Zákon č. 289/2018 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 592/2006 Z. z. o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(v znení č. 461/2003 Z. z.(nepriamo))

Platnosť od 16.10.2018
Účinnosť od 01.04.2020

289

ZÁKON

z 18. septembra 2018,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon
č. 592/2006 Z. z. o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 317/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 332/2010 Z. z., zákona č. 551/2010 Z. z., zákona č. 50/2012 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 413/2012 Z. z., zákona č. 485/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 219/2014 Z. z., zákona č. 376/2014 Z. z., zákona č. 345/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 40/2017 Z. z., zákona č. 331/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 156/2018 Z. z. a zákona č. 177/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 71 ods. 9, § 78a ods. 4 a § 78aa ods. 4 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak § 78c ods. 9 neustanovuje inak.“.

2. V § 72 ods. 9 sa na konci pripája táto veta: „Prvá veta sa na sociálnu službu uvedenú v § 32a a 32b nevzťahuje; prijímateľ sociálnej služby uvedenej v § 32b v čase neprítomnosti dieťaťa úhradu za stravovanie neplatí.“.

3. V § 78a ods. 5 písmeno b) znie:

b) na mieste podľa odseku 6 písm. c) považuje za prijímateľa sociálnej služby

1. s najnižším stupňom odkázanosti podľa prílohy č. 3, ktorý je ustanovený ako podmienka na vznik odkázanosti na príslušný druh sociálnej služby v zariadení,

2. so stupňom odkázanosti V podľa prílohy č. 3, ak ide o poskytovanie sociálnej služby v zariadení uvedenom v § 38.“.

4. V § 78c ods. 7 prvej vete sa čiarka nahrádza spojkou „a“ a za slovo „ministerstvo“ sa vkladajú slová „nerozhodne podľa odseku 8 o odpustení zmeškania termínu podľa § 78b ods. 4,“.

5. § 78c sa dopĺňa odsekmi 8 až 10, ktoré znejú:

(8) Ministerstvo môže zo závažných dôvodov rozhodnúť o odpustení zmeškania termínu podľa § 78b ods. 4, ak žiadateľ doručí ministerstvu odôvodnenú písomnú žiadosť o odpustenie zmeškania termínu podľa § 78b ods. 4 a k tejto žiadosti pripojí písomnú žiadosť podľa § 78b ods. 1 spolu s prílohami.

(9) Ak ministerstvo odpustí zmeškanie termínu podľa § 78b ods. 4, finančný príspevok možno poskytnúť len na obsadené miesta v zariadení ku dňu podania písomnej žiadosti podľa § 78b ods. 1 spolu s prílohami.

(10) Odôvodnené rozhodnutie o odpustení zmeškania termínu podľa § 78b ods. 4 sa doručuje žiadateľovi a nemožno voči nemu podať opravný prostriedok.“.

6. V § 79 ods. 6 písm. a) sa za slovom „78aa“ spojka „a“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „a rozhoduje o odpustení zmeškania termínu podľa § 78b ods. 4“.

7. V § 84 odsek 9 znie:

(9) Opatrovateľ detí podľa § 33a ods. 2 je fyzická osoba, ktorá má najmenej

a) úplné stredné odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania s odborným zameraním aj na oblasť starostlivosti o dieťa v rozsahu podľa tohto zákona,

b) úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie a absolvovala akreditovaný kurz opatrovania detí najmenej v rozsahu 220 hodín, alebo

c) úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie, ak počas trvania pracovnoprávneho vzťahu, na ktorého základe vykonáva pracovnú činnosť opatrovateľa detí pri poskytovaní sociálnej služby uvedenej v § 32b, začne do šiestich mesiacov od vzniku tohto pracovnoprávneho vzťahu navštevovať akreditovaný kurz opatrovania detí najmenej v rozsahu 220 hodín a absolvuje tento akreditovaný kurz do dvanástich mesiacov od vzniku tohto pracovnoprávneho vzťahu.“.

8. V § 91 ods. 1 druhej vete sa za slovami „§ 8 ods. 1“ spojka „a“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „a na žiadosť o odpustenie zmeškania termínu podľa § 78b ods. 4“.

9. Za § 110al sa vkladá § 110am, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠110am

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. novembra 2018

(1) Ministerstvo môže rozhodnúť podľa § 78c ods. 8 až 10 o odpustení zmeškania termínu podľa § 78b ods. 4, ak obec alebo neverejný poskytovateľ sociálnej služby, ktorému ministerstvo odmietlo žiadosť podľa § 78b ods. 1 na rozpočtový rok 2019 podľa § 78c ods. 7 účinného do 31. októbra 2018, doručí ministerstvu odôvodnenú písomnú žiadosť o odpustenie zmeškania termínu podľa § 78b ods. 4.

(2) Všeobecné technické požiadavky na výstavbu a všeobecné technické požiadavky na stavby užívané fyzickými osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie podľa osobitného predpisu17) sa považujú na účely § 9 ods. 5 za splnené, ak poskytovateľ sociálnej služby uvedenej v § 32b

a) bol do dňa zápisu do registra osobou podľa § 110z ods. 1 a

b) poskytoval k 31. októbru 2018 a bude poskytovať aj po 31. októbri 2018 sociálnu službu uvedenú v § 32b alebo činnosti uvedené v § 110z ods. 1 v rozsahu ustanovenom pre sociálnu službu podľa § 32b v objekte zariadenia, v ktorom prevádzkoval k 28. februáru 2017 činnosti uvedené v § 110z ods. 1 v rozsahu ustanovenom pre sociálnu službu podľa § 32b.

(3) Ustanovenie § 110z ods. 9 sa od 1. novembra 2018 neuplatňuje.“.


Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2018.


Andrej Kiska v. r.

Andrej Danko v. r.

Peter Pellegrini v. r.