Zákon č. 154/2001 Z. z.Zákon o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry

Čiastka 65/2001
Platnosť od 28.04.2001
Účinnosť od 01.01.2020
Redakčná poznámka

okrem čl. I § 25 ods. 2, § 79, 84, 132 a 133, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2002, a okrem čl. I § 92 až 124 a § 266 prvého bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2003 Novelou č. 669/2002 Z. z. sa zmenila účinnosť týchto ustanovení § 92, 93 ods. 1 písm. a), b...