Zákon č. 192/2011 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

(v znení č. 35/2019 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 62/2011
Platnosť od 30.06.2011
Účinnosť od 01.07.2019