Vyhláška č. 578/2006 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o niektorých ustanoveniach zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Čiastka 221/2006
Platnosť od 31.10.2006
Účinnosť od 01.04.2016 do19.05.2018
Zrušený 106/2018 Z. z.