Nariadenie vlády č. 208/2020 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 51/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva olejnín a priadnych rastlín na trh v znení neskorších predpisov

Platnosť od 30.07.2020
Účinnosť od 01.08.2020

OBSAH

208

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 15. júla 2020,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 51/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva olejnín a priadnych rastlín na trh v znení neskorších predpisov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 51/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva olejnín a priadnych rastlín na trh v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 185/2010 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 175/2011 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 218/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V prílohe č. 1 odsek 4 znie:

(4) Porast musí byť bez škodcov, ktoré znižujú úžitkovosť a kvalitu množiteľského materiálu. Porast musí spĺňať požiadavky týkajúce sa karanténnych škodcov v Európskej únii, regulovaných nekaranténnych škodcov v Európskej únii (ďalej len „regulovaný nekaranténny škodca“) a karanténnych škodcov chránenej zóny podľa osobitného predpisu.10)

Výskyt regulovaných nekaranténnych škodcov na porastoch musí spĺňať tieto požiadavky:

Huby a riasovky
Regulovaný nekaranténny škodca alebo symptómy spôsobené regulovaným nekaranténnym škodcomRod alebo druh rastliny na výsadbuNajvyššia prípustná hodnota výskytu regulovaného nekaranténneho škodcu pre výrobu predzákladného osivaNajvyššia prípustná hodnota výskytu regulovaného nekaranténneho škodcu pre výrobu základného osivaNajvyššia prípustná hodnota výskytu regulovaného nekaranténneho škodcu pre výrobu certifikovaného osiva
Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA]Slnečnica ročná
Helianthus annuus L.
0 %0 %0 %
“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 10 znie:

10) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2031 z 26. októbra 2016 o ochranných opatreniach proti škodcom rastlín, ktorým sa menia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 228/2013, (EÚ) č. 652/2014 a (EÚ) č. 1143/2014 a zrušujú smernice Rady 69/464/EHS, 74/647/EHS, 93/85/EHS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES a 2007/33/ES (Ú. v. EÚ L 317, 23. 11. 2016) v platnom znení.“.

2. V prílohe č. 2 časti I. odsek 5 znie:

(5) Osivo musí byť bez škodcov, ktoré znižujú úžitkovosť a kvalitu množiteľského materiálu. Osivo musí spĺňať požiadavky týkajúce sa karanténnych škodcov v Európskej únii, regulovaných nekaranténnych škodcov a karanténnych škodcov chránenej zóny podľa osobitného predpisu.10)“.

3. V prílohe č. 2 sa časť I. dopĺňa odsekmi 6 a 7, ktoré znejú:

(6) Osivo ľanu siateho (Linum usitatissimum L.) všetkých kategórii nesmie byť napadnuté v rozsahu viac ako 5 % regulovanými nekaranténnymi škodcami Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini a Fusarium spp.

(7) Výskyt regulovaných nekaranténnych škodcov na osive v danej kategórii musí spĺňať tieto požiadavky:

Huby a riasovky
Regulovaný nekaranténny škodca alebo symptómy spôsobené regulovaným nekaranténnym škodcomRod alebo druh rastliny na výsadbuNajvyššia prípustná hodnota výskytu regulovaného nekaranténneho škodcu pre predzákladné osivoNajvyššia prípustná hodnota výskytu regulovaného nekaranténneho škodcu pre základné osivoNajvyššia prípustná hodnota výskytu regulovaného nekaranténneho škodcu pre certifikované osivo
Alternaria linicola Groves & Skolko [ALTELI]ľan siaty
Linum usitatissimum L.
5 %5 %5 %
Boeremia exigua var. linicola (Naumov & Vassiljevsky) Aveskamp, Gruyter & Verkley [PHOMEL]ľan siaty
Linum usitatissimum L. – rastlina určená na výsadbu
1 %1 %1 %
Boeremia exigua var. linicola (Naumov & Vassiljevsky) Aveskamp, Gruyter & Verkley [PHOMEL]ľan siaty
Linum usitatissimum L. – osivo
5 %5 %5 %
Botrytis cinerea de Bary [BOTRCI]ľan siaty, slnečnica ročná
Helianthus annuus L., Linum usitatissimum L.
5 %5 %5 %
Colletotrichum lini Westerdijk [COLLLI]ľan siaty
Linum usitatissimum L.
5 %5 %5 %
Diaporthe caulivora (Athow & Caldwell) J.M. Santos, Vrandecic & A.J.L. Phillips [DIAPPC]
Diaporthe phaseolorum var. sojae Lehman [DIAPPS]
sója fazuľová Glycine max (L.) Merr15 % v prípade napadnutia komplexom Phomopsis15 % v prípade napadnutia komplexom Phomopsis15 % v prípade napadnutia komplexom Phomopsis
Fusarium (anamorfný rod) Link [1FUSAG]
okrem Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon [FUSAAL] a Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell [GIBBCI]
ľan siaty
Linum usitatissimum L.
5 %5 %5 %
Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA]slnečnica ročná
Helianthus annuus L.
0 %0 %0 %
Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary [SCLESC]repica olejnatá
Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs,
najviac 5 sklerócií alebo fragmentov sklerócií zistených laboratórnou skúškou reprezentatívnej vzorky každej dávky osiva s hmotnosťou určenou v prílohe č. 3 stĺpci 4najviac 5 sklerócií alebo fragmentov sklerócií zistených laboratórnou skúškou reprezentatívnej vzorky každej dávky osiva s hmotnosťou určenou v prílohe č. 3 stĺpci 4najviac 5 sklerócií alebo fragmentov sklerócií zistených laboratórnou skúškou reprezentatívnej vzorky každej dávky osiva s hmotnosťou určenou v prílohe č. 3 stĺpci 4
Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary [SCLESC]repka olejka
Brassica napus L. (partim), slnečnica ročná Helianthus annuus L.
najviac 10 sklerócií alebo fragmentov sklerócií zistených laboratórnou skúškou reprezentatívnej vzorky každej dávky osiva s hmotnosťou určenou v prílohe č. 3 stĺpci 4najviac 10 sklerócií alebo fragmentov sklerócií zistených laboratórnou skúškou reprezentatívnej vzorky každej dávky osiva s hmotnosťou určenou v prílohe č. 3 stĺpci 4najviac 10 sklerócií alebo fragmentov sklerócií zistených laboratórnou skúškou reprezentatívnej vzorky každej dávky osiva s hmotnosťou určenou v prílohe č. 3 stĺpci 4
Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary [SCLESC]horčica biela
Sinapis alba L.
najviac 5 sklerócií alebo fragmentov sklerócií zistených laboratórnou skúškou reprezentatívnej vzorky každej dávky osiva s hmotnosťou určenou v prílohe č. 3 stĺpci 4najviac 5 sklerócií alebo fragmentov sklerócií zistených laboratórnou skúškou reprezentatívnej vzorky každej dávky osiva s hmotnosťou určenou v prílohe č. 3 stĺpci 4najviac 5 sklerócií alebo fragmentov sklerócií zistených laboratórnou skúškou reprezentatívnej vzorky každej dávky osiva s hmotnosťou určenou v prílohe č. 3 stĺpci 4
“.

4. Príloha č. 4 sa dopĺňa desiatym bodom, ktorý znie:

10. Vykonávacia smernica Komisie (EÚ) 2020/177 z 11. februára 2020, ktorou sa menia smernice Rady 66/401/EHS, 66/402/EHS, 68/193/EHS, 2002/55/ES, 2002/56/ES a 2002/57/ES, smernice Komisie 93/49/EHS a 93/61/EHS a vykonávacie smernice 2014/21/EÚ a 2014/98/EÚ, pokiaľ ide o škodcov rastlín na osivách a inom rastlinnom reprodukčnom materiáli (Ú. v. EÚ L 41, 13. 2. 2020).“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. augusta 2020.


Igor Matovič v. r.