Vyhláška č. 294/2018 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 121/2015 Z. z., ktorou sa vydáva zoznam rizikových látok v znení vyhlášky č. 21/2018 Z. z.

Platnosť od 22.10.2018
Účinnosť od 01.11.2018

OBSAH

294

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

z 5. septembra 2018,

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 121/2015 Z. z., ktorou sa vydáva zoznam rizikových látok v znení vyhlášky č. 21/2018 Z. z.

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 16a ods. 4 zákona č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení zákona č. 40/2013 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 121/2015 Z. z., ktorou sa vydáva zoznam rizikových látok v znení vyhlášky č. 21/2018 Z. z. sa mení takto:

V prílohe sa vypúšťajú riadky 2, 3, 23 a 24.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. novembra 2018.


Andrea Kalavská v. r.