austrálie,
Bolívie, Chile, Nového Zélandu a Uruguaja
19. Margarodes, neeurópske druhy, ako sú:
a) Margarodes vitis (Phillipi)
b) Margarodes vredendalensis de Klerk
c) Margarodes prieskaensis Jakubski
Rastliny viniča (Vitis L.), okrem plodov a osiva
20. Numonia pyrivorella (Matsumura) Rastliny hrušky (Pyrus L.) okrem osiva,
pochádzajúce z neeurópskych krajín
21. Oligonychus perditus Pritchard et Baker Rastliny borievky (Juniperus L.) okrem plodov
a osiva, pochádzajúce z neeurópskych krajín
22. Pissodes spp. (neeurópske druhy) Rastliny ihličín (Coniferales) okrem plodov a osiva,
drevo ihličín (Conijerales) s kôrou a samostatná
kôra ihličín (Conijerales), pochádzajúce
z neeurópskych krajín
23. Radopholus citrophilus Huettel Dickson et Kaplan Rastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu
(Fortunella Swingle) a citrónovníkovca (Pondrus
Raf.) a ich krížencov okrem plodov a osiva
a rastliny hruškovca (Persea spp.) a čeľadí áronovité
(Araceae), marantovité (Marantaceae),
banánovníkovité (Musaceae) a strelíciovité
(Strelitziaceaé), zakorenené alebo s prilepeným alebo
pripojeným pestovateľským substrátom
24. Saissetia nigra (Nietm.) Rastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu
(Fortunella Swingle), citrónovníkovca (Pondrus Raf.)
a ich krížencov okrem plodov a osiva
25. Scritothrips aurantii Faure Rastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu
(Fortunella Swingle), citrónovníkovca (Pondrus Raf.)
a ich krížencov okrem plodov a osiva
26. Scritothrips dorsalis Hood Rastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu
(Fortunella Swingle), citrónovníkovca (Pondrus Raf.)
a ich krížencov okrem plodov a osiva
27. Scritothrips citri (Moultex) Rastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu
(Fortunella Swingle), citrónovníkovca (Pondrus Raf.)
a ich krížencov okrem plodov a osiva
28. Scolytidae spp. (neeurópske druhy) Rastliny ihličín (Coniferales), vyššie ako 3 m, okrem
plodov a osiva, drevo ihličín (Conijerales) s kôrou
a samostatná kôra ihličín (Conijerales),
pochádzajúce z neeurópskych krajín
29. Tachypterellus quadrigibbus Say Rastliny dule (Cydonia Mill.), jablone (Malus Mill.),
slivky (Prunus L.) a hrušky (Pyrus L.) okrem osiva,
pochádyajúce z neeurópskych krajín
30. Toxoptera citricida Kirk. Rastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu
(Fortunella Swingle), citrónovníkovca (Poncirus Raf.)
a ich krížencov okrem plodov a osiva
31. Trioza erytreae Del Guercio Rastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu
(Fortunella Swingle), citrónovníkovca (Poncirus Raf.)
a ich krížencov a klauzény (Clausena Burm. f.)
okrem plodov a osiva
32. Unaspis citri Comstock Rastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu
(Fortunella Swingle), citrónovníkovca (Poncirus Raf.)
a ich krížencov okrem plodov a osiva
1) Aphelenchoides besseyi Christie sa v rámci Európskeho spoločenstva nevyskytuje na ryži Oryza spp.

b) Baktérie

Druh Predmet nákazy
1. Citrus greening bacterium Rastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu
(Fortunella Swingle), citrónovníkovca (Poncirus Raf.)
a ich krížencov okrem plodov a osiva
2. Citrus variegated chlorosis Rastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu
(Fortunella Swingle), citrónovníkovca (Poncirus Raf.)
a ich krížencov okrem plodov a osiva
3. Erwinia stewartii (Smith) Dye Osivo kukurice (Zea mays L.)
4. Xanthomonas campestris (všetky kmene patogénne
pre citrónovník (Citrus L.)
Rastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu
(Fortunella Swingle), citrónovníkovca (Poncirus Raf.)
a ich krížencov okrem plodov a osiva
5. Xanthomonas campestris pv. oryzae (Ishiyama) Dye
a pv. oryzicola (Fang et al.) Dye
Osivo ryže (Oryza spp.)

c) Huby

Druh Predmet nákazy
1. Alternaria alternata (Fr.) Keissler (neeurópske
patogénne izoláty)
Rastliny dule {Cydonia Mill.), jablone {Malus Mill.)
a hrušky (Pyrus L.) určené na pestovanie, okrem
osiva, pochádzajúce z neeurópskych krajín
1.1. Anisogramma anomala (Peck) E. Múller Rastliny liesky (Corylus L.) určené na pestovanie,
okrem osiva, pochádzajúce z Kanady a USA
2. Apiosportna morbosa (Schwein.) von Arx Rastliny slivky (Prunus L.) určené na pestovanie,
okrem osiva
3. Atropellis spp. Rastliny borovice (Pinus L.) okrem plodov a osiva
a samostatná kôra a drevo borovice [Plnus L.)
4. Ceratocystis coerulescens (Műnch) Bakshi Rastliny javora cukrodarného (Acer saccharophorum
K. Koch) okrem plodov a osiva, pochádzajúce
z krajín Severnej Ameriky, a drevo javora
cukrodarného (Acer saccharophorum K. Koch),
pochádzajúce z krajín Severnej Ameriky, vrátane
opracovaného dreva
5. Cercoseptoria pini - densiflorae (Hori et Nambu)
Deighton
Rastliny borovice (Pinus L.), okrem plodov a osiva,
a drevo borovice (Pinus L.)
6. Cercospora angolensis Carv. et Mendes Rastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu
(Fortunella Swingle), citrónovníkovca (Poncirus Raf.)
a ich krížencov okrem osiva
7. Ciborinia camelliae Kohn Rastliny kamélie (Camellia L.) určené na pestovanie,
okrem osiva, pochádzajúce z neeurópskych krajín
8. Diaporthe vaccinii Shaer Rastliny brusnice (Vaccinium spp.) určené na
pestovanie okrem osiva
9. Elsinoe spp. Bitanc et Jenk. Mendes Rastliny kumkvátu (Fortunella Swingle),
citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov,
okrem plodov a osiva, a rastliny citrónovníka (Citrus
L.) a jeho hybridov, okrem osiva a plodov, ale
vrátane plodov citrónovníka mandarínkového (Citrus
reticulata Blanco) a citrónovníka pomarančového
[Citrus stnensis (L.) Osbeck], pochádzajúce z Južnej
Ameriky
10. Fusarium oxysporum f. sp. albedinis Kilian et Maire)
Gordon
Rastliny datľovníka (Phoenix spp.) okrem plodov
a osiva
11. Guignardia citricarpa Kiely (všetky kmene
patogénne pre citrónovník (Citrus L.)
Rastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu
(Fortunella Swingle), citrónovníkovca (Poncirus Raf.)
a ich krížencov okrem osiva
12. Guignardia piricola (Nosa) Yamamoto Rastliny dule (Cydonia Mill.), jablone (Malus Mill.),
slivky (Prunus L.) a hrušky (Pyrus L.) okrem osiva,
pochádzajúce z neeurópskych krajín
13. Puccinia pittieriana Hennlngs Rastliny čeľade ľuľkovité (Solanaceae) okrem plodov
a osiva
14. Scirrhia acicola (Dearn.) Siggers Rastliny borovice (Pinus L.) okrem plodov a osiva
15. Venturia nashicola Tanaka et Yamamoto Rastliny hrušky (Pyrus L.) určené na pestovanie
okrem osiva, pochádzajúce z neeurópskych krajín

d) Vírusy a vírusom podobné organizmy

Druh Predmet nákazy
1. Beet curly top virus (neeurópske izoláty) Rastliny repy obyčajnej (Beta vulgaris L.) určené na
pestovanie okrem osiva
2. Black raspberry latent virus Rastliny maliny a ostružiny (Rubus L.) určené na
pestovanie
3. Blight and Blight-like Rastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu
(Fortunella Swingle), citrónovníkovca (Poncirus Raf.)
a ich krížencov okrem plodov a osiva
4. Cadang-Cadang viroid Rastliny radu paliem (Palmae) určené na pestovanie
okrem osiva, pochádzajúce z neeurópskych krajín
5. Cherry leaf roll virus2) Rastliny maliny a ostružiny (Rubus L.) určené
na pestovanie
6. Citrus mosaic virus Rastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu
(Fortunella Swingle), citrónovníkovca (Poncirus Raf.)
a ich krížencov okrem plodov a osiva
7. Citrus tristeza virus (neeurópske izoláty) Rastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu
(Fortunella Swingle), citrónovníkovca (Poncirus Raf.)
a ich krížencov okrem plodov a osiva
8. Leprosis Rastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu
(Fortunella Swingle), citrónovníkovca (Poncirus Raf.)
a ich krížencov okrem plodov a osiva
9. Little cherry pathogen (neeurópske izoláty) Rastliny višne obyčajnej (Prunus cerasus L.),
čerešne obyčajnej (Prunus avium L.), Prunus insica
Thunb., Prunus sargentii Rhed., Prunus serrula
Franch., Prunus serrulata Lindl., Prunus speciosa
(Koidz.) Ingram, Prunus subhirtella Miq., Prunus
yedoensis Matsum a ich krížencov a odrôd určené
na pestovanie okrem osiva
10. Naturally spreading psorosis Rastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu
(Fortunella Swingle), citrónovníkovca (Poncirus Raf.)
a ich krížencov okrem plodov a osiva
11. Palm lethal yellowing phytoplasma Rastliny radu paliem (Palmae) určené na pestovanie
okrem osiva, pochádzajúce z neeurópskych krajín
12. Prunus necrotic ringspot virus3) Rastliny maliny a ostružiny (Rubus L.) určené na
pestovanie
13. Satsuma dwarf virus Rastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu
(Fortunella Swingle), citrónovníkovca (Poncirus Raf.)
a ich krížencov okrem plodov a osiva
14. Tatter leaf virus Rastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu
(Fortunella Swingle), citrónovníkovca (Poncirus Raf.)
a ich krížencov okrem plodov a osiva
15. Witches' broom phytoplasma Rastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu
(Fortunella Swingle), citrónovníkovca (Poncirus Raf.)
a ich krížencov okrem plodov a osiva
2) Cherry leaf roll virus sa v rámci Európskeho spoločenstva nevyskytuje na rastlinách maliny a ostružiny (Rubus L.).
3) Prunus necrotic rlngspot virus sa v rámci Európskeho spoločenstva nevyskytuje na rastlinách maliny a ostružiny (Rubus L.).

II. kapitola

Škodlivé organizmy, ktoré sa vyskytujú na území Európskych spoločenstiev

a) Hmyz, roztoče a háďatká vo všetkých vývinových štádiách

Druh Predmet nákazy
1. Aphelenchoides besseyi Christie Rastliny jahody (Fragaria L.) určené na pestovanie
okrem osiva
2. Daktulosphaira vitifoliae (Fitch) Rastliny viniča (Vitis L.) okrem plodov a osiva
3. Ditylenchus destructor Thorne Cibule, hľuzy a podzemky šafránu (Crocus L.),
miniatúrnych odrôd a ich krížencov rodu gladiola
(Gladiolus Tourn. ex L.), ako sú Gladiolus
callianthus Marais., Gladiolus colvillei Sweet,
Gladiolus nanus hort., Gladiolus ramosus hort.,
Gladiolus tubergenii hort., ďalej hyacintu
(Hyacinthus L.), kosatca (Iris L.), tigrídie (Tigridia
Juss) a tulipána (Tulipa L.) určené na pestovanie,
a hľuzy ľuľka zemiakového (Solanum tuberosum L.)
určené na pestovanie
4. Ditylenchus dipsaci (Kűhn) Filipjev Osivo a cibule cesnaku šalotkového (Allium
ascalonicum L.), cesnaku cibuľového (Allium cepa
L.) a cesnaku pažítkového (Allium schoenoprasum
L.) určené na pestovanie a rastliny cesnaku
pérového (Allium porrum L.) určené na pestovanie,
hľuzy a podzemky kamasie (Camassia Lindl.),
modravky (Chionodoxa Boiss.), šafranu žltého
(Crocus flavus Weston) odroda „Golden Yellow",
snežienky (Galanthus L.), galtónie belostnej
(Galtonia candicans (Baker) Decne), hyacintu
(Hyacinthus L.), Ismene Herbert, modrice (Muscari
Miller), narcisu (Narcissus L.), bledavky
(Ornithogalum L.), puškínie (Puschkinia Adams),
scily (Scilla L.) a tulipánu (Tulipa L.) určené na
pestovanie a osivo lucerny siatej
(Medicago sativa L.)
5. Circulifer haematoceps (Mulsan et Rey) Rastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu
(Fortunella Swingle), citrónovníkovca (Poncirus Raf.)
a ich krížencov okrem osiva
6. Circulifer tenellus (Baker) Rastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu
(Fortunella Swingle), citrónovníkovca (Poncirus Raf.)
a ich krížencov okrem osiva
7. Radopholus similis (Cobb) Thorne Rastliny hruškovca (Persea spp.) a čeľadí áronovité
(Araceae), marantovité (Marantaceae),
banánovníkovité (Musaceae) a strelíciovité
(Strelitziaceae) zakorenené alebo s prilepeným,
alebo pripojeným rastovým substrátom
8. Liriomyza huidobrensis (Blanchard) Rezané kvety, vňať zeleru voňavého (Apium
graveolens L.) a rastliny bylinných druhov určené
na pestovanie okrem cibúľ, hľúz, podzemkov, osiva
a rastlín radu Gramineae
9. Liriomyza trifolii (Burgess) Rezané kvety, vňať zeleru voňavého (Apium
graveolens L.) a rastliny bylinných druhov určené
na pestovanie okrem cibúľ, hľúz, podzemkov, osiva
a rastlín radu Gramineae

b) Baktérie

Druh Predmet nákazy
1. Clavibacter michiganensis spp. insidiosus (McCulloch)
Davis et al.
Osivo lucerny siatej (Medicago sativa L.)
2. Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith)
Davis et al.
Rastliny ľuľka rajčiakového [Lycopersicon
lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.] určené na
pestovanie
3. Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. Rastliny dulovca (Chaenomeles Lindl.), skalníka
(Cotoneaster Ehrh.), hlohu (Crataegus L.), dule
(Cydonia. Mill.), mišpuľníka (Eriobotrya Lindl.),
jablone [Malus Mill.), mišpule (Mespikis L.),
hlohyne {Pyracanťha Roem.), hrušky (Pyrus L.),
jarabiny [Sorbus L.) okrem rastlín jarabiny
prostrednej [Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers.]
a Stranvaesia (Lindl.) určené na pestovanie okrem
osiva
4. Erwinia chrysanthemi pv. dianťhicola (Hellmers)
Dickey
Rastliny klinčeka (Dianthus L.) určené na
pestovanie okrem osiva
5. Pseudomonas caryophylli (Burkholder) Starr et
Burkholder
Rastliny klinčeka [Dianthus L.) určené na
pestovanie okrem osiva
6. Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et al.)
Young et al.
Rastliny broskyne [Prunus persica (L.) Batsch] a
nektarinky [Prunus persica var. nectarina (Ait.)
Maxim] určené na pestovanie okrem osiva
7. Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye Osivo fazule (Phaseolus L.)
8. Xanthomonas campestris pv. pruni (Smith) Dye Rastliny slivky [Prunus L.) určené na pestovanie
okrem osiva
9. Xanthomonas campestris pv. vesicatoria (Doidge) Dye Rastliny ľuľka rajčiakového [Lycopersicon
lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.] a papriky
(Capsicum spp.) určené na pestovanie
10. Xanthomonas fragariae Kennedy et King Rastliny jahody (Fragaria L.) určené na pestovanie
okrem osiva
11. Xylophilus ampeltnus (Panagopoulos) Willems et al. Rastliny viniča (Vitis L.) okrem plodov a osiva

c) Huby

Druh Predmet nákazy
1. Ceratocystis fimbriata f. sp. platani Walter Rastliny platana (Platanus L.) určené na pestovanie
okrem osiva a drevo platana (Platanus L.) vrátane
opracovaného dreva
2. Colletotrichum acutatum Simmonds Rastliny jahody (Fragaria L.) určené na pestovanie
okrem osiva
3. Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr Rastliny gaštana (Castanea Mill.) a duba (Quercus
L.) určené na pestovanie okrem osiva a drevo
a samostatná kôra gaštana (Castanea Mill.)
4. Didymella ligulicola (Baker, Dimock et Davis) von Arx Rastliny chryzantémy [Dendranthema (DC.) Des
Moul.] určené na pestovanie okrem osiva
5. Phialophora ctnerescens (Wollenweber) van Beyma Rastliny klinčeka (Dianthus L.) určené na
pestovanie okrem osiva
6. Phoma tracheiphilla (Petri) Kanchavell et Gikashvlli Rastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu
(Fortunella Swingle), citrónovníkovca (Poncirus Raf.)
a ich krížencov okrem osiva
7. Phytophthora fragariae Hickmann var.fragariae Rastliny jahody (Fragaria L.) určené na pestovanie
okrem osiva
8. Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. et de Toni Osivo slnečnice ročnej (Helianthus annuus L.)
9. Puccinia horiana Hennings Rastliny chryzantémy [Dendranthema (DC.) Des
Moul.] určené na pestovanie okrem osiva
10. Scirrhia pini Funk et Parker Rastliny borovice (Pinus L.) určené na pestovanie
okrem osiva
11. Verticillum albo-atrum Relnke et Berthold Rastliny chmeľa obyčajného (Humulus lupulus L.)
určené na pestovanie okrem osiva
12. Verticillium dahliae Klebahn Rastliny chmeľu obyčajného (Humulus lupulus L.)
určené na pestovanie okrem osiva

d) Vírusy a vírusom podobné organizmy

Druh Predmet nákazy
1. Arabis mosaic virus Rastliny jahody (Fragaria L.), maliny a ostružiny
(Rubus L.) určené na pestovanie okrem osiva
2. Beet leaf curl virus Rastliny repy obyčajnej (Beta vulgaris L.) určené na
pestovanie okrem osiva
3. Chrysanthemum stunt viroid Rastliny chryzantémy [Dendranthema (DC.) Des
Moul.] určené na pestovanie okrem osiva
4. Citrus tristeza virus (európske izoláty) Rastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu
(Fortunella Swingle), citrónovníkovca (Poncirus Raf.)
a ich krížencov okrem plodov a osiva
5. Citrus vein enation woody gall Rastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu
(FortuneUa Swingle), citrónovníkovca (Poncirus Raf.)
a ich krížencov okrem plodov a osiva
6. Grapevine flavescence doreé phytoplasma Rastliny viniča (Vitis L.) okrem plodov a osiva
7. Plum pox virus Rastliny slivky (Prunus L.) určené na pestovanie
okrem osiva
8. Potato stolbur phytoplasma Rastliny čeľade ľuľkovité (Solanaceae) určené na
pestovanie okrem osiva
9. Raspberry ringspot virus Rastliny jahody (Fragaria L.), maliny a ostružiny
(Rubus L.) určené na pestovanie okrem osiva
10. Spiroplasma citri Saglio et al. Rastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu
(FortuneUa Swingle), citrónovníkovca (Poncirus Raf.)
a ich krížencov okrem plodov a osiva
11. Strawberry crinkle virus Rastliny jahody (Fragaria L.) určené na pestovanie
okrem osiva
12. Strawberry latent ringspot virus Rastliny jahody (Fragaria L.), maliny a ostružiny
(Rubus L.) určené na pestovanie okrem osiva
13. Strawberry mild yellow edge virus Rastliny jahody (Fragaria L.) určené na pestovanie,
okrem osiva
14. Tomato black ring virus Rastliny jahody (Fragaria L.), maliny a ostružiny
(Rubus L.) určené na pestovanie okrem osiva
15. Tomato spotted wilt virus Rastliny zeleru voňavého (Apium graveolens L.),
papriky ročnej (Capsicum annuum L.), melóna
cukrového (Cucumis melo L.), chryzantémy
[Dendrathema (DC.) Des Moul.], všetkých odrôd
novoguinejských krížencov netýkavky (Impatiens
L.), ďalej šalátu siateho (Lactuca sativa L.), ľuľka
rajčiakového [Lycopersicon lycopersicum (L.)
Carsten ex Farw.], rastliny tabaku virgínskeho
(Nicotiana tabacum L.), ktoré sú určené na
profesionálnu výrobu tabaku, ľuľka baklažánového
(Solanum melogena L.) a ľuľka zemiakového
(Solanum tuberosum L.) určené na pestovanie okrem
osiva
16. Tomato yellow leaf curl virus Rastliny ľuľka rajčiakového [Lycopersicon
lycopersicum (L.) Carsten ex Farw.] určené na
pestovanie okrem osiva

Časť B

Škodlivé organizmy, ktorých zavlečenie a rozširovanie na území určitých chránených zón je zakázané, ak sa vyskytujú na určitých rastlinách a rastlinných produktoch

a) Hmyz, roztoče, háďatká vo všetkých vývinových štádiách

Druh Predmet nákazy Chránená zóna (zóny)
1. Anthonomus grandis (Boh.) Osivo a plody (tobolky) bavlníka
(Gossypium spp.) a nevyzrnená bavlna
Grécko, Španielsko
(Andalúzia, Katalánsko,
Estremadura, Murcia,
Valencia)
2. Cephalcia lariciphila (Klug) Rastliny smrekovca (Larve Mill.)
určené na pestovanie okrem osiva
Írsko, Veľká Británia
(Severné Írsko, ostrov Man
a Jersey)
3. Dendroctonus micans Kugelan Rastliny jedle (Abies Mill.), smrekovca
(Larix Mill.), smreka (Picea A. Dietr.),
borovice (Pinus L.) a duglasky
(Pseudotsuga Carr.) vyššie ako 3 m
okrem plodov a osiva, neopracované
drevo ihličín (Coniferales) a
samostatná kôra ihličín {Conijerales)
Grécko, Írsko, Veľká
Británia4)
4. Gilphinia hercyniae (Hartig) Rastliny smreka (Picea A. Dietr.)
určené na pestovanie okrem osiva
Grécko, Írsko, Veľká
Británia (Severné Írsko,
ostrov Man a Jersey)
5. Gonipterus scutellatus Gyll. Rastliny eukalyptu (Eucalyptus
l'Hérit.) okrem plodov a osiva
Grécko, Portugalsko (Azory)
6. (a) Ips amitinus Eichhof Rastliny jedle (Abies Mill.), smrekovca
(Larix Mill.), smreka (Picea A. Dietr.)
a borovice (Pinus L.) vyššie ako 3 m
okrem plodov a osiva, neopracované
drevo ihličín (Conijerales) a
samostatná kôra ihličín (Conijerales)
Grécko, Francúzko
(Korzika), Írsko, Veľká
Británia
(b) Ips cembrae Heer Rastliny jedle (Abies Mill.), smrekovca
(Larix Mill.), smreka (Picea A. Dietr.),
borovice (Pinus L.) a duglasky
(Pseudotsuga Carr.) vyššie ako 3 m
okrem plodov a osiva, neopracované
drevo ihličín (Conijerales) a
samostatná kôra ihličín (Conijerales)
Grécko, Írsko, Veľká
Británia (Severné Írsko,
ostrov Man)
(c) Ips duplicatus Sahlberg Rastliny jedle (Abies Mill.), smrekovca
(Larix Mill.), smreka (Picea A. Dietr.)
a borovice (Pinus L.) vyššie ako 3 m
okrem plodov a osiva, neopracované
drevo ihličín (Conijerales) a
samostatná kôra ihličín (Conijerales)
Grécko, Írsko, Veľká
Británia
(d) Ips sexdentatus Böerner Rastliny jedle (Abies Mill.), smrekovca
(Larix Mill.), smreka (Picea A. Dietr.)
a borovice (Pinus L.) vyššie ako 3 m
okrem plodov a osiva, neopracované
drevo ihličín (Conijerales)
a samostatná kôra ihličín (Conijerales)
Írsko, Veľká Británia
(Severné Írsko, ostrov Man)
(e) Ips typographus Heer Rastliny jedle (Abies Mill.), smrekovca
{Larix Mill.), smreka [Picea A. Dietr.),
borovice (Pinus L.) a duglasky
(Pseudotsuga Carr.) vyššie ako 3 m
okrem plodov a osiva, neopracované
drevo ihličín (Conijerales) a
samostatná kôra ihličín {Conijerales)
Írsko, Veľká Británia
9. Sternochetus mangiferae
Fabricius
Osivo mangovníka (Mangifera spp.)
pochádzajúce z tretích krajín
Španielsko (Granada
a Malaga), Portugalsko
(Alentejo, Algarve a
Madeira),
10. Thaumetopoea pityocampa
(Den. et Schiff.)
Rastliny borovice (Pinus L.) určené na
pestovanie okrem plodov a osiva
Španielsko (Ibiza)
4) Veľká Británia (Škótsko, Severné Írsko, Jersey, Anglicko: nasledujúce grófstva, okresy a unitárne orgány: Barnsley, Bath a North East Somerset, Bedfordshire, Bournemouth, Bracknell Forest, Bradford, Bristol, Brighton a Hove, Buckinghamshire, Calderale, Cambridgeshire, Cornwall, Cumbria, Darlington, Devon, Doncaster, Dorset, Durham, East Riding of Yorkshire, East Sussex, Essex, Gateshead, Greater London, Hampshire, Hartlepool, Hertfordshire, Kent, Kingston upon Hull, Kirklees, Leeds, Leicester City, Lincolnshire, Luton, Medway Council, Middlesbrough, Milton Keynes, Newbury, Newscastle Upon Tyne, Norfolk, Northamptonshire, Northumberland, North Lincolnshire, North East Lincolnshire, North Tyneside, North West Somerset, Nottingham City, Nottinghamshire, Oxfordshire, Peterborough, Plymouth, Poole, Portsmouth, Reading, Redcar a Cleveland, Rotherham, Rutland, Sheffield, Slough, Somerset, Southend, Southampton, South Tyneside, Stockton-on-Tees, Suffolk, Sunderland, Surrey, Swindon, Thurrock, Torbay, Wakefield, West Sussex, Windsor a Maidenhead, Wokingham, York, ostrov Man, ostrov Wight, súostrovie Scilly a nasledujúce časti grófstiev, okresov a unitárnych orgánov: Derby City: časť unitárneho orgánu, ktorá leží na sever od severnej hranice cesty A52(T), spolu s časťou unitárneho orgánu, ktorá leží na sever od severnej hranice cesty A6(T); Derbyshire: časť grófstva, ktorá leží na sever od severnej hranice cesty A52(T) a časť grófstva, ktorá leží na sever od severnej hranice cesty A6(T); Gloucestershire: časť grófstva, ktorá leží na východ od východnej hranice cesty Fosse Way Roman; Leicestershire: časť grófstva ktorá leží na východ od východnej hranice cesty Fosse Way Roman, spolu s časťou grófstva, ktorá leží na východ od východnej hranice cesty B4114 a časť grófstva, ktorá leží na východ od východnej hranice diaľnice M1; North Yorkshire: celé grófstvo okrem časti grófstva, ktorá zahŕňa okres Craven; South Gloucestershire: časť unitárneho orgánu, ktorá leží na juh od južnej hranice diaľnice M4; Staffordshire: časť grófstva, ktorá leží na východ od východnej hranice cesty A52(T) a časť grófstva, ktorá leží na východ od východnej hranice cesty A523, Warwickshire: časť grófstva, ktorá leží na východ od východnej hranice cesty Fosse Way Roman, Wiltshire: časť grófstva, ktorá leží na juh od južnej hranice diaľnice M4, spolu s časťou grófstva, ktorá leží na východ od východnej hranice cesty Fosse

b) Baktérie

Druh Predmet nákazy Chránená zóna (zóny)
1. Curtobacterium flaccumfaciens pv.
flaccumfaciens (Hedges) Colllns et
Osivo fazule záhradnej (Phaseolus
vulgaris L.) a lablabu (Dolichos Jacq.)
Grécko, Španielsko,
Portugalsko
2. Erwinia amylovora (Burr.)
Winsl. et al.
Časti rastlín okrem plodov, osivo a
rastliny určené na pestovanie vrátane
živého peľu na opeľovanie
nasledujúcich druhov: dulovec
(Chaenomeles Lindl.), skalník
(Cotoneaster Ehrh.), hloh (Crataegus
L.), dula (Cydonia Mill.), mišpuľník
(Eriobotrya Lindl.), jabloň (Malus
Mill.), mišpuľa (Mespilus L.), hlohyňa
(Pyracantha Roem.), hruška (Pyrus
L.), jarabina (Sorbus L.) okrem
jarabiny prostrednej [Sorbus
intermedia (Ehrh.) Pers.]
a Stranvaesia (Lindl.)
Španielsko, Francúzsko
(Korzika), Írsko, Taliansko,5)
Rakúsko [Burgenland,
Koruntánsko, Dolné
Rakúsko, Tirolsko
(administratívny okres
Lienz), Styria, Viedeň],
Portugalsko, Fínsko, Veľká
Británia (Severné Írsko,
ostrov Man a Normanské
ostrovy)
5) Taliansko (Abruzzi; Apúlia, Basilicata; Kalábria; Kampánia; Emilia-Romagna: provincie Forlí-Cesena, Parma, Piacenza a Rimini; Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Ligúria; Lombardsko; Marche; Molise; Piemont; Sardínia; Sicília; Toskánsko; Trentino-Alto Adige: autonómne provincie Bolzano a Trento; Umbria; Valle d'Aosta; Veneto, okrem komún v provincii Rovigo: Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arqua Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara; komúny v provincii Padova: Castelbaldo, Barbona, Piacenza d´Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi; komúny v provincii Verona: Palu, Roverchiara, Legnano (časť teritória komúny na severovýchod od cesty Transpolesana), Castagnaro, Ronco all´Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari).

c) Huby

Druh Predmet nákazy Chránená zóna (zóny)
1. Glomerella gossypii Edgerton Osivo a plody (tobolky) bavlníka
Gossypium spp.
Grécko
2. Gremmeniella abietina (Lag.)
Morelet
Rastliny jedle (Abies Mill.), smrekovca
(Larix Mill.), smreka (Picea A. Dietr.),
borovice (Pinus L.) a duglasky
(Pseudotsuga Carr.) určené na
pestovanie okrem osiva
Írsko, Veľká Británia
(Severné Írsko)
3. Hypoxylon mammatum (Wahl.)
J. Miller
Rastliny topoľa (Populus L.) určené na
pestovanie okrem osiva
Írsko, Veľká Británia
(Severné Írsko)

d) Vírusy a vírusom podobné organizmy

Druh Predmet nákazy Chránená zóna (zóny)
Citrus tristeza virus (európske
izoláty)
Rastliny citrónovníka (Citrus L.),
kumkvátu (Fortunella Swingle),
citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich
krížencov s listami a listovými
stopkami
Grécko, Francúzsko
(Korzika), Taliansko,
Portugalsko

Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 75/2004 Z. z.

Časť A

Rastliny, rastlinné produkty a iné predmety, ktorých dovoz je zakázaný do všetkých členských štátov

Opis Krajina pôvodu
1. Rastliny jedle (Abies Mill.), cédra (Cedrus Trew.),
cyprušteka (Chamaecyparis Spach), borievky [Juniperus
L.), smrekovca (Larve Mill.), smreka (Picea A. Dietr.),
borovice (Pinus L.), duglasky (Pseudotsuga Carr.) a
jedľovca (Tsuga Carr.) okrem plodov a osiva
Neeurópske krajiny
2. Rastliny duba (Quercus L.) a gaštana (Castanea Mill.)
s listami okrem plodov a osiva
Neeurópske krajiny
3. Rastliny topoľa (Populus L.) s listami okrem plodov
a osiva
Severoamerické krajiny
4. Samostatná kôra ihličín (Conijerales) Neeurópske krajiny
5. Samostatná kôra gaštana (Castanea Mill.) Tretie krajiny
6. Samostatná kôra duba (Quercus L.) okrem duba
korkového (Quercus suber L.)
Severoamerické krajiny
7. Samostatná kôra javora cukrodarného (Acer saccharum
Marsh.)
Severoamerické krajiny
8. Samostatná kôra topoľa [Populus L.) Krajiny amerického kontinentu
9. Rastliny dulovca (Chaenomeles Lindl.), dule (Cydonia
Mill.), hlohu (Crataegus L.), jablone (Malus Mill.), rodu
slivka (Prunus L.), hrušky (Pyrus L.) a ruže (Rosa L.)
určené na pestovanie okrem rastlín vo vegetačnom
pokoji bez listov, kvetov a plodov
Neeurópske krajiny
9.1. Rastliny Photinia Ldl. určené na pestovanie okrem
rastlín vo vegetačnom pokoji bez listov, kvetov a plodov
USA, Čína, Japonsko, Južná Kórea
a Severná Kórea
10. Hľuzy ľuľka zemiakového (Solanum tuberosum L.) -
sadivové zemiaky
Tretie krajiny okrem Švajčiarska
11. Rastliny stolonotvorných a hľuzotvorných druhov rodu
ľuľok (Solanum L.) alebo ich krížencov určené na
pestovanie okrem hľúz ľuľka zemiakového [Solanum
tuberosum L.) - sadivové zemiaky - uvedených v bode 10
Tretie krajiny
12. Hľuzy druhov rodu ľuľok (Solanum L.) a ich krížencov
okrem tých, ktoré sú uvedené v bodoch 10 a 11
Okrem osobitných požiadaviek, ktoré sa
vzťahujú na hľuzy ľuľka zemiakového a sú
uvedené v prílohe č. 4 časti A 1. kapitole,
z tretích krajín okrem Alžírska, Cypru,
Egypta, Izraela, Líbye, Maroka, Malty,
Sýrie, Švajčiarska, Tuniska a Turecka
a tretích európskych krajín, ktoré boli
uznané ako krajiny bez výskytu Clavibacter
michiganensis spp. sepedonicus
(Spickermann et Kotthoff) Davis et al.
v súlade s požiadavkami Európskych
spoločenstiev, alebo opatrení, ktoré boli
uznané ako rovnocenné s opatreniami
Európskych spoločenstiev, týkajúcimi sa
boja proti Clavibacter michiganensis spp.
sepedonieus (Spickermann et Kotthoff)
Davis et al.
13. Hľuzy ľuľkovitých (Solanaceae) určené na pestovanie
okrem osiva a okrem rastlín a hľúz uvedených v bodoch
10, 11 a 12
Tretie krajiny okrem európskych
a stredozemských krajín
14. Zemina a iný pestovateľský substrát, tvorený úplne alebo
čiastočne zeminou alebo pevnou organickou hmotou, ako
sú časti rastlín, humus vrátane rašeliny alebo kôry
okrem čistej rašeliny
Turecko, Bielorusko, Estónsko, Lotyšsko,
Litva, Moldavsko, Rusko, Ukrajina a tretie
krajiny, ktoré nepatria ku kontinentálnej
Európe okrem Cypru, Egypta, Izraela, Líbye,
Malty, Maroka a Tunisu
15. Rastliny viniča (Vitis L.) okrem plodov Tretie krajiny
16. Rastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (FortuneUa
Swingle) a citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov
okrem plodov a osiva
Tretie krajiny
17. Rastliny datľovníka (Phoenix spp.) okrem plodov a osiva Alžírsko, Maroko
18. Rastliny dule {Cydonia Mill.), jablone (Malus Mill.),
hrušky (Pyrus L.), rodu slivka (Prunus L.) a ich krížencov
a jahody (Fragaria L.) určené na pestovanie okrem osiva
Okrem požiadaviek uvedených v bode 9 sa
zákaz vzťahuje na neeurópske krajiny
okrem stredozemských krajín a Austrálie,
Nového Zélandu, Kanady a kontinentálnych
štátov USA
19. Rastliny radu lipnicotvaré - trávy (Gramineae) okrem
rastlín okrasných trvácich tráv podčeľadí bambusovité
(Bambusoideae) a prosovité (Panicoideae) a rodov
buchloa (Buchloe Engelm.), grama (Bouteloua Lag.), smlz
(Calamagrostis Adans), kortadéria (Cortaderia Stapf.),
steblovka (Glyceria R.Br.), hakonechloa (Hakonechloa
Mak. ex Honda), hystrix [Hystrix L.), bezkolenec (Molinia
Shrank), lesknica (Phalaris L.), shibatea (Shibataea Mak.
ex Nak.), spartina (Spartina Schreb.), kavyľ (Stipa L.) a
uniola (Uniola L.) určené na pestovanie okrem osiva
Tretie krajiny okrem európskych
a stredozemských krajín

Časť B

Rastliny, rastlinné produkty a iné predmety, dovoz ktorých je zakázaný do určitých chránených zón

Opis Chránená zóna
1. Okrem zákazov, ktoré sa vzťahujú na
rastliny uvedené v bodoch 9 a 18,
rastliny, okrem plodov a osiva, a živý peľ
určený na opeľovanie rastlín dulovca
(Chaenomeles Lindl.), skalníka
(Cotoneaster Ehrh.), hlohu (Crataegus
L.), dule (Cydonia Mill.), mišpuľníka
(Eriobotrya Lindl.), jablone (Malus Mill.),
mišpule (Mespilus L.), hlohyne
(Pyracaniha Roem.), hrušky (Pyrus L.),
jarabiny [Sorbus L.) okrem rastlín
jarabiny prostrednej [Sorbus intermedia
(Ehrh.) Pers.] a Stranvaesia (Lindl.),
pôvodom z tretích krajín okrem tých
krajín, ktoré boli v súlade s postupom
stanoveným v osobitnom predpise
uznané ako krajiny, v ktorých sa
nevyskytuje spala jadrovín [Erwinia
amylovora (Burr.) Winsl. et al.]
Španielsko, Francúzsko (Korzika), Írsko, Taliansko (Abruzzi;
Apúlia, Basilicata; Kalábria; Kampánia; Emilia-Romagna:
provincie Forlí-Cesena, Parma, Piacenza a Rimini;
Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Ligúria; Lombardsko; Marche;
Molise; Piemont; Sardínia; Sicília; Toskánsko; Trentino-Alto
Adige: autonómne provincie Bolzano a Trento; Umbria; Valle
d'Aosta; Veneto okrem komún v provincii Rovigo: Rovigo,
Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia
Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arqua
Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda,
Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del
Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po,
Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara,
Stienta, Gaiba, Salara; komúny v provincii Padova:
Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana,
S. Urbano, Boara Pisani, Masi; komúny v provincii Verona:
Palu, Roverchiara, Legnano (časť územia komúny
na severovýchod od cesty Transpolesana), Castagnaro,
Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo,
Isola Rizza, Angiari); Rakúsko [Burgenland, Koruntánsko,
Dolné Rakúsko, Tirolsko (administratívny okres Lienz),
Štajersko, Viedeň], Portugalsko, Fínsko, Veľká Británia
(Severné Írsko, ostrov Man a Normanské ostrovy)

Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 75/2004 Z. z.

Časť A

Osobitné požiadavky, ktoré musia byť splnené pri zavlečení a premiestňovaní rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov do členských štátov a v rámci členských štátov

I. kapitola

Rastliny, rastlinné produkty a iné predmety pochádzajúce mimo územia Európskych spoločenstiev

Rastliny, rastlinné produkty a iné predmety Osobitné požiadavky
1.1. Drevo ihličín (Coniferales) okrem dreva tuje (Thuja
L.) a okrem dreva vo forme
a) triesok, štiepkov, zvyškov dreva alebo drevného
odpadu získaného úplne alebo čiastočne z dreva
ihličín (Coniferales),
b) obalových debien, prepraviek alebo sudov,
c) jednoduchých paliet, paletových debien a iných
prepravných debien,
d) prekladov, rozpier a nosníkov,
ale vrátane opracovaného dreva1)
pochádzajúce z Kanady, Číny, Japonska,
Kórejského polostrova, Taiwanu a USA
Z označenia, schváleného v súlade požiadavkami
Európskych spoločenstiev, musí byť zrejmé, že drevo
bolo tepelne ošetrené tak, aby teplota v jadre
dosiahla najmenej 56 °C počas 30 minút.
1.2. Drevo ihličín (Coniferales) vo forme triesok, štiep-
kov, zvyškov dreva alebo drevného odpadu získané-
ho úplne alebo čiastočne z dreva ihličín (Conifera-
les) pochádzajúce z Kanady, Číny, Japonska, Kó-
rejského polostrova, Taiwanu a USA
Vyžaduje sa úradné potvrdenie, že
a) drevo bolo plynované na palube alebo v kontajneroch
pred nakladaním
a
b) drevo sa bude prevážať v zapečatených kontajneroch
alebo takým spôsobom, aby sa zabránilo jeho napad-
nutiu.
1.3. Drevo ihličín (Coniferales) okrem dreva tuje (Thuja
L.) vo forme obalových debien, prepraviek alebo su-
dov, jednoduchých paliet, paletových debien
a iných prepravných debien, prekladov, rozpier
a nosníkov vrátane opracovaného dreva
pochádzajúceho z Kanady, Číny, Japonska, Kórej-
ského polostrova, Taiwanu a USA
Drevo musí byť zbavené kôry a nesmie mať larvárne
diery spôsobené neeurópskymi druhmi rodu vrzúnik
(Monochamus spp.), ktoré sú na tento účel
definované ako požerky s priečnym priemerom
väčším ako 3 mm, a musí mať vlhkosť v čase
spracovania menšiu ako 20 % vyjadrenú ako
percento zo suchej hmoty.
1.4. Drevo tuje (Thuja L.) vrátane opracovaného dreva
pochádzajúce z Kanady, Číny, Japonska, Kórejské-
ho polostrova, Taiwanu a USA
Drevo musí byť odkôrnené a nesmie mať larvárne
diery spôsobené neeurópskymi druhmi rodu vrzúnik
(Monochamus spp.), ktoré sú na tento účel definované
ako požerky s priečnym priemerom väčším ako 3 mm.
1.5. Drevo ihličín (Coniferales), okrem dreva vo forme
triesok, štiepkov, zvyškov dreva alebo drevného
odpadu získaného úplne alebo čiastočne z dreva
ihličín (Coniferales), ale vrátane opracovaného
dreva, pochádzajúce z neeurópskych krajín okrem
Kanady, Číny, Japonska, Kórejského polostrova,
Taiwanu a USA
a) Drevo musí byť zbavené kôry a nesmie mať larvárne
diery spôsobené neeurópskymi druhmi rodu vrzúnik
(Monochamus spp.), ktoré sú na tento účel definova-
né ako požerky s priečnym priemerom väčším ako
3 mm, alebo
b) zo značky dreva „Kiln-dried“;, „KD“;, alebo z inej medzi-
národne uznávanej značky umiestnenej na dreve ale-
bo na jeho obale musí byť zrejmé, že drevo sa v čase
spracovania sušilo spôsobom kiln-sušenia na vlh-
kosť menšiu ako 20 % vyjadrenú ako percento zo su-
chej hmoty.
2.1. Drevo javora cukrodarného (Acer saccharum
Marsh.) vrátane opracovaného dreva okrem dreva
určeného na výrobu dýh, pochádzajúce zo severoa-
merických krajín
Zo značky dreva „Kiln-dried“;, „KD“; alebo z inej
medzinárodne uznávanej značky umiestnenej na
dreve alebo na jeho obale musí byť zrejmé, že drevo
sa v čase spracovania sušilo spôsobom kiln-sušenia
na vlhkosť menšiu ako 20 % vyjadrenú ako percento
zo suchej hmoty.
2.2. Drevo javora cukrodarného (Acer saccharum
Marsh.) okrem dreva uvedeného v bode 2.1, pochá-
dzajúce zo severoamerických krajín
Zo sprievodných dokladov alebo iných dokladov musí
byť zrejmé, že drevo je určené na výrobu dýh.
3. Drevo gaštana (Castanea Mill.) a duba (Quercus L.)
vrátane opracovaného dreva, pochádzajúce zo se-
veroamerických krajín
Drevo musí byť odkôrnené a
a) opracované alebo
b) vyžaduje sa úradné potvrdenie, že obsah vody v dreve
nepresahuje 20 % vyjadrený ako percento zo suchej
hmoty, alebo
c) vyžaduje sa úradné potvrdenie, že drevo bolo dezinfi-
kované horúcim vzduchom alebo horúcou vodou, ale-
bo
d) ak ide o rezivo so zvyškami alebo bez zvyškov kôry, zo
značky „Kiln-dried“;, „KD“; alebo inej medzinárodne
uznávanej značky umiestnenej na dreve alebo na jeho
obale musí byť zrejmé, že drevo sa v čase spracovania
sušilo spôsobom kiln-sušenia na vlhkosť menšiu ako
20 % vyjadrenú ako percento zo suchej hmoty.
4. Drevo gaštana (Castanea Mill.) Okrem požiadaviek uvedených v bode 3
a) vyžaduje sa úradné potvrdenie, že drevo pochádza
z oblastí bez výskytu rakoviny gaštana [Cryphonec-
tria parasitica (Murrill) Barr] alebo
b) drevo musí byť odkôrnené.
5. Drevo platana (Platanus L.) vrátane opracovaného
dreva, pochádzajúce z USA a Arménska
Zo značky „Kiln-dried“;, „KD“; alebo z inej
medzinárodne uznávanej značky umiestnenej na
dreve alebo na jeho obale musí byť zrejmé, že drevo
sa v čase spracovania sušilo spôsobom kiln-sušenia
na vlhkosť menšiu ako 20 % vyjadrenú ako percento
zo suchej hmoty.
6. Drevo topoľa (Populus L.) pochádzajúce z krajín
amerického kontinentu
Drevo musí byť odkôrnené.
7. Drevo vo forme triesok, štiepkov, zvyškov dreva ale-
bo drevného odpadu získané úplne alebo čiastočne
z javora cukrodarného (Acer saccharum Marsh.),
gaštana (Castanea Mill.), platana (Platanus L.), to-
poľa (Populus L.) a duba (Quercus L.), pochádzajúce
z neeurópskych krajín, a z ihličín (Coniferales), po-
chádzajúcich z neeurópskych krajín okrem Kana-
dy, Číny, Japonska, Kórejského polostrova,
Taiwanu a USA
Vyžaduje sa úradné potvrdenie, že produkty boli
vyrobené len z dreva, ktoré bolo
a) odkôrnené alebo
b) sušené spôsobom kiln-sušenia na vlhkosť menšiu
ako 20 % vyjadrenú ako percento zo suchej hmoty,
alebo
c) plynované na palube alebo v kontajneroch pred nalo-
žením a bolo prepravované v zapečatených kontajne-
roch alebo takým spôsobom, aby sa zabránilo jeho
napadnutiu.
8.1. Rastliny ihličín (Coniferales) okrem plodov a osiva,
pochádzajúce z neeurópskych krajín
Okrem požiadaviek uvedených v prílohe č. 3 časti A
bode 1 sa vyžaduje úradné potvrdenie, že rastliny sa
pestovali v škôlkach a miesto pestovania je bez
výskytu neeurópskych druhov rodu smoliar
(Pissodes spp.).
8.2. Rastliny ihličín (Coniferales) okrem plodov a osiva
vyššie ako 3 m, pochádzajúce z neeurópskych kra-
jín
Okrem požiadaviek uvedených v bode 8.1. a v prílohe
č. 3 časti A bode 1 sa vyžaduje úradné potvrdenie, že
rastliny sa pestovali v škôlkach a miesto ich
pestovania je bez výskytu neeurópskych druhov
čeľade podkôrnikovité (Scolytidae).
9. Rastliny borovice (Pinus L.) určené na pestovanie
okrem osiva
Okrem požiadaviek uvedených v bodoch 8.1. a 8.2.
a v prílohe č. 3 časti A bode 1 sa vyžaduje úradné
potvrdenie, že v mieste pestovania alebo v jeho
bezprostrednom okolí sa za posledné úplné
vegetačné obdobie nezistili žiadne príznaky parazitov
na ihličí ihličín Scirrhia acicola (Dearn.) Siggers
a Scirrhia pini Funk et Parker.
10. Rastliny jedle (Abies Mill.), smrekovca (Larix Mill.),
smreka (Picea A. Dietr.), borovice (Pinus L.), duglasky
(Pseudotsuga Carr.) a jedľovca (Tsuga Carr.) určené
na pestovanie okrem osiva
Okrem požiadaviek uvedených v bodoch 8.1., 8.2.
a 9 a v prílohe č. 3 časti A bode 1 sa vyžaduje
úradné potvrdenie, že v mieste pestovania alebo
v bezprostrednom okolí sa za posledné úplné
vegetačné obdobie nezistili žiadne príznaky
hnedospórky (Melampsora medusae Thümen).
11.1. Rastliny gaštana (Castanea Mill.) a duba (Quercus
L.) okrem plodov a osiva,
a) pochádzajúce z neeurópskych krajín,
b) pochádzajúce zo severoamerických krajín
Okrem požiadaviek uvedených v prílohe č. 3 časti A
bode 2 sa vyžaduje úradné potvrdenie, že
a) v mieste pestovania alebo v jeho bezprostrednom
okolí sa za posledné úplné vegetačné obdobie nezistili
žiadne príznaky neeurópskych druhov rodu hrdza
(Cronartium spp.),
b) rastliny pochádzajú z oblastí bez výskytu farbiarky
[Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt].
11.2. Rastliny gaštana (Castanea Mill.) a duba (Quercus
L.) určené na pestovanie okrem osiva
Okrem požiadaviek uvedených v bode 11.1.
a v prílohe č. 3 časti A bode 2 sa vyžaduje úradné
potvrdenie, že
a) rastliny pochádzajú z oblastí bez výskytu rakoviny
gaštana [Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr] ale-
bo
b) v mieste pestovania, alebo v jeho bezprostrednom
okolí sa za posledné úplné vegetačné obdobie nezistili
žiadne príznaky rakoviny gaštana [Cryphonectria pa-
rasitica (Murrill) Barr].
11.3. Rastliny liesky (Corylus L.) určené na pestovanie
okrem osiva, pochádzajúce z Kanady a USA
Vyžaduje sa úradné potvrdenie, že rastliny boli
vypestované v škôlkach a
a) pochádzajú z oblasti, ktorú zodpovedný úradný or-
gán príslušnej vyvážajúcej krajiny uznal v súlade
s Medzinárodnými štandardami pre rastlinolekárske
opatrenia ako oblasť bez výskytu Anisogramma ano-
mala (Peck) E. Müller, a táto oblasť musí byť uvedená
v kolónke „Dodatkové vyhlásenie“; fytocertifikátu
podľa § 10 ods. 2 a 3
alebo
b) pochádzajú z miesta pestovania, ktoré zodpovedný
úradný orgán príslušnej vyvážajúcej krajiny na zá-
klade kontrol vykonaných v mieste pestovania alebo
v jeho bezprostrednom okolí počas troch úplných po-
sledných vegetačných období a v súlade s Medziná-
rodnými štandardami pre rastlinolekárske opatrenia
uznal ako miesto pestovania bez výskytu Anisogram-
ma anomala (Peck) E. Müller, a miesto pestovania,
ako aj vyhlásenie musia byť uvedené v kolónke „Do-
datkové vyhlásenie“; fytocertifikátu podľa § 10 ods. 2
a 3.
12. Rastliny platana (Platanus L.) určené na pestova-
nie okrem osiva, pochádzajúce z USA a Arménska
Vyžaduje sa úradné potvrdenie, že v mieste
pestovania alebo v jeho bezprostrednom okolí sa za
posledné úplné vegetačné obdobie nezistili žiadne
príznaky odumierania platanov (Ceratocystis
fimbriata f. sp. platani Walter).
13.1. Rastliny topoľa [Populus L.) určené na pestovanie
okrem osiva, pochádzajúce z tretích krajín
Okrem požiadaviek uvedených v prílohe č. 3 časti A
bode 3 sa vyžaduje úradné potvrdenie, že v mieste
pestovania alebo v jeho bezprostrednom okolí sa za
posledné úplné vegetačné obdobie nezistili žiadne
príznaky hnedospórky (Melampsora medusae
Thümen).
13.2. Rastliny topoľa (Populus L.) okrem plodov a osiva,
pochádzajúce z krajín amerického kontinentu
Okrem požiadaviek uvedených v bode 13.1.
a v prílohe č. 3 časti A bode 3 sa vyžaduje úradné
potvrdenie, že v mieste pestovania alebo v jeho
bezprostrednom okolí sa za posledné úplné vegetačné
obdobie nezistili žiadne príznaky mosferózy
(Mycosphaerella populorum G. E. Thompson).
14. Rastliny bresta (Ulmus L.) určené na pestovanie
okrem osiva, pochádzajúce z krajín Severnej Ameri-
ky
Vyžaduje sa úradné potvrdenie, že v mieste
pestovania alebo v jeho bezprostrednom okolí sa za
posledné úplné vegetačné obdobie nezistili žiadne
príznaky fytoplazmovej nekrózy brestového listu (Elm
phloem necrosis phytoplasma).
15. Rastliny dulovca (Chaenomeles Lindl.), hlohu (Cra-
taegus L.), dule (Cydonia Mill.), mišpuľníka (Erio-
botrya Lindl.), jablone (Malus Mill.), slivky (Prunus L.2)
a hrušky (Pyrus L.) určené na pestovanie okrem
osiva, pochádzajúce z neeurópskych krajín
Okrem požiadaviek uvedených v prílohe č. 3 časti A
bodoch 9, 18 a časti B bode 1 sa vyžaduje úradné
potvrdenie, že
a) rastliny pochádzajú z krajiny bez výskytu monilinie
[Monilinia fructicola (Winter) Honey] alebo
b) rastliny pochádzajú z oblasti uznanej v súlade s po-
žiadavkami Európskych spoločenstiev za oblasť bez
výskytu monilinie [Monilinia fructicola (Winter) Ho-
ney] a v mieste pestovania sa za posledné úplné vege-
tačné obdobie nezistili žiadne príznaky monilinie [Mo-
nilinia fructicola (Winter) Honey].
16. Plody slivky (Prunus L.) pochádzajúce z neeuróp-
skych krajín, dovážané v období od 15. februára do
30. septembra
Vyžaduje sa úradné potvrdenie, že plody
a) pochádzajú z krajiny bez výskytu monilínie [Monilinia
fructicola (Winter) Honey] alebo
b) pochádzajú z oblasti uznanej v súlade s požiadavka-
mi Európskych spoločenstiev za oblasť bez výskytu
monilínie [Monilinia fructicola (Winter) Honey], alebo
c) boli podrobené vhodnej rastlinolekárskej kontrole
a pred zberom alebo vývozom ošetrené vhodným spô-
sobom proti monilinii (Monittnia spp.).
16.1. Plody citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunel-
la Swingle) a citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich
krížencov, pochádzajúce z tretích krajín
Plody musia byť bez stopiek a listov a na obaloch
musí byť vyznačený ich pôvod.
16.2. Plody citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunel-
la Swingle) a citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich
krížencov, pochádzajúce z tretích krajín
Okrem požiadaviek uvedených v bodoch 16.1.
a 16.3. až 16.5. sa vyžaduje úradné potvrdenie, že
a) plody pochádzajú z krajiny uznanej v súlade s požia-
davkami Európskych spoločenstiev za krajinu bez vý-
skytu baktériového vädnutia a nekrózy (Xanthomo-
nas campestris) - všetky kmene patogénne pre
citrónovník (Citrus L.) alebo
b) plody pochádzajú z oblasti uznanej v súlade s požia-
davkami Európskych spoločenstiev za oblasť bez vý-
skytu baktériového vädnutia a nekrózy (Xanthomo-
nas campestris) - všetky kmene patogénne pre
citrónovník (Citrus L.) a oblasť musí byť uvedená vo
fytocertifikátoch podľa § 10 ods. 2 a 3, alebo
c) buď
1. na základe režimu úradných kontrol v mieste pes-
tovania alebo vjeho bezprostrednom okolí sa za po-
sledné úplné vegetačné obdobie nezistili žiadne
príznaky baktériového vädnutia a nekrózy (Xan-
thomonas campestris) [všetky kmene patogénne
pre citrónovník (Citrus L.] a
2. na plodoch pozberaných v mieste pestovania sa ne-
zistili žiadne príznaky výskytu baktériového väd-
nutia a nekrózy (Xanthomonas campestris) [všetky
kmene patogénne pre citrónovník (Citrus L.] a
3. plody boli ošetrené proti uvedenému škodlivému
organizmu (ortofenylfenátom), ošetrenie musí byť
uvedené vo fytocertifikáte podľa § 10 ods. 2 a 3 a
4. plody boli zabalené v priestoroch alebo distribuč-
ných centrách registrovaných na tento účel alebo
5. bola dodržaná certifikačná schéma uznaná v súla-
de s požiadavkami Európskych spoločenstiev ako
rovnocenná s uvedenými ustanoveniami.
16.3. Plody citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunel-
la Swingle) a citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich
krížencov, pochádzajúce z tretích krajín
Okrem požiadaviek uvedených v bodoch 16.1., 16.2.,
16.4. a 16.5. sa vyžaduje úradné potvrdenie, že
a)
1. plody pochádzajú z krajiny uznanej v súlade s po-
žiadavkami Európskych spoločenstiev za krajinu
bez výskytu cerkospóry (Cercospora angolensis
Carv. et Mendes) alebo
2. plody pochádzajú z oblasti uznanej v súlade s po-
žiadavkami Európskych spoločenstiev za oblasť
bez výskytu cerkospóry (Cercospora angolensis
Carv. et Mendes) a oblasť musí byť uvedená vo fyto-
certifikátoch podľa § 10 ods. 2 a 3, alebo
3. v mieste pestovania alebo v jeho bezprostrednom
okolí sa za posledné úplné vegetačné obdobie ne-
zistili žiadne príznaky cerkospóry (Cercospora an-
golensis Carv. et Mendes)
a
b) na plodoch pozberaných v mieste pestovania sa úrad-
nou kontrolou nezistili príznaky napadnutia uvede-
ným škodlivým organizmom.
16.4. Plody citrónovníka (Citrus L.), okrem citrónovníka
horkého (Citrus aurantium L.), kumkvátu (Fortunel-
la Swingle) a citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich
krížencov, pochádzajúce z tretích krajín
Okrem požiadaviek uvedených v bodoch 16.1., 16.2.,
16.3. až 16.5 sa vyžaduje úradné potvrdenie, že
a) plody pochádzajú z krajiny uznanej v súlade s požia-
davkami Európskych spoločenstiev za krajinu bez vý-
skytu Guignardia citricarpa Kiely [všetky kmene pato-
génne pre citrónovník (Citrus L.)] alebo
b) plody pochádzajú z oblasti uznanej v súlade s požia-
davkami Európskych spoločenstiev za oblasť bez vý-
skytu Guignardia citricarpa Kiely [všetky kmene pato-
génne pre citrónovník (Citrus L.)] a oblasť musí byť
uvedená vo fytocertifikátoch podľa § 10 ods. 2 a 3,
alebo
c) v mieste pestovania alebo v jeho bezprostrednom
okolí sa za posledné úplné vegetačné obdobie nezistili
žiadne príznaky Guignardia citricarpa Kiely (všetky
kmene patogénne pre citrónovník (Citrus L.) a úrad-
nou kontrolou plodov pozberaných v mieste pestova-
nia sa nezistili príznaky Guignardia citricarpa Kiely
[všetky kmene patogénne pre citrónovník (Citrus L.],
alebo
d) plody pochádzajú z miesta pestovania, ktoré bolo
vhodným spôsobom ošetrené proti Guignardia. citri-
carpa Kiely [všetky kmene patogénne pre citrónovník
(Citrus L.] a úradnou kontrolou plodov pozberaných
v mieste pestovania sa nezistili príznaky napadnutia
uvedeným škodlivým organizmom.
16.5. Plody citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunel-
la Swingle) a citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich
krížencov, pochádzajúce z tretích krajín, v ktorých
sa na týchto plodoch vyskytujú neeurópske druhy
čeľade Tephritidae
Okrem požiadaviek uvedených v bodoch 16.1. až
16.3. sa vyžaduje úradné potvrdenie, že
a) plody pochádzajú z oblasti bez výskytu uvedených
škodlivých organizmov alebo, ak nie je možné splniť
uvedenú požiadavku,
b) v mieste pestovania alebo v jeho bezprostrednom
okolí sa za posledné úplné vegetačné obdobie a pri
úradných kontrolách uskutočnených aspoň raz me-
sačne v posledných troch mesiacoch pred zberom
plodov nezistili žiadne príznaky napadnutia uvede-
nými škodlivými organizmami a úradnou kontrolou
plodov pozberaných v mieste pestovania sa nezistili
príznaky napadnutia uvedenými škodlivými organiz-
mami, alebo
c) úradnou kontrolou reprezentatívnych vzoriek plodov
sa zistilo, že plody sú bez výskytu všetkých vývojo-
vých štádií uvedených škodlivých organizmov, alebo,
ak nie je možné splniť uvedenú požiadavku,
d) plody boli vhodným spôsobom ošetrené proti uvede-
ným škodlivým organizmom bez poškodenia plodov,
a to horúcou parou, podchladením alebo rýchlym
zmrazením, alebo tam, kde to nebolo možné, chemic-
ky tak, aby ošetrenie vyhovovalo platným predpisom
Európskych spoločenstiev.
17. Rastliny dulovca (Chaenomeles Lindl.), skalníka
(Cotoneaster Ehrh.), hlohu (Crataegus L.), dule (Cy-
donia Mill.), mišpuľníka (Eriobotrya Lindl.), jablone
(Malus Mill.), mišpule (Mespilus L.), hlohyne (Pyra-
cantha Roem.), hrušky (Pyrus L.), jarabiny (Sorbus
L.) okrem jarabiny prostrednej [Sorbus intermedia
(Ehrh.) Pers.] a Stranvaesia Lindl. určené na pesto-
vanie okrem osiva
Okrem požiadaviek uvedených v bode 15 a v prílohe
č. 3 časti A bodoch 9 a 18 sa vyžaduje úradné
potvrdenie, že
a) rastliny pochádzajú z krajín uznaných v súlade s po-
žiadavkami Európskych spoločenstiev za krajiny bez
výskytu spály jadrovín [Erwinia. amylovora (Burr.)
Winsl. et al.] alebo
b) z miesta pestovania a jeho bezprostredného okolia
boli odstránené rastliny, ktoré prejavovali príznaky
spály jadrovín [Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et
al.].
18. Rastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortu-
nella Swingle) a citrónovníkovca (Poncirus Raf.)
a ich krížencov, okrem plodov a osiva, a rastliny
hruškovca (Persea spp.) a čeľadí áronovité (Arace-
ae), banánovníkovité (Musaceae), marantovité (Ma-
rantaceae) a strelíciovité (Strelitziaceae) zakorenené
alebo s prilepeným, alebo s pripojeným pestovateľ-
ským substrátom
Okrem požiadaviek uvedených v prílohe č. 3 bode 16
sa vyžaduje úradné potvrdenie, že
a) rastliny pochádzajú z krajín bez výskytu háďatiek
[Radopholus citrophilus Huettel et al. a Radopholus
similis (Cobb) Thorne] alebo
b) pri úradnom nematologickom testovaní reprezenta-
tívnych pôdnych a koreňových vzoriek odobratých
z miesta pestovania, testovaných aspoň na Radopho-
lus citrophilus Huettel et al. a Radopholus similis
(Cobb) Thorne, sa za posledné úplné vegetačné obdo-
bie vo vzorkách nezistil výskyt uvedených škodlivých
organizmov.
19.1. Rastliny hlohu (Crataegus L.) určené na pestovanie
okrem osiva, pochádzajúce z krajín, v ktorých sa
vyskytuje fylostikta (Phyllosticta solitaria Ell. et
Ev.)
Okrem požiadaviek uvedených v bodoch 15 a 17
a v prílohe č. 3 časti A bode 9 sa vyžaduje úradné
potvrdenie, že na rastlinách v mieste pestovania
a v jeho bezprostrednom okolí sa za posledné úplné
vegetačné obdobie nezistili žiadne príznaky fylostikty
(Phyliosticta solitaria Ell. et Ev.).
19.2. Rastliny dule (Cydonia Mill.), jahody (Fragaria L.),
jablone (Malus Mill.), slivky (Prunus L.), hrušky (Py-
rus L.), ríbezle (Ribes L.), maliny a ostružiny (Rúbus
L.) určené na pestovanie okrem osiva, pochádzajú-
ce z krajín, v ktorých sa na týchto rastlinách vysky-
tujú príslušné škodlivé organizmyPríslušné škodlivé organizmy sú:
a) na jahode (Fragaria L.)
1. hniloba koreňov jahôd (Phytophthora fraga-
riae Hickman var. fragariae),
2. vírus mozaiky arábky (Arabis mosaic virus),
3. vírus krúžkovitosti maliny (Raspberry
ringspot virus),
4. vírus kučeravosti jahody (Strawberry crinkle
virus),
5. vírus latentnej krúžkovitosti jahody (Straw-
berry latent ringspot virus),
6. vírus mierneho žltnutia okrajov listov (Straw-
berry mild yellow edge virus),
7. vírus čiernej krúžkovitosti rajčiaka (Tomato
black ring virus),
8. baktériová škvrnitosť jahôd (Xanthomonas
fragariae Kennedy et King),
b) na jabloni (Malus Mill.)
1. fylostikta (Phyliosticta solitaria Ell. et Ev.),
c) na slivke (Prunus L.)
1. fytoplazma chlorotickej zvinutky (Apricot
chlorotic leaf roll phytoplasma),
2. baktériová škvrnitosť sliviek [Xanthomonas
campestris pv. pruni (Smith) Dye],
d) na broskyni [Prunus persica (L.) Batsch]
1. Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier
et al.) Young et al.,
e) na hruške (Pyrus L.)
1. fylostikta (Phyliosticta solitaria Ell. et Ev.),
f ) na maline a ostružine (Rubus L.)
1. vírus mozaiky arábky (Arabis mosaic virus),
2. vírus krúžkovitosti maliny (Raspberry
ringspot virus),
3. vírus latentnej krúžkovitosti jahody (Straw-
berry latent ringspot virus),
4. vírus čiernej krúžkovitosti rajčiaka (Tomato
black ring virus),
g) na všetkých uvedených druhoch
1. neeurópske vírusy a vírusom podobné orga-
nizmy
Okrem požiadaviek uvedených v bodoch 15 a 17
a v prílohe č. 3 časti A bodoch 9 a 18 sa vyžaduje
úradné potvrdenie, že na rastlinách v mieste
pestovania sa za posledné úplné vegetačné obdobie
nezistili žiadne príznaky chorôb spôsobených
uvedenými škodlivými organizmami.
20. Rastliny dule (Cydonia Mill.) a hrušky (Pyrus L.)
určené na pestovanie okrem osiva, pochádzajúce
z krajín, v ktorých sa vyskytuje fytoplazma chrad-
nutia hrušky (Pear decline phytoplasma)
Okrem požiadaviek uvedených v bodoch 15, 17,
a 19.2. a v prílohe č. 3 časti A bodoch 9 a 18 sa
vyžaduje úradné potvrdenie, že z miesta pestovania
a z jeho bezprostredného okolia boli počas
posledných troch úplných vegetačných období
odstránené rastliny podozrivé z napadnutia
fytoplazmou chradnutia hrušky (Pear decline
phytoplasma).
21.1. Rastliny jahody (Fragaria L.) určené na pestovanie
okrem osiva, pochádzajúce z krajín, v ktorých sa
vyskytujú príslušné škodlivé organizmyPríslušné škodlivé organizmy sú:
a) latentná 'C' choroba jahody (Strawberry latent
'C'virus),
b) vírus lemovania žiliek jahody (Strawberry vein
banding virus),
c) fytoplazma metlovitosti jahôd (Strawberry wit-
ches' broom phytoplasma)
Okrem požiadaviek uvedených v bode 19.2
a v prílohe č. 3 časti A bode 18 sa vyžaduje úradné
potvrdenie, že
a) rastliny okrem tých, ktoré sa vypestovali zo semien,
boli
1. úradne uznané podľa certifikačnej schémy, v ktorej
sa požaduje, aby sa rastliny získali v priamej línii
z materiálu udržiavaného podľa ustanovených
podmienok a úradne testovaného s použitím vhod-
ných indikátorových rastlín alebo iných rovnocen-
ných metód aspoň na uvedené škodlivé organizmy
a nezistil sa v ňom výskyt uvedených škodlivých or-
ganizmov, alebo
2. sa priamo získali z materiálu udržiavaného podľa
ustanovených podmienok a počas posledných
troch úplných vegetačných období najmenej raz
úradne testovaného s použitím vhodných indikáto-
rových rastlín alebo iných rovnocenných metód
aspoň na uvedené škodlivé organizmy a nezistil sa
v ňom výskyt uvedených škodlivých organizmov a
b) na rastlinách v mieste pestovania alebo na náchyl-
ných rastlinách v jeho bezprostrednom okolí sa za po-
sledné úplné vegetačné obdobie nezistili žiadne prí-
znaky chorôb spôsobených uvedenými škodlivými
organizmami.
21.2. Rastliny jahody (Fragaria L.) určené na pestovanie
okrem osiva, pochádzajúce z krajín, v ktorých sa
vyskytuje háďatko (Aphelenchoides besseyi Chris-
tie)
Okrem požiadaviek uvedených v bodoch 19.2. a 21.1.
a v prílohe č. 3 časti A bode 18 sa vyžaduje úradné
potvrdenie, že
a) na rastlinách sa v mieste pestovania za posledné úpl-
né vegetačné obdobie nezistili žiadne príznaky napad-
nutia háďatkom (Aphelenchoides besseyi Christie),
alebo
b) ak ide o pletivové kultúry, pletivové kultúry sa získali
z rastlín, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným
v písmene a) alebo boli pomocou vhodnej nematolo-
gickej metódy úradne testované a nezistil sa v nich vý-
skyt háďatka (Aphelenchoides besseyi Christie).
21.3. Rastliny jahody (Fragaria L.) určené na pestovanie
okrem osiva
Okrem požiadaviek uvedených v bodoch 19.2., 21.1.
a 21.2. a v prílohe č. 3 časti A bode 18 sa vyžaduje
úradné potvrdenie, že rastliny pochádzajú z oblasti
bez výskytu kvetoviek [Anthonomus signatus Say
a Anthonomus bisignifer (Schenkling)].
22.1. Rastliny jablone (Malus Mill.) určené na pestovanie
okrem osiva, pochádzajúce z krajín, v ktorých sa
vyskytujú príslušné škodlivé organizmy na jabloni
(Malus Mill.)Príslušné škodlivé organizmy sú:
a) vírus drsnolistosti čerešne (americký) (Cherry
rasp leaf virus) (American),
b) vírus krúžkovitosti rajčiaka (Tomato ringspot vi-
rus)
Okrem požiadaviek uvedených v bodoch 15., 17. a 19.2.
a v prílohe č. 3 časti A bodoch 9 a 18 a časti B bode 1 sa
vyžaduje úradné potvrdenie, že
a) rastliny
1. boli úradne uznané podľa certifikačnej schémy,
v ktorej sa požaduje, aby sa rastliny získali v pria-
mej línii z materiálu udržiavaného podľa ustanove-
ných podmienok a úradne testovaného s použitím
vhodných indikátorových rastlín alebo iných rov-
nocenných metód aspoň na uvedené škodlivé orga-
nizmy a nezistil sa v ňom výskyt uvedených škodli-
vých organizmov, alebo
2. sa priamo získali z materiálu udržiavaného podľa
ustanovených podmienok a počas posledných
troch úplných vegetačných období najmenej raz
úradne testovaného s použitím vhodných indikáto-
rových rastlín alebo iných rovnocenných metód as-
poň na uvedené škodlivé organizmy a nezistil sa
v ňom výskyt uvedených škodlivých organizmov a
b) na rastlinách v mieste pestovania alebo na náchyl-
ných rastlinách v jeho bezprostrednom okolí sa za po-
sledné úplné vegetačné obdobie nezistili žiadne prí-
znaky chorôb spôsobených uvedenými škodlivými
organizmami.
22.2. Rastliny jablone (Malus Mill.) určené na pestovanie
okrem osiva, pochádzajúce z krajín, v ktorých sa
vyskytuje proliferácia jablone (Apple proliferation
phytoplasma)
Okrem požiadaviek uvedených v bodoch 15., 17.,
19.2. a 22.1. a v prílohe č. 3 časti A bodoch 9 a 18
a časti B bode 1 sa vyžaduje úradné potvrdenie, že
a) rastliny pochádzajú z oblastí bez výskytu proliferácie
jablone (Apple proliferation phytoplasma) alebo
b) rastliny, okrem rastlín pestovaných zo semien,
1. boli úradne uznané podľa certifikačnej schémy,
v ktorej sa požaduje, aby sa rastliny získali v pria-
mej línii z materiálu udržiavaného podľa ustanove-
ných podmienok a úradne testovaného s použitím
vhodných indikátorových rastlín alebo iných rov-
nocenných metód aspoň na proliferáciu jablone
(Apple proliferation phytoplasma) a nezistil sa
v ňom výskyt uvedeného škodlivého organizmu,
alebo
2. sa priamo získali z materiálu udržiavaného podľa
ustanovených podmienok a počas posledných šies-
tich skončených vegetačných období najmenej raz
úradne testovaného s použitím vhodných indikáto-
rových rastlín alebo iných rovnocenných metód as-
poň na proliferáciu jablone (Apple proliferation
phytoplasma) a nezistil sa v ňom výskyt uvedeného
škodlivého organizmu a
c) na rastlinách v mieste pestovania alebo na náchyl-
ných rastlinách v jeho bezprostrednom okolí sa za po-
sledné tri úplné vegetačné obdobia nezistili žiadne
príznaky choroby spôsobené proliferáciou jablone
(Apple proliferation phytoplasma).
23.1. Rastliny uvedených druhov rodu slivka (Prunus L.)
určené na pestovanie okrem osiva, pochádzajúce
z krajín, v ktorých sa vyskytuje vírus šarky slivky
(Plum pox virus):
a) mandľa obyčajná (Prunus amygdalus Batsch),
b) marhuľa obyčajná (Prunus armeniaca L.),
c) myrobalan blireov (Prunus blireiana Andre),
d) marhuľa brianónska (Prunus brigantina Vill.),
e) slivka čerešňoplodá (myrobalan) (Prunus cerasi-
fera Ehrh.),
f) myrobalan cistena (Prunus cistena Hansen),
g) Prunus curdica (Fenzl et Fritsch.),
h) slivka domáca pravá (Prunus domestica ssp. do-
mestica L.),
i) slivka guľatoplodá pravá [Prunus domestica ssp.
insititia (L.) C. K. Schneid.],
j) slivka guľatoplodá ringlotová [Prunus domestica
ssp. italica (Borkh.) Hegi.],
k) višňa žľaznatá (Prunus glandulosa Thunb.),
l) Prunus holosericea Batal.,
m) Prunus hortulana Bailey,
n) čerešňa japonská (sakura) (Prunus japonica
Thunb.),
o) marhuľa mandžuská [Prunus mandshurica (Ma-
xim.) Koehne],
p) Prunus maritima Marsh.,
q) marhuľa japonská (mume) (Prunus mume Sieb.
et Zucc),
r) Prunus nigra Ait.,
s) broskyňa obyčajná [Prunus persica (L.) Batsch],
t) Prunus salicina L.,
u) Prunus sibirica L.,
v) Prunus simonii Carr.,
w) slivka trnková (trnka) (Prunus spinosa L.),
x) Prunus tomentosa Thunb.,
y) mandľa trojlaločná (Prunus triloba Lindl.),
z) iné druhy slivky (Prunus L.) náchylné na vírus
šarky slivky (Plum pox virus).
Okrem požiadaviek uvedených v bodoch 15. a 19.2.
a v prílohe č. 3 časti A bodoch 9 a 18 sa vyžaduje
úradné potvrdenie, že
a) rastliny, okrem rastlín pestovaných zo semien,
1. boli úradne uznané podľa certifikačnej schémy,
v ktorej sa požaduje, aby sa rastliny získali v pria-
mej línii z materiálu udržiavaného podľa ustanove-
ných podmienok a úradne testovaného s použitím
vhodných indikátorových rastlín alebo iných rov-
nocenných metód aspoň na vírus šarky slivky
(Plum pox virus) a nezistil sa v ňom výskyt uvede-
ného škodlivého organizmu, alebo
2. sa priamo získali z materiálu udržiavaného podľa
ustanovených podmienok a počas posledných
troch úplných vegetačných období najmenej raz
úradne testovaného s použitím vhodných indikáto-
rových rastlín alebo iných rovnocenných metód as-
poň na vírus šarky slivky (Plum pox virus) a nezistil
sa v ňom výskyt uvedeného škodlivého organizmu
a
b) na rastlinách v mieste pestovania alebo na náchyl-
ných rastlinách v jeho bezprostrednom okolí sa za po-
sledné tri úplné vegetačné obdobia nezistili žiadne
príznaky choroby spôsobené vírusom šarky slivky
(Plum pox virus) a
c) rastliny v mieste pestovania, ktoré prejavovali prízna-
ky chorôb spôsobených inými vírusmi alebo vírusom
podobnými organizmami, boli odstránené.
23.2. Rastliny slivky (Prunus L.) určené na pestovanie,
a) pochádzajúce z krajín, v ktorých sa na slivke
[Prunus L.) vyskytuje vírus krúžkovitosti rajčia-
ka (Tomato ringspot virus),
b) okrem osiva, pochádzajúce z krajín, v ktorých sa
vyskytujú tieto škodlivé organizmy:
1. vírus drsnolistosti čerešne (americký) (Cherry
rasp leaf virus) (American),
2. vírus mozaiky broskyne (americký) (Peach
mosaic virus) (American),
3. riketsia zakrpatenosti broskyne (Peach phony
rickettsia),
4. fytoplazma ružicovitosti broskyne (Peach ro-
sette phytoplasma),
5. fytoplazma žltačky broskyne (Peach yellows
phytoplasma),
6. vírus prúžkovitosti slivky (americký) (Plum
line pattern virus) (American),
7. fytoplazma X-choroby broskyne (Peach
X-disease phytoplasma),
c) okrem osiva, pochádzajúce z neeurópskych kra-
jín, v ktorých sa vyskytuje maloplodosť čerešne
(Little cherry pathogen)
Okrem požiadaviek uvedených v bodoch 15., 19.2.
a 23.1. a v prílohe č. 3 časti A bodoch 9 a 18 sa
vyžaduje úradné potvrdenie, že
a) rastliny1. boli úradne uznané podľa certifikačnej schémy,
v ktorej sa požaduje, aby sa rastliny získali v pria-
mej línii z materiálu udržiavaného podľa ustanove-
ných podmienok a úradne testovaného s použitím
vhodných indikátorových rastlín alebo iných rov-
nocenných metód aspoň na uvedené organizmy,
a nezistil sa v ňom výskyt uvedených škodlivých or-
ganizmov, alebo
2. sa priamo získali z materiálu udržiavaného podľa
ustanovených podmienok a počas posledných
troch úplných vegetačných období aspoň raz úrad-
ne testovaného s použitím vhodných indikátoro-
vých rastlín alebo iných rovnocenných metód as-
poň na uvedené škodlivé organizmy a nezistil sa
v ňom výskyt uvedených škodlivých organizmov a
b) na rastlinách v mieste pestovania alebo na náchyl-
ných rastlinách v jeho bezprostrednom okolí sa za po-
sledné tri úplné vegetačné obdobia nezistili žiadne
príznaky chorôb spôsobených uvedenými škodlivými
organizmami.
24. Rastliny maliny a ostružiny (Rubus L.) určené na
pestovanie,
a) pochádzajúce z krajín, v ktorých sa vyskytujú
na maline a ostružine (Rubus L.) tieto škodlivé
organizmy:
1. vírus krúžkovitosti rajčiaka (Tomato ringspot
virus),
2. vírus černania maliny (Black raspberry latent
virus),
3. vírus zvinutky čerešne (Cherry leaf roll virus),
4. vírus nekrotickej krúžkovitosti kôstkovín
(Prunus necrotic ringspot virus),
b) okrem osiva, pochádzajúce z krajín, v ktorých sa
vyskytujú tieto škodlivé organizmy:
1. vírus kučeravosti maliny (americký) (Raspberry
leaf curl virus (American),
2. vírus drsnolistosti čerešne (americký) (Cherry
rasp leaf virus (American)
Okrem požiadaviek uvedených v bode 19.2. sa
vyžaduje,
a) aby rastliny boli bez výskytu vošiek vrátane ich
vajíčok,b) úradné potvrdenie, že
1. rastliny boli
1.1. úradne uznané podľa certifikačnej schémy,
v ktorej sa požaduje, aby sa rastliny získali
v priamej línii z materiálu udržiavaného podľa
ustanovených podmienok a úradne testované-
ho s použitím vhodných indikátorových rastlín
alebo iných rovnocenných metód aspoň na
uvedené škodlivé organizmy a nezistil sa v ňom
výskyt uvedených škodlivých organizmov, ale-
bo
1.2. sa priamo získali z materiálu udržiavaného
podľa ustanovených podmienok a počas po-
sledných troch úplných vegetačných období
najmenej raz úradne testovaného s použitím
vhodných indikátorových rastlín alebo iných
rovnocenných metód aspoň na uvedené škod-
livé organizmy a nezistil sa v ňom výskyt uve-
dených škodlivých organizmov a
2. na rastlinách v mieste pestovania alebo na ná-
chylných rastlinách v jeho bezprostrednom
okolí sa za posledné úplné vegetačné obdobie
nezistili žiadne príznaky chorôb spôsobené
uvedenými škodlivými organizmami.
25.1. Hľuzy ľuľka zemiakového (Solanum tuberosum L.)
pochádzajúce z krajín, v ktorých sa vyskytuje rako-
vinovec zemiakový [Synchytrium endobioticum
(Schilbersky) Percival]
Okrem požiadaviek uvedených v prílohe č. 3 časti
A bodoch 10 až 12 sa vyžaduje úradné potvrdenie, žea) hľuzy pochádzajú z oblastí bez výskytu rakovinovca
zemiakového [Synchytrium endobioticum (Schilber-
sky) Percival] (všetky rasy okrem rasy 1, t. j. obyčajnej
európskej rasy) a v mieste pestovania alebo v jeho
bezprostrednom okolí sa od začiatku posledného úpl-
ného vegetačného obdobia nezistili príznaky rakovi-
novca zemiakového [Synchytrium endobioticum
(Schilbersky) Percival], alebo
b) v krajine pôvodu boli splnené opatrenia v boji proti ra-
kovinovcovi zemiakovému [Synchytrium endobioti-
cum (Schilbersky) Percival] a tieto opatrenia boli
uznané v súlade s požiadavkami Európskych spolo-
čenstiev za zodpovedajúce opatreniam prijímaným
Európskou úniou.
25.2. Hľuzy ľuľka zemiakového (Solanum tuberosum L.) Okrem požiadaviek uvedených v bode 25.1.
a v prílohe č. 3 časti A bodoch 10 až 12 sa vyžaduje
úradné potvrdenie, žea) hľuzy pochádzajú z krajín bez výskytu baktériovej
krúžkovitosti zemiaka [Clavibacter michiganensis
subsp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis
et al.], alebo
b) v krajine pôvodu boli splnené opatrenia v boji proti
baktériovej krúžkovitosti zemiaka [Clavibacter michi-
ganensis subsp. sepedonicus (Spieckermann et Kot-
thoff) Davis et al.] a tieto opatrenia boli uznané v súla-
de s postupom uvedeným v súlade s požiadavkami
Európskych spoločenstiev za zodpovedajúce opatre-
niam prijímaným Európskou úniou.
25.3. Hľuzy ľuľka zemiakového (Solanum tuberosum L.)
okrem skorých zemiakov, pochádzajúce z krajín,
v ktorých sa vyskytuje viroid vretenovitosti zemia-
ka (Potato spindle tuber viroid)
Okrem požiadaviek uvedených v bodoch 25.1. a 25.2.
a v prílohe č. 3 časti A bodoch 10 až 12 sa vyžaduje
ošetrenie proti klíčeniu.
25.4. Hľuzy ľuľka zemiakového (Solanum tuberosum L.)
určené na pestovanie
Okrem požiadaviek uvedených v bodoch 25.1. až
25.3. a v prílohe č. 3 časti A bodoch 10 až 12 sa
vyžaduje úradné potvrdenie, že hľuzy pochádzajúz miesta pestovania bez výskytu háďatiek [Globodera
rostochiensis (Wollenweber)Behrens a Globodera pallida (Stone) Behrens] aa) hľuzy pochádzajú z oblastí bez výskytu hnedej hnilo-
by zemiaka [Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuu-
chi et al.], alebo
b) ak hľuzy pochádzajú z oblastí s výskytom hnedej hni-
loby zemiaka [Ralstonia solanacearum (Smith) Yabu-
uchi et al.], hľuzy pochádzajú z miesta pestovania bez
výskytu hnedej hniloby [Ralstonia solanacearum
(Smith) Yabuuchi et al.], alebo z miesta pestovania,
ktoré sa považuje za miesto bez výskytu uvedeného
škodlivého organizmu na základe implementácie
vhodného postupu zameraného na eradikáciu hnedej
hniloby zemiaka [Ralstonia solanacearum (Smith) Ya-
buuchi et al. ], ktorý bol prijatý v súlade s požiadavka-
mi Európskych spoločenstiev, a
c) hľuzy pochádzajú z oblastí bez výskytu háďatiek [Me-
loidogyne chitwoodi Golden et al. (všetky populácie)
a fallax Karssen], alebo
d) ak hľuzy pochádzajú z oblastí s výskytom háďatiek
[Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (všetky populá-
cie) a Meloidogyne fallax Karssen],
1. hľuzy pochádzajú z miesta pestovania, na ktorom
sa na základe celoročnej kontroly pestovaných
rastlín a vizuálnej kontroly hľúz po zbere úrody ze-
miakov, ako aj krájaním hľúz nezistil výskyt háďa-
tiek [Meloidogyne chttwoodi Golden et al. (všetky
populácie) a Meloidogyne fallax Karssen], alebo
2. hľuzy sa po zbere náhodne kontrolovali na prítom-
nosť príznakov napadnutia háďatkami použitím
vhodnej metódy, ktorá podporuje vznik príznakov,
alebo laboratórnymi testmi a okrem toho sa vo
vhodných termínoch a pri každom balení alebo na-
kládke urobila vizuálna kontrola povrchu, ako aj
rezu hľúz podľa osobitného predpisu3) a pri uvede-
ných kontrolách sa nezistil výskyt háďatiek [Meloi-
dogyne chttwoodi Golden et al. (všetky populácie)
a Meloidogyne fallax Karssen].
25.5. Rastliny čeľade ľuľkovité (Solanaceae) určené na
pestovanie okrem osiva, pochádzajúce z krajín,
v ktorých sa vyskytuje stolbur zemiaka (Potato
stolbur phytoplasma)
Okrem požiadaviek uvedených v bodoch 25.1. až
25.4. a v prílohe č. 3 časti A bodoch 10 až 13 sa
vyžaduje úradné potvrdenie, že na rastlinách v mieste
pestovania sa za posledné úplné vegetačné obdobie
nezistili žiadne príznaky stolburu zemiaka (Potato
stolbur phytoplasma).
25.6. Rastliny čeľade ľuľkovité (Solanaceae) určené na
pestovanie okrem hľúz ľuľka zemiakového [Sola-
num tuberosum L.) a okrem osiva rajčiaka [Lycoper-
sicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.], pochá-
dzajúce z krajín, v ktorých sa vyskytuje viroid
vretenovitosti hľuzy zemiaka (Potato spindle tuber
viroid)
Okrem požiadaviek uvedených v bodoch 25.1.
a v prílohe č. 3 časti A bodoch 11 a 13 sa vyžaduje
úradné potvrdenie, že na rastlinách v mieste
pestovania sa za posledné úplné vegetačné obdobie
nezistili žiadne príznaky viroidu vretenovitosti hľuzy
zemiaka (Potato spindle tuber viroid).
25.7. Rastliny papriky ročnej (Capsicum annuum L.), raj-
čiaka jedlého [Lycopersicon lycopersicum (L.) Kar-
sten ex. Farw.], banánovníka (Musa L.), tabaku (Ni-
cotiana L.) a ľuľka baklažánového (Solanum
melongena L.) určené na pestovanie okrem osiva,
pochádzajúce z krajín, v ktorých sa vyskytuje hne-
dá hniloba zemiaka [Ralstonia solanacearum
(Smith) Yabuuchi et al.]
Okrem požiadaviek uvedených v bodoch 25.5. a 25.6.
a v prílohe č. 3 časti A bodoch 11 a 13 sa vyžaduje
úradné potvrdenie, žea) rastliny pochádzajú z oblastí bez výskytu hnedej hni-
loby zemiaka [Ralstonia solanacearum (Smith) Yabu-
uchi et al.] alebo že
b) na rastlinách v mieste pestovania sa za posledné úpl-
né vegetačné obdobie nezistili žiadne príznaky hnedej
hniloby zemiaka [Ralstonia solanacearum (Smith) Ya-
buuchi et al.].
25. 8.Hľuzy ľuľka zemiakového [Solanum tuberosum L.)
okrem hľúz určených na pestovanie
Okrem požiadaviek uvedených v bodoch 25.1. až
25.3. a v prílohe č. 3 časti A bode 12 sa vyžaduje
úradné potvrdenie, že rastliny pochádzajú z oblastí
bez výskytu hnedej hniloby zemiaka [Ralstonia
solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.].
26. Rastliny chmeľu obyčajného (Humulus lupulus L.)
určené na pestovanie okrem osiva
Vyžaduje sa úradné potvrdenie, že na rastlinách
chmeľu v mieste pestovania sa za posledné úplné
vegetačné obdobie nezistili žiadne príznaky
verticiliového vädnutia (Verticilium albo-atrum Reinke
et Berthold a Verticilium dahliae Klebahn).
27.1. Rastliny chryzantémy [Dendranthema (DC.) Des
Moul.], klinčeka [Dianthus L.) a muškátu [Pelargo-
nium ľ Herit. ex Ait) určené na pestovanie okrem
osiva
Vyžaduje sa úradné potvrdenie, žea) v mieste pestovania sa za posledné úplné vegetačné
obdobie nezistili žiadne príznaky napadnutia rastlín
sivkavcom (Heliothis armigera Hübner) alebo Spodop-
tera Iittoralis (Boisd.), alebo
b) rastliny boli vhodným spôsobom ošetrené proti uve-
deným škodlivým organizmom.
27.2. Rastliny chryzantémy [Dendranthema (DC.) Des
Moul.], klinčeka [Dianthus L.) a muškátu [Pelargo-
nium ľ Herit. ex Ait) okrem osiva
Okrem požiadaviek uvedených v bode 27.1. sa
vyžaduje úradné potvrdenie, žea) v mieste pestovania sa za posledné úplné vegetačné
obdobie nezistili žiadne príznaky napadnutia rastlín
Spodoptera eridania Cramer, Spodoptera frugiperda
Smith alebo Spodoptera litura (Fabricius), alebo
b) rastliny boli vhodným spôsobom ošetrené proti uve-
deným škodlivým organizmom.
28. Rastliny chryzantémy [Dendranthema (DC.) Des
Moul.] určené na pestovanie okrem osiva
Okrem požiadaviek uvedených v bodoch 27.1. a 27.2.
sa vyžaduje úradné potvrdenie, žea) rastliny sú najviac treťou generáciou odvodenou od
virologicky testovaného materiálu, v ktorom sa nezis-
til výskyt viroidu zakrpatenosti chryzantémy (Chry-
santhemum stunt viroid), alebo rastliny pochádzajú
priamo z materiálu, z ktorého bola reprezentačná
vzorka v množstve 10 % rastlín v období kvitnutia
úradne skontrolovaná, a nezistil sa v nej viroid zakr-
patenosti chryzantémy (Chrysanthemum stunt viro-
id),
b) rastliny alebo odrezky
1. pochádzajú z miesta, na ktorom boli počas troch
mesiacov pred odoslaním najmenej raz za mesiac
úradne kontrolované, pričom sa nezistili žiadne
príznaky výskytu bielej hrdze chryzantémy (Pucci-
nia horiana Hennings), a ani v ich bezprostrednom
okolí počas troch mesiacov pred vývozom sa nezis-
tili žiadne príznaky bielej hrdze chryzantémy (Puc-
cinia horiana Hennings), alebo
2. boli vhodným spôsobom ošetrené proti bielej hrdzi
chryzantémy (Puccinia horiana Hennings),
c) ak ide o nezakorenené odrezky, nezistili sa ani na
nich, a ani na materských rastlinách, z ktorých sa zís-
kali, žiadne príznaky napadnutia didymeliózy [Didy-
mela ligulicola (Baker, Dimock et Davis) von Arx], ale-
bo ak ide o zakorenené odrezky, nezistili sa ani na
nich, a ani v substráte žiadne príznaky napadnutia
didymeliózou [Didymela ligulicola (Baker, Dimock et
Davis) von Arx].
29. Rastliny klinčeka (Dianthus L.) určené na pestova-
nie okrem osiva
Okrem požiadaviek uvedených v bodoch 27.1. a 27.2.
sa vyžaduje úradné potvrdenie, žea) rastliny pochádzajú v priamej línii z materských rast-
lín, na ktorých sa úradne uznaným testovaním vyko-
naným najmenej raz v priebehu predchádzajúcich
dvoch rokov nezistil výskyt baktériového vädnutia
a parenchýmovej nekrózy chryzantémy [Erwinia chry-
santhemi pv. dianthicola (Hellmers) Dickey], bakterió-
zy klinčekov [Pseudomonas caryophylli (Burkholder)
Starr et Burkholder] a modrania dreva ihličín [Phia-
lophora cinerescens (Wollenweber) Van Beyma],
b) na rastlinách sa nezistili žiadne príznaky napadnutia
uvedenými škodlivými organizmami.
30. Cibule tulipána (Tulipa L.) a narcisu (Narcissus L.)
okrem tých, pri ktorých je podľa obalu alebo iných
znakov zrejmé, že sú určené na priamy predaj pre
konečných spotrebiteľov, nie však na obchodnú
produkciu rezaných kvetov
Vyžaduje sa úradné potvrdenie, že sa na rastlinách
v priebehu posledného úplného vegetačného obdobia
nezistili žiadne príznaky háďatka zhubného
[Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev].
31. Rastliny muškátu (Pelargonium ľ Herit. ex Ait) ur-
čené na pestovanie okrem osiva, pochádzajúce
z krajín, v ktorých sa vyskytuje vírus krúžkovitosti
rajčiaka (Tomato ringspot virus) a
a) v ktorých sa nevyskytujú neeurópske populácie
háďatka (Xiphinema americanum Cobb) alebo
iné prenášače vírusu krúžkovitosti rajčiaka (To-
mato ringspot virus),b) v ktorých sa vyskytujú neeurópske populácie
háďatka [Xiphinema americanum Cobb) alebo
iné prenášače vírusu krúžkovitosti rajčiaka (To-
mato ringspot virus)
Okrem požiadaviek uvedených v bodoch 27.1. a 27.2.
sa vyžaduje úradné potvrdenie, žea) 1. rastliny pochádzajú z miesta pestovania bez výsky-
tu vírusu krúžkovitosti rajčiaka (Tomato ringspot
virus) alebo že
2.rastliny sú najviac štvrtou generáciou získanou
z materských rastlín, ktoré boli úradným virologic-
kým testovaním na vírusy uznané ako rastliny bez vý-
skytu vírusu krúžkovitosti rajčiaka (Tomato ringspot
virus);b) 1 .rastliny pochádzajú z miesta pestovania, na ktorom
sa vrátane pôdy a rastlín nezistil výskyt vírusu krúž-
kovitosti rajčiaka (Tomato ringspot virus), alebo
2.rastliny sú najviac druhou generáciou získanou
z materských rastlín, ktoré boli úradným virologic-
kým testovaním na vírusy uznané ako rastliny bez vý-
skytu vírusu krúžkovitosti rajčiaka (Tomato ringspot
virus).
32.1. Rastliny bylinných druhov určené na pestovanie
okrem
a) cibúľ,
b) podcibulia,
c) rastlín radu Gramineae,
d) podzemkov,
e) osiva,
f ) hľúz,
pochádzajúce z tretích krajín, v ktorých je známy
výskyt míneriek Liriomyza sativae (Blanchard)
a Amauromyza maculosa (Malloch)
Okrem požiadaviek uvedených v prílohe č. 4 časti A
bodoch 27.1. až 29. sa vyžaduje úradné potvrdenie,
že rastliny boli vypestované v škôlkach aa) pochádzajú z oblasti, ktorú zodpovedný úradný orgán
príslušnej vyvážajúcej krajiny uznal v súlade s Medzi-
národnými štandardami pre rastlinolekárske opatre-
nia ako oblasť bez výskytu míneriek [Liriomyza sati-
vae (Blanchard) a Amauromyza maculosa (Malloch)],
a táto oblasť musí byť uvedená v kolónke „Dodatkové
vyhlásenie“; fytocertifikátu podľa § 10 ods. 2 a 3,
alebo
b) pochádzajú z miesta pestovania, ktoré zodpovedný
úradný orgán príslušnej vyvážajúcej krajiny uznal
v súlade s Medzinárodnými štandardami pre rastlino-
lekárske opatrenia ako miesto pestovania bez výsky-
tu míneriek [Liriomyza sativae (Blanchard) a Amauro-
myza maculosa (Malloch)] a miesto pestovania, ako aj
vyhlásenie, že v mieste pestovania sa úradnými kon-
trolami, ktoré sa vykonávali aspoň raz mesačne počas
posledných troch mesiacov pred vývozom, nezistil vý-
skyt míneriek [Liriomyza sativae (Blanchard) a Amau-
romyza maculosa (Malloch)], musí byť uvedené v ko-
lónke „Dodatkové vyhlásenie“; fytocertifikátov podľa §
10 ods. 2 a 3, alebo
c) bezprostredne pred vývozom boli ošetrené vhodným
spôsobom proti mínerkám [Liriomyza sativae (Blan-
chard) a Amauromyza maculosa (Malloch)] a úradnou
kontrolou sa nezistil výskyt míneriek [Liriomyza sati-
vae (Blanchard) a Amauromyza maculosa (Malloch)].
Podrobnosti o ošetrení musia byť uvedené vo fytocer-
tifikátoch podľa § 10 ods. 2 a 3.
32.2. Rezané kvety chryzantémy [Dendranthema (DC.)
Des. Moul.], kllnčeka (Dianthus L.), gypsomilky
(Gypsophila L.) a zlatobyle (Solidago L.) a vňať zele-
ru voňavého (Apium graveolens L.) a bazalky (Oci-
mum L.)
Vyžaduje sa úradné potvrdenie, žea) rezané kvety a vňať pochádzajú z krajiny bez výskytu
míneriek [Liriomyza sativae (Blanchard) a Amauro-
myza maculosa (Malloch)], alebo
b) bezprostredne pred vývozom sa úradnou kontrolou
rezaných kvetov a vňate nezistil výskyt míneriek [Li-
riomyza sativae (Blanchard) a Amauromyza maculosa
(Malloch)].
32.3. Rastliny bylinných druhov určené na pestovanie
okrem
a) cibúľ,
b) podcibulia,
c) rastlín radu Gramineae,
d) podzemkov,
e) osiva,
f) hľúz,
pochádzajúce z tretích krajín
Okrem požiadaviek uvedených v bodoch 27.1. až 29.
a 32.1. sa vyžaduje úradné potvrdenie, žea) rastliny pochádzajú z oblasti bez výskytu míneriek
[Liriomyza huidobrensis (Blanchard) a Liriomyza trifo-
lii (Burgess)], alebo
b) v mieste pestovania sa úradnou kontrolou rastlín,
ktorá sa vykonala aspoň raz mesačne počas troch me-
siacov pred zberom, nezistili žiadne príznaky napad-
nutia mínerkami [Liriomyza huidobrensis (Blan-
chard) a Liriomyza trifolii (Burgess)], alebo
c) bezprostredne pred vývozom sa rastliny kontrolovali
a nezistili sa žiadne príznaky napadnutia mínerkami
[Liriomyza huidobrensis (Blanchard) a Liriomyza trifo-
lii (Burgess)] a rastliny boli vhodným spôsobom ošet-
rené proti mínerkám [Liriomyza huidobrensis (Blan-
chard) a Liriomyza trifolii (Burgess)].
33. Rastliny s koreňmi určené na pestovanie;
pestované vo volnej pôde
Vyžaduje sa úradné potvrdenie, že v mieste
pestovania sa nevyskytuje bakteriálna krúžkovitosť
zemiaka [Clavibacter michiganensis subsp.
sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al.],
háďatká [Globodera pallida (Stone) Behrens a
Globodera rostochiensis (Wolenweber) Behrens] a
rakovinovec zemiakový [Synchytrium endobioticum
(Schilbersky) Percival].
34. Pôda a pestovateľské substráty prilepené alebo pri-
pojené k rastlinám, tvorené úplne alebo čiastočne
zo zeminy alebo z pevných organických látok, ako
sú časti rastlín, humus vrátane rašeliny alebo
kôry, alebo z pevných anorganických látok, ktoré
udržujú životaschopnosť rastlín, pochádzajúce z
a) Turecka,
b) Bieloruska, Estónska, Gruzínska, Lotyšska, Litvy,
Moldavska, Ruska, Ukrajiny,
c) neeurópskych krajín okrem Alžírska, Egypta,
Izraela, Líbye, Maroka, Tuniska
Vyžaduje sa úradné potvrdenie, žea) pestovateľský substrát bol pri vysádzaní
1. bez výskytu zeminy a organických látok alebo
2. bez výskytu škodlivého hmyzu a škodlivých háďa-
tiek a bol vystavený tepelnému ošetreniu alebo ply-
novaniu tak, aby bol bez výskytu ostatných škodli-
vých organizmov, alebo
3. bol vystavený tepelnému ošetreniu alebo plynova-
niu tak, aby bol bez výskytu škodlivých organiz-
mov, a
b) od vysadenia
1. sa vykonali vhodné opatrenia, aby substrát zostal
bez výskytu škodlivých organizmov, alebo
2. sa rastliny dva týždne pred odoslaním zbavili pre-
bytočného substrátu tak, aby zostalo na nich len
jeho minimálne množstvo potrebné na udržanie ži-
votaschopnosti rastlín počas prepravy, a v prípade,
že rastliny boli presadené, pestovateľský substrát
použitý na tento účel musí spĺňať podmienky podľa
písmena a).
35.1. Rastliny repy obyčajnej (Beta vulgaris L.) určené na
pestovanie okrem osiva
Vyžaduje sa úradné potvrdenie, že v mieste
pestovania sa za posledné úplné vegetačné obdobie
nezistili žiadne príznaky napadnutia neeurópskymi
kmeňmi vírusu kučeravosti vrcholov repy (Beet curly
top virus).
35.2. Rastliny repy obyčajnej (Beta vulgaris L.) určené na
pestovanie okrem osiva, pochádzajúce z krajín,
v ktorých sa vyskytuje vírus kučeravosti repy (Beet
leaf curl virus)
Okrem požiadaviek uvedených v bode 35.1. sa
vyžaduje úradné potvrdenie, žea) v oblasti pestovania sa nevyskytuje vírus kučeravosti
repy (Beet leaf curl virus) a
b) v mieste pestovania alebo vjeho bezprostrednom oko-
lí sa za posledné úplné vegetačné obdobie nezistili
žiadne príznaky napadnutia vírusom kučeravosti
repy (Beet leaf curl virus).
36.1. Rastliny určené na pestovanie okrem
a) cibúľ,
b) podcibulia,
c) podzemkov,
d) osiva,
e) hľúz,
pochádzajúce z tretích krajín
Okrem požiadaviek uvedených v bodoch 27.1. až 29.,
31., 32.1. a 32.3. sa vyžaduje úradné potvrdenie, že
rastliny boli vypestované v škôlkach aa) pochádzajú z oblasti, ktorú zodpovedný úradný orgán
príslušnej vyvážajúcej krajiny uznal v súlade s Medzi-
národnými štandardami pre rastlinolekárske opatre-
nia ako oblasť bez výskytu strapky (Thrips palmi Kar-
ny), a táto oblasť musí byť uvedená v kolónke
„Dodatkové vyhlásenie fytocertifikátov podľa § 10
ods. 2 a 3,
alebo
b) pochádzajú z miesta pestovania, ktoré zodpovedný
úradný orgán príslušnej vyvážajúcej krajiny uznal
v súlade s Medzinárodnými štandardami pre rastlino-
lekárske opatrenia ako miesto pestovania bez výsky-
tu strapky (Thrips palmi Karny) a miesto pestovania,
ako aj vyhlásenie, že na rastlinách sa úradnými kon-
trolami, ktoré sa vykonávali aspoň raz mesačne počas
posledných troch mesiacov pred vývozom, nezistil vý-
skyt strapky (Thrips palmi Karny), musí byť uvedené
v kolónke „Dodatkové vyhlásenie“; fytocertifikátov
podľa § 10 ods. 2 a 3,
alebo
c) bezprostredne pred vývozom boli rastliny účinným
spôsobom ošetrené proti strapke (Thrips palmi Karny)
a úradnou kontrolou sa nezistil výskyt strapky
(Thrips palmi Karny). Podrobnosti o ošetrení musia
byť uvedené vo fytocertifikátoch podľa § 10 ods. 2 a 3.
36.2. Rezané rastliny čeľade vstavačovité (Orchidaceae)
a plody momordiky (Momordica L.) a ľuľka baklažá-
nového (Solanum melongena L.) pochádzajúce
z tretích krajín
Vyžaduje sa úradné potvrdenie, žea) rastliny pochádzajú z krajiny bez výskytu strapky
(Thrips palmi Karny) alebo
b) bezprostredne pred vývozom boli rastliny úradne
skontrolované a nezistil sa výskyt strapky (Thrips pal-
mi Karny).
37. Rastliny radu paliem (Palmae) určené na pestova-
nie okrem osiva, pochádzajúce z neeurópskych
krajín
Okrem požiadaviek uvedených v prílohe č. 3 časti
A bode 17 sa vyžaduje úradné potvrdenie, žea) rastliny pochádzajú z oblastí bez výskytu fytoplazmy
letálneho žltnutia palmy (Palm lethal yellowing phy-
toplasma) a viroidu Cadang-Cadang (Cadang-Cadang
viroid) a v mieste pestovania alebo v jeho bezprostred-
nom okolí sa za posledné úplné vegetačné obdobie ne-
zistili žiadne príznaky uvedených chorôb, alebo
b) na rastlinách sa za posledné úplné vegetačné obdobie
nezistili žiadne príznaky fytoplazmy letálneho žltnu-
tia palmy (Palm lethal yellowing phytoplasma) a viroi-
du Cadang-Cadang (Cadang-Cadang viroid) a rastli-
ny v mieste pestovania, ktoré boli podozrivé
z napadnutia uvedenými chorobami, boli odstránené
a ostatné rastliny boli ošetrené proti Myndus crudus
Van Duzee,
c) rastliny vo forme pletivových kultúr sa priamo vypes-
tovali z rastlín, ktoré spĺňajú podmienky uvedené
v písmene a) alebo b).
38.1. Rastliny kamélie (Camellia L.) určené na pestova-
nie okrem osiva, pochádzajúce z neeurópskych
krajín
Vyžaduje sa úradné potvrdenie, žea) rastliny pochádzajú z oblastí bez výskytu ciborinie
(Ciborinia camelliae Kohn) alebo
b) v mieste pestovania alebo vjeho bezprostrednom oko-
lí sa za posledné úplné vegetačné obdobie nezistili na
kvitnúcich rastlinách žiadne príznaky ciborinie [Cibo-
rinia camelliae Kohn).
38.2. Rastliny fuksie (Fuchsia L.) určené na pestovanie
okrem osiva, pochádzajúce z USA alebo Brazílie
Vyžaduje sa úradné potvrdenie, že v mieste
pestovania sa nezistili príznaky Aculops fuchsiae
Keifer a bezprostredne pred vývozom sa kontrolou
rastlín nezistil jeho výskyt.
39. Stromy a kríky určené na pestovanie okrem osiva
a vo forme pletivových kultúr, pochádzajúce z iných
ako európskych a stredozemských krajín
Okrem požiadaviek uvedených v bodoch 8.1. až
11.2., 12. až 15., 17. až 20., 22.1. až 24., 25.5.,
25.6., 26. až 29., 32.1., 32.2., 33., 34., 36.1. až 38.2.
a v prílohe č. 3 časti A bodoch 1 až 3, 9, 13, 15 až
18 a časti B bode 1 sa vyžaduje úradné potvrdenie,
že rastlinya) sú bez rastlinných zvyškov, kvetov a plodov,
b) sa pestovali v škôlkach,
c) sa vo vhodných termínoch a pred vývozom kontrolo-
vali, pričom sa nezistili
1. príznaky ich napadnutia škodlivými baktériami,
vírusmi a vírusom podobnými organizmami a
2. výskyt škodlivých druhov háďatiek, hmyzu, rozto-
čov a húb a príznakov ich napadnutia týmito orga-
nizmami, alebo boli ošetrené proti týmto organiz-
mom.
40. Listnaté stromy a kríky určené na pestovanie ok-
rem osiva a rastlín vo forme pletivových kultúr, po-
chádzajúce z tretích krajín okrem európskych
a stredozemských krajín
Okrem požiadaviek uvedených v bodoch 11.1. až 15.,
17. až 20., 22.1. až 24., 33., 36.1., 38.1. až 39.
a 45.1. a v prílohe č. 3 časti A bodoch 2, 3, 9, 15 až
18 a časti B bode 1 sa vyžaduje úradné potvrdenie,
že rastliny sú vo vegetačnom pokoji a bez listov.
41. Jednoročné a dvojročné rastliny okrem tráv (Grami-
neae) určené na pestovanie okrem osiva, pochádza-
júce z iných ako európskych a stredozemských
krajín
Okrem požiadaviek uvedených v bodoch 25.5., 25.6.,
32.1. až 35.2. a v prílohe č. 3 časti A bodoch 11 a 13
sa vyžaduje úradné potvrdenie, že rastlinya) sa pestovali v škôlkach,
b) sú bez rastlinných zvyškov, kvetov a plodov,
c) sa vo vhodných termínoch a pred vývozom kontrolo-
vali, pričom sa nezistili
1. príznaky ich napadnutia škodlivými baktériami,
vírusmi a vírusom podobnými organizmami a
2. výskyt škodlivých druhov háďatiek, hmyzu, rozto-
čov a húb a príznakov ich napadnutia týmito orga-
nizmami, alebo boli ošetrené proti týmto organiz-
mom.
42. Rastliny radu lipnicotvaré (Gramineae) - okrasné tr-
váce trávy podčeľadí bambusovité (Bambusoideae)
a prosovité (Panicoideae) a rodov Buchloa (Buchloe
Engelm.), grama (Bouteloua Lag.), smlz (Calamag-
rostis Adans), kortadéria (Cortaderia Stapf.), steb-
lovka (Glyceria R. Br.), hakonechloa (Hakonechloa
Mak. ex Honda), hystrix (Hystrix), bezkolenec (Moli-
rda Shrank), lesknica (Phalaris L.), shibatea (Shiba-
taea Mak. ex Nak.), spartina (Spartina Schreb.), ka-
vyľ (Stipa L.) a uniola (Uniola L.) určené na
pestovanie okrem osiva, pochádzajúce z iných ako
európskych a stredozemských krajín
Okrem požiadaviek uvedených v bodoch 33. a 34. sa
vyžaduje úradné potvrdenie, že rastlinya) sa pestovali v škôlkach a
b) sú bez rastlinných zvyškov, kvetov a plodov a
c) kontrolovali sa vo vhodných termínoch a pred vývo-
zom, pričom sa nezistili
1. príznaky ich napadnutia škodlivými baktériami,
vírusmi a vírusom podobnými organizmami a
2. výskyt škodlivých druhov háďatiek, hmyzu, rozto-
čov a húb a príznakov ich napadnutia týmito orga-
nizmami, alebo boli ošetrené proti týmto organiz-
mom.
43. Rastliny typu bonsají určené na pestovanie okrem
osiva, pochádzajúce z neeurópskych krajín
Okrem požiadaviek uvedených v bodoch 8.1., 9. až
11.2., 12. až 15., 17. až 20., 22.1. až 24., 25.5.,
25.6., 26. až 28., 32.1., 32.2., 33., 34., 36.1. až 40.
a 42. a v prílohe č. 3 časti A bodoch 1 až 3, 9, 13,
15 až 18 a časti B bode 1 sa vyžaduje úradné
potvrdenie, žea) rastliny vrátane rastlín zozbieraných z prírodných
biotopov sa pestovali, uchovávali a formovali najme-
nej dva po sebe nasledujúce roky v úradne registrova-
ných škôlkach bonsají s určeným režimom úradnej
kontroly,
b) rastliny v škôlkach uvedených v písmene a) sa
1. najmenej počas obdobia uvedeného v písmene a)
1.1. pestovali v črepníkoch umiestnených na regá-
loch vo výške najmenej 50 cm nad povrchom
zeme,
1.2. vhodne ošetrili, aby boli bez výskytu neeuróp-
skych hrdzí; názov aktívnej látky, použitá kon-
centrácia a dátum ošetrenia musia byť uvede-
né v kolónke „Dezinsekčné alebo dezinfekčné
ošetrenie“; fytocertifikátov podľa § 10 ods. 2 a3,
1.3. boli úradne kontrolované najmenej šesťkrát
ročne vo vhodnom čase z hľadiska výskytu prí-
slušných škodlivých organizmov uvedených
v prílohách č. 2 a 3; uvedené kontroly vrátane
kontrol rastlín v bezprostrednom okolí škôlok
uvedených v písmene a) sa musia vykonať as-
poň vizuálne na každom riadku poľa alebo
škôlky a na všetkých častiach rastlín, ktoré vy-
stupujú nad úroveň povrchu pestovateľského
substrátu s náhodným odobratím vzoriek as-
poň z 300 rastlín jedného rodu, ak celkový po-
čet rastlín tohto rodu neprevyšuje 3 000 ku-
sov, alebo z 10 % rastlín, ak celkový počet
rastlín tohto rodu prevyšuje 3 000 kusov,
1.4. musia byť bez výskytu príslušných škodlivých
organizmov uvedených v predchádzajúcom od-
seku. Napadnuté rastliny musia byť odstráne-
né a zvyšné rastliny musia byť účinným spôso-
bom ošetrené a okrem toho počas vhodného
obdobia pred expedíciou zadržané a kontrolo-
vané, aby sa zabezpečilo, že sú bez výskytu prí-
slušných škodlivých organizmov,
1.5. pestovali sa v nepoužitom umelom substráte
alebo v prirodzenom substráte, ktorý bol tepel-
ne ošetrený alebo plynovaný tak, aby bol bez
výskytu škodlivých organizmov, a prijali sa
vhodné opatrenia, aby substrát zostal bez vý-
skytu škodlivých organizmov,
1.6. boli udržiavané v podmienkach zabezpečujú-
cich, aby pestovateľský substrát zostal bez vý-
skytu škodlivých organizmov, a dva týždne
pred vývozom boli
1.6.1. zbavené pôvodného pestovateľského
substrátu vytrasením a opláchnutím
čistou vodou a uchovávali sa nezakore-
nené, alebo
1.6.2. zbavené pôvodného pestovateľského
substrátu vytrasením a opláchnutím
čistou vodou a presadené do pestovateľ-
ského substrátu, ktorý spĺňa podmien-
ky uvedené v bode 1.5., alebo
1.6.3. vhodne ošetrené tak, aby sa zabezpečil
substrát bez výskytu škodlivých orga-
nizmov; názov aktívnej látky, použitá
koncentrácia a dátum ošetrenia musia
byť uvedené v kolónke „Dezinsekčné
alebo dezinfekčné ošetrenie“; fytocertifi-
kátov podľa § 10 ods. 2 a 3,
2. musia sa zabaliť do uzatvorených kontajnerov,
úradne sa zapečatiť a označiť registračným
číslom registrovanej škôlky; registračné číslo
musí byť uvedené v dodatkovom vyhlásení fy-
tocertifikátov podľa § 10 ods. 2 a 3.
44. Trváce byliny určené na pestovanie okrem osiva,
radov a čeľadí silenkovité (klinčekovité) (Caryophyl-
laceae, Silenaceae) okrem klinčeka (Dianthus L.),
astrotvaré (Compositae, Astrales) okrem chryzanté-
my [Dendranthema (DC.) Des. Moul.], kapustotvaré
(Cruciferae, Brassicales), bôbotvaré (Leguminosae,
Fabales) a ružovité (Rosaceae) okrem jahody (Fra-
garia L.), pochádzajúce z tretích krajín okrem eu-
rópskych a stredozemských krajín
Okrem požiadaviek uvedených v bodoch 32.1. až 34.
sa vyžaduje úradné potvrdenie, že rastlinya) sa pestovali v škôlkach,
b) sú bez rastlinných zvyškov, kvetov a plodov a
c) vo vhodných termínoch a pred vývozom sa kontrolo-
vali, pričom sa nezistili
1. príznaky ich napadnutia škodlivými baktériami,
vírusmi a vírusom podobnými organizmami a
2. výskyt škodlivých druhov háďatiek, hmyzu, rozto-
čov a húb a príznakov ich napadnutia týmito orga-
nizmami, alebo boli ošetrené proti týmto organiz-
mom.
45.1. Rastliny bylinných druhov a rastliny figovníka (Fi-
cus L.) a ibišteka (Hibiscus L.) určené na pestovanie
okrem cibúľ, podcibulia, podzemkov, osiva a hľúz,
pochádzajúce z neeurópskych krajín
Okrem požiadaviek uvedených v bodoch 27.1. až 29.,
32.1., 32.3. a 36.1. sa vyžaduje úradné potvrdenie, že
rastlinya) pochádzajú z oblasti, ktorú zodpovedný úradný orgán
príslušnej vyvážajúcej krajiny uznal v súlade s Medzi-
národnými štandardami pre rastlinolekárske opatre-
nia ako oblasť bez výskytu neeurópskych populácií
molice (Bemisia tabaci Genn.) a táto oblasť musí byť
uvedená v kolónke „Dodatkové vyhlásenie“; fytocertifl-
kátov podľa § 10 ods. 2 a 3, alebo
b) pochádzajú z miesta pestovania, ktoré Správa ochra-
ny rastlín príslušnej vyvážajúcej krajiny uznala v sú-
lade s Medzinárodnými štandardami pre rastlinole-
kárske opatrenia ako miesto pestovania bez výskytu
neeurópskych populácií molice (Bemisia tabaci
Genn.) a miesto pestovania, ako aj vyhlásenie, že na
základe úradných kontrol, ktoré sa vykonávali aspoň
raz za tri týždne počas posledných deviatich týždňov
pred vývozom, je miesto pestovania bez výskytu neeu-
rópskych populácií molice (Bemisia tabaci Genn.),
musí byť uvedené v kolónke „Dodatkové vyhlásenie“;
fytocertiíikátov podľa § 10 ods. 2 a 3, alebo
c) v prípade, že boli uchovávané alebo pestované v mies-
te pestovania, na ktorom sa zistil výskyt neeuróp-
skych populácií molice (Bemisia tabaci Genn.), uve-
dené rastliny musia byť ošetrené vhodným spôsobom
proti neeurópskym populáciám molice (Bemisia taba-
ci Genn.) a musia sa prijať vhodné postupy zamerané
na eradikáciu neeurópskych populácií molice v prí-
slušnom mieste pestovania (Bemisia tabaci Genn.),
po ktorých sa úradnými kontrolami vykonávanými
raz týždenne počas deviatich týždňov pred vývozom,
ako aj počas monitoringu uvedeného obdobia nezistil
výskyt neeurópskych populácií molice (Bemisia taba-
ci Genn.). Podrobnosti o ošetrení musia byť uvedené
vo fytocertifikátoch podľa § 10 ods. 2 a 3.
45.2. Rezané kvety astry (Aster spp.), kotúča (Eryngium
L.), gypsomilky (Gypsophila. L.), ľubovníka (Hyperi-
cum L.), Lisianthus L., ruže (Rosa L.), zlatobyle (So-
lidago L.) a trachélie (Trachelium L.) a vňať bazalky
(Ocimum L.) pochádzajúce z neeurópskych krajín
Vyžaduje sa úradné potvrdenie, žea) rezané kvety a vňať pochádzajú z krajiny bez výskytu
neeurópskych populácií molice (Bemisia tabaci
Genn.), alebo
b) bezprostredne pred vývozom rezaných kvetov a vňate
sa úradnou kontrolou nezistil výskyt neeurópskych
populácií molice (Bemisia tabaci Genn.).
45.3. Rastliny rajčiaka jedlého [Lycopersicon lycopersi-
cum (L.) Karsten ex Farw.] určené na pestovanie
okrem osiva, pochádzajúce z krajín, v ktorých sa
vyskytuje Tomato yellow leaf curl virus,a) pochádzajúce z krajín, v ktorých sa nevyskytuje
Bemisia tabaci Genn.
b) pochádzajúce z krajín, v ktorých sa vyskytuje
Bemisia tabaci Genn
Okrem požiadaviek uvedených v bodoch 25.5. až
25.7. a v prílohe č. 3 časti A bode 13 sa vyžaduje
úradné potvrdenie, že na rastlinách sa nezistili
žiadne príznaky Tomato yellow leaf curl virus.Vyžaduje sa úradné potvrdenie, žea) na rastlinách sa nezistili žiadne príznaky Tomato yel-
low leaf curl virus a
1. rastliny pochádzajú z oblastí bez výskytu molice
(Bemisia tabaci Genn.), alebo
2. v mieste pestovania sa úradnými kontrolami, ktoré
sa vykonávali aspoň raz mesačne počas troch me-
siacov pred vývozom, nezistil výskyt molice (Bemi-
sia tabaci Genn.), alebo
b) v mieste pestovania sa nezistili žiadne príznaky vý-
skytu Tomato yellow leaf curl virus a miesto pestova-
nia bolo vhodne ošetrené a úradne skontrolované,
aby sa zabránilo výskytu a rozšíreniu molice (Bemisia
tabaci Genn.).
46. Rastliny určené na pestovanie okrem osiva, hľúz,
podcibulia a podzemkov, pochádzajúce z krajín,
v ktorých sa vyskytujú príslušné škodlivé organiz-
my:
1. vírus zlatej mozaiky tabaku (Bean golden mosaic
virus),
2. vírus miernej strakatosti vigny (Cowpea mild
mottle virus),
3. vírus infekčnej žltačky šalátu (Lettuce infectious
yellows virus),
4. vírus miernej tigrovitosti papriky (Pepper mild
tigré virus),
5. vírus kučeravosti listov tekvice (Squash leaf curl
virus),
6. iné vírusy prenášané molicou [Bemisia tabaci
Genn.) a v ktorých saa) nevyskytujú neeurópske populácie molice
(Bemisia tabaci Genn.) alebo iné prenášače
uvedených škodlivých organizmov,
b) vyskytujú neeurópske populácie molice (Be-
misia tabaci Genn.) alebo iné prenášače uve-
dených škodlivých organizmov
Okrem požiadaviek uvedených v bodoch 25.5., 25.6.,
32.1. až 32.3., 35.1., 35.2., 44. až 45.3. a v prílohe
č. 3 časti A bode 13 sa vyžaduje úradné potvrdenie, žena rastlinách sa za posledné úplné vegetačné
obdobie nezistili žiadne príznaky výskytu uvedených
škodlivých organizmov;na rastlinách sa za posledné úplné vegetačné
obdobie nevyskytli žiadne príznaky výskytu
uvedených škodlivých organizmov, a
a) rastliny pochádzajú z oblastí bez výskytu molice (Be-
misia tabaci Genn.) a iných prenášačov uvedených
škodlivých organizmov, alebo
b) pri úradných kontrolách vykonaných vo vhodných
termínoch sa v mieste pestovania nezistil výskyt moli-
ce (Bemisia tabaci Genn.) a iných prenášačov uvede-
ných škodlivých organizmov alebo
c) rastliny boli vhodným spôsobom ošetrené proti molici
(Bemisia tabaci Genn.).
47. Osivo slnečnice ročnej (Helianthus annuus L.) Vyžaduje sa úradné potvrdenie, že
a) osivo pochádza z oblasti bez výskytu plesne slnečni-
covej [Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. et de Toni],
alebo
b) osivo okrem osiva odrôd rezistentných proti všetkým
rasám plesne slnečnicovej [Plasmopara halstedii
(Farlow) Berl. et de Toni], ktoré sa vyskytujú v oblasti
pestovania, bolo vhodne ošetrené proti plesni slneč-
nicovej [Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. et de
Toni].
48. Osivo ľuľka rajčiakového [Lycopersicon lycopersi-
cum (L.) Karsten ex Farw.]
Vyžaduje sa úradné potvrdenie, že osivo sa získalo
vhodnou kyselinoextrakčnou metódou alebo inou
rovnocennou metódou schválenou v súlade
s požiadavkami Európskych spoločenstiev aa) osivo pochádza z oblastí bez výskytu baktériového
vädnutia rajčiaka [Clavibacter michiganensis subsp.
michiganensis (Smith) Davis et al.], baktérie škvrni-
tosti rajčiakov [Xanthomonas campestris pv. vesicato-
ria (Doidge) Dye] a viroidu vretenovitosti hľúz zemia-
kov (Potato spindle tuber viroid), alebo
b) na rastlinách v mieste pestovania sa za posledné úpl-
né vegetačné obdobie nezistili žiadne príznaky chorôb
spôsobených uvedenými škodlivými organizmami,
alebo
c) reprezentatívna vzorka osiva sa úradne testovala as-
poň na uvedené škodlivé organizmy a pri použití
vhodných metód sa v osive nezistil výskyt uvedených
škodlivých organizmov.
49.1. Osivo lucerny siatej (Medicago sativa L.) Vyžaduje sa úradné potvrdenie, žea) v mieste pestovania sa za posledné úplné vegetačné
obdobie nezistili žiadne príznaky výskytu háďatka
[Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev] a že háďatko [Di-
tylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev] sa nezistilo ani pri
laboratórnych testoch vykonaných na reprezentatív-
nej vzorke, alebo
b) pred vývozom osiva sa uskutočnilo jeho plynovanie.
49.2. Osivo lucerny siatej (Medicago sativa L.) pochá-
dzajúce z krajín, v ktorých sa vyskytuje baktério-
vé vädnutie (Cavibacter michiganensis subsp.
insidiosus Davis et al.)
Okrem požiadaviek uvedených v bode 49.1. sa
vyžaduje úradné potvrdenie, žea) v mieste pestovania osiva alebo v jeho bezprostred-
nom okolí sa počas posledných desať rokov nezistil
výskyt baktériového vädnutia (Clavibacter michiga-
nensis subsp. insidiosus Davis et al.), a
b) buď
1. pozberané osivo patrí k odrode, ktoráje uznaná ako
vysokoodolná proti baktériovému vädnutiu (Clavi-
bacter michiganensis subsp. insidiosus Davis et
al.), alebo
2. v čase zberu nebol porast ešte vo štvrtom vegetač-
nom období od výsevu a predtým sa zozbierala jed-
na úroda osiva, alebo
3. obsah prímesí v osive, ktorý bol ustanovený v súla-
de s pravidlami pre certifikáciu osiva uvádzaného
na trh v rámci Európskej únie, nepresahuje 0,1 %
hmotnosti a
c) v mieste pestovania, a ani na okolitých priľahlých po-
rastoch lucerny siatej (Medicago sativa L.) sa počas
posledného úplného vegetačného obdobia alebo po-
čas dvoch predchádzajúcich vegetačných období ne-
zistili žiadne príznaky výskytu baktériového vädnutia
(Clavibacter michiganensis subsp. insidiosus Davis et
al.) a
d) porast bol založený na pozemku, na ktorom sa počas
posledných troch rokov pred výsevom nepestovala lu-
cerna siata (Medicago sativa L.).
50. Osivo ryže siatej [Oryza sativa L.) Vyžaduje sa úradné potvrdenie, žea) osivo sa laboratórne testovalo vhodnými nematolo-
gickými metódami, pričom nebol zistený výskyt há-
ďatka [Aphelenchoides besseyi Christie), alebo
b) osivo sa vhodne ošetrilo horúcou vodou, alebo iným
vhodným spôsobom proti háďatku [Aphelenchoides
besseyi Christie).
51. Osivo fazule [Phaseolus L.) Vyžaduje sa úradné potvrdenie, žea) osivo pochádza z krajiny bez výskytu Xanthomonas
campestris pv. phaseoli (Smith) Dye, alebo
b) testovaním reprezentatívnej vzorky osiva sa nezistil
výskyt Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith)
Dye.
52. Osivo kukurice siatej [Zea mays L.) Vyžaduje sa úradné potvrdenie, žea) osivo pochádza z oblastí bez výskytu Erwinia stewar-
tii (Smith) Dye, alebo
b) testovaním reprezentatívnej vzorky osiva sa nezistil
výskyt Erwinia stewartii (Smith) Dye.
53. Osivá rodov pšenica [Triticum L.), raž [Secale L.)
a tritikale [Triticosecale Witt.) pochádzajúce z Afga-
nistanu, Indie, Iraku, Mexika, Nepálu, Pakistanu,
južnej Afriky a USA, kde sa vyskytuje Tilletia indica
Mitra
Vyžaduje sa úradné potvrdenie, že osivo pochádza
z oblasti bez výskytu Tilletia indica Mitra. Názov
oblasti musí byť uvedený vo fytocertifikátoch podľa
§ 10 ods. 2 a 3
54. Zrno4) rodov pšenica [Triticum L.), raž [Secale L.)
a tritikale [Triticosecale Witt.) pôvodom z Afganista-
nu, Indie, Iraku, Mexika, Nepálu, Pakistanu, južnej
Afriky a USA, kde sa vyskytuje Tilletia indica Mitra
Vyžaduje sa úradné potvrdenie, žea) zrno pochádza z oblastí, kde sa nevyskytuje Tilletia in-
dica Mitra; názov oblasti alebo oblastí musí byť uve-
dený v kolónke „Miesto pôvodu“; vo fytocertifikátoch
podľa § 10 ods. 2 a 3, alebo
b) v mieste produkcie sa na rastlinách počas posledné-
ho úplného vegetačného obdobia nezistili žiadne prí-
znaky výskytu Tilletia indica Mitra a testovaním re-
prezentatívnych vzoriek, ktoré sa odobrali v čase
zberu aj pred nakladaním, nezistil sa výskyt Tilletia
indica Mitra; zároveň v kolónke „Názov tovaru“; vo fy-
tocertifikátoch podľa § 10 ods. 2 a 3 musí byť uvedený
text „testované a bez zistenia výskytu Tilletia indica
Mitra“;.
1) Opracované drevo je drevo, ktoré nemá zachovaný úplne alebo čiastočne prirodzený oblý povrch.
2) Rod slivka (Prunus L.) zahŕňa čerešňu a višňu (Cerasus Duhamel), broskyňu (Persica Mill.), marhuľu (Armeniaca Mill.), mandľu
(Amygdalus Med.) a slivku (Prunus L.) vrátane slivky, slivy, myrobalanu a trnky.
3) § 40a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 291/1996 Z. z. o odrodách a osivách v znení zákona č. 470/2002 Z. z.
4) Zrno je semeno v botanickom zmysle, ktoré nie je určené na pestovanie.

II. kapitola

Rastliny, rastlinné produkty a iné predmety pochádzajúce z územia Európskych spoločenstiev

Rastliny, rastlinné produkty a iné predmetyOsobitné požiadavky
1. Drevo gaštana [Castanea Mill.)a) Vyžaduje sa úradné potvrdenie, že drevo pochádza
z oblastí bez výskytu rakoviny gaštana [Cryphonectria
parasitica (Murrill) Barr], alebo
b) drevo musí byť odkôrnené.
2. Drevo platana (Platanus L.)
vrátane opracovaného dreva
a) Vyžaduje sa úradné potvrdenie, že drevo pochádza
z oblastí bez výskytu odumierania platanov [Cerato-
cystis fimbriata f. sp. platani Walter), alebo
b) zo značky „Kiln-dried“;, „KD“; alebo z inej medzinárod-
ne uznávanej značky umiestnenej na dreve alebo na
jeho obale musí byť zrejmé, že drevo sa v čase spraco-
vania sušilo spôsobom kiln-sušenia na vlhkosť men-
šiu ako 20 %, vyjadrenú ako percento zo suchej hmo-
ty.
3. Samostatná kôra gaštana (Castanea L.) Vyžaduje sa úradné potvrdenie, že kôraa) pochádza z oblastí bez výskytu rakoviny gaštana
[Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr], alebo
b) bola plynovaná alebo inak vhodne ošetrená proti ra-
kovine gaštana [Cryphonectria parasitica (Murrill)
Barr].
4. Rastliny borovice (Pinus L.) určené na pestovanie
okrem osiva
Vyžaduje sa úradné potvrdenie, že v mieste
pestovania alebo v jeho bezprostrednom okolí sa za
posledné úplné vegetačné obdobie nezistili žiadne
príznaky Scirrhia acicola (Dearn.) Siggers a Scirrhia
pini Funk et Parker.
5. Rastliny jedle (Abies Mill.), smrekovca (Larix Mill.),
smreka (Picea A. Dietr.), borovice (Pinus L.), duglas-
ky [Pseudotsuga Carr.) a jedľovca (Tsuga Carr.) ur-
čené na pestovanie okrem osiva
Okrem požiadaviek uvedených v bode 4 sa vyžaduje
úradné potvrdenie, že v mieste pestovania alebo
v jeho bezprostrednom okolí sa za posledné úplné
vegetačné obdobie nezistili žiadne príznaky
hnedospórky (Melampsora medusae Thümen).
6. Rastliny topoľa [Populus L.) určené na pestovanie
okrem osiva
Vyžaduje sa úradné potvrdenie, že v mieste
pestovania alebo v jeho bezprostrednom okolí sa za
posledné úplné vegetačné obdobie nezistili žiadne
príznaky hnedospórky (Melampsora medusae
Thümen).
7. Rastliny gaštana (Castanea Mill.) a duba [Quercus
L.) určené na pestovanie okrem osiva
Vyžaduje sa úradné potvrdenie, žea) rastliny pochádzajú z oblastí bez výskytu rakoviny
gaštana [Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr], ale-
bo
b) v mieste pestovania alebo v jeho bezprostrednom oko-
lí sa za posledné úplné vegetačné obdobie nezistili
žiadne príznaky rakoviny gaštana [Cryphonectria pa-
rasitica (Murrill) Barr].
8. Rastliny platana (Platanus L.) určené na pestovanie
okrem osiva
Vyžaduje sa úradné potvrdenie, žea) rastliny pochádzajú z oblastí bez výskytu odumiera-
nia platanov (Ceratocystis fimbriata f. sp. platani Wal-
ter), alebo
b) v mieste pestovania alebo v jeho bezprostrednom oko-
lí sa za posledné úplné vegetačné obdobie nezistili
žiadne príznaky odumierania platanov (Ceratocystis
fimbriata f. sp. platani Walter).
9. Rastliny dulovca (Chaenomeles Lindl.), skalníka
(Cotoneaster Ehrh.), hlohu (Crataegus L.), dule (Cy-
donia Mill.), mišpuľníka (Eriobotrya Lindl.), jablone
(Malus Mill.), mišpule (Mespilus L.), hlohyne (Pyra-
cantha Roem.), hrušky (Pyrus L.), jarabiny (Sorbus
L.) okrem jarabiny prostrednej [Sorbus intermedia
(Ehrh.) Pers.] a Stranvaesia Lindl. určené na pesto-
vanie okrem osiva
Vyžaduje sa úradné potvrdenie, žea) rastliny pochádzajú zo zón uznaných v súlade s po-
žiadavkami Európskych spoločentiev za zóny bez vý-
skytu spály jadrovín [Erwinia amylovora (Burr.)
Winsl. etal.], alebo
b) z miesta pestovania a jeho bezprostredného okolia
boli odstránené rastliny, ktoré prejavovali príznaky
spály jadrovín [Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et
al.].
10. Rastliny citrónovníka [Citrus L.), kumkvátu (Fortu-
nella Swingle) a citrónovníkovca (Poncirus Raf.)
a krížencov okrem plodov a osiva
Vyžaduje sa úradné potvrdenie, žea) rastliny pochádzajú z oblastí bez výskytu spiroplaz-
my citrónovníka (Spiroplasma citrt Saglio et al.), fómo-
vej škvrnitosti [Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli
et Gikashvili], drevovej halky žilkovej enácie citrónov-
níka (Citrus vein enation woody gall) a európskych
kmeňov vírusu tristézy citrónovníka (Citrus tristeza
virus), alebo
b) rastliny boli úradne uznané podľa certifikačnej sché-
my, v ktorej sa požaduje, aby sa rastliny získali pria-
mo z materiálu, ktorý bol udržiavaný podľa ustanove-
ných podmienok, bol trvale pestovaný v skleníku
neprístupnom pre hmyz alebo v izolovanej klietke a
ktorý bol jednotlivo testovaný s použitím vhodných
indikátorových rastlín alebo iných rovnocenných me-
tód schválených v súlade s požiadavkami Európ-
skych spoločenstiev aspoň na vírus drevovej halky
žilkovej enácie citrónovníka (Citrus vein enation woo-
dy gall) a európske kmene vírusu tristézy citrónovní-
ka (Citrus tristeza virus), a v materiáli sa nezistili
žiadne príznaky spiroplazmy citrónovníka (Spiroplas-
ma citri Saglio et al.), fómovej škvrnitosti [Phoma tra-
cheiphila (Petri) Kanchaveli et Gikashvili], drevovej
halky žilkovej enácie citrónovníka (Citrus vein ena-
tion woody gall) a európskych kmeňov vírusu tristézy
citrónovníka (Citrus tristeza virus), alebo
c) rastliny
1. boli úradne uznané podľa certifikačnej schémy,
v ktorej sa požaduje, aby sa rastliny získali priamo
z materiálu udržiavaného podľa ustanovených
podmienok, a ktorý bol jednotlivo testovaný s pou-
žitím príslušných indikátorov alebo ekvivalent-
ných metód schválených v súlade s požiadavkami
Európskych spoločenstiev aspoň na vírus drevovej
halky žilkovej enácie citrónovníka (Citrus vein ena-
tion woody gall) a európske kmene vírusu tristézy
citrónovníka (Citrus tristeza virus) a v materiáli sa
nezistili žiadne príznaky spiroplazmy citrónovníka
(Spiroplasma citri Saglio et al.), fómovej škvrnitosti
(Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli et Gikashvi-
li], drevovej halky žilkovej enácie citrónovníka (Cit-
rus vein enation woody gall) a európskych kmeňov
vírusu tristézy citrónovníka (Citrus tristeza virus) a
2. boli kontrolované, pričom sa za posledné úplné ve-
getačné obdobie nezistili na nich žiadne príznaky
spiroplazmy citrónovníka [Spiroplasma citri Saglio
et al.), fómovej škvrnitosti [Phoma tracheiphila (Pet-
ri) Kanchaveli et Gikashvili], drevovej halky žilkovej
enácie citrónovníka (Citrus vein enation woody
gall) a európskych kmeňov vírusu tristézy citrónov-
níka (Citrus tristeza virus).
11. Rastliny hruškovca (Persea spp.) a čeľadí áronovité
(Araceae), banánovníkovité (Musaceae), marantovi-
té (Marantaceae) a streliciovité (Strelitziaceae), za-
korenené alebo s prilepeným alebo pripojeným pes-
tovateľským substrátom
Vyžaduje sa úradné potvrdenie, žea) v mieste pestovania sa za posledné úplné vegetačné
obdobie nezistil výskyt háďatka Radopholus similis
(Cobb) Thorne, alebo
b) pôda a korene z podozrivých rastlín boli za posledné
úplné vegetačné obdobie úradne nematologicky tes-
tované aspoň na Radopholus similis (Cobb) Thorne,
a vo vzorkách sa nezistil výskyt uvedeného škodlivé-
ho organizmu.
12. Rastliny jahody (Fragaria L.), slivky (Prunus L.)
a maliny a ostružiny (Rubus L.) určené na pestova-
nie okrem osiva
Vyžaduje sa úradné potvrdenie, žea) rastliny pochádzajú z oblastí bez výskytu príslušných
škodlivých organizmov, alebo
b) na rastlinách v mieste pestovania sa za posledné úpl-
né vegetačné obdobie nezistili žiadne príznaky chorôb
spôsobených uvedenými škodlivými organizmami.
Príslušnými škodlivými organizmami súa) na jahode (Fragaria L.)
1. hniloba koreňov jahôd (Phytophthora fragariae
Hickman var. fragariae),
2. vírus mozaiky arábky (Arabis mosaic virus),
3. vírus krúžkovitosti maliny (Raspberry ringspot vi-
rus),
4. vírus kučeravosti jahody (Strawberry crinkle vi-
rus),
5. vírus latentnej krúžkovitosti jahody (Strawberry
latent ringspot virus),
6. vírus mierneho žltnutia okrajov listov (Strawberry
mild yellow edge virus),
7. vírus čiernej krúžkovitosti rajčiaka (Tomato black
ring virus),
8. baktériová škvrnitosť jahôd (Xanihomonas fraga-
riae Kennedy et King),
b) na slivke (Prunus L.)
1. fytoplazma chlorotickej zvinutky (Apricot chlorotic
leaf roll phytoplasma),
2. baktériová škvrnitosť sliviek [Xanthomonas cam-
pestris pv. pruni (Smith) Dye],
c) na broskyni [Prunus persica (L.) Batsch]
1. Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et al.)
Young et al.,
d) na maline a ostružine (Rubus L.)
1. vírus mozaiky arábky (Arabis mosaic virus),
2. vírus krúžkovitosti maliny (Raspberry ringspot vi-
rus),
3. vírus latentnej krúžkovitosti jahody (Strawberry
latent ringspot virus),
4. vírus čiernej krúžkovitosti rajčiaka (Tomato black
ring virus).
13. Rastliny dule (Cydonia Mill.) a hrušky (Pyrus L.) ur-
čené na pestovanie okrem osiva
Okrem požiadaviek uvedených v bode 9 sa vyžaduje
úradné potvrdenie, žea) rastliny pochádzajú z oblastí bez výskytu fytoplazmy
chradnutia hrušky (Pear decline phytoplasma), alebo
b) z miesta pestovania a z jeho bezprostredného okolia
boli počas posledných troch skončených vegetačných
období odstránené rastliny podozrivé z napadnutia
fytoplazmou chradnutia hrušky (Pear decline phyto-
plasma).
14. Rastliny jahody (Fragaria L.) určené na pestovanie
okrem osiva
Okrem požiadaviek uvedených v bode 12 sa vyžaduje
úradné potvrdenie, žea) rastliny pochádzajú z oblastí bez výskytu háďatka
(Aphelenchoides besseyi Christie), alebo
b) na rastlinách v mieste pestovania sa za posledné úpl-
né vegetačné obdobie nezistili žiadne príznaky na-
padnutia háďatkom (Aphelenchoides besseyi Chris-
tie), alebo
c) ak ide o pletivové kultúry, pletivové kultúry sa získali
z rastlín, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným
v písmene b), alebo boli pomocou vhodnej nematolo-
gickej metódy úradne testované a nezistil sa v nich vý-
skyt háďatka (Aphelenchoides besseyi Christie).
15. Rastliny jablone (Malus Mill.) určené na pestovanie
okrem osiva
Okrem požiadaviek uvedených v bode 9 sa vyžaduje
úradné potvrdenie, žea) rastliny pochádzajú z oblastí bez výskytu proliferácie
jablone (Apple proliferation phytoplasma), alebo
b)
1. rastliny okrem rastlín pestovaných zo semien,
1.1. boli úradne uznané podľa certifikačnej sché-
my, v ktorej sa požaduje, aby sa rastliny získali
v priamej línii z materiálu udržiavaného podľa
ustanovených podmienok a úradne testované-
ho s použitím vhodných indikátorových rastlín
alebo iných rovnocenných metód aspoň na
proliferáciu jablone (Apple proliferation phy-
toplasma) a nezistil sa v ňom výskyt uvedené-
ho škodlivého organizmu, alebo
1.2. sa priamo získali z materiálu udržiavaného
podľa ustanovených podmienok a počas po-
sledných šiestich úplných vegetačných období
najmenej raz úradne testovaného s použitím
vhodných indikátorových rastlín alebo iných
rovnocenných metód aspoň na proliferáciu
jablone (Apple proliferation phytoplasma)
a nezistil sa v ňom výskyt uvedeného škodlivé-
ho organizmu,
2. na rastlinách v mieste pestovania alebo na náchyl-
ných rastlinách v jeho bezprostrednom okolí sa po-
čas posledných troch úplných vegetačných období
nezistili žiadne príznaky proliferácie jablone (Apple
proliferation phytoplasma).
16. Rastliny uvedených druhov rodu slivka (Prunus L.)
určené na pestovanie okrem osiva
a) mandľa obyčajná (Prunus amygdalus Batsch),
b) marhuľa obyčajná (Prunus armeniaca L.),
c) myrobalan blireov (Prunus blireiana Andre),
d) marhuľa brianonská (Prunus brigantina Vill.),
e) slivka čerešňoplodá (myrobalan) (Prunus cerasi-
fera Ehrh.),
f) myrobalan cistena (Prunus cistena Hansen),
g) Prunus curdica (Fenzl et Fritsch.),
h) slivka domáca pravá (Prunus domestica ssp. do-
mestica L.),
i) slivka guľatoplodá pravá [Prunus domestica ssp.
isititia (L.) C. K. Schneid.],
j) slivka guľatoplodá ringlotová [Prunus domestica
ssp. italica (Borkh.) Hegi.],
k) višňa žľaznatá (Prunus glandulosa Thunb.),
l) Prunus holosericea Batal.,
m) Prunus hortulana Bailey,
n) čerešňa japonská (sakura) (Prunus japonica
Thunb.),
Okrem požiadaviek uvedených v bode 12 sa vyžaduje
úradné potvrdenie, žea) rastliny pochádzajú z oblastí bez výskytu vírusu šár-
ky sliviek, alebo
b)
1. rastliny okrem rastlín pestovaných zo semien,
1.1. boli úradne uznané podľa certifikačnej sché-
my, v ktorej sa požaduje, aby sa rastliny získali
v priamej línii z materiálu udržiavaného podľa
ustanovených podmienok a úradne testované-
ho s použitím vhodných indikátorových rastlín
alebo iných rovnocenných metód aspoň na ví-
rus šarky slivky (Plum pox virus) a nezistil sa v
ňom výskyt uvedeného škodlivého organizmu,
alebo
1.2. sa priamo získali z materiálu udržiavaného
podľa ustanovených podmienok a počas po-
sledných troch úplných vegetačných období
najmenej raz úradne testovaného s použitím
vhodných indikátorových rastlín alebo iných
rovnocenných metód aspoň na vírus šarky
slivky (Plum pox virus) a nezistil sa v ňom vý-
skyt uvedeného škodlivého organizmu,
o) marhuľa mandžuská [Prunus mandshurica (Ma-
xim.) Koehne],
p) Prunus maritima Marsh.,
q) marhuľa japonská (mume) (Prunus mume Sieb.
et Zucc),
r) Prunus nigra Ait.,
s) broskyňa obyčajná [Prunus persica (L.) Batsch],
t) Prunus salicina L.,
u) Prunus sibirica L.,
v) Prunus simonii Carr.,
w) slivka trnková (trnka) (Prunus spinosa L.),
x) Prunus tomentosa Thunb.,
y) mandľa trojlaločná (Prunus triloba Lindl.),
z) iné druhy slivky (Prunus L.) náchylné na vírus
šarky slivky (Plum pox virus).
1.3. na rastlinách v mieste pestovania alebo na ná-
chylných rastlinách v jeho bezprostrednom
okolí sa za posledné tri úplné vegetačné obdo-
bia nezistili žiadne príznaky choroby spôsobe-
né vírusom šarky slivky (Plum pox virus) a
2. rastliny v mieste pestovania, ktoré prejavovali prí-
znaky chorôb spôsobených inými vírusmi alebo ví-
rusom podobnými organizmami, boli odstránené.
17. Rastliny viniča (Vitis L.) okrem plodov a osiva Vyžaduje sa úradné potvrdenie, že za posledné dve
úplné vegetačné obdobia sa v mieste pestovania na
materských rastlinách nezistili žiadne príznaky
žltnutia viniča (Grapevine flavescence dorée
phytoplasma) a Xylophilus ampelinus (Panagopoulos)
Willems et al.
18.1. Hľuzy ľuľka zemiakového (Solanum tuberosum L.)
určené na pestovanie
Vyžaduje sa úradné potvrdenie, žea) boli splnené ustanovenia Európskych spoločenstiev
o boji proti rakovinovcovi zemiakovému (Synchytrium
endobioticum (Schilbersky) Percival), a
b) hľuzy pochádzajú z oblastí bez výskytu baktériovej
krúžkovitosti zemiaka [Clavibacter michiganensis
spp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et
al.] alebo boli splnené ustanovenia Európskych spo-
ločenstiev o boji proti baktériovej krúžkovitosti ze-
miaka [Clavibacter michiganensis spp. sepedonicus
(Spieckermann et Kotthoff) Davis et al.] a
c) hľuzy pochádzajú z miesta produkcie bez výskytu há-
ďatiek [Globodera rostochiensis (Wollenweber) Beh-
rens a Globodera pallida (Stone) Behrens] a
d) 1. hľuzy pochádzajú z oblastí bez výskytu hnedej hni-
loby zemiaka [Ralstonia solanacearum (Smith) Ya-
buuchi et al.], alebo
2. v oblastiach, kde je známy výskyt hnedej hniloby
zemiaka [Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuu-
chi et al.], hľuzy pochádzajú z miesta pestovania
bez výskytu hnedej hniloby zemiaka (Ralstonia so-
lanacearum (Smith) Yabuuchi et al.), alebo ktoré sa
považuje za miesto bez výskytu uvedeného škodli-
vého organizmu na základe implementácie vhodné-
ho postupu zameraného na eradikáciu pôvodcu
hnedej hniloby zemiaka [Ralstonia solanacearum
(Smith) Yabuuchi et al.], a
e) hľuzy pochádzajú z oblastí bez výskytu háďatiek [Me-
loidogyne chitwoodi Golden et al. (všetky populácie)
a Meloidogyne fallax Karssen] alebo ak pochádzajú
z oblastí s výskytom háďatiek [Meloidogyne chttwoodi
Goldden et al. (všetky populácie) a Meloidogyne fallax
Karssen],
1. hľuzy pochádzajú z miesta pestovania, na ktorom
sa na základe celoročnej kontroly pestovaných
rastlín a vizuálnej kontroly hľúz po zbere úrody ze-
miakov, ako aj krájaním hľúz nezistil výskyt háďa-
tiek [Meloidogyne chttwoodi Golden et al. (všetky
populácie) a Meloidogyne fallax Karssen], alebo
2. hľuzy sa po zbere náhodne kontrolovali na prítom-
nosť príznakov napadnutia háďatkami použitím
vhodnej metódy, ktorá podporuje vznik príznakov,
alebo laboratórnymi testmi a okrem toho sa podľa
osobitného predpisu3) vo vhodných termínoch a pri
každom balení alebo nakládke vykonala vizuálna
kontrola povrchu, ako aj rezu hľúz a pri uvedených
kontrolách sa nezistil výskyt háďatiek [Meloidogy-
ne chitwoodi Golden et al. (všetky populácie) a Me-
loidogyne fallax Karssen].
18.2. Hľuzy ľuľka zemiakového (Solanum tuberosum L.)
určené na pestovanie okrem hľúz odrôd, ktoré sú
oficiálne prijaté v jednom členskom štáte alebo via-
cerých členských štátoch v súlade s postupom
podľa osobitného predpisu5)
Okrem požiadaviek uvedených v bode 18.1. sa
vyžaduje úradné potvrdenie, že hľuzya) patria do vyšších množiteľských stupňov, pričom ta-
kéto potvrdenie musí byť primerane uvedené na
sprievodnom doklade k príslušným hľúzam,
b) boli pestované v rámci Európskych spoločenstiev a
c) boli získané v priamej línii z materiálu udržovaného
podľa ustanovených podmienok a ktorý bol v rámci
Európskych spoločenstiev oficálne karanténne testo-
vaný v súlade s vhodnými metódami, a na základe
týchto testov sa nezistil výskyt škodlivých organiz-
mov.
18.3. Rastliny stolonotvorných alebo hľuzotvorných
druhov rodu ľuľok [Solanum L.) alebo ich krížence
určené na pestovanie okrem hľúz ľuľka zemiakové-
ho (Solanum tuberosum L.), ktoré sú uvedené
v bode 18.1. alebo 18.2., a okrem kultúr udržiava-
cieho materiálu, ktorý je uchovávaný v génových
bankách alebo génových odrodových kolekciách
a) Rastliny boli udržiavané v karanténnych podmien-
kach a na základe karanténneho testovania sa nezis-
til výskyt škodlivých organizmov,
b) karanténne testovanie uvedené v písmene a)
1. musí byť vykonané pod dohľadom úradnej organi-
zácie na ochranu rastlín daného členského štátu
a musí ho vykonať školený personál tejto organizá-
cie alebo iný schválený orgán,
2. musí byť vykonané v priestoroch vybavených vhod-
ným zariadením na manipuláciu so škodlivými or-
ganizmami a na uchovanie materiálu vrátane indi-
kátorových rastlín takým spôsobom, aby sa
eliminovalo nebezpečenstvo rozšírenia škodlivých
organizmov,
3. musí byť vykonané na všetkých dieloch materiálu,
3.1. vizuálnou kontrolou príznakov spôsobených
škodlivými organizmami, a to v pravidelných
intervaloch najmenej počas jedného úplného
vegetačného obdobia, pričom počas testova-
cieho programu sa musí zohľadniť typ mate-
riálu a jeho vývinové štádium,
3.2. testovaním v súlade s vhodnými metódami,
ktoré sa predložia výboru v súlade s požiadav-
kami Európskych spoločenstiev,
3.3. v prípade všetkých zemiakových materiálov
aspoň na
3.3.1. Andean potato latent virus,
3.3.2. Arracacha virus B. (oca kmeň),
3.3.3. Potato black ringspot virus,
3.3.4. Potato spindle tuber viroid,
3.3.5. Potato virus T,
3.3.6. Andean potato mottle virus,
3.3.7. bežné vírusy zemiakov A, M, S, V, X a Y
(vrátane Y°, Yn, Yc) a Potato leaf roll vi-
rus,
3.3.8. Clavibacter michiganensis ssp. sepedo-
nicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis
et al.,
3.3.9. Ralstonia solanaceanum (Smith) Yabu-
uchi et al.,
3.4. v prípade pravých sadbových zemiakov mini-
málne na vírusy a viroidy uvedené vyššie,
4. primeraným testovaním na akékoľvek iné príznaky
zistené pri vizuálnej kontrole, aby sa zistili škodlivé
organizmy, ktoré spôsobili takéto príznaky,
c) každý materiál, v ktorom sa na základe testov špecifi-
kovaných v písmene b) zistil výskyt škodlivých orga-
nizmov uvedených v písmene b), musí sa okamžite
zničiť alebo sa musia prijať postupy na elimináciu
škodlivého organizmu (škodlivých organizmov),
d) každá organizácia alebo výskumná inštitúcia, ktorá
uchováva takýto materiál, je povinná informovať
úradnú organizáciu pre ochranu rastlín daného člen-
ského štátu, že uchováva takýto materiál.
18.4. Rastliny stolonotvorných alebo hľuzotvorných
druhov rodu ľuľok (Solanum L.) alebo ich krížence
určené na pestovanie, uchovávané v génových
bankách alebo génových odrodových kolekciách
Každá organizácia alebo výskumná inštitúcia, ktorá
uchováva takýto materiál, je povinná informovať
úradnú organizáciu pre ochranu rastlín daného
členského štátu, že uchováva takýto materiál.
18.5. Hľuzy ľuľka zemiakového (Solanum tuberosum L.)
okrem hľúz uvedených v bodoch 18.1. až 18.4.
Z registračného čísla umiestneného na balení alebo
na dopravnom prostriedku v prípade voľne ložených
zemiakov musí byť zrejmé, že zemiaky vypestoval
úradne registrovaný výrobca alebo že pochádzajú
z oficiálne registrovaného skladu alebo distribučného
centra umiestneného v oblasti pestovania, a tiež musí
byť zrejmé, že hľuzy sú bez výskytu hnedej hniloby
zemiaka [Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et
al.] a že sú dodržanéa) ustanovenia Európskych spoločenstiev o boji proti
rakovinovcovi zemiakovému [Synchytrium endobioti-
cum (Schilbersky) Percival] a
b) podľa potreby aj ustanovenia Európskych spoločen-
stiev o boji proti baktériovej krúžkovitosti zemiakov
[Clavibacter michiganensis spp. sepedonicus (Spiec-
kermann et Kotthoff) Davis et al.].
18.6. Rastliny čeľade ľuľkovité (Solanaceae) určené na
pestovanie okrem osiva a rastlín uvedených v bo-
doch 18.4. a 18.5.
Okrem požiadaviek uvedených v bodoch 18.1. až
18.3. sa vyžaduje úradné potvrdenie, žea) rastliny pochádzajú z oblastí bez výskytu stolburu ze-
miaka (Potato stolbur phytoplasma), alebo
b) na rastlinách v mieste pestovania sa za posledné úpl-
né vegetačné obdobie nezistili žiadne príznaky stol-
buru zemiaka (Potato stolbur phytoplasma).
18.7. Rastliny papriky ročnej (Capsicum annuum L.), ľuľ-
ka rajčiakového [Lycopersicon lycopersicum (L.)
Karsten ex. Farw.], banánovníka (Musa L.), tabaku
(Nicotiana L.) a ľuľka baklažánového (Solanum me-
longena L.) určené na pestovanie okrem osiva
Okrem požiadaviek uvedených v bode 18.6. sa
vyžaduje úradné potvrdenie, žea) rastliny pochádzajú z oblastí bez výskytu hnedej hni-
loby zemiaka [Ralstonia solanacearum (Smith) Yabu-
uchi et al.], alebo
b) na rastlinách v mieste pestovania sa za posledné úpl-
né vegetačné obdobie nezistili žiadne príznaky hnedej
hniloby zemiaka [Ralstonia solanacearum (Smith) Ya-
buuchi et al.].
19. Rastliny chmeľu obyčajného (Humulus lupulus L.)
určené na pestovanie okrem osiva
Vyžaduje sa úradné potvrdenie, že na rastlinách
chmeľu v mieste pestovania sa za posledné úplné
vegetačné obdobie nezistili žiadne príznaky
verticiliového vädnutia (Verticilium albo-atrum Reinke
et Berthold a Verticilium dahliae Klebahn).
20. Rastliny chryzantémy [Dendranthema (DC.) Des
Moul.], klinčeka (Dianthus L.) a muškátu (Pelargo-
nium ľ Herit. ex Ait) určené na pestovanie okrem
osiva
Vyžaduje sa úradné potvrdenie, žea) v mieste pestovania sa za posledné úplné vegetačné
obdobie nezistili žiadne príznaky napadnutia rastlín
sivkavcom (Heliothis armigera Hübner) alebo Spodop-
tera littoralis (Boisd.), alebo
b) rastliny boli vhodným spôsobom ošetrené proti uve-
deným škodlivým organizmom.
21.1. Rastliny chryzantémy [Dendranthema (DC.) Des
Moul.] určené na pestovanie okrem osiva
Okrem požiadaviek uvedených v bode 20. sa
vyžaduje úradné potvrdenie, žea) rastliny sú najviac treťou generáciou odvodenou od
virologicky testovaného materiálu, v ktorom sa nezis-
til výskyt viroidu zakrpatenosti chryzantémy (Chry-
santhemum stunt viroid), alebo rastliny pochádzajú
priamo z materiálu, z ktorého bola reprezentačná
vzorka v množstve 10 % rastlín v období kvitnutia
úradne skontrolovaná, a nezistil sa v nej viroid zakr-
patenosti chryzantémy (Chrysanthemum stunt viro-
id),
b) rastliny alebo odrezky pochádzajú z miest, ktoré
1. boli počas troch mesiacov pred odoslaním najme-
nej raz za mesiac úradne kontrolované, pričom sa
nezistili žiadne príznaky výskytu bielej hrdze chry-
zantémy (Puccinia horiana Hennings), a ani v ich
bezprostrednom okolí počas troch mesiacov pred
vývozom sa nezistili žiadne príznaky bielej hrdze
chryzantémy (Puccinia horiana Hennings), alebo
2. boli vhodným spôsobom ošetrené proti bielej hrdzi
chryzantémy (Puccinia horiana Hennings),
c) ak ide o nezakorenené odrezky, nezistili sa ani na
nich, a ani na materských rastlinách, z ktorých sa
získali, žiadne príznaky napadnutia didymeliózy [Di-
dymela ligulicola (Baker, Dimock et Davis) von Arx],
alebo ak ide o zakorenené odrezky, nezistili sa ani na
nich, a ani v substráte žiadne príznaky napadnutia
didymeliózou [Didymela ligulicola (Baker, Dimock et
Davis) von Arx].
21.2. Rastliny klinčeka (Dianthus L.) určené na pestova-
nie, okrem osiva
Okrem požiadaviek uvedených v bode 20. sa vyžaduje
úradné potvrdenie, žea) rastliny pochádzajú v priamej línii z materských rast-
lín, na ktorých sa úradne uznaným testovaním vyko-
naným najmenej raz počas posledných dvoch rokov
nezistil výskyt baktériového vädnutia a parenchýmo-
vej nekrózy chryzantémy [Erwinia chrysanthemi pv.
dianthicola (Hellmers) Dickey], bakteriózy klinčekov
[Pseudomonas caryophylli (Burkholder) Starr et Bur-
kholder] a modrania dreva ihličín [Phialophora cine-
rescens (Wollenweber) Van Beyma],
b) na rastlinách sa nezistili žiadne príznaky napadnutia
uvedenými škodlivými organizmami.
22. Cibule tulipána (Tulipa L.) a narcisu (Narcissus L.)
okrem tých, pri ktorých je podľa obalu alebo iných
znakov zrejmé, že sú určené na priamy predaj pre
konečných spotrebiteľov, nie však na obchodnú
produkciu rezaných kvetov
Vyžaduje sa úradné potvrdenie, že sa na rastlinách
počas posledného úplného vegetačného obdobia
nezistili žiadne príznaky háďatka zhubného
[Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev].
23. Rastliny bylinných druhov určené na pestovanie
okrem
a) cibúľ,
b) podcibulia,
c) rastlín radu Gramineae,
d) podzemkov,
e) osiva,
f ) hľúz
Okrem požiadaviek uvedených v bodoch 20., 21.1.
alebo v bode 21.2. sa vyžaduje úradné potvrdenie, žea) rastliny pochádzajú z oblasti bez výskytu míneriek
[Liriomyza huidobrensis (Blanchard) aLiriomyzatriJo-
lii (Burgess)] alebo
b) v mieste pestovania sa pri úradnej kontrole rastlín,
ktorá sa vykonala aspoň raz mesačne počas posled-
ných troch mesiacov pred zberom, nezistili žiadne
príznaky napadnutia rastlín mínerkami [Liriomyza
hiddobrensis (Blanchard) a Liriomyza trifolii (Bur-
gess)], alebo
c) bezprostredne pred vývozom sa rastliny kontrolovali
a nezistili sa žiadne príznaky napadnutia mínerkami
[Liriomyza huidobrensis (Blanchard) a Liriomyzatrifo-
lii (Burgess)] a boli vhodným spôsobom ošetrené proti
mínerkám [Liriomyza huidobrensis (Blanchard) a Ly-
riomyza trifolii (Burgess)].
24. Rastliny s koreňmi určené na pestovanie, pestova-
né vo voľnej pôde
Vyžaduje sa úradné potvrdenie, že v mieste
pestovania sa nevyskytuje baktériová krúžkovitosť
zemiaka [Clavibacter michiganensis subsp.
sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al.],
háďatká [Globodera pallida (Stone) Behrens a
Globodera rostochiensis (Wolenweber) Behrens]
a rakovinovec zemiakový [Synchytrium endobioticum
(Schilbersky) Percival].
25. Rastliny repy obyčajnej (Beta vulgaris L.) určené na
pestovanie okrem osiva
Vyžaduje sa úradné potvrdenie, žea) rastliny pochádzajú z oblastí bez výskytu vírusu ku-
čeravosti repy (Beet leaf curl virus) alebo
b) v oblasti pestovania nie je známy výskyt vírusu kuče-
ravosti repy (Beet leaf curl virus) alebo v mieste pesto-
vania alebo v jeho bezprostrednom okolí sa za posled-
né úplné vegetačné obdobie nezistili žiadne príznaky
napadnutia vírusom kučeravosti repy (Beet leaf curl
virus).
26. Osivo slnečnice ročnej (Helianthus annuus L.) Vyžaduje sa úradné potvrdenie, žea) osivo pochádza z oblastí bez výskytu plesne slnečni-
covej [Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. et de Toni]
alebo
b) osivo okrem osiva odrôd rezistentných proti všetkým
rasám plesne slnečnicovej [Plasmopara halstedii
(Farlow) Berl. et de Toni], ktoré sa vyskytujú v oblasti
pestovania, bolo vhodne ošetrené proti plesni slneč-
nicovej [Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. et de
Toni].
26.1. Rastliny ľuľka rajčiakového (Lycopersicon lycoper-
sicum (L.) Karsten ex Farw.) určené na pestovanie
okrem osiva
Okrem požiadaviek uvedených v bodoch 18.6. a 23.
sa vyžaduje úradné potvrdenie, žea) rastliny pochádzajú z oblastí bez výskytu Tomato yel-
low leaf curl virus alebo
b) na rastlinách sa nezistili žiadne príznaky Tomato yel-
low leaf curl virus a
1. rastliny pochádzajú z oblastí bez výskytu molice
(Bemisia tabaci Genn.) alebo
2. v mieste pestovania sa úradnými kontrolami, ktoré
sa vykonávali aspoň raz mesačne počas troch me-
siacov pred vývozom, nezistil výskyt molice [Bemi-
sia tabaci Genn.), alebo
c) v mieste pestovania sa nezistili žiadne príznaky vý-
skytu Tomato yellow leaf curl virus a miesto pestova-
nia bolo vhodne ošetrené a úradne skontrolované,
aby sa zabránilo výskytu a rozšíreniu molice (Bemisia
tabaci Genn.).
27. Osivo ľuľka rajčiakového [Lycopersicon lycopersi-
cum (L.) Karsten ex Farw.]
Vyžaduje sa úradné potvrdenie, že osivo sa získalo
vhodnou kyselinoextrakčnou metódou alebo inou
rovnocennou metódou schválenou v súlade
s požiadavkami Európskych spoločenstiev aa) osivo pochádza z oblastí bez výskytu baktériového
vädnutia rajčiaka [Clavibacter michiganensis subsp.
michiganensis (Smith) Davis et al.], baktériovej škvr-
nitosti rajčiakov [Xanthomonas campestris pv. vesica-
toria (Doidge) Dye] alebo
b) na rastlinách v mieste pestovania sa za posledné úpl-
né vegetačné obdobie nezistili žiadne príznaky chorôb
spôsobených uvedenými škodlivými organizmami,
alebo
c) reprezentatívna vzorka osiva sa úradne testovala as-
poň na uvedené škodlivé organizmy a pri použití
vhodných metód sa v osive nezistil výskyt uvedených
škodlivých organizmov.
28.1. Osivo lucerny siatej (Medicago sativa L.) Vyžaduje sa úradné potvrdenie, žea) v mieste pestovania sa za posledné úplné vegetačné
obdobie nezistili žiadne príznaky výskytu háďatka
[Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev] a že háďatko [Di-
tylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev] sa nezistilo ani pri
laboratórnych testoch vykonaných na reprezentatív-
nej vzorke alebo
b) pred uvedením do obehu osiva sa uskutočnilo jeho
plynovanie.
28.2. Osivo lucerny siatej (Medicago sativa L.) Okrem požiadaviek uvedených v bode 28.1. sa
vyžaduje úradné potvrdenie, žea) osivo pochádza z oblastí bez výskytu baktériového
vädnutia [Clavibacter michiganensis subsp. insidio-
sus Davis et al.) alebo
b) 1. v mieste pestovania osiva alebo v jeho bezprostred-
nom okolí sa počas posledných 10 rokov nezistil vý-
skyt baktériového vädnutia [Clavibacter michiga-
nensis subsp. insidiosus Davis et al.) a
1.1. pozberané osivo patrí k odrode, ktorá je uzna-
ná ako vysoko odolná proti baktériovému väd-
nutiu [Clavibacter michiganensis subsp. insi-
diosus Davis et al.) alebo
1.2. v čase zberu nebol porast ešte vo štvrtom vege-
tačnom období od výsevu a predtým sa zozbie-
rala jedna úroda osiva, alebo
1.3. obsah prímesí v osive, ktorý bol ustanovený
v súlade s pravidlami pre certifikáciu osiva
uvádzaného na trh v rámci Európskej únie, ne-
presahuje 0,1 % hmotnosti a
2. v mieste pestovania a ani na okolitých priľahlých
porastoch lucerny siatej [Medicago sativa L.) sa po-
čas posledného úplného vegetačného obdobia ale-
bo počas dvoch posledných vegetačných období ne-
zistili žiadne príznaky výskytu baktériového
vädnutia [Clavibacter michiganensis subsp. insi-
diosus Davis et al.) a
3. porast bol založený na pozemku, na ktorom sa
v priebehu posledných troch rokov pred výsevom
nepestovala lucerna siata [Medicago sativa L.).
29. Osivo fazule [Phaseolus L.) Vyžaduje sa úradné potvrdenie, žea) osivo pochádza z krajiny bez výskytu Xanthomonas
campestris pv. phaseoli (Smith) Dye alebo
b) testovaním reprezentatívnej vzorky osiva sa nezistil
výskyt Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith)
Dye.
30.1. Plody citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu [Fortunel-
la Swingle), citrónovníkovca [Poncirus Raf.) a ich
krížencov
Na obaloch musí byť označenie pôvodu.
5) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 291/1996 Z. z. o odrodách a osivách v znení zákona č. 470/2002 Z. z.

Časť B

Osobitné požiadavky, ktoré musia byť splnené pri zavlečení a premiestňovaní rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov do určitých chránených zón a v rámci určitých chránených zón

Rastliny, rastlinné produkty
a iné predmety
Osobitné požiadavky Chránená zóna (zóny)
1. Drevo ihličín (Coniferales) Okrem požiadaviek uvedených
v časti A kapitole I bodoch 1.1. až 1.5.
a 7.a) drevo musí byť odkôrnené
alebo
b) vyžaduje sa úradné potvrdenie, že drevo
pochádza z oblastí bez výskytu lykokaza
smrekového (Dendroctonus micans Ku-
gelan)
alebo
c) zo značky dreva „Kiln-dried“; alebo „KD“;,
alebo z inej medzinárodne uznávanej
značky umiestnenej na dreve alebo
na jeho obale musí byť zrejmé, že drevo
bolo v čase spracovania sušené spôso-
bom kiln-sušenia na vlhkosť menšiu
ako 20 %, vyjadrenú ako percento zo su-
chej hmoty.
Grécko, Írsko, Veľká
Británia6)
2. Drevo ihličín (Coniferales) Okrem požiadaviek uvedených v bode 1.
a v časti A kapitole I bodoch 1.1. až 1.5.
a 7.a) drevo musí byť odkôrnené
alebo
b) vyžaduje sa úradné potvrdenie, že drevo
pochádza z oblastí bez výskytu lykožrú-
ta severského (Ips duplicatus Sahl-
bergh),
alebo
c) zo značky dreva „Kiln-dried“; alebo „KD“;,
alebo z inej medzinárodne uznávanej
značky umiestnenej na dreve alebo na
jeho obale musí byť zrejmé, že drevo
bolo v čase spracovania sušené spôso-
bom kiln-sušenia na vlhkosť menšiu
ako 20 %, vyjadrenú ako percento zo su-
chej hmoty.
Grécko, Írsko, Veľká
Británia
3. Drevo ihličín (Coniferales) Okrem požiadaviek uvedených v bodoch
1. a 2. v časti A kapitole I bodoch 1.1. až
1.5. a 7.a) drevo musí byť odkôrnené
alebo
b) vyžaduje sa úradné potvrdenie, že drevo
pochádza z oblastí bez výskytu lykožrú-
ta smrekového (Ips typographus Heer),
alebo
c) zo značky dreva „Kiln-dried“; alebo „KD“;,
alebo z inej medzinárodne uznávanej
značky umiestnenej na dreve alebo na
jeho obale musí byť zrejmé, že drevo
bolo v čase spracovania sušené spôso-
bom kiln-sušenia na vlhkosť menšiu
ako 20 %, vyjadrenú ako percento zo su-
chej hmoty.
Írsko, Veľká Británia
4. Drevo ihličín (Coniferales) Okrem požiadaviek uvedených v bodoch
1. až 3. v časti A kapitole I bodoch 1.1.
až 1.5. a 7.a) drevo musí byť odkôrnené
alebo
b) vyžaduje sa úradné potvrdenie, že drevo
pochádza z oblastí bez výskytu lykožrú-
ta smrečinového [Ips amitinus Eichhof),
alebo
c) zo značky dreva „Kiln-dried“; alebo „KD“;,
alebo z inej medzinárodne uznávanej
značky umiestnenej na dreve alebo na
jeho obale musí byť zrejmé, že drevo
bolo v čase spracovania sušené spôso-
bom kiln-sušenia na vlhkosť menšiu
ako 20 %, vyjadrenú ako percento zo su-
chej hmoty.
Francúzsko (Korzika),
Grécko, Írsko, Veľká
Británia
5. Drevo ihličín (Conijerales) Okrem požiadaviek uvedených v bodoch
1. až 4. v časti A kapitole I bodoch
č. 1.1. až 1.5. a 7.a) drevo musí byť odkôrnené kôry
alebo
b) vyžaduje sa úradné potvrdenie, že dre-
vo pochádza z oblastí bez výskytu lyko-
žrúta smrekovcového (Ips cembrae
Heer),
alebo
c) zo značky dreva „Kiln-dried“; alebo „KD“;,
alebo z inej medzinárodne uznávanej
značky umiestnenej na dreve alebo na
jeho obale musí byť zrejmé, že drevo
bolo v čase spracovania sušené spôso-
bom kiln-sušenia na vlhkosť menšiu
ako 20 %, vyjadrenú ako percento zo su-
chej hmoty.
Grécko, Írsko, Veľká
Británia (Severné Írsko,
ostrov Man)
6. Drevo ihličín (Coniferales) Okrem požiadaviek uvedených
v bodoch 1. až 5. v časti A kapitole I
bodoch 1.1. až 1.5. a 7.a) drevo musí byť odkôrnené
alebo
b) vyžaduje sa úradné potvrdenie, že drevo
pochádza z oblastí bez výskytu lykožrú-
ta borovicového (Ips sexdentatus
Börner),
alebo
c) zo značky dreva „Kiln-dried“; alebo „KD“;,
alebo z inej medzinárodne uznávanej
značky umiestnenej na dreve alebo na
jeho obale musí byť zrejmé, že drevo
bolo v čase spracovania sušené spôso-
bom kiln-sušenia na vlhkosť menšiu
ako 20 %, vyjadrenú ako percento zo su-
chej hmoty.
Írsko, Veľká Británia
(Severné Írsko, ostrov
Man)
7. Rastliny jedle (Abies Mill.), smrekov-
ca (Larve Mill.), smreka (Picea A.
Dietr.), borovice (Pinus L.) a duglasky
( Pseudotsuga Carr.) vyššie ako 3 m
okrem plodov a osiva
Okrem požiadaviek uvedených v časti
A kapitole I bodoch 8.1. až 10., kapitole
II bodoch 4. a 5. a v prílohe č. 3 časti A
bode 1. vyžaduje sa úradné potvrdenie,
že miesto pestovania je bez výskytu
lykokaza smrekového {Dendroctonus
micans Kugelan).
Írsko, Veľká Británia6)
8. Rastliny jedle (Abies Mill.), smrekov-
ca (Larix Mill.), smreka (Picea A.
Dietr.) a borovice (Pinus L.) vyššie ako
3 m okrem plodov a osiva
Okrem požiadaviek uvedených v bode 7.
a v časti A kapitole I bodoch 8.1. až 10.,
kapitole II bodoch 4. a 5. a v prílohe
č. 3 časti A bode 1. sa vyžaduje úradné
potvrdenie, že miesto pestovania je bez
výskytu lykožrúta severského (Ips
duplicatus Sahlbergh).
Grécko, Írsko, Veľká
Británia
9. Rastliny jedle (Abies Mill.), smrekov-
ca (Larix Mill.), smreka (Picea A.
Dietr.), borovice {Pinus L.) a duglasky
( Pseudotsuga Carr.) vyššie ako 3 m
okrem plodov a osiva
Okrem požiadaviek uvedených v bodoch
7. a 8., v časti A kapitole I bodoch 8.1.
až 10., kapitole II bodoch 4. a 5.
a v prílohe č. 3 časti A bode 1. sa
vyžaduje úradné potvrdenie, že miesto
pestovania je bez výskytu lykožrúta
smrekového (Ips typographus Heer).
Írsko, Veľká Británia
10. Rastliny jedle (Abies Mill.), smre-
kovca (Larix Mill.), smreka (Picea
A. Dietr.) a borovice (Pinus L.) vyš-
šie ako 3 m okrem plodov a osiva
Okrem požiadaviek uvedených v bodoch
7. až 9., v časti A kapitole I bodoch 8.1.
až 10. kapitole II bodoch 4. a 5. a v
prílohe č. 3 časti A bode 1. sa vyžaduje
úradné potvrdenie, že miesto pestovania
je bez výskytu lykožrúta smrečinového
(Ips amitinus Eichhof).
Francúzsko (Korzika),
Grécko, Írsko, Veľká
Británia
11. Rastliny jedle (Abies Mill.), smre-
kovca (Larix Mill.), smreka (Picea
A. Dietr.), borovice (Pinus L.)
a duglasky (Pseudotsuga Carr.)
vyššie ako 3 m okrem plodov a osi-
va
Okrem požiadaviek uvedených v bodoch
7. až 10., v časti A kapitole I bodoch 8.1.
až 10., kapitole II bodoch 4. a 5.
a v prílohe č. 3 časti A bode 1. sa
vyžaduje úradné potvrdenie, že miesto
pestovania je bez výskytu lykožrúta
smrekovcového (Ips cembrae Heer).
Grécko, Írsko, Veľká
Británia (Severné Írsko,
ostrov Man)
12. Rastliny jedle (Abies Mill.), smre-
kovca (Larix Mill.), smreka (Picea
A. Dietr.) a borovice (Pinus L.) vyš-
šie ako 3 m okrem plodov a osiva
Okrem požiadaviek uvedených v bodoch
7. až 11., v časti A kapitole I bodoch 8.1.
až 10., kapitole II bodoch 4. a 5. a v
prílohe č. 3 časti A bode 1. sa vyžaduje
úradné potvrdenie, že miesto pestovania
je bez výskytu lykožrúta borovicového
(Ips sexdentatus Börner).
Írsko, Veľká Británia
(Severné Írsko, ostrov Man)
14.1. Samostatná kôra ihličín (Conife-
rales)
Okrem požiadaviek uvedených v prílohe
č. 3 časti A bode 4. sa vyžaduje úradné
potvrdenie, že zásielkaa) bola plynovaná alebo ošetrená iným
vhodným spôsobom proti škodlivým or-
ganizmom z čeľade podkôrnikovité (Sco-
lytidae)
alebo
b) pochádza z oblastí bez výskytu lykokaza
smrekového (Dendroctonus micans Ku-
gelan).
Grécko, Írsko, Veľká
Británia6)
14.2. Samostatná kôra ihličín (Conife-
rales)
Okrem požiadaviek uvedených v bode
14.1. a v prílohe č. 3 časti A bode 4. sa
vyžaduje úradné potvrdenie, že zásielkaa) bola plynovaná alebo ošetrená
iným vhodným spôsobom proti škodli-
vým organizmom z čeľade podkôrnikovi-
té (Scolytidae)
alebo
b) pochádza z oblastí bez výskytu lykožrú-
ta smrečinového (Ips amitinus Eichhof).
Francúzsko (Korzika),
Grécko, Írsko, Veľká
Británia
14.3. Samostatná kôra ihličín (Conife-
rales)
Okrem požiadaviek uvedených v bodoch
14.1. a 14.2. a v prílohe č. 3 časti A
bode 4. sa vyžaduje úradné potvrdenie,
že zásielkaa) bola pynovaná alebo ošetrená
iným vhodným spôsobom proti škodli-
vým organizmom z čeľade podkôrnikovi-
té (Scolytidae)
alebo
b) pochádza z oblastí bez výskytu lykožrú-
ta smrekovcového (Ips cembrae Heer).
Grécko, Írsko, Veľká
Británia (Severné Írsko,
ostrov Man)
14.4. Samostatná kôra ihličín (Conife-
rales)
Okrem požiadaviek uvedených v bodoch
14.1. až 14.3. a v prílohe č. 3 časti A
bode 4. sa vyžaduje úradné potvrdenie,
že zásielkaa) bola plynovaná alebo ošetrená iným
vhodným spôsobom proti škodlivým or-
ganizmom z čeľade podkôrnikovité (Sco-
lytidae)
alebo
b) pochádza z oblastí bez výskytu lykožrú-
ta severského [Ips duplicatus Sahlberg).
Grécko, Írsko, Veľká
Británia
14.5. Samostatná kôra ihličín (Conife-
rales)
Okrem požiadaviek uvedených v bodoch
14.1. až 14.4. a v prílohe č. 3 časti A
bode 4. sa vyžaduje úradné potvrdenie,
že zásielkaa) bola plynovaná alebo ošetrená
iným vhodným spôsobom proti škodli-
vým organizmom z čeľade podkôrnikovi-
té (Scolytidae)
alebo
b) pochádza z oblastí bez výskytu lykožrú-
ta borovicového [Ips sexdentatus
Bôrner).
Írsko, Veľká Británia
(Severné Írsko, ostrov
Man)
14.6. Samostatná kôra ihličín (Conife-
rales)
Okrem požiadaviek uvedených v bodoch
14.1. až 14.5. a v prílohe č. 3 časti A
bode 4. sa vyžaduje úradné potvrdenie,
že zásielkaa) bola plynovaná alebo ošetrená
iným vhodným spôsobom proti škodli-
vým organizmom z čeľade podkôrnikovi-
té (Scolytidae)
alebo
b) pochádza z oblastí bez výskytu lykožrú-
ta smrekového (Ips typographus Heer).
Írsko, Veľká Británia
15. Rastliny smrekovca (Larix Mill.)
určené na pestovanie okrem osi-
va
Okrem požiadaviek uvedených v bodoch
7. až 13., v časti A kapitole I bodoch
8.1., 8.2. a 10., v kapitole II bode 5.
a v prílohe č. 3 časti A bode 1. sa
vyžaduje úradné potvrdenie, že rastliny
boli pestované v škôlkach a miesto
pestovania je bez výskytu ploskanky
smrekovcovej (Cephalcia lariciphila
Klug.).
Írsko, Veľká Británia
(Severné Írsko, ostrovy
Man a Jersey)
16. Rastlinyjedle (Abies Mill.), smre-
kovca (Larix Mill.), smreka (Picea
A. Dietr.), borovice (Pinus L.)
a duglasky (Pseudotsuga Carr.)
určené na pestovanie okrem osi-
va
Okrem požiadaviek uvedených v bodoch
7. až 13. a 15., v časti A kapitole
I bodoch 8.1., 8.2. a 9., v kapitole II
bode 4. a v prílohe č. 3 časti A bode 1.
sa vyžaduje úradné potvrdenie, že
rastliny sa pestovali v škôlkach
a v mieste pestovania sa nezistili
príznaky napadnutia Gremmeniella
abiedina (Lag.) Morelet.
Írsko, Veľká Británia
(Severné Írsko)
17. Rastliny borovice (Pinus L.) urče-
né na pestovanie okrem osiva
Okrem požiadaviek uvedených v bodoch
7. až 13. a 16., v časti A kapitole
I bodoch 8.1., 8.2. a 9., v kapitole II
bode 4. a v prílohe č. 3 časti A bode 1.
sa vyžaduje úradné potvrdenie, že
rastliny boli pestované v škôlkach
a miesto pestovania a jeho
bezprostredné okolie je bez výskytu
priadkovčeka smrekového
(Thaumetopoea pityocampa Den. and
Schiff.).
Španielsko (Ibiza)
18. Rastliny smreka (Picea A. Dietr.)
určené na pestovanie okrem osi-
va
Okrem požiadaviek uvedených v bodoch
7. až 13. a 16., v časti A kapitole
I bodoch 8.1., 8.2. a 10., v kapitole II
bode 5 a v prílohe č. 3 časti A bode 1. sa
vyžaduje úradné potvrdenie, že rastliny
sa pestovali v škôlkach a miesto
pestovania je bez výskytu Gilpinia
hercyniae (Hartig).
Grécko, Írsko, Veľká
Británia (Severné Írsko,
ostrovy Man a Jersey)
19. Rastliny eukalyptu (Eucalyptus
ľHerit) okrem plodov a osiva
Úradné potvrdenie, žea) rastliny sú bez pôdy a boli ošetrené proti
Gonipterus scutellatus (Gyll.)
alebo
b) rastliny pochádzajú z oblastí bez výsky-
tu škodlivého organizmu Gonipterus
scutellatus (Gyll.).
Grécko, Portugalsko
(Azory)
20.1. Hľuzy ľuľka zemiakového (Sola-
num tuberosum L.) určené na
pestovanie
Okrem požiadaviek uvedených v časti
A kapitole I bodoch 25.1. až 25.6.,
kapitole II bodoch 18.1. až 18.4. a 18.6.
a v prílohe č. 3 časti A bodoch 10. a 11.
sa vyžaduje úradné potvrdenie, že hľuzya) sa vypestovali v oblastiach bez výskytu
vírusu rizománie repy (Beet necrotic
yellow vein virus)
alebo
b) pestovateľský substrát alebo zemina,
v ktorej boli vypestované, sú bez výsky-
tu vírusu rizománie repy (Beet necrotic
yellow vein virus) alebo boli úradne tes-
tované použitím vhodných metód a ne-
zistil sa v nich vírus rizománie repy
(Beet necrotic yellow vein virus),
alebo
c) boli zbavené zeminy.
Dánsko, Francúzsko
(Brittany), Írsko,
Portugalsko (Azory),
Fínsko, Švédsko (okrem
správnych oblastí
Brömolla, Hässleholm,
Kristianstad a Östra
Göinge v kraji Skane),
Veľká Británia (Severné
Írsko)
20.2. Hľuzy ľuľka zemiakového (Sola-
num tuberosum L.) okrem tých,
ktoré sú uvedené v bode 20.1.
a) Zásielka alebo dávka nesmie obsahovať
viac ako 1 % hmotnosti zeminy
alebob) hľuzy sú určené na spracovanie v prie-
storoch s úradne schválenými zariade-
niami na likvidáciu odpadu, ktoré vylu-
čujú akékoľvek riziko rozšírenia Beet
necrotic yellow vein virus (BNYVV)
Dánsko, Francúzsko
(Bretónsko), Írsko,
Portugalsko (Azory),
Fínsko, Švédsko (okrem
správnych oblastí
Brömolla, Hässleholm,
Kristianstad a Östra
Göinge v kraji Skäne),
Veľká Británia (Severné
Írsko)
20.3. Hľuzy ľuľka zemiakového (Sola-
num tuberosum L.)
Okrem požiadaviek uvedených v časti
A kapitole II bodoch 18.1., 18.2. a 18.5.
sa vyžaduje úradné potvrdenie, že
zásielka spĺňa požiadavky podľa
osobitného predpisu.7)
Fínsko
21. Rastliny a živý peľ na opeľovanie
dule (Cydonia Mill.), dulovca
(Chaenomeles Lindl.), hlohu
(Crataegus L.), hlohyne (Pyra-
cantha Roem.), hrušky (Pyrus
L.), jablone (Malus Mill.), jarabi-
ny (Sorbus L.), okrem jarabiny
prostrednej [Sorbus intermedia
(Ehrh.) Pers.), mišpule (Mespilus
L.), mišpuľníka (Eriobotrya
Lindl.), skalníka (Cotoneaster
Ehrh.) a Stranvaesia (Lindl.), ok-
rem plodov a osiva
Okrem požiadaviek uvedených v prílohe
č. 3 časti A bodoch 9. a 18. a časti B
bode 1. sa vyžaduje úradné potvrdenie,
žea) rastliny pochádzajú z týchto chráne-
ných zón: Fínsko, Francúzsko (Korzi-
ka), Írsko, Portugalsko, Rakúsko [Bur-
genland, Korutánsko, Dolné Rakúsko,
Tirolsko (administratívny okres Lienz),
Štajersko, Viedeň], Španielsko, Talian-
sko,8) Veľká Británia (Severné Írsko,
ostrov Man a Normanské ostrovy)
alebo
b) rastliny boli vypestované v „ochrannej
zóne“;, alebo ak boli premiestnené do
„ochrannej zóny“;, boli pestované najme-
nej počas posledného úplného vegetač-
ného obdobia na pozemku, ktorý
1. sa nachádza v úradne uznanej
„ochrannej zóne“; s rozlohou najmenej
50 km2, t. j. v zóne, v ktorej hostiteľ-
ské rastliny spály jadrovín [Erwinla
amylovora (Burr.) Winsl. et al.] pod-
liehajú úradne schválenému kontrol-
nému režimu zameranému na mini-
malizáciu rizika prenosu spály
jadrovín [Erwinia amylovora (Burr.)
Winsl. et al.] na rastliny pestované
v tejto zóne a ktorý
2. bol úradne schválený na pestovanie
týchto rastlín pred začiatkom posled-
ného úplného vegetačného obdobia
a na ktorom
3. počas posledného úplného vegetač-
ného obdobia, podobne ako v celej
„ochrannej zóne“;, sa nezistil výskyt
spály jadrovín [Erwinia amylovora
Burr.) Winsl. et al.], a to na základe
3.1. úradných kontrolných prehlia-
dok vykonaných na pozemku
a v okruhu 250 m najmenej dva-
krát ročne (prvýkrát v období
júl/ august, druhýkrát počas
septembra/októbra a
Fínsko, Francúzsko
(Korzika), Írsko,
Portugalsko, Rakúsko
[Burgenland, Korutánsko,
Dolné Rakúsko, Dolné
Rakúsko, Tirolsko
(administratívny okres
Lienz), Štajersko, Viedeň],
Španielsko, Taliansko,8)
Veľká Británia (Severné
Írsko, ostrov Man
a Normanské ostrovy)
3.2. úradných kontrol vykonaných
v okruhu najmenej 1 km a najme-
nej raz v období júla až októbra na
vybraných vhodných stanoviš-
tiach, najmä v miestach, v ktorých
sa pestujú indikátorové rastliny, a
3.3. úradného testovania vzoriek odob-
ratých z rastlín pestovaných na po-
zemku alebo v ostatných častiach
„ochrannej zóny, na ktorých sa
zistili príznaky spály jadrovín [Er-
winia amylovora (Burr.) Winsl. et
al.] počas posledného úplného ve-
getačného obdobia, a ktoré bolo vy-
konané v súlade s vhodnými labo-
ratórnymi metódami, a
4. z ktorého, ako aj z ostatných častí
„ochrannej zóny neboli odstránené
žiadne rastliny s príznakmi spály jad-
rovín [Erwinia amylovora (Burr.)
Winsl. et al.] bez predchádzajúceho
preskúmania alebo schválenia.
22. Rastliny cesnaku pérového (Allium
porrum L.), zeleru (Apium L.), repy
[Beta L.), okrem rastlín uvedených
v bode 25. a rastlín určených ako
živočíšne krmivo, kapusty repko-
vej pravej (Brassica napus L.) ka-
pusty poľnej (Brassica rapa L.)
a mrkvy (Daucus L.) okrem rastlín
určených na pestovanie
a) Zásielka alebo dávka môže obsahovať
najviac 1 % zeminy z celkovej hmotnos-
ti, alebo
b) rastliny sú určené na priemyselné spra-
covanie, a to v takých výrobných podni-
koch, ktoré majú vhodné zariadenie na
zneškodňovanie odpadov tak, aby sa za-
bránilo rozširovaniu vírusu rizománie
repy (Beet necrotic yellow vein virus).
Dánsko, Francúzsko
(Brittany), Írsko,
Portugalsko (Azory),
Fínsko, Švédsko (okrem
správnych oblastí
Brömolla, Hässleholm,
Kristianstad a stra
Göinge v kraji Skane),
Veľká Británia (Severné
Írsko)
23. Rastliny repy obyčajnej (Beta
vulgaris L.) určené na pestovanie
okrem osiva
a) Okrem požiadaviek uvedených v bode
22. a v časti A kapitole I bodoch 35.1.
a 35.2., kapitole II bode 25. sa vyžaduje
úradné potvrdenie, že
1. úradným testovaním jednotlivých
rastlín nebol zistený vírus rizománie
repy (Beet necrotic yellow vein virus)
alebo
2. rastliny boli vypestované z osiva, kto-
ré splna požiadavky uvedené v bo-
doch 27.1. a 27.2., a
2.1. rastliny boli pestované v oblas-
tiach bez výskytu vírusu rizomá-
nie repy (Beet necrotic yellow
vein virus) alebo
2.2. rastliny boli pestované v pôde
alebo v pestovateľskom substrá-
te, ktoré boli testované použitím
vhodných metód, a nezistil sa
v nich výskyt vírusu rizománie
repy (Beet necrotic yellow vein vi-
rus) a
2.3. testovaním reprezentatívnej
vzorky pôdy alebo pestovateľské-
ho substrátu sa nezistil výskyt
vírusu rizománie repy (Beet ne-
crotic yellow vein virus)
Dánsko, Francúzsko
(Brittany), Írsko,
Portugalsko (Azory),
Fínsko, Švédsko (okrem
správnych oblastí
Brömolla, Hässleholm,
Kristianstad a Östra
Göinge v kraji Skäne),
Veľká Británia (Severné
Írsko)
b) každá organizácia alebo výskumná in-
štitúcia, ktorá uchováva takýto mate-
riál, je povinná informovať úradnú orga-
nizáciu pre ochranu rastlín daného
členského štátu, že uchováva takýto
materiál.
24.1. Nezakorenené odrezky prýštca
najkrajšieho [Eupharbia pulcher-
rima Willd.) určené na pestova-
nie
Okrem požiadaviek uvedených v časti
A kapitole I bode 45.1. sa vyžaduje
úradné potvrdenie, žea) nezakorenené odrezky pochádzajú z ob-
lasti bez výskytu európskych populácii
molice Bemisia tabaci Genn.
alebo
b) v mieste pestovania na odrezkoch alebo
rastlinách, z ktorých odrezky pochádza-
jú, uchovávaných alebo produkovaných
v mieste pestovania, sa úradnými kon-
trolami vykonávanými aspoň raz za kaž-
dé tri týždne počas úplného obdobia
pestovania rastlín v príslušnom mieste
nezistili žiadne príznaky výskytu európ-
skych populácií molice Bemisia tabaci
Genn.,
alebo
c) v prípade, že v mieste pestovania sa zis-
til výskyt európskych populácií molice
Bemisia tabaci Genn., odrezky alebo
rastliny, z ktorých odrezky pochádzajú,
uchovávané alebo produkované v mies-
te pestovania, musia byť ošetrené vhod-
ným spôsobom proti európskym popu-
láciám molice [Bemisia tabaci Genn.)
a musia sa prijať vhodné postupy zame-
rané na eradikáciu európskych populá-
cií molice v príslušnom mieste pestova-
nia [Bemisia tabaci Genn.), po ktorých
sa následne, oboma úradnými kontrola-
mi vykonávanými raz za týždeň počas
troch týždňov pred premiestnením z prí-
slušného miesta pestovania, ako aj po-
čas monitoringu uvedeného obdobia,
nezistil výskyt európskych populácií
molice [BemisiatabaciGenn.). Posledná
inšpekcia uvedených týždenných týž-
denných inšpekcií musí byť vykonaná
bezprostredne pred príslušným pre-
miestnením.
Fínsko, Írsko, Portugalsko
(Alentejo, Azory, Beira
Interior, Beira Litoral,
Entre Douro e Minho,
Madeira, Ribatejo e Oeste,
Trás os Montes), Švédsko,
Veľká Británia
24.2. Rastliny prýštca najkrajšieho
[Euphorbia pulcherrima Willd.) určené
na pestovanie okrema) osiva
b) rastlín, pri ktorých je zrejmé na zá-
klade ich balenia alebo nasadenia
kvetov (alebo kvetných listeňov), že
sú určené na predaj konečnému
spotrebiteľovi, ktorý nie je zapojený
do profesionálnej rastlinnej produk-
cie
c) rastlín v bode 24.1.
Okrem požiadaviek uvedených v časti
A kapitole I bode 45.1. sa vyžaduje
úradné potvrdenie, žea) rastliny pochádzajú z oblasti bez výsky-
tu európskych populácií molice Bemisia
tabaci Genn.
alebo
b) v mieste pestovania sa na rastlinách,
úradnými kontrolami vykonávanými
aspoň raz za každé tri týždne počas de-
viatich týždňov pred uvedením do obe-
hu, nezistili žiadne príznaky výskytu
molice Bemisia tabaci Genn.
alebo
c) v prípade, že v mieste pestovania sa zis-
til výskyt európskych populácií molice
Bemisia tabaci Genn., rastliny uchová-
vané alebo produkované v mieste pesto-
vania musia byť ošetrené vhodným spô-
sobom proti európskym populáciám
molice [Bemisia tabaci Genn.) a musia
sa prijať vhodné postupy zamerané na
eradikáciu európskych populácií molice
v príslušnom mieste pestovania [Bemi-
sia tabaci Genn.), po ktorých sa násled-
ne, oboma úradnými kontrolami vyko-
návanými raz za týždeň počas troch
týždňov pred premiestnením z prísluš-
ného miesta pestovania, ako aj počas
monitoringu uvedeného obdobia, nezis-
til výskyt európskych populácií molice
[Bemisia tabaci Genn.). Posledná in-
špekcia uvedených týždenných inšpek-
cií musí byť vykonaná bezprostredne
pred príslušným premiestnením
a
d) je zrejmé, že rastliny boli vypestované
z odrezkov, ktoré
1. pochádzajú z oblasti bez výskytu eu-
rópskych populácií molice Bemisia
tabaci Genn.,
alebo
2. boli vypestované v mieste pestovania,
v ktorom sa úradnými kontrolami na
rastlinách, vykonávanými aspoň raz
za tri týždne počas úplného obdobia
produkcie rastlín, nezistili príznaky
napadnutia európskymi populáciami
molice [Bemisia tabaci Genn.).,
alebo
Fínsko, Írsko, Portugalsko
(Alentejo, Azory, Beira
Interior, Beira Litoral,
Entre Douro e Minho,
Madeira, Ribatejo e Oeste,
Trás os Montes), Švédsko,
Veľká Británia
3. v prípade, že v mieste pestovania sa
zistil výskyt európskych populácii
molice Bemisia tabaci Genn., rastliny
uchovávané alebo produkované
v mieste pestovania musia byť ošetre-
né vhodným spôsobom proti európ-
skym populáciám molice [Bemisia ta-
baci Genn.) a musia sa prijať vhodné
postupy zamerané na eradikáciu eu-
rópskych populácií molice v prísluš-
nom mieste pestovania (Bemisia ta-
baci Genn.), po ktorých sa následne,
oboma úradnými kontrolami vykoná-
vanými raz za týždeň počas troch týž-
dňov pred premiestnením z prísluš-
ného miesta pestovania ako aj počas
monitoringu uvedeného obdobia, ne-
zistil výskyt európskych populácií
molice (Bemisia tabaci Genn.). Po-
sledná inšpekcia uvedených týžden-
ných inšpekcií musí byť vykonaná
bezprostredne pred príslušným pre-
miestnením.
24.3. Rastliny begónie (Begonia L.) ur-
čené na pestovanie okrem osiva,
hľúz a podzemkov a rastliny fi-
govníka (Ficus L.) a ibišteka (Hi-
biscus L.) určené na pestovanie
okrem osiva a okrem rastlín ur-
čených na pestovanie, pri kto-
rých je zrejmé na základe ich ba-
lenia alebo nasadenia kvetov
(alebo kvetných listeňov), že sú
určené na predaj konečnému
spotrebiteľovi, ktorý nie je zapo-
jený do profesionálnej rastlinnej
produkcie
Okrem požiadaviek uvedených časti
A kapitole I bode 45.1. sa vyžaduje
úradné potvrdenie, žea) rastliny pochádzajú z oblasti bez výsky-
tu európskych populácií molice Bemisia
tabaci Genn.
alebo
b) v mieste pestovania sa na rastlinách,
úradnými kontrolami, vykonávanými
aspoň raz za každé tri týždne počas de-
viatich týždňov pred uvedením do obe-
hu, v príslušnom mieste pestovania ne-
zistili žiadne príznaky výskytu molice
Bemisia tabaci Genn.,
alebo
c) v prípade, že v mieste pestovania sa zis-
til výskyt európskych populácií molice
Bemisia tabaci Genn., rastliny uchová-
vané alebo produkované v mieste pesto-
vania musia byť ošetrené vhodným spô-
sobom proti európskym populáciám
molice (Bemisia tabaci Genn.) a musia
sa prijať vhodné postupy zamerané na
eradikáciu európskych populácií molice
v príslušnom mieste pestovania (Bemi-
sia tabaci Genn.), po ktorých sa násled-
ne, oboma úradnými kontrolami vyko-
návanými raz za týždeň počas troch
týždňov pred premiestnením z prísluš-
ného miesta pestovania, ako aj počas
monitoringu uvedeného obdobia, nezis-
til výskyt európskych populácií molice
(Bemisia tabaci Genn.). Posledná in-
špekcia uvedených týždenných inšpek-
cií musí byť vykonaná bezprostredne
pred príslušným premiestnením.
Fínsko, Írsko, Portugalsko
(Alentejo, Azory, Beira
Interior, Beira Litoral,
Entre Douro e Minho,
Madeira, Ribatejo e Oeste,
Trás os Montes), Švédsko,
Veľká Británia
25. Rastliny repy obyčajnej (Beta
vulgaris L.) určené na priemysel-
né spracovanie
Vyžaduje úradné potvrdenie, žea) rastliny sa prepravujú takým spôso-
bom, že je vylúčené akékoľvek nebezpe-
čenstvo rozšírenia vírusu rizománie
repy (Beet necrotic yellow vein virus)
a sú určené na priemyselné spracovanie
vo výrobných podnikoch s úradne
schváleným zariadením na zneškodňo-
vanie odpadov tak, aby sa zabránilo roz-
šíreniu vírusu rizománie repy (Beet ne-
crotic yellow vein virus),
alebo
b) rastliny boli vypestované v oblasti
bez výskytu vírusu rizománie repy (Beet
necrotic yellow vein virus).
Dánsko, Francúzsko
(Bretónsko), Írsko,
Portugalsko (Azory),
Fínsko, Švédsko (okrem
správnych oblastí
Brömolla, Hässleholm,
Kristianstad a Östra
Göinge v kraji Skäne),
Veľká Británia (Severné
Írsko)
26. Pôda a nesterilizovaný odpad
z repy obyčajnej (Beta vulgaris
L.)
Úradné potvrdenie, že pôda a odpada) boli ošetrené tak, aby sa vylúčilo nebez-
pečenstvo napadnutia vírusom rizomá-
nie repy (Beet necrotic yellow vein virus)
alebo
b) sú určené na zneškodnenie úradne
schváleným spôsobom,
alebo
c) pochádzajú z miesta pestovania repy
obyčajnej (Beta vulgaris L.) bez výskytu
vírusu rizománie repy (Beet necrotic
yellow vein virus).
Dánsko, Francúzsko
(Bretónsko), Írsko,
Portugalsko (Azory),
Fínsko, Švédsko (okrem
správnych oblastí
Brömolla, Hässleholm,
Kristianstad a Östra
Göinge v kraji Skäne),
Veľká Británia (Severné
Írsko)
27.1. Osivá repy obyčajnej (Beta vul-
garis L.) a osivo kŕmnej repy
Okrem požiadaviek podľa osobitného
predpisu3) sa vyžaduje úradné
potvrdenie, žea) osivo kategórie „základné osivo“; a „certifi-
kované osivo“; spínajú podmienky usta-
novení uvedených v osobitnom predpise3)
alebo
b) v prípade nie konečne certifikovaného
osiva osivo
1. splna podmienky ustanovení uvede-
ných v osobitnom predpise3) a
2. je určené na úpravu, ktorá spĺňa pod-
mienky ustanovení uvedených v oso-
bitnom predpise3) a upravuje sa vo vý-
robných podnikoch, ktoré majú
vhodné zariadenie na zneškodňova-
nie odpadov tak, aby sa vylúčilo aké-
koľvek nebezpečenstvo rozšírenia ví-
rusu rizománie repy (Beet necrotic
yellow vein virus),
c) osivo pochádza z rastlín, ktoré sa pesto-
vali v oblastiach bez výskytu vírusu ri-
zománie repy (Beet necrotic yellow vein
virus).
Dánsko, Francúzsko
(Brittany), Írsko,
Portugalsko (Azory),
Fínsko, Švédsko (okrem
správnych oblastí
Brômolla, Hässleholm,
Kristianstad a Óstra
Gôinge v kraji Skäne),
Veľká Británia (Severné
Írsko)
27.2. Osivo repy obyčajnej (Beta vulga-
ris L.)
Okrem požiadaviek podľa osobitného
predpisu3) sa vyžaduje úradné
potvrdenie, žea) upravené osivo obsahuje najviac
0,5 % iných prímesí z celkovej hmotnosti,
v prípade peletovaného osiva táto tech-
nická norma sa musí splniť pred peleto-
vaním,
alebo
b) neupravené osivo
1. musí byť úradne zabalené tak, aby sa
vylúčilo akékoľvek nebezpečenstvo
rozšírenia vírusu rizománie repy
(Beet necrotic yellow vein virus) a
2. je určené na úpravu, ktorá splna po-
žiadavky ustanovené v bode
a), a spracúva sa vo výrobných podni-
koch, ktoré majú vhodné zariade-
nie na zneškodňovanie odpadov tak,
aby sa vylúčilo akékoľvek nebezpe-
čenstvo rozšírenia vírusu rizománie
repy (Beet necrotic yellow vein virus),
alebo
c) osivo pochádza z rastlín, ktoré sa pesto-
vali v oblastiach bez výskytu vírusu ri-
zománie repy (Beet necrotic yellow vein
virus).
Dánsko, Francúzsko
(Brittany), Írsko,
Portugalsko (Azory),
Fínsko, Švédsko (okrem
správnych oblastí
Brömolla, Hässleholm,
Kristianstad a Östra
Göinge v kraji Skäne),
Veľká Británia (Severné
Írsko)
28. Osivo bavlníka (Gossypium spp.) Úradné potvrdenie, žea) osivo sa získalo kyselinoextrakčnou me-
tódou a
b) v mieste produkcie sa od začiatku po-
sledného úplného vegetačného obdobia
nezistili príznaky napadnutia Glomerel-
la gossypii Edgerton a testovaním repre-
zentatívnej vzorky sa zistilo, že osivo je
bez jeho výskytu.
Grécko
28.1. Osivo bavlníka (Gossypium spp.) Úradné potvrdenie, že osivo sa získalo
kyselinoextrakčnou metódou.
Grécko, Španielsko
(Andalúzia, Katalánsko,
Estremadura, Murcia,
Valencia)
29. Osivo mangovníka (Mangifera
spp.)
Úradné potvrdenie, že osivo pochádza
z oblastí bez výskytu Sternochetus
mangiferae Fabricius.
Portugalsko (Alentejo,
Algarve a Madeira),
Španielsko (Granada
a Malaga)
30. Použité poľnohospodárske stroje a) V prípade, že sa poľnohospodárske stro-
je prepravujú do miesta pestovania,
musia sa očistiť a zbaviť pôdy a rastlin-
ných zvyškov
alebo
b) musia pochádzať z miesta bez výskytu
vírusu rizománie repy (Beet necrotic
yellow vein virus).
Dánsko, Francúzsko
(Brittany), Írsko,
Portugalsko (Azory),
Fínsko, Švédsko (okrem
správnych oblastí
Brömolla, Hässleholm,
Kristianstad a Östra
Göinge v kraji Skane),
Veľká Británia (Severné
Írsko)
31. Plody citrónovníka (Citrus L.),
kumkvátu (Fortunella Swingle),
citrónovníkovca (Poncirus Raf.)
a ich krížencov pôvodom zo Špa-
nielska a z Francúzska (okrem
Korziky)
Okrem požiadaviek uplatňovaných na
ovocie v časti A kapitole II bode 30.1. sa
vyžaduje úradné potvrdenie, žea) plody musia byť bez listov a listových
stopiek
alebo
b) v prípade plodov s listami alebo listový-
mi stopkami sa vyžaduje úradné potvr-
denie, že plody boli zabalené v uzavre-
tých kontajneroch, ktoré boli úradne
zapečatené a musia zostať zapečatené
počas prepravy cez chránenú zónu
uznanú pre tieto plody, a na rastlinnom
pase musia mať uvedené rozlišovacie
označenie.
Francúzsko (Korzika),
Grécko, Portugalsko,
Taliansko
6) Veľká Británia (Škótsko, Severné Írsko, Jersey, Anglicko: tieto grófstva, okresy a unitárne orgány: Barnsley, Bath a North East Somerset, Bedfordshire, Bournemouth, Bracknell Forest, Bradford, Bristol, Brighton a Hove, Buckinghamshire, Calderale, Cambridgeshire, Cornwall, Cumbria, Darlington, Devon, Doncaster, Dorset, Durham, East Riding of Yorkshire, East Sussex, Essex, Gateshead, Greater London, Hampshire, Hartlepool, Hertfordshire, Kent, Kingston upon Hull, Kirklees, Leeds, Leicester City, Lincolnshire, Luton, Medway Council, Middlesbrough, Milton Keynes, Newbury, Newscastle Upon Tyne, Norfolk, Northamptonshire, Northumberland, North Lincolnshire, North East Lincolnshire, North Tyneside, North West Somerset, Nottingham City, Nottinghamshire, Oxfordshire, Peterborough, Plymouth, Poole, Portsmouth, Reading, Redcar a Cleveland, Rotherham, Rutland, Sheffield, Slough, Somerset, Southend, Southampton, South Tyneside, Stockton-on-Tees, Suffolk, Sunderland, Surrey, Swindon, Thurrock, Torbay, Wakefield, West Sussex, Windsor a Maidenhead, Wokingham, York, ostrov Man, ostrov Wight, súostrovie Scilly a nasledovné časti grófstiev, okresov a unitárnych orgánov: Derby City: časť unitárneho orgánu, ktorá leží na sever od severnej hranice cesty A52(T), spolu s časťou unitárneho orgánu, ktorá leží na sever od severnej hranice cesty A6(T); Derbyshire: časť grófstva, ktorá leží na sever od severnej hranice cesty A52(T) a časť grófstva, ktorá leží na sever od severnej hranice cesty A6(T); Gloucestershire: časť grófstva, ktorá leží na východ od východnej hranice cesty Fosse Way Roman; Leicestershire: časť grófstva, ktorá leží na východ od východnej hranice cesty Fosse Way Roman, spolu s časťou grófstva, ktorá leží na východ od východnej hranice cesty B4114 a časť grófstva, ktorá leží na východ od východnej hranice diaľnice M1; North Yorkshire: celé grófstvo, okrem časti grófstva, ktorá zahŕňa okres Craven; South Gloucestershire: časť unitárneho orgánu, ktorá leží na juh od južnej hranice diaľnice M4; Staffordshire: časť grófstva, ktorá leží na východ od východnej hranice cesty A52(T) a časť grófstva, ktorá leží na východ od východnej hranice cesty A523, Warwickshire: časť grófstva, ktorá leží na východ od východnej hranice cesty Fosse Way Roman, Wiltshire: časť grófstva, ktorá leží na juh od južnej hranice diaľnice M4, spolu s časťou grófstva, ktorá leží na východ od východnej hranice cesty Fosse Way Roman).
7) Nariadnie vlády Slovenskej republiky č. 67/2004 Z. z. o opatreniach proti šíreniu rakoviny zemiaka a háďatka zemiakového.
8) Taliansko (Abruzzi; Apúlia; Basilicata; Kalábria; Kampánia; Emilia-Romagna: provincie Forlí-Cesena, Parma, Piacenza a Rimini; Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Ligúria; Lombardsko; Marche; Molise; Piemont; Sardínia; Sicília; Toskánsko; Trentino-Alto Adige: autonómne provincie Bolzano a Trento; Umbria; Valle d'Aosta; Veneto: okrem komún Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Belino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquŕ Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda, Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara v provincii Rovigo, a v provincii Padova komúny Castelbaldo, Barbona, Piacenza d´Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi, a v provincii Verona komúny Palů, Roverchiara, Legnano, Castagnaro, Ronco all´ Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari).

Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 75/2004 Z. z.

Rastliny, rastlinné produkty a iné predmety, ktoré podliehajú rastlinolekárskej kontrole (v mieste produkcie, ak majú pôvod v Európskych spoločenstvách, pred ich uvádzaním do obehu v rámci Európskych spoločenstiev alebo v krajine pôvodu alebo odosielateľskej krajine, ak majú pôvod mimo územia Európskych spoločenstiev) pred povolením ich vstupu na územie Európskych spoločenstiev

Časť A

Rastliny, rastlinné produkty a iné predmety pochádzajúce z krajín Európskych spoločenstiev

I. kapitola

Rastliny, rastlinné produkty a iné predmety, ktoré sú potenciálnymi nositeľmi škodlivých organizmov, ktoré sú významné pre všetky krajiny Európskych spoločenstiev a ktoré musia byť sprevádzané rastlinným pasom

1. Rastliny a rastlinné produkty

1.1. Rastliny rodov dulovca (Chaenomeles Lindl.), skalníka (Cotoneaster Ehrh.), hlohu (Crataegus L.), dule (Cydonia Mill.), mišpuľníka (Eriobotrya Lindl.), jablone (Malus Mill.), mišpule (Mespilus L.), slivky (Prunus L.)1) okrem Prunus laurocerasus L. a Prunus lusitanica L., hlohyne (Pyracantha Roem.), hrušky (Pyrus L.), jarabiny (Sorbus L.) okrem jarabiny prostrednej [Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers.] a Stranvaesia Lindl. určené na pestovanie okrem osiva.

1.2. Rastliny repy obyčajnej (Beta vulgaris L.) a chmeľu obyčajného (Humulus lupulus L.) určené na pestovanie okrem osiva.

1.3. Rastliny stolonotvorných a hľuzotvorných druhov rodu ľuľok (Solanum L.) alebo ich krížencov určené na pestovanie.

1.4. Rastliny kumkvátu (Fortunella Swingle), citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov a viniča (Vitis L.) okrem plodov a osiva.

1.5. Rastliny citrónovníka (Citrus L.) a ich krížencov okrem plodov a osiva; ustanovenia bodu 1.6. tým nie sú dotknuté.

1.6. Plody citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle), citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov s listami a stopkami.

1.7. Drevo

a) získané úplne alebo čiastočne z jedného z týchto rodov:

1. gaštan (Castanea Mill.) okrem odkôrneného dreva,

2. platan (Platanus L.) vrátane dreva, ktoré nemá zachovaný úplne alebo čiastočne prirodzený oblý povrch (ďalej len „opracované drevo“)

a

b) spĺňa jeden z týchto popisov2)

Kód CN Popis
4401 10 00 palivové drevo (polená, kláty, konáre, snopy alebo podobné formy)
4401 22 00 drevené štiepky alebo triesky
ex 4401 30 zvyšky dreva alebo drevený odpad neaglomerovaný do tvarov klátov, brikiet, peliet alebo
podobných tvarov
4403 99 surové drevo vrátane odkôrneného alebo zbaveného drevnej beli alebo nahrubo opracované
(hranené drevo)
- okrem natieraného alebo moreného kreozotom alebo inými ochrannými prostriedkami,
- okrem dreva ihličín, duba (Quercus spp.) alebo buka (Fagus spp.)
ex 4404 20 00 štiepané tyče: pilóty, koly a koliky, zašpicatené, ale pozdĺžne nerozrezané:
- okrem dreva ihličín
4406 10 00 drevené železničné alebo električkové podvaly
- neimpregnované
ex 4407 99 drevo rozrezané alebo štiepané pozdĺžne, na kusy alebo lúpané, nie hobľované, brúsené
alebo spájané klinovým ozubom, hrubé viac ako 6 mm, najmä hranoly, fošne, nosníky,
dosky, laty:
- okrem dreva ihličín, tropických stromov, duba (Quercus spp.) alebo buka (Fagus spp.)

1.8. Samostatná kôra gaštana (Castanea Mill.).

2. Rastliny, rastlinné produkty a iné predmety vypestované výrobcami, ktorých výroba a predaj je určený pre osoby, ktoré sa profesionálne zaoberajú rastlinnou výrobou okrem rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov, ktoré boli vyprodukované a pripravené na predaj konečnému spotrebiteľovi a pre ktoré kontrolný ústav zabezpečí, aby ich produkcia bola zreteľne oddelená od ostatnej produkcie.

2.1. Rastliny jedle (Abies Mill.), zeleru voňavého (Apium graveolens L.), Argyranthemum spp., astry (Aster spp.), kapusty (Brassica spp.), gaštana (Castanea Mill.), uhorky (Cucumis spp.), chryzantémy [Dendranthema (DC) Des Moul.], klinčeka (Dianthus L.) a jeho krížencov, Exacum spp., jahody (Fragaria L.), gerbery (Gerbera Cass.), gypsomilky (Gypsophila L.), všetky odrody novoguinejských krížencov netýkavky (Impatiens L.), šalátu (Lactuca spp.), smrekovca (Larix Mill.), margaréty (Leucanthemum L.), lupiny (Lupinus L.), muškátu (Pelargonium lHerit. ex Ait.), smreka (Picea A. Dietr.), borovice (Pinus L.), platana (Platanus L.), topoľa (Populus L.), Prunus laurocerasus L., Prunus lusitanica L., duglasky (Pseudotsuga Carr.), duba (Quercus L.), maliny a ostružiny (Rubus L.), špenátu (Spinacia L.), vratiča (Tanacetum L.), jedľovca (Tsuga Carr.) a železníka (Verbena L.) určené na pestovanie okrem osiva a ostatných rastlín bylinných druhov okrem rastlín radu Gramineae určených na pestovanie okrem cibúľ, podzemkov, podcibulia, osiva a hľúz.

2.2. Rastliny čeľade ľuľkovité (Solanaceae) určené na pestovanie okrem osiva a okrem tých, ktoré sú uvedené v bode 1.3.

2.3. Rastliny čeľadí áronovité (Araceae), marantovité (Marantaceae), banánovníkovité (Musaceae), hruškovca (Persea spp.) a strelíciovité (Sterlitziaceae), zakorenené alebo s prilepeným alebo pripojeným pestovateľským substrátom.

2.4. Osivo a cibule cesnaku šalotkového (Allium ascalonicum L.), cesnaku cibuľového (Allium cepa L.) a cesnaku pažítkového (Allium schoenoprasum L.) určené na pestovanie a rastliny cesnaku pórového (Allium porrum L.) určené na pestovanie.

3. Cibule, hľuzy a podzemky kamasie (Camassia Lindl.), modravky (Chionodoxa Boiss.), šafranu žltého (Crocus flavus Weston) odroda Golden Yellow, snežienky (Galanthus L.), galtónie belostnej [Galtonia candicans (Baker) Decne], zakrpatených foriem mečíkov (Gladiolus Tourn. ex L.) a ich krížencov, ako sú Gladiolus callianthus Marais, Gladiolus colvillei Sweet, Gladiolus nanus hort., Gladiolus ramosus hort. a Gladiolus tubergenii hort., hyacintu (Hyacinthus L.), kosatca (Iris L.), Ismene Herbert, modrice (Muscari Miller), narcisu (Narcissus L.), bledavky (Ornithogalum L.), puškínie (Puschkinia Adams), scily (Scilla L.), tigrídie (Tigridia Juss.) a tulipána (Tulipa L.) určené na pestovanie, ktoré boli vypestované výrobcami, ktorých výroba a predaj je určený pre osoby, ktoré sa profesionálne zaoberajú rastlinnou produkciou okrem cibúľ, podcibulia, hľúz a podzemkov, ktoré boli vyprodukované a pripravené na predaj konečnému spotrebiteľovi a pre ktoré kontrolný ústav zabezpečí, aby ich produkcia bola zreteľne oddelená od ostatnej produkcie.

II. kapitola

Rastliny, rastlinné produkty a iné predmety, ktoré sú potenciálnymi nositeľmi škodlivých organizmov, ktoré sú významné pre určité chránené zóny a ktoré musia byť sprevádzané rastlinným pasom platným pre danú zónu, ak sa premiestňujú do tejto zóny alebo v rámci tejto zóny

Okrem rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov, ktoré sú vymenované v časti A I. kapitoly:

1. Rastliny, rastlinné produkty a iné predmety

1.1. Rastliny jedle (Abies Mill.), smrekovca (Larix Mill.), smreka (Picea A. Dietr.), borovice (Pinus L.) a duglasky (Pseudotsuga Carr.).

1.2. Rastliny topoľa (Populus L.) a repy obyčajnej (Beta vulgaris L.) určené na pestovanie okrem osiva.

1.3. Rastliny dulovca (Chaenomeles Lindl.), skalníka (Cotoneaster Ehrh.), hlohu (Crateagus L.), dule (Cydonia Mill.), mišpuľníka (Eriobotrya Lindl.), eukalyptu (Eucalyptus lHerit.), jablone (Malus Mill.), mišpule (Mespilus L.), hlohyne (Pyracantha Roem.), hrušky (Pyrus L.), jarabiny (Sorbus L.) okrem jarabiny prostrednej [Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers.], a Stranvaesia Lindl. okrem plodov a osiva.

1.4. Živý peľ určený na opeľovanie dulovca (Chaenomeles Lindl.), skalníka (Cotoneaster Ehrh.), hlohu (Crataegus L.), dule (Cydonia Mill.), mišpuľníka (Eriobotrya Lindl.), jablone (Malus Mill.), mišpule (Mespilus L.), hlohyne (Pyracantha Roem.), hrušky (Pyrus L.), jarabiny (Sorbus L.) okrem jarabiny prostrednej [Sorbus inrtermedia (Ehrh.) Pers.] a Stranvaesia Lindl.

1.5. Hľuzy ľuľka zemiakového (Solanum tuberosum L.) určené na pestovanie.

1.6. Rastliny repy obyčajnej (Beta vulgaris L.) určené na priemyselné spracovanie.

1.7. Pôda a nesterilizovaný odpad z repy obyčajnej (Beta vulgaris L.).

1.8. Osivo repy obyčajnej (Beta vulgaris L.), lablaba (Dolichos Jacq.), bavlníka (Gossypium spp.) a fazule záhradnej (Phaseolus vulgaris L.).

1.9. Plody (tobolky) bavlníka (Gossypium spp.) a nevyzrnená bavlna.

1.10. Drevo, ktoré

a) pochádza úplne alebo čiastočne z ihličín (Coniferales) okrem odkôrneného dreva,

a

b) spĺňa jeden z týchto popisov2)

Kód CN Popis
4401 10 00 palivové drevo (polená, kláty, konáre, snopy alebo podobné formy)
4401 21 00 drevené štiepky alebo triesky
ex 4401 30 zvyšky dreva alebo drevený odpad neaglomerovaný do tvarov klátov, brikiet, peliet alebo
podobných tvarov
4403 20 surové drevo vrátane odkôrneného alebo zbaveného drevnej beli, alebo nahrubo
opracované (hranené drevo)
- okrem natieraného alebo moreného kreozotom alebo inými ochrannými prostriedkami
ex 4404 10 00 štiepané tyče: pilóty, koly a kolíky, zašpicatené, ale pozdĺžne nerozrezané
4406 10 00 drevené železničné alebo električkové podvaly
- neimpregnované
ex 4407 10 drevo rozrezané alebo štiepané pozdĺžne, na kusy alebo lúpané, nie hobľované, brúsené
alebo spájané klinovým ozubom, hrubé viac ako 6 mm, najmä hranoly, fošne, nosníky,
dosky, laty
ex 4415 10 obalové debny, klietky a sudy
ex 4415 20 jednoduché palety, paletové debny a iné nakladacie plošiny
- okrem jednoduchých paliet a paletových debien, ak spĺňajú normu stanovenú pre
„palety UIC" a sú primerane označené

1.11. Samostatná kôra ihličín (Coniferales).

2. Rastliny, rastlinné produkty a iné predmety vypestované výrobcami, ktorých výroba a predaj je určený pre osoby, ktoré sa profesionálne zaoberajú rastlinnou výrobou, okrem rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov, ktoré boli vyprodukované a sú pripravené na predaj konečnému spotrebiteľovi a pre ktoré zodpovedné úradné orgány členských štátov zabezpečia, aby ich produkcia bola zreteľne oddelená od produkcie ostatných produktov.

2.1. Rastliny begónie (Begonia L.) určené na pestovanie okrem osiva, hľúz a podzemkov a rastliny prýštca najkrajšieho (Euphorbia pulcherrima Willd.), figovníka (Ficus L.) a ibišteka (Hibiscus L.) určené na pestovanie okrem osiva.

Časť B

Rastliny, rastlinné produkty a iné predmety pochádzajúce z iných krajín, ako sú krajiny uvedené v časti A

I. kapitola

Rastliny, rastlinné produkty a iné predmety, ktoré sú potenciálnymi nositeľmi škodlivých organizmov, ktoré sú významné pre celé Európske spoločenstvo

1. Rastliny určené na pestovanie okrem osiva, ale vrátane osiva radov kapustotvaré (Cruciferae) a lipnicotvaré – trávy (Gramineae) a rodu ďatelina (Trifolium spp.) z Argentíny, Austrálie, Bolívie, Chile, Nového Zélandu a Uruguaja, rodov pšenica (Triticum), raž (Secale) a tritikale (Tritocosecale) z Afganistanu, Indie, Iraku, Mexika, Nepálu, Pakistanu, Južnej Afriky a USA, papriky (Capsicum spp.), slnečnice ročnej (Helianthus annuus L.), ľuľka rajčiakového [Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.], lucerny siatej (Medicago sativa L.), slivky (Prunus L.), maliny a ostružiny (Rubus L.), ryže (Oryza spp.), kukurice siatej (Zea mays L.), cesnaku šalotkového (Allium ascalonicum L.), cesnaku cibuľového (Allium cepa L.), cesnaku pórového (Allium porrum L.), cesnaku pažítkového (Allium schoenoprasum L.) a fazule (Phaseolus L.).

2. Časti rastlín okrem plodov a osiva

a) gaštana (Castanea Mill.), chryzantémy (Dendranthema (DC) Des. Moul.), klinčeka (Dianthus L.), gypsomilky (Gypsophila L.), muškátu (Pelargonium lHerit. ex Ait.), datľovníka (Phoenix spp.), topoľa (Populus L.), duba (Quercus L.), zlatobyle (Solidago L.) a rezané kvety čeľade vstavačovité Orchidaceae,

b) ihličín (Coniferales),

c) javora cukrodarného (Acer saccharum Marsh.), pôvodom zo severoamerických krajín,

d) slivky (Prunus L.), pôvodom z neeurópskych krajín,

e) rezaných kvetov astry (Aster L.), kotúča (Eryngium L.), ľubovníka (Hypericum L.), Lisianthus L., ruže (Rosa L.) a trachélie (Trachelium L.), pôvodom z neeurópskych krajín,

f) vňate zeleru voňavého (Apium graveolens L.) a bazalky (Ocimum L.).

3. Plody

a) citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle), citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov a momordiky (Momordica L.) a ľuľka baklažánového (Solanum melongena L.),

b) anony (Annona L.), dule (Cydonia Mill.), ebenovníka (Diospyros L.), jablone (Malus Mill.), mangovníka (Magnifera L.), mučenky (Passiflora L.), slivky (Prunus L.), guajavy (Psidium L.), hrušky (Pyrus L.), ríbezle (Ribes L.), klinčekovca (Syzygium Gaertn.) a brusnice (Vaccinium L.), pôvodom z neeurópskych krajín.

4. Hľuzy ľuľka zemiakového (Solanum tuberosum L.).

5. Samostaná kôra

a) ihličín (Coniferales),

b) javora cukrodarného (Acer saccharum Marsh.), topoľa (Populus L.) a duba (Quercus L.) okrem duba korkového (Quercus suber L.).

6. Drevo, ktoré

a) pochádza úplne alebo čiastočne z týchto radov, rodov alebo druhov:

1. gaštana (Castanea Mill.),

2. gaštana (Castanea Mill.), duba (Quercus L.) vrátane opracovaného dreva, pôvodom zo severoamerických krajín,

3. platana (Platanus L.) vrátane opracovaného dreva,

4. ihličín (Coniferales) okrem borovice (Pinus L.), pôvodom z neeurópskych krajín vrátane opracovaného dreva,

5. borovice (Pinus L.) vrátane opracovaného dreva,

6. topoľa (Populus L.), pôvodom z krajín amerického kontinentu,

7. javora cukrodarného (Acer saccharum Marsh.) vrátane opracovaného dreva, pôvodom zo severoamerických krajín

a

b) spĺňa jeden z týchto popisov2)

Kód CN Popis
4401 10 00 palivové drevo (polená, kláty, konáre, snopy alebo podobné formy)
ex 4401 21 00 drevené štiepky alebo triesky
- ihličnaté, pôvodom z neeurópskych krajín
4401 22 drevené štiepky alebo triesky
- okrem dreva ihličín
ex 4401 30 zvyšky dreva alebo drevený odpad neaglomerovaný do tvarov klátov, brikiet, peliet alebo
podobných tvarov
ex 4403 20 surové drevo vrátane odkôrneného alebo zbaveného drevnej beli, alebo nahrubo
opracované (hranené drevo)
- okrem natieraného alebo moreného kreozotom alebo inými ochrannými prostriedkami,
ihličnaté, pôvodom z neeurópskych krajín
4403 91 00 surové drevo vrátane odkôrneného alebo zbaveného drevnej beli alebo nahrubo
opracované (hranené drevo)
- okrem natieraného alebo moreného kreozotom alebo inými ochrannými prostriedkami,
- duba (Quercus spp.)
4403 99 surové drevo vrátane odkôrneného alebo zbaveného drevnej beli, alebo nahrubo
opracované (hranené drevo)
- okrem natieraného alebo moreného kreozotom alebo inými ochrannými prostriedkami,
- okrem dreva ihličín, duba (Quercus spp.) a buka (Fagus spp.)
ex 4404 10 00 štiepané tyče: pilóty, koly a kolíky, zašpicatené, ale pozdĺžne nerozrezané
- ihličnaté, pôvodom z neeurópskych krajín
ex 4404 20 00 štiepané tyče: pilóty, koly a kolíky, zašpicatené, ale pozdĺžne nerozrezané
- okrem dreva ihličín
4406 10 00 drevené železničné alebo električkové podvaly
- neimpregnované
ex 4407 10 drevo rozrezané alebo štiepané pozdĺžne, na kusy alebo lúpané, nehobľované, nebrúsené
alebo nespájané klinovým ozubom, hrubé viac ako 6 mm, najmä hranoly, fošne, nosníky,
dosky, laty
- ihličnaté, pôvodom z neeurópskych krajín
ex 4407 91 drevo rozrezané alebo štiepané pozdĺžne, na kusy alebo lúpané, nehoblbvané, nebrúsené
alebo nespájané klinovým ozubom, hrubé viac ako 6 mm, najmä hranoly, fošne, nosníky,
dosky, laty
- duba (Quercus spp.)
ex 4407 99 drevo rozrezané alebo štiepané pozdĺžne, na kusy alebo lúpané, nehoblbvané, nebrúsené
alebo nespájané klinovým ozubom, hrubé viac ako 6 mm, najmä hranoly, fošne, nosníky,
dosky, laty
- okrem dreva ihličín, tropického dreva, duba (Quercus spp.) alebo buka (Fagus spp.)
ex 4415 10 obalové debny, klietky a sudy, pôvodom z neeurópskych krajín
ex 4415 20 jednoduché palety, paletové debny a iné nakladacie plošiny,
pôvodom z neeurópskych krajín
ex 4416 00 drevené sudy vrátane dužín duba (Quercus spp.)

Jednoduché palety a paletové debny (kód CN ex 4415 20) sú tiež oslobodené, ak spĺňajú normu stanovenú pre „palety UIC“ a sú primerane označené.

7. a) Pôda a pestovateľský substrát, ktorý úplne alebo čiastočne pozostáva z pôdy alebo pevných organických látok, napríklad časti rastlín, humus vrátane rašeliny alebo kôry okrem čistej rašeliny.

b) Pôda a pestovateľský substrát, prilepený alebo pripojený k rastlinám, úplne alebo čiastočne pozostávajúci z materiálu uvedeného v písmene a) alebo pozostávajúci čiastočne z akejkoľvek pevnej anorganickej látky určenej na udržanie životaschopnosti rastlín, pôvodom z

1. Turecka,

2. Bieloruska, Estónska, Gruzínska, Lotyšska, Litvy, Moldavska, Ruska, Ukrajiny,

3. neeurópskych krajín okrem Alžírska, Egypta, Izraela, Líbie, Maroka a Tuniska.

8. Zrná rodov pšenica (Triticum), raž (Secale) a tritikale (Triticosecale), pôvodom z Afganistanu, Indie, Iraku, Mexika, Nepálu, Pakistanu, Južnej Afriky a USA.

II. kapitola

Rastliny, rastlinné produkty a iné predmety, ktoré sú potenciálnymi nositeľmi škodlivých organizmov a sú významné pre určité chránené zóny, ak sa premiestňujú do tejto zóny alebo v rámci tejto zóny

Okrem rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov, ktoré sú vymenované v časti B I. kapitoly:

1. Rastliny repy obyčajnej (Beta vulgaris L.) určené na priemyselné spracovanie.

2. Pôda a nesterilizovaný odpad z repy obyčajnej (Beta vulgaris L.).

3. Živý peľ na opeľovanie dulovca (Chaenomeles Lindl.), skalníka (Cotoneaster Ehrh.), hlohu (Crateagus L.), dule (Cydonia Mill.), mišpuľníka (Eriobotrya Lindl.), jablone (Malus Mill.), mišpule (Mespilus L.), hlohyne (Pyracantha Roem.), hrušky (Pyrus L.), jarabiny (Sorbus L.) okrem jarabiny prostrednej [Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers.] a Stranvaesia Lindl.

4. Časti rastlín okrem plodov a osiva dulovca (Chaenomeles Lindl.), skalníka (Cotoneaster Ehrh.), hlohu (Crataegus L.), dule (Cydonia Mill.), mišpuľníka (Eriobotrya Lindl.), jablone (Malus Mill.), mišpule (Mespilus L.), hlohyne (Pyracantha Roem.), hrušky (Pyrus L.), jarabiny (Sorbus L.) okrem jarabiny prostrednej [Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers.] a Stranvaesia Lindl.

5. Osivo lablaba (Dolichos Jacq.), mangovníka (Magnifera spp.), repy obyčajnej (Beta vulgaris L.) a fazule záhradnej (Phaseolus vulgaris L.).

6. Osivo a plody (tobolky) bavlníka (Gossypium spp.) a nevyzrnená bavlna.

7. Drevo, ktoré

a) pochádza úplne alebo čiastočne z ihličín (Coniferales) okrem dreva borovice (Pinus L.), pôvodom z európskych tretích krajín,

a

b) spĺňa jeden z týchto popisov2)

Kód CN Popis
4401 10 00 palivové drevo (polená, kláty, konáre, snopy alebo v podobných tvarov)
4401 21 00 drevené štiepky alebo triesky
ex 4401 30 zvyšky dreva alebo drevený odpad neaglomerovaný do tvarov klátov, brikiet, peliet alebo
podobných tvarov
4403 20 surové drevo, vrátane odkôrneného alebo zbaveného drevnej beli, alebo nahrubo
opracované (hranené drevo)
- okrem natieraného alebo moreného kreozotom alebo inými ochrannými prostriedkami
4404 10 00 štiepané tyče: pilóty, koly a kolíky, zašpicatené, ale pozdĺžne nerozrezané
4406 10 00 drevené železničné alebo električkové podvaly
- neimpregnované
ex 4407 10 drevo rozrezané alebo štiepané pozdĺžne, na kusy alebo lúpané, nehobľované,
nebrúsené alebo nespájané klinovým ozubom, hrubé viac ako 6 mm, najmä hranoly,
fošne, nosníky, dosky, laty
ex 4415 10 obalové debny, klietky a sudy
ex 4415 20 jednoduché palety, paletové debny a iné nakladacie plošiny
pôvodom z neeurópskych krajín

Jednoduché palety a paletové debny (kód CN ex 4415 20) sú tiež oslobodené, ak spĺňajú normu stanovenú pre „palety UIC“ a sú primerane označené.

8. Časti rastlín eukalyptu (Eucalyptus l`Herit.).

Príloha č. 6 k nariadeniu vlády č. 75/2004 Z. z.

Vzor 06-1a

Vzor 06-1b

Vzor 06-1c

Vzor 06-1d

Príloha č. 7 k nariadeniu vlády č. 75/2004 Z. z.

Vzor 07-1

Príloha č. 8 k nariadeniu vlády č. 75/2004 Z. z.

Požadované informácie

1. „ES – rastlinný pas“.

2. Označenie kódu členského štátu ES.

3. Označenie zodpovedného úradného orgánu alebo jeho rozlišujúci kód.

4. Registračné číslo.

5. Individuálne poradové číslo alebo číslo týždňa, alebo dávky.

6. Botanický názov.

7. Množstvo.

8. Rozlišovacie označenie „ZP“ (zona protecta alebo chránená zóna) pre rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety určené do chránenej zóny (zón), prípadne názov chránenej zóny (zón).

9. Rozlišovací znak „RP“ (replacement passport alebo náhradný rastlinný pas) v prípade nahradenia rastlinného pasu a registračné číslo pôvodného výrobcu alebo dovozcu.

10. Názov krajiny pôvodu alebo krajiny vývozu v prípade rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov pôvodom z tretích krajín.

Príloha č. 9 k nariadeniu vlády č. 75/2004 Z. z.

Vzor 09-1

Príloha č. 10 k nariadeniu vlády č. 75/2004 Z. z.

Vzor 10-1

Príloha č. 11 k nariadeniu vlády č. 75/2004 Z. z.

RASTLINY A RASTLINNÉ PRODUKTY, PRI KTORÝCH SA MÔŽU UPLATNIŤ OSOBITNÉ DOHODY

1. Obilniny a ich deriváty.

2. Sušené strukoviny (Viciaceae).

3. Hľuzy manioku a jeho deriváty.

4. Zvyšky vzniknuté pri produkcii rastlinných olejov.

Príloha č. 12 k nariadeniu vlády č. 75/2004 Z. z.

TRANSPONOVANÉ PRÁVNE AKTY

Týmto nariadením sa transponujú tieto právne akty:

1. Smernica Rady Európskych spoločenstiev: 2000/29/ES z 8. mája 2000 o ochranných opatreniach proti zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty do spoločenstva a proti ich šíreniu v rámci spoločenstva (Úradný vestník Európskej únie, L 169, 10. 7. 2000, s.1) v znení

smernice Komisie 2001/33/ES (Úradný vestník Európskej únie, L 127, 9. 5. 2001, s. 42),

smernice Komisie 2002/28/ES (Úradný vestník Európskej únie, L 077, 20. 3. 2002, s. 23),

smernice Komisie 2002/36/ES (Úradný vestník Európskej únie, L 116, 3. 5. 2002, s. 16),

smernice Komisie 2003/22/ES (Úradný vestník Európskej únie, L 078, 25. 3. 2003, s. 10),

smernice Komisie 2003/47/ES (Úradný vestník Európskej únie, L 138, 5. 6. 2003, s. 47).

2. Smernica Komisie 92/90/EHS z 3. novembra 1992, ktorou sa ustanovujú povinnosti, ktorým podliehajú výrobcovia a dovozcovia rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov a ktorou sa ustanovujú podrobnosti ich registrácie (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 344, 26.11.1992, s. 38).

3. Smernica Komisie 93/50/EHS z 24. júna 1993, ktorá špecifikuje určité rastliny, ktoré nie sú uvedené v zozname prílohy V, časť A k smernici 77/93/EHS, ktorých výrobcovia, sklady alebo distribučné strediská vo výrobných zónach týchto rastlín musia byť uvedení v úradnom registri (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 205, 17.8.1993, s. 22).

4. Smernica Komisie 92/105/EHS z 3. decembra 1992, ktorou sa ustanovuje stupeň štandardizácie rastlinných pasov používaných pri premiestňovaní určitých rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov v rámci Spoločenstva a ktorou sa ustanovujú podrobné postupy týkajúce sa vydávania rastlinných pasov a podmienky ich nahradenia a podrobné postupy pri ich nahradení (Úradný vestník Európskej únie, L 004, 8.1.1993, s. 22).

Smernica Rady a smernice Komisie sú preložené do slovenského jazyka; do úradného prekladu v slovenskom jazyku možno nahliadnuť v sídle Inštitútu pre aproximáciu práva Úradu vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1/29, Bratislava.

Poznámky pod čiarou

1) § 2 ods. 20 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 291/1996 Z. z. o odrodách a osivách v znení neskorších predpisov.

2) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 291/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.

3) § 20 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1995 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení neskorších predpisov.

4) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 41/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výkone rastlinolekárskej starostlivosti.

5) § 22 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.

6) § 21 písm. g) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.

7) § 29 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.

8) Zákon č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov.

9) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 69/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky na dovoz a premiestňovanie určitých škodlivých organizmov, rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov na vedecké, výskumné alebo šľachtiteľské účely.

10) § 12a až 12e zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení neskorších predpisov.

11) § 16 vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 64/2001 Z. z. o reprodukčnom materiáli lesných drevín, jeho získavaní a evidencii.

12) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 64/2004 Z. z. o chránených zónach.

13) § 40a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 291/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.

14) § 22 ods. 1 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.

15) Napríklad zákon č. 238/2001 Z. z. Colný zákon v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 291/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 554/2002 Z. z. o kontrole zhody čerstvého ovocia a čerstvej zeleniny s požiadavkami na kvalitu.

16) § 5 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.

17) § 5 ods. 1 a 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.

18) § 22 ods. 1 písm. h) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.

1) Rod slivka (Prunus L.) zahŕňa čerešňu a višňu (Cerasus Duhamel), broskyňu (Persica Mill.), marhuľu (Armeniaca Mill.), mandľu (Amygdalus Med.) a slivku (Prunus L.) vrátane slivky, slivy, myrobalanu a trnky.

2) Príloha I časť II k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o tarifách a štatistickej nomenklatúre a o spoločnom colnom sadzobníku [OJ č. L 256, 7. 9. 1987, str. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením komisie (ES) č. 2626/1999 (OJ š. L 321, 14. 12. 1999, str. 3)].