Oznámenie č. 60/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky, ktorou sa menia niektoré ustanovenia Protokolu týkajúceho sa definície pojmu „pôvodné výrobky“ a metód administratívnej spolupráce uvedeného v článku 1 Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky zo 7. decembra 1998, ktorou sa mení ustanovenie článku 1 Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky z 21. decembra 1996, ktorou sa mení ustanovenie článku 1 Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o pravidlách pôvodu tovaru a metódach administratívnej spolupráce z 22. februára 1993

Čiastka 27/2000
Platnosť od 23.02.2000
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 1. januára 2000 na základe článku 3.

60

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 8. novembra 1999 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky, ktorou sa menia niektoré ustanovenia Protokolu týkajúceho sa definície pojmu „pôvodné výrobky“ a metód administratívnej spolupráce uvedeného v článku 1 Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky zo 7. decembra 1998, ktorou sa mení ustanovenie článku 1 Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky z 21. decembra 1996, ktorou sa mení ustanovenie článku 1 Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o pravidlách pôvodu tovaru a metódach administratívnej spolupráce z 22. februára 1993.

Dohoda nadobudla platnosť 1. januára 2000 na základe článku 3.

Táto dohoda tvorí neoddeliteľnú súčasť Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o pravidlách pôvodu tovaru a metódach administratívnej spolupráce z 22. februára 1993 (oznámenie č. 118/1994 Z. z.).

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky, ktorou sa menia niektoré ustanovenia Protokolu týkajúceho sa definície pojmu
„pôvodné výrobky“ a metód administratívnej spolupráce uvedeného v článku 1 Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky zo 7. decembra 1998, ktorou sa mení ustanovenie článku 1 Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky z 21. decembra 1996, ktorou sa mení ustanovenie článku 1 Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o pravidlách pôvodu tovaru a metódach administratívnej spolupráce z 22. februára 1993

Vláda Slovenskej republiky a vláda Českej republiky podľa ustanovenia článku 9 Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o pravidlách pôvodu tovaru a metódach administratívnej spolupráce z 22. februára 1993

dohodli sa takto:

Článok 1

Protokol týkajúci sa definície pojmu „pôvodné výrobky“ a metód administratívnej spolupráce uvedený v článku 1 Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky zo 7. decembra 1998, ktorou sa mení ustanovenie článku 1 Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky z 21. decembra 1996, ktorou sa mení ustanovenie článku 1 Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o pravidlách pôvodu tovaru a metódach administratívnej spolupráce z 22. februára 1993 a prílohy k nemu sa týmto menia podľa prílohy, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto dohody.

Článok 2

Táto dohoda tvorí neoddeliteľnú súčasť Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o pravidlách pôvodu tovaru a metódach administratívnej spolupráce z 22. februára 1993.

Článok 3

Táto dohoda nadobudne platnosť 1. januára 2000.

Dané v Bratislave 8. novembra 1999 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom a českom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu Slovenskej republiky:

Ľubomír Harach v. r.

Za vládu Českej republiky:

Miroslav Grégr v. r.

PRÍLOHA

k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky, ktorou sa menia niektoré ustanovenia Protokolu týkajúceho sa definície pojmu „pôvodné výrobky“ a metód administratívnej spolupráce uvedeného v článku 1 Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky zo 7. decembra 1998, ktorou sa mení ustanovenie článku 1 Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky z 21. decembra 1996, ktorou sa mení ustanovenie článku 1 Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o pravidlách pôvodu tovaru a metódach administratívnej spolupráce z 22. februára 1993

Protokol týkajúci sa definície pojmu „pôvodné výrobky“ a metód administratívnej spolupráce uvedený v článku 1 Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky zo 7. decembra 1998, ktorou sa mení ustanovenie článku 1 Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky z 21. decembra 1996, ktorou sa mení ustanovenie článku 1 Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o pravidlách pôvodu tovaru a metódach administratívnej spolupráce z 22. februára 1993 a prílohy k nemu sa menia takto:

1. V článkoch 21 a 26 sa slovo „Ecu“ nahrádza slovom „euro“.

2. Článok 30 vrátane nadpisu znie:

„Článok 30

Sumy vyjadrené v euro

1. Sumy v národnej mene vyvážajúcej zmluvnej strany, ktoré zodpovedajú sumám vyjadreným v euro, určí vyvážajúca zmluvná strana a oznámi ich dovážajúcej zmluvnej strane.

2. Ak tieto sumy prevyšujú zodpovedajúce sumy určené dovážajúcou zmluvnou stranou, tá ich uzná za predpokladu, že výrobky sú fakturované v mene vyvážajúcej zmluvnej strany. Ak sú výrobky fakturované v mene niektorej z krajín uvedených v článku 4, dovážajúca zmluvná strana uzná sumu oznámenú touto krajinou.

3. Sumy vyjadrené v ktorejkoľvek národnej mene sú ekvivalentom tejto národnej meny voči euro podľa kurzu platného v prvý pracovný deň mesiaca októbra roku 1999.

4. Sumy vyjadrené v euro a ich ekvivalenty v národnej mene zmluvnej strany sa zmenia, ak o to zmluvná strana požiada. Pri preskúmavaní požiadavky Rada colnej únie zabezpečí, že sa sumy vyjadrené v národných menách neznížia, a posúdi potrebu zachovania účinkov týchto limitov v reálnych hodnotách. Na tento účel môže rozhodnúť aj o úprave súm vyjadrených v euro.“.

3. Článok 37 sa vypúšťa.

4. Príloha II sa mení takto:

a) Pravidlo pre číslo HS 1904 znie:

Číslo HS Opis výrobku Opracovanie alebo spracovanie nepôvodných materiálov, ktoré je potrebné na získanie štatútu pôvodu
(1) (2) (3) alebo (4)
1904 Výrobky z obilia získané napučaním alebo pražením (napr. pražené kukuričné vločky); obilniny (iné ako kukurica) v zrnách alebo vo forme vločiek, alebo inak spracované zrno (okrem múky a krupice), predvarené alebo inak pripravené, inde neuvedené ani nezahrnuté Výroba: - z materiálov nepatriacich do čísla 1806; - pri ktorej všetky použité obilniny a múka (okrem tvrdej pšenice a j ej derivátov a kukurice Zea indurata) už musia byť úplne získané;1) - pri ktorej hodnota akýchkoľvek použitých materiálov kap. 17 nepresahuje 30 % ceny výrobku zo závodu

1) Výnimka týkajúca sa kukurice Zea indurata sa bude uplatňovať do 31. 12. 2002.

b) Pravidlo pre číslo HS 2207 znie:

2207 Etylalkohol nedenaturovaný s objemovým alkoholometrickým titrom 80 % vol alebo väčším; etylalkohol a ostatné destiláty denaturované s akýmkoľvek alkoholometrickým titrom Výroba: - z materiálov nepatriacich do čísiel 2207 alebo 2208, - pri ktorej všetko použité hrozno alebo akékoľvek materiály získané z hrozna musia byť úplne získané, alebo ak všetky ostatné použité materiály sú už pôvodné, arak možno použiť do limitu 5 % objemu &nbsp

c) Pravidlo pre kapitolu HS 57 znie:

kapitola 57 Koberce a iné textilné podlahové krytiny: &nbsp
- Z vpichovanej plsti Výroba z1) - prírodných vlákien alebo - chemických materiálov, alebo textilnej vlákninyMožno však použiť: - polypropylénový hodváb čísla 5402 alebo - polypropylénové vlákna čísla 5503 alebo 5506, alebo - polypropylénový káblik čísla 5501, ktorého označenie vo všetkých prípadoch pre jednotlivý hodváb alebo vlákno je menšie ako 9 decitexov za predpokladu, že ich hodnota nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu
Jutovú tkaninu možno použiť ako podklad.
- Z inej plsti Výroba z1) - prírodných vlákien ne-mykaných alebo nečesaných, alebo inak nespracovaných na spriadame, alebo - chemických materiálov, alebo z textilnej vlákniny
- Z ostatných textilných materiálov Výroba z1) - kokosovej alebo jutovej priadze, - syntetickej alebo umelej priadze, - prírodných vlákien, alebo - chemických strižových vlákien nemykaných, nečesaných alebo inak nespracovaných na spriadanieJutovú tkaninu možno použiť ako podklad.

1) K osobitným podmienkam vzťahujúcim sa na výrobky zo zmesi textilných materiálov pozri úvodnú poznámku 5.

d) Pravidlo pre číslo HS 8401 znie:

ex 8401 Jadrové palivové články Výroba, pri ktorej všetky použité materiály sú zaradené do iného čísla ako výrobok1) Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 30 % ceny výrobku zo závodu

1) Toto pravidlo platí do 31. decembra 2005.

e) Medzi pravidlá pre čísla HS 9606 a 9612 sa vkladá pravidlo pre číslo 9608, ktoré znie:

9608 Guľôčkové perá; popisovače, značkovače a zvýrazňovače s plsteným hrotom alebo s iným pórovitým hrotom; plniace perá, rysovacie perá a iné perá; rydla na rozmnožovače; patentné ceruzky; rúčky na pero, rúčky na ceruzku a podobné výrobky; časti a súčasti týchto výrobkov vrátane ochranných krytov a príchytiek okrem výrobkov čísla 9609 Výroba, pri ktorej všetky použité materiály sú zaradené v inom čísle, ako je číslo výrobku. Možno však použiť oceľové perá (do rúčky) alebo hroty oceľových pier zaradené v rovnakom čísle &nbsp