Smernica č. 200/2001 Z. z.Smernica generálneho prokurátora Slovenskej republiky o jednoduchých úkonoch prokurátora, ktoré môže vykonávať právny čakateľ prokuratúry

Čiastka 83/2001
Platnosť od 01.06.2001
Účinnosť od 01.06.2001 do31.12.2015
Zrušený 153/2001 Z. z.
Redakčná poznámka

Zákon č. 401/2015 Z. z. vložil do zákona č. 153/2001 Z. z. nový § 57a, ktorý je zrušovacím ustanovením pre smernicu generálneho prokurátora Slovenskej republiky č. 200/2001 Z. z.

OBSAH

200

SMERNICA

generálneho prokurátora Slovenskej republiky

zo 16. mája 2001

o jednoduchých úkonoch prokurátora, ktoré môže vykonávať právny čakateľ prokuratúry

Generálny prokurátor Slovenskej republiky podľa § 243 ods. 4 zákona č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry ustanovuje:


§ 1

(1) Okresný prokurátor alebo ním poverený prokurátor môže poveriť právneho čakateľa prokuratúry, aby v trestných veciach samostatne vykonával tieto jednoduché úkony vyhradené podľa Trestného poriadku prokurátorovi:

a) spisovanie zápisníc o ústne podaných oznámeniach o skutočnostiach nasvedčujúcich tomu, že bol spáchaný trestný čin,

b) spisovanie záznamov o ústne podaných podnetoch na preskúmanie zákonnosti postupu alebo rozhodnutí súdu, prokurátora, vyšetrovateľa alebo policajného orgánu,

c) spisovanie návrhov na uplatnenie oprávnení prokurátora v jednoduchých veciach,

d) dožiadania v jednoduchých veciach, vybavovanie dožiadaní v jednoduchých veciach s výnimkou dožiadaní v styku s cudzinou,

e) vyžadovanie predloženia spisov, dokladov a podania vysvetlení potrebných na výkon činnosti prokurátora,

f) doručovanie písomností prokuratúry osobám vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody a spisovanie zápisnice o tomto úkone,

g) zabezpečovanie podkladov pre rozhodnutie o osvedčení pri podmienečnom zastavení trestného stíhania (§ 308 Trestného poriadku),

h) účasť na vypočúvaní svedkov,

i) výzvy na zaplatenie poriadkovej pokuty uloženej prokurátorom a opatrenia súvisiace s výkonom rozhodnutia o jej uložení,

j) účasť na úkonoch realizovaných vyšetrovateľom v trestnom konaní v jednoduchých veciach,

k) účasť na úkonoch vykonávaných prokurátorom pri výkone dozoru v miestach, kde sú držané osoby pozbavené osobnej slobody alebo osoby, ktorých osobná sloboda je obmedzená,

l) vyhotovovanie evidenčných listov.

(2) Okresný prokurátor alebo ním poverený prokurátor môže poveriť právneho čakateľa prokuratúry, aby v netrestných veciach samostatne vykonával tieto jednoduché úkony vyhradené podľa Občianskeho súdneho poriadku a iných všeobecne záväzných právnych predpisov prokurátorovi:

a) spisovanie návrhov na uplatnenie oprávnení prokurátora v jednoduchých veciach,

b) potvrdzovanie prijatia oznámení a podnetov ich pisateľom a oznamovanie lehôt určených na ich vybavenie,

c) spisovanie záznamov o podanom vysvetlení,

d) vyžadovanie vypožičania spisov, dokladov a podania vysvetlení od orgánov verejnej správy, fyzických osôb a právnických osôb,

e) dožiadania v jednoduchých veciach, vybavovanie dožiadaní v jednoduchých veciach s výnimkou dožiadaní v styku s cudzinou,

f) vyhotovovanie evidenčných listov.


§ 2

Zrušuje sa:

opatrenie generálneho prokurátora Slovenskej republiky č. 51/1997 Z. z. o jednoduchých úkonoch prokurátora, ktoré môže vykonávať právny čakateľ prokuratúry.

§ 3

Táto smernica nadobúda záväznosť dňom uverejnenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.


Milan Hanzel v. r.