Oznámenie č. 118/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o pravidlách pôvodu tovaru a metódach administratívnej spolupráce

Čiastka 33/1994
Platnosť od 17.05.1994
Účinnosť od 01.01.2001
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 22. februárom 1993 na základe článku 11 ods. 2.

118

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 22. februára 1993 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o pravidlách pôvodu tovaru a metódach administratívnej spolupráce. Dohoda nadobudla platnosť 22. februárom 1993 na základe článku 11 ods. 2.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o pravidlách pôvodu tovaru a metódach administratívnej spolupráce

Vláda Slovenskej republiky a vláda Českej republiky (ďalej len „zmluvné strany“) podľa ustanovenia článku 9 Dohody medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o vytvorení colnej únie uzavretej v Prahe 29. októbra 1992 sa dohodli takto:

Článok 1

Pravidlá pôvodu tovaru sú uvedené v Protokole týkajúcom sa definície pojmu „pôvodné výrobky“ a metód administratívnej spolupráce, ktorý je prílohou tejto dohody.

Článok 2

Zmluvné strany tejto dohody sa zaväzujú prijať vo vzájomnom obchode pravidlá pôvodu tovaru uvedené v článku 1 tejto dohody.

Článok 3

Colné orgány zmluvných strán sa zaväzujú vydávať na žiadosť vývozcu sprievodné osvedčenie EUR. 1 a LT osvedčenie EUR. 1 tak, aby boli v súlade s dohodami dohodnutými v tejto oblasti s tretími štátmi alebo ich zoskupeniami uvedenými v pravidlách pôvodu tovaru uvedených v článku 1 tejto dohody, na tovar vyvážaný do ďalších štátov, ak takýto tovar vyhovuje ustanoveniam pravidiel pôvodu tovaru v tomto článku zmienených dohôd tak, aby umožnili použiť tento tovar ako pôvodný materiál na ďalšie spracovanie alebo na spätný vývoz podľa príslušnej dohody.

Článok 4

Colné orgány zmluvných strán budú uznávať ako dôkaz pôvodu osvedčenia o pôvode vydané alebo vyhotovené v štátoch zmluvných strán na tovar používaný ako materiál na ďalšie spracovanie alebo na spätný vývoz podľa príslušnej dohody uvedenej v článku 3 tejto dohody a v súlade s ustanoveniami pravidiel pôvodu alebo podľa príslušných dohôd.

Článok 5

Zmluvné strany budú navzájom spolupracovať v súlade s podmienkami pravidiel pôvodu tovaru za účelom overovania pravdivosti a presnosti osvedčení o pôvode tovaru vydaných alebo vyhotovených v súlade s pravidlami pôvodu tovaru uvedenými v článku 1 tejto dohody.

Článok 6

Zmluvné strany sa zaväzujú prijať národné administratívne opatrenia potrebné na vykonávanie tejto dohody.

Článok 7

Príloha tejto dohody tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto dohody.

Článok 8

Táto dohoda zostáva v platnosti počas platnosti Dohody medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o vytvorení colnej únie uzavretej v Prahe 29. októbra 1992.

Článok 9

Táto dohoda sa môže pozmeniť len vzájomnou dohodou zmluvných strán.

Článok 10

Colné orgány zmluvných strán sa zaväzujú udržiavať priame kontakty za účelom vykonávania tejto dohody.

Článok 11

(1) Táto dohoda bude schválená v súlade s právnymi predpismi zmluvných strán.

(2) Táto dohoda nadobudne platnosť 22. februárom 1993.

Článok 12

Táto dohoda je vyhotovená v dvoch exemplároch, každý v slovenskom a českom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Dané v Bratislave 22. februára 1993.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Vladimír Mečiar v. r.

Za vládu

Českej republiky:

Václav Klaus v. r.

Príloha dohody

PROTOKOL

týkajúci sa definície pojmu „pôvodné výrobky“ a metód administratívnej spolupráce

OBSAH
HLAVA I VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Článok 1 Definície
HLAVA II DEFINÍCIA POJMU „PÔVODNÉ VÝROBKY"
Článok 2 Všeobecné požiadavky
Článok 3 Dvojstranná kumulácia pôvodu
Článok 4 Diagonálna a mnohostranná kumulácia pôvodu
Článok 5 Úplne získané výrobky
Článok 6 Dostatočne opracované alebo spracované výrobky
Článok 7 Nedostatočné opracovanie alebo spracovanie
Článok 8 Určujúca jednotka
Článok 9 Príslušenstvo, náhradné dielce a náradie
Článok 10 Súpravy
Článok 11 Neutrálne prvky
HLAVA III ÚZEMNÉ POŽIADAVKY
Článok 12 Územný princíp
Článok 13 Priama doprava
Článok 14 Výstavy
HLAVA IV VRÁTENIE (DRAWBACK) ALEBO OSLOBODENIE
Článok 15 Zákaz vrátenia cla (drawback) alebo oslobodenia od cla
HLAVA V DÔKAZ PÔVODU
Článok 16 Všeobecné požiadavky
Článok 17 Postup pri vydávaní sprievodného osvedčenia EUR. 1
Článok 18 Sprievodné osvedčenie EUR. 1 vystavené dodatočne
Článok 19 Vydanie duplikátu sprievodného osvedčenia EUR. 1
Článok 20 Vydanie sprievodného osvedčenia EUR. 1 na základe skôr
vydaného alebo vystaveného dôkazu pôvodu
Článok 21 Podmienky na vystavenie vyhlásenia na faktúre
Článok 22 Schválený vývozca
Článok 23 Platnosť dôkazu pôvodu
Článok 24 Predkladanie dôkazu pôvodu
Článok 25 Dovoz po častiach
Článok 26 Oslobodenie od dôkazu pôvodu
Článok 27 Podporné dokumenty
Článok 28 Uschovanie dôkazu pôvodu a podporných dokumentov
Článok 29 Nezrovnalosti a formálne chyby
Článok 30 Čiastky vyjadrené v ECU
HLAVA VI DOHODA O ADMINISTRATÍVNEJ SPOLUPRÁCI
Článok 31 Vzájomná spolupráca
Článok 32 Overovanie dôkazov pôvodu
Článok 33 Riešenie sporov
Článok 34 Sankcie
Článok 35 Slobodné colné pásma a slobodné colné sklady
HLAVA VII ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Článok 36 Prílohy
Článok 37 Prechodné obdobie na vydávanie a overovanie dôkazov pôvodu

HLAVA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Definície

Na účely tohto Protokolu

a) „výroba“ znamená akékoľvek opracovanie alebo spracovanie vrátane zmontovania alebo špeciálnych postupov,

b) „materiál“ znamená akékoľvek prímesi, suroviny, časti, súčasti a pod., ktoré sa používajú na výrobu výrobku,

c) „výrobkom“ sa rozumie práve vyrábaný výrobok, i keď je zamýšľané jeho neskoršie použitie v inej výrobnej operácii,

d) „tovar“ znamená oboje, materiály i výrobky,

e) „colnou hodnotou“ sa rozumie hodnota určená podľa Dohody o vykonávaní článku VII Všeobecnej dohody o clách a obchode 1994 (Dohoda Svetovej obchodnej organizácie o colnom hodnotení),

f) „cena zo závodu“ znamená cenu zaplatenú za výrobok výrobcovi v zmluvnej strane, v ktorého podniku sa uskutočňuje posledné opracovanie alebo spracovanie za predpokladu, že táto cena zahŕňa hodnotu všetkých použitých materiálov zníženú o všetky vnútorné dane, ktoré sa vracajú alebo môžu vracať, ak sa získaný výrobok vyváža,

g) „hodnota materiálov“ znamená colnú hodnotu použitých nepôvodných materiálov v čase dovozu, alebo ak tá nie je známa a nemožno ju zistiť, prvú zistiteľnú cenu zaplatenú za tieto materiály v zmluvnej strane,

h) „hodnotou pôvodných materiálov“ sa rozumie hodnota týchto materiálov určená podľa písmena g) mutatis mutandis,

i) „pridanou hodnotou" sa rozumie cena zo závodu znížená o colnú hodnotu všetkých použitých materiálov pôvodných v ostatných krajinách uvedených v článku 4, alebo ak colná hodnota nie je známa alebo sa nedá zistiť, znížená o prvú preukázateľnú cenu zaplatenú za materiály v zmluvnej strane,

j) „kapitoly“ a „čísla“ znamenajú kapitoly a čísla (štvormiestne kódy) používané v nomenklatúre harmonizovaného systému opisu a číselného označovania tovaru (ďalej len „harmonizovaný systém“ alebo „HS“),

k) „zaradenie“ znamená zatriedenie výrobku alebo materiálu do príslušného čísla,

l) „zásielkou“ sa rozumejú výrobky, ktoré sú súčasne zasielané jedným vývozcom jednému príjemcovi alebo sú uvedené v jednom dopravnom doklade vzťahujúcom sa na ich dopravu od vývozcu k príjemcovi, alebo ak neexistuje taký doklad, sú uvedené v jednej faktúre,

m) „územie“ zahŕňa teritoriálne vody.

HLAVA II

DEFINÍCIA POJMU „PÔVODNÉ VÝROBKY“

Článok 2

Všeobecné požiadavky

Na účely vykonávania tejto dohody sa za pôvodné v zmluvnej strane považujú tieto výrobky:

a) výrobky úplne získané v tejto zmluvnej strane podľa článku 5 tohto Protokolu,

b) výrobky získané v tejto zmluvnej strane obsahujúce materiály, ktoré tu neboli úplne získané, za predpokladu, že takéto materiály boli podrobené dostatočnému opracovaniu alebo spracovaniu v tejto zmluvnej strane podľa článku 6 tohto Protokolu.

Článok 4

Kumulácia pôvodu

1. Výrobky sa považujú za pôvodné v zmluvnej strane, ak sa tam získali použitím materiálov pôvodných v krajine, s ktorou zmluvná strana vykonáva dohodu o oblasti voľného obchodu uzatvorenú podľa článku XXIV Všeobecnej dohody o clách a obchode 1994 v súlade s ustanoveniami protokolu o pravidlách pôvodu, ktorý tvorí prílohu dohôd medzi zmluvnou stranou a každou z týchto krajín, za predpokladu, že opracovanie alebo spracovanie vykonané v tejto zmluvnej strane presahuje operácie uvedené v článku 7 tohto protokolu. Nie je nutné, aby sa tieto materiály podrobili dostatočnému opracovaniu alebo spracovaniu. Ustanovenia článku 2 tým nie sú dotknuté.

2. Ak opracovanie alebo spracovanie vykonané v zmluvnej strane nepresahuje operácie uvedené v článku 7, získaný výrobok sa považuje za pôvodný v tejto zmluvnej strane iba vtedy, ak tam pridaná hodnota je vyššia ako hodnota použitých materiálov pôvodných v ktorejkoľvek z krajín uvedených v odseku 1. Ak táto podmienka nie je splnená, získaný výrobok sa považuje za pôvodný v tej krajine, v ktorej pôvodné materiály použité pri výrobe v tejto zmluvnej strane predstavujú najvyššiu hodnotu.

3. Výrobky pôvodné v jednej z krajín uvedených v odseku 1, ktoré sa nepodrobili žiadnemu opracovaniu alebo spracovaniu v zmluvnej strane, si zachovajú svoj pôvod, ak sú vyvezené do niektorej z uvedených krajín.

4. Kumulácia ustanovená v tomto článku sa môže uplatniť len na materiály a výrobky, ktoré získali štatút pôvodu uplatnením pravidiel pôvodu identických s pravidlami v tomto protokole.

Článok 5

Úplne získané výrobky

1. Za úplne získané v zmluvnej strane sa považujú tieto výrobky:

a) nerastné produkty tu ťažené,

b) rastlinné výrobky tu zberané,

c) živé zvieratá tu narodené a chované,

d) výrobky zo živých zvierat tu chovaných,

e) produkty získané lovom alebo rybolovom tu uskutočňovaným,

f) produkty morského rybolovu a iné produkty pochádzajúce z mora, získané jej plavidlami,

g) výrobky zhotovené na jej rybárskych spracovateľských lodiach výhradne z produktov uvedených v písmene f),

h) upotrebené predmety tu zozbierané, ktoré možno využiť iba na získanie surovín vrátane použitých pneumatík vhodných len na protektorovanie alebo ako odpad,

i) odpad a šrot pochádzajúci z výrobných operácií tu uskutočňovaných,

j) produkty vyťažené z morského dna alebo z podmorskej pôdy za predpokladu, že má výhradné práva ich využívať,

k) tovar tu vyrábaný výhradne z výrobkov uvedených v písmenách a) až j).

2. Pojmami „jej plavidlá“ a „jej rybárske spracovateľské lode“ uvedenými v odseku 1 písm. f) a g) sa rozumejú len plavidlá a rybárske spracovateľské lode:

a) ktoré sú registrované alebo zaznamenané v zmluvnej strane,

b) ktoré plávajú pod vlajkou tejto zmluvnej strany,

c) ktoré sú vlastnené najmenej z 50 % štátnymi príslušníkmi tejto zmluvnej strany, alebo spoločnosti s ústredím v jednej zo zmluvných strán, ktorých riaditeľ alebo riaditelia, predseda správnej rady alebo dozornej rady a väčšina členov týchto rád sú štátni príslušníci tejto zmluvnej strany, a navyše v prípade partnerstva alebo spoločnosti s ručením obmedzeným aspoň polovica kapitálu patrí tejto zmluvnej strane, verejným inštitúciám alebo štátnym príslušníkom tejto zmluvnej strany,

d) ktorých kapitán a dôstojníci sú štátni príslušníci tejto zmluvnej strany a

e) ktorých posádku tvoria aspoň zo 75 % štátni príslušníci tejto zmluvnej strany.

Článok 6

Dostatočne opracované alebo spracované výrobky

1. Na účely článku 2 sa výrobky, ktoré neboli úplne získané, považujú za dostatočne opracované alebo spracované, ak sú splnené podmienky uvedené v prílohe II alebo v prílohe V. Podmienky uvedené v prílohe V sa dajú uplatniť na stanovenie pôvodu tovaru určeného výlučne na obchod, na ktorý sa vzťahuje dohoda. Výrobky, ktoré získajú pôvod len použitím pravidla uvedeného v prílohe V, nemožno považovať za pôvodné na účely vývozu mimo územia zmluvných strán.

Vyššie uvedené podmienky ustanovujú pre všetky výrobky, na ktoré sa vzťahuje dohoda, opracovanie alebo spracovanie, ktoré sa musí uskutočniť na nepôvodných materiáloch použitých vo výrobe, a uplatňujú sa len vo vzťahu k takýmto materiálom. Z toho vyplýva, že ak je vo výrobe iného výrobku použitý medziprodukt, ktorý získa štatút pôvodu splnením podmienok uvedených v prílohe II alebo v prílohe V, potom sa naň nevzťahujú podmienky platné pre výrobok, v ktorom je tento medziprodukt obsiahnutý, a žiadne nepôvodné materiály použité vo výrobe medziproduktu sa neberú do úvahy.

2. Nehľadiac na ustanovenia odseku 1, nepôvodné materiály, ktoré by sa podľa podmienok uvedených v prílohe II alebo v prílohe V nemali použiť na výrobu výrobku, môžu sa použiť za predpokladu, že

a) ich celková hodnota nepresahuje 10 % ceny výrobku zo závodu,

b) žiadne percentuálne vyjadrenie najvyššej hodnoty nepôvodných materiálov stanovené v prílohe II nie je prekročené uplatnením tohto odseku.

Tento odsek sa nevzťahuje na výrobky zaradené v kapitolách 50 až 63 harmonizovaného systému.

3. Odseky 1 a 2 sa uplatnia s výnimkou ustanovení článku 7.

Článok 7

Nedostatočné opracovanie alebo spracovanie

1. Bez dotknutia ustanovenia odseku 2 sa nasledujúce operácie považujú za nedostatočné na priznanie štatútu pôvodu výrobkov bez ohľadu na splnenie alebo nesplnenie požiadaviek uvedených v článku 6:

a) operácie, ktoré zabezpečujú zachovanie dobrého stavu výrobkov počas prepravy a skladovania,

b) delenie a zostavovanie zásielok,

c) pranie, čistenie, odstraňovanie prachu, oxidu, oleja, farby alebo iných nánosov,

d) žehlenie alebo mangľovanie textilu,

e) operácie jednoduchého natierania a leštenia,

f) lúpanie, čiastočné alebo úplné bielenie, leštenie a glazúrovanie obilnín a ryže,

g) operácie farbenia cukru alebo formovania do kociek,

h) šúpanie, vylupovanie kôstok a lúskanie ovocia, orechov a zeleniny,

i) brúsenie, jednoduché mletie alebo jednoduché rezanie,

j) osievanie, preosievanie, triedenie, klasifikovanie, združovanie (vrátane tvorby súprav predmetov),

k) jednoduché uloženie do fliaš, plechoviek, baniek, demižónov, vriec, debien, škatúľ, upevnenie v kartónoch alebo v doskách a všetky iné jednoduché baliace operácie,

l) pripájanie alebo otlačenie značiek, štítkov, loga a iných rozlišovacích označení na výrobky alebo ich obaly,

m) jednoduché miešanie výrobkov aj odlišného druhu,

n) jednoduché skladanie častí predmetov s cieľom vytvoriť kompletný výrobok alebo rozloženie výrobku na časti,

o) kombinácia dvoch alebo viacerých operácií uvedených v písmenách a) až n),

p) porážka zvierat.

2. Všetky operácie uskutočnené na danom výrobku v zmluvnej strane sa posudzujú spoločne pri rozhodovaní, či sa opracovanie alebo spracovanie na ňom uskutočnené považuje za nedostatočné podľa odseku 1.

Článok 8

Určujúca jednotka

1. Určujúcou jednotkou na uplatnenie ustanovení tohto Protokolu sa rozumie konkrétny výrobok, ktorý sa považuje za základnú jednotku na zaradenie do nomenklatúry harmonizovaného systému.

Z toho vyplýva, že

a) ak je výrobok skladajúci sa zo súpravy alebo zo zostavy predmetov zaradený podľa pravidiel harmonizovaného systému do jedného čísla, tvorí celok určujúcu jednotku,

b) ak zásielka pozostáva z radu rovnakých výrobkov zaradených v rovnakom čísle harmonizovaného systému, musí sa pri uplatnení pravidiel tohto Protokolu brať každý výrobok jednotlivo.

2. Ak je podľa všeobecného pravidla 5 na interpretáciu harmonizovaného systému zaradený spolu s výrobkom aj obal, potom sa zahŕňa do rovnakého čísla aj na účely určenia pôvodu.

Článok 9

Príslušenstvo, náhradné dielce a náradie

Príslušenstvo, náhradné dielce a náradie odoslané so zariadením, strojom, prístrojom alebo s vozidlom, ktoré sú súčasťou bežného vybavenia a sú zahrnuté do ceny alebo nie sú osobitne fakturované, sa považujú za celok takéhoto zariadenia, stroja, prístroja alebo vozidla.

Článok 10

Súpravy

Súpravy definované všeobecným pravidlom 3 na interpretáciu harmonizovaného systému sa považujú za pôvodné, ak sú pôvodné všetky ich časti. Ak sa však súprava skladá z pôvodných a nepôvodných výrobkov, tak sa ako celok považuje za pôvodnú, ak hodnota nepôvodných výrobkov nepresahuje 15 % ceny súpravy zo závodu.

Článok 11

Neutrálne prvky

Na účely určenia, či je výrobok pôvodný, nie je nevyhnutné určovať pôvod nasledujúcich prvkov, ktoré sa môžu použiť na jeho výrobu:

a) elektrická energia a palivo,

b) zariadenia a vybavenie,

c) stroje a náradie,

d) tovar, ktorý nie je alebo nemá byť súčasťou konečného zloženia výrobku.

HLAVA III

ÚZEMNÉ POŽIADAVKY

Článok 12

Územný princíp

1. Podmienky na získanie štatútu pôvodu ustanovené v hlave II musia byť v zmluvnej strane splnené po celý čas bez prerušenia okrem ustanovení článku 4 a odseku 3 tohto článku.

2. Ak sa pôvodný tovar vyvezený z jednej zo zmluvných strán do inej krajiny vracia späť, musí sa považovať okrem ustanovení článku 4 za nepôvodný, ak nemožno uspokojivo preukázať colným orgánom, že

a) späť dovážaný tovar je totožný s vyvezeným a

b) nebol podrobený inej operácii ako operácii nevyhnutnej na jeho uchovanie v dobrom stave v danej krajine alebo pri vývoze.

3. Získanie štatútu pôvodu podľa podmienok uvedených v hlave II nie je dotknuté opracovaním alebo spracovaním vykonaným mimo územia zmluvnej strany na materiáloch vyvezených zo zmluvnej strany a následne tam späť dovezených za predpokladu, že

a) uvedené materiály sú úplne získané v jednej zo zmluvných strán alebo sa podrobili opracovaniu alebo spracovaniu nad rámec nedostatočných operácií uvedených v článku 7 pred tým, ako sa vyviezli, a

b) možno uspokojivo preukázať colným orgánom, že

i) späť dovážaný tovar sa získal opracovaním alebo spracovaním vyvezených materiálov, a

ii) celková hodnota pridaná mimo zmluvnej strany uplatnením ustanovení tohto článku nepresahuje 10 % ceny zo závodu konečného výrobku, pre ktorý sa štatút pôvodu požaduje.

4. Na účely odseku 3 sa podmienky na získanie štatútu pôvodu podľa hlavy II neuplatnia na opracovanie alebo spracovanie vykonané mimo územia zmluvnej strany. Ak však pravidlo v prílohe II ustanovuje najvyššiu hodnotu všetkých použitých nepôvodných materiálov pri určení štatútu pôvodu konečného výrobku, celková hodnota nepôvodných materiálov použitých na území príslušnej strany spolu s celkovou pridanou hodnotou získanou mimo územia zmluvnej strany podľa ustanovení tohto článku nesmie presiahnuť uvedené percento.

5. Na účely uplatnenia ustanovení odsekov 3 a 4 sa „celkovou pridanou hodnotou" rozumejú všetky náklady vzniknuté mimo zmluvnej strany vrátane hodnoty materiálov tam použitých.

6. Ustanovenia odsekov 3 a 4 sa nevzťahujú na výrobky, ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v prílohe II alebo ktoré sa môžu považovať za dostatočne opracované alebo spracované len uplatnením všeobecných hodnôt uvedených v článku 6 ods. 2.

7. Ustanovenia odsekov 3 a 4 sa nevzťahujú na výrobky patriace do kapitol 50 až 63 Harmonizovaného systému.

8. Akékoľvek opracovanie alebo spracovanie podľa ustanovení tohto článku vykonané mimo územia zmluvnej strany sa musí vykonať v režime pasívneho zušľachťovacieho styku alebo podľa obdobného postupu.

Článok 13

Priama doprava

1. Preferenčné zaobchádzanie ustanovené touto dohodou sa týka iba výrobkov spĺňajúcich požiadavky tohto Protokolu, ktoré sa prepravujú priamo medzi zmluvnými stranami alebo cez územie krajín uvedených v článku 4. Ale výrobky tvoriace jednu jedinú zásielku sa môžu prepravovať cez iné územia vrátane preloženia alebo dočasného uskladnenia na takom území, ak zostali pod dohľadom colných orgánov v krajine tranzitu alebo uskladnenia a ak s nimi neboli uskutočňované iné operácie ako vykladanie, opätovné nakladanie alebo akékoľvek operácie určené na ich uchovanie v dobrom stave.

Pôvodné výrobky sa môžu dopravovať potrubím cez iné územie ako územie zmluvných strán.

2. Colným orgánom dovážajúcej zmluvnej strany je nevyhnutné preukázať, že boli splnené podmienky ustanovené v odseku 1, a to vo forme

a) jednotného dopravného dokumentu, ktorý sa vzťahuje na dopravu cez krajiny tranzitu, alebo

b) osvedčenia vydaného colnými orgánmi krajiny tranzitu, ktoré obsahuje

i) presný opis výrobkov,

ii) dátum vyloženia a preloženia tovaru a prípadne názvy lodí alebo iných použitých dopravných prostriedkov a

iii) potvrdenie podmienok, za ktorých sa tovar nachádzal v krajine tranzitu, alebo

c) iných preukazných dokladov, ak nie je možné predložiť uvedené doklady.

Článok 14

Výstavy

1. Pôvodné výrobky zaslané na výstavu do inej krajiny, ako sú krajiny uvedené v článku 4, a následne predané a dovezené do zmluvnej strany majú pri dovoze nárok na uplatnenie preferencie podľa dohody za predpokladu, že colným orgánom sa uspokojivo preukáže, že

a) vývozca odoslal tieto výrobky zo zmluvnej strany do krajiny, kde sa koná výstava, a vystavil ich v tejto krajine,

b) vývozca tieto výrobky predal alebo iným spôsobom prenechal subjektu v zmluvnej strane,

c) výrobky boli odoslané počas výstavy alebo bezprostredne po nej v tom istom stave, v akom boli zaslané na výstavu, a

d) výrobky neboli od okamihu odoslania na výstavu použité na iný účel ako na predvádzanie na výstave.

2. Dôkaz pôvodu sa musí vystaviť alebo vyhotoviť v súlade s ustanoveniami hlavy V a predložiť colným orgánom dovážajúcej zmluvnej strany obvyklým spôsobom. Na dôkaz pôvodu je nevyhnutné uviesť názov a adresu výstavy. Ak je to potrebné, môžu sa požadovať ďalšie písomné doklady o podmienkach, na ktorých základe boli vystavené.

3. Odsek 1 platí pre akúkoľvek obchodnú, priemyselnú, poľnohospodársku alebo umeleckú výstavu, veľtrh alebo podobnú verejnú akciu, ktorá nie je organizovaná na súkromné účely v obchodoch alebo v podnikateľských prevádzkarňach s úmyslom predaja zahraničných výrobkov a počas ktorej výrobky zostávajú pod colným dohľadom.

HLAVA IV

VRÁTENIE (DRAWBACK) ALEBO OSLOBODENIE

Článok 15

Zákaz vrátenia cla (drawback) alebo oslobodenia od cla

1. Nepôvodné materiály použité na výrobu výrobkov pôvodných v zmluvnej strane alebo v jednej z krajín uvedených v článku 4, pre ktoré je vydaný alebo vystavený dôkaz pôvodu podľa ustanovení hlavy V, nepodliehajú v zmluvnej strane vráteniu cla (drawback) alebo oslobodeniu od cla akéhokoľvek druhu.

2. Zákaz uvedený v odseku 1 sa vzťahuje na akékoľvek opatrenie týkajúce sa vrátenia, oslobodenia alebo neplatenia, čiastočného alebo úplného, cla alebo poplatkov majúcich rovnocenný účinok, uplatňovaných v zmluvnej strane na materiály použité na výrobu za predpokladu, že sa toto vrátenie, oslobodenie alebo neplatenie uplatňuje výslovne alebo de facto vtedy, ak sú výrobky získané z týchto materiálov vyvážané a v žiadnom prípade nie sú určené na domáce použitie.

3. Vývozca výrobkov uvedených v dôkaze pôvodu je povinný predložiť kedykoľvek na požiadanie colných orgánov všetky doklady preukazujúce, že nebolo uplatnené vrátenie cla (drawback) na nepôvodné materiály použité na ich výrobu a že všetky clá a poplatky majúce rovnocenný účinok, ktoré sa vzťahujú na tieto materiály, boli skutočne zaplatené.

4. Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa takisto uplatnia na obaly podľa článku 8(2), na príslušenstvo, náhradné dielce a náradie podľa článku 9 a na výrobky v súpravách podľa článku 10, ak tie sú nepôvodné.

5. Ustanovenia odsekov 1 až 4 sa uplatnia len na materiály, na ktoré sa vzťahuje dohoda. Tieto ustanovenia takisto nevylučujú použitie systému vývozných podpôr pre poľnohospodárske výrobky, ak sú tieto podpory uplatňované na vývoz v súlade s dohodou.

6. Bez dotknutia ustanovení odseku 1 zmluvná strana môže uplatňovať vrátenie cla (drawback) alebo oslobodenie od cla alebo poplatkov majúcich rovnocenný účinok, ktoré sa vzťahujú na materiály používané na výrobu pôvodných výrobkov, za predpokladu, že

a) zostane zachovaná 5 % úroveň colných poplatkov pre výrobky kapitol 25 až 49 a 64 až 97 harmonizovaného systému alebo nižšia úroveň uplatňovaná v tejto zmluvnej strane,

b) zostane zachovaná 10 % úroveň colných poplatkov pre výrobky kapitol 50 až 63 harmonizovaného systému alebo nižšia úroveň uplatňovaná v tejto zmluvnej strane.

Ustanovenia tohto odseku sa budú uplatňovať do 31. decembra 2001.

7. Ustanovenia odsekov 1 až 6 sa neuplatnia za predpokladu, že nepôvodné materiály sa použijú na výrobu pôvodných výrobkov vyvážaných do krajiny, s ktorou sa vykonáva dohoda o oblasti voľného obchodu umožňujúca vrátenie cla (drawback) alebo oslobodenie od cla.

HLAVA V

DÔKAZ PÔVODU

Článok 16

Všeobecné požiadavky

1. Pôvodné výrobky v jednej zmluvnej strane majú pri dovoze do druhej zmluvnej strany nárok na uplatnenie výhod podľa dohody, pokiaľ sa predloží

a) sprievodné osvedčenie EUR.1, ktorého vzor je uvedený v prílohe III, alebo

b) v prípadoch uvedených v článku 21(1) vyhlásenie vývozcu, ktorého text je uvedený v prílohe IV, na faktúre, dodacom liste alebo na inom obchodnom doklade, ktorý opisuje výrobky takým spôsobom, aby ich bolo možné stotožniť (ďalej len „vyhlásenie na faktúre“).

2. Nehľadiac na ustanovenia odseku 1, výrobky pôvodné podľa tohto Protokolu majú nárok na uplatnenie výhod podľa dohody bez toho, aby sa predložili dokumenty uvedené vyššie, v prípadoch stanovených v článku 26.

Článok 17

Postup pri vydávaní sprievodného osvedčenia EUR.1

1. Sprievodné osvedčenie EUR.1 vydávajú colné orgány vyvážajúcej zmluvnej strany na základe písomnej žiadosti vývozcu alebo, na zodpovednosť vývozcu, ním splnomocneného zástupcu.

2. Na tieto účely je vývozca alebo jeho splnomocnený zástupca povinný vyplniť sprievodné osvedčenie EUR.1 a žiadosť o jeho vystavenie, ktorých vzory sú uvedené v prílohe III. Tieto formuláre musia byť vyplnené v jednom z jazykov použitých v tomto Protokole a v súlade so všeobecne záväznými predpismi vyvážajúcej zmluvnej strany. Ak sú vyplnené ručne, je potrebné použiť atramentové pero a písať paličkovým písmom. Opis výrobkov sa musí uviesť v príslušnom odseku takým spôsobom, aby tu neboli ponechané prázdne riadky. Ak nie je tento odsek celkom vyplnený, musí sa posledný riadok opisu podčiarknuť vodorovnou čiarou a prázdny priestor prečiarknuť.

3. Vývozca žiadajúci o vydanie sprievodného osvedčenia EUR.1 je povinný kedykoľvek na požiadanie colných orgánov vyvážajúcej zmluvnej strany, v ktorej sa sprievodné osvedčenie vydáva, predložiť všetky potrebné dokumenty preukazujúce pôvod predmetných výrobkov a splnenie ostatných podmienok tohto Protokolu.

4. Sprievodné osvedčenie EUR.1 vydávajú colné orgány zmluvnej strany, ak vyvážané výrobky možno považovať za výrobky pôvodné v zmluvnej strane alebo v jednej z krajín uvedených v článku 4 a ak sú splnené ostatné podmienky tohto Protokolu.

5. Vydávajúce colné orgány prijmú všetky nevyhnutné opatrenia na to, aby overili pôvod výrobkov a splnenie všetkých ostatných podmienok tohto Protokolu. Na tento účel majú právo požadovať akékoľvek podklady a vykonávať akúkoľvek kontrolu účtovníctva vývozcu či akúkoľvek kontrolu, ktorú považujú za účelnú. Vydávajúce colné orgány zaručujú, že formuláre uvedené v odseku 2 sú riadne vyplnené. Predovšetkým skontrolujú, či priestor určený na opis výrobkov je vyplnený takým spôsobom, aby bola vylúčená možnosť dodatočného neoprávneného doplnenia.

6. Dátum vydania sprievodného osvedčenia EUR.1 sa uvádza v odseku 11 osvedčenia.

7. Vydané sprievodné osvedčenie EUR.1 odovzdajú colné orgány vývozcovi, len čo sa vlastný vývoz uskutoční alebo zabezpečí.

8. Ak výrobky získajú štatút pôvodu použitím článku 4, musí osvedčenie EUR.1 v odseku 7 obsahovať jednu z týchto poznámok:

„KUMULÁCIA – ...“
„KUMULACE – ...“

a názov(-vy) krajiny(-jín), s ktorou(-ými) bola uplatnená diagonálna alebo mnohostranná kumulácia pôvodu.

9. Ak sa uplatní ustanovenie článku 15(7), musí osvedčenie EUR.1 v odseku 7 obsahovať poznámku:

„DRAWBACK“.

10. Ak výrobky získajú štatút pôvodu použitím prílohy V, musí osvedčenie EUR.1 v odseku 7 obsahovať jednu z týchto poznámok:

„PRÍLOHA V“
„PŘÍLOHA V“.

Osvedčenie EUR.1 obsahujúce túto poznámku sa môže použiť výhradne na účely preferenčného zaobchádzania podľa dohody.

Článok 18

Sprievodné osvedčenie EUR.1 vystavené dodatočne

1. Nehľadiac na ustanovenia článku 17(7), je možné za výnimočných okolností vydať sprievodné osvedčenie EUR.1 po uskutočnení vývozu výrobkov, ktorých sa osvedčenie týka, ak

a) nebolo vydané v čase vývozu z dôvodu omylu alebo mimovoľného zabudnutia, alebo zvláštnych okolností alebo

b) je colným orgánom náležite preukázané, že sprievodné osvedčenie EUR.1 bolo vydané, ale nebolo pri dovoze prijaté z technických dôvodov.

2. Na účely uplatnenia odseku 1 musí vývozca v žiadosti uviesť miesto a dátum vývozu výrobkov, ktorých sa sprievodné osvedčenie EUR.1 týka, a odôvodnenie tejto žiadosti.

3. Colné orgány môžu vydať sprievodné osvedčenie EUR.1 dodatočne len po overení, či informácie uvedené v žiadosti vývozcu súhlasia s údajmi v príslušnej evidencii.

4. Sprievodné osvedčenie EUR.1 vystavené dodatočne musí obsahovať jednu z týchto fráz:

„VYSTAVENÉ DODATOČNE“
„VYSTAVENO DODATEČNĚ“.

5. Fráza uvedená v odseku 4 sa uvedie v odseku „Poznámky“ sprievodného osvedčenia EUR.1.

Článok 19

Vydanie duplikátu sprievodného osvedčenia EUR.1

1. V prípade krádeže, straty alebo zničenia sprievodného osvedčenia EUR.1 smie vývozca písomne požiadať colné orgány, ktoré sprievodné osvedčenie vydali, o duplikát vystavený na základe vývozných dokumentov, ktoré vlastnia.

2. Duplikát vystavený týmto spôsobom musí obsahovať slovo:

„DUPLIKÁT“.

3. Slovo uvedené v odseku 2 sa uvedie v odseku „Poznámky“ pôvodného sprievodného osvedčenia EUR.1.

4. Duplikát, na ktorom musí byť uvedený dátum vystavenia pôvodného sprievodného osvedčenia EUR.1, je platný od tohto dátumu.

Článok 20

Vydanie sprievodného osvedčenia EUR.1 na základe skôr vydaného alebo vystaveného dôkazu pôvodu

Ak sú pôvodné výrobky pod dohľadom colných orgánov zmluvnej strany, je možné vymeniť pôvodný dôkaz pôvodu za jedno alebo za viac sprievodných osvedčení EUR.1 na účely zaslania všetkých alebo časti týchto výrobkov na iné územie v rámci zmluvných strán. Nahrádzajúce sprievodné osvedčenie EUR.1 vydá colný úrad, pod ktorého dohľadom sa tovar nachádza.

Článok 20a

Účtovné delenie

1. Ak z oddeleného skladovania zásob pôvodných a nepôvodných materiálov, ktoré sú rovnaké a vzájomne zameniteľné, vzniknú značné náklady alebo materiálové problémy, môžu colné orgány na základe písomnej žiadosti príslušnej osoby povoliť používanie metódy takzvaného “účtovného delenia„ na spravovanie takých zásob.

2. Metóda musí zabezpečiť, že v určitom referenčnom období množstvo získaných výrobkov, ktoré možno považovať za pôvodné, bude rovnaké ako to, ktoré by sa získalo pri fyzickom delení zásob.

3. Colné orgány môžu podmieniť udelenie takého povolenia podmienkami, ktoré považujú za účelné.

4. Táto metóda sa zaznamenáva a uplatňuje na základe všeobecných účtovníckych princípov uplatňovaných v krajine, kde sa výrobok vyrobil.

5. Držiteľ takého povolenia môže požiadať o dôkaz o pôvode, prípadne ak je to možné, vystaviť taký dôkaz na množstvo výrobkov, ktoré možno považovať za pôvodné. Na požiadanie colných orgánov držiteľ poskytne prehľad, ako boli množstvá výrobkov spravované.

6. Colné orgány budú monitorovať používanie povolenia a môžu ho kedykoľvek odobrať, ak držiteľ toto oprávnenie nesprávne použije alebo neplní iné podmienky uvedené v tomto protokole.

Článok 21

Podmienky na vystavenie vyhlásenia na faktúre

1. Vyhlásenie na faktúre uvedené v článku 16(1)(b) môže vystaviť

a) schválený vývozca podľa článku 22 alebo

b) ktorýkoľvek vývozca na akúkoľvek zásielku skladajúcu sa z jedného alebo z viacerých nákladových kusov a obsahujúcu pôvodné výrobky, ktorých celková hodnota nepresahuje 6 000 euro.

2. Vyhlásenie na faktúre sa môže vystaviť, ak ide o výrobky pôvodné v zmluvnej strane alebo v jednej z krajín uvedených v článku 4 a ak sú splnené ostatné podmienky tohto Protokolu.

3. Vývozca vystavujúci vyhlásenie na faktúre je povinný kedykoľvek na požiadanie colných orgánov vyvážajúcej zmluvnej strany predložiť všetky nevyhnutné doklady preukazujúce pôvod výrobkov a splnenie ostatných podmienok tohto Protokolu.

4. Vyhlásenie na faktúre vyhotoví vývozca na písacom stroji, odtlačkom pečiatky alebo tlačou na faktúre, dodacom liste alebo na inom obchodnom doklade. Vyhlásenie, ktorého vzor je uvedený v prílohe IV, je vystavené v jednej z jazykových verzií v tejto prílohe a v súlade so všeobecne záväznými predpismi vyvážajúcej zmluvnej strany. Ak je vyhlásenie napísané ručne, treba použiť atramentové pero a písať paličkovým písmom.

5. Vyhlásenie na faktúre musí byť vývozcom vlastnoručne podpísané. Ale schválený vývozca podľa článku 22 nemusí toto vyhlásenie podpisovať za predpokladu, že písomne potvrdí colným orgánom vyvážajúcej zmluvnej strany, že preberá na seba celú zodpovednosť za vyhlásenie na faktúre, na ktorej je uvedené jeho meno, akoby ho vlastnoručne podpísal.

6. Vyhlásenie na faktúre vystavuje vývozca v okamihu, keď sa výrobky, ktorých sa osvedčenie týka, vyvážajú, alebo po vývoze, ak je vyhlásenie predložené v dovážajúcej krajine do dvoch rokov po uskutočnení dovozu príslušných výrobkov.

7. Ustanovenia článku 17 ods. 8, 9 a 10 sa použijú mutatis mutandis. Príslušná(-é) poznámka(-y) sa uvedie(-ú) bezprostredne pod text vyhlásenia.

Článok 22

Schválený vývozca

1. Colné orgány vyvážajúcej zmluvnej strany môžu oprávniť vývozcu (ďalej len „schválený vývozca"), ktorý uskutočňuje časté vývozy výrobkov, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda, aby vystavoval vyhlásenie na faktúre bez ohľadu na hodnotu týchto výrobkov. Vývozca, ktorý o takéto oprávnenie žiada, musí poskytnúť colným orgánom dostatočné záruky nevyhnutné na overenie štatútu pôvodu výrobkov a splnenie ostatných podmienok tohto Protokolu.

2. Colné orgány majú právo podmieniť udelenie štatútu schváleného vývozcu splnením akýchkoľvek požiadaviek, ktoré považujú za účelné.

3. Colné orgány pridelia schválenému vývozcovi číslo oprávnenia, ktoré sa bude uvádzať vo vyhlásení na faktúre.

4. Colné orgány kontrolujú využívanie tohto oprávnenia schváleným vývozcom.

5. Colné orgány môžu kedykoľvek odobrať toto oprávnenie. Musia tak urobiť, ak schválený vývozca naďalej neposkytuje všetky záruky uvedené v odseku 1, nespĺňa podmienky uvedené v odseku 2 alebo inak nesprávne používa svoje oprávnenie.

Článok 23

Platnosť dôkazu pôvodu

1. Dôkaz pôvodu je platný štyri mesiace od dátumu jeho vystavenia vo vyvážajúcej zmluvnej strane a musí sa predložiť v tejto lehote colným orgánom dovážajúcej zmluvnej strany.

2. Dôkazy pôvodu, ktoré sa predkladajú colným orgánom dovážajúcej zmluvnej strany po uplynutí lehoty stanovenej v odseku 1, možno prijať na účely uplatnenia preferenčného zaobchádzania v prípadoch, keď nepredloženie týchto osvedčení v stanovenej lehote je spôsobené výnimočnými okolnosťami.

3. V iných prípadoch oneskoreného predloženia môžu colné orgány dovážajúcej zmluvnej strany prijať dôkazy pôvodu za predpokladu, že im výrobky boli predložené pred uplynutím tejto lehoty.

Článok 24

Predkladanie dôkazu pôvodu

Dôkazy pôvodu sa predkladajú colným orgánom dovážajúcej zmluvnej strany v súlade s postupmi platnými v tejto zmluvnej strane. Colné orgány môžu požadovať, aby k dovoznému colnému vyhláseniu bolo priložené vyhlásenie dovozcu o tom, že výrobky spĺňajú podmienky vyžadované na účely vykonávania tejto dohody.

Článok 25

Dovoz po častiach

V prípade, keď sa na žiadosť dovozcu a za podmienok určených colnými orgánmi dovážajúcej zmluvnej strany dováža podľa všeobecného pravidla 2(a) na interpretáciu harmonizovaného systému po častiach rozobraný alebo nezmontovaný výrobok zaradený do tried XVI a XVII alebo do čísel 7308 a 9406 harmonizovaného systému, colným orgánom sa predkladá jediný dôkaz pôvodu pri dovoze prvej časti.

Článok 26

Oslobodenie od dôkazu pôvodu

1. Výrobky posielané ako malé zásielky súkromnými osobami súkromným osobám alebo tvoriace časť osobnej batožiny cestujúcich sa pokladajú za pôvodné výrobky bez predloženia dôkazu pôvodu za predpokladu, že tieto výrobky sa nedovážajú na obchodné účely, boli vyhlásené za výrobky spĺňajúce požiadavky tohto Protokolu a neexistujú žiadne pochybnosti o pravdivosti takého vyhlásenia. V prípade výrobkov zasielaných poštou sa môže toto vyhlásenie uviesť na colnom vyhlásení CN22/CN23 alebo na liste papiera, ktorý je pripojený k tomuto dokladu.

2. Dovozy, ktoré sú príležitostné a pozostávajú výhradne z výrobkov na uspokojenie osobných potrieb príjemcov alebo cestujúcich, alebo ich rodín, sa nepovažujú za obchodné, ak je z povahy a množstva výrobkov zrejmé, že nejde o obchodný účel dovozu.

3. Celková hodnota týchto výrobkov nesmie presiahnuť 500 euro v prípade malých zásielok a 1 200 euro v prípade výrobkov tvoriacich časť osobnej batožiny cestujúceho.

Článok 27

Podporné dokumenty

Za dokumenty uvedené v článkoch 17(3) a 21(3), ktoré dokazujú, že výrobky uvedené v sprievodnom osvedčení EUR.1 alebo na faktúre s vyhlásením vývozcu sa môžu považovať za výrobky pôvodné v zmluvnej strane alebo v jednej z krajín uvedených v článku 4 a že spĺňajú ostatné požiadavky tohto Protokolu, sa môžu považovať inter alia:

a) priamy dôkaz o činnostiach vykonávaných vývozcom alebo výrobcom pri získavaní tovaru tvoriaci napríklad súčasť jeho účtov alebo účtovníctva,

b) dokumenty, ktoré preukazujú pôvod použitých materiálov, vydané alebo vystavené v zmluvnej strane, pokiaľ sa také dokumenty môžu použiť v súlade s národnými všeobecne záväznými predpismi,

c) dokumenty, ktoré preukazujú opracovanie alebo spracovanie materiálov v zmluvnej strane, vydané alebo vystavené v tejto zmluvnej strane, pokiaľ sa také dokumenty môžu použiť v súlade s národnými všeobecne záväznými predpismi,

d) sprievodné osvedčenie EUR.1 alebo vyhlásenie na faktúre, ktoré preukazuje pôvod použitých materiálov, vydané alebo vystavené v jednej zo zmluvných strán v súlade s týmto Protokolom alebo v jednej z krajín uvedených v článku 4 v súlade s pravidlami pôvodu, ktoré sú zhodné s pravidlami pôvodu tohto Protokolu.

Článok 28

Uschovanie dôkazu pôvodu a podporných dokumentov

1. Vývozca žiadajúci o vydanie sprievodného osvedčenia EUR.1 je povinný uschovať počas najmenej troch rokov dokumenty uvedené v článku 17(3).

2. Vývozca vystavujúci vyhlásenia na faktúre je povinný uschovať počas najmenej troch rokov kópie týchto vyhlásení na faktúre a dokumenty uvedené v článku 21(3).

3. Colné orgány vyvážajúcej zmluvnej strany, ktoré vydávajú sprievodné osvedčenie EUR.1, sú povinné uschovať počas najmenej troch rokov žiadosti uvedené v článku 17(2).

4. Colné orgány dovážajúcej zmluvnej strany sú povinné uschovať počas najmenej troch rokov predložené sprievodné osvedčenia EUR.1 a vyhlásenia na faktúre.

Článok 29

Nezrovnalosti a formálne chyby

1. Zistenie drobných rozdielov medzi údajmi uvedenými na dôkaze pôvodu a v dokumentoch predložených colnému úradu na účely prepustenia dovážaných výrobkov nezbavuje dôkaz pôvodu ipso facto platnosti, ak je náležite preukázané, že sa dôkaz pôvodu vzťahuje na predložené výrobky.

2. Zrejmé formálne chyby, ako napríklad preklepy na dôkaze pôvodu, nie sú dôvodom na jeho neprijatie, ak také chyby nevyvolajú pochybnosti o pravdivosti vyhlásenia uvedenom na tomto dôkaze.

Článok 30

Sumy vyjadrené v eure

1. Na uplatnenie ustanovení článku 21 ods. 1 písm. b) a článku 26 ods. 3 v prípadoch, ak sú výrobky fakturované v inej mene ako v eure, sumy v národných menách krajín uvedených v článku 4, ktoré zodpovedajú sumám vyjadreným v eure, ročne určí každá z príslušných krajín.

2. Na zásielku sa uplatnia ustanovenia článku 21 ods. 1 písm. b) a článku 26 ods. 3 s poukazom na menu, v ktorej je vystavená faktúra, podľa sumy určenej príslušnou krajinou.

3. Sumy vyjadrené v národnej mene sú ekvivalentom tejto národnej meny voči euru podľa kurzu platného v prvý pracovný deň mesiaca októbra a použijú sa od 1. januára nasledujúceho roka. Príslušné sumy budú oznámené zmluvným stranám.

4. Krajina môže zaokrúhliť nahor alebo nadol sumy, ktoré sú výsledkom prepočtu súm vyjadrených v eure, na národnú menu. Zaokrúhlená suma sa od sumy, ktorá je výsledkom prepočtu, nesmie odlišovať o viac ako 5 %. Krajina môže ponechať nezmenené sumy ekvivalentov v národnej mene k sumám vyjadreným v eure, ak v čase ročnej úpravy podľa odseku 3 prepočítané sumy v národnej mene pred zaokrúhlením nahor nie sú vyššie o viac ako 15 %. Sumy ekvivalentov v národnej mene sa môžu ponechať nezmenené, ak by výsledkom prepočtu bolo zníženie hodnoty ekvivalentu.

5. Sumy vyjadrené v eure preskúma Rada colnej únie, ak o to požiada zmluvná strana. V prípade zmien po tomto preskúmaní Rada colnej únie posúdi potrebu zachovania rovnocenných účinkov týchto limitov. Na tento účel môže rozhodnúť aj o úprave súm vyjadrených v eure.

HLAVA VI

DOHODA O ADMINISTRATÍVNEJ SPOLUPRÁCI

Článok 31

Vzájomná spolupráca

1. Colné orgány zmluvných strán si navzájom odovzdajú vzory odtlačkov pečiatok používaných colnými úradmi na vydávanie sprievodných osvedčení EUR.1 a adresy colných orgánov zodpovedných za overovanie týchto osvedčení a vyhlásení na faktúre.

2. Na účely správneho vykonávania tohto Protokolu zmluvné strany vzájomne spolupracujú prostredníctvom príslušných colných správ pri kontrole pravosti sprievodných osvedčení EUR.1 alebo vyhlásení na faktúre a pri kontrole presnosti údajov uvedených v týchto dokumentoch.

Článok 32

Overovanie dôkazov pôvodu

1. Následné overovanie dôkazov pôvodu sa vykonáva náhodne alebo kedykoľvek, ak majú colné orgány dovážajúcej zmluvnej strany opodstatnenú pochybnosť o pravosti týchto dokumentov, o pôvode výrobkov v nich uvedených alebo o splnení iných podmienok tohto Protokolu.

2. Na účely vykonávania ustanovenia odseku 1 vrátia colné orgány dovážajúcej zmluvnej strany sprievodné osvedčenie EUR.1 a faktúru, pokiaľ je predložená, vyhlásenie na faktúre alebo kópie týchto dokumentov colným orgánom vyvážajúcej zmluvnej strany, ak je to možné, tiež s uvedením dôvodov tejto požiadavky. Akékoľvek získané dokumenty a informácie o tom, že údaje uvedené na dôkaze pôvodu sú nesprávne, sa zasielajú spolu so žiadosťou o overenie.

3. Overenie vykonávajú colné orgány vyvážajúcej zmluvnej strany. Na tento účel majú colné orgány právo požadovať akékoľvek doklady a vykonávať akúkoľvek kontrolu účtov vývozcu alebo inú kontrolu, ktorú považujú za účelnú.

4. Ak rozhodnú colné orgány dovážajúcej zmluvnej strany pozastaviť uplatnenie preferenčného zaobchádzania s tovarom až do výsledku overenia, umožnia dovozcovi zaobchádzať s tovarom pri splnení podmienok, ktoré pokladajú za nevyhnutné.

5. Colné orgány žiadajúce o overenie budú informované o jeho výsledkoch čo najskôr. Z výsledkov musí byť zrejmé, či sú dokumenty pravé, či možno v nich uvedené výrobky považovať za pôvodné v zmluvnej strane alebo v jednej z krajín uvedených v článku 4 a či sú splnené ostatné podmienky tohto Protokolu.

6. Ak v prípadoch opodstatnených pochybností nedostanú žiadajúce colné orgány žiadnu odpoveď do desiatich mesiacov od dátumu žiadosti o overenie alebo ak odpoveď nebude obsahovať dostatočné informácie na určenie pravosti predmetného dokumentu alebo skutočného pôvodu výrobkov, nepriznajú nárok na preferencie okrem prípadov spôsobených výnimočnými okolnosťami.

Článok 33

Riešenie sporov

Spory, ktoré vzniknú pri overovaní podľa článku 32 a ktoré nebude možné vyriešiť medzi colnými orgánmi žiadajúcimi o overenie a colnými orgánmi zodpovednými za toto overenie, alebo prípady rozdielneho výkladu tohto Protokolu sa budú riešiť v súlade s dohodou.
Riešenie všetkých sporov medzi dovozcom a colnými orgánmi dovážajúcej zmluvnej strany sa riadi právnymi predpismi tejto zmluvnej strany.

Článok 34

Sankcie

Každá osoba, ktorá vystaví alebo zapríčiní vydanie dokumentu obsahujúceho nesprávne údaje na účely získania preferenčného zaobchádzania s výrobkami, bude sankcionovaná.

Článok 35

Slobodné colné pásma a slobodné colné sklady

1. Zmluvné strany vykonajú všetky kroky nevyhnutné na zabezpečenie toho, aby výrobky sprevádzané dôkazom pôvodu, ktoré sú počas dopravy umiestnené v slobodnom colnom pásme alebo sklade na ich území, neboli nahradené iným tovarom a nebolo s nimi zaobchádzané inak, ako je obvyklé na ich zachovanie v dobrom stave.

2. Pokiaľ sa ako výnimka z ustanovenia odseku 1 výrobky pôvodné v zmluvnej strane dovážajú do slobodného colného pásma alebo skladu s dôkazom pôvodu a sú tu podrobené určitému zaobchádzaniu alebo spracovaniu, vydajú colné orgány nové osvedčenie EUR.1 na základe žiadosti vývozcu za predpokladu, že toto zaobchádzanie alebo spracovanie je v súlade s ustanoveniami tohto Protokolu.

HLAVA VII

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 36

Prílohy

Prílohy tohto Protokolu sú jeho neoddeliteľnou súčasťou.

Příloha 01

Príloha I

ÚVODNÉ POZNÁMKY K PRÍLOHE II

Poznámka 1:

Príloha II stanovuje pre každý výrobok podmienky, ktoré sa musia splniť, aby sa tento výrobok mohol považovať za dostatočne opracovaný alebo spracovaný podľa článku 6 Protokolu.

Poznámka 2:

2.1. Prvé dva stĺpce zoznamu opisujú získaný výrobok. Prvý stĺpec obsahuje číslo alebo kapitolu harmonizovaného systému, v druhom stĺpci sa uvádza opis tovaru zodpovedajúci danému číslu alebo kapitole. Na každý výrobok v prvých dvoch stĺpcoch je v stĺpci 3 alebo v stĺpci 4 určené pravidlo pôvodu. Ak je pred číselným označením v prvom stĺpci uvedené „ex“, tak to znamená, že pravidlá v stĺpci 3 alebo v stĺpci 4 sa týkajú len tej časti čísla alebo kapitoly harmonizovaného systému, ktorá je výslovne uvedená v stĺpci 2.

2.2. Pokiaľ je v stĺpci 1 uvedená skupina čísel alebo číslo kapitoly a opis výrobkov v stĺpci 2 je teda všeobecný, platia príslušné pravidlá v stĺpci 3 alebo v stĺpci 4 na všetky tovary, ktoré sú podľa harmonizovaného systému zaradené v ktoromkoľvek čísle uvedenej skupiny alebo kapitoly.

2.3. Ak platia rozdielne pravidlá na rozličné výrobky patriace do toho istého čísla, obsahuje každý odsek v stĺpci 2 opis tej časti čísla, ktorej zodpovedajú príslušné pravidlá v stĺpci 3 alebo v stĺpci 4.

2.4. Ak sú na výrobok opísaný v prvých dvoch stĺpcoch stanovené pravidlá v stĺpcoch 3 aj 4, vývozca si môže vybrať, či uplatní pravidlo uvedené v stĺpci 3 alebo v stĺpci 4. Pokiaľ sa v stĺpci 4 neuvádza žiadne pravidlo, musí sa uplatniť pravidlo stanovené v stĺpci 3.

Poznámka 3:

3.1. Ustanovenia článku 6 Protokolu, ktoré sa týkajú pôvodných výrobkov použitých vo výrobe iných výrobkov, sa uplatnia bez ohľadu na to, či štatút pôvodu sa získal v rámci závodu, kde sa tento výrobok používa, alebo v inom závode v zmluvnej strane.

Napríklad:

Z „inej legovanej ocele zhruba tvárnenej kovaním“ čísla ex 7224 sa vyrába motor čísla 8407, pre ktorý pravidlo uvádza, že hodnota použitých nepôvodných materiálov nesmie presiahnuť 40 % ceny výrobku zo závodu.

Ak sa použil výkovok vyrobený v zmluvnej krajine z nepôvodného ingotu, potom už tento výkovok získal pôvod na základe pravidla pre číslo ex 7224. Pri výpočte hodnoty motora ho možno považovať za pôvodný bez ohľadu na to, či bol vyrobený v tom istom alebo v inom závode v tejto zmluvnej strane. Hodnota nepôvodného ingotu sa teda pri výpočte hodnoty použitých nepôvodných materiálov neberie do úvahy.

3.2. Pravidlo v stĺpci 3 alebo v stĺpci 4 stanovuje minimálne opracovanie alebo spracovanie, ktoré je nevyhnutné na získanie pôvodu. Vyšším stupňom opracovania alebo spracovania sa takisto získa pôvod; a naopak, nižší stupeň opracovania alebo spracovania nemôže dať výrobku charakter pôvodu. Ak teda pravidlo stanovuje, že sa môže použiť nepôvodný materiál na určitom stupni spracovania, môže sa použiť materiál na nižšom stupni spracovania, ale na vyššom stupni už nie.

3.3. Ak pravidlo uvádza bez ohľadu na poznámku 3.2., že sa môžu použiť „materiály akéhokoľvek čísla“, dajú sa tiež použiť materiály rovnakého čísla, ako je číslo získaného výrobku, ale pod podmienkou splnenia ostatných obmedzení, ktoré môžu byť v tomto pravidle obsiahnuté. Výraz „výroba z materiálov akéhokoľvek čísla vrátane iných materiálov čísla...“ však znamená, že sa môžu použiť len tie materiály zaradené do rovnakého čísla ako výrobok, ktorých opis sa líši od opisu výrobku uvedeného v stĺpci 2.

3.4. Ak pravidlo pôvodu určuje, že pri výrobe sa dá použiť viac ako jeden druh materiálu, tak to znamená, že sa môže ľubovoľne použiť jeden alebo viac z uvedených materiálov. Pravidlo nevyžaduje, aby sa použili všetky uvedené druhy materiálu.

Napríklad:

Pravidlo pre textilné tkaniny čísel 5208 až 5212 stanovuje, že sa dajú použiť prírodné vlákna a okrem iných aj chemické materiály. To neznamená, že sa musia použiť obidva druhy materiálov; dajú sa použiť jeden alebo druhý, alebo obidva.

3.5. Ak pravidlo pôvodu určuje, že výrobok sa musí vyrobiť z nejakého konkrétneho materiálu, tak, samozrejme, táto podmienka nebráni použitiu iných materiálov, ktoré v dôsledku svojej prirodzenej povahy nemôžu tomuto pravidlu vyhovieť (pozri tiež poznámku 6.2. vzťahujúcu sa na textil).

Napríklad:

Pravidlo pre výrobky z obilia získané napučaním alebo pražením čísla 1904, ktoré výslovne vylučuje použitie obilnín a múky, nevylučuje možnosť použiť minerálne soli, chemické a iné prísady, ktoré nie sú vyrobené z obilnín.

To sa však neuplatní na výrobky, ktoré hoci sa nemôžu vyrobiť z konkrétnych materiálov uvedených v zozname, môžu sa vyrobiť z materiálov tej istej povahy na nižšom stupni spracovania.

Napríklad:

V prípade odevov ex kapitoly 62 vyrobených z netkaných materiálov, ak je povolené použiť len nepôvodnú priadzu, nie je možné použiť ako východiskový materiál netkané textílie – a to aj napriek tomu, že netkané textílie sa nedajú vyrobiť z priadze. V takýchto prípadoch musia byť východiskovým materiálom vlákna, t. j. nižší stupeň spracovania ako priadza.

3.6. Ak sa v pravidle uvádzajú dve percentuálne sadzby, ktoré stanovujú najvyšší možný podiel hodnoty použitých nepôvodných materiálov, potom sa tieto percentuálne sadzby nedajú sčítať. Inými slovami, maximálna hodnota všetkých použitých nepôvodných materiálov nesmie nikdy prekročiť najvyššiu z daných percentuálnych sadzieb. Jednotlivé percentuálne sadzby nesmú byť prekročené ani hodnotou konkrétnych materiálov, na ktoré sa vzťahujú.

Poznámka 4:

4.1. Pojmom „prírodné vlákna“ sa rozumejú vlákna iné ako umelé a syntetické. Tento pojem sa vzťahuje len na fázy predchádzajúce spriadaniu vrátane odpadu, a ak nie je uvedené inak, zahŕňa vlákna mykané, česané alebo inak spracované, ale nespriadané.

4.2. Pojem „prírodné vlákna“ zahŕňa vlásie čísla 0503, hodváb čísel 5002 a 5003, vlnu a jemné alebo hrubé zvieracie chlpy čísel 5101 až 5105, bavlnené vlákna čísel 5201 až 5203 a iné rastlinné vlákna čísel 5301 až 5305.

4.3. Pojmy „textilná vláknina“, „chemické materiály“ a „papierenské materiály“ sa používajú na označenie materiálov nezaradených do kapitol 50 až 63, ktoré sa dajú použiť na výrobu umelých, syntetických alebo papierových vlákien alebo priadzí.

4.4. Pojem „chemické (syntetické alebo umelé) strižové vlákna“ sa používa na kábel zo syntetického alebo z umelého hodvábu, syntetické alebo umelé strižové vlákna alebo odpad z chemických vlákien čísel 5501 až 5507.

Poznámka 5:

5.1. Ak pravidlo pôvodu pre určitý výrobok obsahuje odkaz na túto poznámku, neplatia podmienky stanovené v stĺpci 3 na akékoľvek použité základné textilné materiály, ktorých súhrnná hmotnosť nepresahuje 10 % celkovej hmotnosti všetkých použitých základných textilných materiálov (pozri tiež poznámky 5.3. a 5.4.).

5.2. Tolerancia uvedená v poznámke 5.1. sa dá uplatniť len na zmesové výrobky, ktoré sú vyrobené z dvoch alebo z viacerých základných textilných materiálov.
Základnými textilnými materiálmi sa rozumejú:

- hodváb,
- vlna,
- hrubé zvieracie chlpy,
- jemné zvieracie chlpy,
- vlásle,
- bavlna,
- papierenské materiály a papier,
- ľan,
- pravé konope,
- juta a iné textilné lykové vlákna,
- sisal a iné textilné vlákna z rodu Agáve,
- kokosové, abakové, ramiové a ostatné
rastlinné textilné vlákna,
- syntetické chemické vlákna,
- umelé chemické vlákna,
- elektricky vodivé vlákna,
- syntetické chemické strižové vlákna z polypro-
pylénu,
- syntetické chemické strižové vlákna z polyeste-
ru,
- syntetické chemické strižové vlákna z polyami-
du,
- syntetické chemické strižové vlákna z po-
lyakrylonitrilu ,
- syntetické chemické strižové vlákna z polyimi-
du,
- syntetické chemické strižové vlákna z poly-
tetrafluóretylénu ,
- syntetické chemické strižové vlákna z polyfeny-
lénsulfidu,
- syntetické chemické strižové vlákna z polyvi-
nylchloridu,
- iné syntetické chemické strižové vlákna,
- umelé chemické strižové vlákna z viskózy,
- iné umelé chemické strižové vlákna,
- polyuretánová priadza s pružnými prvkami po-
lyéteru, tiež opradená,
- polyuretánová priadza s pružnými prvkami po-
lyesteru, tiež opradená,
- výrobky čísla 5605 (metalizovaná priadza) s pá-
sikom, ktorého jadro je z hliníkovej fólie alebo
z plastovej fólie, tiež potiahnutej hliníkovým
práškom, so šírkou nepresahujúcou 5 mm,
obložené z oboch strán prilepenou priesvitnou
alebo plastovou fóliou,
- ostatné výrobky čísla 5605.

Napríklad:

Priadza čísla 5205 vyrobená z bavlnených vlákien čísla 5203 a zo syntetických strižových vlákien čísla 5506 je zmesová priadza. Preto sa dajú použiť nepôvodné syntetické strižové vlákna, ktoré nespĺňajú pravidlá pôvodu (vyžadujúce výrobu z chemických materiálov alebo z textilnej vlákniny), až do 10 % hmotnosti priadze.

Napríklad:

Vlnená tkanina čísla 5112 vyrobená z vlnenej priadze čísla 5107 a z priadze zo syntetických strižových vlákien čísla 5509 je zmesová tkanina. Preto sa dá použiť syntetická priadza, ktorá nespĺňa pravidlá pôvodu (vyžadujúca výrobu z chemických materiálov alebo z textilnej vlákniny), alebo vlnená priadza, ktorá nespĺňa pravidlá pôvodu (vyžadujúca výrobu z prírodných vlákien, nemykaných, nečesaných ani inak spracovaných na spriadanie), alebo kombinácia týchto dvoch materiálov za predpokladu, že ich celková hmotnosť nepresiahne 10 % hmotnosti tkaniny.

Napríklad:

Všívaná textília čísla 5802 z bavlnenej priadze čísla 5205 a z bavlnenej tkaniny čísla 5210 je zmesový výrobok len vtedy, ak je bavlnená tkanina sama zmesovou tkaninou vyrobenou z priadzí zaradených v dvoch rôznych číslach alebo ak je použitá bavlnená priadza sama zmesovou priadzou.

Napríklad:

Ak spomínaná všívaná textília bola vyrobená z bavlnenej priadze čísla 5205 a zo syntetickej tkaniny čísla 5407, potom sú použité priadze dva rôzne základné textilné materiály a všívaná textília je preto zmesový výrobok.

5.3. V prípade výrobkov obsahujúcich „polyuretánovú priadzu s pružnými prvkami polyéteru, tiež opradenú“, je vyššie uvedená tolerancia vzťahujúca sa na túto priadzu 20 %.

5.4. V prípade výrobkov „s pásikom, ktorého jadro je z hliníkovej fólie alebo z plastovej fólie, tiež potiahnutej hliníkovým práškom, so šírkou nepresahujúcou 5 mm, obložené z oboch strán prilepenou plastovou fóliou“, je vyššie uvedená tolerancia vzťahujúca sa na túto priadzu 30 %.

Poznámka 6:

6.1. V prípade textilných výrobkov zaradených do čísel obsahujúcich odkaz na túto poznámku sa dajú použiť textilné materiály s výnimkou podšívok a medzipodšívok, ktoré nespĺňajú pravidlo stanovené v stĺpci 3, za predpokladu, že tieto textilné materiály sú zaradené v inom čísle, ako je číslo výrobku, a že ich hodnota nepresahuje 8 % ceny výrobku zo závodu.

6.2. Bez dotknutia poznámky 6.3. materiály nezaradené v kapitolách 50 až 63, tiež obsahujúce textílie, môžu sa bez obmedzenia použiť na výrobu textilných výrobkov.

Napríklad:

Ak pravidlo pôvodu stanovuje, že určitý textilný výrobok (napr. nohavice) sa musí vyrobiť z priadze, potom to nebráni použitiu kovových predmetov (napr. gombíkov), pretože nie sú zaradené v kapitolách 50 až 63. Z toho istého dôvodu to nebráni použitiu zipsov, i keď zipsy obvykle obsahujú textilné materiály.

6.3. Pri uplatnení percentuálneho pravidla sa ale pri výpočte hodnoty použitých nepôvodných materiálov musí brať do úvahy hodnota materiálov nezaradených do kapitol 50 až 63.

Poznámka 7:

7.1. Na účely čísel ex 2707, 2713 až 2715, ex 2901, ex 2902 a ex 3403 sa výrazom „špecifické procesy“ rozumejú:

a) vákuová destilácia,
b) redestilácia pri veľmi starostlivom delení na
  frakcie,1)
c) krakovanie (štiepenie),
d) reforming (úprava),
e) extrakcia pomocou selektívnych rozpúšťadiel,
í) proces zahŕňajúci všetky nasledujúce operácie:
  reakcie s koncentrovanou kyselinou sírovou,
  oleom alebo sírnym anhydridom; neutralizácia
  alkalickými činidlami; odfarbovanie a čistenie
  prírodnou aktívnou zeminou, aktivovanou zemi-
  nou, aktivovaným drevným uhlím alebo bauxi-
  tom,
g) polymerizácia,
h) alkylácia,
i) izomerizácia.

7.2. Na účely čísel 2710, 2711 a 2712 sa výrazom „špecifické procesy“ rozumejú:

a)    vákuová destilácia,
b) redestilácia pri veľmi starostlivom delení na
  frakcie,1)
c) krakovanie (štiepenie),
d) reforming (úprava),
e) extrakcia pomocou selektívnych rozpúšťadiel,
í) proces zahŕňajúci všetky nasledujúce operácie:
  spracovanie koncentrovanou kyselinou sírovou,
  oleom alebo sírnym anhydridom; neutralizácia
  alkalickými činidlami; odfarbovanie a čistenie
  prírodnou aktívnou zeminou, aktivovanou zemi-
  nou, aktivovaným drevným uhlím alebo bauxi-
  tom,
g) polymerizácia,
h) alkylácia,
i) izomerizácia,
j) iba vo vzťahu k ťažkým olejom čísla ex 2710:
  odsírovanie vodíkom vedúce k redukcii najme-
  nej 85 % obsahu síry zo spracúvaného produktu
  (metóda ASTM D 1266-59T),
k) iba vo vzťahu k výrobkom čísla 2710: odstra-
  ňovanie parafínov inou metódou ako filtro-
  vaním,
l) iba vo vzťahu k ťažkým olejom čísla ex 2710:
  spracovanie pomocou vodíka pri tlaku nad 20
  bar a teplote nad 250 °C, s použitím katalyzáto-
  rov iných ako používaných pri odsírovaní, keď
  vodík v chemickej reakcii predstavuje aktívne
  činidlo. Ďalšie spracovanie mazacích olejov čísla
  ex 2710 pomocou vodíka (napr. dokončovacie
  úpravy vodou alebo odfarbovanie) s cieľom
  zlepšiť farbu alebo stálosť sa nepovažuje za špe-
  cifický proces,
m) iba vo vzťahu k vykurovacím olejom čísla
  ex 2710: atmosférická destilácia, pri ktorej
  destiluje menej ako 30 % objemu produktov pri
  teplote 300 °C vrátane strát (metóda ASTM D
  86),
n) iba vo vzťahu k ťažkým olejom iným, ako sú
  plynové a vykurovacie oleje čísla ex 2710: spra-
  covanie pomocou elektrického vyso-
  kofrekvenčného korónového výboja.

7.3. Na účely čísel ex 2707, 2713 až 2715, ex 2901, ex 2902 a ex 3403 jednoduché operácie, ako je čistenie, stáčanie, odsoľovanie, odvodňovanie, filtrovanie, farbenie, značkovanie, získanie obsahu síry miešaním výrobkov s rôznym obsahom síry, akákoľvek kombinácia týchto operácií, nie sú postačujúce na získanie pôvodu.

1) Pozri doplnkovú vysvetlivku 4(b) ku kapitole 27 kombinovanej nomenklatúry

Príloha II

OPRACOVANIE ALEBO SPRACOVANIE NEPÔVODNÝCH MATERIÁLOV, KTORÉ JE POTREBNÉ NA ZÍSKANIE ŠTATÚTU PÔVODU

TABULKA 02

Príloha 03

Príloha III

SPRIEVODNÉ OSVEDČENIE EUR. 1 A ŽIADOSŤ O SPRIEVODNÉ OSVEDČENIE EUR. 1

Pokyny pre tlač

1. Každé osvedčenie musí mať rozmery 210 x 297 mm s povolenou toleranciou –5 mm alebo +8 mm na dĺžku. Použitý papier musí byť biely, glejený na písanie, bez obsahu celulózy a nesmie vážiť menej ako 25 g/m2. Na pozadí musí mať vytlačený zelený gilošovaný vzor, aby sa dalo voľným okom rozpoznať akékoľvek mechanické alebo chemické sfalšovanie.

2. Kompetentné úrady zmluvných strán si môžu ponechať právo vlastného vytlačenia osvedčení alebo si ich môžu nechať vytlačiť u tlačiarov nimi schválených. V druhom prípade každé osvedčenie musí obsahovať zmienku o takomto schválení. Každé osvedčenie musí obsahovať meno a adresu tlačiara alebo trvalý znak, pomocou ktorého možno tlačiara identifikovať. Musí tiež obsahovať poradové číslo, predtlačené alebo nie, na účely identifikácie.

VZOR

Vzor 03-1

VZOR

Vzor 03-2

Príloha 04

Príloha IV

Príloha 04

Príloha 05

Príloha V

ALTERNATÍVNE PODMIENKY NA ZÍSKANIE ŠTATÚTU PÔVODU VO VZÁJOMNOM OBCHODE MEDZI ZMLUVNÝMI STRANAMI

Pravidlá uvedené v tejto prílohe sa použijú výhradne na účely preferenčného zaobchádzania podľa dohody a v súlade s ustanoveniami článkov 6, 17 (10) a 21 (7) tohto Protokolu.

Číslo HS Opis výrobku Opracovanie alebo spracovanie nepôvodných
materiálov nevyhnutné na získanie štatútu pôvodu
v obchode medzi zmluvnými stranami
(1) (2) (3)
kap. 06 Dreviny a iné rastliny; hľuzy, korene Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály
a podobné; rezané kvety a dekoratívna zaradené do iného čísla, ako je číslo výrobku
zeleň
kap. 07 Zelenina, jedlé rastliny, korene a hľuzy Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály
zaradené do iného čísla, ako je číslo výrobku
kap. 08 Jedlé ovocie a orechy; šupy citrusových Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály
plodov a melónov zaradené do iného čísla, ako je číslo výrobku
ex 1507 až 1515 Rastlinné oleje a ich frakcie:
- Ostatné, iné ako: Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály
zaradené do iného čísla, ako je číslo výrobku
-- Sójový, arašidový, palmový, kokosový,
z palmových jadier, babassový, tungový,
ojticikový olej, myrtový vosk a japonský
vosk, frakcie jojobového oleja a oleje na
technické alebo priemyselné účely, iné
ako na výrobu potravín na výživu ľudí
-- Tuhé frakcie, okrem frakcie jojobového
oleja
ex kap. 20 Prípravky zo zeleniny, ovocia, orechov Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály
alebo z iných častí rastlín; okrem: 2001, zaradené do iného čísla, ako je číslo výrobku
2004, 2005, 2006, 2007, ex 2008 a 2009
ex 2008 Orechy s prísadou cukru alebo alkoholu Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály
zaradené do iného čísla, ako je číslo výrobku
kap. 24 Tabak a vyrobené tabakové náhradky Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály
zaradené do iného čísla, ako je číslo výrobku
ex 2707 Oleje, v ktorých hmotnosť aromatických Výroba z materiálov akéhokoľvek čísla
zložiek presahuje hmotnosť
nearomatických zložiek, pričom sa tieto
oleje podobajú minerálnym olejom
získaným destiláciou vysokotepelného
uhoľného dechtu, pri ktorých viac ako
65 % objemových sa destiluje pri teplote
do 250 °C (vrátane zmesí lakového
benzínu a benzolu), na využitie pre
energetiku alebo na vykurovanie
2710 Minerálne oleje a oleje z bitúmenových Výroba z materiálov akéhokoľvek čísla
nerastov, iné ako surové; prípravky inde
neuvedené ani nezahrnuté, obsahujúce
najmenej 70 % alebo viac hmotnosti
minerálnych olejov alebo olejov
z bitúmenových nerastov, ak sú tieto oleje
podstatnou zložkou týchto prípravkov
ex 7003,
ex 7004 a
ex 7005
Sklo s nereflexnou vrstvou Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály
zaradené do iného čísla, ako je číslo výrobku
8482 Guľkové, valčekové alebo ihlové ložiská Výroba, pri ktorej
- hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje
40 % ceny výrobku zo závodu, a
- v rámci vyššie uvedenej hranice sú materiály
zaradené do rovnakého čísla ako výrobok použité
len do hodnoty 25 % ceny výrobku zo závodu