Nariadenie vlády č. 497/2019 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka v znení neskorších predpisov

Platnosť od 30.12.2019
Účinnosť od 01.02.2020

497

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 18. decembra 2019,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka v znení neskorších predpisov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 163/2015 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 70/2017 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 72/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 16 ods. 4 písm. c) sa slová „ovocných sadov alebo vinohradov, ak ide o operácie podľa § 15 písm. a) alebo písm. c)“ nahrádzajú slovami „vinohradov, ak ide o operáciu podľa § 15 písm. c)“.

2. V § 36 ods. 2 písm. e) sa vypúšťajú slová „ovocných sadov alebo“.

3. V § 40 ods. 2 sa vypúšťa písmeno b).

Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno b).

Poznámka pod čiarou k odkazu 53 sa vypúšťa.

4. V § 40 ods. 11 písm. b) sa slová „§ 39 ods. 1 písm. a)“ nahrádzajú slovami „§ 39 písm. a)“ a slová „§ 39 ods. 1 písm. b) až d)“ sa nahrádzajú slovami „§ 39 písm. b) až d)“.

5. V § 53 ods. 3 sa nad slovo „neposkytne“ umiestňuje odkaz 60b.

Poznámka pod čiarou k odkazu 60b znie:

60b) Čl. 19 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 640/2014 v platnom znení.“.

6. Za § 60c sa vkladá § 60d, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠60d

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. februára 2020

Na posudzovanie splnenia podmienok poskytnutia platby, o ktorú žiadateľ požiadal do 31. januára 2020, sa vzťahujú ustanovenia tohto nariadenia vlády v znení účinnom do 31. januára 2020.“.

7. V prílohe č. 16a vo vysvetlivke „Kód udalosti“ sa vypúšťajú slová „predaj neregistrovanému držiteľovi,“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. februára 2020.


Peter Pellegrini v. r.