Zákon č. 288/2018 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Platnosť od 16.10.2018
Účinnosť od 01.11.2018

OBSAH

288

ZÁKON

z 13. septembra 2018,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 433/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 393/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 402/2013 Z. z., zákona č. 432/2013 Z. z., zákona č. 152/2014 Z. z., zákona č. 259/2015 Z. z., zákona č. 282/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 316/2016 Z. z., zákona č. 351/2016 Z. z. a zákona č. 177/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 28 ods. 7 sa slová „vlastník dráhy je povinný navrhnúť dráhu zrušiť a po jej zrušení je povinný odstrániť stavbu dráhy vrátane zariadení, ktoré sú jej súčasťou, aby neohrozovali ľudí alebo zvieratá alebo nezhoršovali životné prostredie.“ nahrádzajú slovami „môže vlastník dráhy, ktorá je v štátnom vlastníctve za odplatu ponúknuť subjektom uvedeným v odseku 6 možnosť využitia dráhy na účely prevádzkovania koľajovej nemotorovej dopravy alebo dočasného vybudovania miestnej komunikácie určenej pre chodcov, chodníka, alebo miestnej komunikácie pre cestnú nemotorovú dopravu.“.

2. § 28 sa dopĺňa odsekmi 8 až 13, ktoré znejú:

(8) Zmluvu o využití dráhy na účely prevádzkovania koľajovej nemotorovej dopravy alebo dočasného vybudovania miestnej komunikácie určenej pre chodcov, chodníka, alebo miestnej komunikácie pre cestnú nemotorovú dopravu medzi prevádzkovateľom dráhy a subjektom podľa odseku 6 (ďalej len „zmluvná osoba“) je možné uzatvoriť len za odplatu a po predchádzajúcom súhlase ministerstva minimálne na 3 roky a maximálne na 10 rokov s možnosťou predĺženia na maximálne ďalších 10 rokov aj opakovane po predchádzajúcom súhlase ministerstva. Na uzavretie zmluvy a udelenie súhlasu ministerstva nie je právny nárok.

(9) Úprava dráhy na účely prevádzkovania koľajovej nemotorovej dopravy alebo dočasného vybudovania miestnej komunikácie určenej pre chodcov, chodníka, alebo miestnej komunikácie pre cestnú nemotorovú dopravu sa vykoná na náklady zmluvnej osoby. Manažér infraštruktúry preukázateľne zabezpečí zamedzenie zachádzania dráhových vozidiel na upravenú dráhu. Rozsah práv a povinností zmluvných strán a ostatné náležitosti sa dohodnú v zmluve podľa odseku 8.

(10) Stavbu podľa odseku 8 možno umiestniť a povoliť najdlhšie na čas trvania zmluvy o využití dráhy na účely dočasného vybudovania miestnej komunikácie určenej pre chodcov, chodníka, alebo miestnej komunikácie pre cestnú nemotorovú dopravu. Po skončení času trvania zmluvy je zmluvná osoba povinná bezodkladne odstrániť na vlastné náklady dočasnú stavbu miestnej komunikácie určenej pre chodcov, chodníka, alebo miestnej komunikácie pre cestnú nemotorovú dopravu, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

(11) Prevádzkovateľ dráhy je oprávnený na účel obnovy prevádzkovania dráhy na účely dopravy vypovedať zmluvu so zmluvnou osobou; výpovedná lehota je 12 mesiacov. V prípade vypovedania zmluvy pre porušenie povinností zo strany zmluvnej osoby je výpovedná lehota 1 mesiac. Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená zmluvnej osobe. Zmluvná osoba je po uplynutí výpovednej lehoty povinná bezodkladne odstrániť na vlastné náklady dočasnú stavbu miestnej komunikácie určenej pre chodcov, chodníka, alebo miestnej komunikácie pre cestnú nemotorovú dopravu, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

(12) Manažér infraštruktúry v podmienkach používania železničnej siete zabezpečí vyňatie upravenej dráhy zo zoznamu prevádzkovaných železničných tratí vrátane vyňatia prístupu na prípadné servisné zariadenia nachádzajúce sa na takto upravenej dráhe.

(13) Ak sa neuplatní postup podľa odseku 7 alebo 8, vlastník dráhy je povinný navrhnúť dráhu zrušiť a po jej zrušení je povinný odstrániť stavbu dráhy vrátane zariadení, ktoré sú jej súčasťou, aby neohrozovali ľudí alebo zvieratá alebo nezhoršovali životné prostredie.“.

3. V § 111 ods. 1 sa na konci pripájajú slová „a na vydávanie predchádzajúceho súhlasu ministerstva podľa § 28 ods. 8“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2018


Andrej Kiska v. r.

Andrej Danko v. r.

Peter Pellegrini v. r.