Nové účinné předpisy

Zoznam predpisov, ktoré nadobudnú účinnosť v najbližšom období.


Účinnosť od Číslo Názov predpisu
01.06.2020 111/2020 Z. z. Novela nariadenia vlády o registrácii odrôd pestovaných rastlín v znení neskorších predpisov
05.06.2020 144/2020 Z. z. Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky č. k. PL. ÚS 13/2020-103 z 13. mája 2020 vo veci návrhu skupiny 34 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na pozastavenie účinnosti ustanovení § 63 ods. 18 písm. b) a c) a ods. 19 a 20 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov
05.06.2020 145/2020 Z. z. Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky č. k. PL. ÚS 13/2020-185 z 27. mája 2020 o zastavení konania vo veci návrhu skupiny 34 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nesúladu § 63 ods. 18 písm. b) a c) a ods. 19 a 20 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení účinnom do 17. mája 2020
10.06.2020 147/2020 Z. z. Uznesenie vlády Slovenskej republiky k návrhu na skončenie núdzového stavu, zrušenie uloženia pracovnej povinnosti na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti, zrušenie zákazu uplatňovania práva na štrajk niektorým pracovníkom a zrušenie zákazu uplatňovania práva pokojne sa zhromažďovať vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 114 z 15. marca 2020 a rozšíreného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 115 z 18. marca 2020, uznesením vlády Slovenskej republiky č. 169 z 27. marca 2020, uznesením vlády Slovenskej republiky č. 207 zo 6. apríla 2020 a uznesením vlády Slovenskej republiky č. 233 zo 16. apríla 2020
11.06.2020 148/2020 Z. z. Novela zákona o športe
11.06.2020 149/2020 Z. z. Zákon o mimoriadnych štátnych zárukách
11.06.2020 150/2020 Z. z. Novela nariadenia vlády, ktorým sa dočasne obnovuje kontrola hraníc na vnútorných hraniciach Slovenskej republiky
12.06.2020 151/2020 Z. z. Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí
13.06.2020 432/2019 Z. z. Novela vyhlášky o zákonných meracích jednotkách
15.06.2020 146/2020 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú obvody pôsobnosti obvodných banských úradov
15.06.2020 152/2020 Z. z. Novela nariadenia o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych služieb v súvislosti s ochorením COVID-19
17.06.2020 155/2020 Z. z. Novela zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
17.06.2020 156/2020 Z. z. Novela zákona o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením choroby COVID-19
17.06.2020 157/2020 Z. z. Novela zákona o sociálnom poistení a Zákonníka práce
18.06.2020 158/2020 Z. z. Novela zákonov v oblasti zdravotníctva v súvislosti s opatreniami súvisiacimi so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19
23.06.2020 154/2020 Z. z. Novela vyhlášky o autoškolách
23.06.2020 165/2020 Z. z. Novela zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach
23.06.2020 166/2020 Z. z. Nariadenie vlády o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody zdravotníckych pomôcok
23.06.2020 167/2020 Z. z. Nariadenie vlády o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody aktívnych implantovateľných zdravotníckych pomôcok
24.06.2020 171/2020 Z. z. Novela nariadenia o opatreniach na zabezpečenie výkonu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v súvislosti s ochorením COVID-19
24.06.2020 172/2020 Z. z. Novela nariadenia vlády o splatnosti poistného na sociálne poistenie vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19
27.06.2020 177/2020 Z. z. Novela vyhlášky o zaručenej konverzii
27.06.2020 178/2020 Z. z. Novela vyhlášky o zaručenej konverzii
30.06.2020 179/2020 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje spôsob kategorizácie a obsah bezpečnostných opatrení informačných technológií verejnej správy