Zákon č. 289/2013 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel v znení neskorších predpisov

(v znení č. 185/2015 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 68/2013
Platnosť od 26.09.2013
Účinnosť od 01.01.2016

289

ZÁKON

z 3. septembra 2013,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. II

Zákon č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel v znení zákona č. 182/2000 Z. z., zákona č. 535/2003 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 167/2008 Z. z. a zákona č. 555/2008 Z. z. sa mení takto:

V § 11 ods. 1 sa suma „100 000 Sk“ nahrádza sumou „3 319 eur“.


Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2013.


Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.