Oznámenie č. 13/2020 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známok a k Protokolu k tejto dohode

Platnosť od 24.01.2020

13

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že na zasadnutí Svetovej organizácie duševného vlastníctva v Ženeve boli 27. septembra 2018 prijaté zmeny Vykonávacieho predpisu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známok a k Protokolu k tejto dohode (oznámenie č. 345/1998 Z. z., oznámenie č. 59/2000 Z. z., oznámenie č. 117/2004 Z. z., oznámenie č. 356/2004 Z. z., oznámenie č. 633/2005 Z. z., oznámenie č. 74/2007 Z. z., oznámenie č. 75/2007 Z. z., oznámenie č. 584/2007 Z. z., oznámenie č. 338/2008 Z. z., oznámenie č. 337/2009 Z. z., oznámenie č. 502/2011 Z. z., oznámenie č. 409/2012 Z. z., oznámenie č. 414/2014 Z. z., oznámenie č. 142/2016 Z. z., oznámenie č. 75/2017 Z. z., oznámenie č. 107/2017 Z. z. a oznámenie č. 118/2017 Z. z.).

Zmeny nadobudnú platnosť 1. februára 2020. Pre Slovenskú republiku nadobudnú platnosť v ten istý deň, t. j. 1. februára 2020.


ZMENY VYKONÁVACIEHO PREDPISU K MADRIDSKEJ DOHODE O MEDZINÁRODNOM ZÁPISE OCHRANNÝCH ZNÁMOK A K PROTOKOLU K TEJTO DOHODE

(platné od 1. februára 2020)

VYKONÁVACÍ PREDPIS K PROTOKOLU K MADRIDSKEJ DOHODE O MEDZINÁRODNOM ZÁPISE OCHRANNÝCH ZNÁMOK

[…]

1. KAPITOLA VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Pravidlo 1 Skrátené výrazy

Na účely tohto vykonávacieho predpisu výraz

[…]

(iii) „zmluvná strana" znamená každý štát alebo medzivládnu organizáciu, ktoré sú stranami protokolu;

[…]

(vii) „medzinárodná prihláška" znamená prihlášku na medzinárodný zápis podanú podľa protokolu;

(viii) [zrušené]

(ix) [zrušené]

(x) [zrušené]

[…]

(xv) „vyznačenie" znamená žiadosť o rozšírenie ochrany („územné rozšírenie") podľa článku 3ter(l) alebo (2) protokolu; tento výraz znamená aj také rozšírenie ochrany, ktoré je už zapísané do medzinárodného registra;

(xvi) „vyznačená zmluvná strana" znamená zmluvnú stranu, pre ktorú sa žiadalo rozšírenie ochrany („územné rozšírenie") podľa článku 3ter(l) alebo (2) protokolu, alebo pre ktorú bolo takéto rozšírenie zapísané do medzinárodného registra;

(xvii) [zrušené] (xviii) [zrušené]

(xix) „oznámenie o predbežnom odmietnutí" znamená vyhlásenie úradu vyznačenej zmluvnej strany podľa článku 5(1) protokolu;

[…]

(xxiv) „medzinárodný register" znamená úradný súbor údajov vedený medzinárodným úradom týkajúci sa medzinárodných zápisov uchovávaných na akýchkoľvek nosičoch údajov, ktorých zápis vyžaduje alebo na ich zaznamenávanie oprávňuje protokol alebo tento vykonávací predpis;

(xxv) „úrad" znamená úrad zmluvnej strany poverený zápisom známok alebo spoločný úrad podľa článku 9quater protokolu;

(xxvi) „úrad pôvodu" znamená úrad pôvodu definovaný v článku 2(2) protokolu;

(xxvibis) „zmluvná strana majiteľa" znamená

- zmluvnú stranu, ktorej úrad je úradom pôvodu, alebo

- ak bola zapísaná zmena majiteľa, alebo v prípade sukcesie štátu, zmluvnú stranu alebo jednu zo zmluvných strán, voči ktorej alebo voči ktorým majiteľ spĺňa náležitosti podľa článku 2 protokolu, aby mohol byť majiteľom medzinárodného zápisu;

[…]

Pravidlo 1bis

[zrušené]

Pravidlo 2

Styk s medzinárodným úradom

[…]

Pravidlo

3 Zastupovanie pred medzinárodným úradom

[…]

(3) Nesprávne ustanovenie

[…]

(b) Ak nie sú splnené náležitosti podľa odseku (2), medzinárodný úrad zasiela všetky príslušné oznámenia priamo prihlasovateľovi alebo majiteľovi, ale nie údajnému zástupcovi.

[…]

Pravidlo 5

Prekážky zapríčinené poštovou a doručovateľ skou službou a pri oznamoch zasielaných elektronicky

[…]

(5) Medzinárodná prihláška a následné vyznačenie

Ak medzinárodný úrad dostane medzinárodnú prihlášku alebo následné vyznačenie po uplynutí dvojmesačnej lehoty podľa článku 3(4) protokolu a pravidla 24(6)(b) a ak príslušný úrad uvedie, že oneskorené doručenie zapríčinili okolnosti uvedené v odsekoch (1), (2) alebo (3), bude postupovať podľa odseku (1), (2) alebo (3) a odseku (4).

[…]

Pravidlo 7

Oznámenie určitých osobitných požiadaviek

[…]

(2) Úmysel používať ochrannú známku

Ak zmluvná strana, ako vyznačená zmluvná strana, požaduje vyhlásenie o úmysle používať ochrannú známku, oznámi túto požiadavku generálnemu riaditeľovi. Ak zmluvná strana požaduje, aby vyhlásenie podpísal vlastnoručne prihlasovateľ a aby bolo na osobitnom úradnom formulári priloženom k medzinárodnej prihláške, oznámenie musí obsahovať takúto požiadavku a musí sa v ňom určiť presné znenie požadovaného vyhlásenia. Ak zmluvná strana navyše požaduje, aby bolo toto vyhlásenie v anglickom, vo francúzskom alebo v španielskom jazyku, musí v oznámení spresniť požadovaný jazyk.

[…]

2. KAPITOLA

MEDZINÁRODNÁ PRIHLÁŠKA

Pravidlo 8 Viacero prihlasovateľov

(1) [zrušené]

(2) Viacero prihlasovateľov

Viacero prihlasovateľov môže spoločne podať medzinárodnú prihlášku, ak spoločne podali základnú prihlášku alebo ak sú spoločnými majiteľmi základného zápisu a každý z nich spĺňa vo vzťahu k zmluvnej strane, ktorej úrad je úradom pôvodu, podmienky na podanie medzinárodnej prihlášky podľa článku 2(1) protokolu.

Pravidlo 9

Náležitosti medzinárodnej prihlášky

[…]

(2) Tlačivo a podpis

(a) Medzinárodná prihláška sa podáva na úradnom formulári.

[…]

(5) Dodatočný obsah medzinárodnej prihlášky

(a) [zrušené]

(b) Medzinárodná prihláška musí obsahovať číslo a dátum základnej prihlášky alebo základného zápisu a musí obsahovať jeden alebo viaceré z týchto údajov:

[…]

(d) Medzinárodná prihláška musí obsahovať vyhlásenie úradu pôvodu potvrdzujúce

(i) dátum, kedy úrad pôvodu dostal žiadosť prihlasovateľa o podanie medzinárodnej prihlášky medzinárodnému úradu,

[…]

(f) […]

(i) vlastnoručne podpísané prihlasovateľom a bude na samostatnom úradnom formulári pripojenom k medzinárodnej prihláške, alebo

[…]

Pravidlo 10

Poplatky za medzinárodnú prihlášku

(1 ) [zrušené]

(2) Poplatky

Medzinárodná prihláška podlieha platbe základných poplatkov, dodatkových poplatkov a/alebo individuálnych poplatkov, prípadne doplnkových poplatkov určených v položke 2 sadzobníka poplatkov. Tieto poplatky sa platia na obdobie desiatich rokov.

(3) [zrušené]

Pravidlo 11

Iné nedostatky než tie, ktoré sa týkajú zatriedenia výrobkov a služieb alebo ich označenia

(1) [zrušené]

[…]

(5) Vrátenie poplatkov

Ak sa podľa odsekov (2)(b), (3) alebo (4)(b) medzinárodná prihláška považuje za vzatú späť, medzinárodný úrad vráti všetky poplatky zaplatené v súvislosti s touto prihláškou po odpočítaní sumy zodpovedajúcej polovici základného poplatku uvedeného v položke 2.1.1 sadzobníka poplatkov strane, ktorá poplatky zaplatila.

(6) Iné nedostatky týkajúce sa vyznačenia zmluvnej strany

[…]

Pravidlo 12

Nedostatky zatriedenia výrobkov a služieb

[…]

(8) Vrátenie poplatkov

Ak sa v súlade s odsekom (7) medzinárodná prihláška považuje za vzatú späť, medzinárodný úrad vráti všetky poplatky súvisiace so zaplatením tejto prihlášky po odrátaní sumy zodpovedajúcej polovici základného poplatku uvedeného v položke 2.1.1 sadzobníka poplatkov strane, ktorá poplatky zaplatila.

[…]

3. KAPITOLA

MEDZINÁRODNÝ ZÁPIS

Pravidlo 14

Zápis ochrannej známky do medzinárodného registra

[…]

(2) Obsah zápisu

[…]

(v) [zrušené]

Pravidlo 15

Dátum medzinárodného zápisu

(1) Nedostatky, ktoré majú vplyv na dátum medzinárodného zápisu Ak medzinárodná prihláška doručená medzinárodnému úradu neobsahuje tieto údaje:

(i) údaje umožňujúce identifikovať prihlasovateľa, jeho kontaktné údaje alebo kontaktné údaje zástupcu, ak je ustanovený,

[…]

medzinárodný zápis sa označí dátumom, keď bol posledný z chýbajúcich prvkov doručený medzinárodnému úradu; pritom platí, že ak bude posledný chýbajúci prvok doručený medzinárodnému úradu v dvojmesačnej lehote podľa článku 3(4) protokolu, medzinárodný zápis sa označí dátumom, keď bola neúplná medzinárodná prihláška prijatá úradom pôvodu.

(2) Dátum medzinárodného zápisu v ostatných prípadoch

Vo všetkých ostatných prípadoch je dátum medzinárodného zápisu určený podľa článku 3(4) protokolu.

4. KAPITOLA

SKUTOČNOSTI TÝKAJÚCE SA ZMLUVNÝCH STRÁN OVPLYVŇUJÚCE MEDZINÁRODNÉ ZÁPISY

[…]

Pravidlo 18 Chybné oznámenia o predbežnom odmietnutí

(1)Všeobecne

(a) Oznámenie o predbežnom odmietnutí podané úradom vyznačenej zmluvnej strany sa nebude medzinárodným úradom považovať za oznámenie o predbežnom odmietnutí,

[…]

(iii) ak bolo zaslané medzinárodnému úradu oneskorene, čo znamená, že bolo zaslané po uplynutí lehoty podľa článku 5(2)(a) alebo s výhradou článku 9sexies(l)(b) protokolu podľa článku 5(2)(b) alebo (c)(ii) protokolu, od dátumu vykonania medzinárodného zápisu alebo od dátumu následného vyznačenia k medzinárodnému zápisu s tým, že uvedený dátum je rovnaký ako dátum odoslania oznámenia o medzinárodnom zápise alebo o následnom vyznačení.

[…]

(d) Ak oznámenie nespĺňa náležitosti uvedené v pravidle 17(2)(vii), predbežné odmietnutie sa do medzinárodného registra nezapíše. Ak je však opravené oznámenie odoslané v lehote uvedenej v písmene (c), bude sa naň na účely článku 5 protokolu prihliadať, ako keby bolo medzinárodnému úradu odoslané ku dňu, ku ktorému bolo chybné oznámenie odoslané. Ak sa oznámenie takto neopraví, nebude sa považovať za oznámenie o predbežnom odmietnutí. V tomto poslednom prípade informuje medzinárodný úrad majiteľa a zároveň aj úrad, ktorý oznámenie odoslal, že na oznámenie o predbežnom odmietnutí ako na také medzinárodný úrad neprihliada a uvedie dôvody.

[…]

(2) Oznámenie o predbežnom odmietnutí podľa článku 5(2)(c) protokolu

(a) [zrušené]

[…]

Pravidlo 18bis

Dočasný stav ochrannej známky na území vyznačenej zmluvnej strany

(1) Trvajúca možnosť námietok alebo pripomienok tretích osôb po skončení prieskumu z úradnej moci

(a) Úrad, ktorý nepodal oznámenie o predbežnom odmietnutí, môže v lehote podľa článku 5(2)(a) alebo (b) Protokolu zaslať medzinárodnému úradu vyhlásenie, že prieskum z úradnej moci sa skončil a úrad nezistil žiaden dôvod na odmietnutie, ale že ochrana ochrannej známky ešte môže byť predmetom námietok alebo pripomienok tretích osôb; úrad pritom uvedie dátum, do ktorého môžu byť námietky alebo pripomienky podané.2)

[…]

Pravidlo 18ter

Konečný stav ochrannej známky na území vyznačenej zmluvnej strany

(1) Vyhlásenie o poskytnutí ochrany, ak nebolo podané oznámenie o predbežnom odmietnutí3)

Ak pred uplynutím lehoty podľa článku 5(2)(a), (b) alebo (c) protokolu bolo konanie pred úradom ukončené a úrad nezistil dôvod na odmietnutie ochrany, bezprostredne a ešte pred uplynutím tejto lehoty úrad oznámi medzinárodnému úradu skutočnosť, že je poskytnutá ochrana ochrannej známke, ktorá je predmetom medzinárodného zápisu v danej zmluvnej strane.4)

[…]

(4) Nové rozhodnutie

Ak oznámenie o predbežnom odmietnutí nebolo zaslané v stanovenej lehote podľa článku 5(2) protokolu alebo ak po zaslaní vyhlásenia podľa odseku (1), (2) alebo (3) má nové rozhodnutie, ktoré vydá úrad alebo iný orgán, vplyv na ochranu ochrannej známky, úrad, ak si je vedomý tohto rozhodnutia, bez ohľadu na pravidlo 19 zašle medzinárodnému úradu ďalšie vyhlásenie uvádzajúce stav ochrannej známky a v prípade potreby výrobky a služby, pre ktoré je ochranná známka v danej zmluvnej strane chránená.5)

[…]

Pravidlo 19

Neplatnosti vo vyznačených zmluvných stranách

(1) Obsah oznámenia o neplatnosti

Ak je medzinárodný zápis vyhlásený za neplatný na území vyznačenej zmluvnej strany podľa článku 5(6) protokolu a ak vo veci neplatnosti zápisu už nemožno podať opravný prostriedok, úrad zmluvnej strany, ktorej príslušný orgán rozhodol o neplatnosti zápisu, je povinný o tejto skutočnosti informovať medzinárodný úrad. Oznámenie musí obsahovať

[…]

Pravidlo 20bis

Licencie

[…]

(6) Vyhlásenie o tom, že zápis licencií do medzinárodného registra nie je v zmluvnej strane účinný

[…]

(b) Úrad zmluvnej strany, ktorej právne predpisy upravujú zápis licencií ochranných známok, môže pred dátumom dňa vstupu tohto pravidla do platnosti alebo v deň, od ktorého začne byť uvedená zmluvná strana viazaná protokolom, oznámiť generálnemu riaditeľovi, že zápis licencií do medzinárodného registra je pre túto zmluvnú stranu neúčinný. Takéto oznámenie môže byť kedykoľvek vzaté späť.7)

Pravidlo 21

Nahradenie národného alebo regionálneho zápisu medzinárodným zápisom

(1) Oznámenie

Ak v súlade s článkom 4bis(2) protokolu úrad vyznačenej zmluvnej strany zaznamená do svojho registra na základe žiadosti majiteľa adresovanej tomuto úradu skutočnosť, že národný alebo regionálny zápis sa nahradil medzinárodným zápisom, tento úrad oznámi túto skutočnosť medzinárodnému úradu. Toto oznámenie musí obsahovať

[…]

Pravidlo 22

Zánik účinkov základnej prihlášky, zápisu z nej vzniknutého alebo základného zápisu

(1) Oznámenie o zániku účinkov základnej prihlášky, zápisu z nej vzniknutého alebo základného zápisu

(a) Pri uplatňovaní článku 6(3) a (4) protokolu úrad pôvodu oznámi túto skutočnosť medzinárodnému úradu a zároveň uvedie

[…]

(b) Ak sa konanie podľa článku 6(3)(i),(ii) alebo (iii) protokolu začalo pred uplynutím päťročnej lehoty, ale neskončilo sa konečným rozhodnutím podľa druhej vety článku 6(3) protokolu alebo späťvzatím či vzdaním sa práva podľa tretej vety článku 6(3) protokolu pred uplynutím tejto lehoty, oznámi úrad pôvodu túto skutočnosť medzinárodnému úradu bezprostredne po jej zistení po uplynutí uvedenej lehoty.

(c) Po tom, ako sa konanie uvedené v písmene (b) skončí konečným rozhodnutím podľa

druhej vety článku 6(3) protokolu alebo späťvzatím či vzdaním sa práva podľa tretej vety článku 6(3) protokolu, úrad pôvodu oznámi tieto skutočnosti bezodkladne po ich zistení medzinárodnému úradu, pričom uvedie údaje podľa písmen (a)(i) až (iv). Ak súdne konanie alebo konanie uvedené v písmene (b) bolo ukončené a neskončilo vyššie uvedeným konečným rozhodnutím, späťvzatím alebo vzdaním sa práva, úrad pôvodu po tom, čo túto skutočnosť zistí alebo na žiadosť majiteľa bezodkladne oznámi túto skutočnosť medzinárodnému úradu.

[…]

Pravidlo 23

Rozdelenie alebo zlúčenie základných prihlášok, zápisov z nich vzniknutých alebo základných zápisov

[…]

(3) Rozdelenie alebo zlúčenie zápisov vzniknutých zo základných prihlášok alebo základných zápisov

Odseky (1) a (2) sa uplatňujú mutatis mutandis pri rozdelení zápisu vzniknutého zo základnej prihlášky alebo pri zlúčení zápisov vzniknutých zo základných prihlášok v priebehu piatich rokov podľa článku 6(3) protokolu a pri rozdelení základného zápisu alebo pri zlúčení základných zápisov v priebehu piatich rokov podľa článku 6(3) protokolu.

Pravidlo 23bis

Oznámenia úradov vyznačených zmluvných strán poslané prostredníctvom medzinárodného úradu

(1) Oznámenia, na ktoré sa tento vykonávací predpis nevzťahuje [...]

[…]

(3) Zaslanie majiteľovi [...]

5. KAPITOLA

NÁSLEDNÉ VYZNAČENIA; ZMENY

Pravidlo 24

Následné vyznačenie po medzinárodnom zápise

(1) Spôsobilosť

(a) Zmluvná strana môže byť vyznačená následne po medzinárodnom zápise (ďalej len „následné vyznačenie"), ak majiteľ v okamihu tohto vyznačenia spĺňa náležitosti podľa článku 2 protokolu, aby mohol byť majiteľom medzinárodného zápisu.

(b) [zrušené]

(c) [zrušené]

(2) Podanie; formulár a podpis

(a) […]

(ii) [zrušené]

[…]

(b) Následné vyznačenie treba podať na úradnom formulári. V prípade, že podanie uskutočňuje majiteľ, musí ho aj podpísať. V prípade, že podanie uskutočňuje úrad, podpíše ho úrad, a ak to úrad vyžaduje, aj majiteľ. V prípade, že podanie uskutočňuje úrad, ktorý nevyžaduje, no pripúšťa, aby majiteľ podanie podpísal, majiteľ toto podanie môže podpísať.

[…]

(3) Obsah

[…]

(b) […]

(i) podpísané vlastnoručne majiteľom a musí byť vyhotovené na zvláštnom úradnom formulári priloženom k podaniu následného vyznačenia alebo

[…]

(d)[zrušené]

[…]

(5) Nedostatky podania

[…]

(c) Napriek ustanoveniam písmen (a) a (b), ak nie sú splnené podmienky uvedené v odseku 3(b)(i) vo vzťahu k jednej alebo viacerým vyznačeným zmluvným stranám, považuje sa následné vyznačenie za také, ktoré neobsahuje vyznačenie týchto zmluvných strán, a všetky doplnkové alebo individuálne poplatky už zaplatené vo vzťahu k týmto zmluvným stranám sa vrátia. Ak nie sú splnené podmienky podľa odseku 3(b)(i) vo vzťahu k žiadnej z vyznačených zmluvných strán, postupuje sa podľa písmena (b).

[…]

(7) Následné vyznačenie vyplývajúce z premeny

(a) Keď bola v medzinárodnom registri vyznačená zmluvná organizácia a keď bolo toto vyznačenie vzaté späť, odmietnuté alebo prestalo mať účinok podľa legislatívy tejto zmluvnej organizácie, majiteľ medzinárodného zápisu môže požiadať, aby vyznačenie uvedenej zmluvnej organizácie bolo premenené na vyznačenie ktoréhokoľvek členského štátu tejto organizácie, ktorý je členom protokolu.

[…]

Pravidlo 25

Žiadosť o zápis zmeny; žiadosť o zápis výmazu

(1) Podanie žiadosti

(a) Žiadosť o zápis zmeny sa podáva medzinárodnému úradu na príslušnom úradnom formulári za predpokladu, že sa žiadosť týka

(b) Žiadosť musí podať majiteľ alebo úrad zmluvnej strany majiteľa; ale žiadosť o zápis zmeny majiteľa môže podať úrad zmluvnej strany alebo jednej zo zmluvných strán uvedených v tejto žiadosti podľa odseku (2)(a)(iv).

(c)[zrušené]

[…]

(2) Obsah žiadosti

(a) […]

(iv) v prípade zmeny majiteľa medzinárodného zápisu, zmluvnú stranu alebo zmluvné strany, pre ktoré spĺňa nový majiteľ náležitosti podľa článku 2(1) protokolu tak, aby mohol byť majiteľom medzinárodného zápisu,

(v) v prípade zmeny majiteľa medzinárodného zápisu, ak adresa nového majiteľa uvedená v súlade s bodom (iii) nie je na území zmluvnej strany alebo jednej zo zmluvných strán uvedených podľa bodu (iv) a ak nový majiteľ neuviedol, že je občanom zmluvného štátu alebo členského štátu zmluvnej organizácie, adresu podniku alebo bydlisko nového majiteľa na území zmluvnej strany alebo niektorej zo zmluvných strán, pre ktoré nový majiteľ spĺňa podmienky na to, aby mohol byť majiteľom medzinárodného zápisu,

[…]

(3) [zrušené]

[…]

Pravidlo 26

Nedostatky v žiadostiach o zápis podľa pravidla 25

[…]

(3) Žiadosť, ktorá sa za žiadosť nepovažuje

Ak náležitosti podľa pravidla 25(l)(b) nie sú splnené, taká žiadosť sa nepovažuje za žiadosť samu osebe a medzinárodný úrad o tom informuje odosielateľa.

Pravidlo 27

Zápis a oznámenie o zmene alebo výmaze; vyhlásenie o neúčinnosti zmeny majiteľa alebo obmedzenia zoznamu

(1) Zápis a oznámenie

(a) Za predpokladu splnenia požiadavky podľa pravidla 25(l)(a) medzinárodný úrad bezodkladne zapíše údaje, zmenu alebo výmaz z medzinárodného registra a informuje o tejto skutočnosti úrady vyznačených zmluvných strán, ktorých sa zápis týka, alebo v prípade výmazu úrady všetkých vyznačených zmluvných strán a zároveň informuje majiteľa, a ak žiadosť podal úrad, informuje zároveň aj tento úrad. Ak sa zápis týka zmeny majiteľa, medzinárodný úrad informuje tiež bývalého majiteľa, ak ide o úplnú zmenu majiteľa, a majiteľa časti medzinárodného zápisu, ktorá bola postúpená alebo inak prevedená, v prípade čiastočnej zmeny majiteľa. Ak žiadosť o zápis výmazu podal majiteľ alebo iný úrad ako úrad pôvodu v priebehu päťročnej lehoty podľa článku 6(3) protokolu, medzinárodný úrad informuje aj úrad pôvodu.

[…]

Pravidlo 27bis

Rozdelenie medzinárodného zápisu

[…]

(6) Vyhlásenie, že zmluvná strana nebude predkladať žiadosti o rozdelenie Zmluvná strana, ktorej právne predpisy neupravujú rozdelenie prihlášky ochrannej známky alebo zápisu ochrannej známky, môže pred dňom, keď toto pravidlo nadobudne platnosť, alebo pred dňom, od ktorého bude uvedená zmluvná strana viazaná protokolom, oznámiť generálnemu riaditeľovi, že nebude medzinárodnému úradu predkladať žiadosti podľa odseku (1). Toto vyhlásenie možno kedykoľvek vziať späť.

Pravidlo 27ter

Zlúčenie medzinárodných zápisov

[…]

(2) Zlúčenie medzinárodných zápisov vzniknuté zo zápisu rozdelenia medzinárodného zápisu

[…]

(b) Úrad zmluvnej strany, ktorej právne predpisy neustanovujú zlúčenie zápisu ochrannej známky, môže pred dňom, keď toto pravidlo nadobudne platnosť, alebo pred dňom, od ktorého bude uvedená zmluvná strana viazaná protokolom, oznámiť generálnemu riaditeľovi, že nebude medzinárodnému úradu predkladať žiadosti podľa písmena (a). Toto vyhlásenie možno kedykoľvek vziať späť.

Pravidlo 28

Opravy v medzinárodnom registri

[…]

(3) Odmietnutie po oprave

Úrad podľa odseku (2) má právo vyhlásiť v oznámení o predbežnom odmietnutí adresovanom medzinárodnému úradu, že opravenému medzinárodnému zápisu sa nemôže, prípadne sa už ďalej nemôže poskytovať ochrana. Článok 5 Protokolu a pravidlá 16 až 18ter sa použijú mutatis mutandis s tým, že lehota na zaslanie uvedeného oznámenia sa počíta odo dňa odoslania oznámenia o oprave príslušnému úradu.

6. KAPITOLA

OBNOVY

Pravidlo 29

Neoficiálny oznam o uplynutí ochrannej doby

Skutočnosť, že neoficiálne oznámenie uvedené v článku 7(3) protokolu nebolo doručené, nepredstavuje dôvod na odpustenie zmeškania niektorej z lehôt uvedených v pravidle 30.

Pravidlo 30

Podrobnosti týkajúce sa obnovy

[…]

(2) Ďalšie údaje

[…]

(e) Skutočnosť, že sa medzinárodný zápis neobnovil podľa písmena (d) pre všetky dotknuté výrobky a služby, sa nemôže považovať za zmenu podľa článku 7(2) protokolu. Skutočnosť, že medzinárodný zápis nebol obnovený pre všetky vyznačené zmluvné strany, sa nemôže považovať za zmenu podľa článku 7(2) protokolu.

[…]

(4) Obdobie, za ktoré sa platia poplatky za obnovu zápisu

Poplatky za každú obnovu sa platia na obdobie desiatich rokov.

Pravidlo 31

Zápis obnovy; oznámenie a osvedčenie

(1) Zápis a dátum účinnosti obnovy

Obnova sa zapíše do medzinárodného registra s dátumom, keď sa mala obnova vykonať, aj v prípade, že poplatky za obnovu boli zaplatené počas povoleného odkladu podľa článku 7(4) protokolu.

7. KAPITOLA

VESTNÍK A BÁZA DÁT

Pravidlo 32

Vestník

(1) Informácie o medzinárodných zápisoch

(a) [...]

(xi) informácií zapísaných podľa pravidiel 20, 20bis, 21, 2Ibis, 22(2)(a), 23 a 27(4),

[…]

(3) Zverejnenie na webovom sídle

Medzinárodný úrad vykoná zverejnenie podľa odsekov (1) a (2) na webovom sídle Svetovej organizácie duševného vlastníctva.

8. KAPITOLA

POPLATKY

Pravidlo 34

Výška a platba poplatkov

(1) Výška poplatkov

Výška poplatkov určená podľa protokolu alebo tohto vykonávacieho predpisu, okrem individuálnych poplatkov, je uvedená v sadzobníku poplatkov, ktorý je pripojený k tomuto vykonávaciemu predpisu a je jeho nedeliteľnou súčasťou.

[…]

(3) Splatnosť individuálneho poplatku v dvoch častiach

[…]

(b) Ak sa použije písmeno (a), odkazy na individuálne poplatky v bodoch 2 a 5 sadzobníka poplatkov sa považujú za odkazy na prvú časť individuálnych poplatkov.

[…]

(7) Zmena vo výške poplatkov

(a) Ak sa výška poplatkov, ktoré sa majú zaplatiť v súvislosti s podaním medzinárodnej prihlášky, zmení počas obdobia, ktoré uplynulo medzi dňom, keď úrad pôvodu prijme žiadosť o podanie medzinárodnej prihlášky medzinárodnému úradu a dňom, keď medzinárodný úrad prijme medzinárodnú prihlášku, platí výška poplatkov stanovená v období prijatia prihlášky úradom pôvodu.

[…]

Pravidlo 36

Oslobodenie od poplatkov

Oslobodenie od poplatkov sa vzťahuje na zápis týchto skutočností:

[…]

(vi) žiadosti úradu podľa článku 6(4) prvej vety protokolu,

[…]

Pravidlo 37

Rozdelenie dodatkových a doplnkových poplatkov

(1) Koeficient uvedený v článku 8(5) a (6) protokolu je

[…]

9. KAPITOLA

OSTATNÉ USTANOVENIA

Pravidlo 39

Pokračovanie účinkov medzinárodného zápisu v niektorých nástupníckych štátoch

(1) Ak niektorá nástupnícka krajina, ktorej územie bolo pred získaním nezávislosti súčasťou územia zmluvnej strany, uložila u generálneho riaditeľa vyhlásenie o kontinuite, v ktorého dôsledku protokol platí aj v nástupníckej krajine, účinky medzinárodného zápisu, ktorý obsahuje v územnom vyznačení pôvodnú zmluvnú stranu a ktorý nadobudol účinnosť od dátumu, ktorý predchádza dátumu určenému v odseku (2), sú podmienené týmito úkonmi:

[…]

(4) Ak v prípade medzinárodného zápisu prijal úrad nástupníckej krajiny oznámenie podľa odseku (3), tento úrad môže odmietnuť ochranu iba vtedy, ak uplatniteľná lehota podľa článku 5(2)(a), (b) alebo (c) protokolu týkajúca sa vyznačenia ochrany v pôvodnej zmluvnej strane neuplynula a ak medzinárodný úrad prijal oznámenie o odmietnutí pred uplynutím tejto lehoty.

[…]

Pravidlo 40

Nadobudnutie platnosti; prechodné ustanovenia

(1) Nadobudnutie platnosti

Tento vykonávací predpis nadobúda platnosť 1. februára 2020 a v tento deň nahrádza spoločný vykonávací predpis k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známok a k protokolu k tejto dohode platný do 31. januára 2020 (ďalej len „spoločný vykonávací predpis").

(2) Všeobecné prechodné ustanovenia

(a) Napriek ustanoveniu odseku (1) platí, že

(i) ak bola žiadosť o podanie medzinárodnej prihlášky medzinárodnému úradu prijatá úradom pôvodu pred 1. februárom 2020, platí, že táto prihláška spĺňa predpísané náležitosti na účely pravidla 14 do tej miery, do akej spĺňa náležitosti spoločného vykonávacieho predpisu,

(ii) ak následné vyznačenie alebo žiadosť o záznam boli podané medzinárodnému úradu pred 1. februárom 2020, platí, že spĺňajú predpísané náležitosti podľa pravidiel 5bis, 20bis(3), 24(8), 27, 27bis alebo 27ter do tej miery, do akej spĺňajú náležitosti spoločného vykonávacieho predpisu,

(iii) medzinárodná prihláška, následné vyznačenie alebo žiadosť o záznam, ktoré boli pred 1. februárom 2020 predmetom úkonov medzinárodného úradu podľa pravidiel 11, 12, 13, 20bis(2), 24(5), 26 alebo 27bis(3)(a) spoločného vykonávacieho predpisu, budú i naďalej spracúvané podľa týchto pravidiel. Dátum výsledného medzinárodného zápisu alebo záznamu do medzinárodného registra sa bude riadiť pravidlami 15, 20bis(3)(b), 24(6), 27(l)(b) a (c) alebo 27bis(4)(b) spoločného vykonávacieho predpisu,

(iv) ak bolo oznámenie podľa článkov 4bis(2), 5(1) a (2), 5(6) alebo 6(4) protokolu alebo podľa pravidiel 2Ibis, 23 alebo 34(3)(c) spoločného vykonávacieho predpisu zaslané medzinárodnému úradu pred 1. februárom 2020, platí, že toto oznámenie spĺňa predpísané náležitosti podľa pravidiel 17(4), 19(2), 21(2), 21bis(4), 22(2), 23(2) alebo 34(3)(d) do tej miery, do akej spĺňa náležitosti spoločného vykonávacieho predpisu;

(v) ak bolo oznámenie, vyhlásenie alebo konečné rozhodnutie podľa pravidiel 16, 18bis, 18ter, 20, 20bis(5), 23bis alebo 27(4) alebo (5) spoločného vykonávacieho predpisu zaslané medzinárodnému úradu pred 1. februárom 2020, platí, že spĺňa predpísané náležitosti podľa pravidiel 16(2), 18bis(2), 18ter(5), 20(3), 20bis(5)(d), 23bis(3), 27(4)(d) a (e) alebo (5)(d) a (e), do tej miery, do akej spĺňa náležitosti spoločného vykonávacieho predpisu.

(b) Na účely pravidla 34(7) sa poplatky platné v ktorýkoľvek deň predchádzajúci 1. februáru 2020 považujú za poplatky predpísané pravidlom 34(1) spoločného vykonávacieho predpisu.

(c) Oznámenie podľa pravidiel 6(2)(iii), 7(2), 17(5)(d), 20bis(6), 27bis(6), 27ter(2)(b), 34(3)(a) alebo 40(6) spoločného vykonávacieho predpisu zaslané úradom zmluvnej strany medzinárodnému úradu pred 1. februárom 2020 má naďalej účinok v súlade s pravidlami 6(2)(iii), 7(2), 17(5)(d), 20bis(6), 27bis(6), 27ter(2)(b), 34(3)(a) alebo 40(6).

(d) [zrušené]

(3) [zrušené]

(4) Prechodné ustanovenia týkajúce sa jazykov.

(a) Pravidlo 6 spoločného vykonávacieho predpisu v znení platnom pred 1. aprílom 2004 sa použije na všetky medzinárodné prihlášky podané pred uvedeným dátumom a na medzinárodné prihlášky podliehajúce výlučne dohode, podané v čase od uvedeného dátumu do 31. augusta 2008 vrátane, podľa pravidla l(viii) spoločného vykonávacieho predpisu, na každú s tým súvisiacu korešpondenciu a na akúkoľvek korešpondenciu, na záznam do medzinárodného registra alebo zverejnenie vo Vestníku vyplývajúce z medzinárodného zápisu, ak

(i) medzinárodný zápis bol predmetom následného vyznačenia podľa protokolu, v súlade s pravidlom 24(l)(c) spoločného vykonávacieho predpisu, v období medzi 1. aprílom 2004 a 31. augustom 2008 alebo

(ii) medzinárodný zápis je predmetom následného vyznačenia k 1. septembru 2008 alebo po tomto dátume a

(iii) následné vyznačenie je zapísané v medzinárodnom registri.

(b) Na účely tohto odseku je medzinárodná prihláška považovaná za podanú k dátumu, keď je žiadosť o predloženie medzinárodnej prihlášky medzinárodnému úradu doručená alebo považovaná za doručenú úradom pôvodu podľa pravidla ll(l)(a) alebo (c) spoločného vykonávacieho predpisu a medzinárodný zápis je považovaný za predmet následného vyznačenia k dátumu, keď bolo následné vyznačenie podané medzinárodnému úradu, ak je podané priamo majiteľom, alebo k dátumu, keď bola žiadosť na predloženie následného vyznačenia prijatá úradom zmluvnej strany majiteľa, ak je podaná týmto úradom.

[…]

(6) Nesúlad s vnútroštátnymi právnymi predpismi

Ak ku dňu vstupu tohto pravidla do platnosti alebo ku dňu, ku ktorému sa zmluvná strana stane viazanou protokolom, nebude pravidlo 27bis (1) alebo pravidlo 27ter (2)(a) v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi tejto zmluvnej strany, dotknutý odsek alebo odseky, podľa toho, o ktorý prípad ide, sa nebudú uplatňovať vo vzťahu k tejto zmluvnej strane tak dlho, kým nebude alebo nebudú v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi za predpokladu, že uvedená zmluvná strana túto skutočnosť oznámi medzinárodnému úradu pred dňom vstupu tohto pravidla do platnosti alebo pred dňom, od ktorého sa uvedená zmluvná strana stane viazanou protokolom. Toto vyhlásenie možno kedykoľvek vziať späť.

Pravidlo 41

Administratívne pokyny

[…]

(4) Rozpor medzi administratívnymi pokynmi a protokolom alebo týmto vykonávacím predpisom

V prípade rozporu medzi ustanoveniami administratívnych pokynov na jednej strane a ustanoveniami protokolu alebo tohto vykonávacieho predpisu na druhej strane majú posledné menované ustanovenia prednosť.

SADZOBNÍK POPLATKOV

(platný od 1. februára 2020)

švajčiarske franky
1. [zrušené]
2. Medzinárodná prihláška
[…]
2.2 Dodatkový poplatok za každú triedu výrobkov a služieb presahujúcu tri 100 triedy okrem prípadu, keď sú vyznačené výlučne zmluvné strany, za ktoré sa platia individuálne poplatky [článok 8(2)(ii) a (7)(a)(i) protokolu]100
2.3 Doplnkový poplatok za každú z vyznačených zmluvných strán okrem prípadu, ak je vyznačená zmluvná strana, za ktorú sa platí individuálny poplatok (pozri bod 2.4) [článok 8(2)(iii) a (7)(a)(ii) protokolu]100
2.4 Individuálny poplatok za každú z vyznačených zmluvných strán, za ktorú sa platí individuálny poplatok (a nie doplnkový poplatok), s výnimkou, ak vyznačená zmluvná strana a zmluvná strana úradu pôvodu sú obe štátmi podliehajúcimi tiež dohode, v tomto prípade sa za takúto vyznačenú zmluvnú stranu platí doplnkový poplatok [článok 8(7)(a) a 9sexies(l)(b) protokolu]: výšku individuálneho poplatku si určí každá dotknutá zmluvná strana
3. [zrušené]
[…]
5. Vyznačenie nasledujúce po medzinárodnom zápise
Platia sa nasledujúce poplatky na obdobie odo dňa nadobudnutia účinnosti vyznačenia do dňa uplynutia aktuálnej lehoty stanovenej pre medzinárodný zápis [článok 3ter(2) protokolu]:
[…]
5.3 Individuálny poplatok za každú z vyznačených zmluvných strán, za ktorú sa platí individuálny poplatok (a nie doplnkový poplatok) s výnimkou, ak vyznačená zmluvná strana a zmluvná strana majiteľa sú obe štátmi podliehajúcimi tiež dohode, v tomto prípade sa za takúto vyznačenú zmluvnú stranu platí doplnkový poplatok [článok 8(7)(a) a 9sexies(l)(b) protokolu]: výšku individuálneho poplatku si určí každá dotknutá zmluvná strana
[…]
6. Obnova
Platia sa nasledujúce poplatky na obdobie desiatich rokov [článok 7(1) protokolu]:
[…]
6.4 Individuálny poplatok za každú z vyznačených zmluvných strán, za ktorú sa platí individuálny poplatok (a nie doplnkový poplatok) s výnimkou, ak vyznačená zmluvná strana a zmluvná strana majiteľa sú obe štátmi podliehajúcimi tiež dohode; v tomto prípade sa za takúto zmluvnú stranu platí doplnkový poplatok [článok 8(7)(a) a 9sexies(l)(b) protokolu]: výšku individuálneho poplatku si určí každá dotknutá zmluvná strana
6.5 Príplatok za využitie odkladnej lehoty [článok 7(4) protokolu]50 % z výšky poplatku podľa položky 6.1
7. Iné záznamy (článok 9ter protokolu)
[…]
8. Informácie tykajúce sa medzinárodného zápisu (článok 5ter protokolu)
[…]

2) Interpretácia schválená zhromaždením Madridskej únie: „Odkazy v pravidle 18bis na pripomienky tretích osôb sa vzťahujú len na tie zmluvné strany, ktorých právne predpisy takéto pripomienky pripúšťajú".

3) Prijatím tohto ustanovenia zhromaždenie Madridskej únie chápe, že vyhlásenie o poskytnutí ochrany sa môže týkať niekoľkých medzinárodných zápisov vo forme zoznamu umožňujúceho ich identifikáciu, zaslaného elektronickou cestou alebo v papierovej forme.

4) Prijatím odseku (1) a (2) tohto pravidla zhromaždenie Madridskej únie chápe, že pri uplatňovaní pravidla 34(3) sa za poskytnutie ochrany uhradí druhá časť poplatku.

5) Interpretácia schválená zhromaždením Madridskej únie: „Odkaz v pravidle 18ter(4) na nové rozhodnutie, ktoré má vplyv na ochranu ochrannej známky sa vzťahuje aj na prípad keď takéto nové rozhodnutie je prijaté úradom, napríklad v prípade uvedenia do predošlého stavu, napriek skutočnosti, že úrad už zaslal vyhlásenie o ukončení konania.

7) Interpretácia schválená zhromaždením Madridskej únie: „Pravidlo 20bis odsek (6) písmeno (a) sa týka oznámenia zmluvnej strany, ktorej právne predpisy neupravujú zápis licencií ochranných známok; toto oznámenie môže byť uskutočnené kedykoľvek; na druhej strane sa ustanovenie písmena (b) týka oznámenia zmluvnej strany, ktorej právne predpisy upravujú zápis licencií ochranných známok, ale pre ktorú nieje v súčasnej dobe zápis licencií do medzinárodného registra účinný. Toto druhé oznámenie, ktoré môže byť kedykoľvek vzaté späť, môže byť uskutočnené pred dátumom vstupu tohto pravidla do platnosti alebo v deň, od ktorého začne byť uvedená zmluvná strana viazaná dohodou alebo protokolom."