Oznámenie č. 18/2019 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa

Platnosť od 16.01.2019

18

OZNÁMENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky do 4. januára 2019 uložené tieto kolektívne zmluvy vyššieho stupňa a dodatok ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa:

1. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre odvetvie lesného hospodárstva Slovenskej republiky na rok 2019 z 18. decembra 2018 uzatvorená medzi Združením zamestnávateľov lesného hospodárstva na Slovensku

a

Odborovým zväzom DREVO, LESY, VODA.

2. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2019 – 2020 zo 7. decembra 2018 uzatvorená medzi Združením odborárov energetiky Slovenska

a

Zväzom zamestnávateľov energetiky Slovenska.

3. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre príslušníkov Policajného zboru na roky 2019 – 2020 zo 17. decembra 2018 uzatvorená medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky

a

Odborovým zväzom polície v Slovenskej republike.

4. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre príslušníkov Horskej záchrannej služby na roky 2019 – 2020 zo 17. decembra 2018 uzatvorená medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky

a

Odborovým zväzom polície v Slovenskej republike.

5. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre príslušníkov Hasičského a záchranného zboru na roky 2019 – 2020 zo 17. decembra 2018 uzatvorená medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky

a

Odborovým zväzom hasičov, Slovenským odborovým zväzom verejnej správy a kultúry, Odborovým zväzom KOVO a Odborovým zväzom zmenových hasičov.

6. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže na rok 2019 z 11. decembra 2018 uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky

a

Odborovým zväzom Zboru väzenskej a justičnej stráže.

7. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa v štátnej službe na roky 2019 – 2020 z 28. novembra 2018 uzatvorená medzi štátom zastúpeným zástupcami poverenými vládou

a

Konfederáciou odborových zväzov Slovenskej republiky a Nezávislými kresťanskými odbormi Slovenska.

8. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na roky 2019 – 2020 z 28. novembra 2018, uzatvorená medzi zástupcami poverenými vládou a reprezentatívnymi zástupcami zamestnávateľov

a

Konfederáciou odborových zväzov Slovenskej republiky a Nezávislými kresťanskými odbormi Slovenska.

9. Dodatok č. 3 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2017 – 2019 z 10. februára 2017 uzatvorený 21. decembra 2018 medzi Energeticko-chemickým odborovým zväzom

a

Zväzom zamestnávateľov energetiky Slovenska.