66

ZÁKON

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 18. marca 1994

o platových pomeroch prokurátorov a právnych čakateľov prokuratúry Slovenskej republiky

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


§ 1

Rozsah platnosti

(1) Tento zákon upravuje platové pomery prokurátorov, vojenských prokurátorov (ďalej len „prokurátor“), právnych čakateľov prokuratúry a vojenskej prokuratúry (ďalej len „čakateľ“) Slovenskej republiky.

(2) Plat generálneho prokurátora, jeho funkčný príplatok a paušálne náhrady ustanovuje osobitný zákon.1) Ak osobitný zákon neustanoví inak, na ostatné platové náležitosti generálneho prokurátora sa vzťahuje tento zákon.

§ 2

Plat

(1) Prokurátorovi a čakateľovi patrí

a) základný plat vo výške zodpovedajúcej ich zaradeniu do platovej skupiny a platového stupňa,

b) príplatky vo výške a za podmienok ustanovených týmto zákonom,

c) hodnostný príplatok podľa zákona, ak sú príslušníkmi Armády Slovenskej republiky v služobnom pomere vojaka z povolania.

(2) Prokurátorovi a čakateľovi možno poskytovať odmeny za podmienok ustanovených týmto zákonom.

§ 3

Zaraďovanie do platových skupín a platových stupňov

(1) Prokurátor okresnej a vojenskej obvodovej prokuratúry sa zaradí do platovej skupiny I, prokurátor krajskej a vyššej vojenskej prokuratúry do platovej skupiny II a prokurátor Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky a Hlavnej vojenskej prokuratúry Slovenskej republiky do platovej skupiny III a podľa dĺžky započítateľnej praxe (§ 5) do jedného z jedenástich platových stupňov.

(2) Prokurátorovi zaradenému podľa odseku 1 patrí základný plat, ktorý sa určuje z priemerného platu prokurátora takto:

Platový Počet rokov Platová skupina
stupeň započítateľnej I II III
praxe
1 do ukončenia 4. roku praxe 70 % 75% 80 %
2 od začiatku 5. roku praxe 75 % 80% 85 %
3 od začiatku 7. roku praxe 80 % 85% 90 %
4 od začiatku 9. roku praxe 85 % 90% 95 %
5 od začiatku 12. roku praxe 90 % 95% 100 %
6 od začiatku 15. roku praxe 95 % 100 % 105 %
7 od začiatku 18. roku praxe 100 % 105 % 110 %
8 od začiatku 21. roku praxe 105 % 110 % 115 %
9 od začiatku 24. roku praxe 110 % 115 % 120 %
10 od začiatku 27. roku praxe 115 % 120 % 125 %
11 od začiatku 30. roku praxe 120 % 125 % 130 %

(3) Priemerným platom prokurátora (zodpovedá priemernému platu sudcu podľa osobitného predpisu)2) sa rozumie plat v 6. platovom stupni a v II. platovej skupine.

(4) Prokurátora možno preradiť z prvého do druhého platového stupňa, len ak skutočne vykonával túto funkciu najmenej po dobu dvoch rokov. Do tejto doby sa nezapočítava doba prekážok v práci na strane prokurátora presahujúca tri mesiace v kalendárnom roku.3)

§ 4

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky potrebné na výkon funkcie prokurátora a čakateľa sú ustanovené osobitným predpisom.4)

§ 5

Doba rozhodná na zaradenie prokurátora do platového stupňa

(1) Do doby rozhodnej na zaradenie prokurátora do príslušného platového stupňa (ďalej len „započítateľná prax“) sa započítava doba

a) prípravnej praxe čakateľa,

b) výkonu funkcie prokurátora,

c) preukázanej inej právnickej praxe po ukončení úplného vysokoškolského právnického vzdelania,

d) výkonu vojenskej základnej (náhradnej) služby v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom platným v čase jej výkonu a civilnej služby v rozsahu najviac 18 mesiacov,

e) starostlivosti o dieťa zodpovedajúca dĺžke materskej dovolenky, resp. ďalšej materskej dovolenky určenej osobitnými predpismi v čase jej vykonávania, osobnej celodennej a riadnej starostlivosti o dieťa dlhodobo ťažko zdravotne postihnuté, vyžadujúce mimoriadnu starostlivosť alebo osobitne náročnú mimoriadnu starostlivosť určenú osobitným predpisom, najviac však šesť rokov zo súhrnu týchto dôb.

(2) Na zmiernenie následkov krívd spôsobených neplatnými právnymi úkonmi 5) v období od 25. februára 1948 do 1. januára 1990 môže generálny prokurátor Slovenskej republiky do započítateľnej praxe zahrnúť v plnom rozsahu i dobu inej praxe, ako je ustanovená v odseku 1 písm. a) až c), ak prokurátor nemohol vykonávať svoju funkciu alebo inú právnickú prax.

(3) Z dôvodov hodných osobitného zreteľa môže generálny prokurátor Slovenskej republiky a hlavný vojenský prokurátor Slovenskej republiky rozhodnúť o započítaní inej doby do započítateľnej praxe.

§ 6

Príplatok za výchovu čakateľov

Prokurátorovi, ktorý je poverený výchovou čakateľov, možno poskytnúť počas tejto výchovy v závislosti od počtu zverených čakateľov osobný príplatok až do výšky 800 Sk mesačne.

§ 7

Osobitný príplatok

(1) Prokurátorom a čakateľom na okresných (vojenských obvodových) a krajských (vyšších vojenských) prokuratúrach, ktorí majú výrazne sťažené alebo mimoriadne psychicky náročné pracovné podmienky, sa môže poskytovať osobitný príplatok až do výšky 800 Sk mesačne. Tieto prokuratúry určí generálny prokurátor Slovenskej republiky (hlavný vojenský prokurátor Slovenskej republiky).

(2) Prokurátorovi a čakateľovi, ktorí sú príslušníkmi Armády Slovenskej republiky, patrí za výkon služobných povinností pri zabezpečovaní pripravenosti a mobilizačnej pohotovosti príplatok v sume 800 Sk mesačne.

§ 7a

Vzdialenostný mesačný príplatok

(1) Prokurátorovi, ktorý je preložený na novozriadenú prokuratúru a jej sídlo nie je miestom jeho trvalého pobytu alebo miestom jeho doterajšieho výkonu funkcie prokurátora, patrí od prvého dňa preloženia po dobu troch rokov, najneskôr však do piatich rokov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona, vzdialenostný mesačný príplatok podľa vzdialenosti tejto prokuratúry od doterajšieho miesta výkonu funkcie prokurátora alebo od miesta jeho trvalého pobytu, ak je toto miesto k novozriadenej prokuratúre bližšie, a to:

a)do 30 km ............................................5 000 Sk,
b)do 60 km ............................................6 500 Sk,
0do 90 km ............................................7 000 Sk,
d)nad 90 km ........................................10 000 Sk.

(2) Vzdialenostný mesačný príplatok nepatrí prokurátorovi za dobu, počas ktorej nemá nárok na plat, a za dobu, keď nevykonáva prokurátorskú funkciu pre chorobu.

§ 8

Príplatok za riadenie

(1) Podľa stupňa riadenia a náročnosti riadiacej práce príplatok za riadenie patrí v rámci týchto rozpätí mesačne v Sk:

a) námestníkovi generálneho 
  prokurátora Slovenskej 
  republiky, hlavnému 
  vojenskému prokurátorovi 
  Slovenskej republiky od 5 000 do 7 500
b) námestníkovi hlavného 
  vojenského prokurátora 
  Slovenskej republiky od 3 600 do 4 400
c) riaditeľovi odboru 
  Generálnej prokuratúry 
  Slovenskej republiky 
  a Hlavnej vojenskej 
  prokuratúry Slovenskej 
  republiky od 1 500 do 2 200
d) zástupcovi riaditeľa odboru 
  Generálnej prokuratúry 
  Slovenskej republiky 
  a Hlavnej vojenskej 
  prokuratúry Slovenskej 
  republiky, vedúcemu 
  oddelenia a vedúcemu 
  úseku v rámci oddelenia 
  Generálnej prokuratúry 
  Slovenskej republiky od 500 do 1 600
e) krajskému prokurátorovi, 
  vyššiemu vojenskému 
  prokurátorovi od 1 600 do 3 200
f) námestníkovi krajského 
  prokurátora a vyššieho 
  vojenského prokurátora od 1 200 do 1 800
g) vedúcemu oddelenia 
  a vedúcemu úseku v rámci 
  oddelenia krajskej proku- 
  ratúry, náčelníkovi 
  oddelenia a zástupcovi 
  náčelníka oddelenia vyššej 
  vojenskej prokuratúry od 300 do 1 000
h) okresnému prokurátorovi 
  a vojenskému obvodovému 
  prokurátorovi od 1 600 do 2 400
ch) námestníkovi okresného 
  a vojenského obvodového 
  prokurátora od 800 do 1 500
i) náčelníkovi oddelenia 
  vojenskej obvodovej 
  prokuratúry od 300 do 1 000

(2) V prípade súbehu funkcií patrí prokurátorovi ten príplatok za riadenie, ktorý je pre neho výhodnejší.

§ 9

Hodnostný príplatok

Prokurátorovi a čakateľovi, ktorí sú príslušníkmi Armády Slovenskej republiky v služobnom pomere vojaka z povolania, patrí hodnostný príplatok vo výške určenej osobitným predpisom.6)

§ 10

Odmeny

Prokurátorovi a čakateľovi možno poskytnúť odmenu

a) za splnenie mimoriadnej alebo osobitne významnej pracovnej úlohy,

b) za pracovné zásluhy pri dosiahnutí 50 rokov veku a pri prvom skončení zamestnania v súvislosti s odchodom do starobného alebo invalidného dôchodku, prípadne v súvislosti s jeho uvoľnením, ak splní podmienky mimoriadneho poskytovania starobného dôchodku podľa osobitného predpisu, 7) až do výšky jeho priemerného mesačného zárobku,8)

c) za poskytnutie osobnej pomoci pri požiarnej ochrane alebo živelných udalostiach, ich likvidácii a odstraňovaní ich následkov, alebo pri mimoriadnych udalostiach, pri ktorých môže dôjsť k ohrozeniu života, zdravia alebo majetku,

d) v iných zreteľa hodných prípadoch na základe rozhodnutia generálneho prokurátora Slovenskej republiky.

§ 11

Plat počas dočasného výkonu funkcie prokurátora na inej prokuratúre

(1) Prokurátorovi patrí počas dočasného preloženia plat minimálne podľa doterajšieho zaradenia s výnimkou príplatkov podľa § 6 a 7; príplatky podľa týchto ustanovení patria len vtedy, ak v mieste dočasného preloženia vznikne na ne nárok.

(2) Ak prokurátor dočasne vykonáva funkciu prokurátora na inej prokuratúre za účelom zastupovania neprítomného prokurátora vykonávajúceho vyššiu funkciu, patrí mu príplatok za zastupovanie podľa § 12.

§ 12

Príplatok za zastupovanie

(1) Ak prokurátor na príkaz vedúceho prokurátora zastupuje neprítomného prokurátora vykonávajúceho vyššiu funkciu v plnom rozsahu jeho činnosti po dobu dlhšiu ako štyri týždne, patrí mu od začiatku zastupovania príplatok za riadenie podľa § 8.

(2) Príplatok za zastupovanie nepatrí, ak je zastupovanie súčasťou pracovných povinností prokurátora.

§ 13

Príplatok za prácu nadčas a vo sviatok

(1) Za hodinu práce nadčas9) prislúcha prokurátorovi a čakateľovi dosiahnutý plat zvýšený o 25 % priemerného hodinového zárobku, a ak ide o dni nepretržitého odpočinku v týždni, o 50 % priemerného hodinového zárobku, pokiaľ sa zamestnávateľ nedohodol s prokurátorom alebo čakateľom na poskytnutí náhradného voľna namiesto zvýšenia platu. Ak zamestnávateľ neposkytne prokurátorovi alebo čakateľovi náhradné voľno v dobe troch kalendárnych mesiacov po výkone práce nadčas alebo v inak dohodnutej dobe, prislúcha im zvýšený plat podľa prvej vety.

(2) Prokurátorovi, ktorému prislúcha príplatok za riadenie podľa § 8, je plat určený s prihliadnutím na prípadnú prácu nadčas a príplatok za prácu nadčas mu neprislúcha. To neplatí o práci nadčas vykonávanej v noci alebo v deň pracovného pokoja.10) V plate riadiaceho prokurátora, ktorý je štatutárnym orgánom, je vždy prihliadnuté na prácu nadčas.

(3) Za hodinu práce vo sviatok prislúcha prokurátorovi a čakateľovi dosiahnutý plat zvýšený o 100 % priemerného hodinového zárobku, ak sa zamestnávateľ nedohodol s prokurátorom alebo čakateľom na poskytnutí náhradného voľna. Ustanovenie odseku 1 druhej vety tu platí obdobne.

(4) Ustanovenia odsekov 1 a 3 sa nevzťahujú na prokurátorov a právnych čakateľov vojenských prokuratúr.

§ 14

Odmena za pracovnú pohotovosť

(1) Pri nariadenej alebo dohodnutej pracovnej pohotovosti11) na pracovisku mimo pracovného času prokurátora poskytne zamestnávateľ prokurátorovi za hodinu tejto pohotovosti odmenu vo výške 50 % priemerného hodinového zárobku, a ak ide o deň pracovného pokoja, vo výške 100 % priemerného hodinového zárobku, pokiaľ sa zamestnávateľ nedohodol s prokurátorom na poskytnutí náhradného voľna. Ustanovenie § 13 ods. 1 druhej vety platí obdobne pre poskytnutie odmeny za pracovnú pohotovosť.

(2) Pri nariadenej alebo dohodnutej pracovnej pohotovosti mimo pracoviska mimo pracovného času prokurátora poskytne zamestnávateľ prokurátorovi za hodinu tejto pohotovosti odmenu vo výške 15 % priemerného hodinového zárobku, a ak ide o deň pracovného pokoja, vo výške 25 % priemerného hodinového zárobku.

(3) Za výkon práce v čase pracovnej pohotovosti prislúcha prokurátorovi plat. Odmena za pracovnú pohotovosť v takomto prípade neprislúcha.

§ 15

(1) Prokurátori majú v kalendárnom roku, v ktorom pracovali po dobu deviatich mesiacov, nárok na jeden plat navyše, a to vo výške platu patriaceho za mesiac november určeného podľa § 3, 7, 8, 9 a 11.

(2) Do doby skutočného výkonu funkcie podľa odseku 1 sa započítava doba dovolenky na zotavenie.

(3) Plat podľa odseku 1 je splatný vo výplatnom termíne určenom na výplatu platu za mesiac november.

(4) Ak vznikne nárok podľa odseku 1 až v decembri, je plat podľa odseku 1 splatný vo výplatnom termíne určenom na výplatu za mesiac december.

§ 17

Platové vyrovnanie

(1) Ak sa prokurátor vzdal svojej funkcie z dôvodu, že mu jeho zdravotný stav nedovoľuje riadne vykonávať povinnosti prokurátora, patrí mu po dobu troch mesiacov odo dňa, keď prestal túto funkciu vykonávať, vyrovnanie vo výške doterajšieho platu určeného podľa § 3, 7 a 8 alebo vo výške rozdielu medzi doterajším platom a platom, prípadne zárobkom, ktorý dosahuje na novom pracovnom mieste.

(2) Prokurátorovi vyrovnanie nepatrí, ak má nárok na starobný dôchodok alebo na invalidný dôchodok. Ak bol prokurátorovi priznaný čiastočný invalidný dôchodok, suma vyrovnania sa zníži o výšku tohto dôchodku.

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia

§ 18

(1) Základný plat vo vyššom platovom stupni patrí prokurátorovi od prvého dňa mesiaca, v ktorom dosiahol určenú dobu započítateľnej praxe.

(2) Príplatok podľa § 8 patrí prokurátorovi odo dňa ustanovenia do príslušnej funkcie.

(3) Príplatok podľa § 6 a 7 patrí prokurátorovi od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom vznikol naň nárok, ak je týmto dňom prvý deň mesiaca, už od tohto dňa.

§ 19

Do doby rozhodnej na zaradenie prokurátora do príslušného platového stupňa sa započítavajú ku dňu účinnosti tohto zákona všetky doby započítané podľa doterajších predpisov.

§ 20

Znížiť základný plat prokurátorovi možno len na základe právoplatného rozhodnutia podľa zákona o prokuratúre.

§ 21

(1) Ak sa v rozhodujúcom období zvýši alebo zníži priemerný plat pracovníka národného hospodárstva Slovenskej republiky o viac ako 10 %, upraví sa prokurátorom plat ustanovený v § 3 o príslušné percento.

(2) Rozhodujúcim obdobím podľa odseku 1 je predchádzajúci kalendárny polrok.

§ 21a

(1) Prokurátorom uvedeným v § 1 patrí v roku 1995 plat vo výške určenej v roku 1994 podľa § 3 a 21.

(2) V roku 1995 sa pri úprave platov prokurátorov uvedených v § 1 nebude postupovať podľa § 21.

§ 21b

(1) Prokurátorom uvedeným v § 1 patrí od 1. apríla 1999 do 31. decembra 1999 plat vo výške určenej v roku 1998 podľa § 3 a 21.

(2) Pri úprave platov prokurátorov uvedených v § 1 sa od 1. apríla 1999 do 31. decembra 1999 nebude postupovať podľa § 21.

§ 22

Plat podľa tohto zákona sa poskytne prokurátorom a právnym čakateľom po prvýkrát za mesiac marec 1994.


§ 23

Zrušujú sa:

1. Výnos Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky z 19. novembra 1991 č. 2349/1991-SM o platových pomeroch prokurátorov, vyšetrovateľov prokuratúry a právnych čakateľov prokuratúry (registrovaný v čiastke 102/1991 Zb. pod č. 538/1991 Zb.) v znení výnosu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky z 19. novembra 1992 č. 3374/1992-SM (registrovaný v čiastke 112/1992 Zb. pod č. 560/1992 Zb.).

2. V prílohe č. 1 (Katalóg pracovných činností) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 636/1992 Zb. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 72/1993 Z. z. v časti A Spoločné pracovné činnosti a štátna správa – príklady pracovných činností č. 8.42, 9.44, 10.34, 11.12, 12.04 a v prílohe č. 4 Príplatky za riadenie, prvá časť, Ozbrojené sily – funkcie č. 1.1 hlavný vojenský prokurátor, č. 1.3 zástupca hlavného vojenského prokurátora, č. 2.1 vyšší vojenský prokurátor, č. 2.2 námestník vyššieho vojenského prokurátora.

§ 24

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Michal Kováč v. r.

Jozef Moravčík v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

2) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky.

3) § 124 až 128 Zákonníka práce.

4) § 37 zákona č. 60/1965 Zb.

5) Zákon č. 119/1990 Zb. o súdnej rehabilitácii v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách v znení neskorších predpisov.

6) § 9 ods. 1 zákona č. 143/1992 Zb. o plate a odmene za pracovnú pohotovosť v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch v znení neskorších predpisov.

7) Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 118/1988 Zb. o mimoriadnom poskytovaní starobného dôchodku v znení nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 116/1989 Zb., zákona č. 306/1991 Zb., zákona č. 578/1991 Zb. a zákona č. 235/1992 Zb.

8) § 17 zákona č. 1/1992 Zb. o mzde, odmene za pracovnú pohotovosť a o priemernom zárobku.

9) § 96 Zákonníka práce.

10) § 91 ods. 1 Zákonníka práce.

11) § 95 ods. 1 až 3 Zákonníka práce.