Nariadenie vlády č. 322/2013 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 289/2011 Z. z. o technických požiadavkách na vývodové hriadele traktorov a na ich ochranu

Čiastka 75/2013
Platnosť od 18.10.2013
Účinnosť od 01.11.2013 do30.04.2018
Zrušený 125/2018 Z. z.

OBSAH

322

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 10. októbra 2013,

ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 289/2011 Z. z. o technických požiadavkách na vývodové hriadele traktorov a na ich ochranu

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 289/2011 Z. z. o technických požiadavkách na vývodové hriadele traktorov a na ich ochranu sa dopĺňa takto:

Doterajší text prílohy sa označuje ako prvý bod a dopĺňa sa druhým bodom, ktorý znie:

2. Smernica Komisie 2012/24/EÚ z 8. októbra 2012, ktorou sa z dôvodu prispôsobenia jej technických ustanovení, mení a dopĺňa smernica Rady 86/297/EHS o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa vývodových hriadeľov traktorov a ich ochrany (Ú. v. EÚ L 274, 9. 10. 2012).“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. novembra 2013.


Robert Fico v. r.