Nariadenie vlády č. 213/2020 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 54/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie sadiva a sadeníc zelenín na trh v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 494/2019 Z. z.

Platnosť od 30.07.2020
Účinnosť od 01.08.2020

OBSAH

213

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 15. júla 2020,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 54/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie sadiva a sadeníc zelenín na trh v znení nariadenia vlády
Slovenskej republiky č. 494/2019 Z. z.

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 54/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie sadiva a sadeníc zelenín na trh v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 494/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 6 ods. 1 sa vypúšťajú písmená a) a b).

Doterajšie písmená c) až e) sa označujú ako písmená a) až c).

2. § 6 sa dopĺňa odsekmi 3 až 6, ktoré znejú:

(3) Množiteľský materiál a sadivový materiál zelenín musí byť aspoň pri vizuálnej prehliadke na mieste výroby bez škodcov uvedených v prílohe č. 1, ktoré sa týkajú príslušného množiteľského materiálu a sadivového materiálu zelenín.

(4) Výskyt regulovaných nekaranténnych škodcov v Európskej únii (ďalej len „regulovaný nekaranténny škodca“) na množiteľskom materiáli a sadivovom materiáli zelenín, ktorý sa uvádza na trh, nesmie aspoň pri vizuálnej prehliadke prekročiť najvyššiu prípustnú hodnotu ustanovenú v prílohe č. 1.

(5) Množiteľský materiál a sadivový materiál zelenín musí byť aspoň pri vizuálnej prehliadke bez škodcov, ktoré znižujú úžitkovosť a kvalitu množiteľského materiálu a sadivového materiálu zelenín, iných ako sú ustanovené v prílohe č. 1 pre dotknutý množiteľský materiál a sadivový materiál zelenín.

(6) Množiteľský materiál a sadivový materiál zelenín musí spĺňať požiadavky týkajúce sa karanténnych škodcov v Európskej únii, regulovaných nekaranténnych škodcov a karanténnych škodcov chránenej zóny podľa osobitného predpisu.6)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 6 znie:

6) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2031 z 26. októbra 2016 o ochranných opatreniach proti škodcom rastlín, ktorým sa menia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 228/2013, (EÚ) č. 652/2014 a (EÚ) č. 1143/2014 a zrušujú smernice Rady 69/464/EHS, 74/647/EHS, 93/85/EHS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES a 2007/33/ES (Ú. v. EÚ L 317, 23. 11. 2016) v platnom znení.“.

3. Prílohy č. 1 a 2 vrátane nadpisov znejú:

„Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 54/2007 Z. z.

NAJVYŠŠIE PRÍPUSTNÉ HODNOTY VÝSKYTU REGULOVANÝCH NEKARANTÉNNYCH ŠKODCOV
na množiteľskom materiáli a sadivovom materiáli zelenín

Baktérie
Regulovaný nekaranténny škodca alebo symptómy spôsobené regulovaným nekaranténnym škodcomRod alebo druh množiteľského materiálu a sadivového materiálu zelenínNajvyššia prípustná hodnota výskytu regulovaného nekaranténneho škodcu na množiteľskom materiáli a sadivovom materiáli zelenín
Clavibactermichiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. [CORBMI]rajčiak jedlý (Solanum lycopersicum L.)0 %
Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. [XANTEU]paprika ročná (Capsicum annuum L.),
rajčiak jedlý (Solanum lycopersicum L.)
0 %
Xanthomonas gardneri (ex Šutič 1957) Jones et al. [XANTGA]paprika ročná (Capsicum annuum L.),
rajčiak jedlý (Solanum lycopersicum L.)
0 %
Xanthomonas perforans Jones et al. [XANTPF]paprika ročná (Capsicum annuum L.),
rajčiak jedlý (Solanum lycopersicum L.)
0 %
Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. [XANTVE]paprika ročná (Capsicum annuum L.),
rajčiak jedlý (Solanum lycopersicum L.)
0 %
Huby a riasovky
Regulovaný nekaranténny škodca alebo symptómy spôsobené regulovaným nekaranténnym škodcomRod alebo druh množiteľského materiálu a sadivového materiálu zelenínNajvyššia prípustná hodnota výskytu regulovaného nekaranténneho škodcu na množiteľskom materiáli a sadivovom materiáli zelenín
Fusarium Link (anamorfný rod) [1FUSAG] okrem Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon [FUSAAL] a Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell [GIBBCI]asparágus lekársky (špargľa) (Asparagus officinalis L.)0 %
Helicobasidium brebissonii (Desm.) Donk [HLCBBR]asparágus lekársky (špargľa) (Asparagus officinalis L.)0 %
Stromatinia cepivora Berk. [SCLOCE]šalotka, cibuľa a cibuľa kuchynská nakopená (Allium cepa L.), cibuľa zimná (Allium Allium fistulosum L.), pór pestovaný (Allium porrum L.), cesnak kuchynský (Allium sativum L.)0 %
Verticillium dahliae Kleb. [VERTDA]Artičoka kardová/zeleninová (Cynara cardunculus L.)0 %
Háďatká
Regulovaný nekaranténny škodca alebo symptómy spôsobené regulovaným nekaranténnym škodcomRod alebo druh množiteľského materiálu a sadivového materiálu zelenínNajvyššia prípustná hodnota výskytu regulovaného nekaranténneho škodcu na množiteľskom materiáli a sadivovom materiáli zelenín
Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]šalotka, cibuľa a cibuľa kuchynská nakopená (Allium cepa L.), cesnak kuchynský (Allium sativum L.)0 %
Vírusy, viroidy, vírusom podobné choroby a fytoplazmy
Regulovaný nekaranténny škodca alebo symptómy spôsobené regulovaným nekaranténnym škodcomRod alebo druh množiteľského materiálu a sadivového materiálu zelenínNajvyššia prípustná hodnota výskytu regulovaného nekaranténneho škodcu na množiteľskom materiáli a sadivovom materiáli zelenín
vírus žltej prúžkovitosti póru [LYSV00]cesnak kuchynský (Allium sativum L.)1 %
vírus žltej zakrpatenosti cibule [OYDV00]šalotka, cibuľa a cibuľa kuchynská nakopená (Allium cepa L.), cesnak kuchynský (Allium sativum L.)1 %
viroid vretenovosti zemiakov [PSTVD0]paprika ročná (Capsicum annuum L.), rajčiak jedlý (Solanum lycopersicum L.)0 %
tospovírus bronzovitosti rajčiaka [TSWV00]paprika ročná (Capsicum annuum L.), šalát siaty (Lactuca sativa L.), rajčiak jedlý (Solanum lycopersicum L.), ľuľok baklažánový (baklažán) Solanum melongena L.0 %
vírus žltej kučeravosti rajčiaka [TYLCV0]rajčiak jedlý (Solanum lycopersicum L.)0 %

Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 54/2007 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

1. Smernica Komisie 93/61/EHS z 2. júla 1993 stanovujúca programy určujúce podmienky, ktoré musí spĺňať množiteľský a sadivový materiál zeleniny, iný ako osivá, podľa smernice Rady (EHS) č. 92/33 (Ú. v. ES L 250 7. 10. 1993; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 15).

2. Smernica Komisie 93/62/EHS z 5. júla 1993 ustanovujúca vykonávacie pravidlá pre dozor nad dodávateľmi a výrobnými zariadeniami a ich monitorovanie podľa smernice Rady 92/33/EHS o uvádzaní množiteľského materiálu a sadivového materiálu zelenín iného ako osivo do obehu (Ú. v. ES L 250, 7. 10. 1993; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv.15).

3. Vykonávacia smernica Komisie (EÚ) 2020/177 z 11. februára 2020, ktorou sa menia smernice Rady 66/401/EHS, 66/402/EHS, 68/193/EHS, 2002/55/ES, 2002/56/ES a 2002/57/ES, smernice Komisie 93/49/EHS a 93/61/EHS a vykonávacie smernice 2014/21/EÚ a 2014/98/EÚ, pokiaľ ide o škodcov rastlín na osivách a inom rastlinnom reprodukčnom materiáli (Ú. v. EÚ L 41, 13. 2. 2020).“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. augusta 2020.


Igor Matovič v. r.