21

VYHLÁŠKA

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

z 13. februára 2017,

ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) podľa § 40 ods. 1 písm. a) až e) a h) až l) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Základné pojmy

Na účely tejto vyhlášky sa rozumie

a) regulačným obdobím obdobie od roku 2017 do roku 2022,

b) rokom t rok, na ktorý sa určuje alebo platí cena,

c) rokom t+n n-tý rok nasledujúci po roku t,

d) rokom t-n n-tý rok predchádzajúci roku t,

e) objemovou jednotkou 1 m3 pitnej vody alebo 1 m3 odvedenej komunálnej odpadovej vody1) (ďalej len „odpadová voda“),

f) skupinou odberateľov2) pitnej vody odberatelia v lokalite, pre ktorých dodávka pitnej vody má rovnaký alebo podobný charakter a ktorým sa fakturuje rovnaká cena za výrobu a dodávku pitnej vody,

g) skupinou producentov3) odpadovej vody producenti v lokalite, od ktorých odvádzanie a čistenie odpadovej vody má rovnaký alebo podobný charakter a ktorým sa fakturuje rovnaká cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody,

h) distribúciou pitnej vody predaj pitnej vody iným regulovaným subjektom, ktorí dodávajú pitnú vodu odberateľovi,

i) opravou súhrn činností, ktorými sa odstraňujú následky poškodenia, opotrebenia celku, skupín alebo dielcov na účely uvedenia zariadenia do prevádzkyschopného stavu,

j) údržbou súhrn činností zabezpečujúcich technickú spôsobilosť a hospodárnosť prevádzky zariadenia, ktorými sa spomaľuje fyzické opotrebenie, predchádza sa jeho následkom a odstraňujú sa drobnejšie chyby, spravidla bez demontáže dielov a bez výmeny súčiastok.

§ 2

Rozsah cenovej regulácie

Cenová regulácia vo vodnom hospodárstve podľa tejto vyhlášky sa vzťahuje na

a) výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom,

b) výrobu a distribúciu pitnej vody verejným vodovodom,

c) dodávku pitnej vody verejným vodovodom,

d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou,

e) odvádzanie odpadovej vody verejnou kanalizáciou,

f) čistenie odpadovej vody privádzanej do čistiarne odpadových vôd verejnou kanalizáciou (ďalej len „čistenie odpadovej vody“).

§ 3

Spôsob vykonávania cenovej regulácie

Cenová regulácia vo vodnom hospodárstve podľa § 2 sa vykonáva určením spôsobu výpočtu maximálnej ceny.

§ 4

Rozsah, štruktúra a výška ekonomicky oprávnených nákladov

(1) Ekonomicky oprávnenými nákladmi sú

a) náklady na obstaranie vody z podzemných, povrchových vodárenských zdrojov alebo nákupom; za ekonomicky oprávnené náklady sa považujú platby a poplatky za odbery a nákup vody vo výške množstva dodanej pitnej vody pre všetkých odberateľov2) a za množstvo vody na technologické účely, vlastnú spotrebu a straty vody vo výške maximálne 25 % z množstva dodanej pitnej vody rovnomerne rozdelené vo všetkých prípadoch obstarania,

b) primerané technologické náklady,

c) osobné náklady,4) a to priemerné osobné náklady na jedného zamestnanca na rok t zohľadňujúce najviac výšku dosiahnutej priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky v roku t-2 zverejnenej na webovom sídle Štatistického úradu Slovenskej republiky,

d) náklady na plnenie povinností podľa osobitných predpisov,5)

e) odpisy hmotného majetku,6) ktorý bol obstaraný z vlastných zdrojov alebo úveru, okrem odpisov hmotného majetku podľa písmena g), najviac vo výške ustanovenej osobitným predpisom7) z jeho obstarávacej ceny8) a odpisy nehmotného majetku,6) ktorý bol obstaraný z vlastných zdrojov alebo úveru, okrem odpisov nehmotného majetku podľa písmena g), vo výške 25 % z obstarávacej ceny nehmotného majetku zahrnutého v účtovníctve; na účel cenovej regulácie pri prerušení odpisovania hmotného majetku a nehmotného majetku6) doba odpisovania plynie podľa osobitného predpisu,7) akoby odpisovanie nebolo prerušené,

f) odpisy hmotného a nehmotného majetku,6) ktorý bol obstaraný z prostriedkov Európskej únie, zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu vyššieho územného celku alebo z rozpočtu obce alebo nadobudnutý bezodplatným prevodom podľa osobitného predpisu,9) zaradeného do účtovníctva po 1. januári 2011, najviac vo výške 2 % jeho obstarávacej ceny8) bez možnosti prerušenia odpisovania až do nulovej zostatkovej hodnoty,

g) odpisy nadobudnutého už prevádzkovaného hmotného a nehmotného majetku,6) zaradeného do účtovníctva regulovaného subjektu po 1. júli 2009, vo výške rovnomerných odpisov7) z kúpnej ceny maximálne do výšky rovnomerných odpisov7) zo všeobecnej hodnoty hmotného majetku a nehmotného majetku10) stanovenej znaleckým posudkom,

h) nájomné za prenájom hmotného a nehmotného majetku, o ktorom účtuje vlastník a ktorý sa používa výhradne na regulovanú činnosť, preukázateľné zmluvou uzatvorenou medzi vlastníkom majetku a jeho nájomcom, najviac do preukázanej výšky odpisov podľa písmen e) až g); ak prenajatý hmotný majetok podlieha dani z nehnuteľností, najviac vo výške súčtu odpisov podľa písmen e) až g) a dane z nehnuteľností,

i) náklady na opravy a údržbu majetku využívaného na zabezpečenie regulovanej činnosti v rozsahu zabezpečujúcom výkon regulovanej činnosti v primeranej výške, okrem nákladov na technické zhodnotenie hmotného majetku a nehmotného majetku podľa osobitného predpisu,11)

j) úrok z úveru poskytnutého bankou alebo pobočkou zahraničnej banky12) na obstaranie hmotného majetku alebo nehmotného majetku, ktorý sa používa výhradne na regulovanú činnosť.

(2) Na účely kalkulácie ekonomicky oprávnených nákladov sú oprávnené aj režijné náklady na regulované činnosti na rok t zvýšené oproti určeným nákladom na rok t-1 najviac o hodnotu jadrovej inflácie (JPI), ktorá je aritmetickým priemerom hodnôt ukazovateľa „jadrová inflácia“ za mesiace júl až december roku t-2 a za január až jún roku t-1 zverejnených na webovom sídle Štatistického úradu Slovenskej republiky v časti „Jadrová a čistá inflácia – oproti rovnakému obdobiu minulého roku v %“. Do ekonomicky oprávnených nákladov na účely určenia cien podľa § 8 a 9 sa zahrnie podiel režijných nákladov do jednotlivých položiek kalkulácie ekonomicky oprávnených nákladov podľa pomeru dosiahnutých tržieb z jednotlivých činností k celkovým tržbám z roku t-2.

(3) Skutočná výška ekonomicky oprávnených nákladov sa zníži pri predaji hmotného majetku, ktorého odpisy boli uplatňované v cene, o kladný rozdiel predajnej ceny a zostatkovej ceny hmotného majetku podľa odseku 1 písm. e) až g). Ak sú náklady na výkony a služby, ktoré súvisia s regulovanou činnosťou uplatnené v kalkulácii ekonomicky oprávnených nákladov, potom sa výška skutočných ekonomicky oprávnených nákladov zníži aj o tržby získané za tieto výkony a služby, a to vo výške uplatnených ekonomicky oprávnených nákladov v kalkulácii ekonomicky oprávnených nákladov.

(4) Výška plánovaných ekonomicky oprávnených nákladov na rok t za regulovanú činnosť sa určuje najviac do výšky plánovaných ekonomicky oprávnených nákladov na rok t v návrhu ceny regulovaného subjektu.

(5) Ekonomicky oprávnenými nákladmi nie sú

a) sankcie,

b) náklady spojené s nevyužitými prevádzkami a výrobnými kapacitami,

c) odpisy nevyužívaného dlhodobého majetku, odpisy „goodwill“ a odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku vylúčeného z odpisovania,13)

d) odmeny členov štatutárneho orgánu a iných orgánov regulovaného subjektu za výkon funkcie, ktorí nie sú v pracovnoprávnom vzťahu s regulovaným subjektom,

e) platby poistného za poistenie zodpovednosti za škody spôsobené členmi štatutárnych orgánov a členmi iných orgánov regulovaného subjektu,

f) príspevky na životné poistenie, príspevky na účelové sporenie zamestnanca a príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie14) platené zamestnávateľom okrem príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie podľa odseku 1 písm. d),

g) odstupné a odchodné presahujúce výšku ustanovenú osobitným predpisom,15)

h) príspevky na stravovanie zamestnancov nad rozsah ustanovený osobitným predpisom,16)

i) cestovné náhrady nad rozsah ustanovený osobitným predpisom,17)

j) náklady na tvorbu sociálneho fondu nad rozsah ustanovený osobitným predpisom,18)

k) náklady na poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov nad rozsah ustanovený osobitným predpisom,19)

l) náklady na dobrovoľné poistenie osôb,

m) manká a škody na majetku vrátane škody zo zníženia cien nevyužiteľných zásob a likvidácie zásob,

n) náklady vyplývajúce z chýb vo výpočtoch, v kalkulačných prepočtoch alebo v účtovníctve, duplicitne účtované náklady,

o) náklady na reprezentáciu a dary,

p) odmeny a dary pri životných jubileách a pri odchode do dôchodku,

q) náklady na starostlivosť o zdravie zamestnancov a na vlastné zdravotnícke zariadenia nad rozsah ustanovený osobitným predpisom,20)

r) príspevky a náklady na rekreačné, regeneračné, rekondičné a ozdravné pobyty, ak povinnosť ich uhrádzania neustanovuje osobitný predpis,21)

s) náklady na údržbu a prevádzku vzdelávacích zariadení a rekreačných zariadení,

t) daň z nehnuteľnosti platená za vzdelávacie zariadenia a rekreačné zariadenia,

u) štipendiá poskytnuté študentom vysokých škôl a žiakom,

v) odpis nedobytnej pohľadávky,

w) tvorba rezerv nad rozsah ustanovený osobitným predpisom,22)

x) rozdiely zo zmien použitých účtovných metód a účtovných zásad,23)

y) tvorba opravných položiek,

z) náklady vynaložené na odstránenie nedostatkov zistených pri kolaudačnom konaní,

aa) náklady spojené s prípravou a zabezpečením nerealizovanej investičnej výstavby,

ab) straty z predaja dlhodobého majetku a zásob,

ac) zostatková cena predaného alebo vyradeného hmotného majetku a nehmotného majetku,

ad) náklady na reklamu alebo propagáciu uskutočňovanú formou podpory športových, kultúrnych a zábavných podujatí a iných činností,

ae) spotreba pohonných látok nad rozsah ustanovený osobitným predpisom,24)

af) náklady na výkon regulovanej činnosti, ktorý je realizovaný iným ako regulovaným subjektom, v ktorom má regulovaný subjekt majetkovú účasť, zistené podľa § 31 ods. 3 písm. d) zákona,

ag) straty z obchodov s finančnými a komoditnými derivátmi,

ah) úrazové dávky poskytované podľa osobitného predpisu,25)

ai) náklady súvisiace s vývozom a likvidáciou obsahu žúmp a septikov v čistiarni odpadových vôd,

aj) odpisy hmotného majetku obstaraného nad rozsah preukázateľne a nevyhnutne potrebný na výkon regulovanej činnosti súvisiaceho s terénnymi úpravami,

ak) náklady na opravy majetku súvisiace so spätnou úpravou povrchu nad rozsah preukázateľne a nevyhnutne zabezpečujúci úpravu do pôvodného stavu,

al) náklady vynaložené na obstaranie materiálu, služieb a činností nesúvisiacich s výkonom regulovanej činnosti,

am) ostatné náklady, ktoré nie sú uvedené v odseku 1.

§ 5

Spôsob určenia výšky primeraného zisku

(1) Primeraný zisk zohľadňuje rozsah potrebných investícií na zabezpečenie dlhodobej spoľahlivej, bezpečnej a efektívnej prevádzky sústavy, primeranú návratnosť prevádzkových aktív a stimuláciu stabilného dlhodobého podnikania.

(2) Výška primeraného zisku je určená ako miera výnosnosti regulačnej bázy aktív pred zdanením na regulačné obdobie, kde WACC je určená reálna miera výnosnosti regulačnej bázy aktív pred zdanením v percentách zaokrúhlená matematicky na dve desatinné miesta na regulačné obdobie a vypočítaná podľa vzorca

kde

T je sadzba dane z príjmov na rok t,

E je vlastné imanie v eurách k 31. decembru 2015,

D sú cudzie zdroje v eurách k 31. decembru 2015,

RD je reálna cena cudzích zdrojov (priemerná výška úverov poskytnutých nefinančným spoločnostiam na obdobie päť a viac rokov s výškou úveru nad 1 000 000 eur), ustanovuje sa vo výške 3,73 %,

RE je reálna cena vlastného kapitálu a vlastných zdrojov vypočítaná podľa vzorca

RE = RF + βLEV x (RM – RF),

kde

RF je výnosnosť bezrizikového aktíva, ustanovuje sa vo výške 3,03 %,

βLEV je vážený koeficient β, ktorý definuje citlivosť akcie spoločnosti na riziko trhu so zohľadnením sadzby dane z príjmov a podielu cudzích zdrojov vypočítaný podľa vzorca

kde

βUNLEV je nevážený koeficient bez vplyvu sadzby dane z príjmov a podielu cudzích zdrojov, ustanovuje sa vo výške 0,53,

D/E je pomer cudzích zdrojov ku vlastnému imaniu, ustanovuje sa vo výške 60 % v prospech cudzieho kapitálu,

(RM – RF) je celková riziková prémia, ustanovuje sa vo výške 4,54.

(3) Reálna miera výnosnosti regulačnej bázy aktív (WACC) pred zdanením sa na celé regulačné obdobie ustanovuje vo výške 6,47 %.

(4) Miera výnosnosti je určená konštantne na celé regulačné obdobie. Ak bude v jednotlivých parametroch odchýlka vyššia ako 10 %, miera výnosnosti regulačných aktív sa prehodnotí a zmena sa zverejní na webovom sídle úradu do 30. júna kalendárneho roku.

(5) Primeraný zisk pri výrobe, distribúcii a dodávke pitnej vody verejným vodovodom pre regulovaný subjekt, ktorého dodávka pitnej vody v roku t nepresiahne 1 000 000 m3, je ustanovený v § 8 ods. 5 a pri odvádzaní a čistení odpadovej vody verejnou kanalizáciou pre regulovaný subjekt, ktorého množstvo odvedenej odpadovej vody v roku t nepresiahne 1 000 000 m3, je ustanovený v § 9 ods. 5.

(6) Faktor efektivity X pre regulované činnosti na regulačné obdobie sa ustanovuje vo výške 3,5 %.

§ 6

Podklady návrhu ceny

(1) Súčasťou návrhu ceny sú:

a) výpočet a návrh maximálnych cien za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom, za výrobu a distribúciu pitnej vody verejným vodovodom alebo za dodávku pitnej vody verejným vodovodom (ďalej len „za výrobu a dodávku pitnej vody, za výrobu a distribúciu pitnej vody alebo za dodávku pitnej vody“) podľa § 8 ods. 1,

b) výpočet a návrh maximálnych cien za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou, za odvádzanie odpadovej vody verejnou kanalizáciou (ďalej len „za odvádzanie a čistenie odpadovej vody, za odvádzanie odpadovej vody“) alebo za čistenie odpadovej vody podľa § 9 ods. 1,

c) údaje potrebné na výpočet cien podľa písmen a) a b) vyplnené v prílohách č. 1 až 3,

d) údaje o hmotnom majetku a nehmotnom majetku zaradenom do účtovníctva, ktorý sa používa na vykonávanie regulovaných činností podľa prílohy č. 12,

e) prehľad projektovaných a skutočne využívaných kapacít vodárenského majetku v roku t-2 zaradeného do trvalej prevádzky podľa prílohy č. 15,

f) ďalšie podklady potrebné na posúdenie návrhu ceny úradom, ak podklady uvedené v písmenách a) až f) nie sú dostatočné na preukázanie nevyhnutnosti vynaloženia ekonomicky oprávnených nákladov a primeraného zisku.

(2) Ak sa návrh ceny predkladá regulovaným subjektom prvýkrát, súčasťou návrhu ceny sú:

a) výpočet priemernej ceny za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom (ďalej len „za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody“) podľa § 8 ods. 4, návrh maximálnej ceny za výrobu a dodávku pitnej vody, maximálnej ceny za výrobu a distribúciu pitnej vody, maximálnej ceny za dodávku pitnej vody podľa § 8 ods. 8 až 11,

b) výpočet priemernej ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou (ďalej len „za odvádzanie a čistenie odpadovej vody“) podľa § 9 ods. 4 a návrh maximálnej ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej vody, maximálnej ceny za odvádzanie odpadovej vody, maximálnej ceny za čistenie odpadovej vody podľa § 9 ods. 8 až 11,

c) údaje potrebné na výpočet cien podľa písmen a) a b) vyplnené v prílohách č. 1 až 4 a prílohách č. 7 až 11,

d) náklady a ekonomicky oprávnené náklady na regulované činnosti podľa § 4 podľa prílohy č. 5,

e) rozpis režijných nákladov podľa § 4 ods. 2 podľa prílohy č. 6,

f) zoznam právnických osôb, ktorým regulovaný subjekt na základe zmluvného vzťahu plánuje prevádzkovať verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu, s uvedením plánovaného množstva dodanej pitnej vody alebo odvedenej odpadovej vody na rok t,

g) prehľad plánovaných fakturovaných cien a príslušných množstiev dodanej pitnej vody alebo odvedenej odpadovej vody,

h) zoznam osôb, ktorým regulovaný subjekt plánuje distribuovať alebo čistiť vodu,

i) údaje o hmotnom a nehmotnom majetku, ktorý sa bude používať na vykonávanie regulovaných činností podľa prílohy č. 12,

j) prehľad investícií (investičnej výstavby) a prehľad investičných výdavkov týkajúcich sa regulovanej činnosti podľa prílohy č. 13,

k) vecný a finančný prehľad opráv a údržby podľa prílohy č. 14,

l) prehľad projektovaných a skutočne využívaných kapacít vodárenského majetku v členení podľa rokov jeho zaradenia podľa prílohy č. 15,

m) ďalšie podklady potrebné na posúdenie návrhu ceny úradom, ak podklady uvedené v písmenách a) až l) nie sú dostatočné na preukázanie nevyhnutnosti vynaloženia ekonomicky oprávnených nákladov a primeraného zisku.

(3) Ak sa regulovaným subjektom zabezpečuje prevádzka verejných vodovodov alebo verejných kanalizácií iným právnickým osobám, ktoré sú vlastníkmi týchto verejných vodovodov alebo verejných kanalizácií, ekonomicky oprávnené náklady sa uvádzajú v rozsahu podľa prílohy č. 9. V ekonomicky oprávnených nákladoch podľa prílohy č. 5 sa tieto náklady uplatnia priamo do celkových nákladov regulovaného subjektu a množstvo vody sa uvádza v údajoch podľa prílohy č. 3.

§ 7

Spôsob predkladania návrhu ceny

(1) Návrh ceny sa predkladá v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe elektronickým podaním do elektronickej schránky.25a) Vyplnené tabuľky podľa príloh č. 1 až 16 sa predkladajú v elektronickej podobe vo formáte, ktorý zachováva úplnú funkčnosť tabuľkového editora.

(2) Ak sa návrh ceny predkladá prvýkrát, súčasťou návrhu ceny na rok t sú podklady podľa § 6 ods. 2.

(3) Ak sa predkladá návrh ceny pre skupinu odberateľov alebo skupinu producentov, podklady sa predkladajú podľa § 6 ods. 1 alebo ods. 2 za každú lokalitu osobitne.

(4) Ak sa postupuje v cenovom konaní o zmene rozhodnutia podľa § 17 ods. 2 písm. d) zákona, ustanovenia o podkladoch návrhu ceny sa použijú primerane aj na návrh na zmenu cenového rozhodnutia.

(5) Vypočítané hodnoty sa na účely výpočtu cien matematicky zaokrúhľujú na štyri desatinné miesta, ak táto vyhláška neustanovuje inak.

§ 8

Spôsob výpočtu maximálnej ceny za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody a výšky primeraného zisku

(1) Maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody, maximálna cena za výrobu a distribúciu pitnej vody, maximálna cena za dodávku pitnej vody alebo maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody pre skupinu odberateľov2) v eurách na objemovú jednotku sa vypočíta podľa vzorca

ak (JPIt – X) < 0, na účely výpočtu maximálnej ceny sa hodnota rozdielu JPIt a X rovná nule,

kde

MCVt je maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody, maximálna cena za výrobu a distribúciu pitnej vody, maximálna cena za dodávku pitnej vody alebo maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody pre skupinu odberateľov2) v eurách na objemovú jednotku na rok t,

MCVt-1 je maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody, maximálna cena za výrobu a distribúciu pitnej vody, maximálna cena za dodávku pitnej vody alebo maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody pre skupinu odberateľov2) v eurách na objemovú jednotku schválená alebo určená v cenovom rozhodnutí na rok t-1, ktorá zohľadňuje ekonomicky oprávnené náklady a primeraný zisk,

JPIt je aritmetický priemer zverejnených hodnôt ukazovateľa „jadrová inflácia“ za posledných 12 mesiacov predchádzajúcich mesiacu, v ktorom sa návrh ceny predkladá, uvedených na webovom sídle Štatistického úradu Slovenskej republiky v časti „Jadrová a čistá inflácia – oproti rovnakému obdobiu minulého roku v percentách“,

X je faktor efektivity podľa § 5 ods. 6,

Yt je faktor investičného rozvoja určeného na podporu investícií do vodárenského majetku využívaného na výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody v eurách na objemovú jednotku vypočítaný podľa odseku 2,

NPZ je hodnota zmeny primeraného zisku v eurách na objemovú jednotku vypočítaná podľa odseku 3,

Z je hodnota zmeny nákladov v eurách na objemovú jednotku, ktorá sa vo výpočte použije, ak sa postupuje v cenovom konaní o zmene rozhodnutia podľa § 17 ods. 2 písm. d) zákona; hodnota zmeny vyjadruje zmenu ekonomických parametrov v roku t-1 a ekonomicky oprávnených nákladov podľa § 4 ods. 1 písm. c), ktoré ovplyvňujú ekonomicky oprávnené prevádzkové náklady NV regulovaného subjektu, z ktorých sa vychádzalo pri určení maximálnej ceny za výrobu a dodávku pitnej vody, za výrobu a distribúciu pitnej vody, za dodávku pitnej vody alebo za výrobu a dodávku pitnej vody pre skupinu odberateľov2) v eurách na objemovú jednotku a odôvodňuje sa analýzami v predloženom návrhu na zmenu cenového rozhodnutia.

(2) Faktor investičného rozvoja Yt sa vypočíta podľa vzorca

kde

OVt-1 je hodnota odpisov hmotného a nehmotného majetku a nájomného podľa § 4 ods. 1 písm. e) až h) v eurách využívaného výhradne na výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody skutočne zaradeného do účtovníctva do konca roka t-1,

QVTt-1 je skutočné množstvo dodanej pitnej vody v objemových jednotkách pre všetkých odberateľov v roku t-1 vrátane vlastnej spotreby,

OVMCV je hodnota odpisov hmotného a nehmotného majetku a nájomného podľa § 4 ods. 1 písm. e) až h) v eurách využívaného výhradne na výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody, ktoré sú uplatnené v maximálnej cene za výrobu a dodávku pitnej vody, maximálnej cene za výrobu a distribúciu pitnej vody, maximálnej cene za dodávku pitnej vody alebo maximálnej cene za výrobu a dodávku pitnej vody pre skupinu odberateľov2) schválenej alebo určenej v cenovom rozhodnutí na rok t-1; to platí aj pre prevádzkové spoločnosti, ktoré si takýto majetok prenajímajú,

QVTMCV je množstvo dodanej pitnej vody v objemových jednotkách pre všetkých odberateľov vrátane vlastnej spotreby uplatnené vo výpočte maximálnej ceny za výrobu a dodávku pitnej vody, maximálnej ceny za výrobu a distribúciu pitnej vody, maximálnej ceny za dodávku pitnej vody alebo maximálnej ceny za výrobu a dodávku pitnej vody pre skupinu odberateľov2) schválenej alebo určenej v cenovom rozhodnutí na rok t-1.

(3) Hodnota zmeny primeraného zisku NPZ sa vypočíta podľa vzorca

kde

PZt-1 je výška primeraného zisku v eurách vypočítaná podľa odseku 5, pričom najvyššia miera primeraného zisku je 0,08 eura na 1 m3 množstva dodanej pitnej vody v roku t-1 vrátane vlastnej spotreby, alebo podľa odseku 6; pri výpočte ceny za dodávku pitnej vody sa uplatní najviac polovica hodnoty PZt-1,

PZMCV je hodnota primeraného zisku v eurách na objemovú jednotku v maximálnej cene za výrobu a dodávku pitnej vody, maximálnej cene za výrobu a distribúciu pitnej vody, maximálnej cene za dodávku pitnej vody alebo maximálnej cene za výrobu a dodávku pitnej vody pre skupinu odberateľov2) schválenej alebo určenej v cenovom rozhodnutí na rok t-1.

(4) Ak regulovaný subjekt prvýkrát predkladá návrh na určenie maximálnej ceny za výrobu a dodávku pitnej vody, maximálnej ceny za výrobu a distribúciu pitnej vody, maximálnej ceny za dodávku pitnej vody alebo maximálnej ceny za výrobu a dodávku pitnej vody pre skupinu odberateľov2) v eurách na objemovú jednotku, priemerná cena sa vypočíta podľa vzorca

kde

PRVt je priemerná cena za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody v eurách na objemovú jednotku,

OVt sú odpisy hmotného a nehmotného majetku používaného na výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody a nájomné za prenájom hmotného a nehmotného majetku v eurách na rok t podľa § 4 ods. 1 písm. e) až h),

NVt sú ekonomicky oprávnené prevádzkové náklady v eurách na výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody v roku t okrem OVt,

QVTt je množstvo dodanej pitnej vody v objemových jednotkách pre všetkých odberateľov2) v roku t vrátane vlastnej spotreby,

PZt je výška primeraného zisku v eurách vypočítaná podľa odseku 5, pričom najvyššia miera primeraného zisku je 0,08 eura na 1 m3 množstva dodanej pitnej vody v roku t vrátane vlastnej spotreby, alebo podľa odseku 6; pri výpočte ceny za dodávku pitnej vody sa uplatní najviac polovica hodnoty PZt,

Kt je faktor využitia kapacity vodárenského majetku používaného na výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody podľa odseku 7.

(5) Výška primeraného zisku PZt v eurách sa vypočíta podľa vzorca

PZt = RAB2015 × WACCt,

kde

RAB2015 je účtovná hodnota (zostatková cena) hmotného majetku a nehmotného majetku v eurách v roku 2015 používaného na regulovanú činnosť podľa prílohy č. 12.

(6) Výška primeraného zisku PZt pre regulovaný subjekt, ktorého dodávka pitnej vody verejným vodovodom nepresiahne 1 000 000 m3, je maximálne 0,04 eura na 1 m3 množstva dodanej pitnej vody v roku t vrátane vlastnej spotreby.

(7) Hodnota faktora využitia vodárenského majetku používaného na výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody v eurách na objemovú jednotku sa vypočíta podľa vzorca

kde

nt-1 je koeficient využitia projektovanej kapacity vodárenského majetku používaného na výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody, ktorý sa vypočíta ako priemer podielov skutočne využívanej kapacity a celkovej projektovanej kapacity jednotlivého vodárenského majetku v roku t-1 podľa prílohy č. 15; vypočítaná hodnota sa matematicky zaokrúhli na dve desatinné miesta.

(8) Maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody MCVt v eurách na objemovú jednotku sa navrhuje tak, aby vážený priemer maximálnej ceny za výrobu a dodávku pitnej vody a maximálnej ceny za výrobu a distribúciu pitnej vody prepočítaný na objemovú jednotku neprekročil priemernú cenu na rok t vypočítanú podľa odseku 4. Maximálna cena za dodávku pitnej vody sa navrhuje najviac do výšky vypočítanej priemernej ceny. Pri návrhu maximálnej ceny sa prihliada na sociálne, environmentálne a ekonomické dôsledky úhrady za vodohospodárske služby, ako aj na geografické podmienky a klimatické podmienky príslušného regiónu.

(9) Ak regulovaný subjekt dodáva vodu inému regulovanému subjektu, návrh maximálnej ceny za výrobu a distribúciu pitnej vody sa predkladá tak, že maximálna cena za výrobu a distribúciu pitnej vody je cena znížená o priemerné náklady spojené s dodávkou pitnej vody konečným odberateľom.2)

(10) Návrh maximálnej ceny pre jednotlivé skupiny odberateľov2) sa predkladá tak, aby maximálne ceny zohľadňovali ekonomicky oprávnené náklady jednotlivých skupín odberateľov2) a výšku primeraného zisku.

(11) Ak sa návrh na určenie maximálnej ceny za výrobu a dodávku pitnej vody, maximálnej ceny za výrobu a distribúciu pitnej vody, maximálnej ceny za dodávku pitnej vody alebo maximálnej ceny za výrobu a dodávku pitnej vody pre skupinu odberateľov2) predkladá prvýkrát, vypočíta sa priemerná cena za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody v eurách na objemovú jednotku na rok t podľa odseku 4, pričom sa na výpočet použijú plánované údaje na rok t a návrh maximálnej ceny sa predkladá podľa odsekov 8 až 10.

§ 9

Spôsob výpočtu maximálnej ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej vody a výšky primeraného zisku

(1) Maximálna cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody, maximálna cena za odvádzanie odpadovej vody, maximálna cena za čistenie odpadovej vody alebo maximálna cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody pre skupinu producentov3) v eurách na objemovú jednotku sa vypočíta podľa vzorca

ak (JPIt – X) < 0, na účely výpočtu maximálnej ceny sa hodnota rozdielu JPIt a X rovná nule,

kde

MCSt je maximálna cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody, maximálna cena za odvádzanie odpadovej vody, maximálna cena za čistenie odpadovej vody alebo maximálna cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody pre skupinu producentov3) v eurách na objemovú jednotku na rok t,

MCSt-1 je maximálna cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody, maximálna cena za odvádzanie odpadovej vody, maximálna cena za čistenie odpadovej vody alebo maximálna cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody pre skupinu producentov3) v eurách na objemovú jednotku schválená alebo určená v cenovom rozhodnutí na rok t-1, ktorá zohľadňuje ekonomicky oprávnené náklady a primeraný zisk,

JPIt je aritmetický priemer zverejnených hodnôt ukazovateľa „jadrová inflácia“ za posledných 12 mesiacov predchádzajúcich mesiacu, v ktorom sa návrh ceny predkladá, uvedených na webovom sídle Štatistického úradu Slovenskej republiky v časti „Jadrová a čistá inflácia – oproti rovnakému obdobiu minulého roku v percentách,

X je faktor efektivity podľa § 5 ods. 6,

Yt je faktor investičného rozvoja určeného na podporu investícií do vodárenského majetku využívaného na odvádzanie a čistenie odpadovej vody v eurách na objemovú jednotku vypočítaný podľa odseku 2,

NPZ je hodnota zmeny primeraného zisku v eurách na objemovú jednotku vypočítaná podľa odseku 3,

Z je hodnota zmeny nákladov v eurách na objemovú jednotku, ktorá sa vo výpočte použije, ak sa postupuje v cenovom konaní o zmene rozhodnutia podľa § 17 ods. 2 písm. d) zákona; hodnota zmeny vyjadruje zmenu ekonomických parametrov v roku t-1 a ekonomicky oprávnených nákladov podľa § 4 ods. 1 písm. c), ktoré ovplyvňujú ekonomicky oprávnené prevádzkové náklady NS regulovaného subjektu a z ktorých sa vychádzalo pri určení maximálnej ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej vody, za odvádzanie odpadovej vody, za čistenie odpadovej vody alebo za odvádzanie a čistenie odpadovej vody pre skupinu producentov3) v eurách na objemovú jednotku a odôvodňuje sa analýzami v predloženom návrhu na zmenu cenového rozhodnutia.

(2) Faktor investičného rozvoja Yt sa vypočíta podľa vzorca

kde

OSt-1 je hodnota odpisov hmotného a nehmotného majetku a nájomného podľa § 4 ods. 1 písm. e) až h) v eurách využívaného výhradne na odvádzanie a čistenie odpadovej vody skutočne zaradeného do účtovníctva do konca roka t-1,

QSTt-1 je skutočné množstvo odvedenej a čistenej odpadovej pitnej vody v objemových jednotkách pre všetkých producentov v roku t-1 vrátane vlastnej produkcie,

OSMCS je hodnota odpisov hmotného a nehmotného majetku a nájomného podľa § 4 ods. 1 písm. e) až h) v eurách využívaného výhradne na odvádzanie a čistenie odpadovej vody, ktoré sú uplatnené v maximálnej cene za odvádzanie a čistenie odpadovej vody, maximálnej cene za odvádzanie odpadovej vody, maximálnej cene za čistenie odpadovej vody alebo maximálnej cene za odvádzanie a čistenie odpadovej vody pre skupinu producentov3) schválenej alebo určenej v cenovom rozhodnutí na rok t-1; to platí aj pre prevádzkové spoločnosti, ktoré si takýto majetok prenajímajú,

QSTMCS je skutočné množstvo odvedenej a čistenej odpadovej pitnej vody v objemových jednotkách pre všetkých producentov vrátane vlastnej produkcie uplatnené vo výpočte maximálnej ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej vody, maximálnej ceny za odvádzanie odpadovej vody, maximálnej ceny za čistenie odpadovej vody alebo maximálnej ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej vody pre skupinu producentov3) schválenej alebo určenej v cenovom rozhodnutí na rok t-1.“.

(3) Hodnota zmeny primeraného zisku NPZ sa vypočíta podľa vzorca

kde

PZt-1 je výška primeraného zisku v eurách vypočítaná podľa odseku 5, pričom najvyššia miera primeraného zisku je 0,10 eura na 1 m3 množstva odvedenej odpadovej vody v roku t-1 vrátane vlastnej produkcie, alebo podľa odseku 6; pri výpočte ceny za čistenie odpadovej vody sa uplatní najviac polovica hodnoty PZt-1,

PZMCS je hodnota primeraného zisku v eurách na objemovú jednotku v maximálnej cene za odvádzanie a čistenie odpadovej vody, maximálnej cene za odvádzanie odpadovej vody, maximálnej cene za čistenie odpadovej vody alebo maximálnej cene za odvádzanie a čistenie odpadovej vody pre skupinu producentov3) schválenej alebo určenej v cenovom rozhodnutí na rok t-1.

(4) Ak regulovaný subjekt prvýkrát predkladá návrh na určenie maximálnej ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej vody, maximálnej ceny za odvádzanie odpadovej vody, maximálnej ceny za čistenie odpadovej vody alebo maximálnej ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej vody pre skupinu producentov3) v eurách na objemovú jednotku, priemerná cena sa vypočíta podľa vzorca

kde

PRSt je priemerná cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody v eurách na objemovú jednotku,

OSt sú odpisy hmotného a nehmotného majetku a nájomné za prenájom hmotného a nehmotného majetku používaného na odvádzanie a čistenie odpadovej vody v eurách na rok t podľa § 4 ods. 1 písm. e) až h),

NSt sú ekonomicky oprávnené prevádzkové náklady v eurách na odvádzanie a čistenie odpadovej vody v roku t okrem OSt,

QSTt je množstvo odvedenej a čistenej odpadovej vody v objemových jednotkách pre všetkých producentov3) v roku t,

PZt je výška primeraného zisku v eurách vypočítaná podľa odseku 5, pričom najvyššia miera primeraného zisku je 0,10 eura na 1 m3 množstva odvedenej odpadovej vody v roku t vrátane vlastnej produkcie, alebo podľa odseku 6; pri výpočte ceny za čistenie odpadovej vody sa uplatní najviac polovica hodnoty PZt,

Kt je faktor využitia kapacity vodárenského majetku používaného na odvádzanie a čistenie odpadovej vody vypočítaný podľa odseku 7.

(5) Výška primeraného zisku PZt sa vypočíta podľa vzorca

PZt = RAB2015 × WACCt,

kde

RAB2015 je účtovná hodnota (zostatková cena) hmotného a nehmotného majetku v eurách v roku 2015 používaného na odvádzanie a čistenie odpadovej vody podľa prílohy č. 12.

(6) Výška primeraného zisku PZt pre regulovaný subjekt, ktorého odvedené a čistené množstvo odpadovej vody verejnou kanalizáciou nepresiahne 1 000 000 m3, sa ustanovuje maximálne vo výške 0,05 eura za 1m3 množstva odvedenej odpadovej vody v roku t vrátane vlastnej produkcie.

(7) Hodnota faktora využitia vodárenského majetku používaného na odvádzanie a čistenie odpadovej vody v eurách na objemovú jednotku sa vypočíta podľa vzorca

kde

nt-1 je koeficient využitia projektovanej kapacity vodárenského majetku používaného na odvádzanie a na čistenie odpadovej vody, ktorý sa vypočíta ako priemer podielov skutočne využívanej kapacity a celkovej projektovanej kapacity jednotlivého vodárenského majetku v roku t-1 podľa prílohy č. 15; vypočítaná hodnota sa matematicky zaokrúhli na dve desatinné miesta.

(8) Maximálna cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody MCSt sa navrhuje tak, aby vážený priemer maximálnej ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej vody a maximálnej ceny za čistenie odpadovej vody prepočítaný na objemovú jednotku neprekročil priemernú cenu na rok t vypočítanú podľa odseku 4. Maximálna cena za odvádzanie odpadovej vody alebo za čistenie odpadovej vody sa navrhuje najviac do výšky vypočítanej priemernej ceny. Pri návrhu maximálnej ceny sa prihliada na sociálne, environmentálne a ekonomické dôsledky úhrady za vodohospodárske služby, ako aj na geografické podmienky a klimatické podmienky príslušného regiónu.

(9) Ak regulovaný subjekt čistí odpadovú vodu odvádzanú od iného regulovaného subjektu, návrh maximálnej ceny za čistenie odpadovej vody sa predkladá tak, že maximálna cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody je cena znížená o priemerné náklady spojené s odvádzaním odpadovej vody od konečných producentov.3)

(10) Maximálne ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej vody pre jednotlivé skupiny producentov3) v eurách na objemovú jednotku sa navrhujú tak, aby zohľadňovali ekonomicky oprávnené náklady jednotlivých skupín producentov3) a výšku primeraného zisku.

(11) Ak sa návrh na určenie maximálnej ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej vody, za odvádzanie odpadovej vody, za čistenie odpadovej vody alebo za odvádzanie a čistenie odpadovej vody pre skupinu producentov3) predkladá prvýkrát, vypočíta sa priemerná cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody v eurách na objemovú jednotku na rok t podľa odseku 4, pričom sa na výpočet použijú plánované údaje na rok t a návrh maximálnej ceny sa predkladá podľa odsekov 8 až 10.

§ 10

Podmienky vykonávania regulovaných činností v súvislosti s uplatňovaním ceny

(1) Ak sa množstvo dodanej pitnej vody alebo množstvo odvedenej odpadovej vody určuje podľa meradla,26) alebo ak sa množstvo odvedenej odpadovej vody určuje podľa meradla na dodávku pitnej vody, odpočet stavu meradiel sa vykoná najneskôr do 30 dní od zmeny ceny. Odpočet stavu meradla sa vykoná najmenej jedenkrát ročne, v bytových domoch27) do 31. decembra. Pri zmene ceny, ak sa cena schválená alebo určená v cenovom rozhodnutí uplatní pred vykonaním odpočtu stavu meradla, na výpočet množstva dodanej pitnej vody alebo množstva odvedenej odpadovej vody pre uplatnenie maximálnej ceny sa použije údaj o priemernej dennej spotrebe vody v objemovej jednotke matematicky zaokrúhlenej na tri desatinné miesta za obdobie medzi posledným bezprostredne predchádzajúcim odpočtom stavu meradla a prvým odpočtom stavu meradla po zmene maximálnej ceny.

(2) Ak pri ročnom vyúčtovaní za dodávku pitnej vody alebo za odvádzanie odpadovej vody regulovaným subjektom vznikne preplatok, odberateľovi alebo producentovi sa vráti do 14 dní odo dňa splatnosti vyúčtovacej faktúry, ak nie je zmluvne dohodnuté inak.

§ 11

Spôsob určenia ceny a obsah oznámenia obce o cene

(1) Maximálna cena za regulovanú činnosť sa regulovaným subjektom, ktorým je obec podľa § 14 ods. 8 zákona, vypočíta postupom podľa § 8 ods. 1 a 2 alebo § 9 ods. 1 a 2.

(2) Ak maximálnu cenu za regulovanú činnosť vypočítava regulovaný subjekt, ktorým je obec, podľa § 14 ods. 8 zákona prvýkrát, postupuje sa podľa § 8 ods. 4, 6, 8 až 11 alebo § 9 ods. 4, 6, 8 až 11.

(3) Oznámenie obce o cene podľa § 14 ods. 8 zákona obsahuje

a) názov obce, jej sídlo a identifikačné číslo,

b) číslo potvrdenia o registrácii podľa § 23 zákona,

c) maximálnu cenu za regulovanú činnosť podľa odseku 1 alebo odseku 2 v eurách na objemovú jednotku,

d) dátum,

e) meno, priezvisko a funkciu oprávnenej osoby,

f) podpis oprávnenej osoby.

(4) K oznámeniu obce o cene sa prikladajú podklady podľa § 6 ods. 1 alebo 2 písm. a) až d) a i) až l).

§ 12

Rozsah, spôsob a termíny predkladania skutočných údajov

(1) Do 31. mája sa predkladajú skutočné údaje za predchádzajúci rok osobitne za každú regulovanú činnosť, a to

a) uvedené v tabuľkách podľa príloh č. 1 až 4 a 7 až 10,

b) náklady a ekonomicky oprávnené náklady podľa § 4 v rozsahu podľa prílohy č. 5,

c) rozpis režijných nákladov podľa § 4 ods. 2 v rozsahu podľa prílohy č. 6,

d) prehľad výnosov za príslušné regulované činnosti podľa prílohy č. 11,

e) údaje o hmotnom majetku a nehmotnom majetku, ktorý sa používal na vykonávanie každej regulovanej činnosti podľa príloh č. 12,

f) prehľad realizovaných investícií a investičných výdavkov týkajúcich sa každej regulovanej činnosti podľa prílohy č. 13,

g) vecný a finančný prehľad realizovaných opráv a údržby podľa prílohy č. 14,

h) prehľad projektovaných a skutočne využívaných kapacít vodárenského majetku podľa prílohy č. 15,

i) zoznam právnických osôb, ktorým regulovaný subjekt na základe zmluvného vzťahu prevádzkoval verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu s uvedením množstva dodanej pitnej vody alebo odvedenej odpadovej vody,

j) prehľad fakturovaných cien vrátane príslušných celkových množstiev dodanej pitnej vody alebo odvedenej odpadovej vody,

k) zoznam regulovaných subjektov, ktorým regulovaný subjekt distribuoval pitnú vodu alebo čistil odpadovú vodu,

l) prehľad nevyužívaného dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku na každú regulovanú činnosť v členení podľa odpisových skupín vrátane ročných odpisov a v členení na obstarávaciu cenu, oprávky a zostatkovú cenu.

(2) Ak dodávka pitnej vody na rok t je väčšia ako 1 000 000 m3 alebo ak množstvo odvedenej odpadovej vody na rok t je väčšie ako 1 000 000 m3, predkladajú sa do 31. mája nasledujúceho kalendárneho roka aj údaje za predchádzajúci rok na sledovanie strát pitnej vody vo verejných vodovodoch podľa prílohy č. 16.

(3) Skutočné údaje podľa odsekov 1 a 2 sa predkladajú v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe elektronickým podaním do elektronickej schránky. Vyplnené tabuľky podľa príloh č. 1 až 16 sa predkladajú v elektronickej podobe vo formáte, ktorý zachováva úplnú funkčnosť tabuľkového editora.

(4) Skutočné údaje podľa odsekov 1 a 2 sa predkladajú osobitne za každú lokalitu a za každú regulovanú činnosť, ak v cenovom rozhodnutí sú určené alebo schválené ceny pre viac lokalít.

§ 13

Spôsob sledovania ekonomicky oprávnených nákladov v súvislosti s uplatňovaním ceny

Ekonomicky oprávnené náklady sa sledujú v rozsahu podľa príloh č. 5 a 6 osobitne za každú regulovanú činnosť za obdobie kalendárneho roka bez ohľadu na účtovné obdobie, za ktoré sa zostavuje účtovná závierka.


§ 14

Prechodné ustanovenia

(1) Podľa tejto vyhlášky sa prvýkrát postupuje pri vykonávaní cenovej regulácie na rok 2017.

(2) Do dňa doručenia cenového rozhodnutia regulovanému subjektu na rok 2017 sa uplatní cena schválená cenovým rozhodnutím na roky 2014 až 2016; rovnako sa postupuje, ak cena nie je určená.

(3) Návrhy cien na prvý rok regulačného obdobia podané podľa zákona do účinnosti tejto vyhlášky sa považujú za návrhy cien podané podľa tejto vyhlášky a posúdia sa v súlade s touto vyhláškou.

§ 14a

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 15. októbra 2021

(1) Ak v konaní o cenovej regulácii nie je schválená cena na rok 2022 do 31. decembra 2021, do dňa doručenia cenového rozhodnutia regulovanému subjektu sa na rok 2022 uplatní cena schválená cenovým rozhodnutím na roky 2017 až 2021; rovnako sa postupuje, ak cena nie je určená alebo zmenená.

(2) Ak regulovaný subjekt, ktorý je držiteľom potvrdenia o registrácii, nemá vydané potvrdenie o cene na rok 2022 do 31. decembra 2021, cena určená v potvrdení o cene na roky 2017 až 2021 sa uplatní aj na rok 2022.

§ 15

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 225/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou.

§ 16

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


v z. Miroslav Čelinský v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 2 písm. e) zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 230/2005 Z. z.

2) § 4 ods. 3 zákona č. 442/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

3) § 4 ods. 4 zákona č. 442/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

4) § 66 opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva (oznámenie č. 740/2002 Z. z.) v znení opatrenia č. MF/25814/2006-74 z 12. decembra 2006 (oznámenie č. 671/2006 Z. z.).

5) Napríklad zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, zákon č. 442/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 13 ods. 3 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov.

6) § 22 až 29 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

7) § 27 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

8) § 25 ods. 1 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. v znení zákona č. 504/2009 Z. z.

9) § 23 ods. 2 písm. d) zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

10) Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov.

11) § 29 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

12) § 2 ods. 1, 5 a 8 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

13) § 23 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

14) Zákon č. 650/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

15) § 76 a 76a Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.

16) § 152 Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.

17) Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.

18) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.

19) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov.

20) Zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.

21) Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

22) § 20 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

23) § 59 ods. 13 opatrenia č. 23054/2002-92 (oznámenie č. 740/2002 Z. z.) v znení opatrenia č. MF/26312/2009-74 (oznámenie č. 518/2009 Z. z.).

24) § 19 ods. 2 písm. l) zákona č. 595/2003 Z. z. v znení zákona č. 60/2009 Z. z.

25) § 13 ods. 3 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

25a) § 3 písm. l) a § 11 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov.

26) § 3 ods. 1 písm. a) a § 4 ods. 1 vyhlášky č. 397/2003 Z. z.

27) § 2 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 21/2017 Z. z.

Údaje potrebné na výpočet ceny za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody

Názov a sídlo regulovaného subjektu:

Ukazovateľ euro/m3PRVMCVVážený priemer cienMCV0MCV1MCV2MCV3MCV4
Rok t
PZNVOVOVmcvKYNPZZ
Rok t

Vysvetlivky:

PRV - priemerná cena za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody v eurách na objemovú jednotku

MCV - maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody alebo za dodávku pitnej vody v eurách na objemovú jednotku

Vážený priemer cien - vážený priemer maximálnej ceny za výrobu a dodávku pitnej vody a maximálnej ceny za výrobu a distribúciu pitnej vody prepočítaný na objemovú jednotku

MCV0 - maximálna cena za výrobu a distribúciu pitnej vody v eurách na objemovú jednotku

MCV1 až MCV4 - maximálne ceny podľa skupín odberateľov v eurách na objemovú jednotku

PZ - výška primeraného zisku v eurách

NV - ekonomicky oprávnené prevádzkové náklady na výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody podľa § 4 okrem OV v eurách

OV - odpisy z majetku v eurách podľa § 4 ods. 1 písm. e) až h)

OVMCV - odpisy z majetku v eurách podľa § 4 ods. 1 písm. e) až h) v cene schválenej alebo určenej v cenovom rozhodnutí na rok t-1

K - faktor využitia kapacity vodárenského majetku v eurách na objemovú jednotku

Y - faktor investičného rozvoja v eurách na objemovú jednotku

NPZ - hodnota zmeny primeraného zisku v eurách na objemovú jednotku

Z - hodnota zmeny nákladov v eurách na objemovú jednotku

Vypracoval: (meno, priezvisko, funkcia)Schválil: (meno, priezvisko, funkcia)Dátum:

Príloha č. 2 k vyhláške č. 21/2017 Z. z.

Údaje potrebné na výpočet ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej vody

Názov a sídlo regulovaného subjektu:

Ukazovateľ euro/m3PRSMCSVážený priemer cienMC S0MCS1MCS2MCS3MCS4
Rok t
PZNSOSOSmcsKYNPZZ
Rok t

Vysvetlivky:

PRS - priemerná cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody v eurách na objemovú jednotku

MCS - maximálna cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody v eurách na objemovú jednotku

Vážený priemer cien - vážený priemer maximálnej ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej vody a maximálnej ceny za čistenie odpadovej vody prepočítaný na objemovú jednotku

MCS0 - maximálna cena za čistenie odpadovej vody v eurách na objemovú jednotku

MCS1 ažMCS4 - maximálne ceny podľa skupín producentov v eurách na objemovú jednotku

PZ - výška primeraného zisku v eurách

NS - ekonomicky oprávnené prevádzkové náklady za odvádzanie a čistenie odpadovej vody okrem OS v eurách

OS - odpisy z majetku v eurách podľa § 4 ods. 1 písm. e) až h)

OSMCS - odpisy z majetku v eurách podľa § 4 ods. 1 písm. e) až h) v cene schválenej alebo určenej v cenovom rozhodnutí na rok t-1

K - faktor využitia kapacity vodohospodárskeho majetku v eurách na objemovú jednotku

Y - faktor investičného rozvoja v eurách na objemovú jednotku

NPZ - hodnota zmeny primeraného zisku v eurách na objemovú jednotku

Z - hodnota zmeny nákladov v eurách na objemovú jednotku

Vypracoval: (meno, priezvisko, funkcia)Schválil: (meno, priezvisko, funkcia)Dátum:

Príloha č. 3 k vyhláške č. 21/2017 Z. z.

Údaje potrebné na výpočet ceny za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody

Názov a sídlo regulovaného subjektu:

Ukazovateľ m3QVTQVPQVAQVVQVOQVDQVXQVlQV2QV3QV4
Rok t
Ukazovateľ m3QSTQSPQSAQSCQSOQSZQSDQSXQSlQS2QS3
Rok t

Vysvetlivky:

QVT alebo QST - celkové množstvo dodanej pitnej vody, ktoré sa vypočíta podľa vzorca QVT = QVP+QVA+QW+QVO alebo celkové množstvo odvedenej a čistenej odpadovej vody, okrem množstva vody, ktoré súvisí s vývozom a likvidáciou obsahu žúmp a septikov v čistiarní odpadovej vody, ktoré sa vypočíta podľa vzorca QST = QSP + QSA + QSC + QSO + QSZ

QVP alebo QSP - množstvo pitnej vody, ktoré regulovaný subjekt spotrebuje na inú ako regulovanú činnosť, napríklad v školiacich a rekreačných zariadeniach a pod. alebo množstvo vlastnej produkcie odpadovej vody regulovaného subjektu z inej ako regulovanej činnosti

QVA alebo QSA - množstvo pitnej vody dodanej domácnostiam a ostatným odberateľom okrem QVO alebo množstvo odvedenej a čistenej odpadovej vody od domácností a ostatných producentov s výnimkou QSO a QSZ

QVV - množstvo distribuovanej pitnej vody iným regulovaným subjektom

QSC - množstvo čistenej odpadovej vody odvádzanej od iného regulovaného subjektu

QVO - množstvo pitnej vody dodanej domácnostiam a ostatným odberateľom (vyčlenené z QVD a QVX), ak je verejný vodovod prevádzkovaný na základe zmluvného vzťahu regulovaného subjektu s vlastníkom verejného vodovodu (obcou)

QSO - množstvo odvedenej a čistenej odpadovej vody (vyčlenené z QSD a QSX okrem QSZ) zodpovedajúce oprávneným nákladom uplatneným v kalkulácii ekonomicky oprávnených nákladov (príloha č. 5 alebo príloha č.10) akje verejná kanalizácia prevádzkovaná na základe zmluvného vzťahu s iným vlastníkom (obcou)

QSZ - množstvo fakturovanej odpadovej vody z povrchového odtoku vyčlenené z QSD a QSX

QVD alebo QSD - množstvo pitnej vody dodanej domácnostiam alebo množstvo odpadovej vody odvedenej z domácností vrátane množstva fakturovanej odpadovej vody z povrchového odtoku

QVX alebo QSX - množstvo pitnej vody dodanej ostatným odberateľom alebo množstvo odpadovej vody odvedenej od ostatných producentov vrátane množstva fakturovanej odpadovej vody z povrchového odtoku

QV laž QV 4 alebo QSl až QS3 - množstvá zodpovedajúce určeným skupinám odberateľov alebo množstvá zodpovedajúce určeným skupinám producentov

Vypracoval: (meno, priezvisko, funkcia) Schválil: (meno, priezvisko, funkcia) Dátum:

Príloha č. 4 k vyhláške č. 21/2017 Z. z.

Spoločné údaje

Názov a sídlo regulovaného subjektu: Tabuľka č. 1

Priemerný počet zamestnancov Priemerné osobné náklady na jedného zamestnanca za rok (v eurách/rok) Priemerná mesačná mzda na jedného zamestnanca (v eurách/mesiac) Produktivita práce (z tržieb) na jedného zamestnanca za rok (v eurách/rok) Objem odvedenej a čistenej odpadovej vody (v m3)
Pitná vodaOdpadová vodaPitná vodaOdpadová vodaPitná vodaOdpadová vodaPitná vodaOdpadová vodaZ povrchového odtoku fakturovanáNečistenáČistená
Rok t

Vysvetlivky: V stĺpci "Priemerný počet zamestnancov" sa uvádza priemerný počet zamestnancov, ktorí zabezpečujú výlučne regulované činnosti a podiel režijných zamestnancov v pomere, v akom sú tržby z jednotlivých regulovaných činností k celkovým tržbám regulovaného subjektu.

V stĺpcoch ,pitná voda" sa uvádzajú údaje, ktoré sa týkajú výroby, dodávky a distribúcie pitnej vody. V stĺpcoch „Odpadová voda" sa uvádzajú údaje, ktoré sa týkajú odvádzania a čistenia odpadovej vody.

Tabuľka č. 2

Celkový objem vody (odobratá z VZ a nakúpená v m3) Z toho Znížený objem na účely kalkulácie ekonomicky oprávnených nákladov Počet odberateľov (dodávka pitnej vody) Počet producentov (odvádzanie odpadovej vody)
Objem podzemnej vody (v m3)Objem povrchovej vody (v m3)Objem nakúpenej vody (v m3)Objem podzemnej vody (v m3)Objem povrchovej vody (v m3)Objem nakúpenej vody (v m3)DomácnostiOdberatelia okrem domácnostíDomácnostiProducenti okrem domácností
Rok t

VZ — vodný zdroj

Vypracoval: (meno, priezvisko, funkcia) Schválil: (meno, priezvisko, funkcia) Dátum:

Príloha č. 5 k vyhláške č. 21/2017 Z. z.

Náklady a ekonomicky oprávnené náklady na regulované činnosti podľa § 4 v tisicoch eur

Názov a sídlo regulovaného subjektu:

P.č. Ukazovateľ Náklady celkom Regulované činnosti spolu Ekonomicky oprávnené náklady Ostatné činnosti
Pitná vodaOdpadová voda
1.Spotreba materiálu
2.Platby a poplatky za odber vodyx
z toho: platby za odber povrchovej vodyx
poplatky za odber podzemnej vodyx
platba za nákup pitnej vodyx
3.Poplatky za vypúšťanie odpadových vôdx
4.Spotreba energií
5.Dodávateľské opravy
6.Ostatné služby
7.Osobné náklady
z toho: mzdové náklady
zákonné sociálne poistenie a starobné dôchodkové sporenie
zákonné sociálne náklady
8.Dane a poplatky
9.Ostatné prevádzkové náklady
10.Odpisy DHM a DNM
11.Náklady podľa § 4 ods. 1 písm. h)
12.Finančné náklady
z toho: úroky z úveru
13.Náklady celkom (r. 1 až r. 12)
z toho: vlastné opravy
režijné náklady

Vysvetlivky:

V stĺpci „Pitná voda" sa uvádzajú údaje, ktoré sa týkajú výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody. V stĺpci „Odpadová voda" sa uvádzajú údaje, ktoré sa týkajú odvádzania a čistenia odpadovej

vody. V riadku „režijné náklady" sa uvádzajú náklady správnej réžie zahrnuté v jednotlivých položkách tabuľky. V stĺpci „Ostatné činnosti" sa uvádzajú náklady nad stanovený rozsah EON,

ekonomicky neoprávnené náklady a náklady na ostatné činnosti regulovaného subjektu. V stĺpci „Náklady celkom" v riadku 13 sa uvádzajú celkové náklady regulovaného subjektu.

DHM - dlhodobý hmotný majetok, DNM - dlhodobý nehmotný majetok, EON — ekonomicky oprávnené náklady.

Vypracoval: (meno, priezvisko, funkcia) Schválil: (meno, priezvisko, funkcia) Dátum:

Príloha č. 6 k vyhláške č. 21/2017 Z. z.

Rozpis režijných nákladov podľa § 4 ods. 2 v tisícoch eur

Názov a sídlo regulovaného subjektu:

P.č. Ukazovateľ Regulované činnosti Ekonomicky oprávnené náklady
Pitná vodaOdpadová voda
1.Spotreba materiálu
2.Spotreba energií
3.Dodávateľské opravy
4.Ostatné služby
5.Osobné náklady
z toho: mzdové náklady
zákonné sociálne poistenie a starobné dôchodkové sporenie
zákonné sociálne náklady
6.Dane a poplatky
7.Ostatné prevádzkové náklady
8.Odpisy DHM a DNM
9.Finančné náklady
z toho: úroky z úveru
10.Režijné náklady celkom (r. 1 až r. 9)

V stĺpci „Pitná voda" sa uvádzajú údaje, ktoré sa týkajú výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody. V stĺpci „Odpadová voda" sa uvádzajú údaje, ktoré sa týkajú odvádzania a čistenia odpadovej vody.

Vysvetlivky:

DHM - dlhodobý hmotný majetok, DNM - dlhodobý nehmotný majetok

Vypracoval: (meno, priezvisko, funkcia) Schválil: (meno, priezvisko, funkcia) Dátum:

Príloha č. 7 k vyhláške č. 21/2017 Z. z.

Ekonomicky oprávnené náklady na výrobu a distribúciu pitnej vody v tisicoch eur

Názov a sídlo regulovaného subjektu:

P.č.UkazovateľRok t
1.Spotreba materiálu
2.Platby a poplatky za odber vody
z toho: platby za odber povrchovej vody
poplatky za odber podzemnej vody
platba za nákup pitnej vody
3.Spotreba energií
4.Dodávateľské opravy
5.Ostatné služby
6.Osobné náklady
z toho: mzdové náklady
zákonné sociálne poistenie a starobné dôchodkové sporenie
zákonné sociálne náklady
7.Dane a poplatky
8.Ostatné prevádzkové náklady
9.Odpisy DHM a DNM
10.Náklady podľa § 4 ods. 1 písm. h)
11.Finančné náklady
z toho: úroky z úveru
12.Náklady celkom (r. 1 až r. 11)
13.Množstvo distribuovanej pitnej vody v m3/rok
14.Primeraný zisk podľa § 8 ods. 4 alebo ods. 6
15.Cena za výrobu a distribúciu pitnej vody v eurách/m3

Príslušné ekonomicky oprávnené náklady na distribúciu pitnej vody sa vyčlenia z prílohy č. 5 a množstvo distribuovanej pitnej vody (QVV) sa uvedie podľa prílohy c. 3.

Cena za výrobu a distribúciu pitnej vody- súčet celkových ekonomicky oprávnených nákladov (r. 12) a výška primeraného zisku (r. 14) sa vydelí celkovým množstvom distribuovanej vody (r. 13).

Vysvetlivky: DHM - dlhodobý hmotný majetok, DNM - dlhodobý nehmotný majetok

Vypracoval: (meno, priezvisko, funkcia) Schválil: (meno, priezvisko, funkcia) Dátum:

Príloha č. 8 k vyhláške č. 21/2017 Z. z.

Ekonomicky oprávnené náklady na čistenie odpadovej vody v tisícoch eur

Názov a sídlo regulovaného subjektu:

P.č.UkazovateľRok t
1.Spotreba materiálu
2.Poplatky za vypúšťanie odpadových vôd
3.Spotreba energií
4.Dodávateľské opravy
5.Ostatné služby
6.Osobné náklady
z toho: mzdové náklady
zákonné sociálne poistenie a starobné dôchodkové sporenie
zákonné sociálne náklady
7.Dane a poplatky
8.Ostatné prevádzkové náklady
9.Odpisy DHM a DNM
10.Náklady podľa § 4 ods. 1 písm. h)
11.Finančné náklady
z toho: úroky z úveru
12.Náklady celkom (r. 1 až r. 11)
13.Množstvo čistenej odpadovej vody v m3/rok
14.Primeraný zisk podľa § 9 ods. 4 alebo ods. 6
15.Cena za čistenie odpadovej vody v eurách/m3

Vysvetlivky:

Príslušné ekonomicky oprávnené náklady na čistenie odpadovej vody sa vyčlenia z prílohy č. 5 a množstvo čistenej odpadovej vody (QSC) sa uvádza podľa prílohy c. 3.

Cena za čistenie odpadovej vody - súčet celkových ekonomicky oprávnených nákladov (r. 12) a výška primeraného zisku (r. 14) sa vydelí celkovým množstvom čistenej odpadovej vody (r. 13).

DHM - dlhodobý hmotný majetok, DNM - dlhodobý nehmotný majetok

Vypracoval: (meno, priezvisko, funkcia) Schválil: (meno, priezvisko, funkcia) Dátum:

Príloha č. 9 k vyhláške č. 21/2017 Z. z.

Ekonomicky oprávnené náklady vyčlenené z prílohy č. 5, ktoré sa týkajú prevádzkovania verejných vodovodov a verejných kanalizácií na základe zmluvného vzťahu medzi regulovaným subjektom a ich vlastníkom v tisicoch eur

Názov a sídlo regulovaného subjektu:

P.č. UkazovateľPitná vodaOdpadová voda
Rok tRok t
1.Náklady celkom (r. 2 - r. 6)
z toho
2.Platby a poplatky za odber vodyx
3.Poplatky za vypúšťanie odpadových vôdx
4.Spotreba energií
5.Dodávateľské opravy
6.Ostatné náklady

Vysvetlivky:

V stĺpci „Pitná voda" sa uvádzajú údaje, ktoré sa týkajú výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody.

V stĺpci „Odpadová voda" sa uvádzajú údaje, ktoré sa týkajú odvádzania a čistenia odpadovej vody.

Vypracoval: (meno, priezvisko, funkcia) Schválil: (meno, priezvisko, funkcia) Dátum:

Príloha č. 10 k vyhláške č. 21/2017 Z. z.

Údaje potrebné na výpočet podielu režijných nákladov započítaných do ekonomicky oprávnených nákladov podľa pomeru dosiahnutých tržieb z jednotlivých regulovaných činností k celkovým tržbám podľa § 4 ods. 2 v tisícoch eur

Názov a sídlo regulovaného subjektu:

Ukazovateľ Celkové tržby Tržby z regulovaných činností spolu Z toho Tržby z ostatných činností Celkové režijné náklady Režijné náklady na regulované činností Z toho Ostatné činnosti
Pitná vodaOdpadová vodaPitná vodaOdpadová voda
Rok t

Vysvetlivky:

V stĺpcoch „Pitná voda" sa uvádzajú údaje, ktoré sa týkajú výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody. V stĺpcoch „Odpadová voda" sa uvádzajú údaje, ktoré sa týkajú odvádzania a čistenia odpadovej vody.

V stĺpcoch pre režijné náklady sa uvádzajú náklady správnej réžie.

Vypracoval: (meno, priezvisko, funkcia) Schválil: (meno, priezvisko, funkcia) Dátum:

Príloha č. 11 k vyhláške č. 21/2017 Z. z.

Prehľad výnosov za príslušné regulované činnosti v tisícoch eur

Názov a sídlo regulovaného subjektu:

P.č. Ukazovateľ Výnosy z regulovaných činností celkom Z toho
Pitná vodaOdpadová voda
1.Tržby za dodávku pitnej vodyx
2.Tržby za distribúciu pitnej vodyx
3.Tržby za distribúciu a dodávku pitnej vody, opravy z minulých rokov zahrnuté od 1. januára do 31. decembrax
4.Tržby za odvádzame a čisteme odpadovej vodyx
5.Tržby za odvádzame a čisteme odpadovej vody, opravy z minulých rokov zahrnuté od 1. januára do 31. decembrax
6.Výkony z regulovaných činností spolu

Vysvetlivky:

V stĺpcoch „Pitná voda" sa uvádzajú údaje, ktoré sa týkajú výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody. V stĺpcoch „Odpadová voda" sa uvádzajú údaje, ktoré sa týkajú odvádzania a čistenia odpadovej vody.

Vypracoval: (meno, priezvisko, funkcia) Schválil: (meno, priezvisko, funkcia) Dátum:

Príloha č. 12 k vyhláške č. 21/2017 Z. z.

Údaje o hmotnom a nehmotnom majetku v tisícoch eur

Názov a sídlo regulovaného subjektu:

Tabuľka č. 1

Ukazovateľ VEREJNÉ VODOVODY
Majetok Odpisová skupina Obstarávacia cena z toho Oprávky Zostatková cena Ročný odpis do roku 2010 Ročný odpis od roku 2011 Ročný odpis
Vlastné zdrojeZdroje z úveruDotácie ŠR, EÚVlastné zdroje a zdroje z úveruDotácie ŠR, EÚ
DHM1
2
3
4
5
6
DHM spolu
DNMDNM spolu
DHM a DNM spolu

Tabuľka č.2

Ukazovateľ VEREJNÉ KANALIZÁCIE
Majetok Odpisová skupina Obstarávacia cena z toho Oprávky Zostatková cena Ročný odpis do roku 2010 Ročný odpis od roku 2011 Ročný odpis
Vlastné zdrojeZdroje z úveruDotácie ŠR, EÚVlasttié zdroje a zdroje z úveruDotácie ŠR, EÚ
DHM1
2
3
4
5
6
DHM spolu
DNMDNM spolu
DHM a DNM spolu

Vysvetlivky:

Do tabuliek sa uvádzajú hodnoty majetku zaradeného do účtovníctva regulovaného subjektu, ktorý sa využíva na regulovanú činnosť; ak je regulovaným subjektom prevádzková vodárenská spoločnosť, aj do účtovníctva spoločností, ktoré sú vlastníkmi tohto majetku.

V stĺpci "Ročný odpis do roku 2010" sa uvedú odpisy hmotného a nehmotného majetku podľa § 4 ods. 1 písm. e) vyhlášky.

V stĺpci "Ročný odpis od roku 2011" sa uvedú odpisy hmotného a nehmotného majetku podľa § 4 ods. 1 písm. f) vyhlášky.

V stĺpci "Ročný odpis" sa uvedú odpisy hmotného a nehmotného majetku zaradeného do účtovníctva regulovaného subjektu vo výške rovnomerných odpisov podľa § 27 zákona č. 595/2003 Z z. rozdelené podľa zdrojov,
z ktorých bol majetok obstaraný.

Skratky: DHM - dlhodobý hmotný majetok, DNM - dlhodobý nehmotný majetok, SR - štátny rozpočet ,EÚ - Európska únia

Vypracoval: (meno, priezvisko, funkcia) Schválil: (meno, priezvisko, funkcia) Dátum:

Príloha č. 13 k vyhláške č. 21/2017 Z. z.

Prehľad investícií (investičnej výstavby) a prehľad investičných výdavkov v eurách

Názov a sídlo regulovaného subjektu:

Tabuľka č. 1

Názov stavby verejného vodovodu RN stavby celkom Termín začatia a ukončenia stavby Investičné výdavky do 31.12. predchádzaj úc eho roka Investičné výdavky od 1.1. do 31.12. Zostatok investičných nákladov z celkových RN stavby Zdroje financovania stavby
ŠR Vlastné zdroje Zdroje EÚ Úvery Iné zdroje
do 31.12.v rokudo 31.12.v rokudo 31.12.v rokudo31.12.v rokudo31.12.v roku
1.
2
n.
Spolu

Tabuľka č. 2

Názov stavby verejnej kanalizácie RN stavby celkom Termín začatia a ukončenia stavby Investičné výdavky do 31.12. predchádzaj úc eho roka Investičné výdavky od 1.1. do 31.12. Zostatok investičných nákladov z celkových RN stavby Zdroje financovania stavby
ŠR Vlastné zdroje Zdroje EÚ Úvery Iné zdroje
do 31.12.v rokudo 31.12.v rokudo 31.12.v rokudo31.12.v rokudo31.12.v roku
1.
2
n.
Spolu

Tabuľka č. 3

Názov stavby verejného vodovodu a verejnej kanalizácie RN stavby celkom Termín začatia a ukončenia stavby Investičné výdavky do 31.12. predchádzaj úc eho roka Investičné výdavky od 1.1. do 31.12. Zostatok investičných nákladov z celkových RN stavby Zdroje financovania stavby
ŠR Vlastné zdroje Zdroje EÚ Úvery Iné zdroje
do 31.12.v rokudo 31.12.v rokudo 31.12.v rokudo31.12.v rokudo31.12.v roku
1.
2.
n.
Spolu
Spolu (tab. 1, 2, 3)

Vysvetlivky:

RN - rozpočtový náklad stavby celkom, EÚ - Európska únia, ŠR - štátny rozpočet vrátane finančných prostriedkov štátu k dotáciám EÚ

V tabuľke č. 3 sa uvedú iba tie stavby verejných vodovodov alebo verejných kanalizácií, ktoré sú realizované v rámci jednej projektovej dokumentácie a nieje možné ich investičné náklady rozčleniť, to znamená, že nieje možné ich uviesť samostatne v tabuľke č. 1 a 2.

Ak sa údaje predkladajú podľa § 6 ods. 1 písm. e) alebo podľa odseku 2 písm. j), vypĺňajú sa údaje „do 31.12." do roku t-1, „od 1.1 do 31.12." - za rok t, „v roku" — za rok t.

Ak sa údaje predkladajú podľa § 12 ods. 1 písm. f), vypĺňajú sa údaje „do 31.12."- do roku t-3," od 1.1 do 31.12." za rok t-2 a „v roku" za rok t-2.

Vypracoval: (meno, priezvisko, funkcia) Schválil: (meno, priezvisko, funkcia) Dátum:

Príloha č. 14 k vyhláške č. 21/2017 Z. z.

Vecný a finančný prehľad opráv a údržby v eurách

Názov a sídlo regulovaného subjektu:

PITNÁ VODA

Tabuľka č. 1- oprava a údržba verejného vodovodu realizovaná dodávateľským spôsobom

Plán Skutočnosť
Názov, popis a miesto plánovanej opravy a údržbyPlánovaný náklad v euráchNázov, popis a miesto skutočne vykonanej opravy a údržbySkutočný náklad v euráchTermín realizácie opravy alebo údržbyDodávateľ
1.
2
3.
n
Soolu

Tabuľka č. 2- oprava a údržba verejného vodovodu realizovaná vlastnými zamestnancami

Plán Skutočnosť
Názov, popis a miesto plánovanej opravy a údržbyPlánovaný náklad v euráchNázov, popis a miesto skutočne vykonanej opravy a údržbySkutočný náklad v euráchTermín realizácie opravy alebo údržby
1.
2
3.
n
Snolu

Tabuľka č. 3- oprava a údržba verejného vodovodu realizovaná dodávateľským spôsobom a vlastnými zamestnancami spolu

Opravy a údržbaPlánSkutočnosť
Dodávateľsky VV
Vlastné VV
Spolu VV

Vysvetlivky:

VV - verejný vodovod

V tabuľkách č. 1 a 2 do stĺpca "Názov, popis a miesto opravy a údržby" (plánovanej aj skutočne vykonanej) sa uvádzajú informácie o oprave a údržbe majetku, ako napríklad pri náteroch - plocha náterov, pri výmene obkladov - plocha obkladov a materiál alebo pri výmene čerpadiel - ich počet a typ a podobne.

ODPADOVÁ VODA

Tabuľka č. 4- oprava a údržba verejnej kanalizácie realizovaná dodávateľským spôsobom

Plán Skutočnosť
Názov, popis a miesto plánovanej opravy a údržbyPlánovaný náklad v euráchNázov, popis a miesto skutočne vykonanej opravy a údržbySkutočný náklad v euráchTermín realizácie opravy alebo údržbyDodávateľ
1.
2.
3.
n
Srjolu

Tabuľka č. 5- oprava a údržba verejnej kanalizácie realizovaná vlastnými zamestnancami

Plán Skutočnosť
Názov, popis a miesto plánovanej opravy a údržbyPlánovaný náklad v euráchNázov, popis a miesto skutočne vykonanej opravy a údržbySkutočný náklad v euráchTermín realizácie opravy alebo údržby
1.
2.
3.
n
Srjolu

Tabuľka č. 6- oprava a údržba verejnej kanalizácie realizovaná dodávateľským spôsobom a vlastnými zamestnancami spolu

Opravy a údržbaPlánSkutočnosť
Dodávateľsky VK
Vlastné VK
Spolu VK

Vysvetlivky:

VK - verejná kanalizácia,

V tabuľkách č. 4 a 5 do stĺpca "Názov, popis a miesto opravy a údržby" (plánovanej aj skutočne vykonanej) sa uvedú informácie o oprave a údržbe majetku, ako napr. pri náteroch - plocha náterov, pri výmene obkladov - plocha obkladov a materiál alebo pri výmene čerpadiel - ich počet a typ a podobne.

Vypracoval: (meno, priezvisko, funkcia) Schválil: (meno, priezvisko, funkcia) Dátum:

Príloha č. 15 k vyhláške č. 21/2017 Z. z.

Prehľad projektovaných a skutočne využívaných kapacít vodárenského majetku v členení podľa rokov jeho zaradenia

Názov a sídlo regulovaného subjektu:

Názov VVCelková projektovaná kapacita (počet prípojok)Skutočne využitá kapacita (počet prípojok)Percentuálny podiel využitej kapacity z celkovej kapacityPodiel využitej kapacity z celkovej kapacity
spolux
priemer (n)
Názov VKCelková projektovaná kapacita (počet prípojok)Skutočne využitá kapacita (počet prípojok)Percentuálny podiel využitej kapacity z celkovej kapacityPodiel využitej kapacity z celkovej kapacity
spolux
priemer (n)
Názov ČOVCelková projektovaná kapacita (v m3/rok)Skutočne využitá kapacita (v m3/rok)Percentuálny podiel využitej kapacity z celkovej kapacityPodiel využitej kapacity z celkovej kapacity
spolux
priemer (n)

Vysvetlivky:

Podiel využitej kapacity z celkovej kapacity jednotlivého vodárenského majetku sa určuje ako využitie v percentách/100 a hodnota sa uvádza zaokrúhlená na dve desatinné miesta. Hodnota rovná 1 sa uvádza, ak

a) je projektovaná kapacita využívaná na 100 % a viac,

b) nieje možné zistiť alebo doložiť projektovanú (plánovanú) kapacitu hlavne u starších vodovodov a kanalizácií (v tom prípade v stĺpci „Názov VV", „Názov VK" sa za názvom označí „X" a stĺpec „Celková projektovaná kapacita" sa nevypĺňa, v stĺpci „Skutočne využívaná kapacita" sa vyplní skutočný počet),

c)majetok bol vybudovaný z prevádzkových dôvodov (kvalitatívne ukazovatele, možnosť zásobovania a prevádzkovania pri vzniku poruchy, a podobne). Do výpočtu Kt podľa § 9 ods. 6 sa použije koeficient n, ktorý je priemerom koeficientov n - VK. VV- verejný vodovod, VK- verejná kanalizácia, ČOV- čistiareň odpadových vôd

Vypracoval: (meno, priezvisko, funkcia) Schválil: (meno, priezvisko, funkcia) Dátum:

Príloha č. 16 k vyhláške č. 21/2017 Z. z.

Údaje potrebné na sledovanie strát pitnej vody vo verejných vodovodoch

Názov a sídlo regulovaného subjektu :

Celkový objem (m3/rok)
Voda dopravovaná z vodárenského zdroja po distribučný systémVoda v distribučnom systéme Celkové straty vody a voda nefakturovaná
VZSVPSVOVVTVSDVVVSVPVOVRVFVSSVSVCVNF
Rok t
Podiel vody nefakturovanej z objemu vody v percentách Podiel celkových strát z objemu vody v percentách
Surovej VZUrčenej na realizáciuSurovej VZUrčenej na realizáciu
Rok t

Vysvetlivky :

VZ - celkový objem surovej vody z vodárenských zdrojov VZ = VV + TV + SDV + SVO — SVP

SVP - objem surovej vody prevzatej

SVO - objem surovej vody odovzdanej

VV - celkový objem vody vyrobenej vo vlastných zariadeniach VV = VZ — TV — SDV — SVO + SVP

TV - celkový objem technologických vôd ( na prevádzku vodárenského zdroja a úpravne vody )

SDV - objem strát vody od zdroja po distribučný systém SDV = VZ - VV - TV - SVO + SVP

VVS – voda na vstupe do distribučného systému VVS = VV + VP

VP - objem vody prevzatej

VO - objem vody odovzdanej

VR - objem vody určenej na realizáciu VR = VVS + VP - VO = VF + VS + SV

VF - celkový objem fakturovanej vody vrátane množstva vody na inú ako regulovanú činnosť

VS - celkový objem vlastnej spotreby

SV - straty vody v distribučnom systéme SV = VR — VF — VS

SVC - celkový objem strát vo verejnom vodovode SVC = SDV + SV = VZ - VF - VS - TV + ( VP + SVP ) - ( VO + SVO )

VNF - celkový objem nefakturovanej vody VNF = VS + TV + SVC

Vypracoval: (meno, priezvisko, funkcia) Schválil: (meno, priezvisko, funkcia) Dátum: