Vyhláška č. 191/2015 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 578/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o niektorých ustanoveniach zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Čiastka 58/2015
Platnosť od 06.08.2015
Účinnosť od 01.04.2016 do19.05.2018
Zrušený 106/2018 Z. z.

OBSAH

191

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

z 24. júla 2015,

ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 578/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o niektorých ustanoveniach zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky podľa § 38 ods. 12 a § 113 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 578/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o niektorých ustanoveniach zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení vyhlášky č. 482/2007 Z. z., vyhlášky č. 48/2008 Z. z., vyhlášky č. 144/2009 Z. z., vyhlášky č. 457/2009 Z. z., vyhlášky č. 229/2010 Z. z., vyhlášky č. 355/2011 Z. z., vyhlášky č. 2/2012 Z. z., vyhlášky č. 90/2013 Z. z. a vyhlášky č. 57/2015 Z. z. sa dopĺňa takto:

1. § 34 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

(9) Základné požiadavky na valcové skúšobne bŕzd podľa odseku 2 písm. p), odseku 4 a odseku 5 písm. p) sú uvedené v prílohe č. 3b.“.

2. Za prílohu 3a sa vkladá príloha 3b, ktorá znie:

„Príloha č. 3b k vyhláške č. 578/2006 Z. z.

ZÁKLADNÉ POŽIADAVKY NA VALCOVÉ SKÚŠOBNE BŔZD

Valcová skúšobňa bŕzd na stanici technickej kontroly musí umožniť zaznamenanie a prenos nasledujúcich údajov do automatizovaného informačného systému technických kontrol v elektronickej forme:

1. súbor hodnôt automaticky zaznamenaný od začiatku až do skončenia merania účinku prevádzkovej brzdy na kolese alebo náprave vozidla po dobu aspoň 30 sekúnd s frekvenciou vzorkovania 10 Hz, pričom je v každom časovom okamihu vzorkovania súčasne zaznamenané:

a) čas vzorkovania [pri valcovej skúšobni bŕzd podľa § 34 ods. 2 písm. p), ods. 4 a ods. 5 písm. p)],

b) brzdná sila na každom jednotlivom brzdenom kolese nápravy (vidlice) vozidla [pri valcovej skúšobni bŕzd podľa § 34 ods. 2 písm. p), ods. 4 a ods. 5 písm. p)],

c) ovládacia sila [pri valcovej skúšobni bŕzd podľa § 34 ods. 2 písm. p) a ods. 5 písm. p)],

d) ovládací tlak prevádzkovej brzdy [pri valcovej skúšobni bŕzd podľa § 34 ods. 5 písm. p)],

2. súbor hodnôt automaticky zaznamenaný od začiatku až do skončenia merania účinku parkovacej brzdy na kolese vozidla po dobu aspoň 5 sekúnd s frekvenciou vzorkovania 10 Hz, pričom je z každého časového okamihu vzorkovania súčasne zaznamenané:

a) čas vzorkovania [pri valcovej skúšobni bŕzd podľa § 34 ods. 2 písm. p), ods. 4 a ods. 5 písm. p)],

b) brzdná sila na jednotlivom, parkovacou brzdou brzdenom kolese vozidla [pri valcovej skúšobni bŕzd podľa § 34 ods. 2 písm. p), ods. 4 a ods. 5 písm. p)],

3. hodnota tlaku v brzdnom okruhu prevádzkovej brzdy [pri valcovej skúšobni bŕzd podľa § 34 ods. 5 písm. p)],

4. informácia o tom, či bolo dosiahnuté zablokovanie kolies pri brzdení prevádzkovou brzdou [pri valcovej skúšobni bŕzd podľa § 34 ods. 2 písm. p), ods. 4 a ods. 5 písm. p)],

5. informácia o tom, či bolo dosiahnuté zablokovanie kolies pri brzdení parkovacou brzdou [pri valcovej skúšobni bŕzd podľa § 34 ods. 2 písm. p), ods. 4 a ods. 5 písm. p)],

6. hodnota pasívneho odporu prevádzkovej brzdy dosiahnutá na každom jednotlivo brzdenom kolese nápravy (vidlice) vozidla [pri valcovej skúšobni bŕzd podľa § 34 ods. 2 písm. p), ods. 4 a ods. 5 písm. p)],

7. najväčšia hodnota kolísania brzdnej sily prevádzkovej brzdy dosiahnutá na každom jednotlivo brzdenom kolese nápravy (vidlice) vozidla [pri valcovej skúšobni bŕzd podľa § 34 ods. 2 písm. p), ods. 4 a ods. 5 písm. p)],

8. hodnota najvyššej nesúmernosti pôsobenia prevádzkovej brzdy na protiľahlých kolesách každej brzdenej nápravy vozidla dosiahnutá v priebehu merania [pri valcovej skúšobni bŕzd podľa § 34 ods. 2 písm. p), ods. 4 a ods. 5 písm. p)],

9. hodnota konečnej nesúmernosti pôsobenia prevádzkovej brzdy na protiľahlých kolesách každej brzdenej nápravy vozidla pri najvyšších dosiahnutých brzdných silách [pri valcovej skúšobni bŕzd podľa § 34 ods. 2 písm. p), ods. 4 a ods. 5 písm. p)].“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2016.


Ján Počiatek v. r.