Vyhláška č. 362/2021 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 96/2021 Z. z., ktorou sa ustanovujú kritériá určovania poradia očkovania osôb proti ochoreniu COVID-19 v znení neskorších predpisov

Platnosť od 12.10.2021
Účinnosť od 12.10.2021

OBSAH

362

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

z 11. októbra 2021,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 96/2021 Z. z., ktorou sa ustanovujú kritériá určovania poradia očkovania osôb proti ochoreniu COVID-19
v znení neskorších predpisov

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 písm. bi) zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 96/2021 Z. z., ktorou sa ustanovujú kritériá určovania poradia očkovania osôb proti ochoreniu COVID-19 v znení vyhlášky č. 161/2021 Z. z. a vyhlášky č. 232/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V prílohe časti A písmeno b) znie:

b) osobe má byť v termíne určenom centrálnym objednávacím systémom podaná

1. druhá dávka očkovacej látky podľa charakteristických vlastností očkovacej látky,

2. tretia dávka očkovacej látky ako súčasť základnej očkovacej schémy pre imunokompromitovanú osobu,

3. tretia dávka, ak má osoba písomné odporúčanie na očkovanie proti ochoreniu COVID-19 z dôvodu oslabenej imunity od lekára v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo alebo lekára so špecializáciou v inom špecializačnom odbore ako všeobecné lekárstvo; určenie termínu centrálnym objednávacím systémom sa nevyžaduje,“.

2. V prílohe sa časť A dopĺňa novým písmenom e), ktoré znie:

e) osoba je očkovaná u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje ambulantnú zdravotnú starostlivosť a vykonáva očkovanie proti ochoreniu COVID-19 na základe zmluvy s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky.“.

3. Príloha sa dopĺňa časťou M, ktorá znie:

M. Kritériom pre zaočkovanie osoby v trinástej fáze*) je, že osoba

a) spĺňa kritérium zaočkovania v prvej fáze, druhej fáze, tretej fáze, štvrtej fáze, piatej fáze, šiestej fáze, siedmej fáze, ôsmej fáze, deviatej fáze, desiatej fáze, jedenástej fáze alebo dvanástej fáze alebo

b) osobe, ktorá nie je imunokompromitovanou osobou podľa časti A písm. b) tretieho bodu, má byť v termíne určenom centrálnym objednávacím systémom podaná tretia posilňovacia dávka očkovacej látky.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Vladimír Lengvarský v. r.