Nariadenie vlády č. 326/2013 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 58/2013 Z. z. o odvodoch za odňatie a neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy

Čiastka 78/2013
Platnosť od 25.10.2013
Účinnosť od 01.11.2013

OBSAH

326

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 10. októbra 2013,

ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 58/2013 Z. z. o odvodoch za odňatie a neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy

Vláda Slovenskej republiky podľa § 27a zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 57/2013 Z. z. nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 58/2013 Z. z. o odvodoch za odňatie a neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy sa dopĺňa takto:

1. V § 1 ods. 1 sa pred slovo „podľa“ vkladajú slová „je ustanovená v § 2 ods. 3 a 4 a“.

2. § 2 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:

(3) Základná sadzba odvodu za trvalé odňatie vinice sa ustanovuje v

a) Malokarpatskej vinohradníckej oblasti a Vinohradníckej oblasti Tokaj na 100 eur/m2,

b) Nitrianskej vinohradníckej oblasti a Južnoslovenskej vinohradníckej oblasti na 60 eur/m2,

c) Stredoslovenskej vinohradníckej oblasti a Východoslovenskej vinohradníckej oblasti na 40 eur/m2.

(4) Základná sadzba odvodu za dočasné odňatie vinice sa ustanovuje na 10 eur/m2.“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. novembra 2013.


Robert Fico v. r.