Oznámenie č. 14/2020 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Protokolu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známok

Platnosť od 24.01.2020

14

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že na zasadnutí Svetovej organizácie duševného vlastníctva v Ženeve boli 3. októbra 2019 prijaté zmeny Vykonávacieho predpisu k Protokolu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známok (oznámenie č. 345/1998 Z. z., oznámenie č. 59/2000 Z. z., oznámenie č. 117/2004 Z. z., oznámenie č. 356/2004 Z. z., oznámenie č. 633/2005 Z. z., oznámenie č. 74/2007 Z. z., oznámenie č. 75/2007 Z. z., oznámenie č. 584/2007 Z. z., oznámenie č. 338/2008 Z. z., oznámenie č. 337/2009 Z. z., oznámenie č. 502/2011 Z. z., oznámenie č. 409/2012 Z. z., oznámenie č. 414/2014 Z. z., oznámenie č. 142/2016 Z. z., oznámenie č. 75/2017 Z. z., oznámenie č. 107/2017 Z. z., oznámenie č. 118/2017 Z. z. a oznámenie č. 13/2020 Z. z.)

Zmeny nadobudnú platnosť 1. februára 2020. Pre Slovenskú republiku nadobudnú platnosť v ten istý deň, t. j. 1. februára 2020.


VYKONÁVACÍ PREDPIS K PROTOKOLU K MADRIDSKEJ DOHODE O MEDZINÁRODNOM ZÁPISE OCHRANNÝCH ZNÁMOK

(platné od 1. februára 2020)

[...]

5. KAPITOLA

NÁSLEDNÉ VYZNAČENIA; ZMENY

[...]

Pravidlo 25

Žiadosť o zápis zmeny; žiadosť o zápis výmazu

(4) Viacero nových majiteľov

Ak je v žiadosti o zápis zmeny majiteľa medzinárodného zápisu uvedených viacero nových majiteľov, každý z nich musí spĺňať podmienky článku 2 protokolu na to, aby sa stal majiteľom medzinárodného zápisu.

[...]

Pravidlo 27bis

Rozdelenie medzinárodného zápisu

(3) Nedostatky žiadosti

(a) Ak žiadosť nespĺňa náležitosti stanovené v odseku (1), medzinárodný úrad vyzve úrad, ktorý žiadosť podal, na odstránenie nedostatkov a zároveň o tom informuje majiteľa.

(b) Ak je suma zaplateného poplatku nižšia ako suma poplatku podľa odseku (2), medzinárodný úrad túto skutočnosť oznámi majiteľovi a zároveň o tom informuje úrad, ktorý podal žiadosť.

(c) Ak nie sú nedostatky odstránené do troch mesiacov odo dňa výzvy podľa písmena (a) alebo (b), žiadosť sa bude považovať za vzatú späť a medzinárodný úrad túto skutočnosť oznámi úradu, ktorý podal žiadosť, a zároveň o tom informuje aj majiteľa a vráti poplatky zaplatené podľa odseku (2) po odpočítaní sumy zodpovedajúcej polovici tohto poplatku.

[...]

6. KAPITOLA

OBNOVY

[...]

Pravidlo 30

Podrobnosti týkajúce sa obnovy

(1) Poplatky

(a) [...]

(c) Bez ohľadu na odsek (2), ak bolo vyhlásenie podľa pravidla 18ter(2) alebo (4) vyznačené v medzinárodnom registri pre zmluvnú stranu, voči ktorej je splatná platba individuálneho poplatku podľa písmena (a)(iii), výška tohto individuálneho poplatku sa stanoví iba s prihliadnutím na tovary a služby uvedené v danom vyhlásení.

(2) Ďalšie údaje

(a) [...]

(b) Ak si majiteľ želá obnoviť medzinárodný zápis pre vyznačenú zmluvnú stranu bez ohľadu na skutočnosť, že pre túto zmluvnú stranu bolo v medzinárodnom registri zapísané odmietnutie podľa pravidla 18ter vo vzťahu ku všetkým dotknutým výrobkom a službám, platba požadovaných poplatkov vrátane prípadných doplňujúcich alebo individuálnych poplatkov týkajúcich sa tejto zmluvnej strany sa doplní vyhlásením majiteľa, že obnova medzinárodného zápisu sa má zapísať do medzinárodného registra vo vzťahu k tejto zmluvnej strane pre všetky dotknuté výrobky a služby.

(c) Medzinárodný zápis sa neobnoví voči tej zmluvnej strane, vo vzťahu ku ktorej sa zaznamenala neplatnosť zápisu pre všetky výrobky a služby podľa pravidla 19(2) alebo sa zaznamenalo vzdanie sa zápisu podľa pravidla 27(1)(a). Medzinárodný zápis sa neobnoví voči vyznačenej zmluvnej strane pre tie výrobky a služby, vo vzťahu ku ktorým bola vyznačená neplatnosť účinkov medzinárodného zápisu na území zmluvnej strany podľa pravidla 19(2) alebo pre ktoré bolo zapísané obmedzenie podľa pravidla 27(1)(a).

(d) [zrušené]

(e) Skutočnosť, že medzinárodný zápis nebol obnovený pre všetky vyznačené zmluvné strany, sa nemôže považovať za zmenu podľa článku 7(2) protokolu.

[...]

9. KAPITOLA

OSTATNÉ USTANOVENIA

Pravidlo 40

Nadobudnutie platnosti; prechodné ustanovenia

[...]

(6) Nesúlad s vnútroštátnymi alebo regionálnymi právnymi predpismi

Ak ku dňu vstupu tohto pravidla do platnosti alebo ku dňu, ku ktorému sa zmluvná strana stane viazanou protokolom, nebude pravidlo 27bis (1) alebo pravidlo 27ter (2)(a) v súlade s vnútroštátnymi alebo regionálnymi právnymi predpismi tejto zmluvnej strany, dotknutý odsek alebo odseky, podľa toho, o ktorý prípad ide, sa nebudú uplatňovať vo vzťahu k tejto zmluvnej strane tak dlho, kým nebude alebo nebudú v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi za predpokladu, že uvedená zmluvná strana túto skutočnosť oznámi medzinárodnému úradu pred dňom vstupu tohto pravidla do platnosti alebo pred dňom, ku ktorému sa uvedená zmluvná strana stane viazanou protokolom. Toto oznámenie možno kedykoľvek vziať späť.

[...]