Vyhláška č. 41/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výkone rastlinolekárskej starostlivosti

(v znení č. 75/2004 Z. z.)

Čiastka 21/2002
Platnosť od 31.01.2002
Účinnosť od 01.05.2004
Redakčná poznámka

okrem § 14 ods. 3 písm. c) a § 15 až 17, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom vstupu SR do EÚ

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.05.2004 Aktuálne znenie, Delená účinnosť
15.02.2004 - 30.04.2004 75/2004 Z. z.
01.02.2002 - 14.02.2004