Oznámenie č. 27/1999 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky, ktorou sa menia niektoré ustanovenia Protokolu týkajúceho sa definície pojmu „pôvodné výrobky“ a metód administratívnej spolupráce uvedeného v článku 1 Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky z 21. decembra 1996, ktorou sa mení ustanovenie článku 1 Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o pravidlách pôvodu tovaru a metódach administratívnej spolupráce z 22. februára 1993

Čiastka 12/1999
Platnosť od 13.02.1999

27

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 7. decembra 1998 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky, ktorou sa menia niektoré ustanovenia Protokolu týkajúceho sa definície pojmu „pôvodné výrobky“ a metód administratívnej spolupráce uvedeného v článku 1 Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky z 21. decembra 1996, ktorou sa mení ustanovenie článku 1 Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o pravidlách pôvodu tovaru a metódach administratívnej spolupráce z 22. februára 1993 (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 118/1994 Z. z.).

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky, ktorou sa menia niektoré ustanovenia Protokolu týkajúceho sa definície pojmu „pôvodné výrobky“ a metód administratívnej spolupráce uvedeného v článku 1 Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky z 21. decembra 1996, ktorou sa mení ustanovenie článku 1 Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o pravidlách pôvodu tovaru a metódach administratívnej spolupráce z 22. februára 1993

Vláda Slovenskej republiky a vláda Českej republiky podľa ustanovení článku 9 Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o pravidlách pôvodu tovaru a metódach administratívnej spolupráce z 22. februára 1993 dohodli sa takto:

Článok 1

Protokol týkajúci sa definície pojmu „pôvodné výrobky“ a metód administratívnej spolupráce uvedený v článku 1 Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky z 21. decembra 1996, ktorou sa mení ustanovenie článku 1 Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o pravidlách pôvodu tovaru a metódach administratívnej spolupráce z 22. februára 1993 a prílohy k nemu sa týmto menia v zmysle a v súlade s prílohou, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto dohody.

Článok 2

Táto dohoda tvorí neoddeliteľnú súčasť Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o pravidlách pôvodu tovaru a metódach administratívnej spolupráce z 22. februára 1993.

Článok 3

Táto dohoda nadobudne platnosť 1. januára 1999.

Dané v Bratislave 7. decembra 1998 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom a českom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Ľudovít Černák v. r.

Za vládu

Českej republiky:

Miroslav Grégr v. r.

Příloha 01

PRÍLOHA

k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky, ktorou sa menia niektoré ustanovenia Protokolu týkajúceho sa definície pojmu „pôvodné výrobky“ a metód administratívnej spolupráce uvedeného v článku 1 Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky z 21. decembra 1996, ktorou sa mení ustanovenie článku 1 Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o pravidlách pôvodu tovaru a metódach administratívnej spolupráce z 22. februára 1993

Protokol týkajúci sa definície pojmu „pôvodné výrobky“ a metód administratívnej spolupráce uvedený v článku 1 Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky z 21. decembra 1996, ktorou sa mení ustanovenie článku 1 Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o pravidlách pôvodu tovaru a metódach administratívnej spolupráce z 22. februára 1993 a prílohy k nemu sa týmto menia takto:

1. V článku 1 písmeno i) znie:

i) „pridanou hodnotou" sa rozumie cena zo závodu znížená o colnú hodnotu všetkých použitých materiálov pôvodných v ostatných krajinách uvedených v článku 4 alebo ak colná hodnota nie je známa, alebo sa nedá zistiť, znížená o prvú cenu preukázateľne zaplatenú za tieto výrobky v zmluvnej strane,“.

2. Článok 3 sa vypúšťa.

3. Článok 4 vrátane nadpisu znie:

„Článok 4

Kumulácia pôvodu

1. Výrobky sa považujú za pôvodné v zmluvnej strane, ak sa tam získali použitím materiálov pôvodných v krajine, s ktorou zmluvná strana vykonáva dohodu o oblasti voľného obchodu uzatvorenú podľa článku XXIV Všeobecnej dohody o clách a obchode 1994 v súlade s ustanoveniami protokolu o pravidlách pôvodu, ktorý tvorí prílohu dohôd medzi zmluvnou stranou a každou z týchto krajín, za predpokladu, že opracovanie alebo spracovanie vykonané v tejto zmluvnej strane presahuje operácie uvedené v článku 7 tohto protokolu. Nie je nutné, aby sa tieto materiály podrobili dostatočnému opracovaniu alebo spracovaniu. Ustanovenia článku 2 tým nie sú dotknuté.

2. Ak opracovanie alebo spracovanie vykonané v zmluvnej strane nepresahuje operácie uvedené v článku 7, získaný výrobok sa považuje za pôvodný v tejto zmluvnej strane iba vtedy, ak tam pridaná hodnota je vyššia ako hodnota použitých materiálov pôvodných v ktorejkoľvek z krajín uvedených v odseku 1. Ak táto podmienka nie je splnená, získaný výrobok sa považuje za pôvodný v tej krajine, v ktorej pôvodné materiály použité pri výrobe v tejto zmluvnej strane predstavujú najvyššiu hodnotu.

3. Výrobky pôvodné v jednej z krajín uvedených v odseku 1, ktoré sa nepodrobili žiadnemu opracovaniu alebo spracovaniu v zmluvnej strane, si zachovajú svoj pôvod, ak sú vyvezené do niektorej z uvedených krajín.

4. Kumulácia ustanovená v tomto článku sa môže uplatniť len na materiály a výrobky, ktoré získali štatút pôvodu uplatnením pravidiel pôvodu identických s pravidlami v tomto protokole.“.

4. Článok 12 vrátane nadpisu znie:

„Článok 12

Územný princíp

1. Podmienky na získanie štatútu pôvodu ustanovené v hlave II musia byť v zmluvnej strane splnené po celý čas bez prerušenia okrem ustanovení článku 4 a odseku 3 tohto článku.

2. Ak sa pôvodný tovar vyvezený z jednej zo zmluvných strán do inej krajiny vracia späť, musí sa považovať okrem ustanovení článku 4 za nepôvodný, ak nemožno uspokojivo preukázať colným orgánom, že

a) späť dovážaný tovar je totožný s vyvezeným a

b) nebol podrobený inej operácii ako operácii nevyhnutnej na jeho uchovanie v dobrom stave v danej krajine alebo pri vývoze.

3. Získanie štatútu pôvodu podľa podmienok uvedených v hlave II nie je dotknuté opracovaním alebo spracovaním vykonaným mimo územia zmluvnej strany na materiáloch vyvezených zo zmluvnej strany a následne tam späť dovezených za predpokladu, že

a) uvedené materiály sú úplne získané v jednej zo zmluvných strán alebo sa podrobili opracovaniu alebo spracovaniu nad rámec nedostatočných operácií uvedených v článku 7 pred tým, ako sa vyviezli, a

b) možno uspokojivo preukázať colným orgánom, že

i) späť dovážaný tovar sa získal opracovaním alebo spracovaním vyvezených materiálov, a

ii) celková hodnota pridaná mimo zmluvnej strany uplatnením ustanovení tohto článku nepresahuje 10 % ceny zo závodu konečného výrobku, pre ktorý sa štatút pôvodu požaduje.

4. Na účely odseku 3 sa podmienky na získanie štatútu pôvodu podľa hlavy II neuplatnia na opracovanie alebo spracovanie vykonané mimo územia zmluvnej strany. Ak však pravidlo v prílohe II ustanovuje najvyššiu hodnotu všetkých použitých nepôvodných materiálov pri určení štatútu pôvodu konečného výrobku, celková hodnota nepôvodných materiálov použitých na území príslušnej strany spolu s celkovou pridanou hodnotou získanou mimo územia zmluvnej strany podľa ustanovení tohto článku nesmie presiahnuť uvedené percento.

5. Na účely uplatnenia ustanovení odsekov 3 a 4 sa “celkovou pridanou hodnotou„ rozumejú všetky náklady vzniknuté mimo zmluvnej strany vrátane hodnoty materiálov tam použitých.

6. Ustanovenia odsekov 3 a 4 sa nevzťahujú na výrobky, ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v prílohe II alebo ktoré sa môžu považovať za dostatočne opracované alebo spracované len uplatnením všeobecných hodnôt uvedených v článku 6 ods. 2.

7. Ustanovenia odsekov 3 a 4 sa nevzťahujú na výrobky patriace do kapitol 50 až 63 Harmonizovaného systému.

8. Akékoľvek opracovanie alebo spracovanie podľa ustanovení tohto článku vykonané mimo územia zmluvnej strany sa musí vykonať v režime pasívneho zušľachťovacieho styku alebo podľa obdobného postupu.“.

5. V článku 15 ods. 6 sa dátum „31. decembra 1998“ nahrádza dátumom „31. decembra 2000“.

6. V článku 26 sa odkaz „C2/CP3“ nahrádza odkazom „CN22/CN23“.

7. V prílohe I v poznámke 5.2. sa medzi „umelé chemické vlákna“ a „syntetické chemické strižové vlákna z polypropylénu“ vkladajú slová „elektricky vodivé vlákna“.

8. V prílohe I v poznámke 5.2. sa vypúšťa piaty príklad („Koberec so slučkami vyrobenými z umelej priadze a bavlnenej priadze a s jutovou podložkou je zmesovým výrobkom, pretože na jeho výrobu sú použité tri základné textilné materiály. Preto sa dajú použiť akékoľvek nepôvodné materiály, ktoré sú na vyššom stupni spracovania, ako pripúšťa pravidlo pôvodu, za predpokladu, že ich súhrnná hmotnosť nepresiahne 10 % celkovej hmotnosti textilných materiálov v tomto koberci. Jutová podložka a/alebo umelá priadza by sa mohli dovážať na vyššom stupni spracovania za predpokladu, že je splnené hmotnostné kritérium.“).

9. V prílohe II sa medzi pravidlá pre čísla HS 2202 a 2208 vkladá text:

Číslo HS Opis výrobku Opracovanie alebo spracovanie nepôvodných materiálov, ktoré je potrebné na získanie štatútu pôvodu
(1) (2) (3) alebo (4)
„2207 Etylalkohol nedenaturovaný s objemovým alkoholometrickým titrom 80 % alebo viac; etylalkohol a ostatné destiláty denaturované s akýmkoľvek alkoholometrickým titrom Výroba - z materiálov nezaradených do čísel 2207 alebo 2208". &nbsp

10. V prílohe II pravidlo pre kapitolu 57 znie:

„kap. 57 Koberce a iné textilné
podlahové krytiny:
- Z vpichovanej plsti Výroba z1)
- prírodných vlákien alebo
- chemických materiálov,
alebo textilnej vlákniny
Možno však použiť
- polypropylénový hodváb
čísla 5402,
- polypropylénové vlákna
čísla 5503 alebo 5506,
- polypropylénový káblik
čísla 5501, ktorého
označenie jednotlivého
hodvábu alebo vlákna
je menšie ako
9 decitexov za
predpokladu, že ich
hodnota nepresahuje
40 % ceny výrobku zo
závodu
- jutovú tkaninu, ktorá
sa môže použiť ako
podklad
- Z inej plsti Výroba z1)
- prírodných vlákien
nemykavých,
nečesaných, ani inak
nespracovaných na
spriadanie, alebo
- chemických materiálov
alebo textilnej vlákniny
- Ostatné Výroba z1)
- priadze z kokosových
alebo jutových*) vlákien,
- syntetickej alebo umelej
priadze,
- prírodných vlákien,
alebo
- chemických strižových
vlákien nemykaných,
nečesaných ani inak
nespracovaných na
spriadanie
Jutová tkanina sa môže
použiť ako podklad

*) Použitie priadze z jutových vlákien je možné od 1. júla 2000.".

11. V prílohe II pravidlo pre číslo HS 7006 znie:

„7006 Sklo čísel 7003, 7004
alebo 7005, ohýbané,
s brúsenými hranami,
ryté, vŕtané, smaltované
alebo inak opracované,
ale nie zarámované alebo
spojované s inými
materiálmi:
- ploché sklenené Výroba z materiálov
podložky potiahnuté (podložiek) čísla 7006
tenkým dielektrickým
filmom polovodičovej
čistoty v súlade
s normami SEMII*)
- ostatné Výroba z materiálov čísla
7001

*) SEMII – Semicontuctor Equipment and Materials Institute Incorporated".

12. V prílohe II pravidlo pre číslo HS 7601 znie:

„7601 Surový (neopracovaný) Výroba, pri ktorej &nbsp
&nbsp hliník - všetky použité materiály &nbsp
&nbsp &nbsp sú zaradené do iného &nbsp
&nbsp &nbsp čísla, ako je výrobok, a &nbsp
&nbsp &nbsp - hodnota všetkých &nbsp
&nbsp &nbsp použitých materiálov &nbsp
&nbsp &nbsp nepresahuje 50 % ceny &nbsp
&nbsp &nbsp výrobku zo závodu &nbsp
&nbsp &nbsp alebo &nbsp
&nbsp &nbsp výroba tepelným alebo &nbsp
&nbsp &nbsp elektrolytickým &nbsp
&nbsp &nbsp spracovaním &nbsp
&nbsp &nbsp z nelegovaného hliníka &nbsp
&nbsp &nbsp alebo hliníkového &nbsp
&nbsp &nbsp odpadu a šrotu". &nbsp