Oznámenie č. 275/2019 Z. z.Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 19. augusta 2019 č. 1/2019, ktorým sa ustanovujú druhy výrobkov obranného priemyslu pre všeobecnú transferovú licenciu

Platnosť od 12.09.2019
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 15. septembra 2019.

275

OZNÁMENIE

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 43 písm. e) zákona č. 392/2011 Z. z. o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydalo

opatrenie z 19. augusta 2019 č. 1/2019, ktorým sa ustanovujú druhy výrobkov obranného priemyslu pre všeobecnú transferovú licenciu.

Opatrenie ustanovuje kategórie výrobkov obranného priemyslu, ktoré spĺňajú podmienky na transfer na základe všeobecnej transferovej licencie pre jednotlivé kategórie na účely predvádzania a hodnotenia, na účely opravy a údržby a na účely výstavy pre jednotlivé kategórie výrobkov obranného priemyslu.

Opatrenie nadobúda účinnosť 15. septembra 2019.

Opatrenie je uverejnené na webovom sídle Slov-Lex v Registri opatrení (www.slov-lex.sk), v čiastke 2/2019 Vestníka Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky. Opatrenie je uverejnené aj na webovom sídle Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky www.mhsr.sk.