Vyhláška č. 229/2010 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 578/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o niektorých ustanoveniach zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Čiastka 92/2010
Platnosť od 27.05.2010
Účinnosť od 01.06.2010 do19.05.2018
Zrušený 106/2018 Z. z.

229

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky

z 21. mája 2010,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 578/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o niektorých ustanoveniach zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky podľa § 38 ods. 12, § 49 ods. 11, § 50 ods. 3, § 51 ods. 4, § 67 ods. 9, § 73 ods. 12, § 83 ods. 10, § 83a ods. 4, § 84 ods. 5, § 97 ods. 3 a § 113 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 578/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o niektorých ustanoveniach zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení vyhlášky č. 482/2007 Z. z., vyhlášky č. 48/2008 Z. z., vyhlášky č. 144/2009 Z. z. a vyhlášky č. 457/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 4 ods. 3 písm. g) sa vypúšťa slovo „určených“.

2. V § 5 ods. 3, § 12 ods. 3, § 19 ods. 3 a § 26 ods. 4 sa za slovami „overenie“ a „overovanie“ v každom tvare vkladá slovo „vhodnosti“.

3. V § 18 ods. 3 sa vypúšťa písmeno f). Doterajšie písmeno g) sa označuje ako písmeno f).

4. V § 18 ods. 3 písm. f) sa vypúšťajú slová „ods. 4“.

5. V § 25 ods. 2 sa vypúšťa písmeno a). Doterajšie písmená b) až d) sa označujú ako písmená a) až c).

6. V § 25 ods. 3 sa vypúšťa písmeno a). Doterajšie písmená b) až g) sa označujú ako písmená a) až f).

7. V § 25 ods. 5 sa vypúšťajú písmená c) a d). Doterajšie písmená e) až k) sa označujú ako písmená c) až i).

8. V § 27 ods. 1 sa slová „ktorej bolo udelené povolenie na zriadenie pracoviska montáže plynových zariadení“ nahrádzajú slovami „ktorá je žiadateľom o udelenie oprávnenia na montáž plynového zariadenia“.

9. Poznámky pod čiarou k odkazom 15 a 16 znejú:

15) Zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 210/2000 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení neskorších predpisov.

16) § 9 ods. 7 a 8 zákona č. 142/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

10. V § 35 ods. 3 písm. b), § 54 ods. 3 písm. b) a § 92 ods. 3 písm. b) sa vypúšťajú slová „v súlade s návodmi na nastavovanie a obsluhu meradiel vydanými výrobcami meradiel“.

11. V § 35 ods. 3 písm. c) druhý bod znie:

2. dynamický merací systém na hodnotenie vlastností valcových skúšobní bŕzd alebo kalibračné rameno a sadu závaží“.

12. V § 36 písm. a) sa slová „§ 34 ods. 5 písm. j), k), m), n), p), r) a v)“ nahrádzajú slovami „§ 34 ods. 5 písm. j), k), m), n), p), q), r) a v)“.

13. V § 46 ods. 9 písm. a) prvý bod a § 66 ods. 5 písm. a) prvý bod znejú:

1. osvedčenie o evidencii časť II alebo jeho aktuálnu kópiu spolu s potvrdením o zadržaní osvedčenia o evidencii časť II vydaným orgánom Policajného zboru; ak nebolo vydané, tak osvedčenie o evidencii časť I alebo jeho aktuálnu kópiu spolu s potvrdením o zadržaní osvedčenia o evidencii časť I vydaným orgánom Policajného zboru,“.

14. V § 47 ods. 2 a 3 sa za slová „osvedčení o evidencii“ vkladajú slová „časti I a v osvedčení o evidencii časti II“.

15. V § 47 ods. 5 písm. c) a § 67 ods. 3 písm. c) sa za slová „osvedčenia o evidencii“ vkladajú slová „časti I a osvedčenia o evidencii časti II“.

16. V § 48 ods. 2 písm. y) sa na konci pripájajú tieto slová: „časti I alebo v osvedčení o evidencii časti II“.

17. V § 66 ods. 5 písm. a) treťom bode a § 67 ods. 5 sa za slová „osvedčenia o evidencii“ vkladajú slová „časti II“.

18. V § 72 ods. 2 písm. b) a c) a ods. 3 písm. d) a e) sa slovo „meradlom“ nahrádza slovami „prístrojom na meranie“.

19. V § 72 ods. 4 sa vypúšťajú slová „meradlá a“.

20. § 73 vrátane nadpisu znie:

㤠73

Spôsob metrologického zabezpečenia prístrojov

Prístroje používané pri kontrolách originality vozidiel podľa § 72 ods. 2 písm. b) a c) a ods. 3 písm. d) a e) sa metrologicky zabezpečujú kontrolou výrobcom, osobou zaškolenou výrobcom alebo predajcom prístroja v dvojročných lehotách. O vykonaní metrologickej kontroly prístroja a jej výsledkoch vydá ten, kto ju vykonal, písomné potvrdenie s dátumom, menom, priezviskom, podpisom a odtlačkom pečiatky.“.

21. § 74 sa vypúšťa.

22. V § 83 ods. 1 písmeno c) znie:

c) oznámenia alebo zistenia, že na vozidle sa nachádzajú pozmenené, poškodené alebo nečitateľné identifikátory vozidla,“.

23. § 83 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

(3) Ak vozidlo, ktoré presahuje rozmery alebo hmotnosti podľa osobitného predpisu23a) a jeho kontrola nie je možná v stacionárnom pracovisku kontroly originality a ani v mobilnom pracovisku kontroly originality, obvodný úrad dopravy na základe žiadosti prevádzkovateľa vozidla určí rozhodnutím podmienky vykonania takejto kontroly.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 23a znie:

23a) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 349/2009 Z. z. o najväčších prípustných rozmeroch vozidiel a jazdných súprav, najväčších prípustných hmotnostiach vozidiel a jazdných súprav, ďalších technických požiadavkách na vozidlá a jazdné súpravy v súvislosti s hmotnosťami a rozmermi a o označovaní vozidiel a jazdných súprav.“.

24. Za § 84 sa vkladá § 84a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠84a

Druhy kontrol originality a ich rozsah (k § 83a ods. 4 zákona)

(1) Kontrola originality základná sa vykonáva v rozsahu ustanovenom podľa § 85 ods. 1 a 2.

(2) Kontrola originality skrátená sa vykonáva v skrátenom rozsahu ako kontrola originality základná. Skrátený rozsah kontroly originality je v kontrole a posúdení stavu identifikátorov vozidla podľa kontrolných úkonov určených na vykonávanie kontroly originality.

(3) Kontrola originality administratívna sa vykonáva v čiastočnom rozsahu kontroly originality základnej alebo kontroly originality skrátenej a podľa kontrolných úkonov určených na vykonávanie kontroly originality administratívnej.

(4) Kontrola originality opakovaná sa vykonáva v čiastočnom rozsahu kontroly originality základnej alebo kontroly originality skrátenej so zameraním na kontrolu odstránenia chýb zistených pri kontrole originality podľa odsekov 1 a 2, a to do 30 dní odo dňa vykonania pôvodnej kontroly.“.

25. V § 85 ods. 1 úvodnej vete a písm. c) a v § 85 ods. 2 sa za slovo „originality“ vkladá slovo „základná“ v príslušnom tvare.

26. § 85 odsek 3 znie:

(3) Pri kontrole originality podľa odsekov 1 a 2 sa predkladajú okrem preukazu totožnosti23b) aj tieto doklady, ak ide o

a) vozidlo prihlásené do evidencie vozidiel v Slovenskej republike

1. osvedčenie o evidencii časť I a osvedčenie o evidencii časť II, ak bolo vydané, alebo doklad o nahlásení straty alebo odcudzenia osvedčenia vydaný orgánom Policajného zboru, alebo doklad o zadržaní osvedčenia vydaný orgánom Policajného zboru; v prípade dokladu o nahlásení straty alebo odcudzenia alebo dokladu o zadržaní osvedčenia o evidencii časti II predkladá sa tiež fotokópia alebo náhrada osvedčenia o evidencii časť II opatrené odtlačkom pečiatky orgánu Policajného zboru,

2. doklad o nadobudnutí karosérie vozidla alebo rámu vozidla; predkladá sa v prípade výmeny karosérie vozidla alebo rámu vozidla,

3. doklad o vykonaní hromadnej prestavby typu vozidla podľa § 18 ods. 16 písm. b) a c) zákona; predkladá sa, ak ide o vozidlo, na ktorom bola vykonaná hromadná prestavba typu vozidla,

4. rozhodnutie o povolení prestavby jednotlivého vozidla; predkladá sa, ak ide o prestavbu jednotlivého vozidla,

b) jednotlivo dovezené vozidlo, ktoré bolo prihlásené do evidencie vozidiel,

1. doklad o nadobudnutí vozidla,

2. osvedčenie o evidencii z krajiny pôvodu alebo zo štátu, v ktorom bolo evidované, spolu s úradným prekladom do štátneho jazyka,23c) ak osvedčenie je v inom ako slovenskom alebo českom jazyku; v prípade dvoch častí osvedčenia o evidencii musia byť predložené obidve časti,

3. doklad o vyradení vozidla z evidencie vozidiel v štáte, v ktorom bolo evidované, spolu s úradným prekladom do štátneho jazyka,23c) ak doklad o vyradení je v inom ako slovenskom alebo českom jazyku; predkladá sa len v prípade, ak sa taký doklad v štáte vývozu vydáva,

4. doklad o prepustení vozidla do voľného obehu; predkladá sa, ak ide o vozidlo dovezené z tretieho štátu alebo zo zmluvného štátu Dohody o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarskej konfederácie okrem štátov Európskej únie,

c) jednotlivo dovezené vozidlo, ktoré nebolo prihlásené do evidencie vozidiel a má vydané technické osvedčenie vozidla,

1. doklad o nadobudnutí vozidla,

2. technické osvedčenie vozidla spolu s úradným prekladom do štátneho jazyka,23c) ak osvedčenie je v inom ako slovenskom alebo českom jazyku,

3. doklad o prepustení vozidla do voľného obehu; predkladá sa, ak ide o vozidlo dovezené z tretieho štátu alebo zo zmluvného štátu Dohody o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarskej konfederácie okrem štátov Európskej únie,

d) jednotlivo dovezené vozidlo, ktoré nebolo prihlásené do evidencie vozidiel,

1. doklad o nadobudnutí vozidla,

2. vyhlásenie žiadateľa, že vozidlo nebolo prihlásené do evidencie vozidiel v inom štáte,

3. návrh na spracovanie základného technického opisu vozidla vydaný poverenou technickou službou overovania vozidiel alebo doklad vydaný výrobcom alebo zástupcom výrobcu, z ktorého vyplýva, že tento typ vozidla má v Slovenskej republike platný základný technický opis vozidla,

e) vozidlo vyradené z evidencie vozidiel z dôvodu jeho odcudzenia pred opätovným schválením na prevádzku v premávke na pozemných komunikáciách podľa § 16d zákona

1. doklad orgánu Policajného zboru o oznámení odcudzenia vozidla,

2. doklad orgánu Policajného zboru o vyradení vozidla z evidencie vozidiel,

3. doklad orgánu Policajného zboru o vrátení vozidla,

f) vozidlo, ktoré nepodliehalo prihláseniu do evidencie vozidiel, technické osvedčenie vozidla alebo doklad o nahlásení straty alebo odcudzenia technického osvedčenia vozidla vydaný orgánom Policajného zboru.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 23b a 23c znejú:

23b) Napríklad zákon č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 647/2007 Z. z. o cestovných dokladoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

23c) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.“.

27. V § 85 ods. 5 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo sa zistili zásahy do konštrukcie vozidla,“.

28. V § 85 ods. 9 písm. a) úvodná veta znie: „podľa odseku 3 písm. a) a e)“.

29. V § 85 ods. 9 písm. b) úvodná veta znie:„podľa odseku 3 písm. b) až d) a f)“.

30. V § 92 ods. 1 sa slová „§ 91 ods. 2 písm. f)“ nahrádzajú slovami „§ 91 ods. 2 písm. e)“.

31. V § 92 ods. 2 a v § 93 sa vypúšťajú slová „§ 91 ods. 2 písm. c) a“.

32. V § 92 ods. 5 sa slová „§ 91 ods. 2 písm. d)“ nahrádzajú slovami „§ 91 ods. 2 písm. c)“.

33. V § 98 ods. 2 písm. a), § 100 ods. 1 a § 101 ods. 2 sa slová „má platné povolenie na zriadenie pracoviska montáže plynových zariadení“ nahrádzajú slovami „je žiadateľom o udelenie oprávnenia na montáž plynového zariadenia“.

34. V § 98 ods. 3 písmeno a) znie:

a) kópia oprávnenia na montáž plynových zariadení vydaná príslušným obvodným úradom dopravy; to sa nevzťahuje na žiadateľa o udelenie oprávnenia na montáž plynového zariadenia,“.

35. V § 103 ods. 1 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „časti I a z osvedčenia o evidencii časti II“.

36. V § 104 ods. 1 písm. b) sa slová „písm. e)“ nahrádzajú slovami „písm. f)“.

37. Za § 104b sa vkladá § 104c, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠104c

Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. júna 2010

Ak osvedčenie o evidencii časť II nebolo vydané, na úkony spojené s osvedčením o evidencii časť II podľa tejto vyhlášky sa použije osvedčenie o evidencii časť I.“.

38. V § 105 a v prílohe č. 13 sa slová „Európskych spoločenstiev“ nahrádzajú slovami „Európskej únie“.

39. V prílohe č. 9 v nadpise sa vypúšťajú slová „meradlá a“.

40. V prílohe č. 9 sa vypúšťa tabuľka.

41. V prílohe č. 9 v nadpise k bodom 1 a 2 sa slovo „meradlá“ nahrádza slovami „prístroje na meranie“.

42. V prílohe č. 9 bodoch 1 a 2 sa slovo „meradlá“ nahrádza slovom „prístroje“.

43. V prílohe č. 10 v nadpise k bodu 8 sa vypúšťajú slová „meradlách alebo“.

44. V prílohe č. 10 v bode 8 sa vypúšťajú slová „meradla alebo“ a slová „meradiel a“.

45. V prílohe č. 11 sa v stĺpci k § 91 ods. 2 písmená „f)“ nahrádzajú písmenami „e)“.

46. V prílohe č. 11 v riadku 2 sa v stĺpci k § 91 ods. 2 písmeno „d)“ nahrádza pomlčkou.

47. V prílohe č. 11 v riadku 3 sa v stĺpci k § 91 ods. 2 písmeno „d)“ nahrádza písmenom „c)“.

48. V prílohe č. 11 v riadku 3 sa v stĺpci k § 91 ods. 3 písmeno „d)“ nahrádza pomlčkou.

49. V prílohe č. 12 bode 9 sa v písmene e) na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak takéto rozhodnutie bolo vydané.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júna 2010.


v z. Milan Mojš v. r.