Oznámenie č. 118/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o pravidlách pôvodu tovaru a metódach administratívnej spolupráce

Čiastka 33/1994
Platnosť od 17.05.1994
Účinnosť od 01.01.2001
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 22. februárom 1993 na základe článku 11 ods. 2.