Nariadenie vlády č. 19/2020 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 410/2014 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška úhrady diaľničnej známky za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest

Platnosť od 29.01.2020
Účinnosť od 01.02.2020

OBSAH

19

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 22. januára 2020,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 410/2014 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška úhrady diaľničnej známky za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 7 zákona č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 410/2014 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška úhrady diaľničnej známky za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 ods. 1 úvodnej vete sa za slovo „najväčšiu“ vkladá slovo „technicky“.

2. V § 1 ods. 1 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

b) 50 eur na 365 dní,“.

Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená c) a d).

3. V § 1 ods. 2 úvodná veta znie:

(2) Úhrada diaľničnej známky za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest označených dopravnými značkami dvojstopovými jazdnými súpravami tvorenými motorovým vozidlom kategórie M1, N1 vrátane subkategórií týchto vozidiel1) a prípojným vozidlom kategórie O1 a O2 vrátane subkategórií týchto vozidiel, ak súčet najväčšej technicky prípustnej celkovej hmotnosti motorového vozidla a najväčšej technicky prípustnej celkovej hmotnosti prípojného vozidla je nad 3,5 t, je“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

1) § 4 zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

4. V § 1 ods. 2 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

b) 50 eur na 365 dní za prípojné vozidlá kategórií O1 a O2,“.

Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená c) a d).


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. februára 2020.


Peter Pellegrini v. r.