Oznámenie č. 298/2018 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 25. septembra 2018 č. 11/2018 o predkladaní výkazov správcovskými spoločnosťami, zahraničnými správcovskými spoločnosťami, samosprávnymi investičnými fondmi a depozitármi fondov na účely dohľadu nad finančným trhom

Platnosť od 25.10.2018
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 31. decembra 2018.

298

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 191 ods. 1 a § 192 ods. 3 zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní a § 35 ods. 2 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

opatrenie z 25. septembra 2018 č. 11/2018 o predkladaní výkazov správcovskými spoločnosťami, zahraničnými správcovskými spoločnosťami, samosprávnymi investičnými fondmi a depozitármi fondov na účely dohľadu nad finančným trhom.

Opatrenie ustanovuje štruktúru, rozsah, obsah, formu, členenie, termíny, spôsob, postup a miesto predkladania výkazov, hlásení, správ a iných informácií vrátane metodiky na ich vypracúvanie Národnej banke Slovenska.

Opatrením sa zrušuje opatrenie Národnej banky Slovenska z 10. januára 2012 č. 3/2012 o predkladaní výkazov správcovskými spoločnosťami a depozitármi podielových fondov na účely dohľadu nad finančným trhom (oznámenie č. 25/2012 Z. z.) v znení opatrenia Národnej banky Slovenska č. 26/2015 (oznámenie č. 65/2016 Z. z.).

Opatrenie nadobúda účinnosť 31. decembra 2018.

Opatrenie je uverejnené na webovom sídle Slov-Lex v Registri opatrení (www.slov-lex.sk) a v čiastke 22/2018 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska. Opatrenie je uverejnené aj na webovom sídle Národnej banky Slovenska www.nbs.sk.