5

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky

z 27. decembra 2019,

ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia týkajúce sa objednávania verejnej osobnej dopravy

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky podľa § 20c ods. 5 a § 20d ods. 17 zákona č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 473/2019 Z. z., § 36 ods. 2 písm. e) až h) zákona č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení zákona č. 146/2019 Z. z. a § 41 ods. 2 písm. n) až q) zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení zákona č. 473/2019 Z. z. ustanovuje:


§ 1

Predmet úpravy

Táto vyhláška sa vzťahuje na pravidelnú osobnú dopravu, ktorá sa vykonáva na základe zmluvy o službách vo verejnom záujme.1)

§ 2

Spoločné ustanovenia

Na účely tejto vyhlášky sa rozumie

a) dochádzkovou vzdialenosťou pešia vzdialenosť na najbližšiu zastávku alebo nástupné miesto verejnej osobnej dopravy zo zdrojového miesta alebo cieľového miesta dennej dochádzky cestujúcich,

b) dopravnou špičkou časový úsek, v ktorom sa výrazne zvyšuje dopyt po doprave nad priemer sledovaného obdobia, spravidla najmä v ranných hodinách a popoludňajších hodinách pracovného dňa,

c) dopravným prúdom počet plavidiel verejnej osobnej lodnej dopravy, dráhových vozidiel alebo vozidiel cestnej dopravy v členení na vozidlá individuálnej automobilovej dopravy a verejnej osobnej dopravy premávajúcich na trase linky v jednom smere za jednotku času, spravidla za 24 hodín,

d) frekvenciou obsluhy zastávky počet spojov obsluhujúcich danú zastávku za jednotku času,

e) garantovaným prestupom taká nadväznosť medzi linkami, že čas medzi príchodom jedného spoja a odchodom druhého spoja umožní prestup medzi linkami a zároveň v prípade meškania prvého spoja je zabezpečené čakanie nadväzujúceho spoja podľa pravidiel určených objednávateľom dopravných služieb vo verejnom záujme (ďalej len „objednávateľ“) alebo integrátorom,

f) integrátorom obchodná spoločnosť založená na účel prevádzkovania integrovaného dopravného systému alebo mestského dopravného systému,

g) linkou miestne, funkčne alebo organizačne vymedzený súhrn spojov, ktorými sa zabezpečuje dopravná obsluha určitého územia definovaného východiskovou zastávkou, cieľovou zastávkou alebo nácestnými zastávkami,

h) nočnými hodinami čas spravidla medzi 23. hodinou a 4. hodinou nasledujúceho dňa,

i) nosnou linkou linka, ktorá spája dôležité body alebo spádové centrá,

j) obslužnou linkou linka, ktorá nadväzuje na systém nosných liniek v prestupných uzloch a zabezpečuje sa ňou najmä plošná dopravná obslužnosť spádových oblastí,

k) prepravným prúdom súhrnný počet cestujúcich prepravených na danej linke v jednom smere za jednotku času spravidla za 24 hodín,

l) prestupným časom čas medzi príchodom prichádzajúceho spoja a odchodom nadväzujúceho spoja so zohľadnením času potrebného na presun cestujúcich vrátane cestujúcich s obmedzenou schopnosťou pohybu z prichádzajúceho spoja do nadväzujúceho prestupného spoja, času čakania na spoj a času odbavenia cestujúcich,

m) prestupným uzlom miesto, kde dochádza ku stretávaniu sa aspoň dvoch liniek s možnosťou prestupu alebo garantovaného prestupu medzi linkami,

n) súbežnosťou stav, keď si dopravné spojenia pravidelnej dopravy objednávanej vo verejnom záujme vzájomne konkurujú medzi jednotlivými druhmi dopravy aj v rámci jedného druhu dopravy, a to identickou trasou alebo významnou časťou trasy, obsluhovaným územím, podobnými časmi odchodov, početnosťou a miestami zastavenia a porovnateľnou dochádzkovou vzdialenosťou,

o) spádovou oblasťou územie, z ktorého cestujúci denne dochádzajú do spádového centra,

p) spádovým centrom centrum dennej dochádzky cestujúcich, najmä do zamestnania, do školy, do zdravotníckeho zariadenia, do orgánu verejnej moci, za službami a na účel uspokojovania kultúrnych, rekreačných alebo spoločenských potrieb.

§ 3

Podrobnosti o obsahových náležitostiach plánu dopravnej obslužnosti, minimálny rozsah a pravidlá jeho zostavovania

(1) Plán dopravnej obslužnosti2) obsahuje analytickú časť, návrhovú časť, plán opatrení na zabezpečenie uskutočniteľnosti plánu dopravnej obslužnosti a štandardy dopravnej obslužnosti (ďalej len „štandardy“).

(2) Pri zostavovaní plánu dopravnej obslužnosti objednávateľ vychádza spravidla z analýzy

a) súčasného stavu dopravnej obslužnosti, dopravných prúdov a prepravných prúdov vo verejnej osobnej doprave a individuálnej doprave, využitia kapacity spojov jednotlivých liniek, úzkych miest, lokalít a frekvencie závažných mimoriadnych udalostí negatívne ovplyvňujúcich plynulosť, pravidelnosť, spoľahlivosť alebo bezpečnosť verejnej dopravy,

b) prepravných vzťahov v rámci verejnej osobnej dopravy a analýzy oprávnených požiadaviek cestujúcich na zabezpečenie dopravy pre všetky dni v týždni k dôležitým bodom alebo do spádových centier vrátane dopravy späť,

c) dopravnej infraštruktúry, prestupných uzlov s ohľadom na súčasný vývoj a potenciálny vývoj dopravných potrieb a prepravných potrieb,

d) prepravného potenciálu v jednotlivých funkčných územných jednotkách vymedzených na základe existencie vnútorných funkčných väzieb medzi spádovými oblasťami z hľadiska dennej dochádzky cestujúcich, najmä miery schopnosti týchto jednotiek generovať alebo priťahovať dopravné väzby,

e) očakávaných zmien v rozmiestnení aktivít v území, najmä distribúcie pracovných príležitostí, školských zariadení, zdravotníckych zariadení a zariadení služieb,

f) dostupných kapacít pre naplnenie odporúčaní plánu dopravnej obslužnosti a potrieb záujmového územia,

g) financovania súčasnej organizácie verejnej osobnej dopravy, najmä nákladov, výnosov a úhrad objednávateľov za záväzok zo zmluvy o službách vo verejnom záujme podľa dopravcov a zmlúv.

(3) Pri zostavovaní plánu dopravnej obslužnosti sa primerane využijú platné strategické dokumenty, najmä územný generel dopravy a plán udržateľnej mobility. Použitie údajov zo strategických dokumentov sa uvedie v pláne dopravnej obslužnosti.

(4) Návrhová časť plánu dopravnej obslužnosti obsahuje najmä

a) riešenie siete liniek verejnej osobnej dopravy určením trás a návrh ich optimálneho prepojenia,

b) spresnenie základných časových a kapacitných parametrov týchto liniek, ktorými sú základné intervaly odchodov spojov, počty spojov a kapacita nasadených vlakov, vozidiel alebo plavidiel vrátane trasovania nosných liniek a nadväzujúcich obslužných liniek verejnej osobnej dopravy a určenie prestupných uzlov podľa štandardov dopravnej obslužnosti ustanovených v § 5 až 8 a v prípade potreby aj variantné riešenie pre rôzne scenáre vývoja.

(5) Plán opatrení plánu dopravnej obslužnosti obsahuje najmä

a) zásahy do dopravnej infraštruktúry s cieľom zvýšiť plynulosť, pravidelnosť, spoľahlivosť a bezpečnosť liniek a kapacitu dopravnej cesty v definovanej sieti a zabezpečiť navrhovaný podiel verejnej osobnej dopravy na celkovej deľbe prepravnej práce, pričom tieto zásahy môžu byť riešené variantne v nadväznosti na scenáre,

b) štruktúru vozidlového parku alebo štruktúru plavidiel dopravcov s cieľom vytvoriť adekvátne ponuky na zabezpečenie dopravnej obslužnosti v určenom čase,

c) akčný plán a finančný plán na dosiahnutie cieľového stavu podielu verejnej osobnej dopravy na celkovej deľbe prepravnej práce,

d) harmonogram a spôsob integrácie, ak sa štát, samosprávne kraje, mestá alebo obce podieľajú na organizácii integrovaných verejných služieb.

(6) Plán dopravnej obslužnosti sa zostavuje najviac na desať rokov, zohľadňujúc existujúce a pripravované zmluvy o službách vo verejnom záujme. Podľa možností objednávateľa sa môže plán dopravnej obslužnosti primerane zostaviť aj na kratší čas.

(7) Ak vznikne alebo existuje integrovaný dopravný systém, plán dopravnej obslužnosti sa aktualizuje podľa potreby na základe podmienok fungovania integrovaného dopravného systému.

§ 4

Štandardy

(1) Štandardmi sa na účely tejto vyhlášky rozumie súbor pravidiel, ktoré sa uplatňujú pri vytvorení a zabezpečení poskytovania primeraného rozsahu dopravných služieb vo verejnej osobnej doprave v záujmovom území objednávateľa, a to najmä

a) dochádzková vzdialenosť,

b) frekvencia obsluhy zastávky,

c) nadväznosť spojov pri prestupe,

d) počet prestupov,

e) časový interval medzi spojmi.

(2) Štandardy určujú podmienky, ktoré sa uplatňujú na celoštátnu železničnú dopravu (ďalej len „diaľková doprava“), regionálnu železničnú dopravu, prímestskú železničnú dopravu a prímestskú autobusovú dopravu (ďalej len „prímestská doprava“), mestskú autobusovú dopravu, mestskú električkovú dopravu a trolejbusovú dopravu a mestskú železničnú dopravu (ďalej len „mestská doprava“) a verejnú osobnú lodnú dopravu.

(3) Štandardy zohľadňujú rozdelenie dopravnej obslužnosti územia spravidla na nosné linky a obslužné linky.

(4) Počty spojov a ich kapacita sa určujú na základe výsledkov analýzy dopytu a analýzy oprávnených požiadaviek cestujúcej verejnosti tak, aby nedochádzalo k súbežnosti a zároveň bola zohľadnená minimálna dopravná obslužnosť. Prednosť zabezpečovania dopravnej obslužnosti pre danú spádovú oblasť alebo prepravný vzťah má taký druh dopravy, ktorý optimálne spĺňa prepravné požiadavky vzhľadom na kapacitu, cestovnú rýchlosť, ekonomickú efektívnosť, životné prostredie a dochádzkovú vzdialenosť.3)

(5) Štandardy sa na verejnú osobnú lodnú dopravu uplatňujú primerane.4)

(6) Objednávateľ alebo integrátor určené oblasti alebo časy mimo dopravnej špičky s nízkymi prepravnými prúdmi môže vyňať z uplatňovania štandardov.5)

(7) Štandardy definujú ponuku spojov, najmä ich počet a maximálny interval odchodu medzi spojmi, zabezpečujúcu požadovanú kapacitu systému verejnej osobnej dopravy so zohľadnením dennej doby, nočných hodín a dní pracovného pokoja.

§ 5

Všeobecné štandardy

(1) Všeobecné štandardy sú:

a) prestupný čas, ktorý je

1. najviac 10 minút pri garantovaných prestupoch v smere prepravného prúdu, v ktorom sa v prestupnom uzle prepravuje najviac cestujúcich,

2. najviac 30 minút pri ostatných garantovaných prestupoch,

b) organizovanosť všetkých spojov na linkovom princípe s jednotnou trasou alebo s minimálnymi odchýlkami na trase linky,

c) určenie dĺžky intervalov odchodov spojov v závislosti od intenzity prepravných prúdov,

d) premávka nosných liniek v pravidelných intervaloch,

e) doplnenie nosných liniek na vybraných úsekoch o obslužné linky.

(2) Prestupný čas podľa odseku 1 písm. a) sa môže primerane predĺžiť v závislosti od času presunu vplyvom miestnych pomerov, najmä vzdialenosti nástupíšť.

§ 6

Osobitné štandardy pre diaľkovú dopravu

Osobitnými štandardmi pre diaľkovú dopravu sú okrem všeobecných štandardov ustanovených v § 5 aj

a) časový interval medzi spojmi rovnakého smeru 120 minút, pričom na linkách

1. s prepravným prúdom väčším ako 3 000 cestujúcich v jednom smere za deň je tento interval v čase dopravnej špičky najviac 60 minút a každá obsluhovaná zastávka je obslúžená v intervale najviac 120 minút,

2. s prepravným prúdom menším ako 3 000 cestujúcich v jednom smere za deň je tento interval najviac 120 minút,

3. s prepravným prúdom menším ako 2 000 cestujúcich v jednom smere za deň a vo výnimočných prípadoch odôvodnených v pláne dopravnej obslužnosti možno uplatniť interval najviac 240 minút,

b) premávka všetkých liniek s pravidelným intervalom dlhším ako 15 minút podľa zásad integrovaného taktového grafikonu, pričom tieto intervaly sú vzájomne koordinované,

c) zavedenie pásmovej obsluhy v podobe expresnej linky na nerovnomerne obsadených linkách podľa dopravných možností, pričom nemôže dôjsť k obmedzeniu frekvencie obsluhy zastávok,

d) určenie zastávok na princípe garancie spojenia spádového centra, významného centra cestovného ruchu alebo iného významného centra s hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou alebo príslušným mestom, ktoré je sídlom kraja s maximálne dvomi prestupmi.

§ 7

Osobitné štandardy pre prímestskú dopravu

Osobitnými štandardmi pre prímestskú dopravu sú okrem všeobecných štandardov ustanovených v § 5 aj

a) maximálna dochádzková vzdialenosť 1 500 m primerane podľa hustoty zaľudnenia tak, aby pokrývala územie pre viac ako 90 % obyvateľov v záujmovom území; to neplatí pre územie obsluhované mestskou dopravou,

b) maximálne jeden prestup pri ceste do spádového centra; mestá, ktoré sú sídlami okresu, sú prepojené priamymi prímestskými linkami, pričom ostatné linky na týchto trasách zo spádových oblastí so zberom cestujúcich sa na účely tejto vyhlášky nepovažujú za súbežné spojenia,

c) vylúčenie súbežnosti liniek alebo vzájomná koordinácia liniek, na ktorých dochádza k súbežnosti,

d) definovanie časových polôh spojov nosných liniek a časových polôh spojov nadväzujúcich obslužných liniek podľa zásad integrovaného taktového grafikonu okrem výnimiek odôvodnených v pláne dopravnej obslužnosti.

§ 8

Osobitné štandardy pre mestskú dopravu

(1) Osobitnými štandardmi pre mestskú dopravu sú okrem všeobecných štandardov ustanovených v § 5 aj

a) premávka všetkých liniek s pravidelným intervalom podľa zásad integrovaného taktového grafikonu, pričom tieto intervaly sú vzájomne koordinované,

b) maximálna dochádzková vzdialenosť 500 m v mestskej doprave primerane podľa hustoty zaľudnenia tak, aby pokrývala územie pre viac ako 90 % obyvateľov v záujmovom území,

c) zavedenie minimálne jednej nosnej linky v mestách nad 50 000 obyvateľov s maximálnym odporúčaným intervalom 30 minút počas dopravnej špičky,

d) časová koordinácia obslužných liniek v maximálnej miere tak, aby boli zastávky na súbežnom úseku obsluhované rovnomerne.

(2) Osobitnými štandardmi pre mestskú dopravu v obciach s počtom obyvateľov menším ako 50 000 obyvateľov je vytvorenie spojov najmä k centrám s výskytom pracovných miest, škôl, zdravotníckych zariadení a orgánov verejnej moci s garantovanými prestupmi vo väzbe na prímestskú dopravu alebo diaľkovú dopravu k uvedeným zariadeniam, ak sú takéto centrá vzdialené viac ako 1 500 m alebo viac ako 20 minút chôdze od zastávky diaľkovej dopravy alebo prímestskej dopravy.

(3) Súčasťou dopravnej obslužnosti obce alebo mesta môže byť aj náhradná doprava v podobe hybridnej prevádzky prímestských liniek s charakterom vnútroobecnej obsluhy na území obce alebo mesta.

§ 9

Rozsah poskytovaných prevádzkových údajov o službách vo verejnom záujme a frekvencia ich poskytovania

(1) Prevádzkové údaje o službách vo verejnom záujme (ďalej len „prevádzkové údaje“) sa poskytujú objednávateľom za príslušný kalendárny rok, a to do 31. mája nasledujúceho roka v strojovo čitateľnom formáte .csv alebo .xls formou editovateľných databáz na úrovni cestujúcich alebo zakúpených cestovných dokladov.

(2) Prevádzkové údaje o prepravených cestujúcich sa poskytujú:

a) ak ide o dopravcu6) s adresnými cestovnými lístkami, cestovnými dokladmi alebo prepravnými dokladmi (ďalej len „cestovný doklad“), v rozsahu

1. označenie alebo číslo linky a spoja,

2. identifikátor nástupnej zastávky a cieľovej zastávky konkrétneho cestujúceho vrátane názvu a jej označenia,

3. časová značka nástupu do vozidla alebo plavidla v štandardnom formáte dátumu a času,

4. druh cestovného dokladu podľa typu,

5. druh cestovného dokladu podľa tarify,

6. tarifa,

b) ak ide o dopravcu, ktorého vozidlá alebo plavidlá sú vybavené zariadeniami na automatické počítanie cestujúcich, v rozsahu

1. označenie alebo číslo linky a spoja,

2. identifikátor zastávky vrátane názvu a jej označenia,

3. informácia o zaznamenanom pohybe v smere dovnútra alebo von z vozidla alebo plavidla,

4. časová značka záznamu v štandardnom formáte dátumu a času,

c) ak ide o dopravcu s neadresnými cestovnými dokladmi s prevádzkou vozidiel alebo plavidiel, ktoré nie sú vybavené zariadeniami na automatické počítanie cestujúcich, v rozsahu

1. označenie alebo číslo linky a spoja,

2. identifikátor úseku medzi zástavkami,

3. odhadovaný počet cestujúcich na danej linke.

(3) Ak ide o dopravcu s kombináciou adresných cestovných dokladov a neadresných cestovných dokladov, poskytujú sa prevádzkové údaje v kombinácii podľa odseku 2.

(4) Súhrnné prevádzkové údaje za kalendárny rok vo formáte podľa odseku 1 sú:

a) číselník zastávok s uvedením kódu obce a názvu obce, na území ktorej sa zastávka nachádza podľa štatistického číselníka obcí,

b) štruktúra predaja cestovných dokladov počas jednotlivých mesiacov kalendárneho roka podľa druhu s výnimkou predaja cestovných dokladov podľa odseku 2 písm. a),

c) štruktúra vozidlového parku alebo plavidiel dopravcu podľa prepravnej kapacity na sedenie a státie,

d) realizovaný dopravný výkon vyjadrený v odjazdených miestokilometroch, vozidlokilometroch, vlakokilometroch alebo plavidlokilometroch a prepravených osobách v osobokilometroch podľa jednotlivých liniek,

e) celkový počet prepravených cestujúcich a objem tržieb a ostatných výnosov podľa jednotlivých liniek,

f) celkový príspevok objednávateľa a celkové ekonomicky oprávnené náklady dopravcu zahrňujúce aj straty vyplývajúce z poskytnutých zliav z cestovného,

g) cestovné poriadky podľa jednotlivých liniek s uvedením trasy, východiskovej zastávky, cieľovej zastávky a dôležitých nácestných zastávok,

h) iné číselníky, ak ide o iné číselné identifikátory.

(5) Prevádzkové údaje podľa odsekov 1 až 4 sa poskytujú Ministerstvu dopravy a výstavby Slovenskej republiky alebo integrátorovi do 30. júna nasledujúceho roka.

§ 10

Štruktúra základných tarifných skupín a spôsob dokladovania

(1) Základné tarifné skupiny sú:

a) deti do šiestich rokov veku,

b) deti od 6 do 16 rokov veku,

c) žiaci a študenti do 26 rokov veku,

d) cestujúci prepravujúci sa za základné cestovné,

e) seniori,

f) osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.

(2) Deti do šiestich rokov veku je skupina cestujúcich do dovŕšenia šiesteho roku veku. V prípade pochybností o veku dieťaťa preukazuje sprevádzajúca osoba vek dieťaťa platným dokladom totožnosti7) alebo platným preukazom vydaným dopravcom, ktorý obsahuje

a) aktuálnu fotografiu dieťaťa,

b) meno a priezvisko dieťaťa,

c) dátum narodenia dieťaťa.

(3) Deti od 6 do 16 rokov veku je skupina cestujúcich vo veku od dovŕšenia 6. roku veku do dovŕšenia 16. roku veku. V prípade pochybností o veku dieťaťa preukazuje dieťa alebo jeho sprevádzajúca osoba vek dieťaťa platným dokladom totožnosti7) alebo platným preukazom vydaným dopravcom, ktorý obsahuje

a) aktuálnu fotografiu dieťaťa,

b) meno a priezvisko dieťaťa,

c) dátum narodenia dieťaťa.

(4) Žiaci a študenti sú skupina cestujúcich do dovŕšenia 26. roku veku, ktorí sú žiakmi základnej školy, žiakmi dennej formy štúdia strednej školy, praktickej školy, odborného učilišťa alebo študentmi dennej formy štúdia na vysokej škole. Status žiaka alebo študenta dennej formy štúdia na účely uplatnenia nároku na zľavnené cestovné sa preukazuje platným preukazom vydaným dopravcom, platným preukazom akceptovaným dopravcom alebo platným preukazom študenta vysokej školy,8) ktorý obsahuje

a) aktuálnu fotografiu žiaka alebo študenta,

b) meno a priezvisko žiaka alebo študenta,

c) dátum narodenia žiaka alebo študenta,

d) dátum platnosti, ktorý je jediným rozhodujúcim dátumom pri posudzovaní nároku na zľavu.

(5) Seniori sú skupina cestujúcich od dovŕšenia dôchodkového veku,9) ktorá sa pre uplatnenie nároku na zľavnené cestovné preukazuje platným dokladom totožnosti7) alebo platným preukazom vydaným dopravcom, ktorý obsahuje jeho

a) fotografiu,

b) meno a priezvisko,

c) dátum narodenia.

(6) Fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím vrátane ich sprievodcov10) a sprevádzajúcich osôb a psov so špeciálnym výcvikom, ak sa spolu s nimi prepravujú, sú cestujúci s platným preukazom fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo platným preukazom fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom11) alebo platným dokladom totožnosti s informáciou o ťažkom zdravotnom postihnutí, prípadne odkázanosti na sprievodcu.12)

(7) Objednávateľ je oprávnený nad rámec základných tarifných skupín určovať okruh cestujúcich s dodatočným zľavneným cestovným a tarifu pre doplnkové služby. Nárok na uplatnenie zľavneného cestovného cestujúci preukáže preukazom vydaným dopravcom.

§ 11

Štandardy technického zabezpečenia vydávania a kontroly cestovných dokladov

(1) Štandardom technického zabezpečenia vydávania a kontroly cestovných dokladov sa na účely tejto vyhlášky rozumie súbor pravidiel, ktoré možno uplatňovať v súvislosti s technickým riešením zabezpečenia vydávania a kontroly cestovných dokladov, a to najmä

a) distribučný štandard,

b) štandard výdajných zariadení a kontrolných zariadení.

(2) Distribučný štandard je štandard vychádzajúci z distribuovaného modelu, pri ktorom je cestovný doklad uložený v zašifrovanej forme v pamäti bezkontaktnej čipovej karty, alebo z centralizovaného modelu, pri ktorom je cestovný doklad uložený v centrálnej databáze a cestujúci sa pri kontrole preukazuje identifikátorom, ktorý má vizuálnu formu dvojrozmerného čiarového kódu alebo formu zodpovedajúcu štandardu technickej normy pre karty a bezpečnostné zariadenia pre osobnú identifikáciu.

(3) Štandard výdajných zariadení a kontrolných zariadení možno uplatňovať ako štandard zodpovedajúci týmto parametrom:

a) on-line komunikácia s databázou predaných cestovných dokladov v rámci centralizovaného modelu prostredníctvom všetkých distribučných kanálov, pričom sa odporúča globálny systém mobilných komunikácií (GSM) minimálne tretej generácie,

b) snímanie dvojrozmerného čiarového QR kódu,

c) bezdrôtová komunikácia podľa technickej normy pre karty a bezpečnostné zariadenia pre osobnú identifikáciu s funkcionalitou alebo podľa obdobnej technickej špecifikácie

1. čítania používaných akceptovaných čipových kariet minimálne typu Mifare Desfire EV2 za použitia zariadenia obsahujúceho minimálne dva sloty pre bezpečný prístupový modul (SAM),

2. čítania používaných akceptovaných bankových kariet za použitia čítačky spĺňajúcej medzinárodné štandardy pre spracovanie kreditných a debetných transakcií na báze čipovej technológie (štandardy EMV) a bezpečnostné štandardy bankových kariet (PCI),

d) vytvorenie tokenu z plného čísla bankovej karty (PAN) alebo univerzálneho identifikátora čísla čipovej karty Mifare (SNR),

e) minimálna kapacita úložiska 32 GB pre stiahnutie, uloženie a zašifrovanie zadefinovaných dát do pamäte zariadenia tak, aby boli v prípade kontroly prístupné obsluhe zariadenia.


§ 12

Záverečné ustanovenie

Objednávateľ sa môže odchýliť od § 5 až 8 a § 10, len ak preukáže neprimerané prekročenie finančných možností rozpočtu objednávateľa na úhradu za služby vo verejnom záujme.

§ 13

Prechodné ustanovenia

(1) Prevádzkové údaje sa podľa § 9 prvýkrát poskytnú v roku 2021.

(2) Tarifné podmienky v cenových výnosoch a v zmluve o službách vo verejnom záujme sa uvedú do súladu s § 10 do 30. júna 2021.

(3) Ustanovenia § 11 sa nevzťahujú na systém výdajných zariadení a kontrolných zariadení dopravcu alebo integrátora, ktorý sa uviedol do prevádzky do 31. decembra 2019.

§ 14

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2020.


Arpád Érsek v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 z 23. októbra 2007 o službách vo verejnom záujme v železničnej a cestnej osobnej doprave, ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 1191/69 a (EHS) č.1107/70 (Ú. v. EÚ L315, 3. 12. 2007) v platnom znení.

2) § 20c zákona č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 473/2019 Z. z.
§ 20 zákona č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov.
§ 20 zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov.

3) § 20 ods. 5 zákona č. 514/2009 Z. z. v znení zákona č. 146/2019 Z. z.

4) Čl. 1 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 v platnom znení.

5) § 19 ods. 3 zákona č. 56/2012 Z. z. v znení zákona č. 473/2019 Z. z.

6) § 9 ods. 3 zákona č. 338/2000 Z. z. v znení zákona č. 473/2019 Z. z.
§ 6 ods. 1 zákona č. 514/2009 Z. z.
§ 3 ods. 1 a § 3 ods. 3 zákona č. 56/2012 Z. z. v znení zákona č. 9/2019 Z. z.

7) § 4 ods. 1 zákona č. 647/2007 Z. z. o cestovných dokladoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
§ 2 zákona č. 395/2019 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

8) § 67 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

9) § 65 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

10) § 14 ods. 11 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 191/2018 Z. z.

11) § 16 zákona č. 447/2008 Z. z. v znení zákona č. 191/2018 Z. z.

12) § 5 ods. 3 písm. b) zákona č. 647/2007 Z. z. v znení zákona č. 336/2012 Z. z.
§ 3 ods. 7 písm. d) zákona č. 395/2019 Z. z.