Oznámenie č. 277/2019 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 27. augusta 2019 č. 2/2019 o výkazoch predkladaných doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou na účely poskytovania informácií Národnej banke Slovenska a európskym orgánom dohľadu

Platnosť od 13.09.2019
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 30. septembra 2019.

277

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 67 ods. 11 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 318/2013 Z. z. a podľa § 35 ods. 2 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

opatrenie z 27. augusta 2019 č. 2/2019 o výkazoch predkladaných doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou na účely poskytovania informácií Národnej banke Slovenska a európskym orgánom dohľadu.

Opatrením sa ustanovuje spôsob plnenia európsky harmonizovaných požiadaviek stanovených rozhodnutím Rady orgánov dohľadu Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (ďalej len „EIOPA“) o žiadostiach EIOPA o poskytovanie pravidelných informácií od národných orgánov dohľadu týkajúcich sa poskytovania informácií o zamestnaneckých dôchodkoch a nariadením Európskej centrálnej banky (EÚ) 2018/231 z 26. januára 2018 o požiadavkách na štatistické vykazovanie pre penzijné fondy.

Opatrenie nadobúda účinnosť 30. septembra 2019.

Opatrenie je uverejnené na webovom sídle Slov-Lex v Registri opatrení (www.slov-lex.sk), v čiastke 27/2019 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska. Opatrenie je uverejnené aj na webovom sídle Národnej banky Slovenska www.nbs.sk.