Oznámenie č. 19/2019 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 8. januára 2019 č. 1/2019, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 9/2017, ktorým sa ustanovujú národné voľby pre inštitúcie

Platnosť od 16.01.2019
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 31. januára 2019 okrem prvého bodu, ktorý nadobúda účinnosť 31. decembra 2020.

19

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 114b ods. 3 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 213/2014 Z. z. a podľa § 160a ods. 3 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení zákona č. 213/2014 Z. z.

opatrenie Národnej banky Slovenska z 8. januára 2019 č. 1/2019, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 9/2017, ktorým sa ustanovujú národné voľby pre inštitúcie podľa osobitného predpisu.

Opatrením sa mení a dopĺňa určenie národných volieb členského štátu alebo orgánu dohľadu zaviesť pravidlá odchylné od podkladovej regulácie, ktoré vyplývajú z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 176, 27. 6. 2013) v platnom znení, delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2018/171 z 19. októbra 2017 o doplnení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa prahu závažnosti pre kreditné záväzky po termíne splatnosti (Ú. v. EÚ L 32, 6. 2. 2018) a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/61 z 10. októbra 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o požiadavku na krytie likvidity pre úverové inštitúcie (Ú. v. EÚ L 11, 17. 1. 2015).

V opatrení sa určuje prah závažnosti kreditného záväzku tak, aby bol v súlade s nariadením Európskej centrálnej banky (EÚ) 2018/1845 z 21. novembra 2018 o využití právomoci podľa článku 178 ods. 2 písm. d) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v súvislosti s prahom pre posúdenie závažnosti kreditných záväzkov po termíne splatnosti (ECB/2018/26) (Ú. v. EÚ L 299/55, 26. 11. 2018), ktoré sa bude uplatňovať voči významným inštitúciám.

V opatrení sa ďalej povoľuje úverovým inštitúciám vynásobiť príslušným koeficientom sumu retailových vkladov v súlade s usmernením Európskej centrálnej banky (EÚ) 2017/697 zo 4. apríla 2017 o využívaní možností a právomocí dostupných v práve Únie príslušnými vnútroštátnymi orgánmi vo vzťahu k menej významným inštitúciám (ECB/2017/9) (Ú. v. EÚ L 101, 13. 4. 2017).

Opatrením sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 9/2017 zo 14. novembra 2017, ktorým sa ustanovujú národné voľby pre inštitúcie podľa osobitného predpisu (oznámenie č. 305/2017 Z. z.).
Opatrenie nadobúda účinnosť 31. januára 2019 okrem prvého bodu, ktorý nadobúda účinnosť 31. decembra 2020.

Opatrenie je uverejnené na webovom sídle Slov-Lex v registri opatrení (www.slov-lex.sk) a v čiastke 1/2019 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska a na webovom sídle Národnej banky Slovenska (www.nbs.sk).