Nariadenie vlády č. 20/2020 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 36/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami viazaných priamych platieb v znení neskorších predpisov

Platnosť od 30.01.2020
Účinnosť od 15.02.2020

20

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 22. januára 2020,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 36/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami viazaných priamych platieb v znení neskorších predpisov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 36/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami viazaných priamych platieb v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 122/2016 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 48/2017 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 74/2018 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 46/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 7 ods. 2 písm. e) sa za slovo „dyňa,“ vkladajú slová „kukurica cukrová,“.

2. V § 8 odsek 2 znie:

(2) Vybranými druhmi bielkovinových plodín sú bôb, cícer, ďatelina, fazuľa, hrach, lucerna, lupina, sója, šošovica a vika siata.“.

3. V § 13 sa vypúšťa odsek 6.

Doterajšie odseky 7 až 12 sa označujú ako odseky 6 až 11.

4. V § 13 ods. 6 a 7 sa slová „osobitného predpisu,23)“ nahrádzajú slovami „osobitných predpisov,23)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 23 znie:

23) § 7 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 51/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva olejnín a priadnych rastlín na trh.
§ 7 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 52/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva krmovín na trh v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 99/2013 Z. z.
§ 7 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 58/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva zelenín na trh v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 186/2010 Z. z.“.

5. V § 13 sa vypúšťa odsek 10.

Doterajší odsek 11 sa označuje ako odsek 10.

6. V § 13 ods. 10 sa slová „Odsek 10“ nahrádzajú slovami „Odsek 9“.

7. Za § 16d sa vkladá § 16e, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠16e

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 15. februára 2020

Podmienky poskytnutia priamych platieb na základe žiadostí podaných do 14. februára 2020 sa posudzujú podľa tohto nariadenia vlády v znení účinnom do 14. februára 2020.“.

8. V prílohe č. 1 tabuľke sa položka „Plodová zelenina“ dopĺňa druhom zeleniny „Kukurica cukrová“, pre ktorú sa v stĺpci „Minimálny počet kusov druhov zeleniny na 1 ha (v kusoch)“ ustanovuje hodnota „50 000“ a v stĺpci „Minimálna hmotnosť osiva na 1 ha (v gramoch)“ sa ustanovuje hodnota „5 000“.

9. Príloha č. 2 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 36/2015 Z. z.

MINIMÁLNY POČET KUSOV DRUHOV BIELKOVINOVÝCH PLODÍN NA 1 ha A MINIMÁLNA HMOTNOSŤ OSIVA NA 1 ha NA ÚČELY PLATBY NA PESTOVANIE VYBRANÝCH DRUHOV BIELKOVINOVÝCH PLODÍN

Druh bielkovinových
plodín
Minimálny počet kusov druhov
bielkovinových plodín na 1 ha
(v kusoch)
Minimálna hmotnosť
osiva na 1 ha
(v gramoch)
Fazuľa500 000130 000
Hrach800 000200 000
Sója500 00075 000
Bôb400 000140 000
Cícer600 000180 000
Šošovica1 600 00040 000
Ďatelina4 000 0006 000
Lucerna4 000 0006 000
Lupina1 666 666200 000
Vika siata2 880 00072 000
“.

Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. februára 2020.


Peter Pellegrini v. r.