Zákon č. 287/2018 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Platnosť od 16.10.2018
Účinnosť od 01.11.2018

287

ZÁKON

z 13. septembra 2018,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení zákona č. 260/1999 Z. z., zákona č. 13/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 455/2007 Z. z., zákona č. 393/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 77/2009 Z. z., zákona č. 468/2009 Z. z., zákona č. 43/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 40/2013 Z. z., zákona č. 43/2014 Z. z., zákona č. 148/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 288/2017 Z. z. a zákona č. 177/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „na ktoré sa vzťahuje medzinárodný dohovor, ktorým je Slovenská republika viazaná.1)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

1) Jednotný dohovor o omamných látkach (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 47/1965 Zb. v znení oznámenia Federálneho ministerstva zahraničných vecí č. 458/1991 Zb.).“.

Doterajší odkaz 1 sa označuje ako odkaz 1ac a doterajšia poznámka pod čiarou k odkazu 1 sa označuje ako poznámka pod čiarou k odkazu 1ac.

2. V § 2 ods. 2 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „na ktoré sa vzťahuje medzinárodný dohovor, ktorým je Slovenská republika viazaná.1a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:

1a) Dohovor o psychotropných látkach (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 62/1989 Zb.).“.

Doterajší odkaz 1a sa označuje ako odkaz 1ad a doterajšia poznámka pod čiarou k odkazu 1a sa označuje ako poznámka pod čiarou k odkazu 1ad.

3. V § 2 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

(3) Za omamnú látku a psychotropnú látku sa považuje aj látka v čistej forme alebo v prípravku,

a) na ktorú sa nevzťahujú medzinárodné dohovory, ktorými je Slovenská republika viazaná,1aa)

b) ktorá môže predstavovať porovnateľné zdravotné riziko alebo spoločenské riziko ako látka, na ktorú sa vzťahujú medzinárodné dohovory, ktorými je Slovenská republika viazaná,1aa) a

c) ktorá sa má na základe osobitného predpisu1ab) podrobiť kontrolným opatreniam.“.

Doterajšie odseky 3 až 7 sa označujú ako odseky 4 až 8.

Poznámky pod čiarou k odkazom 1aa a 1ab znejú:

1aa) Jednotný dohovor o omamných látkach (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 47/1965 Zb. v znení oznámenia Federálneho ministerstva zahraničných vecí č. 458/1991 Zb.).
Dohovor o psychotropných látkach (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 62/1989 Zb.).

1ab) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1920/2006 z 12. decembra 2006 o Európskom monitorovacom centre pre drogy a drogovú závislosť (Ú. v. EÚ L 376, 27. 12. 2006).
Rámcové rozhodnutie Rady 2004/757/SVV z 25. októbra 2004, ktorým sa stanovujú minimálne ustanovenia o znakoch skutkových podstát trestných činov a trestov v oblasti nezákonného obchodu s drogami (Ú. v. EÚ L 335, 11. 11. 2004) v platnom znení.“.

4. V § 2 odsek 4 znie:

(4) Prípravky sú zmesi obsahujúce jednu alebo viac

a) omamných látok alebo psychotropných látok, a to bez ohľadu na ich fyzikálny stav, okrem prírodne sa vyskytujúcich zmesí látok a roztokov látok,

b) potenciálne rizikových látok, ktorých chemická štruktúra a predpokladané účinky sú podobné ako pri omamných látkach alebo psychotropných látkach (ďalej len „riziková látka“), alebo

c) látok, na ktoré sa nevzťahujú medzinárodné dohovory, ktorými je Slovenská republika viazaná,1aa) a ktoré môžu predstavovať porovnateľné zdravotné riziko alebo spoločenské riziko ako látky, na ktoré sa vzťahujú medzinárodné dohovory, ktorými je Slovenská republika viazaná.1aa)“.

5. V § 3 ods. 4 sa slová „§ 2 ods. 3 písm. b)“ nahrádzajú slovami „§ 2 ods. 4 písm. b)“.

6. V § 16a odseky 2 a 3 znejú:

(2) Ak sa preukáže, že riziková látka má vlastnosti omamnej látky alebo psychotropnej látky, zaradí sa do zoznamu omamných látok a psychotropných látok uvedeného v prílohe č. 1 a súčasne sa vyradí zo zoznamu rizikových látok.

(3) Ak sa preukáže, že riziková látka nemá vlastnosti omamnej látky alebo psychotropnej látky, vyradí sa zo zoznamu rizikových látok.“.

7. Za § 42b sa vkladá § 42c, ktorý znie:

㤠42c

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 3.“.

8. V prílohe č. 1 I. skupine omamných látok sa za riadok „Butyrfentanyl, chemicky N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)-piperidín-4-yl]butánamid“ vkladá nový riadok, ktorý znie:

„Cyklopropylfentanyl, chemicky
N-fenyl-N-[1-(2-fenyletylyl)piperidín-4-yl]cyklopropánkarboxamid“.

9. V prílohe č. 1 I. skupine omamných látok sa za riadok „Extrakt suchý z rastlín rodu Cannabis (konopa), okrem semien a odrôd konopy siatej uvedených v osobitnom predpise4)“ vkladajú nové riadky, ktoré znejú:

„4-FIBF, pFIBF, 4-Fluórizobutyrfentanyl, chemicky N-(4-fluórfenyl)-2-metyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidín-4-yl]propánamid

Furanylfentanyl, chemicky N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)-piperidín-4-yl]furán-2-karboxamid“.

10. V prílohe č. 1 I skupine omamných látok sa za riadok „Ketobemidón, chemicky 1-[4-(3-hydroxyfenyl)-1-metyl-4 piperidyl]propán-l-ón“ vkladá nový riadok, ktorý znie:

„Metoxyacetylfentanyl, chemicky 2-metoxy-N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidín-4yl] acetamid“.

11. V prílohe č. 1 I. skupine omamných látok sa za riadok „MT-45, chemicky 1-cyklohexyl-4-(1,2-difenyletyl)piperazín“ vkladá nový riadok, ktorý znie:

„Ocfentanyl, chemicky N-(2-fluórfenyl)-2-metoxy-N-[1-(2-fenyletyl)-piperidín-4-yl]acetamid“.

12. V prílohe č. 1 I. skupine omamných látok sa za riadok „Rastliny rodu Cannabis (konopa), okrem semien a odrôd konopy siatej uvedených v osobitnom predpise4)“ vkladá nový riadok, ktorý znie:

„THF-F, Tetrahydrofuranylfentanyl, chemicky N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)-piperidín-4-yl]oxolan-2-karboxyamid“.

13. V prílohe č. 1 I. skupine psychotropných látok sa vkladá nový prvý riadok, druhý riadok a tretí riadok, ktoré znejú:

„AB-CHMINACA, chemicky N-[(2S)-1-amino-3-metyl-1-oxobután-2-yl]-1-(cyklohexylmetyl)-1H-indazol-3-karboxamid

AB-PINACA, chemicky N-[(2S)-1-amino-3-metyl-1-oxobután-2-yl]-1-pentyl-1H-indazol-3-karboxamid

ADB-CHMINACA, chemicky N-(1-amino-3,3-dimetyl-1-oxobután-2-yl)-1-(cyklohexylmetyl)-1H-indazol-3-karboxamid“.

14. V prílohe č. 1 I. skupine psychotropných látok sa za riadok „2 C-T-7, chemicky 2,5-dimetoxy-4n-propyltiofenetylamín“ vkladá nový riadok, ktorý znie:

„CUMYL-4CN-BINACA, chemicky 1-(4-kyanobutyl)-N-fenylpropán-2-yl)-1H-indazol-3-karboxamid“.

15. V prílohe č. 1 I. skupine psychotropných látok sa za riadok „Etylón, MDEC, betak-MDEA, chemicky (RS)-1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(etylamino)propán-1-ón“ vkladajú nové riadky, ktoré znejú:

„4-FA, 4-Fluóramfetamín, chemicky (RS)-1-(4-fluórfenyl) propán-2-amín 5F-ADB/5F-MDMB-PINACA, chemicky
metyl (2S)-2-{[ 1-(5-fluórpentyl)-1H-indazol-3-karbonyl]amino}-3,3-dimetylbutanoát“.

16. V prílohe č. 1 I. skupine psychotropných látok sa za riadok „5F-APINICA, 5F-AKB48, chemicky N-(adamantán-1-yl)-1-(5-fluórpent-1-yl)-1H-indazol-3-karboxamid“ vkladá nový riadok, ktorý znie:

„5-F-PB-22, chemicky chinolín-8-yl 1-(5-fluórpentyl)-1H-indol-3-karboxylát“.

17. V prílohe č. 1 I. skupine psychotropných látok sa za riadok „3-metylmetkatinón (3-MMC), chemicky 1-(3-metylfenyl)-2-(metylamino)propán-1-ón“ vkladá nový riadok, ktorý znie:

„4-metylmetkathinón (4-MMC), chemicky 1-(4-metylfenyl)-2-(metylamino)propán-1-ón“.

18. V prílohe č. 1 I. skupine psychotropných látok sa za riadok „para-Metoxymetylamfetamín, PMMA, chemicky N-metyl-1-(4-metoxyfenyl)“ vkladá nový riadok, ktorý znie:

„P-metyltioamfetamín alebo 4-metyltioamfetamín“.

19. V prílohe č. 1 I. skupine psychotropných látok sa za riadok „U-47700, chemicky 3,4-dichlór-N-[ (1R, 2R) -2-(dimetylamino)cyklohexyl]-N-metylbenzamid“ vkladá nový riadok, ktorý znie:

„UR-144, chemicky (1-pentyl-1H-indol-3-yl)(2,2,3,3-tetrametylcyklopropyl)metanón“.

20. V prílohe č. 1 II. skupine omamných látok sa za riadok „Buprenorfín, chemicky 2-(N-cyklopropylmetyl-3-hydroxy-6-metoxy-4,5-
-epoxy-6,14-etanomorfinán-7-yl)- -3,3-dimetylbután-2-ol“ vkladá nový riadok, ktorý znie:

„Carfentanyl, chemicky metyl 1-(fenyletyl)-4-[fenyl(propanoyl)amino]piperidín-4-karboxylát“.

21. V prílohe č. 1 II. skupine psychotropných látok sa vypúšťa riadok:

„4-Fluóramfetamín, chemicky (RS)-1-(4-fluórfenyl) propán-2-amín“.

22. Zákon sa dopĺňa prílohou č. 3, ktorá vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 3 k zákonu č. 139/1998 Z. z. v znení zákona č. 287/2018 Z. z.

Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie

Rámcové rozhodnutie Rady 2004/757/SVV z 25. októbra 2004, ktorým sa stanovujú minimálne ustanovenia o znakoch skutkových podstát trestných činov a trestov v oblasti nezákonného obchodu s drogami (Ú. v. EÚ L 335, 11. 11. 2004) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2103 z 15. novembra 2017, ktorou sa mení rámcové rozhodnutie Rady 2004/757/SVV s cieľom zahrnúť nové psychoaktívne látky do vymedzenia pojmu drogy a ktorou sa zrušuje rozhodnutie Rady 2005/387/SVV (Ú. v. EÚ L 305, 21. 11. 2017).“.

Čl. II

Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 350/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 518/2007 Z. z., zákona č. 662/2007 Z. z., zákona č. 489/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 345/2009 Z. z., zákona č. 132/2010 Z. z., zákona č. 133/2010 Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z., zákona č. 172/2011 Z. z., zákona č. 313/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 160/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 365/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 53/2015 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 422/2015 Z. z., zákona č. 428/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 167/2016 Z. z., zákona č. 317/2016 Z. z., zákona č. 386/2016 Z. z., zákona č. 257/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 61/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 109/2018 Z. z., zákona č. 156/2018 Z. z. a zákona č. 192/2018 Z. z. sa dopĺňa takto:

V § 8 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre dospelých môže poskytovať aj poskytovateľom určený všeobecný lekár a poskytovateľom určená praktická sestra.“.


Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2018.


Andrej Kiska v. r.

Andrej Danko v. r.

Peter Pellegrini v. r.