Vyhláška č. 578/2006 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o niektorých ustanoveniach zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Čiastka 221/2006
Platnosť od 31.10.2006
Účinnosť od 01.04.2016 do19.05.2018
Zrušený 106/2018 Z. z.

578

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky

z 12. októbra 2006,

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o niektorých ustanoveniach zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 21 ods. 4, § 24 ods. 6, § 30 ods. 4, § 31 ods. 4, § 32 ods. 5, § 33 ods. 4, § 37 ods. 3, § 38 ods. 12, § 40 ods. 3, § 45 ods. 4, § 46 ods. 5, § 47 ods. 6, § 48 ods. 7, § 49 ods. 11, § 50 ods. 3, § 51 ods. 4, § 52 ods. 8, § 54 ods. 10, § 55 ods. 3, § 56 ods. 12, § 58 ods. 3, § 63 ods. 4, § 64 ods. 5, § 65 ods. 6, § 66 ods. 7, § 67 ods. 9, § 68 ods. 3, § 69 ods. 4, § 70 ods. 4, § 72 ods. 3, § 73 ods. 12, § 75 ods. 4, § 80 ods. 4, § 81 ods. 5, § 82 ods. 6, § 83 ods. 10, § 84 ods. 5, § 85 ods. 3, § 86 ods. 3, § 87 ods. 12, § 89 ods. 3, § 93 ods. 4, § 94 ods. 5, § 95 ods. 6, § 96 ods. 9, § 97 ods. 3 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


PRVÁ ČASŤ

VOZIDLO V PREMÁVKE NA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÁCH

DRUHÁ ČASŤ

POVERENÉ TECHNICKÉ SLUŽBY

PRVÁ HLAVA

PODROBNOSTI O ČINNOSTI POVERENEJ TECHNICKEJ SLUŽBY OVEROVANIA VOZIDIEL

§ 3a

(k § 29 ods. 2 zákona)

(1) Poverená technická služba overovania vozidiel vykonáva

a) testy typu vozidla, hromadnej prestavby typu vozidla, typu systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, ktoré pozostávajú zo súboru činností, pri ktorých sa predmety testovania alebo ich časti vrátane technickej dokumentácie skúšajú, merajú, kontrolujú a hodnotia podľa ustanovených technických požiadaviek,

b) overovanie zhodnosti typu vozidla, hromadnej prestavby typu vozidla, typu systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, ktoré pozostáva zo súboru činností, pri ktorých sa predmety overovania alebo ich časti vrátane technickej dokumentácie skúšajú, merajú, kontrolujú a hodnotia, či sa zhodujú so schváleným typom vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky a zodpovedajú ustanoveným technickým požiadavkám,

c) skúšky pred schválením jednotlivo vyrobeného, dovezeného alebo prestavaného vozidla a skúšky jednotlivo vyrobeného alebo jednotlivo dovezeného systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, ktoré pozostávajú zo súboru činností, pri ktorých sa predmety skúšania alebo ich časti (vrátane technickej dokumentácie) skúšajú, merajú, kontrolujú a hodnotia podľa ustanovených technických požiadaviek.

(2) Po vykonaní testov podľa odseku 1 písm. a) poverená technická služba overovania vozidiel vypracuje

a) protokol o teste typu vozidla, hromadnej prestavby typu vozidla, typu systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky podľa odsekov 4, 5 a 8,

b) návrh osvedčenia o typovom schválení ES vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky podľa požiadaviek ustanovených na typové schválenie ES,

c) návrh správy o homologizácii typu systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky podľa požiadaviek príslušných predpisov EHK.2)

(3) Dokumenty podľa odseku 2 písm. b) a c) sa vypracujú najmenej v slovenskom jazyku a anglickom jazyku.

(4) Protokol o teste typu vozidla, hromadnej prestavby typu vozidla, typu systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky obsahuje najmä tieto údaje:

a) identifikáciu poverenej technickej služby overovania vozidiel, ktorá testy vykonala,

b) identifikačné údaje o výrobcovi, prípadne aj o zástupcovi výrobcu, a to ak ide o

1. fyzickú osobu – podnikateľa, meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu, obchodné meno, miesto podnikania, identifikačné číslo, ak bolo pridelené,

2. právnickú osobu, názov a adresu alebo obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo organizácie,

c) identifikáciu predmetu testovania,

d) druh protokolu,

e) číslo protokolu,

f) celkový počet strán protokolu,

g) typové zatriedenie,

h) identifikačné údaje typu vozidla: výrobný štítok, identifikačné číslo vozidla VIN, prípadne iné označenie na vozidle,

i) hodnotiace predpisy, podľa ktorých sa vykonávali testy,

j) dátum vykonania testov a vydania protokolu,

k) mená a priezviská a podpisy skúšobných technikov, ktorí testy vykonali, prípadne kontrolovali, a vedúceho poverenej technickej služby overovania vozidiel alebo jeho zástupcu, ktorý protokol schválil, a odtlačok pečiatky,

l) obsah, postup a priebeh testov,

m) výsledok testov, konečné hodnotenie, odporúčanie a záver,

n) informáciu o uložení podkladov a dokumentácie k vykonaným testom,

o) upozornenie o podmienkach na interpretáciu výsledkov testov,

p) protokoly z čiastkových testov ako prílohy hlavného protokolu,

q) fotografickú a výkresovú dokumentáciu.

(5) Poverená technická služba overovania vozidiel na účely schvaľovania doplní do prílohy protokolu o testoch typu vozidla, hromadnej prestavby typu vozidla návrhy na spracovanie základných technických opisov vozidla, ak vozidlo posudzovaného typu splní podmienky ustanovené pre jeho kategóriu. Návrhy na spracovanie základných technických opisov vozidla môže poverená technická služba overovania vozidiel vypracovať aj samostatne, napríklad v prípadoch podľa § 5 ods. 4 písm. a) a ods. 20, § 6 ods. 4 a ods. 10, § 7 ods. 5 písm. b) alebo ods. 13 zákona. Poverenej technickej službe overovania sa predloží dostatočný počet vozidiel, ktorý je nevyhnutný na testovanie rôznych kombinácií z hľadiska ustanovených technických požiadaviek. Tieto vozidlá zároveň budú testované na účely vystavenia protokolu podľa odseku 4.

(6) Po vykonaní overení podľa odseku 1 písm. b) poverená technická služba overovania vozidiel vypracuje protokol o overení zhodnosti typu vozidla, hromadnej prestavby typu vozidla, typu systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, ktorý obsahuje najmä tieto údaje:

a) identifikáciu poverenej technickej služby overovania vozidiel, ktorá overenie zhodnosti vykonala,

b) identifikačné údaje o výrobcovi, prípadne aj o zástupcovi výrobcu, a to ak ide o

1. fyzickú osobu – podnikateľa, meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu, obchodné meno, miesto podnikania, identifikačné číslo, ak bolo pridelené,

2. právnickú osobu, názov a adresu alebo obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo organizácie,

c) identifikáciu predmetu overovania zhodnosti,

d) identifikáciu predmetu, voči ktorému sa overuje zhodnosť,

e) druh protokolu,

f) číslo protokolu,

g) celkový počet strán protokolu,

h) dátum vykonania overenia a vydania protokolu,

i) mená a priezviská a podpisy skúšobných technikov, ktorí overenie vykonali, prípadne kontrolovali, a vedúceho poverenej technickej služby overovania vozidiel alebo jeho zástupcu, ktorý protokol schválil, a odtlačok pečiatky,

j) obsah, postup a priebeh overovania,

k) výsledok overovania, konečné hodnotenie, odporúčanie a záver,

l) informáciu o uložení podkladov a dokumentácie k vykonanému overeniu,

m) upozornenie o podmienkach na interpretáciu výsledkov overenia,

n) protokoly z čiastkových overení ako prílohy hlavného protokolu,

o) fotografickú dokumentáciu.

(7) Poverená technická služba overovania vozidiel, ktorá vykonala testy pre udelenie typového schválenia ES alebo správy homologizácie typu, vykoná overenie zhodnosti typu vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky v ustanovených lehotách, a to podľa predpisov ustanovených na typové schválenie ES alebo predpisov EHK,2) pričom o lehotách a spôsobe overenia informuje ministerstvo.

(8) Protokol podľa odsekov 4 a 6 vypracuje poverená technická služba overovania vozidiel v troch rovnopisoch, z ktorých jeden sa archivuje, druhý je určený pre ministerstvo a tretí sa vydá žiadateľovi.

(9) Po vykonaní skúšok podľa odseku 1 písm. c) poverená technická služba overovania vozidiel vypracuje protokol o skúške

a) jednotlivo vyrobeného, dovezeného alebo prestavaného vozidla; prílohou protokolu je návrh na spracovanie základného technického opisu vozidla; návrh na spracovanie základného technického opisu vozidla môže poverená technická služba overovania vozidiel vypracovať aj samostatne, napríklad v prípadoch podľa § 16b ods. 8 písm. i) alebo § 20 ods. 3 písm. b) zákona,

b) jednotlivo vyrobeného alebo jednotlivo dovezeného systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky.

(10) Protokol podľa odseku 9 obsahuje tie údaje podľa odseku 4, ktoré zodpovedajú danému druhu protokolu; poverená technická služba overovania vozidiel ho vypracuje v troch rovnopisoch, z ktorých jeden sa archivuje, druhý je určený pre okresný úrad a tretí sa vydá žiadateľovi.

(11) Poverená technická služba overovania vozidiel môže schvaľujúcemu orgánu odporučiť udelenie výnimiek z plnenia technických požiadaviek a v opodstatnených dôvodoch môže navrhnúť alternatívne požiadavky. V niektorých prípadoch (napríklad pri deštrukčných skúškach, pri veľmi malých sériách alebo pri výrobe jednotlivého vozidla) môže odporučiť nahradenie protokolu o skúške protokolom o posúdení konštrukcie z hľadiska jej predpokladov na splnenie technických požiadaviek, prípadne na vykonanie obmedzených skúšok podľa vlastnej úvahy.

(12) Alternatívnymi požiadavkami podľa odseku 11 sa rozumejú opatrenia a technické požiadavky, ktorých cieľom je zabezpečiť úroveň bezpečnosti premávky na pozemných komunikáciách, ochrany životného prostredia a bezpečnosti cestujúcich, ktorá je podľa okolností v najväčšej možnej miere rovnocenná s úrovňou ustanovených technických požiadaviek platných pre danú kategóriu vozidla.

(13) V rámci skúšok jednotlivého vozidla sa nevykonávajú deštrukčné skúšky. Používajú sa všetky príslušné informácie poskytnuté výrobcom vozidla alebo vlastníkom vozidla, ktorými sa ustanovuje súlad s alternatívnymi požiadavkami.

(14) Poverená technická služba overovania vozidiel archivuje desať rokov protokoly podľa odsekov 4, 6 a 9; na požiadanie orgánov oprávnených vykonávať štátny odborný dozor podľa § 102 zákona sa protokoly predložia na kontrolu.

DRUHÁ HLAVA

PODROBNOSTI O POSTUPE ZABEZPEČOVANIA ČINNOSTÍ POVERENOU TECHNICKOU SLUŽBOU TECHNICKEJ KONTROLY VOZIDIEL (k § 30 ods. 4 zákona)

§ 4

Postup zabezpečovania činností na vykonávanie technických kontrol

(1) Žiadosť o overenie splnenia podmienok na udelenie oprávnenia na vykonávanie technických kontrol obsahuje

a) identifikačné údaje o žiadateľovi, a to

1. ak ide o fyzickú osobu, meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu alebo u cudzinca prechodného pobytu, podpis a ak ide o podnikateľa, aj obchodné meno, identifikačné číslo a miesto podnikania,

2. ak ide o právnickú osobu, názov a adresu alebo obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo (IČO), meno a priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú jej štatutárnym orgánom,

b) údaje o type stanice technickej kontroly,

c) údaje o druhu technickej kontroly a kategórie vozidiel, na ktorých sa budú technické kontroly vozidiel vykonávať,

d) GPS súradnice stacionárnej stanice technickej kontroly alebo GPS súradnice miest prevádzkovania mobilnej stanice technickej kontroly.

(2) Prílohou k písomnej žiadosti je

a) kópia rozhodnutia príslušného okresného úradu o udelení povolenia na zriadenie stanice technickej kontroly,

b) kópia kolaudačného rozhodnutia na stavbu,12) v ktorej sa nachádza stanica technickej kontroly alebo súhlasného stanoviska príslušného stavebného úradu na prevádzkovanie predmetnej činnosti,

c) projektová dokumentácia povoleného typu stanice technickej kontroly na nahliadnutie a kópia situačného výkresu vrátane prístupových komunikácií, odstavných a parkovacích plôch,

d) odborný posudok z hľadiska vetrania vrátane kópie odborného posudku o umiestnení detektorov úniku plynu,

e) kópia výkresu stanice technickej kontroly so zakreslením skutočného umiestnenia jednotlivých základných komponentov schválenej zostavy monitorovacieho záznamového zariadenia, zoznam použitých komponentov, kópia schválenia vhodnosti monitorovacieho záznamového zariadenia používaného pri vykonávaní technickej kontroly nainštalovaného na stanici technickej kontroly a vyhlásenie dodávateľa monitorovacieho záznamového zariadenia o zhode nainštalovaného monitorovacieho zariadenia so schváleným typom,

f) odborný posudok o dostatočnej únosnosti plochy v mieste kontrolnej jamy alebo v mieste inštalácie celovozidlového zdviháka podľa § 33 ods. 8; to neplatí pre stacionárnu stanicu technickej kontroly.

(3) Overenie podmienok na udelenie oprávnenia na vykonávanie technickej kontroly je kontrola

a) platnosti povolenia na zriadenie stanice technickej kontroly,

b) právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na stavbu alebo súhlasného stanoviska príslušného stavebného úradu na prevádzkovanie predmetnej činnosti,

c) prístupových komunikácií, odstavných a parkovacích plôch podľa § 33 ods. 8,

d) priestorového vybavenia a rozmerov stanice technickej kontroly podľa § 33 ods. 1 a 4 alebo § 33 ods. 1 a 5 alebo § 33 ods. 7,

e) technologického vybavenia stanice technickej kontroly podľa § 34,

f) platnosti overenia určených meradiel podľa § 35 ods. 1,

g) platnosti kalibrácie meradiel podľa § 35 ods. 2

h) platnosti písomných potvrdení o kontrole prístrojov podľa § 35 ods. 5,

i) platnosti schválenia monitorovacieho záznamového zariadenia,

j) príslušnosti odborných posudkov podľa odseku 2 písm. d) a f) k stanici technickej kontroly.

(4) Výsledok overenia plnenia podmienok na udelenie oprávnenia na vykonávanie technickej kontroly sa uvedie v správe z overenia plnenia podmienok na udelenie oprávnenia na vykonávanie technických kontrol vozidiel.

(5) Správa z overenia plnenia podmienok obsahuje

a) poradové číslo správy,

b) identifikačné údaje o žiadateľovi, a to

1. ak ide o fyzickú osobu, meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu alebo u cudzinca prechodného pobytu, ak ide o podnikateľa, aj obchodné meno, identifikačné číslo a miesto podnikania,

2. ak ide o právnickú osobu, názov a adresu alebo obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo (IČO), meno a priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú jej štatutárnym orgánom,

c) názov a sídlo okresného úradu, ktorý vydal rozhodnutie o povolení na zriadenie stanice technickej kontroly,

d) číslo a dátum vydania rozhodnutia o povolení na zriadenie stanice technickej kontroly a lehotu jeho platnosti,

e) rozsah oprávnenia podľa druhu technickej kontroly, kategórií vozidiel a typu stanice technickej kontroly,

f) údaje o kontrolných technikoch, a to

1. meno, priezvisko a dátum narodenia,

2. adresu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu cudzinca,

3. číslo osvedčenia kontrolného technika a lehotu jeho platnosti,

4. druh technickej kontroly a kategórie vozidiel, na ktorých budú technické kontroly vykonávať,

5. funkciu,

6. rozsah vodičského oprávnenia,

g) overené náležitosti podľa odseku 4 s čiastkovým hodnotením „spĺňa“ alebo „nespĺňa“ podmienky,

h) poznámku,

i) záver s celkovým hodnotením „spĺňa“ alebo „nespĺňa“ podmienky,

j) meno, priezvisko a podpis zamestnanca alebo zamestnancov poverenej technickej služby technickej kontroly vozidiel, ktorí overenie splnenia podmienok vykonali,

k) odtlačok pečiatky poverenej technickej služby technickej kontroly vozidiel a meno, priezvisko a podpis fyzickej osoby, ktorá je jej štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu.

(6) Ak z celkového záveru správy z overenia plnenia podmienok vyplýva, že ustanovené podmienky na udelenie oprávnenia na vykonávanie technických kontrol vozidiel sú splnené, poverená technická služba technickej kontroly vozidiel pridelí identifikačné číslo, pod ktorým je stanica technickej kontroly evidovaná, a toto identifikačné číslo uvedie v správe z overenia plnenia podmienok na udelenie oprávnenia na vykonávanie technických kontrol vozidiel.

§ 5

Overenie vhodnosti meradiel a prístrojov

(1) Vhodnosť meradiel a prístrojov na ich použitie pri vykonávaní technických kontrol vozidiel sa overuje na základe žiadosti fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorá obsahuje

a) identifikačné údaje o žiadateľovi, a to

1. ak ide o fyzickú osobu, meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu alebo u cudzinca prechodného pobytu, ak ide o podnikateľa, aj obchodné meno, identifikačné číslo a miesto podnikania,

2. ak ide o právnickú osobu, názov a adresu alebo obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo (IČO), meno a priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú jej štatutárnym orgánom,

b) názov meradla alebo prístroja.

(2) Prílohou k žiadosti je aj technická dokumentácia meradla alebo prístroja.

(3) O výsledku overenia vhodnosti sa vypracuje správa o overení vhodnosti meradla alebo prístroja, ktorá obsahuje

a) názov a identifikačné údaje poverenej technickej služby technickej kontroly vozidiel,

b) identifikačné údaje o žiadateľovi,

c) poradové číslo správy,

d) názov výrobcu meradla alebo prístroja,

e) názov a typ meradla alebo prístroja,

f) názov skúšobného zariadenia použitého pri overovaní vhodnosti meradla alebo prístroja,

g) typ softvérovej verzie, ak je ním meradlo alebo prístroj vybavený,

h) stručný opis postupu overovania vhodnosti meradla alebo prístroja,

i) údaje o overení alebo kalibrácii meradla alebo prístroja,

j) záver o vhodnosti alebo nevhodnosti použitia meradla alebo prístroja na vykonávanie technických kontrol vozidiel,

k) meno, priezvisko a podpis zamestnanca, ktorý overenie vykonal a meno, priezvisko a podpis štatutárneho orgánu poverenej technickej služby technickej kontroly vozidiel a odtlačok pečiatky.

(4) Prílohou k správe o overení vhodnosti meradla alebo prístroja je aj dokumentácia, ktorou sa zistený stav preukázal.

§ 6

Organizácia školení

(1) Základné školenia, zdokonaľovacie školenia a doškoľovacie kurzy podmieňujúce vykonávanie technických kontrol vozidiel sa zabezpečujú na základe písomnej žiadosti fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorej bolo udelené povolenie na zriadenie stanice technickej kontroly alebo na základe žiadosti oprávnenej osoby technickej kontroly podľa § 39 ods. 8 zákona, alebo ak to nariadil obvodný úrad podľa § 46 ods. 2 zákona.

(2) Základné školenie a zdokonaľovacie školenie je vykonávané spôsobom a v rozsahu podľa § 41 a doškoľovací kurz je vykonávaný spôsobom a v rozsahu podľa § 42.

(3) Dokladom o absolvovaní základného školenia, zdokonaľovacieho školenia alebo doškoľovacieho kurzu je potvrdenie.

(4) O základnom školení, zdokonaľovacom školení a doškoľovacom kurze sa vedú a spravujú údaje v automatizovanom informačnom systéme, a to o

a) oprávnenej osobe technickej kontroly, ktorá požiadala o zaradenie fyzickej osoby na získanie odbornej spôsobilosti na vykonávanie technickej kontroly, alebo kontrolného technika na školenie alebo kurz,

b) fyzickej osobe na získanie odbornej spôsobilosti na vykonávanie technickej kontroly alebo kontrolnom technikovi,

c) začatí a ukončení školenia alebo kurzu a vydaných potvrdení o ich absolvovaní,

d) termínoch a výsledkoch skúšok z odbornej spôsobilosti,

e) rozsahu osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonávanie technickej kontroly,

f) lehote platnosti udeleného osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonávanie technickej kontroly.

§ 7

Údaje o výsledkoch technických kontrol

(1) Údaje o výsledkoch technických kontrol vozidiel, vyhodnotení ich technického stavu a záveroch o ich spôsobilosti, dočasnej spôsobilosti alebo nespôsobilosti na premávku na pozemných komunikáciách a evidencia príjmu a výdaja tlačív, kontrolných nálepiek a pečiatok používaných v rámci celej siete staníc technickej kontroly sa vedú v automatizovanom informačnom systéme spĺňajúcom požiadavky podľa § 38.

(2) Údaje podľa odseku 1 a údaje podľa § 6 ods. 4 sa poskytujú

a) ministerstvu v rámci siete staníc technickej kontroly nachádzajúcich sa na celom území Slovenskej republiky,

b) okresnému úradu v sídle kraja v rámci siete staníc technickej kontroly nachádzajúcich sa v jeho územnom obvode a o vozidlách evidovaných v jeho územnom obvode,

c) okresného úradu v rámci staníc technickej kontroly nachádzajúcich sa v jeho územnom obvode a o vozidlách evidovaných v jeho územnom obvode,

d) oprávnenej osobe prevádzkujúcej stanicu technickej kontroly v rozsahu potrebnom na plnenie jej úloh.

§ 8

Okruh oprávnených osôb a odborne spôsobilých osôb

Zoznam staníc technických kontrol, zoznam oprávnených osôb technickej kontroly a zoznam odborne spôsobilých osôb na vykonávanie technických kontrol vozidiel sa vedie na základe podkladov okresného úradu o právoplatných rozhodnutiach o udelení, zmene, pozastavení, zrušení a o zániku oprávnení na vykonávanie technických kontrol vozidiel a o udelení, zmene, pozastavení, zrušení a o zániku osvedčení kontrolného technika a o predĺžení jeho platnosti v automatizovanom informačnom systéme.

§ 9

Spôsob a postup vedenia evidencie o vyrobených a predaných tlačivách, kontrolných nálepkách a pečiatkach

(1) Centrálna evidencia vyrobených a predaných tlačív, kontrolných nálepiek a pečiatok pozostáva z

a) Knihy príjmu a výdaja tlačív a kontrolných nálepiek, ktorá obsahuje

1. dátum príjmu tlačív a kontrolných nálepiek a číslo dodacieho dokladu,

2. počet prijatých tlačív a kontrolných nálepiek s uvedením ich sérií a evidenčných čísiel,

3. meno, priezvisko a podpis osoby určenej štatutárnym orgánom poverenej technickej služby technickej kontroly vozidiel na príjem tlačív a kontrolných nálepiek,

4. dátum výdaja tlačív a kontrolných nálepiek a číslo dodacieho dokladu,

5. počet vydaných tlačív a kontrolných nálepiek s uvedením ich sérií a evidenčných čísiel,

6. meno, priezvisko a podpis štatutárneho orgánu oprávnenej osoby technickej kontroly alebo ním písomne splnomocnenej osoby na príjem tlačív a kontrolných nálepiek a sídlo a identifikačné číslo pridelené stanici technickej kontroly,

7. meno, priezvisko a podpis fyzickej osoby určenej štatutárnym orgánom poverenej technickej služby technickej kontroly vozidiel na výdaj tlačív a kontrolných nálepiek,

b) Knihy príjmu a výdaja pečiatok, ktorá obsahuje

1. dátum príjmu pečiatok a číslo dodacieho dokladu,

2. počet prijatých pečiatok s uvedením ich identifikačných čísiel a poradových čísiel,

3. meno, priezvisko a podpis osoby určenej štatutárnym orgánom poverenej technickej služby technickej kontroly vozidiel na príjem pečiatok,

4. dátum výdaja pečiatok a číslo dodacieho dokladu,

5. počet vydaných pečiatok s uvedením ich identifikačných čísiel a poradových čísiel,

6. meno, priezvisko a podpis štatutárneho orgánu oprávnenej osoby technickej kontroly alebo ním písomne splnomocnenej osoby na príjem pečiatok a sídlo a identifikačné číslo pridelené stanici technickej kontroly,

7. meno, priezvisko a podpis fyzickej osoby určenej štatutárnym orgánom poverenej technickej služby technickej kontroly vozidiel na výdaj pečiatok.

(2) Kniha príjmu a výdaja tlačív a kontrolných nálepiek a Kniha príjmu a výdaja pečiatok sa archivuje po dobu piatich rokov od posledného zápisu. Údaje o evidencii vyrobených a predaných tlačív, kontrolných nálepiek a pečiatok vedené podľa odseku 1 sa archivujú v elektronickej podobe. Okrem toho každý príjem a výdaj sa osobitne vytlačí, opatrí podpisom štatutárneho orgánu poverenej technickej služby technickej kontroly vozidiel alebo fyzickej osoby určenej štatutárnym orgánom a archivuje sa po dobu piatich rokov.

§ 10

Spôsob a lehoty inventarizácie a skartácie tlačív, kontrolných nálepiek a pečiatok, a postup v prípade ich zničenia, poškodenia, straty alebo odcudzenia

(1) Inventarizáciu skladových zásob tlačív, kontrolných nálepiek a pečiatok u poverenej technickej služby technickej kontroly vozidiel vykonáva trojčlenná inventarizačná komisia porovnaním fyzického stavu so stavom vedeným v evidencii. Inventarizačnú komisiu tvorí predseda a dvaja členovia.

(2) O zložení inventarizačnej komisie, dátume vykonania inventarizácie a jej výsledku sa spracuje zápis, ktorý musí byť opatrený podpismi členov inventarizačnej komisie.

(3) Inventarizácia skladových zásob sa vykonáva za príslušný kalendárny rok vždy k 31. decembru.

(4) Ak inventarizačná komisia pri inventarizácii zistí, že v skladových zásobách sa nachádzajú poškodené, zničené alebo nepoužiteľné tlačivá, kontrolné nálepky alebo pečiatky, spracuje zápis o ich poškodení, zničení alebo nepoužiteľnosti, ktorý obsahuje

a) názov tlačiva, kontrolnej nálepky alebo pečiatky,

b) sériu a evidenčné číslo tlačiva, ak je uvedené, alebo identifikačné číslo a poradové číslo pečiatky,

c) zdôvodnenie poškodenia, zničenia alebo nepoužiteľnosti,

d) počet kusov,

e) dátum a podpisy členov inventarizačnej komisie.

(5) Inventarizačná komisia zabezpečí skartáciu poškodených, zničených alebo nepoužiteľných tlačív, kontrolných nálepiek alebo pečiatok do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka a o skartácii spracuje zápis, ktorý obsahuje náležitosti podľa odseku 4 písm. a), b), d) a e).

(6) Ak inventarizačná komisia pri inventarizácii zistí, že došlo k strate alebo odcudzeniu tlačív, kontrolných nálepiek alebo pečiatok, spracuje zápis o strate alebo odcudzení, ktorý obsahuje náležitosti podľa odseku 4 písm. a), b), d) a e). Zápis odovzdá štatutárnemu orgánu poverenej technickej služby technickej kontroly vozidiel, ktorý zabezpečí bezodkladné oznámenie straty alebo odcudzenia tlačív, kontrolných nálepiek alebo pečiatok príslušnému útvaru Policajného zboru.

TRETIA HLAVA

PODROBNOSTI O POSTUPE ZABEZPEČOVANIA ČINNOSTÍ POVERENOU TECHNICKOU SLUŽBOU EMISNEJ KONTROLY MOTOROVÝCH VOZIDIEL (k § 31 ods. 4 zákona)

§ 11

Postup zabezpečovania činností na vykonávanie emisných kontrol motorových vozidiel

(1) Žiadosť o overenie splnenia podmienok na udelenie oprávnenia na vykonávanie emisnej kontroly motorových vozidiel obsahuje

a) identifikačné údaje o žiadateľovi, a to

1. ak ide o fyzickú osobu, meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu alebo u cudzinca prechodného pobytu, ak ide o podnikateľa, aj obchodné meno, identifikačné číslo a miesto podnikania,

2. ak ide o právnickú osobu, názov a adresu alebo obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo (IČO), meno a priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú jej štatutárnym orgánom,

b) údaje o type pracoviska emisnej kontroly,

c) údaje o kategórii vozidiel, ich emisného systému a druhu paliva na pohon motora, na ktorých sa budú emisné kontroly motorových vozidiel vykonávať,

d) GPS súradnice stacionárneho pracoviska emisnej kontroly alebo GPS súradnice miest prevádzkovania mobilného pracoviska emisnej kontroly.

(2) Prílohou k písomnej žiadosti je

a) kópia rozhodnutia príslušného okresného úradu o udelení povolenia na zriadenie pracoviska emisnej kontroly podľa § 56 ods. 9 zákona,

b) kópia kolaudačného rozhodnutia na stavbu, v ktorej sa nachádza pracovisko emisnej kontroly alebo súhlasného stanoviska príslušného stavebného úradu na prevádzkovanie predmetnej činnosti,

c) projektová dokumentácia povoleného typu pracoviska emisnej kontroly a kópia situačného výkresu vrátane prístupových komunikácií, odstavných a parkovacích plôch,

d) odborný posudok z hľadiska vetrania vypracovaná autorizovaným stavebným inžinierom, kópia jeho autorizačného osvedčenia, ak ide o pohon plynom aj odborný posudok z hľadiska nebezpečenstva výbuchu vrátane kópie odborného posudku o umiestnení detektorov úniku plynu,

e) kópia výkresu pracoviska emisnej kontroly so zakreslením skutočného umiestnenia jednotlivých základných komponentov schválenej zostavy monitorovacieho záznamového zariadenia, zoznam použitých komponentov, kópia schválenia vhodnosti monitorovacieho záznamového zariadenia používaného pri vykonávaní emisnej kontroly nainštalovaného na pracovisku emisnej kontroly a vyhlásenie dodávateľa monitorovacieho záznamového zariadenia o zhode nainštalovaného monitorovacieho zariadenia so schváleným typom.

(3) Overenie podmienok na udelenie oprávnenia na vykonávanie emisnej kontroly je kontrola

a) platnosti povolenia na zriadenie pracoviska emisnej kontroly,

b) právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na stavbu alebo súhlasného stanoviska príslušného stavebného úradu na prevádzkovanie predmetnej činnosti,

c) prístupových komunikácií, odstavných a parkovacích plôch podľa § 52 ods. 6,

d) priestorového vybavenia a rozmerov pracoviska emisnej kontroly podľa § 52 ods. 1 a 3 alebo § 52 ods. 1 a 4 alebo § 52 ods. 7,

e) technologického vybavenia pracoviska emisnej kontroly podľa § 53,

f) platnosti overenia meradiel podľa § 54 ods. 1,

g) platnosti kalibrácie meradiel podľa § 54 ods. 2,

h) platnosti písomných potvrdení o kontrole prístrojov podľa § 54 ods. 5,

i) platnosti schválenia monitorovacieho záznamového zariadenia,

j) príslušnosti odborných posudkov podľa odseku 2 písm. d) k pracovisku emisnej kontroly.

(4) Výsledok overenia plnenia podmienok na udelenie oprávnenia na vykonávanie emisnej kontroly sa uvedie v správe z overenia plnenia podmienok na udelenie oprávnenia na vykonávanie emisných kontrol motorových vozidiel.

(5) Správa z overenia plnenia podmienok obsahuje

a) poradové číslo správy,

b) identifikačné údaje o žiadateľovi, a to

1. ak ide o fyzickú osobu, meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu alebo u cudzinca prechodného pobytu, ak ide o podnikateľa, aj obchodné meno, identifikačné číslo a miesto podnikania,

2. ak ide o právnickú osobu, názov a adresu alebo obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo (IČO), meno a priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú jej štatutárnym orgánom,

c) názov a sídlo okresného úradu, ktorý vydal rozhodnutie o povolení na zriadenie pracoviska emisnej kontroly,

d) číslo a dátum vydania rozhodnutia o povolení na zriadenie pracoviska emisnej kontroly a lehotu jeho platnosti,

e) rozsah oprávnenia podľa druhu emisnej kontroly, kategórií vozidiel a typu pracoviska emisnej kontroly a emisného systému,

f) údaje o technikoch emisnej kontroly, a to

1. meno, priezvisko, dátum narodenia,

2. adresu trvalého pobytu alebo u cudzinca prechodného pobytu,

3. číslo osvedčenia technika emisnej kontroly a lehotu jeho platnosti,

4. druh pohonu a emisný systém, na ktorých bude emisné kontroly vykonávať,

g) overené náležitosti podľa odseku 4 s čiastkovým hodnotením „spĺňa“ alebo „nespĺňa“ podmienky,

h) poznámku,

i) záver s celkovým hodnotením „spĺňa“ alebo „nespĺňa“ podmienky,

j) meno, priezvisko a podpis zamestnanca alebo zamestnancov poverenej technickej služby emisnej kontroly motorových vozidiel, ktorí overenie splnenia podmienok vykonali,

k) odtlačok pečiatky poverenej technickej služby emisnej kontroly motorových vozidiel a meno, priezvisko a podpis fyzickej osoby, ktorá je jej štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu.

(6) Ak z celkového záveru správy z overenia plnenia podmienok vyplýva, že ustanovené podmienky na udelenie oprávnenia na vykonávanie emisných kontrol motorových vozidiel sú splnené, poverená technická služba emisnej kontroly motorových vozidiel pridelí identifikačné číslo, pod ktorým bude pracovisko emisnej kontroly evidované, a toto identifikačné číslo uvedie v správe z overenia plnenia podmienok na udelenie oprávnenia na vykonávanie emisných kontrol motorových vozidiel.

§ 12

Overenie vhodnosti meradiel a prístrojov

(1) Vhodnosť meradiel a prístrojov na ich použitie pri vykonávaní emisných kontrol motorových vozidiel sa overuje na základe písomnej žiadosti fyzickej alebo právnickej osoby, ktorá obsahuje

a) identifikačné údaje o žiadateľovi, a to

1. ak ide o fyzickú osobu, meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu alebo u cudzinca prechodného pobytu, ak ide o podnikateľa, aj obchodné meno, identifikačné číslo a miesto podnikania,

2. ak ide o právnickú osobu, názov a adresu alebo obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo (IČO), meno a priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú jej štatutárnym orgánom,

b) názov meradla alebo prístroja.

(2) Prílohou k žiadosti je aj technická dokumentácia meradla alebo prístroja.

(3) O výsledku overenia vhodnosti sa vypracuje správa o overení vhodnosti meradla alebo prístroja, ktorá obsahuje

a) názov a identifikačné údaje poverenej technickej služby emisnej kontroly motorových vozidiel,

b) identifikačné údaje o žiadateľovi,

c) poradové číslo správy,

d) názov výrobcu meradla alebo prístroja,

e) názov a typ meradla alebo prístroja,

f) názov skúšobného zariadenia použitého pri overovaní vhodnosti meradla alebo prístroja,

g) typ softvérovej verzie, ak je ním meradlo alebo prístroj vybavený,

h) stručný opis postupu overovania vhodnosti meradla alebo prístroja,

i) údaje o overení alebo kalibrácii meradla alebo prístroja,

j) záver o vhodnosti alebo nevhodnosti použitia meradla alebo prístroja na vykonávanie emisných kontrol motorových vozidiel,

k) meno, priezvisko a podpis zamestnanca, ktorý overenie vhodnosti vykonal a meno, priezvisko a podpis štatutárneho orgánu poverenej technickej služby emisnej kontroly motorových vozidiel a odtlačok pečiatky.

(4) Prílohou k správe o overení vhodnosti meradla alebo prístroja je aj dokumentácia o meraní, ktorou sa zistený stav preukázal.

§ 13

Organizácia školení

(1) Základné školenia, zdokonaľovacie školenia a doškoľovacie kurzy podmieňujúce vykonávanie emisných kontrol motorových vozidiel sa zabezpečujú na základe písomnej žiadosti fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorej bolo udelené povolenie na zriadenie pracoviska emisnej kontroly alebo na základe žiadosti oprávnenej osoby emisnej kontroly podľa § 57 ods. 8 zákona, alebo ak to nariadil okresný úrad, podľa § 64 ods. 2 zákona.

(2) Základné školenie a zdokonaľovacie školenie je vykonávané spôsobom a v rozsahu podľa § 60 a doškoľovací kurz je vykonávaný spôsobom a v rozsahu podľa § 61.

(3) Dokladom o absolvovaní základného školenia, zdokonaľovacieho školenia alebo doškoľovacieho kurzu je potvrdenie.

(4) O základnom školení, zdokonaľovacom školení a doškoľovacom kurze sa vedú a spravujú údaje v automatizovanom informačnom systéme, a to o

a) oprávnenej osobe emisnej kontroly, ktorá požiadala o zaradenie fyzickej osoby na získanie odbornej spôsobilosti na vykonávanie emisnej kontroly alebo technika emisnej kontroly na školenie alebo kurz,

b) fyzickej osobe na získanie odbornej spôsobilosti na vykonávanie emisnej kontroly alebo technikovi emisnej kontroly,

c) začatí a ukončení školenia alebo kurzu a o vydaných potvrdeniach o ich absolvovaní,

d) termínoch a výsledkoch skúšok z odbornej spôsobilosti,

e) rozsahu osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonávanie emisnej kontroly,

f) lehote platnosti udeleného osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonávanie emisnej kontroly.

§ 14

Údaje o výsledkoch emisných kontrol

(1) Údaje o výsledkoch emisných kontrol motorových vozidiel, vyhodnotení ich stavu a záveroch o ich spôsobilosti alebo nespôsobilosti na premávku na pozemných komunikáciách a evidencia príjmu a výdaja tlačív, kontrolných nálepiek a pečiatok používaných v rámci celej siete pracovísk emisných kontrol sa vedú v automatizovanom informačnom systéme.

(2) Údaje podľa odseku 1 a podľa § 13 ods. 4 sa poskytujú

a) ministerstvu v rámci siete pracovísk emisných kontrol nachádzajúcich sa na celom území Slovenskej republiky,

b) okresnému úradu v sídle kraja v rámci siete pracovísk emisných kontrol nachádzajúcich sa v jeho územnom obvode, ako aj o motorových vozidlách evidovaných v jeho územnom obvode,

c) okresného úradu v rámci pracovísk emisných kontrol nachádzajúcich sa v jeho územnom obvode, ako aj o motorových vozidlách evidovaných v jeho územnom obvode,

d) oprávnenej osobe prevádzkujúcej pracovisko emisnej kontroly v rozsahu potrebnom na plnenie jej úloh.

§ 15

Okruh oprávnených osôb a odborne spôsobilých osôb

Zoznam pracovísk emisných kontrol, zoznam oprávnených osôb emisnej kontroly motorových vozidiel a zoznam odborne spôsobilých osôb na vykonávanie emisných kontrol sa vedie na základe podkladov okresného úradu o právoplatných rozhodnutiach o udelení, zmene, pozastavení, zrušení a o zániku oprávnení na vykonávanie emisných kontrol motorových vozidiel a o udelení, zmene, pozastavení, zrušení a o zániku osvedčení technika emisnej kontroly a o predĺžení jeho platnosti v automatizovanom informačnom systéme.

§ 16

Spôsob a postup vedenia evidencie o vyrobených a predaných tlačivách, kontrolných nálepkách a pečiatkach

(1) Centrálna evidencia vyrobených a predaných tlačív, kontrolných nálepiek a pečiatok pozostáva z

a) Knihy príjmu a výdaja tlačív a kontrolných nálepiek, ktorá obsahuje

1. dátum príjmu tlačív a kontrolných nálepiek a číslo dodacieho dokladu,

2. počet prijatých tlačív a kontrolných nálepiek s uvedením ich sérií a evidenčných čísiel,

3. meno, priezvisko a podpis osoby určenej štatutárnym orgánom poverenej technickej služby emisnej kontroly motorových vozidiel na príjem tlačív a kontrolných nálepiek,

4. dátum výdaja tlačív a kontrolných nálepiek a číslo dodacieho dokladu,

5. počet vydaných tlačív a kontrolných nálepiek s uvedením ich sérií a evidenčných čísiel,

6. meno, priezvisko a podpis štatutárneho orgánu oprávnenej osoby emisnej kontroly alebo ním písomne splnomocnenej osoby na príjem tlačív a kontrolných nálepiek a sídlo a identifikačné číslo pridelené pracovisku emisnej kontroly,

7. meno, priezvisko a podpis fyzickej osoby určenej štatutárnym orgánom poverenej technickej služby emisnej kontroly motorových vozidiel na výdaj tlačív a kontrolných nálepiek,

b) Knihy príjmu a výdaja pečiatok, ktorá obsahuje

1. dátum príjmu pečiatok a číslo dodacieho dokladu,

2. počet prijatých pečiatok s uvedením ich identifikačných čísiel a poradových čísiel,

3. meno, priezvisko a podpis osoby určenej štatutárnym orgánom poverenej technickej služby emisnej kontroly motorových vozidiel na príjem pečiatok,

4. dátum výdaja pečiatok a číslo dodacieho dokladu,

5. počet vydaných pečiatok s uvedením ich identifikačných čísiel a poradových čísiel,

6. meno, priezvisko a podpis štatutárneho orgánu oprávnenej osoby emisnej kontroly alebo ním písomne splnomocnenej osoby na príjem pečiatok a sídlo a identifikačné číslo pridelené pracovisku emisnej kontroly,

7. meno, priezvisko a podpis fyzickej osoby určenej štatutárnym orgánom poverenej technickej služby emisnej kontroly motorových vozidiel na výdaj pečiatok.

(2) Kniha príjmu a výdaja tlačív a kontrolných nálepiek a Kniha príjmu a výdaja pečiatok sa archivujú po dobu piatich rokov od posledného zápisu. Údaje o evidencii vyrobených a predaných tlačív, kontrolných nálepiek a pečiatok sa archivujú v elektronickej podobe. Okrem toho každý príjem a výdaj sa osobitne vytlačí, opatrí podpisom štatutárneho orgánu poverenej technickej služby emisnej kontroly motorových vozidiel alebo fyzickej osoby určenej štatutárnym orgánom a archivuje sa po dobu piatich rokov.

§ 17

Spôsob a lehoty inventarizácie a skartácie tlačív, kontrolných nálepiek a pečiatok a postup v prípade ich zničenia, poškodenia, straty alebo odcudzenia

(1) Inventarizáciu skladových zásob tlačív, kontrolných nálepiek a pečiatok u poverenej technickej služby emisnej kontroly motorových vozidiel vykonáva trojčlenná inventarizačná komisia porovnaním fyzického stavu so stavom vedeným v evidencii. Inventarizačnú komisiu tvorí predseda a dvaja členovia.

(2) O zložení inventarizačnej komisie, dátume vykonania inventarizácie a jej výsledku sa spracuje zápis, ktorý musí byť opatrený podpismi členov inventarizačnej komisie.

(3) Inventarizácia skladových zásob sa vykonáva za príslušný kalendárny rok vždy k 31. decembru.

(4) Ak inventarizačná komisia pri inventarizácii zistí, že v skladových zásobách sa nachádzajú poškodené, zničené alebo nepoužiteľné tlačivá, kontrolné nálepky alebo pečiatky, spracuje zápis o ich poškodení, zničení alebo nepoužiteľnosti, ktorý obsahuje

a) názov tlačiva, kontrolnej nálepky alebo pečiatky,

b) sériu a evidenčné číslo tlačiva alebo identifikačné číslo a poradové číslo pečiatky,

c) zdôvodnenie poškodenia, zničenia alebo nepoužiteľnosti,

d) počet kusov,

e) dátum a podpisy členov inventarizačnej komisie.

(5) Inventarizačná komisia zabezpečí skartáciu poškodených, zničených alebo nepoužiteľných tlačív, kontrolných nálepiek alebo pečiatok do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka a o skartácii spracuje zápis, ktorý obsahuje náležitosti podľa odseku 4 písm. a), b), d) a e).

ŠTVRTÁ HLAVA

PODROBNOSTI O POSTUPE ZABEZPEČOVANIA ČINNOSTÍ POVERENOU TECHNICKOU SLUŽBOU KONTROLY ORIGINALITY VOZIDIEL (k § 32 ods. 5 zákona)

§ 18

Postup zabezpečovania činností na vykonávanie kontrol originality vozidiel

(1) Žiadosť o overenie splnenia podmienok na udelenie oprávnenia na vykonávanie kontroly originality vozidiel obsahuje

a) identifikačné údaje o žiadateľovi, a to

1. ak ide o fyzickú osobu, meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu alebo u cudzinca prechodného pobytu, ak ide o podnikateľa, aj obchodné meno, identifikačné číslo a miesto podnikania,

2. ak ide o právnickú osobu, názov a adresu alebo obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo (IČO), meno a priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú jej štatutárnym orgánom,

b) údaje o type pracoviska kontroly originality,

c) GPS súradnice pracoviska kontroly originality.

(2) Prílohou k písomnej žiadosti je

a) kópia rozhodnutia príslušného okresného úradu o udelení povolenia na zriadenie pracoviska kontroly originality podľa § 73 zákona,

b) kópia kolaudačného rozhodnutia na stavbu, v ktorej sa nachádza pracovisko kontroly originality alebo súhlasného stanoviska príslušného stavebného úradu na prevádzkovanie predmetnej činnosti,

c) projektová dokumentácia povoleného typu pracoviska kontroly originality na nahliadnutie a kópia situačného výkresu vrátane prístupových komunikácií, odstavných a parkovacích plôch,

d) odborný posudok z hľadiska vetrania vrátane kópie odborného posudku o umiestnení detektorov úniku plynu.

(3) Overenie podmienok na udelenie oprávnenia na vykonávanie kontroly originality je kontrola

a) platnosti povolenia na zriadenie pracoviska kontroly originality,

b) právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na stavbu alebo súhlasného stanoviska príslušného stavebného úradu na prevádzkovanie predmetnej činnosti,

c) prístupových komunikácií, odstavných a parkovacích plôch podľa § 71 ods. 5,

d) priestorového vybavenia a rozmerov pracoviska kontroly originality podľa § 71 ods. 1, 3 a 6,

e) technologického vybavenia pracoviska kontroly originality podľa § 72,

f) platnosti písomných potvrdení o kontrole prístrojov podľa § 73,

g) príslušnosti odborných posudkov podľa odseku 2 písm. d) k príslušnému pracovisku kontroly originality.

(4) Výsledok overenia plnenia podmienok ustanovených na udelenie oprávnenia na vykonávanie kontroly originality sa uvedie v správe z overenia plnenia podmienok na udelenie oprávnenia na vykonávanie kontrol originality vozidiel.

(5) Správa z overenia plnenia podmienok podľa odseku 4 obsahuje

a) poradové číslo správy,

b) identifikačné údaje o žiadateľovi, a to

1. ak ide o fyzickú osobu, meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu alebo u cudzinca prechodného pobytu, ak ide o podnikateľa, aj obchodné meno, identifikačné číslo a miesto podnikania,

2. ak ide o právnickú osobu, názov a adresu alebo obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo (IČO), meno a priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú jej štatutárnym orgánom,

c) názov a sídlo okresného úradu, ktorý vydal rozhodnutie o povolení na zriadenie pracoviska kontroly originality,

d) číslo a dátum vydania rozhodnutia o povolení na zriadenie pracoviska kontroly originality a lehotu jeho platnosti,

e) rozsah oprávnenia podľa typu pracoviska kontroly originality a kategórií vozidiel,

f) údaje o technikoch kontroly originality, a to

1. meno, priezvisko, dátum narodenia,

2. adresu trvalého pobytu alebo u cudzinca prechodného pobytu,

3. číslo osvedčenia technika kontroly originality a lehotu jeho platnosti,

g) overené náležitosti podľa odseku 4 s čiastkovým hodnotením „spĺňa“ alebo „nespĺňa“ podmienky,

h) poznámku,

i) záver s celkovým hodnotením „spĺňa“ alebo „nespĺňa“ podmienky,

j) meno, priezvisko a podpis zamestnanca alebo zamestnancov poverenej technickej služby kontroly originality vozidiel, ktorí overenie splnenia podmienok vykonali,

k) odtlačok pečiatky poverenej technickej služby kontroly originality vozidiel a meno, priezvisko a podpis fyzickej osoby, ktorá je jej štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu.

(6) Ak z celkového záveru správy z overenia plnenia podmienok podľa odsekov 4 a 5 vyplýva, že ustanovené podmienky na udelenie oprávnenia na vykonávanie kontroly originality vozidiel sú splnené, poverená technická služba kontroly originality vozidiel pridelí identifikačné číslo, pod ktorým bude pracovisko kontroly originality vozidiel evidované, a toto identifikačné číslo uvedie v správe z overenia plnenia podmienok na udelenie oprávnenia na vykonávanie kontrol originality vozidiel.

§ 19

Overenie vhodnosti meradiel a prístrojov

(1) Vhodnosť meradiel a prístrojov na ich použitie pri vykonávaní kontrol originality vozidiel sa overuje na základe písomnej žiadosti fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorá obsahuje

a) identifikačné údaje o žiadateľovi, a to

1. ak ide o fyzickú osobu, meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu alebo u cudzinca prechodného pobytu, ak ide o podnikateľa, aj obchodné meno, identifikačné číslo a miesto podnikania,

2. ak ide o právnickú osobu, názov a adresu alebo obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo (IČO), meno a priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú jej štatutárnym orgánom,

b) názov meradla alebo prístroja.

(2) Prílohou k žiadosti je aj technická dokumentácia meradla alebo prístroja.

(3) O výsledku overenia vhodnosti sa vypracuje správa o overení vhodnosti meradla alebo prístroja, ktorá obsahuje

a) názov a identifikačné údaje poverenej technickej služby kontroly originality vozidiel,

b) identifikačné údaje o žiadateľovi,

c) poradové číslo správy,

d) názov výrobcu meradla alebo prístroja,

e) názov a typ meradla alebo prístroja,

f) názov skúšobného zariadenia použitého pri overovaní vhodnosti meradla alebo prístroja,

g) typ softvérovej verzie, ak je ním meradlo alebo prístroj vybavený,

h) stručný opis postupu overovania vhodnosti meradla alebo prístroja,

i) údaje o overení alebo kalibrácii meradla alebo prístroja,

j) záver o vhodnosti alebo nevhodnosti použitia meradla alebo prístroja na vykonávanie kontrol originality vozidiel,

k) meno, priezvisko a podpis zamestnanca, ktorý overenie vhodnosti vykonal, a meno, priezvisko a podpis štatutárneho orgánu poverenej technickej služby kontroly originality vozidiel a odtlačok pečiatky.

(4) Prílohou k správe o overení vhodnosti meradla alebo prístroja je aj dokumentácia o meraní, ktorou sa zistený stav preukázal.

§ 20

Organizácia školení

(1) Základné školenia a doškoľovacie kurzy podmieňujúce vykonávanie kontrol originality vozidiel sa zabezpečujú na základe písomnej žiadosti fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorej bolo udelené povolenie na zriadenie pracoviska kontroly originality, alebo na základe žiadosti oprávnenej osoby kontroly originality podľa 74 ods. 8 zákona, alebo ak to nariadil okresný úrad podľa § 81 ods. 2 zákona.

(2) Dokladom o absolvovaní základného školenia alebo doškoľovacieho kurzu je potvrdenie.

(3) O základnom školení a doškoľovacom kurze sa vedú a spravujú údaje v automatizovanom informačnom systéme, a to o

a) oprávnenej osobe kontroly originality, ktorá požiadala o zaradenie fyzickej osoby na získanie odbornej spôsobilosti na vykonávanie kontroly originality alebo technika kontroly originality na školenie alebo kurz,

b) fyzickej osobe na získanie odbornej spôsobilosti na vykonávanie kontroly originality alebo technikovi kontroly originality,

c) začatí a skončení školenia alebo kurzu a o vydaných potvrdeniach o ich absolvovaní,

d) termínoch a výsledkoch skúšok z odbornej spôsobilosti,

e) rozsahu osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonávanie kontroly originality,

f) lehote platnosti udeleného osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonávanie kontroly originality.

§ 21

Údaje o výsledkoch kontrol originality

(1) Údaje o výsledkoch kontrol originality vozidiel, vyhodnotení ich stavu a záveroch o ich spôsobilosti, dočasnej spôsobilosti alebo nespôsobilosti na premávku na pozemných komunikáciách, evidencia príjmu a výdaja tlačív, kontrolných nálepiek a pečiatok používaných v rámci celej siete pracovísk kontrol originality a evidencia oznámení o pátraní podľa § 87 sú v automatizovanom informačnom systéme.

(2) Údaje podľa odseku 1 a údaje podľa § 20 ods. 3 sa poskytujú

a) ministerstvu v rámci siete pracovísk kontrol originality nachádzajúcich sa na celom území Slovenskej republiky,

b) okresnému úradu v sídle kraja v rámci siete pracovísk kontrol originality nachádzajúcich sa v jeho územnom obvode, ako aj o vozidlách evidovaných v jeho územnom obvode,

c) okresného úradu v rámci pracovísk kontrol originality nachádzajúcich sa v jeho územnom obvode, ako aj o vozidlách evidovaných v jeho územnom obvode,

d) oprávnenej osobe prevádzkujúcej pracovisko kontroly originality v rozsahu potrebnom na plnenie jej úloh.

§ 22

Okruh oprávnených osôb a odborne spôsobilých osôb

Zoznam pracovísk kontrol originality, zoznam oprávnených osôb kontroly originality a zoznam odborne spôsobilých osôb na vykonávanie kontrol originality vozidiel sa vedú na základe podkladov okresného úradu o právoplatných rozhodnutiach o udelení, zmene, pozastavení, zrušení a o zániku oprávnení na vykonávanie kontrol originality vozidiel a o udelení, zmene, pozastavení, zrušení a o zániku osvedčení pre technika kontroly originality a o predĺžení jeho platnosti v automatizovanom informačnom systéme podľa § 21 ods. 1.

§ 23

Spôsob a postup vedenia evidencie o vyrobených a predaných tlačivách, kontrolných nálepkách a pečiatkach

(1) Centrálna evidencia vyrobených a predaných tlačív, kontrolných nálepiek, kontrolných bezpečnostných nálepiek a pečiatok v automatizovanom informačnom systéme podľa § 21 ods. 1 v elektronickej podobe sa vedie v tomto rozsahu:

a) dátum príjmu tlačív, kontrolných nálepiek, kontrolných bezpečnostných nálepiek a pečiatok a číslo dodacieho dokladu,

b) počet prijatých tlačív a kontrolných nálepiek s uvedením ich sérií a evidenčných čísiel, počet prijatých kontrolných bezpečnostných nálepiek a počet prijatých pečiatok s uvedením ich identifikačných čísiel a poradových čísiel,

c) meno, priezvisko osoby určenej štatutárnym orgánom poverenej technickej služby kontroly originality vozidiel na príjem tlačív, kontrolných nálepiek, kontrolných bezpečnostných nálepiek a pečiatok,

d) dátum výdaja tlačív, kontrolných nálepiek, kontrolných bezpečnostných nálepiek a pečiatok a číslo dodacieho dokladu,

e) počet vydaných tlačív a kontrolných nálepiek s uvedením ich sérií a evidenčných čísiel, počet vydaných kontrolných bezpečnostných nálepiek a počet vydaných pečiatok s uvedením ich identifikačných čísiel a poradových čísiel,

f) meno, priezvisko štatutárneho orgánu oprávnenej osoby kontroly originality alebo ním písomne splnomocnenej osoby na príjem tlačív, kontrolných nálepiek, kontrolných bezpečnostných nálepiek a pečiatok a sídlo a identifikačné číslo pridelené pracovisku kontroly originality,

g) meno, priezvisko fyzickej osoby určenej štatutárnym orgánom poverenej technickej služby kontroly originality vozidiel na výdaj tlačív, kontrolných nálepiek, kontrolných bezpečnostných nálepiek a pečiatok.

(2) Údaje o evidencii vyrobených a predaných tlačív, kontrolných nálepiek, kontrolných bezpečnostných nálepiek a pečiatok sa archivujú v elektronickej podobe. Okrem toho každý príjem a výdaj sa osobitne vytlačí, opatrí podpisom štatutárneho orgánu poverenej technickej služby kontroly originality vozidiel alebo fyzickej osoby určenej štatutárnym orgánom a archivuje sa po dobu piatich rokov.

§ 24

Spôsob a lehoty inventarizácie a skartácie tlačív, kontrolných nálepiek a pečiatok a postup v prípade ich zničenia, poškodenia, straty alebo odcudzenia

(1) Inventarizáciu skladových zásob tlačív, kontrolných nálepiek, kontrolných bezpečnostných nálepiek a pečiatok u poverenej technickej služby kontroly originality vozidiel vykonáva trojčlenná inventarizačná komisia porovnaním fyzického stavu so stavom vedeným v evidencii. Inventarizačnú komisiu tvorí predseda a dvaja členovia.

(2) O zložení inventarizačnej komisie, dátume vykonania inventarizácie a jej výsledku sa spracuje zápis, ktorý musí byť opatrený podpismi členov inventarizačnej komisie.

(3) Inventarizácia skladových zásob sa vykonáva za príslušný kalendárny rok vždy k 31. decembru.

(4) Ak inventarizačná komisia pri inventarizácii zistí, že v skladových zásobách sa nachádzajú poškodené, zničené alebo nepoužiteľné tlačivá, kontrolné nálepky, kontrolné bezpečnostné nálepky alebo pečiatky, spracuje zápis o ich poškodení, zničení alebo nepoužiteľnosti, ktorý obsahuje

a) názov tlačiva, kontrolnej nálepky, kontrolnej bezpečnostnej nálepky alebo pečiatky,

b) sériu a evidenčné číslo tlačiva alebo identifikačné číslo a poradové číslo pečiatky,

c) zdôvodnenie poškodenia, zničenia alebo nepoužiteľnosti,

d) počet kusov,

e) dátum a podpisy členov inventarizačnej komisie.

(5) Inventarizačná komisia zabezpečí skartáciu poškodených, zničených alebo nepoužiteľných tlačív, kontrolných nálepiek, kontrolných bezpečnostných nálepiek alebo pečiatok do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka a o skartácii spracuje zápis, ktorý obsahuje náležitosti podľa odseku 4 písm. a), b), d) a e).

PIATA HLAVA

PODROBNOSTI O POSTUPE ZABEZPEČOVANIA ČINNOSTÍ POVERENOU TECHNICKOU SLUŽBOU MONTÁŽE PLYNOVÝCH ZARIADENÍ (k § 33 ods. 4 zákona)

§ 25

Postup zabezpečovania činností na montáž plynových zariadení

(1) Žiadosť o overenie splnenia podmienok na udelenie oprávnenia na montáž plynových zariadení obsahuje

a) identifikačné údaje o žiadateľovi, a to

1. ak ide o fyzickú osobu, meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu alebo u cudzinca prechodného pobytu, ak ide o podnikateľa, aj obchodné meno, identifikačné číslo a miesto podnikania,

2. ak ide o právnickú osobu, názov a adresu alebo obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo (IČO), meno a priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú jej štatutárnym orgánom,

b) údaje o pracovisku montáže plynových zariadení podľa druhu plynného paliva a kategórie vozidla,

c) GPS súradnice pracoviska montáže plynových zariadení.

(2) Prílohou k písomnej žiadosti je

a) kópia kolaudačného rozhodnutia na stavbu, v ktorej sa nachádza pracovisko montáže plynových zariadení, alebo súhlasného stanoviska príslušného stavebného úradu na prevádzkovanie predmetnej činnosti,

b) projektová dokumentácia pracoviska montáže plynových zariadení na nahliadnutie,

c) odborný posudok z hľadiska vetrania vrátane kópie odborného posudku o umiestnení detektorov úniku plynu.

(3) Overenie podmienok na udelenie oprávnenia na montáž plynových zariadení je kontrola

a) právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na stavbu alebo súhlasného stanoviska príslušného stavebného úradu na prevádzkovanie predmetnej činnosti,

b) priestorového vybavenia a rozmerov pracoviska montáže plynových zariadení podľa § 90 ods. 1 a 2 alebo § 90 ods. 1 a 3,

c) technologického vybavenia pracoviska montáže plynových zariadení podľa § 91 ods. 1 až 3,

d) platnosti overenia meradiel podľa § 92 ods. 1,

e) platnosti kalibrácie meradiel podľa § 93,

f) platnosti písomných potvrdení o kontrole prístrojov podľa § 92 ods. 5,

g) príslušnosti odborných posudkov podľa odseku 2 písm. c) k príslušnému pracovisku montáže plynových zariadení.

(4) Výsledok overenia plnenia podmienok ustanovených na udelenie oprávnenia na montáž plynových zariadení sa uvedie v správe z overenia plnenia podmienok na udelenie oprávnenia na montáž plynových zariadení.

(5) Správa z overenia plnenia podmienok obsahuje

a) poradové číslo správy,

b) identifikačné údaje o žiadateľovi, a to

1. ak ide o fyzickú osobu, meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu alebo u cudzinca prechodného pobytu, ak ide o podnikateľa, aj obchodné meno, identifikačné číslo a miesto podnikania,

2. ak ide o právnickú osobu, názov a adresu alebo obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo (IČO), meno a priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú jej štatutárnym orgánom,

c) rozsah oprávnenia podľa druhu plynného paliva a kategórie vozidiel a typu pracoviska montáže plynových zariadení,

d) údaje o technikoch montáže plynového zariadenia, a to

1. meno, priezvisko a dátum narodenia,

2. adresu trvalého pobytu alebo u cudzinca prechodného pobytu,

3. číslo osvedčenia technika montáže plynového zariadenia a lehotu jeho platnosti,

4. druh plynného paliva a kategórie vozidiel, na ktorých bude montáže plynových zariadení vykonávať,

e) overené náležitosti podľa odseku 4 s čiastkovým hodnotením „spĺňa“ alebo „nespĺňa“ podmienky,

f) poznámku,

g) záver s celkovým hodnotením „spĺňa“ alebo „nespĺňa“ podmienky,

h) meno, priezvisko a podpis zamestnanca alebo zamestnancov poverenej technickej služby montáže plynových zariadení, ktorí overenie splnenia podmienok vykonali,

i) odtlačok pečiatky poverenej technickej služby montáže plynových zariadení a meno, priezvisko a podpis fyzickej osoby, ktorá je jej štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu.

(6) Ak z celkového záveru správy z overenia plnenia podmienok vyplýva, že ustanovené podmienky na udelenie oprávnenia na montáž plynových zariadení sú splnené, poverená technická služba montáže plynových zariadení pridelí identifikačné číslo, pod ktorým bude pracovisko montáže plynových zariadení evidované, a toto identifikačné číslo uvedie v správe z overenia plnenia podmienok na udelenie oprávnenia na montáž plynových zariadení.

§ 26

Overenie vhodnosti meradiel a prístrojov

(1) Vhodnosť meradiel a prístrojov na ich použitie pri vykonávaní montáže plynových zariadení sa overuje na základe písomnej žiadosti fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorá obsahuje

a) identifikačné údaje o žiadateľovi, a to

1. ak ide o fyzickú osobu, meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu alebo u cudzinca prechodného pobytu, ak ide o podnikateľa, aj obchodné meno, identifikačné číslo a miesto podnikania,

2. ak ide o právnickú osobu, názov a adresu alebo obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo (IČO), meno a priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú jej štatutárnym orgánom,

b) názov meradla alebo prístroja.

(2) Prílohou k žiadosti je aj technická dokumentácia meradla alebo prístroja.

(3) Overenie vhodnosti meradiel a prístrojov vykonáva poverená technická služba montáže plynových zariadení podľa metodiky alebo metodík schválených ministerstvom posúdením ich funkčnosti, technickej dokumentácie a prevádzkových vlastností s ustanovenými technickými požiadavkami.

(4) O výsledku overenia vhodnosti poverená technická služba montáže plynových zariadení vypracuje správu o overení vhodnosti meradla alebo prístroja, ktorá obsahuje

a) názov a identifikačné údaje poverenej technickej služby montáže plynových zariadení,

b) identifikačné údaje o žiadateľovi,

c) poradové číslo správy,

d) názov výrobcu meradla alebo prístroja,

e) názov a typ meradla alebo prístroja,

f) názov skúšobného zariadenia použitého pri overovaní vhodnosti meradla alebo prístroja,

g) typ softvérovej verzie, ak je ním meradlo alebo prístroj vybavený,

h) stručný opis postupu overovania vhodnosti meradla alebo prístroja,

i) údaje o overení alebo kalibrácii meradla alebo prístroja,

j) záver o vhodnosti alebo nevhodnosti použitia meradla alebo prístroja na vykonávanie montáže plynových zariadení,

k) meno, priezvisko a podpis zamestnanca, ktorý overenie vhodnosti vykonal, a meno, priezvisko a podpis štatutárneho orgánu poverenej technickej služby montáže plynových zariadení a odtlačok pečiatky.

(5) Prílohou k správe o overení vhodnosti meradla alebo prístroja je aj dokumentácia o meraní, ktorou sa zistený stav preukázal.

§ 27

Organizácia školení

(1) Základné školenia, zdokonaľovacie školenia a doškoľovacie kurzy podmieňujúce vykonávanie montáž plynových zariadení sa zabezpečujú na základe písomnej žiadosti fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorá je žiadateľom o udelenie oprávnenia na montáž plynového zariadenia, alebo na základe žiadosti oprávnenej osoby montáže plynových zariadení podľa § 88 ods. 8 zákona, alebo ak to nariadil okresný úrad podľa § 94 ods. 2 zákona.

(2) Dokladom o absolvovaní základného školenia, zdokonaľovacieho školenia alebo doškoľovacieho kurzu je potvrdenie.

(3) O základnom školení, zdokonaľovacom školení a doškoľovacom kurze sa vedú a spravujú údaje v automatizovanom informačnom systéme, a to o

a) oprávnenej osobe montáže plynových zariadení, ktorá požiadala o zaradenie fyzickej osoby na získanie odbornej spôsobilosti na vykonávanie montáže plynových zariadení alebo technika montáže plynových zariadení na školenie alebo kurz,

b) fyzickej osobe na získanie odbornej spôsobilosti na vykonávanie montáže plynových zariadení alebo technikovi montáže plynových zariadení,

c) začatí a skončení školenia alebo kurzu a o vydaných potvrdeniach o ich absolvovaní,

d) termínoch a výsledkoch skúšok z odbornej spôsobilosti,

e) rozsahu osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonávanie montáže plynových zariadení,

f) lehote platnosti udeleného osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonávanie montáže plynových zariadení.

§ 28

Údaje o výsledkoch montáže plynových zariadení

(1) Údaje o vykonaných montážach plynových zariadení a evidencia príjmu a výdaja tlačív a pečiatok používaných v rámci pracovísk montáže plynových zariadení sa vedú v

a) informačnom systéme do 31. decembra 2006,

b) automatizovanom informačnom systéme od 1. januára 2007.

(2) Údaje podľa odseku 1 a údaje podľa § 27 ods. 3 poskytuje poverená technická služba montáže plynových zariadení

a) ministerstvu v rámci pracovísk montáže plynových zariadení nachádzajúcich sa na celom území Slovenskej republiky,

b) okresnému úradu v sídle kraja v rámci pracovísk montáže plynových zariadení nachádzajúcich sa v jeho územnom obvode, ako aj o vozidlách evidovaných v jeho územnom obvode,

c) okresného úradu v rámci pracovísk montáže plynových zariadení nachádzajúcich sa v jeho územnom obvode, ako aj o vozidlách evidovaných v jeho územnom obvode,

d) oprávnenej osobe prevádzkujúcej pracovisko montáže plynových zariadení v rozsahu potrebnom na plnenie jej úloh.

§ 29

Okruh oprávnených osôb a odborne spôsobilých osôb

Zoznam oprávnených osôb montáže plynových zariadení a zoznam odborne spôsobilých osôb na vykonávanie montáže plynových zariadení sa vedú na základe podkladov okresného úradu o právoplatných rozhodnutiach o udelení, zmene, pozastavení, zrušení a o zániku oprávnení na montáž plynových zariadení a o udelení, zmene, pozastavení, zrušení a o zániku osvedčení technika montáže plynových zariadení a o predĺžení jeho platnosti v automatizovanom informačnom systéme.

§ 30

Spôsob a postup vedenia evidencie o vyrobených a predaných tlačivách a pečiatkach

(1) Centrálna evidencia vyrobených a predaných tlačív a pečiatok pozostáva z

a) Knihy príjmu a výdaja tlačív, ktorá obsahuje

1. dátum príjmu tlačív a číslo dodacieho dokladu,

2. počet prijatých tlačív s uvedením ich sérií a evidenčných čísiel,

3. meno, priezvisko a podpis osoby určenej štatutárnym orgánom poverenej technickej služby montáže plynových zariadení na príjem tlačív,

4. dátum výdaja tlačív a číslo dodacieho dokladu,

5. počet vydaných tlačív s uvedením ich sérií a evidenčných čísiel,

6. meno, priezvisko a podpis štatutárneho orgánu oprávnenej osoby montáže plynových zariadení alebo ním písomne splnomocnenej osoby na príjem tlačív a sídlo a identifikačné číslo pridelené pracovisku montáže plynových zariadení,

7. meno, priezvisko a podpis fyzickej osoby určenej štatutárnym orgánom poverenej technickej služby montáže plynových zariadení na výdaj tlačív,

b) Knihy príjmu a výdaja pečiatok, ktorá obsahuje

1. dátum príjmu pečiatok a číslo dodacieho dokladu,

2. počet prijatých pečiatok s uvedením ich identifikačných čísiel a poradových čísiel,

3. meno, priezvisko a podpis osoby určenej štatutárnym orgánom poverenej technickej služby montáže plynových zariadení na príjem pečiatok,

4. dátum výdaja pečiatok a číslo dodacieho dokladu,

5. počet vydaných pečiatok s uvedením ich identifikačných čísiel a poradových čísiel,

6. meno, priezvisko a podpis štatutárneho orgánu oprávnenej osoby montáže plynových zariadení alebo ním písomne splnomocnenej osoby na príjem pečiatok a sídlo a identifikačné číslo pridelené pracovisku montáže plynových zariadení,

7. meno, priezvisko a podpis fyzickej osoby určenej štatutárnym orgánom poverenej technickej služby montáže plynových zariadení na výdaj pečiatok.

(2) Kniha príjmu a výdaja tlačív a Kniha príjmu a výdaja pečiatok sa archivujú po dobu piatich rokov od posledného zápisu. Údaje o evidencii vyrobených a predaných tlačív a pečiatok sa archivujú v elektronickej podobe. Okrem toho každý príjem a výdaj sa osobitne vytlačí, opatrí podpisom štatutárneho orgánu poverenej technickej služby montáže plynových zariadení alebo fyzickej osoby určenej štatutárnym orgánom a archivuje sa po dobu piatich rokov.

§ 31

Spôsob a lehoty inventarizácie a skartácie tlačív a pečiatok a postup v prípade ich zničenia, poškodenia, straty alebo odcudzenia

(1) Inventarizáciu skladových zásob tlačív a pečiatok u poverenej technickej služby montáže plynových zariadení vykonáva trojčlenná inventarizačná komisia porovnaním fyzického stavu so stavom vedeným v evidencii. Inventarizačnú komisiu tvorí predseda a dvaja členovia.

(2) O zložení inventarizačnej komisie, dátume vykonania inventarizácie a jej výsledku sa spracuje zápis, ktorý musí byť opatrený podpismi členov inventarizačnej komisie.

(3) Inventarizácia skladových zásob sa vykonáva za príslušný kalendárny rok vždy k 31. decembru.

(4) Ak inventarizačná komisia pri inventarizácii zistí, že v skladových zásobách sa nachádzajú poškodené, zničené alebo nepoužiteľné tlačivá alebo pečiatky, spracuje zápis o ich poškodení, zničení alebo nepoužiteľnosti, ktorý obsahuje

a) názov tlačiva alebo pečiatky,

b) sériu a evidenčné číslo tlačiva alebo identifikačné číslo a poradové číslo pečiatky,

c) zdôvodnenie poškodenia, zničenia alebo nepoužiteľnosti,

d) počet kusov,

e) dátum a podpisy členov inventarizačnej komisie.

(5) Inventarizačná komisia zabezpečí skartáciu poškodených, zničených alebo nepoužiteľných tlačív alebo pečiatok do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka a o skartácii spracuje zápis, ktorý obsahuje náležitosti podľa odseku 4 písm. a), b), d) a e).

TRETIA ČASŤ

KONTROLY VOZIDIEL

PRVÁ HLAVA

TECHNICKÉ KONTROLY

§ 32

Podrobnosti o určovaní siete staníc technických kontrol (k § 37 ods. 3 zákona)

(1) Sieť staníc technickej kontroly tvoria všetky stanice technickej kontroly. Pri tvorbe siete sa vychádza zo základného druhu technickej kontroly, ktorým je podľa § 49 ods. 2 písm. a) zákona technická kontrola pravidelná, z kategórie vozidiel a z požiadaviek, že

a) na celom území Slovenskej republiky musí byť zabezpečená dostatočná kontrolná kapacita na vykonávanie technických kontrol pravidelných a ostatných druhov technických kontrol,

b) hustota siete staníc technickej kontroly musí zohľadňovať regionálne podmienky dopravnej infraštruktúry, potrebné kapacity, voľné kapacity a počet evidovaných vozidiel v jednotlivých okresoch.

(2) Pri určovaní siete stacionárnych staníc technickej kontroly pre technickú kontrolu pravidelnú sa vychádza zo zásady, že

a) v každom krajskom meste musia byť zriadené aspoň dve stanice technickej kontroly pre každú z kategórie vozidiel, ak počet evidovaných vozidiel vytvára predpoklady na vyťaženie viac ako 50 % kapacity kontrolnej linky pre príslušnú kategóriu vozidiel,

b) v každom okrese musí byť zriadená aspoň jedna stanica technickej kontroly pre každú z kategórie vozidiel, ak počet evidovaných vozidiel vytvára predpoklady na vyťaženie viac ako 50 % kapacity kontrolnej linky pre príslušnú kategóriu vozidiel,

c) nad rámec určenej siete podľa odseku 3 môže byť v krajskom meste alebo okrese zriadená ďalšia stanica technickej kontroly, ak počet evidovaných vozidiel vytvára predpoklady na jej vyťaženie viac ako 50 % kapacity kontrolnej linky pre príslušnú kategóriu vozidiel,

d) priemerný čas výkonu technickej kontroly vozidiel kategórií L, M1, N1, O1 a O2 považovaný za jednotkovú technickú kontrolu (ďalej len „JTK“) je 20 minút a posun vozidiel na jednotlivých stanovištiach kontrolnej linky sa vykonáva každých 7 minút (ďalej len „takt kontrolnej linky“). Pri časovej náročnosti technickej kontroly vozidiel kategórie M2, M3, N2, N3, O3, O4, T, C, R, PS a LS je 1,4-násobku JTK a takt nákladnej kontrolnej linky je 15 minút,

e) pre každé evidované vozidlo kategórie L, M1, N1, O1 a O2 je potrebné zabezpečiť kapacitu kontrolnej linky 0,776-násobku JTK ročne, čo vyplýva z lehôt technických kontrol pravidelných, skladby a vekovej štruktúry evidovaných vozidiel. Rovnako pre každé vozidlo kategórie M2, M3, N2, N3, O3, O4, T, C, R, PS a LS je potrebné zabezpečiť kapacitu kontrolnej linky 2,003-násobku JTK ročne. Uvedené kapacity kontrolnej linky zahŕňajú aj príslušný podiel opakovaných kontrol, čo predstavuje 10 % pre vozidlá kategórie L, M1, N1, O1, O2 a 15 % pre vozidlá kategórie M2, M3, N2, N3, O3, O4, T, C, R, PS a LS,

f) na stanovenie nominálnej kapacity kontrolnej linky sa počíta s priemerným vyťažením 10 hodín, pričom sa nevylučuje aj prevádzka v deň pracovného pokoja, čo predstavuje ďalšiu kapacitnú rezervu.

(3) Pri určovaní siete stacionárnych staníc technickej kontroly pre technické kontroly pred schválením vozidla jednotlivo vyrobeného, jednotlivo dovezeného alebo jednotlivo prestavaného na premávku na pozemných komunikáciách podľa § 49 ods. 2 písm. b) zákona sa okrem zásad podľa odseku 1 a odseku 2 písm. d), e) a f) vychádza aj zo zásady, že

a) v každom krajskom meste musí byť zriadená aspoň jedna stanica technickej kontroly oprávnená vykonávať tento druh technickej kontroly,

b) oprávnenie na vykonávanie tohto druhu technických kontrol je podmienené splnením podmienok ustanovených v § 49 ods. 4 zákona.

(4) Pri určovaní siete stacionárnych staníc technickej kontroly na prepravu nebezpečných vecí podľa § 49 ods. 2 písm. e) zákona sa vychádza okrem zásad podľa odseku 1 a odseku 2 písm. d), e) a f) aj zo zásady, že

a) v každom krajskom meste môžu byť zriadené najviac dve stanice technickej kontroly oprávnené vykonávať tento druh technickej kontroly; kontrolné kapacity určené podľa doterajších predpisov v počte troch staníc technickej kontroly zriadených v okresoch zostanú zachované,

b) v ďalšom okresnom meste v rámci kraja môže byť zriadená ďalšia stanica technickej kontroly oprávnená vykonávať tento druh technickej kontroly, ak počet vozidiel na prepravu nebezpečných vecí evidovaných v rámci kraja presiahne 500 vozidiel,

c) oprávnenie na vykonávanie tohto druhu technických kontrol je podmienené splnením podmienok ustanovených v § 49 ods. 5 zákona.

(5) Pri určovaní siete stacionárnych staníc technickej kontroly na vydanie prepravného povolenia podľa § 49 ods. 2 písm. f) zákona sa vychádza okrem zásad podľa odseku 1 a odseku 2 písm. d), e) a f) aj zo zásady, že

a) v každom krajskom meste môžu byť zriadené najviac dve stanice technickej kontroly oprávnené vykonávať tento druh technickej kontroly a v každom okrese musí byť zriadená aspoň jedna stanica technickej kontroly oprávnená vykonávať tento druh technickej kontroly; kontrolné kapacity určené podľa doterajších predpisov zostanú zachované,

b) oprávnenie na vykonávanie tohto druhu technických kontrol je podmienené splnením podmienok ustanovených v § 49 ods. 5 zákona.

(6) Pri určovaní siete mobilných staníc technickej kontroly sa vychádza zo zásady, že môže byť zriadená najviac jedna mobilná stanica technickej kontroly pre územné obvody nasledujúcich skupín krajov

a) Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Trenčiansky kraj a Nitriansky kraj s miestami na prevádzkovanie mobilnej stanice technickej kontroly v rámci týchto krajov,

b) Žilinský kraj a Banskobystrický kraj s miestami na prevádzkovanie mobilnej stanice technickej kontroly v rámci týchto krajov,

c) Prešovský kraj a Košický kraj s miestami na prevádzkovanie mobilnej stanice technickej kontroly v rámci týchto krajov.

Priestorové a technologické vybavenie stanice technickej kontroly, spôsob metrologického zabezpečenia meradiel a prístrojov, lehoty kalibrácie meradiel a prístrojov používaných pri technických kontrolách vozidiel a podrobnosti o postupe okresného úradu pri vedení evidencie dokladov žiadateľov z iného členského štátu (k § 38 ods. 12 zákona)

§ 33

Priestorové vybavenie stanice technickej kontroly

(1) Stanica technickej kontroly pozostáva z označených a oddelených priestorov, a to pre

a) stacionárnu stanicu technickej kontroly z

1. prijímacej kancelárie,

2. čakárne pre návštevníkov nadväzujúcej na prijímaciu kanceláriu,

3. hygienických zariadení pre návštevníkov a zamestnancov,

4. kontrolnej linky,

5. prístupových komunikácií a vnútorných komunikácií a odstavných plôch,

b) mobilnú stanicu technickej kontroly z

1. prijímacej kancelárie,

2. vytýčenej plochy určenej na rozostavenie kontrolnej linky typu M,

3. kontrolnej linky,

4. prístupových komunikácií a vnútorných komunikácií a odstavných plôch.

(2) Kontrolnou linkou stanice technickej kontroly sa rozumie skupina bezprostredne na seba nadväzujúcich kontrolných pracovísk, cez ktoré vozidlo pri technickej kontrole prechádza a na ktorých sa vykonávajú jednotlivé kontrolné úkony. Podľa kategórií kontrolovaných vozidiel sa kontrolné linky členia na

a) kontrolnú linku typu A určenú na technickú kontrolu vozidiel kategórií L, M1 s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou do 3,5 t, N1, O1 a O2,

b) kontrolnú linku typu B určenú na technickú kontrolu vozidiel kategórií M1 s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou nad 3,5 t, M2, M3, N2, N3, O3, O4, T, C, R, PS a LS,

c) kontrolnú linku typu C určenú na technickú kontrolu vozidiel kategórií L, M1, M2, M3, N1, N2, N3, O1, O2, O3, O4, T, C, R, PS a LS,

d) kontrolnú linku typu M určenú na technickú kontrolu vozidiel kategórií L, M1, M2, M3, N1, N2, N3, O1, O2, O3, O4, T, C, R, PS a LS v mobilnej stanici technickej kontroly.

(3) Typ stanice technickej kontroly je určený počtom a typom jej kontrolných liniek a označuje sa kódom, ktorý pozostáva z jedného alebo viacerých znakov (písmen). Každej kontrolnej linke stanice technickej kontroly alebo kontrolnej linke mobilnej stanice technickej kontroly zodpovedá v kóde typu stanice technickej kontroly jeden znak (písmeno) prislúchajúci jej typu podľa odseku 2.

(4) Priestor kontrolnej linky stanice technickej kontroly typu A musí mať vnútorné rozmery najmenej s

a) dĺžkou 33 m, ak má štyri kontrolné stanovištia, alebo 25 m, ak má tri kontrolné stanovištia,

b) šírkou 5 m,

c) výškou 3,4 m alebo 4,6 m pri použití vozidlového zdviháka,

d) šírkou brán 2,8 m,

e) výškou brán 2,6 m.

(5) Priestor kontrolnej linky stanice technickej kontroly typu B alebo kontrolnej linky stanice technickej kontroly typu C musí mať vnútorné rozmery najmenej s

a) dĺžkou 42 m,

b) šírkou 6 m,

c) výškou 4,6 m,

d) šírkou brán 3,2 m,

e) výškou brán 4,1 m.

(6) Priestor kontrolnej linky stacionárnej stanice technickej kontroly musí mať podlahu s bezprašným a ľahko udržovateľným povrchom na kontrolnej linke.

(7) Priestor kontrolnej linky mobilnej stanice technickej kontroly typu M musí

a) byť lokalizovaný mimo obytnej zóny, aby nepriaznivo neovplyvňoval životné prostredie nadmerným zvukom a exhalátmi,

b) mať vyhradenú asfaltovú, betónovú alebo inú spevnenú plochu, vhodný prístrešok a zdroj elektrickej energie.

(8) Plocha priestoru mobilnej stanice technickej kontroly v mieste kontrolnej jamy alebo v mieste inštalácie celovozidlového zdviháka musí mať dostatočnú nosnosť.

(9) Prístupové a vnútorné komunikácie stanice technickej kontroly vrátane odstavných plôch a prevádzkových priestorov musia primerane spĺňať podmienky ustanovené osobitným prepisom.13) Pri mobilnej stanici technickej kontroly môžu byť prístupové a vnútorné komunikácie a odstavné plochy vytvorené len prenosným dopravným značením.

§ 34

Technologické vybavenie stanice technickej kontroly

(1) Stanica technickej kontroly musí byť vybavená

a) kancelárskou, počítačovou a komunikačnou technikou v rozsahu potrebnom na zabezpečenie funkcie automatizovaného informačného systému,

b) platnými zákonmi, všeobecne záväznými právnymi predpismi, metodikami, technickou dokumentáciou a pomôckami, ktoré sú potrebné na vykonávanie technických kontrol,

c) zariadením zabezpečujúcim ochranu priestoru, trezorom alebo uzamykateľnou plechovou skriňou, v ktorej sú uložené tlačivá, kontrolné nálepky a pečiatky pred možnosťou odcudzenia alebo zneužitia neoprávnenou osobou,

d) počítačom, operačným systémom na spoľahlivú prevádzku automatizovaného informačného systému, tlačiarňou, skenerom, kopírovacím strojom alebo multifunkčným zariadením (tlačiareň, skener, kopírovací stroj).

(2) Kontrolná linka stanice technickej kontroly typu A musí byť vybavená

a) zariadením na kontinuálne odsávanie spalín po dĺžke kontrolnej linky okrem kontrolného stanovišťa so zdvihákom alebo odsávacím zariadením s podobným účinkom,

b) pracovnou jamou alebo zdvihákom,

c) zariadením na nadvihnutie nápravy vozidla,

d) zdrojom stlačeného vzduchu s tlakom aspoň 0,8 MPa s možnosťou dohusťovať tlak vzduchu v pneumatikách,

e) zariadením na kontrolu elektrickej zásuvky ťažného zariadenia,

f) meradlom na meranie tlaku vzduchu v pneumatike,

g) meračským oceľovým pásmom,

h) zvukomerom,

i) akustickým kalibrátorom,

j) meradlom otáčok vznetových a zážihových motorov,

k) meradlom teploty varu brzdovej kvapaliny,

l) meradlom hĺbky dezénovej drážky pneumatiky,

m) meradlom parametrov geometrie riadenej nápravy vozidla,

n) meradlom parametrov nastavenia svetlometov,

o) rovinnou plochou súvisiacou s meradlom podľa písmena n),

p) valcovou skúšobňou bŕzd s meraním brzdných síl a ovládacej sily, ktorá namerané hodnoty automaticky zaznamená,

q) potrebným počtom prenosných a stacionárnych detektorov úniku plynu na zisťovanie prítomnosti plynu mimo priestoru a v priestore kontrolných liniek zabezpečujúcich akustickú a optickú signalizáciu výskytu plynu pri dosiahnutí 25 % z dolnej medze výbušnosti plynu podľa podmienok ustanovených osobitným predpisom,14)

r) počítačom alebo počítačmi so sieťovou kartou na pripojenie na sieť, vhodným operačným systémom na spoľahlivú prevádzku automatizovaného informačného systému,

s) zariadením na kontrolu značenia so spätným odrazom svetla,

t) meradlom spomalenia vozidla,

u) monitorovacím záznamovým zariadením.

(3) Ak má stanica technickej kontroly viac ako jednu kontrolnú linku, môže byť vybavená iba jedným technologickým zariadením podľa odseku 2 písm. d) až l), s) a t) spoločným pre viac kontrolných liniek.

(4) Na technickú kontrolu vozidiel kategórie L1e, L2e, L3e a L4e musí mať stanica technickej kontroly samostatnú valcovú skúšobňu bŕzd alebo valcovú skúšobňu bŕzd na kontrolnej linke typu A podľa odseku 2 písm. p) vybavenú prípravkami na zakrytovanie valcových jednotiek skúšobne bŕzd.

(5) Kontrolná linka stanice technickej kontroly typu B alebo kontrolná linka stanice technickej kontroly typu C musí byť vybavená

a) zariadením na kontinuálne odsávanie spalín po celej dĺžke kontrolnej linky alebo odsávacím zariadením s podobným účinkom,

b) pracovnou jamou,

c) zariadením na nadvihnutie nápravy vozidla,

d) zdrojom stlačeného vzduchu s tlakom aspoň 1 MPa, s možnosťou dohusťovať tlak vzduchu v pneumatikách,

e) zariadením na kontrolu elektrickej zásuvky ťažného zariadenia,

f) tlakomerom na meranie tlaku vzduchu v pneumatike,

g) meračským oceľovým pásmom,

h) zvukomerom,

i) akustickým kalibrátorom,

j) meradlom otáčok vznetových a zážihových motorov,

k) meradlom teploty varu brzdovej kvapaliny,

l) meradlom hĺbky dezénovej drážky pneumatiky,

m) meradlom parametrov geometrie riadenej nápravy vozidla,

n) meradlom parametrov nastavenia svetlometov,

o) rovinou plochou súvisiacou s meradlom podľa písmena n),

p) valcovou skúšobňou bŕzd s meraním brzdných síl, ovládacej sily a ovládacieho tlaku, ktorá namerané hodnoty automaticky zaznamená,

q) prístrojom na kontrolu funkčnosti a nastavenia obmedzovača rýchlosti,

r) meradlom priemerov čapov zariadení na spájanie vozidiel,

s) zariadením na kontrolu vôle v zavesení a uložení kolies,

t) potrebným počtom prenosných a stacionárnych detektorov úniku plynu na zisťovanie prítomnosti plynu mimo priestoru a v priestore kontrolných liniek zabezpečujúcich akustickú a optickú signalizáciu výskytu plynu pri dosiahnutí 25 % z dolnej medze výbušnosti plynu podľa podmienok ustanovených osobitným predpisom,14)

u) počítačom alebo počítačmi so sieťovou kartou na pripojenie na sieť, vhodný operačný systém na spoľahlivú prevádzku automatizovaného informačného systému,

v) meradlom ovládacieho tlaku vzduchu brzdovej sústavy so spojkovou hlavicou,

w) šablónou na kontrolu zakrivenia zrkadlovej plochy spätných zrkadiel,

x) zariadením na kontrolu značenia so spätným odrazom svetla,

y) meradlom spomalenia vozidla,

z) monitorovacím záznamovým zariadením.

(6) Kontrolnú linku mobilnej stanice technickej kontroly typu M možno zriadiť v mobilnom vyhotovení, ktoré umožňuje mobilnú stanicu technickej kontroly premiestňovať medzi schválenými miestami na prevádzkovanie mobilnej stanice technickej kontroly, pričom môže byť prevádzkovaná vždy len na jednom schválenom mieste. Kontrolná linka mobilnej stanice technickej kontroly typu M musí byť vybavená

a) zariadením na kontinuálne odsávanie spalín po celej dĺžke kontrolnej linky alebo odsávacím zariadením s podobným účinkom, ak ide o mobilnú stanicu technickej kontroly, ktorá je umiestnená v uzatvorenej stavbe,

b) pracovnou jamou alebo zdvihákom umožňujúcim kontrolu podvozkových častí vozidla zospodu tak, že je súčasne umožnené ovládanie vozidla z miesta vodiča ďalšou osobou, pričom taká manipulácia s vozidlom musí byť schválená výrobcom zdviháka; zdvihák musí zároveň umožňovať kontrolu vozidiel zapojených do jazdnej súpravy a pri vozidle podľa prílohy č. 4b v zaťaženom stave,

c) zariadením na nadvihnutie nápravy vozidla,

d) zdrojom stlačeného vzduchu s tlakom najmenej 1 MPa na dohusťovanie pneumatík,

e) zariadením na kontrolu elektrickej zásuvky ťažného zariadenia,

f) tlakomerom na meranie tlaku vzduchu v pneumatike,

g) meračským oceľovým pásmom,

h) zvukomerom,

i) akustickým kalibrátorom,

j) meradlom otáčok vznetových a zážihových motorov,

k) meradlom teploty varu brzdovej kvapaliny,

l) meradlom hĺbky dezénovej drážky pneumatiky,

m) meradlom parametrov geometrie riadenej nápravy vozidla,

n) meradlom parametrov nastavenia svetlometov,

o) rovinnou plochou súvisiacou s meradlom podľa písmena n),

p) valcovou skúšobňou bŕzd s meraním brzdných síl, ovládacej sily a ovládacieho tlaku, ktorá namerané hodnoty automaticky zaznamená,

q) prístrojom na kontrolu funkčnosti a nastavenia obmedzovača rýchlosti,

r) meradlom priemerov čapov zariadení na spájanie vozidiel,

s) zariadením na kontrolu vôle v zavesení a uložení kolies,

t) potrebným počtom prenosných a stacionárnych detektorov úniku plynu na zisťovanie prítomnosti plynu mimo priestoru a v priestore kontrolných liniek zabezpečujúcich akustickú a optickú signalizáciu výskytu plynu pri dosiahnutí 25 % z dolnej medze výbušnosti plynu podľa osobitného predpisu,14) ak ide o mobilnú stanicu technickej kontroly, ktorá je umiestnená v uzatvorenej stavbe,

u) počítačom alebo počítačmi so sieťovou kartou na pripojenie na sieť, vhodný operačný systém na spoľahlivú prevádzku automatizovaného informačného systému,

v) meradlom ovládacieho tlaku vzduchu brzdovej sústavy so spojkovou hlavicou,

w) šablónou na kontrolu zakrivenia zrkadlovej plochy spätných zrkadiel,

x) zariadením na kontrolu značenia so spätným odrazom svetla.

y) meradlom spomalenia vozidla.

z) monitorovacím záznamovým zariadením,

aa) meradlom teploty ovzdušia a teploty povrchu predmetov.

(7) Technickú kontrolu na technologickom vybavení stanice technickej kontroly možno vykonať, len ak sú splnené požiadavky na prevádzku všetkých súčastí technologického vybavenia určené výrobcom, najmä teplota a vlhkosť. Ak sa má technická kontrola vykonať na mieste prevádzkovania mobilnej stanice technickej kontroly, pri náhlej zmene počasia, najmä v dôsledku dažďa, sneženia alebo mrazu, ktorá by mohla ovplyvniť bezpečnosť vykonávania technickej kontroly alebo výsledky meraní, sa technická kontrola nevykoná.

(8) Základné požiadavky a parametre na meradlá a prístroje podľa odsekov 2, 5 a 6 sú uvedené v prílohe č. 3.

(9) Základné požiadavky a parametre na monitorovacie záznamové zariadenia podľa odseku 2 písm. u) a odseku 5 písm. z) sú uvedené v prílohe č. 3a.

(9) Základné požiadavky na valcové skúšobne bŕzd podľa odseku 2 písm. p), odseku 4 a odseku 5 písm. p) sú uvedené v prílohe č. 3b.

§ 35

Spôsob metrologického zabezpečenia meradiel a prístrojov

(1) Meradlá podľa § 34 ods. 2 písm. f) až i), § 34 ods. 5 písm. f) až i) a § 34 ods. 6 písm. f) až i) ako určené meradlá sa metrologicky zabezpečujú overením, subjektom, spôsobom a v lehotách ustanovených osobitným predpisom.15)

(2) Meradlá podľa § 34 ods. 2 písm. j) až p) a t), § 34 ods. 5 písm. j) až r), v) a y), § 34 ods. 6 písm. j) až r), v), y) a aa) sa metrologicky zabezpečujú kalibráciou, spôsobom a v lehotách podľa § 36.

(3) Spôsobilým subjektom na kalibráciu sa na účely tejto vyhlášky rozumie fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá

a) nie je oprávnenou osobou technickej kontroly,

b) má na kalibráciu vypracované písomné postupy,

c) má na vykonávanie kalibrácie tieto kalibračné zariadenia:

1. generátor impulzov a čítač frekvencie,

2. dynamický merací systém na hodnotenie vlastností valcových skúšobní bŕzd alebo kalibračné rameno a sadu závaží,

3. uhlomer,

4. sklonomer,

5. teodolit,

6. meračské oceľové pásmo,

7. koncové mierky,

8. posuvné meradlo,

9. tlakomer,

10. kalibračnú kvapalinu.

(4) Dokladom o vykonaní kalibrácie podľa odseku 2 je certifikát o kalibrácii, ktorý obsahuje

a) názov a adresu spôsobilého subjektu, ktorý kalibráciu vykonal,

b) poradové číslo certifikátu,

c) druh meradla v členení podľa odseku 2,

d) názov výrobcu meradla,

e) typ a výrobné číslo meradla, ak sú tieto údaje na meradle vyznačené,

f) dátum kalibrácie,

g) dátum vydania certifikátu o kalibrácii,

h) označenie použitého kalibračného spôsobu,

i) identifikáciu použitého kalibračného zaradenia a identifikáciu potvrdenia o jeho metrologickej nadväznosti,

j) výsledok kalibrácie s výsledkom „spĺňa“ alebo „nespĺňa“ požiadavky stanovené na kalibráciu meradla,

k) rok a mesiac platnosti kalibrácie,

l) meno, priezvisko a podpis fyzickej osoby, ktorá kalibráciu vykonala.

(5) Prístroje podľa § 34 ods. 2 písm. q), § 34 ods. 5 písm. t) a § 34 ods. 6 písm. t) sa metrologicky zabezpečujú kontrolou výrobcom alebo predajcom prístroja, spôsobom určeným výrobcom prístroja v jednoročných lehotách. O vykonaní metrologickej kontroly prístroja a jej výsledkoch vydá ten, kto ju vykonal, písomné potvrdenie s dátumom, menom, priezviskom, podpisom a odtlačkom pečiatky.

§ 36

Lehoty kalibrácie meradiel a prístrojov

Lehoty kalibrácie meradiel a prístrojov používaných pri technických kontrolách vozidiel podľa

a) § 34 ods. 2 písm. j), k), m), n), p) a t), § 34 ods. 5 písm. j), k), m), n), p), q), r), v) a y) a § 34 ods. 6 písm. j) až r), v), y) a aa) sú jeden rok,

b) § 34 ods. 2 písm. l) a o), § 34 ods. 5 písm. l) a o) a § 34 ods. 6 písm. l) a o) sú štyri roky.

§ 36a

Overovanie vhodnosti monitorovacieho záznamového zariadenia

(1) Vhodnosť monitorovacieho záznamového zariadenia na jeho použitie pri vykonávaní technických kontrol vozidiel sa overuje na základe písomnej žiadosti fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorá obsahuje

a) identifikačné údaje o žiadateľovi, a to

1. ak ide o fyzickú osobu, meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu alebo u cudzinca prechodného pobytu; ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, meno a priezvisko, dátum narodenia, obchodné meno, identifikačné číslo a miesto podnikania,

2. ak ide o právnickú osobu, názov a adresu alebo obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo (IČO), meno a priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú jej štatutárnym orgánom,

b) podrobnú zostavu komponentov overovaného monitorovacieho záznamového zariadenia.

(2) Prílohou k žiadosti je technická dokumentácia monitorovacieho záznamového zariadenia.

(3) O výsledku overenia vhodnosti sa vypracuje správa o overení vhodnosti monitorovacieho záznamového zariadenia, ktorá obsahuje

a) názov a identifikačné údaje poverenej technickej služby technickej kontroly vozidiel,

b) identifikačné údaje o žiadateľovi,

c) poradové číslo správy,

d) podrobnú zostavu komponentov tvoriacich overovanú zostavu monitorovacieho záznamového zariadenia,

e) typ softvérovej verzie, ak je ním monitorovacie záznamové zariadenie vybavené,

f) stručný popis postupu overovania vhodnosti monitorovacieho záznamového zariadenia,

g) záver o vhodnosti alebo nevhodnosti použitia overovanej zostavy monitorovacieho záznamového zariadenia pri vykonávaní technických kontrol vozidiel,

h) meno, priezvisko a podpis zamestnanca, ktorý overenie vhodnosti vykonal, a meno, priezvisko a podpis štatutárneho orgánu poverenej technickej služby technickej kontroly vozidiel a odtlačok pečiatky.

(4) Prílohou správy o overení vhodnosti monitorovacieho záznamového zariadenia je aj dokumentácia o overení, ktorou sa zistený stav preukázal.

§ 37

Podrobnosti o postupe pri vedení evidencie dokladov žiadateľov z iného členského štátu, lehoty a spôsob ich nahlasovania

(1) O dokladoch žiadateľov z iných členských štátov sa vedie osobitná evidencia v rozsahu uznania

a) dokladu o finančnej spoľahlivosti na zriadenie stanice technickej kontroly,

b) výpisu z obchodného registra alebo zo živnostenského registra, ak je žiadateľ podnikateľom,

c) výpisu z registra trestov alebo iného obdobného dokladu,

d) čestného vyhlásenia žiadateľa, že na jeho majetok nebol vyhlásený konkurz ani nútené vyrovnanie, ak je žiadateľ podnikateľom,

e) zmluvy o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom činnosti.

(2) Údaje sa zasielajú ministerstvu od 15. februára 2007 a následne každý druhý rok najneskôr do 15. februára v písomnej a elektronickej podobe.

Podrobnosti o informačnom systéme technických kontrol a rozsahu evidovaných údajov, spôsob a postup vedenia evidencie o prijatých a vydaných tlačivách a kontrolných nálepkách, prijatých a pridelených pečiatkach, spôsob a lehoty ich inventarizácie, postup a lehoty ich odovzdania na skartáciu a postup v prípade ich zničenia, poškodenia, straty alebo odcudzenia (k § 40 ods. 3 zákona)

§ 38

Podrobnosti o informačnom systéme technických kontrol a rozsahu evidovaných údajov

(1) Údaje o výsledkoch technických kontrol vozidiel, vyhodnotení ich technického stavu a záveroch o ich spôsobilosti, dočasnej spôsobilosti alebo nespôsobilosti na premávku na pozemných komunikáciách a evidencia príjmu a výdaja tlačív, kontrolných nálepiek a pečiatok používaných pri technických kontrolách sa vedú v automatizovanom informačnom systéme.

(2) Automatizovaný informačný systém pozostáva z evidencie údajov o výsledkoch technických kontrol vozidiel, vyhodnotení ich technického stavu a záveroch o ich spôsobilosti, dočasnej spôsobilosti alebo nespôsobilosti na premávku na pozemných komunikáciách vedenej v elektronickej podobe v databáze technických kontrol vozidiel.

(3) Evidencia údajov je vedená v databáze technických kontrol vozidiel minimálne v rozsahu evidovaných údajov, a to

a) poradového čísla,

b) série a evidenčného čísla Protokolu o technickej kontrole vozidla,

c) druhu technickej kontroly,

d) značky vozidla,

e) obchodného názvu vozidla,

f) druhu vozidla/kategória,

g) evidenčného čísla vozidla,

h) dátumu prvej evidencie vozidla/rok výroby,

i) dátumu prvej evidencie vozidla v Slovenskej republike/rok výroby,

j) dátumu vykonania technickej kontroly,

k) typu vozidla/variant/verzia,

l) výrobného čísla karosérie (nadstavby),

m) VIN,

n) identifikačného čísla motora (typ),

o) hodnotenia technickej kontroly (spôsobilé, dočasne spôsobilé, nespôsobilé),

p) série a evidenčného čísla Protokolu o technickej kontrole vozidla z predchádzajúcej technickej kontroly, ak ide o opakovanú technickú kontrolu,

q) kódu a priezviska kontrolného technika,

r) kódu a priezviska schvaľujúceho kontrolného technika,

s) ďalších záznamov stanice technickej kontroly.

(4) Automatizovaným informačným systémom sa rozumie jednotný informačný systém vedený výlučne v elektronickej podobe s vlastnosťami softvéru, ktorý používa výhradne štandardy a otvorené formáty na princípe KLIENT-Server.

(5) Rozsah evidovaných údajov v automatizovanom informačnom systéme je uvedený v prílohe č. 4.

§ 39

Spôsob a postup vedenia evidencie o prijatých a vydaných tlačivách a kontrolných nálepkách a o prijatých a pridelených pečiatkach

(1) Evidencia prijatých tlačív a kontrolných nálepiek sa vedie v Knihe príjmu tlačív a kontrolných nálepiek, ktorá pozostáva z dodacích listov vydaných poverenou technickou službou technickej kontroly vozidiel a je vedená minimálne v rozsahu evidovaných údajov

a) dátum príjmu tlačív s uvedením ich názvu, kontrolných nálepiek a číslo príjmového dokladu,

b) počet prijatých tlačív a kontrolných nálepiek s uvedením ich sérií a evidenčných čísiel,

c) meno, priezvisko a podpis štatutárneho orgánu oprávnenej osoby technickej kontroly alebo ním písomne splnomocnenej osoby na príjem tlačív a kontrolných nálepiek, identifikačné číslo a sídlo pracoviska technickej kontroly.

(2) Výdaj tlačív a kontrolných nálepiek s uvedením ich sérií a evidenčných čísiel je vedený a archivovaný v elektronickej podobe.

(3) Ak sa tlačivo alebo kontrolná nálepka manipuláciou poškodí alebo zničí, oprávnená osoba určená štatutárnym orgánom oprávnenej osoby technickej kontroly do informačného systému podľa § 38 ods. 1 vyhotoví záznam, kde uvedie dátum a dôvod poškodenia alebo zničenia. Poškodené alebo zničené tlačivá a kontrolné nálepky uschová.

(4) Evidencia prijatých a vydaných pečiatok sa vedie v Knihe príjmu a výdaja pečiatok, ktorá obsahuje

a) dátum príjmu pečiatok a číslo príjmového dokladu,

b) počet prijatých pečiatok s uvedením ich identifikačných čísiel a poradových čísiel,

c) meno, priezvisko a podpis štatutárneho orgánu oprávnenej osoby technickej kontroly alebo ním písomne splnomocnenej osoby na príjem pečiatok, identifikačné číslo a sídlo pracoviska technickej kontroly,

d) dátum výdaja pečiatok pridelených technikom technickej kontroly s uvedením ich identifikačných čísiel a poradových čísiel; podpisy technikov technickej kontroly o prevzatí pridelených pečiatok,

e) meno, priezvisko a podpis oprávnenej osoby určenej štatutárnym orgánom oprávnenej osoby technickej kontroly na výdaj pečiatok pridelených technikom technickej kontroly.

(5) Evidenciu tlačív a kontrolných nálepiek vedie oprávnená osoba technickej kontroly v automatizovanom informačnom systéme v rozsahu podľa odsekov 1 a 4.

(6) Kniha príjmu tlačív a kontrolných nálepiek a Kniha príjmu a výdaja pečiatok sa archivuje po dobu piatich rokov. Údaje o evidencii prijatých a vydaných tlačív, kontrolných nálepiek a pečiatok vedené podľa odseku 5 sa archivujú v elektronickej podobe. Tlačivo protokolu o vykonanej technickej kontrole sa archivuje po dobu platnosti technickej kontroly.

(7) Oprávnená osoba technickej kontroly, ktorej oprávnenie na vykonávanie technických kontrol bolo zrušené alebo zaniklo, odovzdá Knihu príjmu tlačív a kontrolných nálepiek a Knihu príjmu a výdaja pečiatok, pečiatky kontrolných technikov, nespotrebované tlačivá a kontrolné nálepky, inventúru ku dňu ukončenia činnosti a poškodené tlačivá a kontrolné nálepky spolu so zápisom o poškodení alebo zničení poverenej technickej službe technickej kontroly vozidiel na archiváciu najneskôr do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o zrušení oprávnenia na vykonávanie technických kontrol alebo zániku oprávnenia na vykonávanie technických kontrol.

§ 40

Spôsob a lehoty inventarizácie tlačív, kontrolných nálepiek a pečiatok, postup a lehoty ich odovzdania na skartáciu a postup v prípade ich zničenia, poškodenia, straty alebo odcudzenia

(1) Inventarizácia skladových zásob tlačív, kontrolných nálepiek a pečiatok sa vykonáva u oprávnenej osoby technickej kontroly vždy k 31. decembru za príslušný kalendárny rok, a to porovnaním fyzického stavu so stavom vedeným v Knihe príjmu a výdaja tlačív a kontrolných nálepiek a v Knihe príjmu a výdaja pečiatok.

(2) Inventarizáciu vykonáva štatutárny orgán oprávnenej osoby technickej kontroly alebo ním určený kontrolný technik. O výsledku inventarizácie štatutárny orgán oprávnenej osoby technickej kontroly alebo ním určený kontrolný technik spracuje zápis, ktorý opatrí svojím podpisom.

(3) Ak sa pri inventarizácii zistí, že v skladových zásobách sa nachádzajú poškodené, zničené alebo nepoužiteľné tlačivá, kontrolné nálepky alebo pečiatky, osoba vykonávajúca inventarizáciu spracuje zápis o ich poškodení, zničení alebo nepoužiteľnosti, ktorý obsahuje

a) názov tlačiva alebo kontrolnej nálepky, alebo pečiatky,

b) sériu a evidenčné číslo tlačiva, ak je uvedené, alebo sériu a evidenčné číslo kontrolnej nálepky, alebo identifikačné číslo a poradové číslo pečiatky,

c) zdôvodnenie poškodenia, zničenia alebo nepoužiteľnosti,

d) počet kusov,

e) dátum a podpis fyzickej osoby, ktorá inventarizáciu vykonala.

(4) Poškodené alebo zničené tlačivá, kontrolné nálepky a pečiatky spolu so zápisom o poškodení alebo zničení odovzdá alebo zašle štatutárny orgán oprávnenej osoby technickej kontroly do 15. februára nasledujúceho kalendárneho roka poverenej technickej službe technickej kontroly vozidiel na skartáciu.

Spôsob a rozsah vykonávania základného školenia a zdokonaľovacieho školenia, vedenia informačného systému o školeniach, vydávaní a náležitostiach potvrdení o absolvovaní základného školenia a zdokonaľovacieho školenia (k § 45 ods. 4 zákona)

§ 41

Základné školenie a zdokonaľovacie školenie

(1) Žiadosť sa podáva

a) na základné školenie na získanie osvedčenia kontrolného technika,

b) na zdokonaľovacie školenie na získanie osvedčenia kontrolného technika na vykonávanie

1. technickej kontroly pred schválením vozidla jednotlivo vyrobeného, jednotlivo dovezeného alebo jednotlivo prestavaného na premávku na pozemných komunikáciách, ak má kontrolný technik platné osvedčenie na vykonávanie technických kontrol pravidelných na vozidlá príslušnej kategórie,

2. technickej kontroly na prepravu nebezpečných vecí, ak má kontrolný technik platné osvedčenie na vykonávanie technických kontrol pravidelných na vozidlá príslušnej kategórie,

3. technickej kontroly na vydanie prepravného povolenia, ak má kontrolný technik platné osvedčenie na vykonávanie technických kontrol pravidelných na vozidlá príslušnej kategórie.

(2) Písomná žiadosť obsahuje

a) identifikačné údaje o fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá má platné povolenie na zriadenie stanice technickej kontroly, alebo o oprávnenej osobe technickej kontroly, a to

1. ak ide o fyzickú osobu meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu a podpis,

2. ak ide o právnickú osobu názov a adresu alebo obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo (IČO), meno a priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú jej štatutárnym orgánom, podpis štatutárneho orgánu a odtlačok pečiatky,

b) meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu fyzickej osoby, ktorá sa má zúčastniť základného alebo zdokonaľovacieho školenia,

c) druh technickej kontroly alebo druhy technických kontrol a kategórie vozidiel, na ktorých sa budú technické kontroly vykonávať.

(3) Prílohou k žiadosti je

a) kópia povolenia na zriadenie stanice technickej kontroly alebo kópia oprávnenia na vykonávanie technických kontrol vydaná príslušným okresným úradom,

b) kópia dokladu o vzdelaní osoby na získanie osvedčenia kontrolného technika alebo kontrolného technika, ktorý bude zaradený na funkciu

1. vedúceho stanice technickej kontroly,

2. zástupcu vedúceho stanice technickej kontroly,

3. kontrolného technika,

c) kópia vodičského preukazu s uvedením vodičského oprávnenia na vedenie skupiny alebo podskupiny tých kategórií vozidiel, na ktorých sa budú technické kontroly vykonávať.

(4) Základné školenie na získanie osvedčenia kontrolného technika zahŕňa 70 hodín teoretickej výučby, 160 hodín praktického výcviku na kontrolnej linke stanice technickej kontroly a 10 hodín odborných konzultácií so zameraním na

a) právne predpisy upravujúce systém zriaďovania siete staníc technických kontrol,

b) právne predpisy upravujúce vykonávanie technických kontrol pravidelných,

c) metodiky a metódy používané pri vykonávaní technických kontrol pravidelných,

d) vplyv zmien technického stavu vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek na bezpečnosť a plynulosť premávky na pozemných komunikáciách, životné prostredie a ekonomiku prevádzky,

e) technologické vybavenie stanice technickej kontroly, funkciu prístrojov, meradiel a zariadení používaných pri vykonávaní technických kontrol,

f) praktické vykonávanie technických kontrol pravidelných na kontrolnej linke stanice technickej kontroly, vyhodnocovanie a vyznačovanie výsledku hodnotenia technických kontrol pravidelných do príslušných dokladov,

g) automatizovaný informačný systém podľa § 7 ods. 1 vedený poverenou technickou službou technickej kontroly vozidiel,

h) automatizovaný informačný systém podľa § 38 ods. 1 vedený oprávnenou osobou technickej kontroly,

i) organizáciu metrologického zabezpečenia meradiel a prístrojov používaných pri vykonávaní technických kontrol pravidelných.

(5) Zdokonaľovacie školenie podľa odseku 1 písm. b) zahŕňa 32 hodín teoretickej výučby a 40 hodín praktického výcviku na kontrolnej linke stanice technickej kontroly so zameraním podľa odseku 4 písm. a), d), e), g), h) a i) a so zameraním na

a) právne predpisy upravujúce vykonávanie technických kontrol pred schválením vozidla jednotlivo vyrobeného, jednotlivo dovezeného alebo jednotlivo prestavaného na premávku na pozemných komunikáciách alebo technických kontrol na prepravu nebezpečných vecí, alebo technických kontrol na vydanie prepravného povolenia,

b) metodiky a metódy používané pri vykonávaní technických kontrol pred schválením vozidla jednotlivo vyrobeného, jednotlivo dovezeného alebo jednotlivo prestavaného na premávku na pozemných komunikáciách alebo technických kontrol na prepravu nebezpečných vecí, alebo technických kontrol na vydanie prepravného povolenia,

c) praktické vykonávanie technických kontrol pred schválením vozidla jednotlivo vyrobeného, jednotlivo dovezeného alebo jednotlivo prestavaného na premávku na pozemných komunikáciách alebo technických kontrol na prepravu nebezpečných vecí, alebo technických kontrol na vydanie prepravného povolenia na kontrolnej linke stanice technickej kontroly, vyhodnocovanie a vyznačovanie výsledku hodnotenia technických kontrol pred schválením vozidla jednotlivo vyrobeného, jednotlivo dovezeného alebo jednotlivo prestavaného na premávku na pozemných komunikáciách alebo technických kontrol na prepravu nebezpečných vecí, alebo technických kontrol na vydanie prepravného povolenia do príslušných dokladov.

(6) Potvrdenie o absolvovaní základného školenia a potvrdenie o absolvovaní zdokonaľovacieho školenia musí byť v písomnej podobe a obsahovať

a) identifikačné údaje,

b) meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu fyzickej osoby, ktorá sa zúčastnila základného školenia alebo zdokonaľovacieho školenia,

c) druh technickej kontroly alebo druhy technických kontrol a kategórie vozidiel, ktorých sa základné školenie alebo zdokonaľovacie školenie týkalo,

d) dátum začatia a dátum skončenia základného školenia alebo zdokonaľovacieho školenia,

e) dátum vydania, meno, priezvisko, podpis a odtlačok pečiatky štatutárneho orgánu poverenej technickej služby technickej kontroly vozidiel.

(7) Údaje o základnom školení, zdokonaľovacom školení a vydaných potvrdeniach o absolvovaní základného školenia a potvrdeniach o absolvovaní zdokonaľovacieho školenia sa vedú a spravujú v automatizovanom informačnom systéme v rozsahu podľa § 6 ods. 4.

Spôsob a rozsah vykonávania, vedenia informačného systému o kurze, vydávaní a náležitostiach potvrdení o absolvovaní doškoľovacieho kurzu (k § 46 ods. 5 zákona)

§ 42

Doškoľovací kurz

(1) Žiadosť na doškoľovací kurz obsahuje

a) identifikačné údaje o oprávnenej osobe technickej kontroly, a to

1. ak ide o fyzickú osobu, meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu, sídlo stanice technickej kontroly a podpis,

2. ak ide o právnickú osobu názov a adresu alebo obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo (IČO), sídlo stanice technickej kontroly, meno a priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú jej štatutárnym orgánom, podpis štatutárneho orgánu a odtlačok pečiatky,

b) meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu kontrolného technika, ktorý sa má zúčastniť doškoľovacieho kurzu,

c) druh technickej kontroly alebo druhy technických kontrol a kategórie vozidiel, na ktorých sa budú technické kontroly vykonávať.

(2) Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 je kópia

a) oprávnenia na vykonávanie technických kontrol vydaného príslušným okresným úradom,

b) osvedčenia kontrolného technika; kópia dokladu o vzdelaní kontrolného technika, ak má byť preradený na funkciu vedúceho stanice technickej kontroly alebo zástupcu vedúceho stanice technickej kontroly,

c) rozhodnutia podľa § 46 ods. 2 zákona, ak príslušný okresný úrad nariadil doškoľovací kurz,

d) vodičského preukazu s uvedením vodičského oprávnenia na vedenie skupiny alebo podskupiny tých kategórií vozidiel, na ktorých sa budú technické kontroly vykonávať.

(3) Doškoľovací kurz kontrolného technika na predĺženie platnosti osvedčenia kontrolného technika podľa § 46 ods. 1 zákona musí byť v rozsahu 18 hodín teoretickej výučby a 2 hodín odborných konzultácií

a) so zameraním, ako je uvedené v § 41 ods. 4, ak ide o kontrolného technika oprávneného vykonávať technické kontroly pravidelné,

b) so zameraním, ako je uvedené v § 41 ods. 4 a 5, ak ide o kontrolného technika oprávneného vykonávať technické kontroly pravidelné, technické kontroly pred schválením vozidla jednotlivo vyrobeného, jednotlivo dovezeného alebo jednotlivo prestavaného na premávku na pozemných komunikáciách alebo technické kontroly na prepravu nebezpečných vecí, alebo technické kontroly na vydanie prepravného povolenia.

(4) Doškoľovací kurz kontrolného technika, ak to nariadil príslušný okresný úrad, vykonáva sa so zameraním a v rozsahu určenom ministerstvom podľa § 46 ods. 2 zákona.

(5) Potvrdenie o absolvovaní doškoľovacieho kurzu musí byť v písomnej podobe a obsahovať

a) identifikačné údaje podľa odseku 1 písm. a),

b) meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu kontrolného technika, ktorý sa zúčastnil doškoľovacieho kurzu,

c) druh technickej kontroly alebo druhy technických kontrol a kategórie vozidiel, ktorých sa doškoľovací kurz týkal,

d) dátum začatia a dátum skončenia doškoľovacieho kurzu,

e) dátum vydania, meno, priezvisko, podpis a odtlačok pečiatky štatutárneho orgánu poverenej technickej služby technickej kontroly vozidiel.

(6) Údaje o doškoľovacom kurze a vydaných potvrdeniach o absolvovaní doškoľovacieho kurzu sa vedú a spravujú v automatizovanom informačnom systéme v rozsahu podľa § 6 ods. 4.

Vykonávanie skúšok z odbornej spôsobilosti, ich obsah a rozsah, spôsob hodnotenia a zapisovania (k § 47 ods. 6 zákona)

§ 43

Vykonávanie skúšok z odbornej spôsobilosti

(1) Písomnú žiadosť na skúšku z odbornej spôsobilosti na získanie osvedčenia kontrolného technika alebo na skúšku z odbornej spôsobilosti na predĺženie platnosti osvedčenia kontrolného technika predkladá ministerstvu fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má platné povolenie na zriadenie stanice technickej kontroly, alebo oprávnená osoba technickej kontroly, a to prostredníctvom poverenej technickej služby technickej kontroly vozidiel po absolvovaní základného školenia, zdokonaľovacieho školenia alebo doškoľovacieho kurzu.

(2) Písomná žiadosť obsahuje náležitosti uvedené v § 41 ods. 2 a prílohou k žiadosti je kópia potvrdenia o absolvovaní základného školenia, zdokonaľovacieho školenia alebo doškoľovacieho kurzu.

(3) Skúška z odbornej spôsobilosti sa skladá z písomnej časti a praktickej časti a môže byť vykonaná v akomkoľvek poradí.

(4) Písomná časť skúšky pozostáva z písomného testu a kontrolného príkladu. Písomný test obsahuje otázky z

a) právnych predpisov upravujúcich systém zriaďovania siete staníc technických kontrol,

b) právnych predpisov upravujúcich vykonávanie technických kontrol,

c) metodík a metód používaných pri vykonávaní technických kontrol,

d) vplyvu zmien technického stavu vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek na bezpečnosť a plynulosť premávky na pozemných komunikáciách, životné prostredie a ekonomiku prevádzky,

e) technologického vybavenia stanice technickej kontroly, funkcie prístrojov, meradiel a zariadení používaných pri vykonávaní technických kontrol,

f) vyhodnocovania a vyznačovania výsledku hodnotenia technických kontrol do príslušných dokladov,

g) automatizovaného informačného systému vedeného poverenou technickou službou technickej kontroly vozidiel,

h) automatizovaného informačného systému vedeného oprávnenou osobou technickej kontroly,

i) organizácie metrologického zabezpečenia meradiel a prístrojov používaných pri vykonávaní technických kontrol.

(5) Písomné testy pozostávajú

a) zo základnej sady testov, ktorú tvoria

1. testy typu U obsahujúce 30 všeobecne zameraných otázok,

2. testy typu O obsahujúce 20 otázok zameraných na technické kontroly vozidiel kategórie L, M1, N1, O1 a O2,

3. testy typu N obsahujúce 20 otázok zameraných na technické kontroly vozidiel kategórie M2, M3, N2, N3, O3, O4, T, C, R, PS a LS,

4. kontrolné príklady typu O zamerané na posúdenie splnenia stanovených podmienok na brzdenie vozidla na základe nameraných hodnôt brzdných síl na vozidlách kategórie L, M1, N1, O1 a O2,

5. kontrolné príklady typu N zamerané na posúdenie splnenia stanovených podmienok na brzdenie vozidla na základe nameraných hodnôt brzdných síl na vozidlách kategórie M2, M3, N2, N3, O3, O4, T a R,

b) z nadstavbového súboru testov, ktorý tvoria

1. testy typu D, obsahujúce 20 otázok zameraných na technické kontroly pred schválením vozidla jednotlivo vyrobeného, jednotlivo dovezeného alebo jednotlivo prestavaného na premávku na pozemných komunikáciách,

2. testy typu ADR, obsahujúce 20 otázok zameraných na technické kontroly na prepravu nebezpečných vecí,

3. testy typu CEMT, obsahujúce 20 otázok zameraných na technické kontroly na vydanie prepravného povolenia.

(6) Písomná časť skúšky vykonávanej testom typu U trvá 30 minút, testom typu O, N, D, ADR, CEMT trvá 20 minút a príkladom typu O alebo N trvá 30 minút.

(7) Praktická časť skúšky je zameraná na overenie teoretických a praktických vedomostí a zručností pri vykonávaní technických kontrol vozidiel zameraných na správnosť vykonávania, vyhodnocovania a vyznačovania výsledkov hodnotenia technických kontrol a pozostáva z

a) vykonania technickej kontroly pravidelnej v celom rozsahu kontrolných úkonov,

b) vykonania technickej kontroly pravidelnej v čiastkovom rozsahu jednej skupiny kontrolných úkonov,

c) vykonania technickej kontroly pravidelnej v čiastkovom rozsahu a špecifikácie pre technické kontroly pred schválením vozidla jednotlivo vyrobeného, jednotlivo dovezeného alebo jednotlivo prestavaného na premávku na pozemných komunikáciách alebo technické kontroly na prepravu nebezpečných vecí alebo technické kontroly na vydanie prepravného povolenia.

(8) Výsledok hodnotenia písomnej časti skúšky hodnotí skúšobná komisia stupňom

a) „vyhovel“, ak osoba na získanie osvedčenia kontrolného technika alebo kontrolný technik dosiahol úspešnosť 90 % a viac,

b) „nevyhovel“, ak osoba na získanie osvedčenia kontrolného technika alebo kontrolný technik dosiahol úspešnosť menej ako 90 %.

(9) Výsledok hodnotenia praktickej časti skúšky hodnotí každý člen skúšobnej komisie stupňom „vyhovel“ alebo „nevyhovel“.

(10) Výsledok skúšky sa hodnotí stupňom „vyhovel“, ak obe časti skúšky podľa odsekov 8 a 9 boli hodnotené stupňom „vyhovel“; v opačnom prípade sa hodnotí stupňom „nevyhovel“.

(11) Stupňom „nevyhovel“ sa hodnotí výsledok skúšky, ak bola osoba na získanie osvedčenia kontrolného technika alebo kontrolný technik z ďalšej časti skúšok vylúčená, pretože počas niektorej časti skúšky používala pomôcky bez prechádzajúceho súhlasu skúšobnej komisie.

§ 44

Vedenie evidencie skúšok, spôsob vymenovania a odvolania členov skúšobnej komisie a ich počty

(1) O výsledku skúšky podľa § 43 ods. 3 spracuje skúšobná komisia zápisnicu o skúške z odbornej spôsobilosti, ktorá obsahuje

a) číslo zápisnice,

b) meno a priezvisko osoby na získanie osvedčenia kontrolného technika alebo kontrolného technika,

c) dátum a miesto narodenia,

d) dátum vykonania skúšky z odbornej spôsobilosti na udelenie osvedčenia kontrolného technika alebo dátum vykonania skúšky z odbornej spôsobilosti na predĺženie platnosti osvedčenia kontrolného technika,

e) výsledok hodnotenia skúšky z odbornej spôsobilosti podľa § 43 ods. 10,

f) rozsah odbornej spôsobilosti na vykonávanie technických kontrol vozidiel kategórií,

g) druhy technických kontrol,

h) meno, priezvisko a podpis predsedu skúšobnej komisie a mená, priezviská a podpisy členov skúšobnej komisie,

i) miesto a dátum spracovania zápisnice o skúške z odbornej spôsobilosti a odtlačok pečiatky predsedu skúšobnej komisie, ktorý je zároveň skúšobným komisárom, alebo odtlačok pečiatky člena skúšobnej komisie, ktorý je zároveň skúšobným komisárom,

j) poznámku; zapisuje sa dôvod vylúčenia zo skúšky podľa § 43 ods. 11 alebo iné skutočnosti zistené skúšobnou komisiou.

(2) Zápisnicu o skúške z odbornej spôsobilosti zasiela poverená technická služba technickej kontroly vozidiel fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá má platné povolenie na zriadenie stanice technickej kontroly, alebo oprávnenej osobe technickej kontroly.

(3) Evidenciu skúšok z odbornej spôsobilosti vedie poverená technická služba technickej kontroly vozidiel v protokole o skúškach, ktorý obsahuje

a) poradové číslo,

b) meno, priezvisko a dátum narodenia osoby na získanie osvedčenia kontrolného technika alebo kontrolného technika, ktorý vykonal skúšku z odbornej spôsobilosti,

c) dátum vykonania skúšky z odbornej spôsobilosti na udelenie osvedčenia kontrolného technika alebo dátum vykonania skúšky z odbornej spôsobilosti na predĺženie platnosti osvedčenia kontrolného technika,

d) výsledok hodnotenia skúšky z odbornej spôsobilosti podľa § 43 ods. 8 a 9,

e) podpis a odtlačok pečiatky predsedu skúšobnej komisie, ktorý je zároveň skúšobným komisárom, a podpisy členov skúšobnej komisie.

(4) Skúšobná komisia sa skladá z

a) predsedu skúšobnej komisie, ktorý je zároveň skúšobným komisárom; je ním zamestnanec ministerstva,

b) najmenej troch členov skúšobnej komisie, ktorými môžu byť zamestnanci ministerstva, zamestnanci poverenej technickej služby technickej kontroly vozidiel alebo nezávislí odborníci z praxe.

(5) Výsledok skúšky z odbornej spôsobilosti na udelenie osvedčenia kontrolného technika alebo skúšky z odbornej spôsobilosti na predĺženie platnosti osvedčenia kontrolného technika hodnotí skúšobná komisia na neverejnom zasadnutí, na ktorom môžu byť prítomní iba jej členovia.

(6) Rozhodnutie skúšobnej komisie sa prijíma hlasovaním, v prípade rovnosti hlasov rozhodne hlas predsedu skúšobnej komisie.

§ 45

Postup ministerstva pri schvaľovaní vhodnosti meradiel a prístrojov používaných na vykonávanie technických kontrol (k § 48 ods. 7 zákona)

(1) Písomná žiadosť o schválenie vhodnosti meradla alebo prístroja na ich použitie pri vykonávaní technických kontrol vozidiel musí obsahovať

a) identifikačné údaje, a to

1. ak ide o fyzickú osobu, meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu, alebo o cudzinca s prechodným pobytom a ide o podnikateľa, aj obchodné meno, identifikačné číslo a miesto podnikania,

2. ak ide o právnickú osobu, názov a adresu alebo obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo (IČO), meno a priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú jej štatutárnym orgánom,

b) názov meradla alebo prístroja.

(2) Prílohou žiadosti je

a) čestné vyhlásenie17) o tom, že žiadateľ je výrobcom alebo zástupcom výrobcu meradla alebo prístroja a je oprávnený na konanie o schválení ich vhodnosti na použitie pri vykonávaní technických kontrol vozidiel,

b) písomné plnomocenstvo výrobcu alebo zástupcu výrobcu meradla alebo prístroja na konanie o schválení ich vhodnosti na použitie pri vykonávaní technických kontrol vozidiel, ak žiadateľ nie je výrobcom meradla alebo prístroja,

c) správa z overenia vhodnosti meradla alebo prístroja a dokumentácia o meraní meradla alebo prístroja, ktorými sa zistený stav preukázal.

§ 45a

Podrobnosti o náležitostiach žiadosti o schválenie vhodnosti monitorovacieho záznamového zariadenia používaného pri vykonávaní technických kontrol (k § 48 ods. 7 zákona)

(1) Písomná žiadosť o schválenie vhodnosti monitorovacieho záznamového zariadenia na použitie pri vykonávaní technických kontrol vozidiel obsahuje

a) identifikačné údaje o žiadateľovi, a to

1. ak ide o fyzickú osobu, meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu alebo u cudzinca prechodného pobytu; ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, meno a priezvisko, dátum narodenia, obchodné meno, identifikačné číslo a miesto podnikania,

2. ak ide o právnickú osobu, názov a adresu alebo obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo (IČO), meno a priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú jej štatutárnym orgánom,

b) podrobnú zostavu komponentov overovaného monitorovacieho záznamového zariadenia.

(2) Prílohou k žiadosti je

a) čestné vyhlásenie o tom, že žiadateľ je zhotoviteľom monitorovacieho záznamového zariadenia a je oprávnený na konanie o schválenie jeho vhodnosti na použitie pri vykonávaní technických kontrol vozidiel,

b) správa z overenia vhodnosti monitorovacieho záznamového zariadenia a dokumentácia monitorovacieho záznamového zariadenia, ktorou sa zistený stav preukázal.

§ 46

Rozsah technických kontrol a druhy dokladov, zaťaženie vozidiel určitých kategórií pri technických kontrolách (k § 49 ods. 11 zákona)

(1) Technická kontrola pravidelná sa vykonáva v rozsahu kontrolných úkonov ustanovených v prílohe č. 4a a metodickými pokynmi na vykonávanie technických kontrol pravidelných.

(2) Technická kontrola pred schválením vozidla jednotlivo vyrobeného, jednotlivo dovezeného alebo jednotlivo prestavaného na premávku na pozemných komunikáciách sa vykonáva v rozsahu

a) porovnania identifikačných údajov vozidla s údajmi uvedenými v dokladoch podľa odseku 9 písm. b),

b) kontroly a posúdenia technického stavu vozidla, jeho systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek a povinnej výbavy vozidla podľa odseku 1 písm. b),

c) kontroly vyhotovenia a vybavenia vozidla, stavu a činností systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek vozidla z hľadiska ich konštrukcie a plnenia podmienok ustanovených medzinárodnými zmluvami18) alebo plnenia osobitných podmienok na schválenie vozidla na prepravu nebezpečných vecí,19) alebo plnenia osobitných podmienok o zhodnosti vozidla so štandardmi emisií, znečisťujúcich látok a zvuku,20) alebo podmienok ustanovených osobitným predpisom21) a podľa kontrolných úkonov ustanovených metodikou na vykonávanie technických kontrol pred schválením vozidla jednotlivo vyrobeného, jednotlivo dovezeného alebo jednotlivo prestavaného na premávku na pozemných komunikáciách.

(3) Technická kontrola zvláštna sa vykonáva v úplnom alebo čiastočnom rozsahu technickej kontroly pravidelnej a podľa kontrolných úkonov určených metodikou na vykonávanie technických kontrol zvláštnych.

(4) Technická kontrola administratívna sa vykonáva v čiastočnom rozsahu technickej kontroly pravidelnej a podľa kontrolných úkonov určených metodikou na vykonávanie technických kontrol administratívnych.

(5) Technická kontrola na prepravu nebezpečných vecí sa vykonáva v úplnom rozsahu technickej kontroly pravidelnej a posúdením dokladu o schválení vozidla na prepravu nebezpečných vecí, posúdením dokladov o predpísaných periodických prehliadkach alebo iných predpísaných skúškach19) a podľa kontrolných úkonov určených metodikou na vykonávanie technických kontrol na prepravu nebezpečných vecí.

(6) Technická kontrola na vydanie prepravného povolenia sa vykonáva v úplnom rozsahu technickej kontroly pravidelnej a posúdením dokladu o zhodnosti vozidla so štandardmi emisií, znečisťujúcich látok a zvuku, ktoré vydal výrobca vozidla alebo zástupca výrobcu vozidla, a podľa kontrolných úkonov určených metodikou na vykonávanie technických kontrol na vydanie prepravného povolenia.

(7) Opakovaná technická kontrola podľa § 49 ods. 2 písm. g) zákona sa vykonáva v čiastočnom rozsahu so zameraním na kontrolu odstránenia chýb zistených pri technických kontrolách podľa odsekov 1 až 6, a to do 30 dní odo dňa vykonania pôvodnej kontroly.

(8) Technickú kontrolu podľa odsekov 1, 3, 4 a 7 možno vykonať v mobilnej stanici technickej kontroly podľa § 48 ods. 2 zákona za splnenia ďalších požiadaviek podľa § 33 ods. 7 a § 34 ods. 6 na vozidlách akejkoľvek kategórie.

(9) Prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla predkladá na vykonanie technickej kontroly podľa

a) odseku 1

1. osvedčenie o evidencii časť II alebo jeho aktuálnu kópiu spolu s potvrdením o zadržaní osvedčenia o evidencii časť II vydaným orgánom Policajného zboru; ak nebolo vydané, tak osvedčenie o evidencii časť I alebo jeho aktuálnu kópiu spolu s potvrdením o zadržaní osvedčenia o evidencii časť I vydaným orgánom Policajného zboru,

2. protokol o montáži plynového zariadenia, ak ide o vozidlo s pohonom na skvapalnený ropný plyn alebo s pohonom na stlačený zemný plyn, ak montáž plynového zariadenia bola vykonaná podľa § 17 ods. 1 písm. h) zákona,

b) odseku 2 doklady ustanovené v § 14 až 17 a § 20 zákona,

c) odseku 3 doklady podľa písmena a) bodov 1 a 2,

d) odseku 4 doklady podľa písmena a),

e) odseku 5 doklady podľa písmena a), doklad o schválení vozidla na prepravu nebezpečných vecí a doklady o predpísaných periodických prehliadkach alebo iných predpísaných skúškach,19)

f) odseku 6 doklady podľa písmena a) a doklad o zhodnosti vozidla so štandardmi emisií, znečisťujúcich látok a zvuku,

g) odseku 7 doklady pre príslušný druh technickej kontroly podľa písmen a) až e) a protokol z predchádzajúcej kontroly,

h) odseku 8 doklady pre príslušný druh technickej kontroly podľa písmen a), c) až f),

i) odsekov 1 až 8 čestné vyhlásenie, že na vozidlo vybavené tachografom, ktoré nemá typové schválenie ES, sa vzťahujú výnimky podľa osobitného predpisu.22)

(10) Pri technickej kontrole vozidla záchrannej služby určeného na prepravu infekčných materiálov alebo pacientov s infekčnými chorobami, vozidla určeného na prepravu uhynutých zvierat a vozidla pohrebnej služby prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla predkladá okrem dokladov podľa odseku 9 aj potvrdenie o vykonanej dezinfikácii vozidla.

(11) Miery zaťaženia vozidiel určitých kategórií pri technických kontrolách sú uvedené v prílohe č. 4b.

§ 47

Lehoty technických kontrol pravidelných pre jednotlivé kategórie vozidiel a podrobnosti o podrobení vozidla technickej kontrole na základe rozhodnutia okresného úradu (k § 50 ods. 3 zákona)

(1) Technickej kontrole pravidelnej podlieha vozidlo

a) kategórie L1e a L2e v lehote štyroch rokov po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v štvorročných lehotách,

b) kategórie L3e, L4e, L5e, L6e, L7e, M1, N1, O1 a O2 v lehote štyroch rokov po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v dvojročných lehotách,

c) kategórie M2, N2, N3, O3 a O4 v lehote jedného roka po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v jednoročných lehotách,

d) kategórie M3 po prvom prihlásení do evidencie periodicky v jednoročných lehotách, po ôsmich rokoch od prvého prihlásenia do evidencie periodicky v polročných lehotách,

e) kategórie M, N a O používané na zdravotnícku záchrannú službu, ak ide o vozidlá s právom prednostnej jazdy, banskú záchrannú službu, ak ide o vozidlá s právom prednostnej jazdy, sanitné vozidlá, vozidlo používané na poruchovú službu plynárenských zariadení a vozidlo používané na taxislužbu v lehote jedného roka po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v jednoročných lehotách,

f) kategórie T a R v lehote štyroch rokov po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v dvojročných lehotách,

g) kategórie L, M, N a T používané v autoškole ako výcvikové vozidlo v lehote jedného roka po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v jednoročných lehotách.

(2) Prvým prihlásením vozidla do evidencie sa na účely tejto vyhlášky rozumie dátum prvého pridelenia evidenčného čísla v Slovenskej republike alebo v inom štáte, ktorý sa vyznačuje v osvedčení o evidencii časti I a v osvedčení o evidencii časti II. Ak sa tento dátum nedá zistiť, ale známy je rok výroby vozidla, za prvé prihlásenie vozidla do evidencie sa považuje 1. deň roku výroby vozidla.

(3) Ak sa rok prvého prihlásenia vozidla do evidencie v Slovenskej republike uvedený v osvedčení o evidencii časti I a v osvedčení o evidencii časti II nezhoduje s rokom výroby vozidla, pričom medzi rokom výroby vozidla a rokom prvého prihlásenia vozidla do evidencie je rozdiel väčší ako 12 mesiacov, za prvé prihlásenie vozidla do evidencie sa považuje 1. deň roku výroby vozidla.

(4) Ak rok výroby vozidla nie je známy, považuje sa zaň modelový rok vozidla, ktorý možno zistiť z identifikačného čísla vozidla VIN.

(5) Vozidlo sa podrobí technickej kontrole pravidelnej mimo ustanovených lehôt na základe rozhodnutia okresného úradu, ak sa zistí, že

a) nespôsobilosť vozidla na premávku na pozemných komunikáciách podľa § 21 ods. 2 písm. b) a h) zákona trvá,

b) vozidlo je technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách,

c) prevádzkovateľ vozidla po opätovnom uvedení vozidla do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách a prebratí osvedčenia o evidencii časti I a osvedčenia o evidencii časti II a tabuliek s evidenčným číslom od útvaru Policajného zboru nepodrobil vozidlo technickej kontrole pravidelnej v ustanovenej lehote,

d) pri cestnej technickej kontrole bolo vozidlo hodnotené ako „nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách“.

(6) V rozhodnutí podľa odseku 5 sa určí prevádzkovateľovi vozidla lehota na vykonanie technickej kontroly pravidelnej a predloženie protokolu o technickej kontrole s výsledkom hodnotenia „spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách“.

(7) Lehota platnosti technickej kontroly pravidelnej končí uplynutím lehoty platnosti alebo vykonaním novej technickej kontroly podľa § 46 ods. 1.

§ 48

Hodnotenie technického stavu vozidla a závery o spôsobilosti, dočasnej spôsobilosti alebo nespôsobilosti vozidla na premávku na pozemných komunikáciách a podrobnosti o informačnom systéme a spôsobe evidovania údajov o technických kontrolách (k § 51 ods. 4 zákona)

(1) Pri technickej kontrole sa technický stav vozidla a funkcia jednotlivých systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek hodnotí takto:

a) 1. stupeň vyznačený písmenom „A“ – stav bez chýb alebo s ľahkou chybou, ktorá nemá vplyv na bezpečnosť prevádzky vozidla v premávke na pozemných komunikáciách; vozidlo je spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách,

b) 2. stupeň vyznačený písmenom „B“ – stav s vážnou chybou, ktorá má vplyv na bezpečnosť prevádzky vozidla, ale bezprostredne neohrozuje prevádzku vozidla v premávke na pozemných komunikáciách; vozidlo je dočasne spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách,

c) 3. stupeň vyznačený písmenom „C“ – stav s nebezpečnou chybou, ktorá má vplyv na bezpečnosť prevádzky vozidla a bezprostredne ohrozuje prevádzku vozidla v premávke na pozemných komunikáciách, bezpečnosť osôb a majetku, životné prostredie alebo poškodzuje pozemné komunikácie; vozidlo je nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách.

(2) Na účely tejto vyhlášky sa vozidlo považuje za dočasne spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

a) zdvih páky kľúča niektorej brzdy vozidla je nadmerný, alebo brzdná sila v priebehu jednej otáčky kolesa kolíše nad prípustnou mierou pre oválnosť bubna alebo nerovnomernú hrúbku kotúča,

b) prevádzkový tlak vzduchu v brzdovej sústave alebo brzdová kvapalina neplnia predpísané podmienky,

c) nábeh brzdného účinku niektorého z kolies je zreteľne oneskorený,

d) vzduchojemy, spojkové hlavice, brzdové potrubie alebo hadice sú poškodené alebo skorodované do takej miery, že by mohlo dôjsť k ich porušeniu, alebo hadice majú vonkajšie vydutiny,

e) je indikovaná chyba protiblokovacieho systému bŕzd,

f) je vážne poškodená niektorá časť brzdovej sústavy, bezpečnosť premávky na pozemných komunikáciách však nie je bezprostredne ohrozená,

g) nefunguje posilňovač riadenia, v riadení vozidla sa prejavuje zväčšený odpor alebo mechanizmus riadenia má nadmernú vôľu, vozidlo je však riaditeľné,

h) je vážne poškodená niektorá časť riadenia, bezpečnosť premávky na pozemných komunikáciách však nie je bezprostredne ohrozená,

i) zavesenie alebo uloženie niektorého kolesa vozidla má nadmernú vôľu alebo niektorá časť nápravy neplní svoju funkciu, bezprostredné nebezpečenstvo však nehrozí,

j) opotrebenie alebo poškodenie pneumatík prevyšuje prípustnú hranicu alebo na vozidle sú namontované pneumatiky nezodpovedajúce stanoveným podmienkam,

k) náhradné koleso nie je riadne upevnené alebo vozidlo nie je vybavené predpísaným náhradným kolesom,

l) niektorý tlmič pruženia vozidla chýba, je chybný alebo nedostatočne upevnený,

m) spojovacie hriadele a kĺby sú poškodené alebo majú nadmerné vôle,

n) sú vážne poškodené, deformované, skorodované alebo demontované časti podvozku, rámu alebo karosérie, ktoré majú vplyv na bezpečnosť premávky na pozemných komunikáciách, bezprostredné nebezpečenstvo však nehrozí,

o) niektorý svetlomet s diaľkovým svetlom alebo so stretávacím svetlom nie je správne nastavený,

p) niektoré svetelné zariadenie dôležité pre bezpečnosť premávky na pozemných komunikáciách chýba, je nesprávne umiestnené, nesvieti alebo nespĺňa predpísané podmienky, bezprostredné nebezpečenstvo však nehrozí,

q) rýchlomer, tachograf alebo obmedzovač rýchlosti nefunguje alebo neplní predpísané podmienky alebo vozidlo, pre ktoré je predpísané vybavenie počítadlom celkovej prejdenej vzdialenosti, ním nie je vybavené,

r) akumulátor je nedostatočne upevnený alebo je vážne poškodený, alebo elektrické vedenie je tak vážne poškodené, že to má vplyv na bezpečnosť premávky na pozemných komunikáciách,

s) elektrické prepojenie medzi ťažným a prípojným vozidlom nezodpovedá predpisu,

t) niektorý komponent výfukového systému vrátane katalyzátora chýba, je poškodený, netesný, nie je riadne pripevnený alebo nie je dostatočne tepelne izolovaný,

u) emisia zvuku stojaceho vozidla presahuje dovolenú hodnotu,

v) palivová nádrž alebo potrubie sú vážne poškodené, nie sú dostatočne pripevnené alebo neplnia predpísané podmienky,

w) niektorá časť systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky vozidla je chybná, poškodená alebo upravená, prípadne úplne chýba, čo spôsobuje, že vozidlo pri prevádzke nepriaznivo pôsobí na bezpečnosť premávky na pozemných komunikáciách, bezprostredné nebezpečenstvo však nehrozí,

x) výrobný štítok vozidla chýba,

y) farba vozidla nesúhlasí so záznamom v osvedčení o evidencii časti I alebo v osvedčení o evidencii časti II.

(3) Údaje o chybách zistených pri technických kontrolách vykonaných podľa § 46 ods. 1 až 8 a podľa jednotlivých kontrolných úkonov a záverov o spôsobilosti, dočasnej spôsobilosti a nespôsobilosti vozidla na premávku na pozemných komunikáciách vedie a eviduje oprávnená osoba technickej kontroly v automatizovanom informačnom systéme v rozsahu evidovaných údajov podľa § 38 ods. 5.

(4) Údaje o technických kontrolách a chybách podľa odseku 3 vedie a eviduje v rámci celej siete staníc technickej kontroly poverená technická služba technickej kontroly vozidiel v automatizovanom informačnom systéme v rozsahu evidovaných údajov podľa § 38 ods. 5.

(5) Účinok prevádzkovej brzdy vozidla a účinok parkovacej brzdy vozidla je ustanovený v prílohe č. 4a; vozidlo, ktoré nedosahuje ustanovený účinok, sa považuje za technicky nespôsobilé.

§ 49

Spôsob vyznačovania výsledku technickej kontroly do dokladov o vykonaní technickej kontroly (k § 52 ods. 8 zákona)

(1) Výsledok technickej kontroly pravidelnej a technickej kontroly administratívnej vrátane chýb zistených na vozidle, ak tieto nie sú automaticky prenesené na základe nameraných hodnôt a vyhodnotenia výsledku technickej kontroly, sa zapisuje do protokolu o technickej kontrole vozidla.

(2) Po vyhodnotení výsledku technickej kontroly podľa odseku 1 kontrolný technik, ktorý technickú kontrolu vykonal, odstráni z vozidla kontrolnú nálepku pridelenú pri predchádzajúcej technickej kontrole.

(3) Ak je vozidlo pri technickej kontrole vyhodnotené ako spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, do protokolu o technickej kontrole vozidla sa zapíše druh nasledujúcej technickej kontroly a lehota platnosti technickej kontroly, ktorá sa zároveň zapíše do osvedčenia o technickej kontrole a vyznačí na kontrolnej nálepke perforovaním. Perforovanú kontrolnú nálepku na určené miesto nalepí kontrolný technik, ktorý technickú kontrolu vykonal.

(4) Ak je vozidlo pri technickej kontrole vyhodnotené ako dočasne spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, do protokolu o technickej kontrole vozidla sa zapíše druh nasledujúcej technickej kontroly a lehota platnosti technickej kontroly sa obmedzí odo dňa vykonania na 30 dní; osvedčenie o technickej kontrole a kontrolná nálepka sa nevydáva.

(5) Ak je vozidlo pri technickej kontrole vyhodnotené ako nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, do protokolu o technickej kontrole vozidla sa zapíše druh nasledujúcej technickej kontroly a lehota platnosti technickej kontroly sa nezapisuje. Osvedčenie o technickej kontrole a kontrolná nálepka sa nevydáva.

(6) Pri technickej kontrole zvláštnej sa postupuje podľa odsekov 1, 3 až 5; druh nasledujúcej kontroly a lehota platnosti sa nezapisuje, osvedčenie o technickej kontrole a kontrolná nálepka sa nevydáva.

(7) Pri technickej kontrole na prepravu nebezpečných vecí sa postupuje podľa odsekov 1, 4 a 5. Ak je vozidlo vyhodnotené ako spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, postupuje sa podľa odseku 3; okrem osvedčenia o technickej kontrole a kontrolnej nálepky sa vydáva aj osvedčenie o schválení vozidla na prepravu nebezpečných vecí.

(8) Pri technickej kontrole na vydanie prepravného povolenia sa postupuje podľa odsekov 1, 4 a 5. Ak je vozidlo vyhodnotené ako spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, postupuje sa podľa odseku 3; okrem osvedčenia o technickej kontrole a kontrolnej nálepky sa vydáva aj potvrdenie o technickej kontrole na vydanie prepravného povolenia.

(9) Pri technickej kontrole pred schválením vozidla jednotlivo vyrobeného, jednotlivo dovezeného alebo jednotlivo prestavaného na premávku na pozemných komunikáciách sa výsledok technickej kontroly „spĺňa podmienky na schválenie spôsobilosti na premávku na pozemných komunikáciách v Slovenskej republike“ alebo „nespĺňa podmienky na schválenie spôsobilosti na premávku na pozemných komunikáciách v Slovenskej republike“ zapíše do protokolu o technickej kontrole pred schválením vozidla jednotlivo vyrobeného, jednotlivo dovezeného alebo jednotlivo prestavaného na premávku na pozemných komunikáciách. Po schválení spôsobilosti vozidla na premávku na pozemných komunikáciách sa vykoná technická kontrola administratívna podľa § 46 ods. 4. Vydá sa protokol o technickej kontrole vozidla, do ktorého sa zapíše druh nasledujúcej technickej kontroly a lehota platnosti technickej kontroly, ktorá sa zároveň zapíše do osvedčenia o technickej kontrole a vyznačí sa na kontrolnej nálepke perforovaním.

(10) Bezprostredne pred začatím vykonávania kontrolných úkonov na vozidle kontrolný technik zaeviduje začiatok technickej kontroly v automatizovanom informačnom systéme. Bezprostredne po vykonaní ustanovených kontrolných úkonov kontrolný technik zaeviduje ich ukončenie v automatizovanom informačnom systéme.

§ 50

Podrobnosti o spôsobe a rozsahu vykonania a vyhodnotenia cestnej technickej kontroly, postupe prijatia opatrení a o spôsobe vedenia ich evidencie, vzore správy o cestnej technickej kontrole vozidla a o jej náležitostiach (k § 54 ods. 10 zákona)

(1) Cestná technická kontrola pozostáva z technickej kontroly vozidla a emisnej kontroly motorového vozidla a vykonáva sa spôsobom ustanoveným v § 54 ods. 1 až 5, 7 a 9 zákona a podľa kontrolných úkonov ustanovených v prílohe č. 4d a osobitnou metodikou na vykonávanie

a) technických kontrol pravidelných v rozsahu kontroly

1. brzdového systému a jeho komponentov,

2. výfukového systému,

3. mechanizmu riadenia,

4. svetlometov, zariadení na osvetlenie a svetelnej signalizácie,

5. kolies (pneumatík),

6. pruženia (viditeľných chýb),

7. podvozku (viditeľných chýb),

8. tachografu (inštalácie),

9. obmedzovača rýchlosti (inštalácie a funkcie),

10. zjavného úniku paliva alebo oleja,

b) emisných kontrol pravidelných v rozsahu kontroly

1. dymivosti (vznetové motory),

2. plynných emisií (zážihové motory, motory s pohonom na skvapalnený ropný plyn alebo zemný plyn).

(2) Na spracovanie osobitných metodík cestných technických kontrol, vybavenie pracovísk, overovanie vhodnosti meradiel a prístrojov, spôsob metrologického zabezpečenia meradiel a prístrojov, lehoty kalibrácií meradiel a prístrojov sa primerane vzťahujú ustanovenia tejto vyhlášky.

(3) Pri cestnej technickej kontrole sa výsledok technickej kontroly vozidla „spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách“ alebo „nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách“ pri vozidlách kategórie M2, M3, N2, N3, O3 a O4 zapíše do správy o cestnej technickej kontrole.

(4) Vzor tlačiva správa o cestnej technickej kontrole a jeho náležitosti sú uvedené v prílohe č. 5.

(5) Evidencia o prijatých opatreniach súvisiacich s cestnými technickými kontrolami podľa § 48 ods. 3 a 4 sa vedie v elektronickej podobe formou štatistického prehľadu a spolu s kópiami protokolov o vykonaní technickej kontroly pravidelnej, kópiami protokolov o vykonaní technickej kontroly zvláštnej, kópiami rozhodnutí o nariadení technickej kontroly, kópiami rozhodnutí o nariadení emisnej kontroly a s kópiami rozhodnutí o vyradení vozidla z premávky na pozemných komunikáciách natrvalo sa archivuje počas piatich rokov.

(6) Štatistický prehľad o prijatých opatreniach podľa odseku 7 sa zasiela písomne a v elektronickej podobe ministerstvu za 1. polrok do 31. júla príslušného kalendárneho roka a za rok do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka. Spolu so štatistickým prehľadom zasiela okresný úrad aj kópie protokolov o vykonaní technickej kontroly pravidelnej, kópie protokolov o vykonaní technickej kontroly zvláštnej, kópie rozhodnutí o nariadení technickej kontroly, kópie rozhodnutí o nariadení emisnej kontroly a kópie rozhodnutí o vyradení vozidla z premávky na pozemných komunikáciách natrvalo.

(7) Vzor štatistického prehľadu o prijatých opatreniach súvisiacich s cestnými technickými kontrolami a jeho náležitosti sú uvedené v prílohe č. 6.

DRUHÁ HLAVA

EMISNÉ KONTROLY

§ 51

Podrobnosti o určovaní siete pracovísk emisných kontrol (k § 55 ods. 3 zákona)

(1) Sieť pracovísk emisnej kontroly je tvorená všetkými pracoviskami emisnej kontroly. Pri tvorbe siete sa vychádza zo základného druhu emisnej kontroly, ktorým je podľa § 67 ods. 2 písm. a) zákona emisná kontrola pravidelná a z požiadaviek, že

a) na celom území Slovenskej republiky musí byť zabezpečená dostatočná kontrolná kapacita na vykonávanie emisných kontrol pravidelných a ostatných druhov emisných kontrol,

b) hustota siete pracovísk emisnej kontroly musí zohľadňovať regionálne podmienky dopravnej infraštruktúry, potrebné kapacity, voľné kapacity a počet evidovaných vozidiel v jednotlivých okresoch,

c) v každom okrese musí byť zriadené aspoň jedno pracovisko emisnej kontroly pre každý typ podľa § 52 ods. 2 písm. a) až c) pre vozidlá kategórie M1, M2, M3, N1, N2, N3 a T alebo aspoň jedno pracovisko emisnej kontroly pre každý typ podľa § 52 ods. 2 písm. a) až c) pre vozidlá kategórie M1 a N1 s rozmermi pracoviska podľa § 52 ods. 3 a jedno pracovisko emisnej kontroly pre každý typ podľa § 52 ods. 2 písm. a) až c) pre vozidlá kategórie M2, M3, N2, N3 a T s rozmermi pracoviska podľa § 52 ods. 4,

d) na pracovisku emisnej kontroly typu A podľa § 52 ods. 2 písm. a) sa môžu vykonávať aj emisné kontroly vozidiel s pohonom na skvapalnený ropný plyn alebo zemný plyn,

e) na pracovisku emisnej kontroly typu B podľa § 52 ods. 2 písm. b) sa môžu vykonávať aj emisné kontroly vozidiel s pohonom na skvapalnený ropný plyn alebo zemný plyn a emisné kontroly vozidiel, ktoré sú vybavené palubným diagnostickým systémom OBD,

f) na pracovisku emisnej kontroly typu C podľa § 52 ods. 2 písm. c) sa vykonávajú aj emisné kontroly vozidiel, ktoré sú vybavené palubným diagnostickým systémom OBD, a emisné kontroly vozidiel s duálnym pohonom motorová nafta a zemný plyn alebo skvapalnený ropný plyn, ak je zároveň aj pracoviskom emisnej kontroly typu A podľa § 52 ods. 2 písm. a) na vykonávanie emisnej kontroly vozidiel so zážihovým motorom s nezdokonaleným emisným systémom s pohonom na zemný plyn alebo skvapalnený ropný plyn alebo pracoviskom emisnej kontroly typu B podľa § 52 ods. 2 písm. b) na vykonávanie emisnej kontroly vozidiel so zážihovým motorom so zdokonaleným emisným systémom s pohonom na zemný plyn alebo skvapalnený ropný plyn,

g) priemerný čas výkonu emisnej kontroly vozidiel kategórií M1 a N1 považovaný za jednotkovú emisnú kontrolu (ďalej len „JEK“) je 30 minút a priemerný čas výkonu emisnej kontroly vozidiel kategórií M2, M3, N2, N3 a T je 40 minút,

h) pre každé evidované vozidlo kategórie M1 a N1 so zážihovým motorom s nezdokonaleným emisným systémom a pre každé vozidlo kategórie M2, M3, N2, N3 a T so vznetovým motorom je potrebné zabezpečiť kapacitu pracoviska 1,0-násobku JEK ročne, čo vyplýva z lehôt emisných kontrol pravidelných. Rovnako pre každé vozidlo kategórie M1 a N1 so zážihovým motorom so zdokonaleným emisným systémom a so vznetovým motorom je potrebné zabezpečiť kapacitu pracoviska 0,65-násobku JEK ročne, čo vyplýva z lehôt emisných kontrol pravidelných, skladby a vekovej štruktúry evidovaných vozidiel,

i) mobilné pracovisko emisnej kontroly môže byť zriadené len ako súčasť mobilnej stanice technickej kontroly.

(2) Pri určovaní siete pracovísk emisnej kontroly typu podľa § 52 ods. 2 písm. a) až c) pre emisnú kontrolu pravidelnú sa vychádza okrem zásad podľa odseku 1 aj zo zásady, že v každom krajskom meste musia byť zriadené aspoň dve pracoviská emisnej kontroly pre každý typ podľa § 52 ods. 2 písm. a) až c) pre vozidlá kategórie M1, M2, M3, N1, N2, N3 a T alebo aspoň dve pracoviská emisnej kontroly pre každý typ podľa § 52 ods. 2 písm. a) až c) pre vozidlá kategórie M1 a N1 s rozmermi pracoviska podľa § 52 ods. 3 a dve pracoviská emisnej kontroly pre každý typ podľa § 52 ods. 2 písm. a) až c) pre vozidlá kategórie M2, M3, N2, N3 a T s rozmermi pracoviska podľa § 52 ods. 4.

Priestorové a technologické vybavenie pracoviska emisnej kontroly jednotlivých typov a mobilného pracoviska emisnej kontroly, spôsob metrologického zabezpečenia meradiel a prístrojov, lehoty kalibrácie meradiel a prístrojov používaných pri emisných kontrolách a podrobnosti o postupe okresného úradu pri vedení evidencie dokladov žiadateľov z iného členského štátu (k § 56 ods. 12 zákona)

§ 52

Priestorové vybavenie pracoviska emisnej kontroly

(1) Pracovisko emisnej kontroly pozostáva z označených a oddelených priestorov, a to pre

a) stacionárne pracovisko emisnej kontroly z

1. prijímacej kancelárie,

2. čakárne pre návštevníkov nadväzujúcej na prijímaciu kanceláriu,

3. hygienických zariadení pre návštevníkov a zamestnancov,

4. priestoru na samotné vykonávanie emisnej kontroly,

5. prístupových komunikácií a vnútorných komunikácií a odstavných plôch,

b) mobilné pracovisko emisnej kontroly z

1. prijímacej kancelárie,

2. vytýčenej plochy určenej na rozostavenie pracoviska typu M,

3. priestoru na samotné vykonávanie emisnej kontroly,

4. prístupových komunikácií a vnútorných komunikácií a odstavných plôch.

(2) Pracoviská emisných kontrol sa podľa typov členia na

a) pracovisko typu A určené na vykonávanie emisnej kontroly vozidiel so zážihovým motorom s nezdokonaleným emisným systémom a emisnej kontroly vozidiel so zážihovým motorom s pohonom na skvapalnený ropný plyn alebo zemný plyn,

b) pracovisko typu B určené na vykonávanie emisnej kontroly vozidiel so zážihovým motorom so zdokonaleným emisným systémom, emisnej kontroly vozidiel so zážihovým motorom so zdokonaleným emisným systémom, ktoré sú vybavené palubným diagnostickým systémom OBD, a emisnej kontroly vozidiel so zážihovým motorom s pohonom na skvapalnený ropný plyn alebo zemný plyn,

c) pracovisko typu C určené na vykonávanie emisnej kontroly vozidiel so vznetovým motorom, emisnej kontroly vozidiel so vznetovým motorom, ktoré sú vybavené palubným diagnostickým systémom OBD, emisnej kontroly vozidiel s duálnym pohonom motorová nafta a zemný plyn alebo skvapalnený ropný plyn,

d) pracovisko typu M určené na vykonávanie emisnej kontroly vozidiel, na ktorých možno vykonávať emisné kontroly pre pracoviská typu A až C.

(3) Priestor pracoviska emisnej kontroly podľa odseku 2 písm. a) až c) pre vozidlá kategórie M1 a N1 musí mať

a) najmenej tieto vnútorné rozmery:

1. dĺžku 6,9 m pre dĺžku vozidla do 4,5 m,

2. šírku 4,2 m pre šírku vozidla do 1,8 m,

3. výšku 3 m pre výšku vozidla do 1,6 m alebo vnútornú výšku 3,4 m pri inštalovanom vozidlovom zdviháku,

4. šírku brány 2,3 m a výšku brány 2,1 m,

alebo

b) najmenej tieto vnútorné rozmery:

1. dĺžku 9,7 m pre dĺžku vozidla nad 4,5 m,

2. šírku 4,7 m pre šírku vozidla nad 1,8 m,

3. výšku 3,4 m pre výšku vozidla nad 1,6 m alebo výšku 4,6 m pri inštalovanom vozidlovom zdviháku,

4. šírku brány 2,8 m a výšku brány 3 m.

(4) Priestor pracoviska emisnej kontroly podľa odseku 2 písm. a) až c) pre vozidlá kategórie M2, M3, N2, N3, T alebo M1, M2, M3, N1, N2, N3, T musí mať najmenej tieto vnútorné rozmery:

a) dĺžku 13,4 m,

b) šírku 5 m,

c) výšku 4,6 m alebo 5,8 m pri inštalovanom vozidlovom zdviháku,

d) šírku brány 3,2 m a vnútornú výšku brány 4,1 m.

(5) Priestor stacionárneho pracoviska emisnej kontroly podľa odsekov 3 a 4 musí mať podlahu s bezprašným a ľahko udržovateľným povrchom.

(6) Prístupové a vnútorné komunikácie pracoviska emisnej kontroly podľa odseku 2 písm. a) až c) vrátane odstavných plôch a prevádzkových priestorov majú primerane spĺňať podmienky ustanovené osobitným predpisom.13)

(7) Priestor pracoviska emisnej kontroly podľa odseku 2 písm. d) musí

a) byť lokalizovaný mimo obytnej zóny, aby nepriaznivo neovplyvňoval životné prostredie nadmerným zvukom a exhalátmi,

b) mať vyhradenú asfaltovú, betónovú alebo inú spevnenú plochu, vhodný prístrešok a zdroj elektrickej energie.

(8) Pre prístupové a vnútorné komunikácie pracoviska emisnej kontroly podľa odseku 2 písm. d) vrátane odstavných plôch platia požiadavky podľa odseku 6, pričom môžu byť vytvorené len prenosným dopravným značením.

§ 53

Technologické vybavenie pracoviska emisnej kontroly

(1) Pracovisko emisnej kontroly musí byť vybavené

a) kancelárskou, počítačovou a komunikačnou technikou v rozsahu potrebnom na zabezpečenie automatizovaného informačného systému,

b) metodikami, technickou dokumentáciou a pomôckami, ktoré sú potrebné na vykonávanie emisných kontrol,

c) zariadením zabezpečujúcim ochranu priestoru, trezorom alebo uzamykateľnou plechovou skriňou, v ktorej sú uložené tlačivá, kontrolné nálepky a pečiatky pred možnosťou odcudzenia alebo zneužitia neoprávnenou osobou,

d) počítačom alebo počítačmi so sieťovou kartou na pripojenie na sieť, vhodným operačným systémom na spoľahlivú prevádzku automatizovaného informačného systému a tlačiarňou.

(2) Pracovisko emisnej kontroly typu A musí byť vybavené

a) meradlom na meranie otáčok motora,

b) meradlom na meranie teploty oleja v motore,

c) meradlom na meranie uhla zopnutia kontaktov prerušovača a uhla predstihu zapaľovania,

d) meradlom na meranie objemovej koncentrácie oxidu uhoľnatého, nespálených uhľovodíkov, oxidu uhličitého a kyslíka vo výfukových plynoch,

e) zariadením na kontinuálne odsávanie spalín, ak to vyplýva z odborného posudku z hľadiska vetrania podľa § 11 ods. 2 písm. d),

f) potrebným počtom prenosných a stacionárnych detektorov úniku plynu, ak ide o pracovisko emisnej kontroly vykonávajúce emisné kontroly vozidiel so zážihovým motorom s pohonom na skvapalnený ropný plyn alebo zemný plyn, zabezpečujúcich akustickú a optickú signalizáciu výskytu plynu pri dosiahnutí 25 % z dolnej medze výbušnosti plynu podľa podmienok ustanovených osobitným predpisom,14)

g) počítačom alebo počítačmi so sieťovou kartou na pripojenie na sieť, vhodným operačným systémom na spoľahlivú prevádzku automatizovaného informačného systému,

h) monitorovacím záznamovým zariadením.

(3) Pracovisko emisnej kontroly typu B musí byť vybavené

a) meradlom na meranie otáčok motora,

b) meradlom na meranie teploty oleja v motore,

c) meradlom na meranie objemovej koncentrácie oxidu uhoľnatého, nespálených uhľovodíkov, oxidu uhličitého a kyslíka vo výfukových plynoch a s indikáciou hodnoty lambda vybavené zariadením na komunikáciu s OBD a softvérom umožňujúcim automatizovaný postup merania a prenos údajov a nameraných hodnôt do databázy automatizovaného informačného systému,

d) zariadením na kontinuálne odsávanie spalín, ak to vyplýva z odborného posudku z hľadiska vetrania podľa § 11 ods. 2 písm. d),

e) potrebným počtom prenosných a stacionárnych detektorov úniku plynu, ak ide o pracovisko emisnej kontroly vykonávajúce emisné kontroly vozidiel so zážihovým motorom s pohonom na skvapalnený ropný plyn a zemný plyn, zabezpečujúcich akustickú a optickú signalizáciu výskytu plynu pri dosiahnutí 25 % z dolnej medze výbušnosti plynu, podľa podmienok ustanovených osobitným predpisom,14)

f) počítačom alebo počítačmi so sieťovou kartou na pripojenie na sieť, vhodným operačným systémom na spoľahlivú prevádzku automatizovaného informačného systému,

g) monitorovacím záznamovým zariadením.

(4) Pracovisko emisnej kontroly typu C musí byť vybavené

a) meradlom na meranie otáčok motora,

b) meradlom na meranie teploty oleja v motore,

c) meradlom na meranie dymivosti výfukových plynov,

d) meradlom na meranie dymivosti výfukových plynov vybavené zariadením na komunikáciu s OBD a softvérom umožňujúcim automatizovaný postup merania a prenos údajov a nameraných hodnôt do databázy automatizovaného informačného systému,

e) zariadením na kontinuálne odsávanie spalín, ak to vyplýva z odborného posudku z hľadiska vetrania podľa § 12 ods. 3 písm. d),

f) počítačom alebo počítačmi so sieťovou kartou na pripojenie na sieť, vhodným operačným systémom na spoľahlivú prevádzku automatizovaného informačného systému,

g) monitorovacím záznamovým zariadením.

(5) Pracovisko emisnej kontroly typu M možno zriadiť v mobilnom vyhotovení, ktoré umožňuje mobilné pracovisko emisnej kontroly premiestňovať medzi schválenými miestami na prevádzkovanie mobilného pracoviska emisnej kontroly, pričom môže byť prevádzkované vždy len na jednom schválenom mieste. Pracovisko emisnej kontroly typu M musí byť vybavené

a) meradlom na meranie otáčok motora,

b) meradlom na meranie teploty oleja v motore,

c) meradlom na meranie dymivosti výfukových plynov vybavené zariadením na komunikáciu s OBD a softvérom umožňujúcim automatizovaný postup merania a prenos údajov a nameraných hodnôt do databázy automatizovaného informačného systému,

d) počítačom so sieťovou kartou na pripojenie na sieť, vhodným operačným systémom na spoľahlivú prevádzku automatizovaného informačného systému a tlačiarňou,

e) meradlom na meranie uhla zopnutia kontaktov prerušovača a uhla predstihu zapaľovania,

f) meradlom na meranie objemovej koncentrácie oxidu uhoľnatého, nespálených uhľovodíkov, oxidu uhličitého a kyslíka vo výfukových plynoch a s indikáciou hodnoty lambda,

g) meradlom na meranie objemovej koncentrácie oxidu uhoľnatého, nespálených uhľovodíkov, oxidu uhličitého a kyslíka vo výfukových plynoch a s indikáciou hodnoty lambda vybavené zariadením na komunikáciu s OBD a softvérom umožňujúcim automatizovaný postup merania a prenos údajov a nameraných hodnôt do databázy automatizovaného informačného systému,

h) potrebným počtom prenosných detektorov úniku plynu zabezpečujúcich akustickú a optickú signalizáciu výskytu plynu pri dosiahnutí 25 % z dolnej medze výbušnosti plynu podľa osobitného predpisu,14)

i) monitorovacím záznamovým zariadením.

(6) Emisnú kontrolu na technologickom vybavení pracoviska emisnej kontroly možno vykonať, len ak sú splnené požiadavky na prevádzku všetkých súčastí technologického vybavenia určené výrobcom, najmä teplota a vlhkosť. Ak sa má emisná kontrola vykonať na mobilnom pracovisku emisnej kontroly, pri náhlej zmene počasia, najmä v dôsledku dažďa, sneženia alebo mrazu, ktorá by mohla ovplyvniť bezpečnosť vykonávania emisnej kontroly alebo výsledky meraní, sa emisná kontrola nevykoná.

(7) Základné požiadavky a parametre na meradlá a prístroje podľa odsekov 2 až 5 sú uvedené v prílohe č. 7.

(8) Základné požiadavky a parametre na monitorovacie záznamové zariadenia podľa odsekov 2 až 4 sú uvedené v prílohe č. 7a.

§ 54

Spôsob metrologického zabezpečenia meradiel a prístrojov

(1) Meradlá podľa § 53 ods. 2 písm. d), § 53 ods. 3 písm. c) a § 53 ods. 5 písm. f) a g) ako určené meradlá sa metrologicky zabezpečujú overením, subjektom, spôsobom a v lehotách ustanovených osobitným predpisom.15)

(2) Meradlá podľa § 53 ods. 2 písm. a) až c), § 53 ods. 3 písm. a) a b), § 53 ods. 4 písm. a) až d) a § 53 ods. 5 písm. a) až c) a e) sa metrologicky zabezpečujú kalibráciou spôsobilým subjektom, spôsobom podľa metodiky na vykonávanie metrologickej kontroly odporúčaných meradiel a v lehote podľa § 55.

(3) Spôsobilým subjektom na kalibráciu sa na účely tejto vyhlášky rozumie fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá

a) nie je oprávnenou osobou emisnej kontroly,

b) má na kalibráciu meradiel vypracované písomné postupy,

c) má na vykonávanie kalibrácie tieto kalibračné zariadenia

1. generátor impulzov a čítač frekvencie,

2. generátor impulzov alebo simulátor predstihu zážihu a uhla zopnutia kontaktov,

3. kalibračné filtre,

4. simulátor teploty,

5. teplomer.

(4) O vykonaní kalibrácie spôsobilý subjekt podľa odseku 3 vydá certifikát o kalibrácii, ktorý obsahuje

a) názov a adresu spôsobilého subjektu, ktorý kalibráciu vykonal,

b) poradové číslo certifikátu,

c) druh meradla v členení podľa odseku 2,

d) názov výrobcu meradla,

e) typ a výrobné číslo meradla, ak sú tieto údaje na meradle vyznačené,

f) dátum kalibrácie,

g) dátum vydania certifikátu o kalibrácii,

h) označenie použitého kalibračného spôsobu,

i) identifikáciu použitého kalibračného zaradenia a identifikáciu potvrdenia o jeho metrologickej nadväznosti,

j) výsledok kalibrácie s výsledkom spĺňa alebo nespĺňa požiadavky stanovené na kalibráciu meradla,

k) rok a mesiac platnosti kalibrácie,

l) meno, priezvisko a podpis fyzickej osoby, ktorá kalibráciu vykonala.

(5) Prístroje podľa § 53 ods. 2 písm. f), § 53 ods. 3 písm. e) a § 53 ods. 5 písm. h) sa metrologicky zabezpečujú kontrolou výrobcom alebo predajcom prístroja, spôsobom určeným výrobcom prístroja v jednoročných lehotách. O vykonaní metrologickej kontroly prístroja a jej výsledkoch vydá ten, kto ju vykonal, písomné potvrdenie s dátumom, menom, priezviskom, podpisom a odtlačkom pečiatky.

§ 54a

Overovanie vhodnosti monitorovacieho záznamového zariadenia

(1) Vhodnosť monitorovacieho záznamového zariadenia na jeho použitie pri vykonávaní emisných kontrol motorových vozidiel sa overuje na základe písomnej žiadosti fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorá obsahuje

a) identifikačné údaje o žiadateľovi, a to

1. ak ide o fyzickú osobu, meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu alebo u cudzinca prechodného pobytu; ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, meno a priezvisko, dátum narodenia, obchodné meno, identifikačné číslo a miesto podnikania,

2. ak ide o právnickú osobu, názov a adresu alebo obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo (IČO), meno a priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú jej štatutárnym orgánom,

b) podrobnú zostavu komponentov overovaného monitorovacieho záznamového zariadenia.

(2) Prílohou k žiadosti je technická dokumentácia monitorovacieho záznamového zariadenia.

(3) O výsledku overenia vhodnosti sa vypracuje správa o overení vhodnosti monitorovacieho záznamového zariadenia, ktorá obsahuje

a) názov a identifikačné údaje poverenej technickej služby emisnej kontroly motorových vozidiel,

b) identifikačné údaje o žiadateľovi,

c) poradové číslo správy,

d) podrobnú zostavu komponentov tvoriacich overovanú zostavu monitorovacieho záznamového zariadenia,

e) typ softvérovej verzie, ak je ním monitorovacie záznamové zariadenie vybavené,

f) stručný popis postupu overovania vhodnosti monitorovacieho záznamového zariadenia,

g) záver o vhodnosti alebo nevhodnosti použitia overovanej zostavy monitorovacieho záznamového zariadenia pri vykonávaní emisných kontrol motorových vozidiel,

h) meno, priezvisko a podpis zamestnanca, ktorý overenie vhodnosti vykonal, a meno, priezvisko a podpis štatutárneho orgánu poverenej technickej služby emisnej kontroly motorových vozidiel a odtlačok pečiatky.

(4) Prílohou správy o overení vhodnosti monitorovacieho záznamového zariadenia je aj dokumentácia o overení, ktorou sa zistený stav preukázal.

§ 55

Lehota kalibrácie meradiel a prístrojov

Lehota kalibrácie meradiel a prístrojov používaných pri emisných kontrolách vozidiel podľa § 53 ods. 2 písm. a) až c), § 53 ods. 3 písm. a) a b), § 53 ods. 4 písm. a) až d) a § 53 ods. 5 písm. a) až c) a e) je jeden rok.

§ 56

Postup pri vedení evidencie dokladov žiadateľov z iného členského štátu, lehoty a spôsob ich nahlasovania

(1) O dokladoch žiadateľov z iných členských štátov sa vedie osobitná evidencia v rozsahu uznania

a) dokladu o finančnej spoľahlivosti na zriadenie pracoviska emisnej kontroly,

b) výpisu z obchodného registra alebo zo živnostenského registra, ak je žiadateľ podnikateľom,

c) výpisu z registra trestov alebo iného obdobného dokladu,

d) čestného vyhlásenia žiadateľa, že na jeho majetok nebol vyhlásený konkurz ani nútené vyrovnanie, ak je žiadateľ podnikateľom,

e) zmluvy o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom činnosti.

(2) Údaje sa zasielajú ministerstvu od 15. februára 2007 a následne každý druhý rok najneskôr do 15. februára v písomnej a elektronickej podobe.

Podrobnosti o informačnom systéme emisných kontrol a rozsahu evidovaných údajov, spôsob a postup vedenia evidencie o prijatých a vydaných tlačivách a kontrolných nálepkách, prijatých a pridelených pečiatkach, spôsob a lehoty ich inventarizácie, postup a lehoty ich odovzdania na skartáciu a postup v prípade ich zničenia, poškodenia, straty alebo odcudzenia (k § 58 ods. 3 zákona)

§ 57

Podrobnosti o informačnom systéme emisných kontrol a rozsahu evidovaných údajov

(1) Údaje o výsledkoch emisných kontrol motorových vozidiel, vyhodnotení ich technického stavu a záveroch o ich spôsobilosti alebo nespôsobilosti na premávku na pozemných komunikáciách a evidencia príjmu a výdaja tlačív, kontrolných nálepiek a pečiatok používaných pri emisných kontrolách sa vedú v automatizovanom informačnom systéme.

(2) Automatizovaný informačný systém pozostáva z evidencie údajov o výsledkoch emisných kontrol motorových vozidiel, vyhodnotení ich technického stavu a zo záverov o ich spôsobilosti alebo nespôsobilosti na premávku na pozemných komunikáciách a o výdaji tlačív, kontrolných nálepiek vedenej v elektronickej podobe v databáze vykonaných emisných kontrol motorových vozidiel.

(3) Evidencia údajov je vedená v databáze vykonaných emisných kontrol motorových vozidiel najmenej v rozsahu týchto evidovaných údajov:

a) poradové číslo,

b) séria a evidenčné číslo Protokolu o emisnej kontrole motorového vozidla,

c) druh emisnej kontroly,

d) značka vozidla,

e) obchodný názov vozidla,

f) druh vozidla/kategória,

g) evidenčné číslo vozidla,

h) dátum prvej evidencie vozidla/rok výroby,

i) dátum prvej evidencie vozidla v Slovenskej republike,

j) dátum vykonania emisnej kontroly,

k) typ vozidla/variant/verzia,

l) výrobné číslo karosérie (nadstavby),

m) VIN,

n) identifikačné číslo motora (typ),

o) druh paliva/zdroj energie,

p) emisný systém,

q) hodnotenie emisnej kontroly (spôsobilé, nespôsobilé),

r) lehota platnosti emisnej kontroly,

s) séria a evidenčné číslo prideleného osvedčenia o emisnej kontrole a kontrolnej nálepky,

t) séria a evidenčné číslo Protokolu o emisnej kontrole vozidla z predchádzajúcej emisnej kontroly, ak ide o administratívnu emisnú kontrolu,

u) kód a priezvisko technika emisnej kontroly,

v) kód a priezvisko schvaľujúceho technika emisnej kontroly,

w) ďalšie záznamy pracoviska emisnej kontroly.

(4) Automatizovaným informačným systémom sa rozumie jednotný informačný systém vedený výlučne v elektronickej podobe s vlastnosťami softvéru, ktorý používa výhradne štandardy a otvorené formáty na princípe KLIENT-Server.

(5) Rozsah evidovaných údajov v automatizovanom informačnom systéme je uvedený v prílohe č. 8.

§ 58

Spôsob a postup vedenia evidencie o prijatých a vydaných tlačivách a kontrolných nálepkách a o prijatých a pridelených pečiatkach

(1) Evidencia prijatých tlačív a kontrolných nálepiek sa vedie v Knihe príjmu tlačív a kontrolných nálepiek, ktorá pozostáva z dodacích listov vydaných poverenou technickou službou emisnej kontroly motorových vozidiel a je vedená minimálne v rozsahu evidovaných údajov

a) dátum príjmu tlačív s uvedením ich názvu, kontrolných nálepiek a číslo príjmového dokladu,

b) počet prijatých tlačív a kontrolných nálepiek s uvedením ich sérií a evidenčných čísiel,

c) meno, priezvisko a podpis štatutárneho orgánu oprávnenej osoby emisnej kontroly alebo ním písomne splnomocnenej osoby na príjem tlačív a kontrolných nálepiek, identifikačné číslo a sídlo pracoviska emisnej kontroly.

(2) Výdaj tlačív a kontrolných nálepiek s uvedením ich sérií a evidenčných čísiel je vedený a archivovaný v elektronickej podobe.

(3) Ak sa tlačivo alebo kontrolná nálepka manipuláciou poškodí alebo zničí, oprávnená osoba určená štatutárnym orgánom oprávnenej osoby emisnej kontroly do informačného systému podľa § 57 ods. 1 vyhotoví záznam, kde uvedie dátum a dôvod poškodenia alebo zničenia. Poškodené alebo zničené tlačivá a kontrolné nálepky uschová.

(4) Evidencia prijatých a vydaných pečiatok sa vedie v Knihe príjmu a výdaja pečiatok, ktorá obsahuje

a) dátum príjmu pečiatok a číslo príjmového dokladu,

b) počet prijatých pečiatok s uvedením ich identifikačných čísiel a poradových čísiel,

c) meno, priezvisko a podpis štatutárneho orgánu oprávnenej osoby emisnej kontroly alebo ním písomne splnomocnenej osoby na príjem pečiatok, identifikačné číslo a sídlo pracoviska emisnej kontroly,

d) dátum výdaja pečiatok pridelených technikom emisnej kontroly s uvedením ich identifikačných čísiel a poradových čísiel; podpisy technikov emisnej kontroly o prevzatí pridelených pečiatok,

e) meno, priezvisko a podpis oprávnenej osoby určenej štatutárnym orgánom oprávnenej osoby emisnej kontroly na výdaj pečiatok pridelených technikom emisnej kontroly.

(5) Evidenciu tlačív, kontrolných nálepiek a pečiatok vedie oprávnená osoba emisnej kontroly v automatizovanom informačnom systéme v rozsahu podľa odsekov 1 a 4.

(6) Kniha príjmu tlačív a kontrolných nálepiek a Kniha príjmu a výdaja pečiatok sa archivuje po dobu piatich rokov. Údaje o evidencii prijatých a vydaných tlačív, kontrolných nálepiek a pečiatok vedené podľa odseku 5 sa archivujú v elektronickej podobe. Tlačivo protokolu o vykonanej emisnej kontrole sa archivuje po dobu platnosti emisnej kontroly.

(7) Oprávnená osoba emisnej kontroly, ktorej oprávnenie na vykonávanie emisných kontrol bolo zrušené alebo zaniklo, odovzdá Knihu príjmu tlačív a kontrolných nálepiek, Knihu príjmu a výdaja pečiatok, databázu vykonaných emisných kontrol motorových vozidiel, pečiatky technikov emisnej kontroly, nespotrebované tlačivá a kontrolné nálepky, inventúru ku dňu ukončenia činnosti a poškodené tlačivá a kontrolné nálepky spolu so zápisom o poškodení alebo zničení poverenej technickej službe emisnej kontroly motorových vozidiel na archiváciu najneskôr do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o zrušení oprávnenia na vykonávanie emisných kontrol alebo zániku oprávnenia na vykonávanie emisných kontrol.

§ 59

Spôsob a lehoty inventarizácie tlačív, kontrolných nálepiek a pečiatok, postup a lehoty ich odovzdania na skartáciu a postup v prípade ich zničenia, poškodenia, straty alebo odcudzenia

(1) Inventarizácia skladových zásob tlačív, kontrolných nálepiek a pečiatok sa vykonáva u oprávnenej osoby emisnej kontroly vždy k 31. decembru za príslušný kalendárny rok, a to porovnaním fyzického stavu so stavom vedeným v Knihe príjmu tlačív a kontrolných nálepiek a v Knihe príjmu a výdaja pečiatok a denného výdaja tlačív a kontrolných nálepiek.

(2) Inventarizáciu vykonáva štatutárny orgán oprávnenej osoby emisnej kontroly alebo ním určený technik emisnej kontroly. O výsledku inventarizácie štatutárny orgán oprávnenej osoby emisnej kontroly alebo ním určený technik emisnej kontroly spracuje zápis, ktorý opatrí svojím podpisom.

(3) Ak sa pri inventarizácii zistí, že v skladových zásobách sa nachádzajú poškodené, zničené alebo nepoužiteľné tlačivá, kontrolné nálepky alebo pečiatky, osoba vykonávajúca inventarizáciu spracuje zápis o ich poškodení, zničení alebo nepoužiteľnosti, ktorý obsahuje

a) názov tlačiva alebo kontrolnej nálepky, alebo pečiatky,

b) sériu a evidenčné číslo tlačiva, ak je uvedené, alebo sériu a evidenčné číslo kontrolnej nálepky alebo identifikačné číslo a poradové číslo pečiatky,

c) zdôvodnenie poškodenia, zničenia alebo nepoužiteľnosti,

d) počet kusov,

e) dátum a podpis fyzickej osoby, ktorá inventarizáciu vykonala.

(4) Poškodené alebo zničené tlačivá, kontrolné nálepky a pečiatky spolu so zápisom o poškodení alebo zničení odovzdá alebo zašle štatutárny orgán oprávnenej osoby emisnej kontroly do 15. februára nasledujúceho kalendárneho roka poverenej technickej službe emisnej kontroly motorových vozidiel na skartáciu.

(5) Ak sa pri inventarizácii zistí, že došlo k strate alebo odcudzeniu tlačív, kontrolných nálepiek alebo pečiatok, osoba, ktorá inventarizáciu vykonala, spracuje zápis o strate alebo odcudzení, ktorý obsahuje náležitosti podľa odseku 3 písm. a), b), d) a e). Zápis odovzdá štatutárnemu orgánu oprávnenej osoby emisnej kontroly, ktorý zabezpečí bezodkladné oznámenie straty alebo odcudzenia tlačív, kontrolných nálepiek alebo pečiatok príslušnému útvaru Policajného zboru.

Spôsob a rozsah vykonávania základného školenia a zdokonaľovacieho školenia, vedenia informačného systému o školeniach, vydávaní a náležitostiach potvrdení o absolvovaní základného školenia a zdokonaľovacieho školenia (k § 63 ods. 4 zákona)

§ 60

Základné školenie a zdokonaľovacie školenie

(1) Žiadosť sa podáva

a) na základné školenie na získanie osvedčenia technika emisnej kontroly,

b) na zdokonaľovacie školenie na získanie osvedčenia technika emisnej kontroly na vykonávanie emisnej kontroly na vozidlách

1. so zážihovým motorom s nezdokonaleným emisným systémom s pohonom na skvapalnený ropný plyn alebo zemný plyn, ak má technik emisnej kontroly platné osvedčenie na vykonávanie emisnej kontroly na vozidlách so zážihovým motorom s nezdokonaleným emisným systémom a palivom benzín,

2. so zážihovým motorom so zdokonaleným emisným systémom s pohonom na skvapalnený ropný plyn alebo zemný plyn, ak má technik emisnej kontroly platné osvedčenie na vykonávanie emisnej kontroly na vozidlách so zážihovým motorom so zdokonaleným emisným systémom a palivom benzín,

3. so zážihovým motorom so zdokonaleným emisným systémom, ktoré sú vybavené palubným diagnostickým systémom OBD, ak má technik emisnej kontroly platné osvedčenie na vykonávanie emisnej kontroly na vozidlách so zážihovým motorom so zdokonaleným emisným systémom to neplatí, ak technik emisnej kontroly získal tento rozsah osvedčenia pri základnom školení,

4. so vznetovým motorom, ktoré sú vybavené palubným diagnostickým systémom OBD, ak má technik emisnej kontroly platné osvedčenie na vykonávanie emisnej kontroly na vozidlách so vznetovým motorom to neplatí, ak technik emisnej kontroly získal tento rozsah osvedčenia pri základnom školení,

(2) Písomná žiadosť obsahuje

a) identifikačné údaje o fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá má platné povolenie na zriadenie pracoviska emisnej kontroly, alebo o oprávnenej osobe emisnej kontroly, a to

1. ak ide o fyzickú osobu, meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu a podpis,

2. ak ide o právnickú osobu, názov a adresu alebo obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo (IČO), meno a priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú jej štatutárnym orgánom, podpis osoby alebo osôb štatutárneho orgánu a odtlačok pečiatky,

b) meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu fyzickej osoby, ktorá sa má zúčastniť základného alebo zdokonaľovacieho školenia,

c) druh emisného systému a paliva, na ktorých sa budú emisné kontroly vykonávať.

(3) Prílohou k žiadosti je

a) kópia povolenia na zriadenie pracoviska emisnej kontroly alebo kópia oprávnenia na vykonávanie emisných kontrol podľa § 57 ods. 6 zákona vydaná príslušným okresným úradom,

b) kópia dokladu o vzdelaní osoby, ktorá má získať osvedčenie technika emisnej kontroly,

c) kópia platného osvedčenia technika emisnej kontroly na vykonávanie emisnej kontroly, ak ide o žiadosť podľa odseku 1 písm. b).

(4) Základné školenie podľa odseku 1 písm. a) sa vykonáva v rozsahu 40 hodín teoretickej výučby, 25 hodín praktického výcviku a 8 hodín odborných konzultácií a pri zážihovom motore s nezdokonaleným emisným systémom v rozsahu 25 hodín teoretickej výučby, 25 hodín praktického výcviku a 8 hodín odborných konzultácií so zameraním na

a) právne predpisy upravujúce systém zriaďovania siete pracovísk emisnej kontroly,

b) právne predpisy upravujúce vykonávanie emisných kontrol pravidelných,

c) metodiky a metódy používané pri vykonávaní emisných kontrol pravidelných,

d) vplyv zmien technického stavu vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek na emisie, životné prostredie a ekonomiku prevádzky,

e) technologické vybavenie pracoviska emisnej kontroly, funkciu prístrojov, meradiel a zariadení používaných pri vykonávaní emisných kontrol,

f) praktické vykonávanie emisných kontrol pravidelných, vyhodnocovanie a vyznačovanie výsledku hodnotenia emisných kontrol pravidelných do príslušných dokladov,

g) automatizovaný informačný systém vedený poverenou technickou službou emisnej kontroly motorových vozidiel,

h) automatizovaný informačný systém vedený oprávnenou osobou emisnej kontroly,

i) organizáciu metrologického zabezpečenia meradiel a prístrojov používaných pri vykonávaní emisných kontrol pravidelných,

j) systém palubnej diagnostiky vozidla OBD pri vozidle so zážihovým motorom a so zdokonaleným emisným systémom a pri vozidle so vznetovým motorom.

(5) Zdokonaľovacie školenie podľa odseku 1 písm. b) sa vykonáva v rozsahu 9 hodín teoretickej výučby, 2 hodín praktického výcviku a 1 hodiny odborných konzultácií so zameraním podľa odseku 4 písm. a), c), f), h), i) a j).

(6) Potvrdenie o absolvovaní základného školenia podľa § 63 ods. 2 zákona a potvrdenie o absolvovaní zdokonaľovacieho školenia sa vydáva v písomnej podobe a obsahuje

a) identifikačné údaje podľa odseku 2 písm. a),

b) meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu fyzickej osoby, ktorá sa zúčastnila základného školenia alebo zdokonaľovacieho školenia,

c) druh emisnej kontroly, emisný systém a palivo, ktorého sa základné školenie alebo zdokonaľovacie školenie týkalo,

d) dátum začatia a dátum ukončenia základného školenia alebo zdokonaľovacieho školenia,

e) dátum vydania, meno, priezvisko, podpis a odtlačok pečiatky štatutárneho orgánu poverenej technickej služby emisnej kontroly motorových vozidiel.

(7) Poverená technická služba emisnej kontroly motorových vozidiel vedie a spravuje údaje o základnom školení, zdokonaľovacom školení a vydaných potvrdeniach o absolvovaní základného školenia a potvrdeniach o absolvovaní zdokonaľovacieho školenia v automatizovanom informačnom systéme v rozsahu podľa § 13 ods. 4.

Spôsob a rozsah vykonávania doškoľovacieho kurzu, vedenia informačného systému o doškoľovacom kurze, vydávaní a náležitostiach potvrdení o absolvovaní doškoľovacieho kurzu (k § 64 ods. 5 zákona)

§ 61

Doškoľovací kurz

(1) Písomná žiadosť obsahuje

a) identifikačné údaje o oprávnenej osobe emisnej kontroly, a to

1. ak ide o fyzickú osobu, meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu, sídlo pracoviska emisnej kontroly a podpis,

2. ak ide o právnickú osobu, názov a adresu alebo obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo organizácie (IČO), sídlo pracoviska emisnej kontroly, meno a priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú jej štatutárnym orgánom, podpis štatutárneho orgánu a odtlačok pečiatky,

b) meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu technika emisnej kontroly, ktorý sa má zúčastniť doškoľovacieho kurzu,

c) emisný systém a palivo, na ktorých sa budú emisné kontroly vykonávať.

(2) Prílohou k žiadosti je

a) kopia oprávnenia na vykonávanie emisných kontrol vydaného príslušným okresným úradom,

b) kópia osvedčenia technika emisnej kontroly,

c) kópia rozhodnutia podľa § 64 ods. 2 zákona, ak príslušný okresný úrad nariadil doškoľovací kurz.

(3) Doškoľovací kurz na predĺženie platnosti osvedčenia technika emisnej kontroly je v rozsahu 7 hodín teoretickej výučby a 1 hodiny odborných konzultácií

a) so zameraním, ako je uvedené v § 60 ods. 4, ak ide o technika emisnej kontroly oprávneného vykonávať emisné kontroly na vozidlách so zážihovým motorom s nezdokonaleným emisným systémom a palivom benzín alebo emisné kontroly na vozidlách so zážihovým motorom so zdokonaleným emisným systémom a palivom benzín, alebo emisné kontroly na vozidlách so vznetovým motorom,

b) so zameraním, ako je uvedené v § 60 ods. 4 a 5, ak ide o technika emisnej kontroly oprávneného vykonávať emisné kontroly na vozidlách so zážihovým motorom s nezdokonaleným emisným systémom a s pohonom na skvapalnený ropný plyn alebo zemný plyn alebo emisné kontroly na vozidlách so zážihovým motorom so zdokonaleným emisným systémom a s pohonom na skvapalnený ropný plyn alebo zemný plyn, alebo emisné kontroly na vozidlách so zážihovým motorom so zdokonaleným emisným systémom, ktoré sú vybavené palubným diagnostickým systémom OBD, alebo emisné kontroly na vozidlách so vznetovým motorom, ktoré sú vybavené palubným diagnostickým systémom OBD.

(4) Potvrdenie o absolvovaní doškoľovacieho kurzu sa vydáva v písomnej podobe a obsahuje

a) identifikačné údaje podľa odseku 1 písm. a),

b) meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu technika emisnej kontroly, ktorý sa zúčastnil doškoľovacieho kurzu,

c) druh emisnej kontroly, emisný systém a palivo, ktorých sa doškoľovací kurz týkal,

d) dátum začatia a dátum ukončenia doškoľovacieho kurzu,

e) dátum vydania, meno, priezvisko, podpis a odtlačok pečiatky štatutárneho orgánu poverenej technickej služby emisnej kontroly motorových vozidiel.

(5) Poverená technická služba emisnej kontroly motorových vozidiel vedie a spravuje údaje o doškoľovacom kurze a vydaných potvrdeniach o absolvovaní doškoľovacieho kurzu v automatizovanom informačnom systéme v rozsahu podľa § 13 ods. 4.

Vykonávanie skúšok z odbornej spôsobilosti, ich obsah a rozsah, spôsob hodnotenia a zapisovania (k § 65 ods. 6 zákona)

§ 62

Vykonávanie skúšok z odbornej spôsobilosti

(1) Písomnú žiadosť na skúšku z odbornej spôsobilosti na získanie osvedčenia technika emisnej kontroly alebo na skúšku z odbornej spôsobilosti na predĺženie platnosti osvedčenia technika emisnej kontroly predkladá ministerstvu fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má platné povolenie na zriadenie pracoviska emisnej kontroly, alebo oprávnená osoba emisnej kontroly, a to prostredníctvom poverenej technickej služby emisnej kontroly motorových vozidiel.

(2) Písomná žiadosť obsahuje náležitosti uvedené v § 61 ods. 1 a prílohou k žiadosti je kópia potvrdenia o absolvovaní základného školenia, zdokonaľovacieho školenia alebo doškoľovacieho kurzu.

(3) Skúška z odbornej spôsobilosti sa skladá z písomnej časti a praktickej časti a môže byť vykonaná v akomkoľvek poradí.

(4) Písomná časť skúšky pozostáva z príslušného písomného testu a kontrolných príkladov. Písomný test obsahuje otázky z

a) právnych predpisov upravujúcich systém zriaďovania siete pracovísk emisných kontrol,

b) právnych predpisov upravujúcich vykonávanie emisných kontrol pravidelných,

c) metodík a metód používaných pri vykonávaní emisných kontrol pravidelných,

d) vplyvu zmien technického stavu vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek na emisie, životné prostredie a ekonomiku prevádzky,

e) technologického vybavenia pracoviska emisnej kontroly, funkcie prístrojov, meradiel a zariadení používaných pri vykonávaní emisných kontrol,

f) vyhodnocovania a vyznačovania výsledku hodnotenia emisných kontrol do príslušných dokladov,

g) automatizovaného informačného systému vedeného poverenou technickou službou emisnej kontroly motorových vozidiel,

h) automatizovaného informačného systému vedeného oprávnenou osobou emisnej kontroly,

i) organizácie metrologického zabezpečenia meradiel a prístrojov používaných pri vykonávaní emisných kontrol.

(5) Písomný test pozostáva

a) zo základnej sady testov, ktorú tvoria

1. testy typu N súvisiace s vykonávaním emisných kontrol motorových vozidiel so zážihovým motorom s nezdokonaleným emisným systémom obsahujúce 15 všeobecne zameraných otázok, 13 odborne zameraných otázok a 2 kontrolné príklady zamerané na správne stanovenie hodnôt kontrolných parametrov,

2. testy typu Z súvisiace s vykonávaním emisných kontrol motorových vozidiel so zážihovým motorom so zdokonaleným emisným systémom obsahujúce 15 všeobecne zameraných otázok, 13 odborne zameraných otázok a 2 kontrolné príklady zamerané na správne stanovenie hodnôt kontrolných parametrov,

3. testy typu ZZ súvisiace s vykonávaním emisných kontrol motorových vozidiel so zážihovým motorom so zdokonaleným emisným systémom obsahujúce 15 všeobecne zameraných otázok, 22 odborne zameraných otázok a 3 kontrolné príklady zamerané na správne zistenie hodnôt kontrolných parametrov,

4. testy typu D súvisiace s vykonávaním emisných kontrol motorových vozidiel so vznetovým motorom obsahujúce 15 všeobecne zameraných otázok, 13 odborne zameraných otázok a 2 kontrolné príklady zamerané na správne stanovenie hodnôt kontrolných parametrov,

5. testy typu DZ súvisiace s vykonávaním emisných kontrol motorových vozidiel so vznetovým motorom obsahujúce 15 všeobecne zameraných otázok, 22 odborne zameraných otázok a 3 kontrolné príklady zamerané na správne zistenie hodnôt kontrolných parametrov,

b) z nadstavbovej sady testov, ktorú tvoria

1. testy typu PN súvisiace s vykonávaním emisných kontrol motorových vozidiel so zážihovým motorom s nezdokonaleným emisným systémom a s pohonom na skvapalnený ropný plyn alebo zemný plyn obsahujúce 15 všeobecne zameraných otázok, 13 odborne zameraných otázok a 2 kontrolné príklady zamerané na správne stanovenie hodnôt kontrolných parametrov,

2. testy typu PZ súvisiace s vykonávaním emisných kontrol motorových vozidiel so zážihovým motorom so zdokonaleným emisným systémom a s pohonom na skvapalnený ropný plyn alebo zemný plyn obsahujúce 15 všeobecne zameraných otázok, 13 odborne zameraných otázok a 2 kontrolné príklady zamerané na správne stanovenie hodnôt kontrolných parametrov,

3. testy typu ZOBD súvisiace s vykonávaním emisných kontrol motorových vozidiel so zážihovým motorom so zdokonaleným emisným systémom, ktoré sú vybavené palubným diagnostickým systémom OBD, obsahujúce 15 všeobecne zameraných otázok, 13 odborne zameraných otázok a 2 kontrolné príklady zamerané na správne stanovenie hodnôt kontrolných parametrov,

4. testy typu DOBD súvisiace s vykonávaním emisných kontrol motorových vozidiel so vznetovým motorom, ktoré sú vybavené palubným diagnostickým systémom OBD, obsahujúce 15 všeobecne zameraných otázok, 13 odborne zameraných otázok a 2 kontrolné príklady zamerané na správne stanovenie hodnôt kontrolných parametrov.

5. testy typu PZZ súvisiace s vykonávaním emisných kontrol motorových vozidiel so zážihovým motorom so zdokonaleným emisným systémom, ktoré sú vybavené palubným diagnostickým systémom OBD a s pohonom na zemný plyn alebo skvapalnený ropný plyn obsahujúce 15 všeobecne zameraných otázok, 22 odborne zameraných otázok a 3 kontrolné príklady zamerané na správne zistenie hodnôt kontrolných parametrov.

(6) Písomná časť skúšky trvá 45 minút okrem písomnej časti skúšky podľa odseku 5 písm. a) bodov 3 a 5, ktorá trvá 60 minút.

(7) Praktická časť skúšky je zameraná na overenie teoretických a praktických vedomostí a zručností pri vykonávaní emisných kontrol motorových vozidiel zameraných na správnosť vykonávania, vyhodnocovania a vyznačovania výsledkov hodnotenia emisných kontrol a pozostáva z vykonania emisnej kontroly pravidelnej v celom rozsahu kontrolných úkonov.

(8) Výsledok písomnej časti skúšky hodnotí skúšobná komisia stupňom

a) „vyhovel“, ak osoba, ktorá má získať osvedčenie technika emisnej kontroly, alebo technik emisnej kontroly dosiahol úspešnosť 90 % a viac,

b) „nevyhovel“, ak osoba, ktorá má získať osvedčenie technika emisnej kontroly, alebo technik emisnej kontroly dosiahol úspešnosť menej ako 90 %.

(9) Výsledok praktickej časti skúšky podľa odseku 7 hodnotí skúšobná komisia stupňom „vyhovel“ alebo „nevyhovel“ hlasovaním.

(10) Výsledok skúšky sa hodnotí stupňom „vyhovel“, ak obe časti skúšky podľa odsekov 8 a 9 boli hodnotené stupňom „vyhovel“; v opačnom prípade sa hodnotí stupňom „nevyhovel“.

(11) Stupňom „nevyhovel“ sa hodnotí výsledok skúšky, ak bola osoba, ktorá má získať osvedčenie technika emisnej kontroly, alebo technik emisnej kontroly z ďalšej časti skúšok vylúčený, pretože počas niektorej časti skúšky používal pomôcky bez predchádzajúceho súhlasu skúšobnej komisie.

§ 63

Vedenie evidencie skúšok, spôsob vymenovania a odvolania členov skúšobnej komisie a ich počty

(1) O výsledku skúšky podľa § 62 ods. 3 spracuje člen skúšobnej komisie poverený predsedom skúšobnej komisie zápisnicu o skúške z odbornej spôsobilosti, ktorá obsahuje

a) číslo zápisnice,

b) meno a priezvisko osoby, ktorá má získať osvedčenie technika emisnej kontroly, alebo technika emisnej kontroly,

c) dátum a miesto narodenia,

d) dátum vykonania skúšky z odbornej spôsobilosti na udelenie osvedčenia technika emisnej kontroly alebo dátum vykonania skúšky z odbornej spôsobilosti na predĺženie platnosti osvedčenia technika emisnej kontroly,

e) výsledok hodnotenia skúšky z odbornej spôsobilosti podľa § 62 ods. 10,

f) rozsah odbornej spôsobilosti na vykonávanie emisnej kontroly pravidelnej podľa emisného systému a druhu paliva,

g) meno, priezvisko a podpis predsedu skúšobnej komisie a mená, priezviská a podpisy členov skúšobnej komisie,

h) miesto a dátum spracovania zápisnice o skúške z odbornej spôsobilosti a odtlačok pečiatky predsedu skúšobnej komisie, ktorý je zároveň skúšobným komisárom, alebo odtlačok pečiatky člena skúšobnej komisie, ktorý je zároveň skúšobným komisárom,

i) poznámku; zapisuje sa dôvod vylúčenia zo skúšky podľa § 62 ods. 11 alebo iné skutočnosti zistené skúšobnou komisiou.

(2) Zápisnicu o skúške z odbornej spôsobilosti zasiela poverená technická služba emisnej kontroly motorových vozidiel fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá má platné povolenie na zriadenie pracoviska emisnej kontroly, alebo oprávnenej osobe emisnej kontroly.

(3) Evidenciu skúšok z odbornej spôsobilosti vedie poverená technická služba emisnej kontroly motorových vozidiel v protokole o skúškach, ktorý obsahuje

a) poradové číslo,

b) meno, priezvisko a dátum narodenia osoby, ktorá má získať osvedčenie technika emisnej kontroly, alebo technika emisnej kontroly, ktorý vykonal skúšku z odbornej spôsobilosti,

c) dátum vykonania skúšky z odbornej spôsobilosti na udelenie osvedčenia technika emisnej kontroly alebo dátum vykonania skúšky z odbornej spôsobilosti na predĺženie platnosti osvedčenia technika emisnej kontroly,

d) výsledok hodnotenia skúšky z odbornej spôsobilosti podľa § 62 ods. 10,

e) podpis a odtlačok pečiatky predsedu skúšobnej komisie, ktorý je zároveň skúšobným komisárom, a podpisy členov skúšobnej komisie.

(4) Skúšobná komisia sa skladá z

a) predsedu skúšobnej komisie, ktorý je zároveň skúšobným komisárom; je ním zamestnanec ministerstva,

b) najmenej troch členov skúšobnej komisie, ktorými môžu byť zamestnanci ministerstva, zamestnanci poverenej technickej služby emisnej kontroly motorových vozidiel alebo nezávislí odborníci z praxe.

(5) Výsledok skúšky z odbornej spôsobilosti na udelenie osvedčenia technika emisnej kontroly alebo skúšky z odbornej spôsobilosti na predĺženie platnosti osvedčenia technika emisnej kontroly hodnotí skúšobná komisia na neverejnom zasadnutí, na ktorom môžu byť prítomní iba jej členovia.

(6) Rozhodnutie skúšobnej komisie sa prijíma hlasovaním, v prípade rovnosti hlasov rozhodne hlas predsedu skúšobnej komisie.

§ 64

Emisné limity motorových vozidiel v prevádzke (k § 66 ods. 1 zákona)

(1) Objemová koncentrácia oxidu uhoľnatého a nespálených uhľovodíkov pri voľnobežných otáčkach nezaťaženého zážihového motora vozidla s nezdokonaleným emisným systémom nemôže prekročiť emisné limity určené výrobcom. Ak výrobca emisné limity neurčil, ustanovené emisné limity sú

a) najviac 6,0 % oxidu uhoľnatého a 2 000 ppm nespálených uhľovodíkov, ak ide o zážihový motor vozidla, ktoré bolo prvýkrát prihlásené do evidencie do 31. decembra 1972,

b) najviac 4,5 % oxidu uhoľnatého a 1 200 ppm nespálených uhľovodíkov, ak ide o zážihový motor vozidla, ktoré bolo prvýkrát prihlásené do evidencie do 31. decembra 1985,

c) najviac 3,5 % oxidu uhoľnatého a 800 ppm nespálených uhľovodíkov, ak ide o zážihový motor vozidla, ktoré bolo prvýkrát prihlásené do evidencie od 1. januára 1986.

(2) Objemová koncentrácia oxidu uhoľnatého, nespálených uhľovodíkov a hodnota lambda pri otáčkach nezaťaženého zážihového motora vozidla so zdokonaleným emisným systémom nemôžu prekročiť hodnoty určené výrobcom vozidla. Ak výrobca emisné limity neurčil, ustanovené emisné limity sú

a) najvyššia koncentrácia oxidu uhoľnatého pri voľnobežných otáčkach nemôže prekročiť hodnotu 0,5 % oxidu uhoľnatého a pre vozidlá prvýkrát prihlásené do evidencie od 1. júla 2002 hodnotu 0,3 %; najvyššia koncentrácia nespálených uhľovodíkov nemôže prekročiť hodnotu 100 ppm,

b) najvyššia koncentrácia oxidu uhoľnatého pri zvýšených otáčkach v rozsahu 2 500 min-1 až 3 000 min-1 nemôže prekročiť hodnotu 0,3 % a pre vozidlá prvýkrát prihlásené do evidencie od 1. júla 2002 hodnotu 0,2 %; hodnota lambda nemôže prekročiť hodnoty určené výrobcom vozidla alebo musí byť v rozsahu 1 ± 0,03.

(3) Objemová koncentrácia oxidu uhoľnatého na vozidle so vznetovým motorom prestavaným na zážihový motor s pohonom na skvapalnený ropný plyn alebo zemný plyn nemôže prekročiť limit ustanovený pre zážihový motor podľa roku výroby pôvodného vznetového motora.

(4) Objemová koncentrácia oxidu uhoľnatého podľa odsekov 1 a 2 pri prevádzke motora s pohonom na skvapalnený ropný plyn alebo zemný plyn nemôže prekročiť limit určený alebo ustanovený pre zážihový motor.

(5) Objemová koncentrácia nespálených uhľovodíkov a hodnota lambda sa nekontrolujú pri prevádzke motora s pohonom na skvapalnený ropný plyn alebo zemný plyn.

(6) Emisie viditeľných škodlivín výfukových plynov (dymivosť) vznetového motora vozidla s pohonom na motorovú naftu alebo s duálnym pohonom na motorovú naftu a zemný plyn alebo skvapalnený ropný plyn zistené metódou voľnej akcelerácie nemôžu prekročiť emisné limity určené výrobcom vozidla. Ak výrobca emisné limity neurčil, ustanovené emisné limity sú

a) najviac 4,0 m-1, ak ide o vznetový motor vozidla, ktoré bolo prvýkrát prihlásené do evidencie do 31. decembra 1979,

b) najviac 3,0 m-1, ak ide o preplňovaný vznetový motor vozidla, ktoré bolo prvýkrát prihlásené do evidencie od 1. januára 1980,

c) najviac 2,5 m-1, ak ide o nepreplňovaný vznetový motor vozidla, ktoré bolo prvýkrát prihlásené do evidencie od 1. januára 1980,

d) najviac 1,5 m-1, ak ide o vznetový motor vozidla, ktoré bolo prvýkrát prihlásené do evidencie od 1. júla 2008,

e) najviac 0,7 m-1, ak ide o vznetový motor vozidla, ktoré je prvýkrát prihlásené do evidencie od 1. januára 2015.

§ 65

Postup ministerstva pri schvaľovaní vhodnosti meradiel a prístrojov používaných na vykonávanie emisných kontrol (k § 66 ods. 7 zákona)

(1) Písomná žiadosť o schválenie vhodnosti meradla alebo prístroja na ich použitie pri vykonávaní emisných kontrol motorových vozidiel obsahuje

a) identifikačné údaje o žiadateľovi, a to

1. ak ide o fyzickú osobu, meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu alebo u cudzinca prechodného pobytu, ak ide o podnikateľa, aj obchodné meno, identifikačné číslo a miesto podnikania,

2. ak ide o právnickú osobu, názov a adresu alebo obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo (IČO), meno a priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú jej štatutárnym orgánom,

b) názov meradla alebo prístroja.

(2) Prílohou k žiadosti je

a) čestné vyhlásenie o tom, že žiadateľ je výrobcom alebo zástupcom výrobcu meradla alebo prístroja a je oprávnený na konanie o schválenie ich vhodnosti na použitie pri vykonávaní emisných kontrol motorových vozidiel,

b) písomné plnomocenstvo výrobcu alebo zástupcu výrobcu meradla alebo prístroja na konanie o schválenie ich vhodnosti na použitie pri vykonávaní emisných kontrol motorových vozidiel, ak žiadateľ nie je výrobcom meradla alebo prístroja,

c) správa z overenia vhodnosti meradla alebo prístroja a dokumentácia o meraní meradla alebo prístroja, ktorou sa zistený stav preukázal.

§ 65a

Podrobnosti o náležitostiach žiadosti o schválenie vhodnosti monitorovacieho záznamového zariadenia používaného pri vykonávaní emisných kontrol

(1) Písomná žiadosť o schválenie vhodnosti monitorovacieho záznamového zariadenia na použitie pri vykonávaní emisných kontrol motorových vozidiel obsahuje

a) identifikačné údaje o žiadateľovi, a to

1. ak ide o fyzickú osobu, meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu alebo u cudzinca prechodného pobytu; ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, meno a priezvisko, dátum narodenia, obchodné meno, identifikačné číslo a miesto podnikania,

2. ak ide o právnickú osobu, názov a adresu alebo obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo (IČO), meno a priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú jej štatutárnym orgánom,

b) podrobnú zostavu komponentov overovaného monitorovacieho záznamového zariadenia.

(2) Prílohou k žiadosti je

a) čestné vyhlásenie o tom, že žiadateľ je zhotoviteľom monitorovacieho záznamového zariadenia a je oprávnený na konanie o schválenie jeho vhodnosti na použitie pri vykonávaní emisných kontrol motorových vozidiel,

b) správa z overenia vhodnosti monitorovacieho záznamového zariadenia a dokumentácia monitorovacieho záznamového zariadenia, ktorou sa zistený stav preukázal.

§ 66

Rozsah emisných kontrol a druhy dokladov (k § 67 ods. 9 zákona)

(1) Emisná kontrola pravidelná sa vykonáva na vozidlách

a) so zážihovým motorom s nezdokonaleným emisným systémom v rozsahu

1. porovnania identifikačných údajov a evidenčných údajov nachádzajúcich sa na vozidle, identifikačných údajov motora vozidla s údajmi uvedenými v dokladoch podľa odseku 5 písm. a),

2. stanovenia hodnôt kontrolovaných parametrov a emisných limitov kontrolovaného vozidla,

3. vizuálnej kontroly a posúdenia stavu, úplnosti, funkčnosti, tesnosti systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek, ktoré ovplyvňujú tvorbu znečisťujúcich látok vo výfukových plynoch,

4. kontroly plnenia podmienok merania,

5. kontroly parametrov nastavenia motora,

6. kontroly plnenia emisných limitov vozidla,

7. hodnotenia emisnej kontroly a záveru o spôsobilosti alebo nespôsobilosti vozidla na premávku na pozemných komunikáciách podľa § 68,

8. vyznačenia výsledku emisnej kontroly do dokladov o vykonaní emisnej kontroly podľa § 69,

9. zaznamenania vozidla a evidenčného čísla vozidla monitorovacím záznamovým zariadením a ich prenosu do databázy automatizovaného informačného systému,

b) so zážihovým motorom s nezdokonaleným emisným systémom s pohonom na skvapalnený ropný plyn alebo zemný plyn alebo so vznetovým motorom prestavaným na zážihový motor s pohonom na skvapalnený ropný plyn alebo zemný plyn v rozsahu

1. porovnania identifikačných údajov a evidenčných údajov nachádzajúcich sa na vozidle, identifikačných údajov motora vozidla a identifikačných údajov schváleného typu plynového zariadenia s údajmi uvedenými v dokladoch podľa odseku 5 písm. a),

2. kontroly tesnosti plynovej palivovej sústavy,

3. stanovenia hodnôt kontrolovaných parametrov a emisných limitov kontrolovaného vozidla,

4. vizuálnej kontroly a posúdenia stavu, úplnosti, funkčnosti, tesnosti systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek, ktoré ovplyvňujú tvorbu znečisťujúcich látok vo výfukových plynoch,

5. kontroly plnenia podmienok merania,

6. kontroly parametrov nastavenia motora,

7. kontroly plnenia emisných limitov vozidla pre každý druh paliva,

8. hodnotenia emisnej kontroly a záveru o spôsobilosti alebo nespôsobilosti vozidla na premávku na pozemných komunikáciách podľa § 68,

9. vyznačenia výsledku emisnej kontroly do dokladov o vykonaní emisnej kontroly podľa § 69,

10. zaznamenania vozidla a evidenčného čísla vozidla monitorovacím záznamovým zariadením a ich prenosu do databázy automatizovaného informačného systému,

c) so zážihovým motorom so zdokonaleným emisným systémom v rozsahu

1. porovnania identifikačných údajov a evidenčných údajov nachádzajúcich sa na vozidle, identifikačných údajov motora vozidla s údajmi uvedenými v dokladoch podľa odseku 5 písm. a),

2. stanovenia hodnôt kontrolovaných parametrov a emisných limitov kontrolovaného vozidla,

3. vizuálnej kontroly a posúdenia stavu, úplnosti, funkčnosti, tesnosti systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek, ktoré ovplyvňujú tvorbu znečisťujúcich látok vo výfukových plynoch,

4. kontroly plnenia podmienok merania,

5. kontroly funkčnosti indikátora systému palubnej diagnostiky alebo podobného diagnostického systému, ak je ním vozidlo vybavené,

6. kontroly parametrov nastavenia motora,

7. kontroly plnenia emisných limitov vozidla,

8. hodnotenia emisnej kontroly a záveru o spôsobilosti alebo nespôsobilosti vozidla na premávku na pozemných komunikáciách podľa § 68,

9. vyznačenia výsledku emisnej kontroly do dokladov o vykonaní emisnej kontroly podľa § 69,

10. zaznamenania vozidla a evidenčného čísla vozidla monitorovacím záznamovým zariadením a ich prenosu do databázy automatizovaného informačného systému,

d) so zážihovým motorom so zdokonaleným emisným systémom s pohonom na skvapalnený ropný plyn alebo zemný plyn v rozsahu

1. porovnania identifikačných údajov a evidenčných údajov nachádzajúcich sa na vozidle, identifikačných údajov motora vozidla a identifikačných údajov schváleného typu plynového zariadenia s údajmi uvedenými v dokladoch podľa odseku 5 písm. a),

2. kontroly tesnosti plynovej palivovej sústavy,

3. stanovenia hodnôt kontrolovaných parametrov a emisných limitov kontrolovaného vozidla,

4. vizuálnej kontroly a posúdenia stavu, úplnosti, funkčnosti, tesnosti systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek, ktoré ovplyvňujú tvorbu znečisťujúcich látok vo výfukových plynoch,

5. kontroly plnenia podmienok merania,

6. kontroly funkčnosti indikátora systému palubnej diagnostiky alebo podobného diagnostického systému, ak je ním vozidlo vybavené,

7. kontroly parametrov nastavenia motora,

8. kontroly plnenia emisných limitov vozidla pre každý druh paliva,

9. hodnotenia emisnej kontroly a záveru o spôsobilosti alebo nespôsobilosti vozidla na premávku na pozemných komunikáciách podľa § 68,

10. vyznačenia výsledku emisnej kontroly do dokladov o vykonaní emisnej kontroly podľa § 69,

11. zaznamenania vozidla a evidenčného čísla vozidla monitorovacím záznamovým zariadením a ich prenosu do databázy automatizovaného informačného systému,

e) so zážihovým motorom so zdokonaleným emisným systémom kategórie M1 a N1 vybavených palubným diagnostickým systémom OBD, ktoré sú prvýkrát prihlásené do evidencie po 1. januári 2005, v rozsahu

1. porovnania identifikačných údajov a evidenčných údajov nachádzajúcich sa na vozidle a identifikačných údajov motora vozidla s údajmi uvedenými v dokladoch podľa odseku 5 písm. a),

2. stanovenia hodnôt kontrolovaných parametrov a emisných limitov kontrolovaného vozidla,

3. vizuálnej kontroly a posúdenia stavu, úplnosti, funkčnosti, tesnosti systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek, ktoré ovplyvňujú tvorbu znečisťujúcich látok vo výfukových plynoch,

4. kontroly plnenia podmienok merania,

5. kontroly funkčnosti a indikácie indikátora systému palubnej diagnostiky OBD,

6. kontroly systému palubnej diagnostiky OBD zameranej na overenie komunikácie so systémom OBD, získanie údajov potrebných na vykonanie emisnej kontroly, kontroly činnosti systému riadenia prípravy zmesi a zistenia obsahu pamäte porúch,

7. kontroly parametrov nastavenia motora

8. kontroly plnenia emisných limitov vozidla,

9. hodnotenia emisnej kontroly a záveru o spôsobilosti alebo nespôsobilosti vozidla na premávku na pozemných komunikáciách podľa § 68,

10. vyznačenia výsledku emisnej kontroly do dokladov o vykonaní emisnej kontroly podľa § 69,

11. zaznamenania vozidla a evidenčného čísla vozidla monitorovacím záznamovým zariadením a ich prenosu do databázy automatizovaného informačného systému,

f) so zážihovým motorom so zdokonaleným emisným systémom kategórie M1 a N1 vybavených palubným diagnostickým systémom OBD, ktoré budú prvýkrát prihlásené do evidencie po 1. januári 2008, s pohonom na skvapalnený ropný plyn alebo zemný plyn v rozsahu

1. porovnania identifikačných údajov a evidenčných údajov nachádzajúcich sa na vozidle, identifikačných údajov motora vozidla a identifikačných údajov schváleného typu plynového zariadenia s údajmi uvedenými v dokladoch podľa odseku 5 písm. a),

2. kontroly tesnosti plynovej palivovej sústavy,

3. stanovenia hodnôt kontrolovaných parametrov a emisných limitov kontrolovaného vozidla,

4. vizuálnej kontroly a posúdenia stavu, úplnosti, funkčnosti, tesnosti systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek, ktoré ovplyvňujú tvorbu znečisťujúcich látok vo výfukových plynoch,

5. kontroly plnenia podmienok merania,

6. kontroly funkčnosti indikátora systému palubnej diagnostiky OBD,

7. kontroly systému palubnej diagnostiky OBD zameranej na overenie komunikácie so systémom OBD, získanie údajov potrebných na vykonanie emisnej kontroly, kontroly činnosti systému riadenia prípravy zmesi a zistenia obsahu pamäte porúch,

8. kontroly parametrov nastavenia motora,

9. kontroly plnenia emisných limitov vozidla pre každý druh paliva,

10. hodnotenia emisnej kontroly a záveru o spôsobilosti alebo nespôsobilosti vozidla na premávku na pozemných komunikáciách podľa § 68,

11. vyznačenia výsledku emisnej kontroly do dokladov o vykonaní emisnej kontroly podľa § 69,

12. zaznamenania vozidla a evidenčného čísla vozidla monitorovacím záznamovým zariadením a ich prenosu do databázy automatizovaného informačného systému,

g) so vznetovým motorom v rozsahu

1. porovnania identifikačných údajov a evidenčných údajov nachádzajúcich sa na vozidle, identifikačných údajov motora vozidla s údajmi uvedenými v dokladoch podľa odseku 5 písm. a),

2. stanovenia hodnôt kontrolovaných parametrov a emisných limitov kontrolovaného vozidla,

3. vizuálnej kontroly a posúdenia stavu, úplnosti, funkčnosti, tesnosti systémov, komponentov a samostatných technických komponentov, ktoré ovplyvňujú tvorbu znečisťujúcich látok vo výfukových plynoch,

4. kontroly plnenia podmienok merania,

5. kontroly funkčnosti indikátora systému palubnej diagnostiky OBD alebo podobného diagnostického systému, ak je ním vozidlo vybavené,

6. kontroly nastavenia motora,

7. kontroly plnenia emisných limitov vozidla,

8. hodnotenia emisnej kontroly a záveru o spôsobilosti alebo nespôsobilosti vozidla na premávku na pozemných komunikáciách podľa § 68,

9. vyznačenia výsledku emisnej kontroly do dokladov o vykonaní emisnej kontroly podľa § 69,

10. zaznamenania vozidla a evidenčného čísla vozidla monitorovacím záznamovým zariadením a ich prenosu do databázy automatizovaného informačného systému,

h) so vznetovým motorom a duálnym pohonom na motorovú naftu a zemný plyn alebo skvapalnený ropný plyn v rozsahu

1. porovnania identifikačných údajov a evidenčných údajov nachádzajúcich sa na vozidle, identifikačných údajov motora vozidla a identifikačných údajov schváleného typu plynového zariadenia s údajmi uvedenými v dokladoch podľa odseku 5 písm. a),

2. kontroly tesnosti plynovej palivovej sústavy,

3. stanovenia hodnôt kontrolovaných parametrov a emisných limitov kontrolovaného vozidla,

4. vizuálnej kontroly a posúdenia stavu, úplnosti, funkčnosti, tesnosti systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek, ktoré ovplyvňujú tvorbu znečisťujúcich látok vo výfukových plynoch,

5. kontroly plnenia podmienok merania,

6. kontroly funkčnosti indikátora systému palubnej diagnostiky OBD alebo podobného diagnostického systému, ak je ním vozidlo vybavené,

7. kontroly nastavenia motora,

8. kontroly plnenia emisných limitov vozidla,

9. hodnotenia emisnej kontroly a záveru o spôsobilosti alebo nespôsobilosti vozidla na premávku na pozemných komunikáciách podľa § 68,

10. vyznačenia výsledku emisnej kontroly do dokladov o vykonaní emisnej kontroly podľa § 69,

11. zaznamenania vozidla a evidenčného čísla vozidla monitorovacím záznamovým zariadením a ich prenosu do databázy automatizovaného informačného systému,

i) so vznetovým motorom kategórie M1 a N1 vybavených palubným diagnostickým systémom OBD, ktoré budú prvýkrát prihlásené do evidencie od 1. januára 2008, v rozsahu

1. porovnania identifikačných údajov a evidenčných údajov nachádzajúcich sa na vozidle, identifikačných údajov motora vozidla s údajmi uvedenými v dokladoch podľa odseku 5 písm. a),

2. stanovenia hodnôt kontrolovaných parametrov a emisných limitov kontrolovaného vozidla,

3. vizuálnej kontroly a posúdenia stavu, úplnosti, funkčnosti, tesnosti systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek, ktoré ovplyvňujú tvorbu znečisťujúcich látok vo výfukových plynoch,

4. kontroly plnenia podmienok merania,

5. kontroly funkčnosti indikátora systému palubnej diagnostiky OBD,

6. kontroly nastavenia motora,

7. kontroly systému palubnej diagnostiky OBD zameranej na overenie vytvorenia komunikácie so systémom OBD, získanie údajov potrebných na vykonanie emisnej kontroly, kontroly činnosti systému riadenia prípravy zmesi, zistenia obsahu pamäte porúch,

8. kontroly plnenia emisných limitov vozidla,

9. hodnotenia emisnej kontroly a záveru o spôsobilosti alebo nespôsobilosti vozidla na premávku na pozemných komunikáciách podľa § 68,

10. vyznačenia výsledku emisnej kontroly do dokladov o vykonaní emisnej kontroly podľa § 69,

11. zaznamenania vozidla a evidenčného čísla vozidla monitorovacím záznamovým zariadením a ich prenosu do databázy automatizovaného informačného systému,

j) so vznetovým motorom s duálnym pohonom na motorovú naftu a zemný plyn alebo skvapalnený ropný plyn kategórie M1 a N1 vybavených palubným diagnostickým systémom OBD, ktoré boli prvýkrát prihlásené do evidencie od 1. januára 2008, v rozsahu

1. porovnania identifikačných údajov a evidenčných údajov nachádzajúcich sa na vozidle, identifikačných údajov motora vozidla a identifikačných údajov schváleného typu plynového zariadenia s údajmi uvedenými v dokladoch podľa odseku 5 písm. a),

2. kontroly tesnosti plynovej palivovej sústavy,

3. stanovenia hodnôt kontrolovaných parametrov a emisných limitov kontrolovaného vozidla,

4. vizuálnej kontroly a posúdenia stavu, úplnosti, funkčnosti, tesnosti systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek, ktoré ovplyvňujú tvorbu znečisťujúcich látok vo výfukových plynoch,

5. kontroly plnenia podmienok merania,

6. kontroly funkčnosti indikátora systému palubnej diagnostiky OBD,

7. kontroly nastavenia motora,

8. kontroly systému palubnej diagnostiky OBD zameranej na overenie vytvorenia komunikácie so systémom OBD, získanie údajov potrebných na vykonanie emisnej kontroly, kontroly činnosti systému riadenia prípravy zmesi, zistenia obsahu pamäte porúch,

9. kontroly plnenia emisných limitov vozidla,

10. hodnotenia emisnej kontroly a záveru o spôsobilosti alebo nespôsobilosti vozidla na premávku na pozemných komunikáciách podľa § 68,

11. vyznačenia výsledku emisnej kontroly do dokladov o vykonaní emisnej kontroly podľa § 69,

12. zaznamenania vozidla a evidenčného čísla vozidla monitorovacím záznamovým zariadením a ich prenosu do databázy automatizovaného informačného systému,

(2) Emisná kontrola zvláštna sa vykonáva v úplnom alebo čiastočnom rozsahu emisnej kontroly pravidelnej podľa odseku 1 a podľa úkonov ustanovených metodikou na vykonávanie emisnej kontroly zvláštnej.

(3) Emisná kontrola administratívna sa vykonáva v čiastočnom rozsahu emisnej kontroly pravidelnej podľa odseku 1 a podľa úkonov ustanovených metodikou na vykonávanie emisnej kontroly administratívnej.

(4) Emisná kontrola podľa odsekov 1 až 3 môže byť vykonaná na mobilnom pracovisku emisnej kontroly za splnenia ďalších požiadaviek podľa § 52 ods. 7 a § 53 ods. 5 postupom podľa metodiky na vykonávanie emisnej kontroly pravidelnej alebo emisnej kontroly zvláštnej, alebo emisnej kontroly administratívnej technikom emisnej kontroly, ktorý má platné osvedčenia na všetky druhy palív a emisných systémov.

(5) Prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla predkladá

a) na vykonanie emisnej kontroly podľa odseku 1

1. osvedčenie o evidencii časť II alebo jeho aktuálnu kópiu spolu s potvrdením o zadržaní osvedčenia o evidencii časť II vydaným orgánom Policajného zboru; ak nebolo vydané, tak osvedčenie o evidencii časť I alebo jeho aktuálnu kópiu spolu s potvrdením o zadržaní osvedčenia o evidencii časť I vydaným orgánom Policajného zboru,

2. protokol o montáži plynového zariadenia, ak ide o vozidlo s pohonom na skvapalnený ropný plyn alebo s pohonom na zemný plyn, ak montáž plynového zariadenia bola vykonaná podľa § 17 ods. 1 písm. h) zákona,

3. doklad vydaný výrobcom alebo zástupcom výrobcu prestavby vozidla podľa § 18 ods. 16 písm. b) zákona a kópiu rozhodnutia o schválení hromadnej prestavby vozidla vrátane príloh podľa § 18 ods. 16 písm. c) zákona, ak ide o emisnú kontrolu pravidelnú vykonanú v súvislosti so zápisom zmien vzniknutých hromadnou prestavbou typu vozidla do osvedčenia o evidencii časti II.

b) na vykonanie emisnej kontroly podľa odseku 2 doklady podľa písmena a) alebo doklady podľa § 14 až 17 a § 20 zákona,

c) na vykonanie emisnej kontroly podľa odseku 3

1. doklady podľa písmena a),

2. príslušné rozhodnutie okresného úradu, ak ide o emisnú kontrolu administratívnu vykonanú podľa § 21 ods. 1 písm. e) bodov 1 až 3 zákona,

d) na vykonanie emisnej kontroly podľa odseku 4 doklady pre príslušný druh emisnej kontroly podľa písmen a) až c).

(6) Pri emisnej kontrole vozidla záchrannej služby určeného na prepravu infekčných materiálov alebo pacientov s infekčnými chorobami, vozidla určeného na prepravu uhynutých zvierat a vozidla pohrebnej služby prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla predkladá okrem dokladov podľa odseku 5 aj potvrdenie o vykonanej dezinfikácii vozidla.

§ 67

Lehoty emisných kontrol pravidelných pre jednotlivé kategórie vozidiel a podrobnosti o podrobení vozidla emisnej kontrole na základe rozhodnutia okresného úradu (k § 68 ods. 3 zákona)

(1) Emisnej kontrole pravidelnej podlieha vozidlo

a) kategórie M1 a N1 so zážihovým motorom so zdokonaleným emisným systémom v lehote štyroch rokov po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v dvojročných lehotách,

b) kategórie M1 a N1 so vznetovým motorom v lehote štyroch rokov po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v dvojročných lehotách,

c) kategórie M2, M3, N2 a N3 v lehote jedného roka po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v jednoročných lehotách,

d) kategórie M a N používané na zdravotnícku záchrannú službu, ak ide o vozidlá s právom prednostnej jazdy, banskú záchrannú službu, ak ide o vozidlá s právom prednostnej jazdy, sanitné vozidlá, vozidlo používané na poruchovú službu plynárenských zariadení a vozidlo používané na taxislužbu v lehote jedného roka po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v jednoročných lehotách,

e) kategórie T v lehote štyroch rokov po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v dvojročných lehotách,

f) kategórie M, N a T používané v autoškole ako výcvikové vozidlo v lehote jedného roka po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v jednoročných lehotách,

g) kategórie M1 a N1 so zážihovým motorom s nezdokonaleným emisným systémom v lehote jedného roka po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom v jednoročných lehotách.

(2) Emisnej kontrole pravidelnej nepodlieha vozidlo so zážihovým motorom mazané zmesou paliva a mazacieho oleja a vozidlo kategórie L.

(3) Vozidlo sa podrobí emisnej kontrole pravidelnej mimo ustanovených lehôt na základe rozhodnutia okresného úradu, ak sa zistí, že

a) nespôsobilosť vozidla na premávku na pozemných komunikáciách podľa § 21 ods. 2 písm. b) a i) zákona trvá,

b) vozidlo je technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách,

c) prevádzkovateľ vozidla po opätovnom uvedení vozidla do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách a prebratí osvedčenia o evidencii časti I a osvedčenia o evidencii časti II a tabuliek s evidenčným číslom od útvaru Policajného zboru nepodrobil motorové vozidlo emisnej kontrole pravidelnej v ustanovenej lehote,

d) pri cestnej technickej kontrole bolo vozidlo hodnotené ako „nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách“.

(4) V rozhodnutí podľa odseku 3 sa určí prevádzkovateľovi vozidla lehota na vykonanie emisnej kontroly pravidelnej a predloženie protokolu o emisnej kontrole s výsledkom hodnotenia „spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách“.

(5) Lehota platnosti emisnej kontroly pravidelnej vykonávanej v súvislosti so zápisom zmien vzniknutých hromadnou prestavbou typu vozidla do osvedčenia o evidencii časti II je v prípade vozidla, ktorému

a) ešte neuplynula lehota na vykonanie prvej emisnej kontroly pravidelnej podľa odseku 1, do dátumu uplynutia tejto lehoty; ak táto lehota je kratšia ako perióda ustanovená podľa odseku 1, postupuje sa primerane podľa písmena b),

b) už uplynula lehota na vykonanie prvej emisnej kontroly pravidelnej podľa odseku 1, do dátumu daného prirátaním periódy ustanovenej podľa odseku 1 na vykonanie emisnej kontroly pravidelnej pre danú kategóriu vozidla ku dňu vykonania emisnej kontroly.

(6) Lehota platnosti emisnej kontroly pravidelnej končí uplynutím lehoty platnosti alebo vykonaním novej emisnej kontroly podľa § 66 ods. 1.

§ 68

Hodnotenie stavu vozidla a závery o spôsobilosti alebo nespôsobilosti vozidla na premávku na pozemných komunikáciách a podrobnosti o informačnom systéme a spôsobe evidovania údajov o emisných kontrolách (k § 69 ods. 4 zákona)

(1) Vozidlo je pri emisnej kontrole hodnotené ako spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

a) identifikačné údaje a evidenčné údaje nachádzajúce sa na vozidle, identifikačné údaje motora vozidla a identifikačné údaje schváleného typu plynového zariadenia, ak ide o vozidlo s pohonom na skvapalnený ropný plyn alebo zemný plyn, sú v súlade s údajmi uvedenými v dokladoch podľa § 76 ods. 3,

b) systém, komponent alebo samostatná technická jednotka, ktoré ovplyvňujú tvorbu znečisťujúcich látok vo výfukových plynoch, sú úplné, funkčné a tesné, nevydávajú neštandardné zvuky,

c) indikátor systému palubnej diagnostiky OBD je funkčný a nesignalizuje poruchu, ak je ním vozidlo vybavené,

d) sú splnené podmienky merania,

e) namerané hodnoty nastavenia motora zodpovedajú hodnotám určeným výrobcom motora,

f) systém palubnej diagnostiky OBD umožňuje získanie údajov potrebných na vykonanie emisnej kontroly, umožňuje kontrolu činnosti systému riadenia prípravy zmesi, systém prípravy zmesi plní požadované parametre a v pamäti chýb sa nenachádza záznam,

g) objemová koncentrácia oxidu uhoľnatého a nespálených uhľovodíkov vo výfukových plynoch neprekračuje emisné limity, ak ide o zážihový motor s nezdokonaleným emisným systémom,

h) objemová koncentrácia oxidu uhoľnatého, nespálených uhľovodíkov a hodnota lambda vo výfukových plynoch neprekračujú emisné limity, ak ide o zážihový motor so zdokonaleným emisným systémom,

i) dymivosť vo výfukových plynoch neprekračuje emisné limity a motor nevykazuje náhly neúmerný nárast dymivosti medzi jednotlivými voľnými akceleráciami, ak ide o vznetový motor s pohonom na motorovú naftu alebo s duálnym pohonom na motorovú naftu a zemný plyn alebo skvapalnený ropný plyn,

j) objemová koncentrácia oxidu uhoľnatého vo výfukových plynoch neprekračuje emisné limity, ak ide o motor s pohonom na skvapalnený ropný plyn alebo zemný plyn.

(2) Vozidlo je pri emisnej kontrole hodnotené ako nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak nezodpovedá hodnoteniu podľa odseku 1.

(3) Údaje o chybách a nameraných hodnotách zistených pri emisných kontrolách vykonaných podľa § 66 ods. 1 až 4 a podľa jednotlivých kontrolných úkonov a záverov o spôsobilosti a nespôsobilosti vozidla na premávku na pozemných komunikáciách vedie a eviduje oprávnená osoba emisnej kontroly v automatizovanom informačnom systéme v rozsahu evidovaných údajov podľa § 57 ods. 5.

(4) Údaje o emisných kontrolách a chybách podľa odseku 3 vedie a eviduje v rámci celej siete pracovísk emisnej kontroly poverená technická služba emisnej kontroly motorových vozidiel v automatizovanom informačnom systéme v rozsahu evidovaných údajov podľa § 57 ods. 5.

§ 69

Spôsob vyznačovania výsledku kontroly do dokladov o vykonaní emisnej kontroly (k § 70 ods. 4 zákona)

(1) Výsledok emisnej kontroly pravidelnej vykonanej v rozsahu podľa § 66 ods. 1 a emisnej kontroly administratívnej vykonanej v rozsahu podľa § 66 ods. 3 vrátane chýb zistených na vozidle, ak tieto nie sú automaticky prenesené na základe nameraných hodnôt a vyhodnotenia výsledku emisnej kontroly, sa zapisuje do protokolu o emisnej kontrole motorového vozidla.

(2) Po vyhodnotení výsledku emisnej kontroly podľa odseku 1, technik emisnej kontroly, ktorý emisnú kontrolu vykonal, odstráni z motorového vozidla kontrolnú nálepku pridelenú pri predchádzajúcej emisnej kontrole.

(3) Ak je vozidlo pri emisnej kontrole vyhodnotené ako spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, do protokolu o emisnej kontrole motorového vozidla sa zapíše druh nasledujúcej emisnej kontroly a lehota platnosti emisnej kontroly, ktorá sa zároveň zapíše do osvedčenia o emisnej kontrole a vyznačí na kontrolnej nálepke perforovaním. Perforovanú kontrolnú nálepku na určené miesto nalepí technik emisnej kontroly, ktorý emisnú kontrolu vykonal.

(4) Ak je vozidlo pri emisnej kontrole vyhodnotené ako nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, do protokolu o emisnej kontrole motorového vozidla sa zapíše druh nasledujúcej emisnej kontroly a lehota platnosti emisnej kontroly sa nezapisuje. Osvedčenie o emisnej kontrole a kontrolná nálepka sa nevydávajú.

(5) Pri emisnej kontrole zvláštnej podľa § 66 ods. 2 sa postupuje podľa odsekov 1, 3 a 4; osvedčenie o emisnej kontrole a kontrolná nálepka sa nevydávajú.

TRETIA HLAVA

KONTROLY ORIGINALITY

§ 70

Podrobnosti o určovaní siete pracovísk kontrol originality (k § 72 ods. 3 zákona)

Sieť pracovísk kontroly originality je tvorená všetkými pracoviskami kontroly originality. Pri tvorbe siete sa vychádza z požiadaviek, že

a) na celom území Slovenskej republiky musí byť zabezpečená dostatočná kontrolná kapacita na vykonávanie kontroly originality,

b) hustota siete pracovísk kontroly originality musí zohľadňovať regionálne podmienky dopravnej infraštruktúry, potrebné kapacity, voľné kapacity, počet evidovaných vozidiel v jednotlivých okresoch, počet schválených vozidiel podľa § 16 a 20 zákona a počet vykonaných evidenčných úkonov podľa osobitného predpisu23) v jednotlivých okresoch,

c) v každom krajskom meste a v každom okrese musia byť zriadené aspoň dve pracoviská kontroly originality oprávnené vykonávať kontroly originality vozidiel pre všetky kategórie vozidiel,

d) priemerný čas výkonu kontroly originality vozidiel je 80 minút,

e) nominálna kapacita kontrolnej linky je šesť vozidiel; na stanovenie nominálnej kapacity kontrolnej linky sa počíta s priemerným vyťažením osem hodín, pričom sa nevylučuje aj prevádzka v predĺžených zmenách a v deň pracovného pokoja.

Priestorové a technologické vybavenie pracoviska kontroly originality jednotlivých typov a mobilného pracoviska kontroly originality, spôsob metrologického zabezpečenia meradiel a prístrojov, lehoty kalibrácie meradiel a prístrojov používaných pri kontrolách originality a podrobnosti o postupe okresného úradu pri vedení evidencie dokladov žiadateľov z iného členského štátu (k § 73 ods. 12 zákona)

§ 71

Priestorové vybavenie pracoviska kontroly originality

(1) Pracovisko kontroly originality pozostáva z označených a oddelených priestorov, a to najmä:

a) prijímacej kancelárie,

b) čakárne pre návštevníkov nadväzujúcej na prijímaciu kanceláriu,

c) hygienických zariadení pre návštevníkov a zamestnancov,

d) priestoru pre samotné vykonávanie kontroly originality s jednou kontrolnou linkou alebo s dvomi kontrolnými linkami,

e) prístupových komunikácií a vnútorných komunikácií a odstavných plôch.

(2) Pracoviská kontroly originality sa podľa typov členia na pracovisko

a) typu A určené na vykonávanie kontroly originality vozidiel kategórií L, M, N, O, T, C, R, PS a LS s jednou kontrolnou linkou alebo s dvomi kontrolnými linkami,

b) typu M určené na vykonávanie kontroly originality vozidiel kategórií N3, O4, T, C, R, PS a LS na miestach sústredenia určených a písomne odsúhlasených okresným úradom.

(3) Priestor pracoviska kontroly originality podľa odseku 2 písm. a) musí mať okrem priestoru podľa odseku 1 písm. a) až c) vnútorné rozmery najmenej:

a) dĺžku 12,3 m,

b) šírku 4,7 m,

c) výšku 4,3 m alebo vnútornú výšku 5,8 m pri inštalovanom vozidlovom zdviháku,

d) šírku brány 3,2 m a vnútornú výšku brány 4,1 m.

(4) Priestor pracoviska kontroly originality podľa odseku 2 písm. a) musí mať podlahu s bezprašným a ľahko udržovateľným povrchom a každá kontrolná linka musí byť vybavená montážnou jamou alebo vozidlovým zdvihákom.

(5) Prístupové a vnútorné komunikácie pracoviska kontroly originality podľa odseku 2 písm. a) vrátane odstavných plôch a prevádzkových priestorov musia primerane spĺňať podmienky ustanovené osobitným predpisom.13)

(6) Priestor pracoviska kontroly originality podľa odseku 2 písm. b) musí

a) byť lokalizovaný mimo obytnej zóny, aby nepriaznivo neovplyvňoval životné prostredie nadmerným hlukom a exhalátmi,

b) mať vyhradenú asfaltovú, betónovú alebo inú spevnenú plochu s rozmermi najmenej 60 m x 10 m, vhodný prístrešok a zdroj elektrickej energie.

§ 72

Technologické vybavenie pracoviska kontroly originality

(1) Pracovisko kontroly originality musí byť vybavené

a) kancelárskou, výpočtovou a komunikačnou technikou v rozsahu potrebnom na zabezpečenie funkcie automatizovaného informačného systému podľa § 76 ods. 1,

b) počítačom s on-line spojením s počítačom na linke, vhodným operačným systémom na spoľahlivú prevádzku automatizovaného informačného systému a aktuálnym schváleným softvérovým vybavením, farebnou tlačiarňou, skenerom, kopírovacím strojom alebo multifunkčným zariadením,

c) prístrojom na overenie pravosti dokladov s databázou vzorov dokladov a ochranných prvkov,

d) platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, metodikami, technickou dokumentáciou a pomôckami, ktoré sú potrebné na vykonávanie kontrol originality,

e) trezorom alebo uzamykateľnou plechovou skriňou, v ktorej sú uložené tlačivá, kontrolné nálepky a pečiatky chránené pred odcudzením alebo zneužitím,

f) prístrojom na zisťovanie skrytých zvarových spojov s priamym záznamom zistených hodnôt do kontrolného počítača,

g) súpravou na skúšanie magnetickou práškovou metódou,

h) prístrojom na kontrolu skrytých miest v dutinách vozidiel,

i) mikrokamerou s priamym záznamom do kontrolného počítača,

j) diagnostickým zariadením na čítanie údajov z riadiacich jednotiek motorových vozidiel,

k) sadou ručného náradia,

l) potrebným počtom prenosných a stacionárnych detektorov úniku plynu na zisťovanie prítomnosti plynu mimo priestoru a v priestore kontrolných liniek zabezpečujúcich akustickú a optickú signalizáciu výskytu plynu pri dosiahnutí 25 % dolnej medze výbušnosti plynu podľa podmienok ustanovených osobitným predpisom,14)

m) mikroskopom s priamym záznamom do kontrolného počítača.

(2) Kontrolná linka pracoviska kontroly originality typu A musí byť vybavená

a) počítačom s on-line spojením, vhodným operačným systémom na spoľahlivú prevádzku automatizovaného informačného systému a aktuálnym schváleným softvérovým vybavením,

b) prístrojom na meranie hrúbky povlakovej vrstvy karosérie s priamym záznamom nameraných hodnôt do kontrolného počítača,

c) prístrojom na analýzu zmien mikroštruktúry v kovovom materiáli magnetoinduktívnou metódou alebo pomocou vírivých prúdov; ak je pracovisko s dvoma kontrolnými linkami, postačuje ich vybavenie jedným prístrojom len v prípade, že linky sú od seba vzdialené najviac tri metre a nie sú oddelené stenou,

d) digitálnym fotoaparátom,

e) fibroskopom alebo boroskopom (ďalej len „technický endoskop"),

f) lupou s osvetlením,

g) prenosnou UV lampou,

h) montážnou lampou a predlžovacím káblom,

i) vozíkom na umiestnenie technického zariadenia.

(3) Pracovisko kontroly originality typu M musí byť vybavené

a) prenosným počítačom, vhodným operačným systémom na spoľahlivú prevádzku automatizovaného informačného systému a aktuálnym schváleným softvérovým vybavením, farebnou tlačiarňou, skenerom, kopírovacím strojom alebo multifunkčným zariadením,

b) napäťovým invertorom,

c) prístrojom na overenie pravosti dokladov s databázou vzorov dokladov a ochranných prvkov,

d) prístrojom na analýzu zmien mikroštruktúry v kovovom materiáli magnetoinduktívnou metódou alebo pomocou vírivých prúdov,

e) prístrojom na meranie hrúbky povlakovej vrstvy karosérie s priamym záznamom nameraných hodnôt do kontrolného počítača,

f) prístrojom na zisťovanie skrytých zvarových spojov s priamym záznamom zistených hodnôt do kontrolného počítača,

g) súpravou na skúšanie magnetickou práškovou metódou,

h) prístrojom na kontrolu skrytých miest v dutinách vozidiel,

i) mikrokamerou s priamym záznamom do kontrolného počítača,

j) digitálnym fotoaparátom,

k) sadou ručného náradia,

l) technickým endoskopom,

m) lupou s osvetlením,

n) prenosnou UV lampou,

o) montážnou lampou a predlžovacím káblom,

p) diagnostickým zariadením na čítanie údajov z riadiacich jednotiek motorových vozidiel.

(4) Základné požiadavky a parametre na prístroje podľa odsekov 2 a 3 sú uvedené v prílohe č. 9.

§ 73

Spôsob metrologického zabezpečenia prístrojov

Prístroje používané pri kontrolách originality vozidiel podľa § 72 ods. 2 písm. b) a c) a ods. 3 písm. d) a e) sa metrologicky zabezpečujú kontrolou výrobcom, osobou zaškolenou výrobcom alebo predajcom prístroja v dvojročných lehotách. O vykonaní metrologickej kontroly prístroja a jej výsledkoch vydá ten, kto ju vykonal, písomné potvrdenie s dátumom, menom, priezviskom, podpisom a odtlačkom pečiatky.

§ 75

Postup pri vedení evidencie dokladov žiadateľov z iného členského štátu, lehoty a spôsob ich nahlasovania

(1) O dokladoch žiadateľov z iných členských štátov sa vedie osobitná evidencia v rozsahu uznania

a) dokladu o finančnej spoľahlivosti na zriadenie pracoviska kontroly originality,

b) výpisu z obchodného registra alebo zo živnostenského registra, ak je žiadateľ podnikateľom,

c) výpisu z registra trestov alebo iného obdobného dokladu,

d) čestného vyhlásenia žiadateľa, že na jeho majetok nebol vyhlásený konkurz ani nútené vyrovnanie, ak je žiadateľ podnikateľom,

e) zmluvy o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom činnosti.

(2) Údaje sa zasielajú ministerstvu od 15. februára 2007 a následne každý druhý rok najneskôr do 15. februára v písomnej a elektronickej podobe.

Podrobnosti o informačnom systéme kontrol originality a rozsahu evidovaných údajov, spôsob a postup vedenia evidencie o prijatých a vydaných tlačivách odborných posudkov o kontrole originality vozidla, kontrolných nálepkách a prijatých a pridelených pečiatkach, spôsob a lehoty ich inventarizácie, postup a lehoty ich odovzdania na skartáciu a postup v prípade ich zničenia, poškodenia, straty alebo odcudzenia (k § 75 ods. 4 zákona)

§ 76

Podrobnosti o informačnom systéme kontrol originality a rozsahu evidovaných údajov

(1) Oprávnená osoba kontroly originality vedie údaje o výsledkoch kontroly originality vozidiel, vyhodnotení identifikátorov vozidiel a o záveroch ich spôsobilosti, dočasnej spôsobilosti alebo nespôsobilosti na premávku na pozemných komunikáciách a evidenciu príjmu a výdaja tlačív, kontrolných nálepiek, kontrolných bezpečnostných nálepiek a pečiatok používaných pri kontrolách originality v automatizovanom informačnom systéme.

(2) Automatizovaným informačným systémom sa rozumie jednotný informačný systém vedený výlučne v elektronickej podobe s vlastnosťami softvéru, ktorý používa výhradne štandardy a otvorené formáty.

(3) Rozsah evidovaných údajov v automatizovanom informačnom systéme je uvedený v prílohe č. 10.

§ 77

Spôsob a postup vedenia evidencie o prijatých a vydaných tlačivách a kontrolných nálepkách a o prijatých a pridelených pečiatkach

(1) Oprávnená osoba kontroly originality vozidiel vedie evidenciu prijatých a vydaných tlačív, kontrolných nálepiek a kontrolných bezpečnostných nálepiek v automatizovanom informačnom systéme podľa § 76 ods. 1 v Knihe príjmu a výdaja tlačív a kontrolných nálepiek, ktorá je vedená v rozsahu týchto evidovaných údajov:

a) dátum príjmu tlačív s uvedením ich názvu, kontrolných nálepiek, kontrolných bezpečnostných nálepiek a číslo príjmového dokladu,

b) počet prijatých tlačív a kontrolných nálepiek s uvedením ich sérií a evidenčných čísiel a počet prijatých kontrolných bezpečnostných nálepiek,

c) meno, priezvisko štatutárneho orgánu oprávnenej osoby kontroly originality alebo ním písomne splnomocnenej osoby na príjem tlačív, kontrolných nálepiek a kontrolných bezpečnostných nálepiek, identifikačné číslo a sídlo pracoviska kontroly originality,

d) dátum výdaja tlačív s uvedením ich názvu a dátum výdaja kontrolných nálepiek a kontrolných bezpečnostných nálepiek,

e) počet vydaných tlačív a nalepených kontrolných nálepiek s uvedením ich sérií a evidenčných čísiel a počet nalepených kontrolných bezpečnostných nálepiek počas pracovnej zmeny a meno a priezvisko oprávnenej osoby určenej štatutárnym orgánom oprávnenej osoby kontroly originality, ktorá vykonala uzávierku po ukončení pracovnej zmeny,

f) meno, priezvisko oprávnenej osoby určenej štatutárnym orgánom oprávnenej osoby kontroly originality na výdaj tlačív, kontrolných nálepiek a kontrolných bezpečnostných nálepiek,

g) mená, priezviská osôb určených štatutárnym orgánom oprávnenej osoby kontroly originality na vykonanie zápisov po ukončení pracovnej zmeny,

h) počet vydaných odpisov tlačív (druhopisov) počas jednej pracovnej zmeny, počet poškodených tlačív, kontrolných nálepiek a kontrolných bezpečnostných nálepiek počas jednej pracovnej zmeny, zostatok tlačív, kontrolných nálepiek a kontrolných bezpečnostných nálepiek po ukončení pracovnej zmeny.

(2) Ak sa tlačivo, kontrolná nálepka alebo kontrolná bezpečnostná nálepka manipuláciou poškodí alebo zničí, oprávnená osoba určená štatutárnym orgánom oprávnenej osoby kontroly originality do Knihy príjmu a výdaja tlačív a kontrolných nálepiek zapíše dôvod poškodenia alebo zničenia. Zápis vytlačí a opatrí svojím podpisom. Poškodené alebo zničené tlačivá, kontrolné nálepky a kontrolné bezpečnostné nálepky uschová.

(3) Oprávnená osoba kontroly originality vozidiel vedie evidenciu prijatých a vydaných pečiatok v automatizovanom informačnom systéme podľa § 76 ods. 1 v Knihe príjmu a výdaja pečiatok, ktorá obsahuje

a) dátum príjmu pečiatok a číslo príjmového dokladu,

b) počet prijatých pečiatok s uvedením ich identifikačných čísiel a poradových čísiel,

c) meno a priezvisko štatutárneho orgánu oprávnenej osoby kontroly originality alebo ním písomne splnomocnenej osoby na príjem pečiatok, identifikačné číslo a sídlo pracoviska kontroly originality,

d) dátum výdaja pečiatok pridelených technikom kontroly originality s uvedením ich identifikačných čísiel a poradových čísiel,

e) meno a priezvisko oprávnenej osoby určenej štatutárnym orgánom oprávnenej osoby kontroly originality na výdaj pečiatok pridelených technikom kontroly originality.

(4) Údaje o evidencii prijatých a vydaných tlačív, kontrolných nálepiek, kontrolných bezpečnostných nálepiek a pečiatok vedené podľa odsekov 1 a 3 sa archivujú v elektronickej podobe.

(5) Oprávnená osoba kontroly originality, ktorej oprávnenie na vykonávanie kontrol originality bolo zrušené alebo zaniklo, odovzdá vytlačené záznamy z Knihy príjmu a výdaja tlačív a kontrolných nálepiek a Knihu príjmu a výdaja pečiatok, databázu vykonaných kontrol originality vozidiel, pečiatky technikov kontroly originality, nespotrebované tlačivá a kontrolné nálepky, inventúru ku dňu ukončenia činnosti a poškodené tlačivá a kontrolné nálepky spolu so zápisom o poškodení alebo zničení poverenej technickej službe kontroly originality vozidiel na archiváciu najneskôr do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o zrušení oprávnenia na vykonávanie kontrol originality alebo zániku oprávnenia na vykonávanie kontrol originality.

§ 78

Spôsob a lehoty inventarizácie tlačív, kontrolných nálepiek a pečiatok, postup a lehoty ich odovzdania na skartáciu a postup v prípade ich zničenia, poškodenia, straty alebo odcudzenia

(1) Inventarizácia skladových zásob tlačív, kontrolných nálepiek, kontrolných bezpečnostných nálepiek a pečiatok sa vykonáva u oprávnenej osoby kontroly originality vždy k 31. decembru za príslušný kalendárny rok, a to porovnaním fyzického stavu so stavom vedeným v Knihe príjmu a výdaja tlačív a kontrolných nálepiek a v Knihe príjmu a výdaja pečiatok.

(2) Inventarizáciu vykonáva štatutárny orgán oprávnenej osoby kontroly originality alebo ním určený technik kontroly originality. O výsledku inventarizácie štatutárny orgán oprávnenej osoby kontroly originality alebo ním určený technik kontroly originality spracuje zápis, ktorý opatrí svojím podpisom.

(3) Ak sa pri inventarizácii zistí, že v skladových zásobách sa nachádzajú poškodené, zničené alebo nepoužiteľné tlačivá, kontrolné nálepky, kontrolné bezpečnostné nálepky alebo pečiatky, osoba vykonávajúca inventarizáciu spracuje zápis o ich poškodení, zničení alebo nepoužiteľnosti, ktorý obsahuje

a) názov tlačiva, kontrolnej nálepky, kontrolnej bezpečnostnej nálepky alebo pečiatky,

b) sériu a evidenčné číslo tlačiva, sériu a evidenčné číslo kontrolnej nálepky alebo identifikačné číslo a poradové číslo pečiatky,

c) zdôvodnenie poškodenia, zničenia alebo nepoužiteľnosti,

d) počet kusov,

e) dátum a podpis fyzickej osoby, ktorá inventarizáciu vykonala.

(4) Poškodené alebo zničené tlačivá, kontrolné nálepky, kontrolné bezpečnostné nálepky a pečiatky spolu so zápisom o poškodení alebo zničení odovzdá alebo zašle štatutárny orgán oprávnenej osoby kontroly originality do 15. februára nasledujúceho kalendárneho roka poverenej technickej službe kontroly originality vozidiel na skartáciu.

(5) Ak sa pri inventarizácii zistí, že došlo k strate alebo odcudzeniu tlačív, kontrolných nálepiek, kontrolných bezpečnostných nálepiek alebo pečiatok, osoba, ktorá inventarizáciu vykonala, spracuje zápis o strate alebo odcudzení, ktorý obsahuje náležitosti podľa odseku 3 písm. a), b), d) a e). Zápis odovzdá štatutárnemu orgánu oprávnenej osoby kontroly originality, ktorý zabezpečí bezodkladné oznámenie straty alebo odcudzenia tlačív, kontrolných nálepiek, kontrolných bezpečnostných nálepiek alebo pečiatok príslušnému útvaru Policajného zboru.

Spôsob a rozsah vykonávania základného školenia, vedenia informačného systému o základnom školení, vydávaní a náležitostiach potvrdení o absolvovaní základného školenia (k § 80 ods. 4 zákona)

§ 79

Základné školenie

(1) Písomná žiadosť na základné školenie obsahuje

a) identifikačné údaje o fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá má platné povolenie na zriadenie pracoviska kontroly originality, alebo o oprávnenej osobe kontroly originality, a to

1. ak ide o fyzickú osobu, meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu a podpis,

2. ak ide o právnickú osobu, názov a adresu alebo obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo (IČO), meno a priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú jej štatutárnym orgánom, podpis štatutárneho orgánu a odtlačok pečiatky,

b) meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu fyzickej osoby, ktorá sa má zúčastniť základného školenia.

(2) Prílohou k žiadosti je

a) kópia povolenia na zriadenie pracoviska kontroly originality alebo kópia oprávnenia na vykonávanie kontroly originality podľa § 73 ods. 6 zákona vydaná príslušným okresným úradom,

b) kópia dokladu o vzdelaní osoby, ktorá má získať osvedčenie technika kontroly originality.

(3) Základné školenie na získanie osvedčenia technika kontroly originality sa vykonáva v rozsahu 40 hodín teoretickej výučby, 30 hodín praktického výcviku na pracovisku kontroly originality a 10 hodín odborných konzultácií so zameraním na

a) právne predpisy upravujúce systém zriaďovania siete pracovísk kontrol originality,

b) právne predpisy upravujúce vykonávanie kontrol originality,

c) označovanie vozidiel identifikátormi pridelenými vozidlu výrobcom a iné označovanie vozidiel, jeho systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek určujúcich identitu vozidla a ich porovnania s dokladmi vozidla vo vzťahu k originalite a pravosti,

d) metodiky a metódy používané pri vykonávaní kontrol originality,

e) technologické vybavenie pracoviska kontroly originality, funkciu meradiel, prístrojov a zariadení používaných pri vykonávaní kontrol originality,

f) praktické vykonávanie kontrol originality na pracovisku kontroly originality, vyhodnocovanie a vyznačovanie výsledku hodnotenia kontrol originality do príslušných dokladov,

g) označovanie vozidiel dodatočnými identifikátormi po kontrole originality,

h) automatizovaný informačný systém podľa § 21 ods. 1 vedený poverenou technickou službou kontroly originality vozidiel,

i) automatizovaný informačný systém podľa § 76 ods. 1 vedený oprávnenou osobou kontroly originality,

j) organizáciu metrologického zabezpečenia meradiel a prístrojov používaných pri vykonávaní kontrol originality,

k) postup pri overovaní údajov v dostupných evidenciách.

(4) Potvrdenie o absolvovaní základného školenia sa vydáva v písomnej podobe a obsahuje

a) identifikačné údaje podľa odseku 1 písm. a),

b) meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu fyzickej osoby, ktorá sa zúčastnila základného školenia,

c) dátum začatia a dátum ukončenia základného školenia,

d) dátum vydania, meno, priezvisko, podpis a odtlačok pečiatky štatutárneho orgánu poverenej technickej služby kontroly originality vozidiel.

(5) Poverená technická služba kontroly originality vozidiel vedie a spravuje údaje o základnom školení a vydaných potvrdeniach o absolvovaní základného školenia v automatizovanom informačnom systéme v rozsahu podľa § 20 ods. 3.

Spôsob a rozsah vykonávania doškoľovacieho kurzu, vedenia informačného systému o doškoľovacom kurze, vydávaní a náležitostiach potvrdení o absolvovaní doškoľovacieho kurzu (k § 81 ods. 5 zákona)

§ 80

Doškoľovací kurz

(1) Písomná žiadosť na doškoľovací kurz na predĺženie platnosti osvedčenia technika kontroly originality a na doškoľovací kurz, ak to nariadil príslušný okresný úrad a rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť, obsahuje tieto náležitosti:

a) identifikačné údaje o oprávnenej osobe kontroly originality, a to

1. ak ide o fyzickú osobu, meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu, sídlo pracoviska kontroly originality a podpis,

2. ak ide o právnickú osobu, názov a adresu alebo obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo (IČO), sídlo pracoviska kontroly originality, meno a priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú jej štatutárnym orgánom, podpis štatutárneho orgánu a odtlačok pečiatky,

b) meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu technika kontroly originality, ktorý sa má zúčastniť doškoľovacieho kurzu.

(2) Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 je

a) kópia oprávnenia na vykonávanie kontroly originality vydaného príslušným okresným úradom,

b) kópia osvedčenia technika kontroly originality,

c) kópia rozhodnutia podľa § 81 ods. 2 zákona, ak príslušný okresný úrad nariadil doškoľovací kurz.

(3) Doškoľovací kurz na predĺženie platnosti osvedčenia technika kontroly originality sa vykonáva v rozsahu 20 hodín teoretickej výučby a 20 hodín praktického výcviku a jednej hodiny odborných konzultácií so zameraním, ako je uvedené v § 79 ods. 3.

(4) Potvrdenie o absolvovaní doškoľovacieho kurzu sa vydáva v písomnej podobe a obsahuje

a) identifikačné údaje podľa odseku 1 písm. a),

b) meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu technika kontroly originality, ktorý sa zúčastnil doškoľovacieho kurzu,

c) dátum začatia a dátum ukončenia doškoľovacieho kurzu,

d) dátum vydania, meno, priezvisko, podpis a odtlačok pečiatky štatutárneho orgánu poverenej technickej služby kontroly originality vozidiel.

(5) Poverená technická služba kontroly originality vozidiel vedie a spravuje údaje o doškoľovacom kurze a o vydaných potvrdeniach o absolvovaní doškoľovacieho kurzu v automatizovanom informačnom systéme v rozsahu podľa § 20 ods. 3.

Vykonávanie skúšok z odbornej spôsobilosti, ich obsah a rozsah, spôsob hodnotenia a zapisovania, spôsob vymenovania a odvolania členov skúšobnej komisie a ich počty (k § 82 ods. 6 zákona)

§ 81

Vykonávanie skúšok z odbornej spôsobilosti

(1) Písomnú žiadosť na skúšku z odbornej spôsobilosti na získanie osvedčenia technika kontroly originality alebo na skúšku z odbornej spôsobilosti na predĺženie platnosti osvedčenia technika kontroly originality predkladá ministerstvu fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má platné povolenie na zriadenie pracoviska kontroly originality, alebo oprávnená osoba kontroly originality, a to prostredníctvom poverenej technickej služby kontroly originality vozidiel po absolvovaní základného školenia, zdokonaľovacieho školenia alebo doškoľovacieho kurzu.

(2) Písomná žiadosť obsahuje náležitosti, ako sú uvedené v § 79 ods. 1, a prílohou k žiadosti je kópia potvrdenia o absolvovaní základného školenia alebo doškoľovacieho kurzu.

(3) Skúška z odbornej spôsobilosti sa skladá z písomnej časti a praktickej časti a môže byť vykonaná v akomkoľvek poradí.

(4) Písomná časť skúšky pozostáva z písomného testu, ktorý obsahuje otázky z

a) právnych predpisov upravujúcich systém zriaďovania siete pracovísk kontrol originality,

b) právnych predpisov upravujúcich vykonávanie kontrol originality,

c) označovania vozidiel identifikátormi pridelenými vozidlu výrobcom a iného označovania vozidiel, jeho systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek určujúcich identitu vozidla a ich porovnania s dokladmi vozidla vo vzťahu k originalite a pravosti,

d) metodík a metód používaných pri vykonávaní kontrol originality,

e) technologického vybavenia pracoviska kontroly originality, funkcie meradiel, prístrojov a zariadení používaných pri vykonávaní kontrol originality,

f) praktického vykonávania kontrol originality na pracovisku kontroly originality, vyhodnocovania a vyznačovania výsledku hodnotenia kontrol originality do príslušných dokladov,

g) označovania vozidiel dodatočnými identifikátormi po kontrole originality,

h) automatizovaného informačného systému podľa § 21 ods. 1 vedeného poverenou technickou službou kontroly originality vozidiel,

i) automatizovaného informačného systému podľa § 76 ods. 1 vedeného oprávnenou osobou kontroly originality,

j) organizácie metrologického zabezpečenia meradiel a prístrojov používaných pri vykonávaní kontrol originality,

k) postupu pri overovaní údajov v dostupných evidenciách.

(5) Písomný test pozostáva zo sady testov súvisiacich s vykonávaním kontrol originality vozidiel na pracoviskách typu A a M podľa § 71 ods. 2 obsahujúcich 10 všeobecne zameraných otázok a 20 odborne zameraných otázok.

(6) Písomná časť skúšky trvá 45 minút.

(7) Praktická časť skúšky je zameraná na overenie teoretických a praktických vedomostí a zručností pri vykonávaní kontrol originality zameraných na správnosť vykonávania, vyhodnocovania a vyznačovania výsledkov hodnotenia kontrol originality a pozostáva z vykonania kontroly originality v celom rozsahu kontrolných úkonov.

(8) Výsledok písomnej časti skúšky hodnotí skúšobná komisia stupňom

a) „vyhovel“, ak osoba, ktorá má získať osvedčenie technika kontroly originality, alebo technik kontroly originality dosiahol úspešnosť 90 % a viac,

b) „nevyhovel“, ak osoba, ktorá má získať osvedčenie technika kontroly originality, alebo technik kontroly originality dosiahol úspešnosť menej ako 90 %.

(9) Výsledok praktickej časti skúšky hodnotí skúšobná komisia stupňom „vyhovel“ alebo „nevyhovel“ hlasovaním.

(10) Výsledok skúšky sa hodnotí stupňom „vyhovel“, ak obe časti skúšky podľa odsekov 8 a 9 boli hodnotené stupňom „vyhovel“; v opačnom prípade sa hodnotí stupňom „nevyhovel“.

(11) Stupňom „nevyhovel“ sa hodnotí výsledok skúšky, ak bola osoba, ktorá má získať osvedčenie technika kontroly originality, alebo technik kontroly originality z ďalšej časti skúšok vylúčený, pretože počas niektorej časti skúšky používal pomôcky bez predchádzajúceho súhlasu skúšobnej komisie.

§ 82

Vedenie evidencie skúšok, spôsob vymenovania a odvolania členov skúšobnej komisie a ich počty

(1) O výsledku skúšky podľa § 81 ods. 3 spracuje člen skúšobnej komisie poverený predsedom skúšobnej komisie zápisnicu o skúške z odbornej spôsobilosti, ktorá obsahuje

a) číslo zápisnice,

b) meno a priezvisko osoby, ktorá má získať osvedčenie technika kontroly originality, alebo technika kontroly originality,

c) dátum a miesto narodenia,

d) dátum vykonania skúšky z odbornej spôsobilosti na udelenie osvedčenia technika kontroly originality alebo dátum vykonania skúšky z odbornej spôsobilosti na predĺženie platnosti osvedčenia technika kontroly originality,

e) hodnotenie skúšky z odbornej spôsobilosti podľa § 81 ods. 10,

f) rozsah odbornej spôsobilosti na vykonávanie kontroly originality podľa § 71 ods. 2,

g) meno, priezvisko a podpis predsedu skúšobnej komisie a mená, priezviská a podpisy členov skúšobnej komisie,

h) miesto a dátum spracovania zápisnice o skúške z odbornej spôsobilosti a odtlačok pečiatky predsedu skúšobnej komisie, ktorý je zároveň skúšobným komisárom, alebo odtlačok pečiatky člena skúšobnej komisie, ktorý je zároveň skúšobným komisárom,

i) poznámku; zapisuje sa dôvod vylúčenia zo skúšky podľa § 81 ods. 11 alebo iné skutočnosti zistené skúšobnou komisiou.

(2) Zápisnicu o skúške z odbornej spôsobilosti zasiela poverená technická služba kontroly originality vozidiel fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá má platné povolenie na zriadenie pracoviska kontroly originality, alebo oprávnenej osobe kontroly originality.

(3) Evidenciu skúšok z odbornej spôsobilosti vedie poverená technická služba kontroly originality vozidiel v protokole o skúškach, ktorý obsahuje

a) poradové číslo,

b) meno, priezvisko a dátum narodenia osoby, ktorá má získať osvedčenie technika kontroly originality, alebo technika kontroly originality, ktorý vykonal skúšku z odbornej spôsobilosti,

c) dátum vykonania skúšky z odbornej spôsobilosti na udelenie osvedčenia technika kontroly originality alebo dátum vykonania skúšky z odbornej spôsobilosti na predĺženie platnosti osvedčenia technika kontroly originality,

d) hodnotenie skúšky z odbornej spôsobilosti podľa § 81 ods. 8 a 9,

e) podpis a odtlačok pečiatky predsedu skúšobnej komisie, ktorý je zároveň skúšobným komisárom, a podpisy členov skúšobnej komisie.

(4) Skúšobná komisia sa skladá z

a) predsedu skúšobnej komisie, ktorý je zároveň skúšobným komisárom; je ním zamestnanec ministerstva,

b) najmenej troch členov skúšobnej komisie, ktorými môžu byť zamestnanci ministerstva, zamestnanci poverenej technickej služby kontroly originality vozidiel alebo nezávislí odborníci z praxe.

(5) Výsledok skúšky z odbornej spôsobilosti na udelenie osvedčenia technika kontroly originality alebo skúšky z odbornej spôsobilosti na predĺženie platnosti osvedčenia technika kontroly originality hodnotí skúšobná komisia na neverejnom zasadnutí, na ktorom môžu byť prítomní iba jej členovia.

(6) Rozhodnutie skúšobnej komisie sa prijíma hlasovaním, v prípade rovnosti hlasov rozhodne hlas predsedu skúšobnej komisie.

Podrobnosti o prípadoch vykonania kontroly originality na základe rozhodnutia okresného úradu (k § 83 ods. 10 zákona)

§ 83

(1) Vozidlo sa podrobí kontrole originality na základe

a) žiadosti o zápis zmeny údajov o výmene karosérie podľa § 17 ods. 6 a 7 zákona,

b) oznámenia alebo zistenia, že na vozidle boli vykonané neoprávnené vonkajšie zásahy do jeho konštrukcie alebo jeho dokladov,

c) oznámenia alebo zistenia, že na vozidle sa nachádzajú pozmenené, poškodené alebo nečitateľné identifikátory vozidla,

d) oznámenia alebo zistenia, že na vozidle je identifikačné číslo vozidla VIN, ktoré výrobca nikdy nevyrobil.

(2) V rozhodnutí sa určí prevádzkovateľovi vozidla lehota na vykonanie kontroly originality a predloženie odborného posudku podľa § 85 s výsledkom hodnotenia spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách.

(3) Ak vozidlo, ktoré presahuje rozmery alebo hmotnosti podľa osobitného predpisu23a) a jeho kontrola nie je možná v stacionárnom pracovisku kontroly originality a ani v mobilnom pracovisku kontroly originality, okresný úrad na základe žiadosti prevádzkovateľa vozidla určí rozhodnutím podmienky vykonania takejto kontroly.

§ 84

Postup ministerstva pri schvaľovaní vhodnosti meradiel a prístrojov používaných na vykonávanie kontroly originality (k § 83 ods. 10 zákona)

(1) Písomná žiadosť o schválenie vhodnosti meradla alebo prístroja na ich použitie pri vykonávaní kontrol originality obsahuje

a) identifikačné údaje o žiadateľovi, a to

1. ak ide o fyzickú osobu, meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu alebo u cudzinca prechodného pobytu, ak ide o podnikateľa, aj obchodné meno, identifikačné číslo a miesto podnikania,

2. ak ide o právnickú osobu, názov a adresu alebo obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo (IČO), meno a priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú jej štatutárnym orgánom,

b) názov meradla alebo prístroja.

(2) Prílohou žiadosti je

a) čestné vyhlásenie o tom, že žiadateľ je výrobcom alebo zástupcom výrobcu meradla alebo prístroja a je oprávnený na konanie o schválenie ich vhodnosti na použitie pri vykonávaní kontrol originality,

b) písomné plnomocenstvo výrobcu alebo zástupcu výrobcu meradla alebo prístroja na konanie o schválenie ich vhodnosti na použitie pri vykonávaní kontrol originality vozidiel, ak žiadateľ nie je výrobcom meradla alebo prístroja,

c) správa z overenia vhodnosti meradla alebo prístroja a dokumentácia o meraní meradla alebo prístroja, ktorou sa zistený stav preukázal.

§ 84a

Druhy kontrol originality a ich rozsah (k § 83a ods. 4 zákona)

(1) Kontrola originality základná sa vykonáva v rozsahu ustanovenom podľa § 85 ods. 1 a 2 .

(2) Kontrola originality skrátená sa vykonáva v skrátenom rozsahu ako kontrola originality základná. Skrátený rozsah kontroly originality je v kontrole a posúdení stavu identifikátorov vozidla podľa kontrolných úkonov určených na vykonávanie kontroly originality.

(3) Kontrola originality administratívna sa vykonáva v čiastočnom rozsahu kontroly originality základnej alebo kontroly originality skrátenej a podľa kontrolných úkonov určených na vykonávanie kontroly originality administratívnej.

(4) Kontrola originality opakovaná sa vykonáva v čiastočnom rozsahu kontroly originality základnej alebo kontroly originality skrátenej so zameraním na kontrolu odstránenia chýb zistených pri kontrole originality podľa odsekov 1 a 2, a to do 30 dní odo dňa vykonania pôvodnej kontroly.

§ 85

Hodnotenie stavu identifikátorov vozidla a závery o spôsobilosti, dočasnej spôsobilosti alebo nespôsobilosti vozidla na premávku na pozemných komunikáciách (k § 84 ods. 5 zákona)

(1) Kontrola originality základná sa na pracovisku typu A podľa § 71 ods. 2 písm. a) vykonáva v rozsahu

a) merania a nedeštruktívneho skúmania stôp, neoprávneného vonkajšieho zásahu do konštrukcie vozidla alebo dokladov vozidla podľa odseku 3 písm. a) alebo b), alebo c),

b) porovnania identifikačných údajov a evidenčných údajov nachádzajúcich sa na vozidle s údajmi uvedenými v dokladoch podľa odseku 3 písm. a) alebo b) alebo c),

c) kontroly a posúdenia stavu identifikátorov vozidla podľa kontrolných úkonov ustanovených metodikou na vykonávanie kontroly originality základnej,

d) porovnania identifikačných údajov vozidla a údajov uvedených v dokladoch podľa odseku 3 písm. a) s údajmi v evidencii vozidiel, ak ide o vozidlo prihlásené do evidencie,

e) overenia údajov o vozidle v pátracích evidenciách na účel zistenia jeho odcudzenia alebo na účel, či sa na vozidle nepoužila tabuľka alebo tabuľky s evidenčným číslom alebo s osobitným evidenčným číslom, po ktorom bolo vyhlásené pátranie.

(2) Kontrola originality základná sa na pracovisku typu M podľa § 71 ods. 2 písm. b) vykonáva v rozsahu podľa odseku 1 na vozidlách kategórie N3, O4, T, C, R, PS a LS za splnenia ďalších požiadaviek podľa § 71 ods. 6 a § 72 ods. 3 a podľa kontrolných úkonov ustanovených metodikou na vykonávanie kontroly originality základnej; ide o vozidlá uvedených kategórií, ktorým bolo vzhľadom na ich konštrukciu udelené schválenie na prevádzku v premávke na pozemných komunikáciách, napríklad v prípade prekročenia celkových rozmerov vozidla, prekročenia najväčšej prípustnej celkovej hmotnosti vozidla alebo jazdnej súpravy alebo v prípade zákazu vjazdu pre tieto kategórie vozidiel do miesta, kde sa pracovisko kontroly originality základnej nachádza.

(3) Pri kontrole originality podľa odsekov 1 a 2 sa predkladajú okrem preukazu totožnosti23b) aj tieto doklady, ak ide o

a) vozidlo prihlásené do evidencie vozidiel v Slovenskej republike

1. osvedčenie o evidencii časť I a osvedčenie o evidencii časť II, ak bolo vydané, alebo doklad o nahlásení straty alebo odcudzenia osvedčenia vydaný orgánom Policajného zboru, alebo doklad o zadržaní osvedčenia vydaný orgánom Policajného zboru; v prípade dokladu o nahlásení straty alebo odcudzenia alebo dokladu o zadržaní osvedčenia o evidencii časti II predkladá sa tiež fotokópia alebo náhrada osvedčenia o evidencii časť II opatrené odtlačkom pečiatky orgánu Policajného zboru,

2. doklad o nadobudnutí karosérie vozidla alebo rámu vozidla; predkladá sa v prípade výmeny karosérie vozidla alebo rámu vozidla,

3. doklad o vykonaní hromadnej prestavby typu vozidla podľa § 18 ods. 16 písm. b) a c) zákona; predkladá sa, ak ide o vozidlo, na ktorom bola vykonaná hromadná prestavba typu vozidla,

4. rozhodnutie o povolení prestavby jednotlivého vozidla; predkladá sa, ak ide o prestavbu jednotlivého vozidla,

b) jednotlivo dovezené vozidlo, ktoré bolo prihlásené do evidencie vozidiel,

1. doklad o nadobudnutí vozidla,

2. osvedčenie o evidencii z krajiny pôvodu alebo zo štátu, v ktorom bolo evidované, pri dvoch častiach osvedčenia o evidencii musia byť predložené obidve časti; ak osvedčenia sú v inom ako slovenskom alebo českom jazyku, predkladajú sa s úradným prekladom do štátneho jazyka,23c) pričom pri harmonizovanom osvedčení o evidencii vydanom v členskom štáte sa úradne prekladajú len časti, ktoré nepodliehajú harmonizácii,

3. doklad o vyradení vozidla z evidencie vozidiel v štáte, v ktorom bolo evidované, spolu s úradným prekladom do štátneho jazyka,23c) ak doklad o vyradení je v inom ako slovenskom alebo českom jazyku; predkladá sa len v prípade, ak sa taký doklad v štáte vývozu vydáva,

4. doklad o prepustení vozidla do voľného obehu; predkladá sa, ak ide o vozidlo dovezené z tretieho štátu alebo zo zmluvného štátu Dohody o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarskej konfederácie okrem štátov Európskej únie,

c) jednotlivo dovezené vozidlo, ktoré nebolo prihlásené do evidencie vozidiel a má vydané technické osvedčenie vozidla,

1. doklad o nadobudnutí vozidla,

2. technické osvedčenie vozidla spolu s úradným prekladom do štátneho jazyka,23c) ak osvedčenie je v inom ako slovenskom alebo českom jazyku,

3. doklad o prepustení vozidla do voľného obehu; predkladá sa, ak ide o vozidlo dovezené z tretieho štátu alebo zo zmluvného štátu Dohody o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarskej konfederácie okrem štátov Európskej únie,

d) jednotlivo dovezené vozidlo, ktoré nebolo prihlásené do evidencie vozidiel,

1. doklad o nadobudnutí vozidla,

2. vyhlásenie žiadateľa, že vozidlo nebolo prihlásené do evidencie vozidiel v inom štáte,

3. osvedčenie o zhode COC, ak má vozidlo udelené typové schválenie ES,

4. originál alebo kópia vnútroštátneho osvedčenia o zhode vozidla potvrdzujúceho zhodu vozidla s vnútroštátnymi požiadavkami členského štátu alebo zmluvného štátu Dohody o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarskej konfederácie,

5. návrh na spracovanie základného technického opisu vozidla vydaný poverenou technickou službou overovania vozidiel alebo doklad vydaný výrobcom alebo zástupcom výrobcu, z ktorého vyplýva, že tento typ vozidla má v Slovenskej republike platný základný technický opis vozidla; predkladá sa, ak vozidlo nemalo udelené typové schválenie ES alebo vozidlo nemalo udelené typové schválenie vozidla alebo vozidlo nemalo udelené schválenie jednotlivého vozidla udelené v členskom štáte alebo zmluvnom štáte Dohody o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarskej konfederácie,

e) vozidlo vyradené z evidencie vozidiel z dôvodu jeho odcudzenia pred opätovným schválením na prevádzku v premávke na pozemných komunikáciách podľa § 16d zákona

1. doklad orgánu Policajného zboru o oznámení odcudzenia vozidla,

2. doklad orgánu Policajného zboru o vyradení vozidla z evidencie vozidiel,

3. doklad orgánu Policajného zboru o vrátení vozidla,

f) vozidlo, ktoré nepodliehalo prihláseniu do evidencie vozidiel, technické osvedčenie vozidla alebo doklad o nahlásení straty alebo odcudzenia technického osvedčenia vozidla vydaný orgánom Policajného zboru.

(4) Pri kontrole originality vozidla záchrannej služby určeného na prepravu infekčných materiálov alebo pacientov s infekčnými chorobami, vozidla určeného na prepravu uhynutých zvierat a vozidla pohrebnej služby prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla predkladá okrem dokladov podľa odseku 3 aj potvrdenie o vykonanej dezinfikácii vozidla.

(5) Stav identifikátorov vozidla sa hodnotí štvorstupňovou klasifikáciou:

a) stupeň vyznačený číslom „1“ – identifikátory vozidla sú nedotknuté, nie sú viditeľné stopy neoprávneného vonkajšieho zásahu alebo vonkajšie neoprávnené zásahy do konštrukcie vozidla sa nezistili, alebo zmena identifikátorov bola spôsobená povolenou prestavbou,

b) stupeň vyznačený číslom „2“ – na identifikátoroch vozidla nastala zmena pôsobením vonkajších vplyvov a síl, sú nečitateľné alebo ich nemožno určiť, alebo sa zistili zásahy do konštrukcie vozidla,

c) stupeň vyznačený číslom „3“ – údaje na identifikátoroch vozidla sú pozmenené následkom neoprávneného vonkajšieho zásahu alebo sa vozidlo skladá z častí s odlišnými identifikačnými údajmi, alebo sa zistili neoprávnené zásahy do konštrukcie vozidla, alebo sa zistili neoprávnené zásahy do časti, na ktorej sa nachádza identifikačné číslo vozidla VIN,

d) stupeň vyznačený číslom „0“ – údaje na identifikátoroch vozidla chýbajú alebo došlo k odstráneniu tej časti karosérie, na ktorej výrobca umiestnil identifikačné číslo vozidla VIN.

(6) Stav požadovaných dokladov sa hodnotí štvorstupňovou klasifikáciou:

a) stupeň vyznačený číslom „1“ – požadované doklady nenesú žiadnu známku nepravosti a údaje v nich uvedené zodpovedajú údajom na identifikátoroch kontrolovaného vozidla alebo zmena údajov je spôsobená povolenou prestavbou vozidla,

b) stupeň vyznačený číslom „2“ – požadované doklady nenesú známku nepravosti, ale údaje v nich uvedené sa pravdepodobne z dôvodu chybného zápisu nezhodujú s údajmi na identifikátoroch kontrolovaného vozidla,

c) stupeň vyznačený číslom „3“ – niektorý z požadovaných dokladov vozidla má pozmeňované údaje alebo je falzifikát,

d) stupeň vyznačený číslom „0“ – údaje v dokladoch sú nečitateľné alebo chýbajú.

(7) Stav údajov v evidencii vozidiel sa hodnotí štvorstupňovou klasifikáciou:

a) stupeň vyznačený číslom „1“ – údaje v evidencii vozidiel sa zhodujú s údajmi na identifikátoroch kontrolovaného vozidla a požadovaných dokladoch v plnom rozsahu alebo zmena údajov je spôsobená povolenou prestavbou vozidla,

b) stupeň vyznačený číslom „2“ – údaje v evidencii vozidiel sa pravdepodobne z dôvodu chybného zápisu nezhodujú s údajmi na identifikátoroch kontrolovaného vozidla v plnom rozsahu,

c) stupeň vyznačený číslom „3“ – v evidencii vozidiel sa našiel záznam o pátraní,

d) stupeň vyznačený číslom „0“ – v evidencii vozidiel sa nenašiel záznam o kontrolovanom vozidle.

(8) Výsledkom kontroly originality je trojčíslo, pričom prvé číslo vyjadruje stav identifikátorov vozidla podľa odseku 5, druhé číslo stav požadovaných dokladov podľa odseku 6 a tretie číslo stav údajov v evidencii vozidiel podľa odseku 7.

(9) Na základe výsledku hodnotenia stavu identifikátorov vozidla podľa odseku 5, stavu požadovaných dokladov podľa odseku 6 a stavu údajov v evidencii vozidiel podľa odseku 7 je vozidlo

a) podľa odseku 3 písm. a) a e)

1. spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak výsledok kontroly originality podľa odseku 8 obsahuje stupeň „1“ podľa odsekov 5, 6 a 7,

2. dočasne spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak výsledok kontroly originality podľa odseku 8 obsahuje stupeň „2“ podľa odsekov 5, 6 alebo 7 alebo stupeň „0“ podľa odsekov 5, 6 alebo 7,

3. nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak výsledok kontroly originality podľa odseku 8 obsahuje stupeň „3“ podľa odsekov 5, 6 alebo 7,

b) podľa odseku 3 písm. b) až d) a f)

1. spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak výsledok kontroly originality podľa odseku 8 obsahuje stupeň „1“ podľa odsekov 5 a 6 a stupeň „0“ podľa odseku 7,

2. dočasne spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak výsledok kontroly originality podľa odseku 8 obsahuje stupeň „2“ alebo „0“ podľa odsekov 5 alebo 6 a stupeň „1“ podľa odseku 7,

3. nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak výsledok kontroly originality podľa odseku 8 obsahuje stupeň „3“ podľa odsekov 5 alebo 6, alebo 7.

§ 86

Podrobnosti o informačnom systéme a spôsobe evidovania údajov o kontrolách originality (k § 84 ods. 5 zákona)

(1) Údaje o chybách zistených pri kontrolách originality podľa § 85 ods. 1 a 2 a podľa jednotlivých kontrolných úkonov a záverov o spôsobilosti, dočasnej spôsobilosti a nespôsobilosti vozidla na premávku na pozemných komunikáciách vedie a eviduje oprávnená osoba kontroly originality v automatizovanom informačnom systéme podľa § 76 ods. 1 v rozsahu evidovaných údajov podľa § 76 ods. 3.

(2) Údaje o kontrolách originality a chybách vedie a eviduje v rámci celej siete pracovísk kontrol originality poverená technická služba kontroly originality vozidiel v automatizovanom informačnom systéme podľa § 21 ods. 1 v rozsahu evidovaných údajov podľa § 76 ods. 3.

§ 87

Postup oznamovania a vedenia evidencie o zistení vozidla v pátraní (k § 84 ods. 5 zákona)

(1) Pri kontrole originality sa údaje o kontrolovanom vozidle a pridelenom identifikačnom čísle vozidla VIN a údaje o pridelenej tabuľke alebo tabuliek s evidenčným číslom alebo tabuľke alebo tabuliek s osobitným evidenčným číslom overujú v rámci automatizovaného informačného systému vedeného poverenou technickou službou kontroly originality vozidiel nepretržite priamym vstupom prostredníctvom evidencie vozidiel24) v pátracej evidencii Policajného zboru.

(2) V prípade výskytu údajov v pátracej evidencii Policajného zboru sa informácia prostredníctvom automatizovaného informačného systému podľa § 21 ods. 1 oznámi pracovisku kontroly originality. Kontrola originality sa nevykoná do času odstránenia zistených nedostatkov.

(3) Technik kontroly originality po doručení oznámenia zistené skutočnosti bezodkladne oznámi útvaru Policajného zboru príslušnému podľa sídla pracoviska kontroly originality telefonicky a o oznámení vykoná zápis do evidencie oznámení vedenom v automatizovanom informačnom systéme podľa § 76 ods. 1.

(4) Zápis podľa odseku 3 obsahuje

a) predmet oznámenia,

b) názov a sídlo útvaru Policajného zboru,

c) hodnosť, meno a priezvisko policajta, ktorý telefonické oznámenie prijal,

d) dátum, hodinu a minútu oznámenia,

e) meno, priezvisko, podpis a odtlačok pečiatky technika kontroly originality.

(5) Zápis podľa odseku 4 spolu s vytlačenou informáciou z pátracej evidencie Policajného zboru podľa odseku 2 technik kontroly originality bezodkladne odovzdá štatutárnemu orgánu oprávnenej osoby kontroly originality alebo ním poverenému orgánu, ktorý zabezpečí ich doručenie príslušnému útvaru Policajného zboru príslušnému podľa sídla pracoviska kontroly originality.

§ 88

Spôsob vyznačovania výsledku kontroly originality do dokladov o vykonaní kontroly originality (k § 85 ods. 3 zákona)

(1) Výsledok kontroly originality vykonanej v rozsahu podľa § 85 ods. 1 vrátane chýb zistených na vozidle, ak sa tieto automaticky neprenesú na základe nameraných hodnôt a chýb zistených v dokladoch alebo v evidencii vozidiel, sa uvádza do odborného posudku o kontrole originality vozidla.

(2) Ak je vozidlo pri kontrole originality vyhodnotené ako spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, do odborného posudku o kontrole originality sa zapíše okrem vyhodnotenia aj dátum vykonania kontroly originality, ktorý sa zároveň vyznačí na kontrolnej nálepke perforovaním. Perforovanú kontrolnú nálepku a kontrolné bezpečnostné nálepky na určené miesto nalepí technik kontroly originality, ktorý kontrolu originality vykonal.

(3) Ak je vozidlo pri kontrole originality vyhodnotené ako dočasne spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách alebo nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, do odborného posudku o kontrole originality sa zapíše okrem vyhodnotenia aj dátum vykonania kontroly originality; kontrolná nálepka sa nevydáva.

§ 88a

Postup ministerstva pri schvaľovaní vhodnosti prístrojov používaných na umiestňovanie a upevňovanie identifikačného čísla vozidla VIN (k § 85a ods. 9 zákona)

(1) Písomná žiadosť o schválenie vhodnosti prístroja používaného na umiestňovanie a upevňovanie identifikačného čísla vozidla VIN obsahuje

a) identifikačné údaje, a to ak ide o

1. fyzickú osobu, meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu, ak ide o podnikateľa, aj obchodné meno, identifikačné číslo a miesto podnikania,

2. právnickú osobu, názov a adresu alebo obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo (IČO), meno a priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú jej štatutárnym orgánom,

b) názov prístroja používaného na umiestňovanie a upevňovanie identifikačného čísla vozidla VIN.

(2) Prílohou k žiadosti je

a) čestné vyhlásenie17) o tom, že žiadateľ je výrobcom alebo zástupcom výrobcu prístroja a je oprávnený na konanie o schválení ich vhodnosti na umiestňovanie a upevňovanie identifikačného čísla vozidla VIN,

b) písomné splnomocnenie výrobcu alebo zástupcu výrobcu prístroja na konanie o schválení ich vhodnosti na umiestňovanie a upevňovanie identifikačného čísla vozidla VIN, ak žiadateľ nie je výrobcom prístroja,

c) správa z overenia vhodnosti prístroja a dokumentácia o meraní prístroja, ktorými sa zistený stav preukázal.

§ 88b

Spôsob vyznačovania umiestnenia a upevnenia identifikačného čísla vozidla VIN do dokladov o umiestnení a upevnení identifikačného čísla vozidla VIN (k § 85b ods. 2 zákona)

(1) Vyznačovanie umiestnenia a upevnenia identifikačného čísla vozidla VIN, ak nie je automaticky prenesené na základe umiestnenia a upevnenia, sa zapisuje do protokolu o umiestnení a upevnení náhradného identifikačného čísla vozidla VIN a do protokolu o umiestnení a upevnení identifikačného čísla vozidla VIN.

(2) Ak je na vozidlo umiestnené a upevnené identifikačné číslo vozidla VIN, do protokolu o umiestnení a upevnení náhradného identifikačného čísla vozidla VIN a do protokolu o umiestnení a upevnení identifikačného čísla vozidla VIN sa zapíše okrem náhradného identifikačného čísla vozidla VIN alebo identifikačného čísla vozidla VIN, dátumu vykonania umiestnenia a upevnenia identifikačného čísla vozidla VIN aj umiestnenie a upevnenie identifikačného čísla vozidla VIN.

ŠTVRTÁ HLAVA

MONTÁŽE PLYNOVÝCH ZARIADENÍ

§ 89

Podrobnosti o členení pracovísk montáže plynových zariadení podľa druhu plynného paliva a kategórie vozidiel (k § 86 ods. 3 zákona)

(1) Pracovisko montáže plynového zariadenia sa člení podľa druhu plynného paliva a podľa kategórie vozidla, do ktorého sa bude montáž plynového zariadenia vykonávať.

(2) Pracoviská montáže plynových zariadení sa podľa druhu plynného paliva členia na

a) pracovisko montáže plynového zariadenia na skvapalnený ropný plyn, určené na montáž plynového zariadenia pre vozidlá, ktoré používajú vo svojom pohonnom systéme skvapalnený ropný plyn,

b) pracovisko montáže plynového zariadenia na zemný plyn, určené na montáž plynového zariadenia pre vozidlá, ktoré používajú vo svojom pohonnom systéme zemný plyn.

(3) Pracoviská montáže plynových zariadení sa podľa kategórií vozidiel členia na

a) pracovisko montáže plynového zariadenia typu A určené na montáž plynového zariadenia pre vozidlá kategórií L, M1 a N1,

b) pracovisko montáže plynového zariadenia typu B určené na montáž plynového zariadenia pre vozidlá kategórií L, M, N, T, C a PS.

Priestorové a technologické vybavenie pracoviska montáže plynových zariadení a spôsob metrologického zabezpečenia meradiel a prístrojov, lehoty kalibrácie meradiel a prístrojov používaných pri montážach plynových zariadení a podrobnosti o postupe okresného úradu pri vedení evidencie dokladov žiadateľov z iného členského štátu (k § 87 ods. 12 zákona)

§ 90

Priestorové vybavenia pracoviska montáže plynového zariadenia

(1) Pracovisko montáže plynového zariadenia pozostáva najmä z označených a oddelených priestorov, a to z

a) prijímacej kancelárie,

b) priestoru dielne,

c) prístupových a vnútorných komunikácií a odstavných plôch.

(2) Priestor dielne pracoviska montáže plynového zariadenia typu A musí mať okrem priestoru podľa odseku 1 písm. a) najmenej tieto vnútorné rozmery:

1. dĺžku 6,9 m pre dĺžku vozidla do 4,5 m,

2. šírku 4,2 m pre šírku vozidla do 1,8 m,

3. výšku 3 m,

4. šírku brány 2,3 m a výšku brány 2,1 m,

alebo

1. dĺžku 8,9 m pre dĺžku vozidla nad 4,5 m,

2. šírku 4,7 m pre šírku vozidla nad 1,8 m,

3. výšku 3 m,

4. šírku brány 2,65 m a výšku brány 2,85 m.

(3) Priestor dielne pracoviska montáže plynového zariadenia typu B musí mať okrem priestoru podľa odseku 1 písm. a) najmenej tieto vnútorné rozmery:

a) dĺžku 13,4 m,

b) šírku 5 m,

c) výšku 4,6 m alebo 5,8 m pri inštalovanom vozidlovom zdviháku,

d) šírku brány 3,2 m,

e) výšku brány 4,1 m.

(4) Priestor dielne pracoviska montáže plynových zariadení na skvapalnený ropný plyn podľa odsekov 2 a 3

a) nesmie byť pod úrovňou terénu a nesmie byť vykurovaný priamo žiarovým vykurovacím telesom,

b) musí byť bez nedovetraných montážnych jám, kanalizačných vstupov, vstupov do inžinierskych sietí a bez priehlbín,

c) musí byť vybavený aspoň dvoma vetracími otvormi umiestnenými oproti sebe, z ktorých jeden je na úrovni podlahy,

d) musí mať podlahu s bezprašným a ľahko udržovateľným povrchom vo vyhotovení z neiskriaceho materiálu, napríklad z liateho asfaltu, liate podlahy.

(5) Priestor dielne pracoviska montáže plynových zariadení na zemný plyn podľa odsekov 2 a 3

a) nesmie byť vykurovaný priamo žiarovým vykurovacím telesom,

b) musí byť vybavený aspoň dvoma vetracími otvormi umiestnenými oproti sebe, z ktorých jeden je na úrovni podlahy,

c) musí mať podlahu s bezprašným a ľahko udržovateľným povrchom vo vyhotovení z neiskriaceho materiálu, napríklad z liateho asfaltu, liate podlahy.

(6) Prístupové a vnútorné komunikácie pracoviska montáže plynového zariadenia vrátane odstavných plôch a prevádzkových priestorov musia primerane spĺňať podmienky ustanovené osobitným predpisom.13)

§ 91

Technologické vybavenie pracoviska montáže plynového zariadenia

(1) Pracovisko montáže plynového zariadenia musí byť vybavené

a) kancelárskou, počítačovou a komunikačnou technikou v rozsahu potrebnom na zabezpečenie funkcie informačného systému podľa § 95 ods. 1 písm. a) a automatizovaného informačného systému podľa § 95 ods. 1 písm. b),

b) platnými zákonmi, všeobecne záväznými právnymi predpismi, metodikami, technickou dokumentáciou a pomôckami, ktoré sú potrebné na vykonávanie montáže plynových zariadení,

c) zariadením zabezpečujúcim ochranu priestoru, trezorom alebo uzamykateľnou plechovou skriňou, v ktorej sú uložené tlačivá a pečiatky pred možnosťou odcudzenia alebo zneužitia neoprávnenou osobou,

d) počítačom, vhodným operačným systémom na spoľahlivú prevádzku automatizovaného informačného systému, tlačiarňou, skenerom, kopírovacím strojom alebo multifunkčným zariadením (tlačiareň, skener, kopírovací stroj).

(2) Priestor dielne pracoviska montáže plynového zariadenia na skvapalnený ropný plyn podľa § 89 ods. 2 písm. a) musí byť vybavený

a) pracovnou jamou alebo zdvihákom,

b) zariadením na kontinuálne odsávanie spalín po dĺžke montážnej linky, pri vybavení priestoru dielne s vozidlovým zdvihákom odsávacím zariadením s podobným účinkom,

c) potrebným počtom prenosných a stacionárnych detektorov úniku plynu na zisťovanie prítomnosti plynu mimo priestoru dielne a v priestore dielne pracoviska montáže plynových zariadení, zabezpečujúcich akustickú a optickú signalizáciu výskytu plynu pri dosiahnutí 25 % z dolnej medze výbušnosti plynu podľa podmienok ustanovených osobitným predpisom,14)

d) zdrojom stlačeného vzduchu s tlakom aspoň 0,8 MPa,

e) meradlom na meranie objemovej koncentrácie oxidu uhoľnatého, nespálených uhľovodíkov, oxidu uhličitého a kyslíka vo výfukových plynoch,

f) náradím a prístrojmi nevyhnutne potrebnými na montáž plynových zariadení.

(3) Priestor dielne pracoviska montáže plynového zariadenia na zemný plyn podľa § 89 ods. 2 písm. b) musí byť vybavený

a) pracovnou jamou alebo zdvihákom,

b) zariadením na kontinuálne odsávanie spalín po dĺžke montážnej linky, pri vybavení priestoru dielne s vozidlovým zdvihákom odsávacím zariadením s podobným účinkom,

c) meradlom parametrov nastavenia svetlometov,

d) potrebným počtom prenosných a stacionárnych detektorov úniku plynu na zisťovanie prítomnosti plynu mimo priestoru a v priestore pracoviska montáže plynových zariadení, zabezpečujúcich akustickú a optickú signalizáciu výskytu plynu pri dosiahnutí 25 % z dolnej medze výbušnosti plynu podľa podmienok ustanovených osobitným predpisom,14)

e) zdrojom stlačeného vzduchu na vykonávanie pevnostných a tesnostných skúšok rozvodu plynu pri pretlaku 22 MPa a hermetického obalu pri pretlaku 10 KPa,

f) meradlom na meranie objemovej koncentrácie oxidu uhoľnatého, nespálených uhľovodíkov, oxidu uhličitého a kyslíka vo výfukových plynoch,

g) náradím a prístrojmi nevyhnutne potrebnými na montáž plynových zariadení.

(4) Základné požiadavky a parametre na meradlá a prístroje podľa odsekov 2 a 3 sú uvedené v prílohe č. 11.

§ 92

Spôsob metrologického zabezpečenia meradiel a prístrojov

(1) Meradlá podľa § 91 ods. 2 písm. e) a § 91 ods. 3 písm. f) ako určené meradlá sa metrologicky zabezpečujú overením, subjektom, spôsobom a v lehotách ustanovených osobitným predpisom.15)

(2) Meradlá podľa § 91 ods. 3 písm. c) sa metrologicky zabezpečujú kalibráciou spôsobilým subjektom, spôsobom podľa metodiky na vykonávanie metrologickej kontroly odporúčaných meradiel a v lehotách podľa § 93.

(3) Spôsobilým subjektom na kalibráciu sa na účely tejto vyhlášky rozumie fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá

a) nie je oprávnenou osobou montáže plynových zariadení,

b) má na kalibráciu vypracované písomné postupy,

c) má na vykonávanie kalibrácie tieto kalibračné zariadenia:

1. generátor impulzov a čítač frekvencie,

2. generátor impulzov alebo simulátor predstihu zážihu a uhla zopnutia kontaktov,

3. teodolit.

(4) O vykonaní kalibrácie spôsobilý subjekt podľa odseku 3 vydá certifikát o kalibrácii, ktorý obsahuje

a) názov a adresu spôsobilého subjektu, ktorý kalibráciu vykonal,

b) poradové číslo certifikátu,

c) druh meradla v členení podľa odseku 2,

d) názov výrobcu meradla,

e) typ a výrobné číslo meradla, ak sú tieto údaje na meradle vyznačené,

f) dátum kalibrácie,

g) dátum vydania certifikátu o kalibrácii,

h) označenie použitého kalibračného spôsobu,

i) identifikáciu použitého kalibračného zaradenia a identifikáciu potvrdenia o jeho metrologickej nadväznosti,

j) výsledok kalibrácie s výsledkom spĺňa alebo nespĺňa požiadavky stanovené na kalibráciu meradla,

k) rok a mesiac platnosti kalibrácie,

l) meno, priezvisko a podpis fyzickej osoby, ktorá kalibráciu vykonala.

(5) Prístroje podľa § 91 ods. 2 písm. c) a § 91 ods. 3 písm. d) sa metrologicky zabezpečujú kontrolou výrobcom alebo predajcom prístroja, spôsobom určeným výrobcom prístroja v jednoročných lehotách. O vykonaní metrologickej kontroly prístroja a jej výsledkoch vydá ten, kto ju vykonal, písomné potvrdenie s dátumom, menom, priezviskom, podpisom a odtlačkom pečiatky.

§ 93

Lehota kalibrácie meradiel a prístrojov

Lehota kalibrácie meradiel a prístrojov používaných pri montáži plynových zariadení podľa § 91 ods. 3 písm. c) je jeden rok.

§ 94

Postup pri vedení evidencie dokladov žiadateľov z iného členského štátu, lehoty a spôsob ich nahlasovania

(1) O dokladoch žiadateľov z iných členských štátov sa vedie osobitná evidencia v rozsahu uznania

a) dokladu o finančnej spoľahlivosti na zriadenie pracoviska montáže plynových zariadení,

b) výpisu z obchodného registra alebo zo živnostenského registra, ak je žiadateľ podnikateľom,

c) výpisu z registra trestov alebo iného obdobného dokladu,

d) čestného vyhlásenia žiadateľa, že na jeho majetok nebol vyhlásený konkurz ani nútené vyrovnanie, ak je žiadateľ podnikateľom,

e) zmluvy o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom činnosti.

(2) Údaje sa zasielajú ministerstvu od 15. februára 2007 a následne každý druhý rok najneskôr do 15. februára v písomnej a elektronickej podobe.

Podrobnosti o informačnom systéme montáže plynových zariadení a rozsahu evidovaných údajov, spôsob a postup vedenia evidencie o prijatých a vydaných tlačivách protokolov o montáži plynového zariadenia a prijatých a pridelených pečiatkach, spôsob a lehoty ich inventarizácie, postup a lehoty ich odovzdania na skartáciu a postup v prípade ich zničenia, poškodenia, straty alebo odcudzenia (k § 89 ods. 3 zákona)

§ 95

Podrobnosti o informačnom systéme montáže plynových zariadení a rozsahu evidovaných údajov

(1) Údaje o montáži plynových zariadení a evidencia príjmu a výdaja tlačív, pečiatok používaných pri montáži plynových zariadení sa vedú v

a) informačnom systéme do 31. decembra 2006,

b) automatizovanom informačnom systéme od 1. januára 2007.

(2) Informačný systém podľa odseku 1 písm. a) pozostáva z

a) evidencie príjmu a výdaja tlačív, pečiatok vedenej manuálne v Knihe príjmu a výdaja tlačív spôsobom a v rozsahu podľa § 96 a v Knihe príjmu a výdaja pečiatok spôsobom a v rozsahu podľa § 96,

b) evidencie údajov o montáži plynových zariadení vedenej v elektronickej podobe v Evidenčnej knihe montáží plynových zariadení.

(3) Evidencia údajov podľa odseku 2 písm. b) je vedená v databáze montáže plynových zariadení v rozsahu evidovaných údajov

a) poradové číslo,

b) séria a evidenčné číslo Protokolu o montáži plynového zariadenia,

c) značka vozidla,

d) druh vozidla/kategória,

e) evidenčné číslo vozidla,

f) obchodný názov vozidla,

g) obchodný názov alebo značka retrofitného systému,

h) číslo homologizácie retrofitného systému,

i) značka plynového zariadenia,

j) typ plynového zariadenia,

k) dátum montáže plynového zariadenia,

l) typ vozidla/variant/verzia,

m) zdvihový objem valcom (cm3),

n) najväčší výkon motora/otáčky (kW/min-1),

o) identifikačné číslo vozidla VIN,

p) identifikačné číslo motora (typ),

q) číslo osvedčenia o typovom schválení systému,

r) číslo konania rozhodnutia o jednotlivom schválení systému,

s) číslo osvedčenia o schválení hromadnej prestavby typu vozidla,

t) číslo konania rozhodnutia o povolení prestavby jednotlivého vozidla,

u) kód, priezvisko a podpis technika montáže plynových zariadení, ktorý montáž vykonal,

v) ďalšie záznamy pracoviska montáže plynových zariadení,

w) poradové číslo opisu Protokolu o montáži plynového zariadenia.

(4) Automatizovaným informačným systémom podľa odseku 1 písm. b) sa rozumie jednotný informačný systém vedený výlučne v elektronickej podobe s vlastnosťami softvéru, ktorý používa výhradne štandardy a otvorené formáty na princípe KLIENT-Server.

(5) Rozsah evidovaných údajov v automatizovanom informačnom systéme je uvedený v prílohe č. 12.

§ 96

Spôsob a postup vedenia evidencie o prijatých a vydaných tlačivách a o prijatých a pridelených pečiatkach

(1) Evidencia prijatých a vydaných tlačív sa vedie v Knihe príjmu a výdaja tlačív, ktorá obsahuje

a) dátum príjmu tlačív s uvedením ich názvu a číslo príjmového dokladu,

b) počet prijatých tlačív s uvedením ich sérií a evidenčných čísel,

c) meno, priezvisko a podpis štatutárneho orgánu oprávnenej osoby montáže plynových zariadení alebo ním písomne splnomocnenej osoby na príjem tlačív, identifikačné číslo a sídlo pracoviska montáže plynových zariadení,

d) dátum výdaja tlačív s uvedením ich názvu,

e) počet vydaných tlačív s uvedením ich sérií a evidenčných čísel počas pracovnej zmeny a meno, priezvisko a podpis oprávnenej osoby určenej štatutárnym orgánom oprávnenej osoby montáže plynových zariadení, ktorá vykonala uzávierku po ukončení pracovnej zmeny,

f) meno, priezvisko a podpis oprávnenej osoby určenej štatutárnym orgánom oprávnenej osoby montáže plynových zariadení na výdaj tlačív,

g) mená, priezviská a podpisy osôb určených štatutárnym orgánom oprávnenej osoby montáže plynových zariadení na vykonanie zápisov po ukončení pracovnej zmeny,

h) počet vydaných odpisov tlačív (druhopisov) počas jednej pracovnej zmeny, počet poškodených tlačív počas jednej pracovnej zmeny, zostatok tlačív po ukončení pracovnej zmeny.

(2) Ak sa tlačivo manipuláciou poškodí alebo zničí, oprávnená osoba určená štatutárnym orgánom oprávnenej osoby montáže plynových zariadení do Knihy príjmu a výdaja tlačív zapíše dôvod poškodenia alebo zničenia. Zápis opatrí dátumom a svojím podpisom. Poškodené alebo zničené tlačivá uschová.

(3) Oprávnená osoba montáže plynových zariadení vedie evidenciu prijatých a vydaných pečiatok v Knihe príjmu a výdaja pečiatok, ktorá obsahuje

a) dátum príjmu pečiatok a číslo príjmového dokladu,

b) počet prijatých pečiatok s uvedením ich identifikačných čísel a poradových čísel,

c) meno, priezvisko a podpis štatutárneho orgánu oprávnenej osoby montáže plynových zariadení alebo ním písomne splnomocnenej osoby na príjem pečiatok, identifikačné číslo a sídlo pracoviska montáže plynových zariadení,

d) dátum výdaja pečiatok pridelených technikom montáže plynových zariadení s uvedením ich identifikačných čísel a poradových čísel,

e) meno, priezvisko a podpis oprávnenej osoby určenej štatutárnym orgánom oprávnenej osoby montáže plynových zariadení na výdaj pečiatok pridelených technikom montáže plynových zariadení.

(4) Evidencia tlačív a pečiatok sa vedie v automatizovanom informačnom systéme v rozsahu podľa odsekov 1 a 3.

(5) Vypísaná Kniha príjmu a výdaja tlačív a Kniha príjmu a výdaja pečiatok sa archivuje počas piatich rokov. Údaje o evidencii prijatých a vydaných tlačív a pečiatok vedené podľa odseku 4 sa archivujú v elektronickej podobe.

(6) Oprávnená osoba montáže plynových zariadení, ktorej oprávnenie na vykonávanie montáže plynových zariadení bolo zrušené alebo zaniklo, odovzdá Knihu príjmu a výdaja tlačív, Knihu príjmu a výdaja pečiatok, databázu vykonaných montáží plynových zariadení, pečiatky technikov montáže plynových zariadení, nespotrebované tlačivá, inventúru ku dňu ukončenia činnosti a poškodené tlačivá spolu so zápisom o poškodení alebo zničení poverenej technickej službe montáže plynových zariadení na archiváciu najneskôr do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o zrušení oprávnenia na vykonávanie montáže plynových zariadení alebo zániku oprávnenia na vykonávanie montáže plynových zariadení.

§ 97

Spôsob a lehoty inventarizácie tlačív a pečiatok, postup a lehoty ich odovzdania na skartáciu a postup v prípade ich zničenia, poškodenia, straty alebo odcudzenia

(1) Inventarizácia skladových zásob tlačív a pečiatok sa vykonáva u oprávnenej osoby montáže plynových zariadení vždy k 31. decembru za príslušný kalendárny rok, a to porovnaním fyzického stavu so stavom vedeným v Knihe príjmu a výdaja tlačív a v Knihe príjmu a výdaja pečiatok.

(2) Inventarizáciu vykonáva štatutárny orgán oprávnenej osoby montáže plynových zariadení alebo ním určený technik montáže plynových zariadení. O výsledku inventarizácie štatutárny orgán oprávnenej osoby montáže plynových zariadení alebo ním určený technik montáže plynových zariadení spracuje zápis, ktorý opatrí svojím podpisom.

(3) Ak sa pri inventarizácii zistí, že v skladových zásobách sa nachádzajú poškodené, zničené alebo nepoužiteľné tlačivá alebo pečiatky, osoba vykonávajúca inventarizáciu spracuje zápis o ich poškodení, zničení alebo nepoužiteľnosti, ktorý obsahuje

a) názov tlačiva alebo pečiatky,

b) sériu a evidenčné číslo tlačiva alebo identifikačné číslo a poradové číslo pečiatky,

c) zdôvodnenie poškodenia, zničenia alebo nepoužiteľnosti,

d) počet kusov,

e) dátum a podpis fyzickej osoby, ktorá inventarizáciu vykonala.

(4) Poškodené alebo zničené tlačivá a pečiatky spolu so zápisom o poškodení alebo o zničení odovzdá alebo zašle štatutárny orgán oprávnenej osoby montáže plynových zariadení do 15. februára nasledujúceho kalendárneho roka poverenej technickej službe montáže plynových zariadení na skartáciu.

(5) Ak sa pri inventarizácii zistí, že došlo k strate alebo k odcudzeniu tlačív alebo pečiatok, osoba, ktorá inventarizáciu vykonala, spracuje zápis o strate alebo odcudzení, ktorý obsahuje náležitosti podľa odseku 3 písm. a), b), d) a e). Zápis odovzdá štatutárnemu orgánu oprávnenej osoby montáže plynových zariadení, ktorý zabezpečí bezodkladné oznámenie straty alebo odcudzenia tlačív alebo pečiatok príslušnému útvaru Policajného zboru.

Spôsob a rozsah vykonávania základného školenia a zdokonaľovacieho školenia, vedenia informačného systému o školeniach, vydávaní a náležitostiach potvrdení o absolvovaní základného školenia a zdokonaľovacieho školenia (k § 93 ods. 4 zákona)

§ 98

Základné školenie a zdokonaľovacie školenie

(1) Žiadosť sa podáva na

a) základné školenie na získanie osvedčenia technika montáže plynových zariadení na vykonávanie montáže plynových zariadení na plynné palivo

1. skvapalnený ropný plyn,

2. zemný plyn,

b) zdokonaľovacie školenie technika montáže plynových zariadení oprávneného na vykonávanie montáže plynových zariadení na plynné palivo – skvapalnený ropný plyn na získanie osvedčenia technika montáže plynových zariadení oprávneného na vykonávanie montáže plynových zariadení na plynné palivo – zemný plyn,

c) zdokonaľovacie školenie technika montáže plynových zariadení oprávneného na vykonávanie montáže plynových zariadení na plynné palivo – zemný plyn na získanie osvedčenia technika montáže plynových zariadení oprávneného na vykonávanie montáže plynových zariadení na plynné palivo – skvapalnený ropný plyn.

(2) Písomná žiadosť obsahuje

a) identifikačné údaje o fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá je žiadateľom o udelenie oprávnenia na montáž plynového zariadenia, alebo o oprávnenej osobe montáže plynových zariadení, a to

1. ak ide o fyzickú osobu, meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu a podpis,

2. ak ide o právnickú osobu, názov a adresu alebo obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo (IČO), meno a priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú jej štatutárnym orgánom, podpis štatutárneho orgánu a odtlačok pečiatky,

b) meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu fyzickej osoby, ktorá sa má zúčastniť základného školenia alebo zdokonaľovacieho školenia,

c) druh plynného paliva systému plynového zariadenia, ktorého montáž sa bude vykonávať.

(3) Prílohou k žiadosti je

a) kópia oprávnenia na montáž plynových zariadení vydaná príslušným okresným úradom; to sa nevzťahuje na žiadateľa o udelenie oprávnenia na montáž plynového zariadenia,

b) kópia dokladu o vzdelaní osoby na získanie osvedčenia technika montáže plynových zariadení,

c) kópia platného osvedčenia technika montáže plynových zariadení na vykonávanie montáže plynových zariadení na plynné palivo – skvapalnený ropný plyn, ak ide o žiadosť podľa odseku 1 písm. b),

d) kópia platného osvedčenia technika montáže plynových zariadení na vykonávanie montáže plynových zariadení na plynné palivo – zemný plyn, ak ide o žiadosť podľa odseku 1 písm. c).

(4) Základné školenie podľa odseku 1 písm. a) sa vykonáva v rozsahu 24 hodín teoretickej výučby, 8 hodín praktického výcviku na pracovisku montáže plynových zariadení a 8 hodín odborných konzultácií so zameraním na

a) právne predpisy upravujúce systém zriaďovania pracovísk montáže plynových zariadení,

b) právne predpisy upravujúce výrobu, dovoz plynových zariadení, schvaľovanie systémov plynových zariadení a povolenie prestavieb vozidiel montážou plynových zariadení a ich schválení,

c) medzinárodné predpisy súvisiace s plynovými zariadeniami a prevádzkou vozidiel na plynné palivá,

d) metodiky a metódy používané pri vykonávaní montáže plynových zariadení,

e) technologické vybavenie pracoviska montáže plynových zariadení, funkciu prístrojov, meradiel a zariadení používaných pri montáži plynových zariadení,

f) praktické vykonávanie montáže plynových zariadení na skvapalnený ropný plyn alebo na zemný plyn do vozidiel na pracovisku montáže plynových zariadení, vyznačovanie výsledku montáže plynových zariadení do príslušných dokladov,

g) automatizovaný informačný systém podľa § 28 ods. 1 vedený poverenou technickou službou montáže plynových zariadení,

h) automatizovaný informačný systém podľa § 95 ods. 1 písm. b) vedený oprávnenou osobou montáže plynových zariadení,

i) bezpečnostné predpisy, poskytovanie prvej pomoci, spôsoby zisťovania úniku plynu, obsluhu tlakových nádob a nádrží na plynné palivá,

j) konštrukciu, vyhotovenie a funkciu jednotlivých komponentov systému plynového zariadenia,

k) organizáciu metrologického zabezpečenia meradiel a prístrojov používaných pri vykonávaní montáže plynových zariadení.

(5) Zdokonaľovacie školenie podľa odseku 1 písm. b) a c) sa vykonáva v rozsahu ôsmich hodín teoretickej výučby, ôsmich hodín praktického výcviku na pracovisku montáže plynových zariadení a ôsmich hodín odborných konzultácií so zameraním na

a) medzinárodné predpisy súvisiace s plynovými zariadeniami a prevádzkou vozidiel na plynné palivo,

b) metodiky a metódy používané pri vykonávaní montáže plynových zariadení,

c) praktické vykonávanie montáže plynových zariadení na skvapalnený ropný plyn alebo zemný plyn do vozidiel na pracovisku montáže plynových zariadení, vyznačovanie výsledku montáže plynových zariadení do príslušných dokladov.

(6) Potvrdenie o absolvovaní základného školenia a potvrdenie o absolvovaní zdokonaľovacieho školenia sa vydáva v písomnej podobe a obsahuje

a) identifikačné údaje podľa odseku 2 písm. a),

b) meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu fyzickej osoby, ktorá sa zúčastnila základného školenia alebo zdokonaľovacieho školenia,

c) druh plynného paliva, ktorého sa základné školenie alebo zdokonaľovacie školenie týkalo,

d) dátum začatia a dátum skončenia základného školenia alebo zdokonaľovacieho školenia,

e) dátum vydania, meno, priezvisko, podpis a odtlačok pečiatky štatutárneho orgánu poverenej technickej služby montáže plynových zariadení.

(7) Poverená technická služba montáže plynových zariadení vedie a spravuje údaje o základnom školení, zdokonaľovacom školení a vydaných potvrdeniach o absolvovaní základného školenia a potvrdeniach o absolvovaní zdokonaľovacieho školenia v automatizovanom informačnom systéme v rozsahu podľa § 27 ods. 3.

Spôsob a rozsah vykonávania doškoľovacieho kurzu, vedenia informačného systému o doškoľovacom kurze, vydávaní a náležitostiach potvrdení o absolvovaní doškoľovacieho kurzu (k § 94 ods. 5 zákona)

§ 99

Doškoľovací kurz

(1) Písomná žiadosť obsahuje

a) identifikačné údaje o oprávnenej osobe montáže plynových zariadení, a to

1. ak ide o fyzickú osobu, meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu, sídlo pracoviska montáže plynových zariadení a podpis,

2. ak ide o právnickú osobu, názov a adresu alebo obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo (IČO), sídlo pracoviska montáže plynových zariadení, meno a priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú jej štatutárnym orgánom, podpis štatutárneho orgánu a odtlačok pečiatky,

b) meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu technika montáže plynových zariadení, ktorý sa má zúčastniť doškoľovacieho kurzu,

c) druh plynného paliva systému plynového zariadenia, ktorého montáž sa bude vykonávať.

(2) Prílohou k žiadosti je

a) kópia oprávnenia na vykonávanie montáže plynových zariadení vydaného príslušným okresným úradom,

b) kópia osvedčenia technika montáže plynových zariadení,

c) kópia rozhodnutia podľa § 94 ods. 2 zákona, ak príslušný okresný úrad nariadil doškoľovací kurz.

(3) Doškoľovací kurz na predĺženie platnosti osvedčenia technika montáže plynových zariadení sa vykonáva v rozsahu ôsmich hodín teoretickej výučby a dvoch hodín odborných konzultácií.

(4) Doškoľovací kurz, ak to nariadil príslušný okresný úrad, sa vykonáva so zameraním a v rozsahu ustanovenom ministerstvom podľa § 94 ods. 2 zákona.

(5) Potvrdenie o absolvovaní doškoľovacieho kurzu sa vydáva v písomnej podobe a obsahuje

a) identifikačné údaje podľa odseku 1 písm. a),

b) meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu technika montáže plynových zariadení, ktorý sa zúčastnil doškoľovacieho kurzu,

c) druh plynného paliva systému plynového zariadenia, ktorých sa doškoľovací kurz týkal,

d) dátum začatia a dátum skončenia doškoľovacieho kurzu,

e) dátum vydania, meno, priezvisko, podpis a odtlačok pečiatky štatutárneho orgánu poverenej technickej služby montáže plynových zariadení.

(6) Údaje o doškoľovacom kurze a vydaných potvrdeniach o absolvovaní doškoľovacieho kurzu sa vedú v automatizovanom informačnom systéme v rozsahu podľa § 27 ods. 3.

Vykonávanie skúšok z odbornej spôsobilosti, ich obsah a rozsah, spôsob hodnotenia a zapisovania, vedenia evidencie skúšok, spôsob vymenovania a odvolania členov skúšobnej komisie a ich počty (k § 95 ods. 6 zákona)

§ 100

Vykonávanie skúšok z odbornej spôsobilosti

(1) Písomnú žiadosť na skúšku z odbornej spôsobilosti na získanie osvedčenia technika montáže plynových zariadení alebo na skúšku z odbornej spôsobilosti na predĺženie platnosti osvedčenia technika montáže plynových zariadení predkladá ministerstvu fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je žiadateľom o udelenie oprávnenia na montáž plynového zariadenia, alebo oprávnená osoba montáže plynových zariadení, a to prostredníctvom poverenej technickej služby montáže plynových zariadení po absolvovaní základného školenia, zdokonaľovacieho školenia alebo doškoľovacieho kurzu.

(2) Písomná žiadosť obsahuje náležitosti uvedené v § 99 ods. 1 a prílohou k žiadosti je kópia potvrdenia o absolvovaní základného školenia, zdokonaľovacieho školenia alebo doškoľovacieho kurzu.

(3) Skúška z odbornej spôsobilosti sa skladá z písomnej časti a praktickej časti a môže sa vykonať v akomkoľvek poradí.

(4) Písomná časť skúšky pozostáva z písomného testu. Písomný test obsahuje otázky z

a) právnych predpisov upravujúcich systém zriaďovania pracovísk montáže plynových zariadení,

b) právnych predpisov upravujúcich schvaľovanie systémov plynových zariadení a prestavieb vozidiel montážou plynových zariadení,

c) medzinárodných predpisov súvisiacich s plynovými zariadeniami a prevádzkou vozidiel na plynné palivá,

d) metodík a metód používaných pri montáži plynových zariadení,

e) technologického vybavenia pracoviska montáže plynových zariadení, funkciu prístrojov, meradiel a zariadení používaných pri montáži plynových zariadení,

f) vyznačovania výsledku montáže plynového zariadenia do príslušných dokladov,

g) informačného systému podľa § 28 ods. 1 písm. a) a automatizovaného informačného systému podľa § 28 ods. 1 písm. b) vedeného poverenou technickou službou montáže plynových zariadení,

h) informačného systému podľa § 95 ods. 1 písm. a) a automatizovaného informačného systému podľa § 95 ods. 1 písm. b) vedeného oprávnenou osobou montáže plynových zariadení,

i) bezpečnostných predpisov, poskytovania prvej pomoci, spôsobov zisťovania úniku plynu, obsluhy tlakových nádob a nádrží na plynné palivá,

j) konštrukcie, vyhotovenia a funkcie jednotlivých komponentov systému plynového zariadenia,

k) organizácie metrologického zabezpečenia meradiel a prístrojov používaných pri vykonávaní montáže plynových zariadení.

(5) Písomné testy sa skladajú

a) zo základnej sady testov, ktorú tvoria

1. testy typu A obsahujúce 30 všeobecne zameraných otázok,

2. testy typu B obsahujúce 10 otázok zameraných na montáž plynových zariadení na skvapalnený ropný plyn,

3. testy typu C obsahujúce 10 otázok zameraných na montáž plynových zariadení na zemný plyn,

b) z nadstavbovej sady testov, ktorú tvoria

1. testy typu D obsahujúce 10 otázok zameraných na montáž plynových zariadení na skvapalnený ropný plyn,

2. testy typu E obsahujúce 10 otázok zameraných na montáž plynových zariadení na zemný plyn.

(6) Písomná časť skúšky vykonávaná testom typu A trvá 45 minút, testom typu B, C, D, E trvá 20 minút.

(7) Praktická časť skúšky je zameraná na overenie teoretických a praktických vedomostí a zručností pri vykonávaní montáže plynových zariadení zameraných na správnosť vykonávania a vyznačovania výsledkov montáže plynových zariadení.

(8) Výsledok hodnotenia písomnej časti skúšky hodnotí skúšobná komisia stupňom

a) „vyhovel“, ak osoba na získanie osvedčenia technika montáže plynových zariadení alebo technik montáže plynových zariadení dosiahol úspešnosť 90 % a viac,

b) „nevyhovel“, ak osoba na získanie osvedčenia technika montáže plynových zariadení alebo technik montáže plynových zariadení dosiahol úspešnosť menej ako 90 %.

(9) Výsledok hodnotenia praktickej časti skúšky hodnotí skúšobná komisia stupňom „vyhovel“ alebo „nevyhovel“ hlasovaním.

(10) Výsledok skúšky sa hodnotí stupňom „vyhovel“, ak obe časti skúšky podľa odsekov 8 a 9 boli hodnotené stupňom „vyhovel“; v opačnom prípade sa hodnotí stupňom „nevyhovel“.

(11) Stupňom „nevyhovel“ sa hodnotí výsledok skúšky, ak bola osoba na získanie osvedčenia technika montáže plynových zariadení alebo technik montáže plynových zariadení z ďalšej časti skúšok vylúčená, pretože počas niektorej časti skúšky používala pomôcky bez predchádzajúceho súhlasu skúšobnej komisie.

§ 101

Vedenie evidencie skúšok, spôsob vymenovania a odvolania členov skúšobnej komisie a ich počty

(1) O výsledku skúšky podľa § 100 ods. 3 spracuje člen skúšobnej komisie poverený predsedom skúšobnej komisie zápisnicu o skúške z odbornej spôsobilosti, ktorá obsahuje

a) číslo zápisnice,

b) meno a priezvisko osoby na získanie osvedčenia technika montáže plynových zariadení alebo technika montáže plynových zariadení,

c) dátum a miesto narodenia,

d) dátum vykonania skúšky z odbornej spôsobilosti na udelenie osvedčenia technika montáže plynových zariadení alebo dátum vykonania skúšky z odbornej spôsobilosti na predĺženie platnosti osvedčenia technika montáže plynových zariadení,

e) výsledok hodnotenia skúšky z odbornej spôsobilosti podľa § 100 ods. 10,

f) rozsah odbornej spôsobilosti na vykonávanie montáže plynových zariadení podľa druhu plynného paliva,

g) meno, priezvisko a podpis predsedu skúšobnej komisie a mená, priezviská a podpisy členov skúšobnej komisie,

h) miesto a dátum spracovania zápisnice o skúške z odbornej spôsobilosti a odtlačok pečiatky predsedu skúšobnej komisie, ktorý je zároveň skúšobným komisárom, alebo odtlačok pečiatky člena skúšobnej komisie, ktorý je zároveň skúšobným komisárom,

i) poznámku; zapisuje sa dôvod vylúčenia zo skúšky podľa § 100 ods. 11 alebo iné skutočnosti zistené skúšobnou komisiou.

(2) Zápisnicu o skúške z odbornej spôsobilosti zasiela poverená technická služba montáže plynových zariadení fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá je žiadateľom o udelenie oprávnenia na montáž plynového zariadenia, alebo oprávnenej osobe montáže plynových zariadení.

(3) Evidenciu skúšok z odbornej spôsobilosti vedie poverená technická služba montáže plynových zariadení v protokole o skúškach, ktorý obsahuje

a) poradové číslo,

b) meno, priezvisko a dátum narodenia osoby, ktorá má získať osvedčenie technika montáže plynových zariadení, alebo technika montáže plynových zariadení, ktorý vykonal skúšku z odbornej spôsobilosti,

c) dátum vykonania skúšky z odbornej spôsobilosti na udelenie osvedčenia technika montáže plynových zariadení alebo dátum vykonania skúšky z odbornej spôsobilosti na predĺženie platnosti osvedčenia technika montáže plynových zariadení,

d) výsledok hodnotenia skúšky z odbornej spôsobilosti podľa § 100 ods. 8 a 9,

e) podpis a odtlačok pečiatky predsedu skúšobnej komisie, ktorý je zároveň skúšobným komisárom, a podpisy členov skúšobnej komisie.

(4) Skúšobná komisia sa skladá z

a) predsedu skúšobnej komisie, ktorý je zároveň skúšobným komisárom; je ním zamestnanec ministerstva,

b) najmenej troch členov skúšobnej komisie, ktorými môžu byť zamestnanci ministerstva, zamestnanci poverenej technickej služby montáže plynových zariadení alebo nezávislí odborníci z praxe.

(5) Výsledok skúšky z odbornej spôsobilosti na udelenie osvedčenia technika montáže plynových zariadení alebo skúšky z odbornej spôsobilosti na predĺženie platnosti osvedčenia technika montáže plynových zariadení hodnotí skúšobná komisia na neverejnom zasadnutí, na ktorom môžu byť prítomní iba jej členovia.

(6) Rozhodnutie skúšobnej komisie sa prijíma hlasovaním, v prípade rovnosti hlasov rozhodne hlas predsedu skúšobnej komisie.

Postup ministerstva pri schvaľovaní vhodnosti meradiel a prístrojov používaných na vykonávanie montáže plynových zariadení (k § 96 ods. 9 zákona)

§ 102

(1) Písomná žiadosť o schválenie vhodnosti meradla alebo prístroja na ich použitie pri vykonávaní montáže plynových zariadení obsahuje

a) identifikačné údaje o žiadateľovi, a to

1. ak ide o fyzickú osobu, meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu alebo pri cudzincovi adresu prechodného pobytu cudzinca, ak ide o podnikateľa, aj obchodné meno, identifikačné číslo a miesto podnikania,

2. ak ide o právnickú osobu, názov a adresu alebo obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo (IČO), meno a priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú jej štatutárnym orgánom,

b) názov meradla alebo prístroja.

(2) Prílohou žiadosti je

a) čestné vyhlásenie o tom, že žiadateľ je výrobcom alebo zástupcom výrobcu meradla alebo prístroja a je oprávnený na konanie o schválenie ich vhodnosti na použitie pri vykonávaní montáže plynových zariadení,

b) písomné plnomocenstvo výrobcu alebo zástupcu výrobcu meradla alebo prístroja na konanie o schválenie ich vhodnosti na použitie pri vykonávaní montáže plynových zariadení, ak žiadateľ nie je výrobcom meradla alebo prístroja,

c) správa z overenia vhodnosti meradla alebo prístroja a dokumentácia o meraní meradla alebo prístroja, ktorou sa zistený stav preukázal.

Spôsob vyznačovania výsledku montáže plynového zariadenia do protokolu o montáži plynového zariadenia (k § 97 ods. 3 zákona)

§ 103

(1) Po vykonaní montáže plynového zariadenia sa do protokolu o montáži plynového zariadenia

a) zapisujú údaje o namontovanom plynovom zariadení na základe údajov z osvedčenia o typovom schválení systému, osvedčenia o schválení hromadnej prestavby typu vozidla, rozhodnutia o povolení prestavby jednotlivého vozidla a zo správy o udelení homologizácie typu retrofitného systému,

b) zapisujú údaje o vozidle na základe údajov z osvedčenia o evidencii časti I a z osvedčenia o evidencii časti II,

c) vyznačí deň, mesiac a rok vykonania montáže plynového zariadenia, uvedie sa kód a priezvisko technika montáže plynového zariadenia.

(2) Správnosť údajov sa potvrdzuje podpisom technika montáže plynového zariadenia a odtlačkom pečiatky.

(3) Pri vystavení opisu protokolu o montáži plynového zariadenia sa v opise vyznačí poradové číslo protokolu o montáži plynového zariadenia a potvrdí sa podpisom technika montáže plynových zariadení a odtlačkom pečiatky oprávnenej osoby alebo podpisom konateľa poverenej technickej služby montáže plynových zariadení a odtlačkom pečiatky pri zániku oprávnenej osoby montáže plynových zariadení.

§ 103a

Spoločné ustanovenie

Minimálne požiadavky na kontrolné úkony, ktoré sú ustanovené metodikou na vykonávanie pravidelných technických kontrol a metodikou na vykonávanie emisných kontrol pravidelných, sú uvedené v prílohe č. 4a.


ŠTVRTÁ ČASŤ

PRECHODNÉ USTANOVENIA

§ 104

Prechodné ustanovenia

(1) Technickej kontrole pravidelnej podlieha prvýkrát vozidlo

a) kategórie L1e a L2e uvedené v § 47 ods. 1 písm. a), počnúc 1. júlom 2008,

b) kategórie T a R uvedené v § 47 ods. 1 písm. f), počnúc 1. januárom 2009.

(2) Oprávnená osoba technickej kontroly, ktorá vykonáva a prevádzkuje stanicu technickej kontroly zriadenú podľa doterajších predpisov, ktorá nespĺňa najmenšie rozmery podľa § 33 ods. 4 alebo ods. 5 a 8, môže prevádzkovať takúto stanicu technickej kontroly do jedného roka odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky.

(3) Oprávnená osoba emisnej kontroly, ktorá vykonáva emisné kontroly a prevádzkuje pracovisko emisnej kontroly zriadené podľa doterajších predpisov, ktoré nespĺňa priestorové vybavenie podľa § 52 ods. 1 tejto vyhlášky, môže prevádzkovať takéto pracovisko emisnej kontroly do jedného roka odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky.

(4) Emisnej kontrole pravidelnej podlieha prvýkrát vozidlo kategórie M1 a N1 so zážihovým motorom so zdokonaleným emisným systémom uvedené v § 67 ods. 1 písm. a) v lehote

a) od 1. apríla 2007 do 30. júna 2007; to platí pre vozidlo, ktoré bolo prvýkrát prihlásené do evidencie do 31. decembra 1993,

b) od 1. júla 2007 do 31. decembra 2007; to platí pre vozidlo, ktoré bolo prvýkrát prihlásené do evidencie od 1. januára 1994 do 31. decembra 1999.

(5) Vozidlo kategórie M1 a N1 so zážihovým motorom so zdokonaleným emisným systémom uvedené v § 67 ods. 1 písm. a), ktorého lehota na vykonanie emisnej kontroly pravidelnej uplynie do 30. júna 2008, podlieha emisnej kontrole pravidelnej v lehote od 1. januára 2008 do 30. júna 2008; to platí pre vozidlo, ktoré bolo prvýkrát prihlásené do evidencie od 1. januára 2000.

(6) Emisnej kontrole pravidelnej podlieha prvýkrát vozidlo kategórie T uvedené v § 67 ods. 1 písm. e), počnúc 1. januárom 2009.

(7) Oprávnená osoba montáže plynových zariadení, ktorá vykonáva montáže plynových zariadení a prevádzkuje pracovisko montáže plynových zariadení zriadené podľa doterajších predpisov, môže vykonávať montáže plynových zariadení a prevádzkovať pracovisko montáže plynových zariadení do jedného roka odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky s výnimkou automatizovaného informačného systému montáže plynových zariadení podľa § 112 ods. 27 zákona.

(8) Ustanovenia podľa § 34 ods. 2 písm. p) a ods. 5 písm. p) sa uplatňujú od 1. januára 2009, ustanovenie podľa § 34 ods. 5 písm. q) sa uplatňuje od. 1. júla 2007 a ustanovenia podľa § 53 ods. 3 písm. d), ods. 4 písm. d) a ods. 5 písm. d) sa uplatňujú od 1. januára 2009.

§ 104a

(1) Oprávnená osoba technickej kontroly, ktorá vykonáva a prevádzkuje stanicu technickej kontroly zriadenú podľa doterajších predpisov, ktorá nespĺňa najmenšie rozmery podľa § 33 ods. 4 alebo ods. 5 a 8, môže prevádzkovať takúto stanicu technickej kontroly do ukončenia činnosti.

(2) Identifikačné znaky „LPG“ podľa doterajších predpisov možno na vozidlách používať do 31. decembra 2008.

§ 104b

Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 20. novembra 2009

(1) Oprávnená osoba emisnej kontroly, ktorá prevádzkuje pracovisko emisnej kontroly zriadené podľa doterajších predpisov, ktoré nespĺňa najmenšie rozmery podľa § 52 ods. 3 alebo ods. 4 a 6, môže prevádzkovať takéto pracovisko emisnej kontroly do ukončenia činnosti.

(2) Pracovisko sa vybaví zariadením na komunikáciu s OBD podľa § 53 ods. 4 písm. d) a ods. 5 písm. d) od 1. januára 2012.

(3) Technologickým vybavením podľa § 34 ods. 2 písm. l) a s), § 34 ods. 5 písm. l), v) až x) a § 34 ods. 6 písm. f) až h) musí byť stanica technickej kontroly vybavená od 1. júla 2010.

§ 104c

Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. júna 2010

Ak osvedčenie o evidencii časť II nebolo vydané, na úkony spojené s osvedčením o evidencii časť II podľa tejto vyhlášky sa použije osvedčenie o evidencii časť I.

§ 104d

Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. mája 2013

Pracovisko kontroly originality musí byť vybavené technologickým vybavením podľa § 72 ods. 1 písm. m) od 1. mája 2014.

§ 104e

Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. apríla 2015

Ak v oprávnení na montáž plynových zariadení alebo v osvedčení technika montáže plynových zariadení, vydanom do 31. marca 2015, je uvedený druh paliva „zemný plyn CNG“, rozumie sa tým „zemný plyn NG“.

§ 104f

Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2016

(1) Oprávnená osoba, ktorá získala oprávnenie na vykonávanie technických kontrol v mobilnej stanici technickej kontroly do 31. decembra 2015, môže používať technologické vybavenie podľa doterajších predpisov.

(2) Oprávnená osoba, ktorá získala oprávnenie na vykonávanie emisných kontrol v mobilnom pracovisku emisnej kontroly do 31. decembra 2015, môže používať technologické vybavenie podľa doterajších predpisov.

(3) Mobilné stanice technickej kontroly, stanice technickej kontroly na vydanie prepravného povolenia, stanice technickej kontroly na prepravu nebezpečných vecí a mobilné pracoviská emisnej kontroly zriadené podľa kontrolných kapacít určených do 31. decembra 2015 zostávajú zachované.

§ 105

Touto vyhláškou sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 13.

§ 106

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. novembra 2006.


Ľubomír Vážny v. r.


Príloha č. 3 k vyhláške č. 578/2006 Z. z.

Požiadavky a parametre na meradlá a prístroje používané pri technických kontrolách

P. č.Meradlo§ 34Najmenší merací
rozsah alebo
požadovaná hodnota
Najväčšia dovolená chyba alebo odchýlkaSpôsob metrologického zabezpečeniaLehoty overenia
a kalibrácie
ods. 2ods. 5ods. 6
1tlakomer na meranie tlaku vzduchu v pneumatikef)f)f)(0 až 1) MPapodľa osobitného predpisu25)overenie1 rok
2meračské oceľové pásmog)(0 až 10) mpodľa osobitného predpisu26)podľa osobitného
predpisu26)
5 rokov
g)g)(0 až 30) m
3zvukomer triedy presnosti 1 alebo 2h)h)h)podľa osobitného predpisu27)overenie2 roky
4akustický kalibrátor presnosti 1 alebo 2i)i)i)podľa osobitného predpisu28)overenie1 rok
5meradlo otáčok vznetových a zážihových motorovj)j)j)1 200 až 6 000 otáčok/min.± 50 otáčok/min.kalibrácia1 rok
6meradlo teploty varu brzdovej kvapalinyk)k)k)(100 až 170) °C± 6 °Ckalibrácia1 rok
7meradlo hĺbky dezénovej drážky pneumatikyl)l)l)(0 až + 5) mm± 0,15 mmkalibrácia4 roky
8meradlo parametrov geometrie riadenej nápravy vozidlam)m)m)(- 15 až + 15) mm/m± 2 mm/mkalibrácia1 rok
9meradlo parametrov nastavenia svetlometovn)n)n)(0 až 40) cm/10 m± 2 cm/10 mkalibrácia1 rok
10rovinná plochao)plocha (450 x 220) cm± 2 mm/mkalibrácia4 roky
o)o)plocha (900 x 250) cm± 2 mm/m
11VSBs meraním brzdných sílp)(0 až 5) kN1)± 150 N; ± 5 %
z mer. hodnoty1),2)
kalibrácia1 rok
s meraním ovládacej sily(0 až 700) N± 25 N
12VSBs meraním brzdných sílp)p)(0 až 30) kN± 900 N; ± 5 %
z mer. hodnoty2),3)
kalibrácia1 rok
s meraním ovládacej sily(0 až 700) N± 25 N
s meraním ovládacieho tlaku(0 až 1) MPa± 15 kPa; ± 2,5 %
z mer. hodnoty2)
13prístroj na kontrolu funkčnosti a nastavenia obmedzovača rýchlostiq)q)(20 až 125) km/h± 0,6 km/hkalibrácia1 rok
14meradlo priemerov čapov zariadení na spájanie vozidielr)r)(30 až 55) mm± 0,15 mmkalibrácia1 rok
15meradlo ovládacieho tlaku vzduchu brzdovej sústavy s hadicou a spojkovou hlavicouv)v)(0 až 1) MPa± 15 kPa; ± 2,5 %
z mer. hodnoty2)
kalibrácia1 rok
16meradlo spomalenia vozidlat)y)y)(0 až 10) m/s2± 0,15 m/s2kalibrácia1 rok
17stacionárny detoktor úniku plynuq)t)t)25 % z medze
výbušnosti plynu
- 20 %, + 10 %4)kontrola1 rok
prenosný detoktor úniku plynu- 20 %, + 10 %4),5)
18teplomeraa)(- 20 až + 40) °C± 0,5 °Ckalibrácia1 rok

Poznámky:

1) Požiadavka sa vzťahuje aj na valcovú skúšobňu bŕzd (VSB) podľa § 34 ods. 4.

2) Najväčšou dovolenou chybou je väčšia z uvedených hodnôt v meracom rozsahu.

3) VSB na linke typu C musí v meracom rozsahu (0 až 5) kN plniť požiadavku na najväčšiu dovolenú chybu ustanovenú na VSB v riadku 11.

4) Najväčšia dovolená odchýlka nastavenia od požadovanej hodnoty.

5) - 20 %, + 30 % pri teplotách okolia pod bodom mrazu.

Príloha č. 3a k vyhláške č. 578/2006 Z. z.

Podrobnosti o monitorovacom záznamovom zariadení a odosielaní záznamu do informačného systému technických kontrol vozidiel

1. Monitorovacie záznamové zariadenie je tvorené

a) najmenej tromi záznamovými zariadeniami, ktoré vyhotovujú digitálne statické obrazové záznamy (ďalej len „snímka“) a digitálny kontinuálny obrazový záznam (ďalej len „videozáznam“) priestoru kontrolnej linky stanice technickej kontroly,

b) zariadením, ktoré automaticky zasiela snímky podľa písmena a) do automatizovaného informačného systému technických kontrol vozidiel a na ktorom sa automaticky ukladá a uchováva videozáznam podľa písmena a) (ďalej len „server záznamového zariadenia“),

c) dvoma zariadeniami na čítanie čiarového kódu (ďalej len „čítačka čiarového kódu“),

d) ďalšími zariadeniami na vzájomné prepojenie zariadení podľa písmen a) až c) alebo prepojenie zariadenia podľa písmena b) s automatizovaným informačným systémom technických kontrol, ak sú potrebné,

e) záznamovým zariadením vyhotovujúcim snímky miesta mimo kontrolnej linky určeného na kontrolu stojaceho vozidla, ktoré nemožno kontrolovať na kontrolnej linke, a prislúchajúcou čítačkou čiarového kódu, ak sa na stanici technickej kontroly vykonávajú kontroly takýchto vozidiel.

2. Zariadenie podľa bodu 1 písm. b) a d) môže byť spoločné pre viacero kontrolných liniek.

3. Monitorovacie záznamové zariadenie zaznamenáva vstup vozidla na kontrolnú linku, priebeh technickej kontroly vozidla na kontrolnej linke a výstup vozidla z kontrolnej linky. Ak sa vykonáva kontrola vozidla, ktoré nemožno kontrolovať na kontrolnej linke, zaznamenáva monitorovacie záznamové zariadenie začiatok vykonávania kontrolných úkonov na vozidle a ukončenie vykonávania kontrolných úkonov na vozidle. Monitorovacie záznamové zariadenie zasiela snímky do automatizovaného informačného systému technických kontrol vozidiel.

4. Zaznamenávanie vstupu vozidla na kontrolnú linku musí byť zabezpečené takto:

a) jedno monitorovacie záznamové zariadenie musí byť umiestnené tak, aby vyhotovilo snímku prednej časti vozidla stojaceho na vstupe na kontrolnú linku,

b) snímka podľa písmena a) musí byť vyhotovená v okamihu prečítania čiarového kódu čítačkou čiarového kódu umiestnenou v blízkosti vstupu na kontrolnú linku; čiarový kód zodpovedajúci konkrétnej technickej kontrole generuje automatizovaný informačný systém technických kontrol vozidiel,

c) snímka podľa písmena a) musí umožniť rozpoznanie

1. evidenčného čísla, ak je na vozidle predná tabuľka s evidenčným číslom,

2. druhu vozidla,

3. farby vozidla,

4. ďalších zjavných rozlišovacích znakov vozidla,

d) evidenčné číslo vozidla musí byť možné automaticky previesť do textového reťazca a ten následne odoslať do automatizovaného informačného systému technických kontrol vozidiel.

5. Zaznamenávanie priebehu technickej kontroly vozidla na kontrolnej linke musí byť zabezpečené takto:

a) aspoň jedno monitorovacie záznamové zariadenie musí byť umiestnené tak, aby bola na videozázname zaznamenanom týmto zariadením viditeľná podstatná časť priestoru kontrolnej linky; podstatnou časťou priestoru kontrolnej linky sa rozumie priestor zodpovedajúci aspoň polovici celkovej dĺžky kontrolnej linky a zahŕňajúci valcovú skúšobňu bŕzd,

b) ak pokrytie priestoru podľa písmena a) nemožno dosiahnuť jedným monitorovacím záznamovým zariadením, musí sa použiť viacero monitorovacích záznamových zariadení,

c) videozáznam podľa písmena a) musí byť automaticky ukladaný a uchovávaný na serveri záznamového zariadenia po dobu najmenej 30 dní,

d) videozáznam podľa písmena a) musí umožňovať rozpoznanie druhu, farby a prípadne aj ďalších zjavných rozlišovacích znakov vozidla nachádzajúceho sa na kontrolnej linke.

6. Zaznamenávanie výstupu vozidla z kontrolnej linky musí byť zabezpečené takto:

a) jedno monitorovacie záznamové zariadenie musí byť umiestnené tak, aby vyhotovilo snímku zadnej časti vozidla stojaceho na výstupe z kontrolnej linky,

b) snímka podľa písmena a) musí byť vyhotovená v okamihu prečítania čiarového kódu čítačkou čiarového kódu umiestnenou v blízkosti výstupu z kontrolnej linky, čiarový kód sa zhoduje s čiarovým kódom uvedeným v bode 4 písm. b),

c) snímka podľa písmena a) musí umožniť rozpoznanie

1. evidenčného čísla, ak je na vozidle zadná tabuľka s evidenčným číslom,

2. druhu vozidla,

3. farby vozidla,

4. ďalších zjavných rozlišovacích znakov vozidla,

d) evidenčné číslo vozidla musí byť možné automaticky previesť do textového reťazca a ten následne odoslať do automatizovaného informačného systému technických kontrol vozidiel.

7. Zaznamenávanie začiatku a ukončenia vykonávania kontrolných úkonov na vozidle, ktoré nemožno kontrolovať na kontrolnej linke, musí byť zabezpečené takto:

a) monitorovacie záznamové zariadenie musí byť umiestnené tak, aby vyhotovilo snímku vozidla stojaceho na mieste mimo kontrolnej linky určenom na kontrolu stojaceho vozidla,

b) snímka podľa písmena a) musí byť vyhotovená v okamihu prečítania čiarového kódu čítačkou čiarového kódu umiestnenou v blízkosti miesta mimo kontrolnej linky určeného na kontrolu stojaceho vozidla; čiarový kód zodpovedajúci konkrétnej technickej kontrole generuje automatizovaný informačný systém technických kontrol vozidiel,

c) snímka podľa písmena a) musí umožniť rozpoznanie

1. evidenčného čísla, ak je na vozidle tabuľka s evidenčným číslom,

2. druhu vozidla,

3. farby vozidla,

4. ďalších zjavných rozlišovacích znakov vozidla,

d) evidenčné číslo vozidla musí byť možné automaticky previesť do textového reťazca a ten následne odoslať do automatizovaného informačného systému technických kontrol vozidiel.

8. Zasielanie snímok do automatizovaného informačného systému technických kontrol vozidiel musí byť zabezpečené takto:

a) snímky podľa bodov 4, 6 a 7 musia byť automaticky zaslané do automatizovaného informačného systému technických kontrol a priradené k záznamu prislúchajúcemu konkrétnej technickej kontrole na základe prečítaného čiarového kódu,

b) z videozáznamu podľa bodu 5 musia byť automaticky každých 5 minút priebežne vyhotovované snímky; takto vyhotovené snímky musia byť automaticky zaslané do automatizovaného informačného systému technických kontrol vozidiel s priradením k záznamom tých technických kontrol, v ktorých časovom intervale vymedzenom prečítaním čiarového kódu podľa bodu 4 písm. b) a prečítaním čiarového kódu podľa bodu 6 písm. b) bola snímka vytvorená.

9. Snímky po odoslaní do automatizovaného informačného systému technických kontrol vozidiel sú súčasťou tohto systému a uchovávajú sa po dobu platnosti technickej kontroly.

Príloha č. 3b k vyhláške č. 578/2006 Z. z.

ZÁKLADNÉ POŽIADAVKY NA VALCOVÉ SKÚŠOBNE BŔZD

Valcová skúšobňa bŕzd na stanici technickej kontroly musí umožniť zaznamenanie a prenos nasledujúcich údajov do automatizovaného informačného systému technických kontrol v elektronickej forme:

1. súbor hodnôt automaticky zaznamenaný od začiatku až do skončenia merania účinku prevádzkovej brzdy na kolese alebo náprave vozidla po dobu aspoň 30 sekúnd s frekvenciou vzorkovania 10 Hz, pričom je v každom časovom okamihu vzorkovania súčasne zaznamenané:

a) čas vzorkovania [pri valcovej skúšobni bŕzd podľa § 34 ods. 2 písm. p), ods. 4 a ods. 5 písm. p)],

b) brzdná sila na každom jednotlivom brzdenom kolese nápravy (vidlice) vozidla [pri valcovej skúšobni bŕzd podľa § 34 ods. 2 písm. p), ods. 4 a ods. 5 písm. p)],

c) ovládacia sila [pri valcovej skúšobni bŕzd podľa § 34 ods. 2 písm. p) a ods. 5 písm. p)],

d) ovládací tlak prevádzkovej brzdy [pri valcovej skúšobni bŕzd podľa § 34 ods. 5 písm. p)],

2. súbor hodnôt automaticky zaznamenaný od začiatku až do skončenia merania účinku parkovacej brzdy na kolese vozidla po dobu aspoň 5 sekúnd s frekvenciou vzorkovania 10 Hz, pričom je z každého časového okamihu vzorkovania súčasne zaznamenané:

a) čas vzorkovania [pri valcovej skúšobni bŕzd podľa § 34 ods. 2 písm. p), ods. 4 a ods. 5 písm. p)],

b) brzdná sila na jednotlivom, parkovacou brzdou brzdenom kolese vozidla [pri valcovej skúšobni bŕzd podľa § 34 ods. 2 písm. p), ods. 4 a ods. 5 písm. p)],

3. hodnota tlaku v brzdnom okruhu prevádzkovej brzdy [pri valcovej skúšobni bŕzd podľa § 34 ods. 5 písm. p)],

4. informácia o tom, či bolo dosiahnuté zablokovanie kolies pri brzdení prevádzkovou brzdou [pri valcovej skúšobni bŕzd podľa § 34 ods. 2 písm. p), ods. 4 a ods. 5 písm. p)],

5. informácia o tom, či bolo dosiahnuté zablokovanie kolies pri brzdení parkovacou brzdou [pri valcovej skúšobni bŕzd podľa § 34 ods. 2 písm. p), ods. 4 a ods. 5 písm. p)],

6. hodnota pasívneho odporu prevádzkovej brzdy dosiahnutá na každom jednotlivo brzdenom kolese nápravy (vidlice) vozidla [pri valcovej skúšobni bŕzd podľa § 34 ods. 2 písm. p), ods. 4 a ods. 5 písm. p)],

7. najväčšia hodnota kolísania brzdnej sily prevádzkovej brzdy dosiahnutá na každom jednotlivo brzdenom kolese nápravy (vidlice) vozidla [pri valcovej skúšobni bŕzd podľa § 34 ods. 2 písm. p), ods. 4 a ods. 5 písm. p)],

8. hodnota najvyššej nesúmernosti pôsobenia prevádzkovej brzdy na protiľahlých kolesách každej brzdenej nápravy vozidla dosiahnutá v priebehu merania [pri valcovej skúšobni bŕzd podľa § 34 ods. 2 písm. p), ods. 4 a ods. 5 písm. p)],

9. hodnota konečnej nesúmernosti pôsobenia prevádzkovej brzdy na protiľahlých kolesách každej brzdenej nápravy vozidla pri najvyšších dosiahnutých brzdných silách [pri valcovej skúšobni bŕzd podľa § 34 ods. 2 písm. p), ods. 4 a ods. 5 písm. p)].

Príloha č. 4 k vyhláške č. 578/2006 Z. z.

Rozsah evidovaných údajov v automatizovanom informačnom systéme pre technické kontroly

1. Údaje o stanici technickej kontroly

a) identifikačné číslo stanice technickej kontroly,

b) typ stanice technickej kontroly,

c) názov fyzickej osoby alebo právnickej osoby,

d) okres,

e) adresa bydliska fyzickej osoby alebo adresa sídla právnickej osoby,

f) adresa stanice technickej kontroly,

g) telefón,

h) mobil,

i) e-mail,

j) fax,

k) IČO,

l) IČ DPH,

m) meno a priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom stanice technickej kontroly,

n) zodpovedná osoba určená štatutárnym orgánom stanice technickej kontroly,

o) číslo rozhodnutia o udelení oprávnenia,

p) dátum nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení oprávnenia,

q) kód kontrolnej linky alebo kódy kontrolných liniek,

r) GPS súradnice stacionárnej stanice technickej kontroly alebo GPS súradnice miest prevádzkovania mobilnej stanice technickej kontroly.

2. Údaje o odborne spôsobilých osobách

a) kód odborne spôsobilej osoby,

b) meno a priezvisko,

c) dátum a miesto narodenia,

d) číslo rozhodnutia o udelení osvedčenia,

e) dátum nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení osvedčenia,

f) rozsah udeleného osvedčenia,

g) lehota platnosti osvedčenia.

3. Údaje z tlačív používaných pri technických kontrolách

3.1 Technická kontrola pravidelná, zvláštna a administratívna

a) séria a evidenčné číslo Protokolu o technickej kontrole vozidla,

b) kód protokolu,

c) druh kontroly/kód,

d) značka vozidla,

e) obchodný názov vozidla,

f) druh vozidla/kategória,

g) evidenčné číslo vozidla,

h) dátum prvej evidencie vozidla (rok výroby),

i) dátum prvej evidencie vozidla v Slovenskej republike,

j) typ vozidla/variant/verzia,

k) výrobné číslo karosérie (nadstavby),

l) VIN,

m) identifikačné číslo motora (typ),

n) dátum kontroly,

o) adresa/sídlo miesta výkonu kontroly na mobilnom pracovisku,

p) chyby na vozidle (kódy),

q) brzdné sily a účinok bŕzd,

r) hodnotenie výsledku technickej kontroly,

s) ďalšie záznamy stanice technickej kontroly,

t) teplota varu brzdovej kvapaliny,

u) stav počítadla prejdenej vzdialenosti,

v) séria a evidenčné číslo prideleného Osvedčenia o technickej kontrole,

w) séria a evidenčné číslo pridelenej kontrolnej nálepky,

x) druh nasledujúcej kontroly,

y) lehota platnosti,

z) kód a priezvisko kontrolného technika, ktorý kontrolu vykonal,

aa) kód a priezvisko kontrolného technika vedúceho stanice technickej kontroly alebo zástupcu vedúceho stanice technickej kontroly,

bb) čas posledného zápisu do protokolu na príjme,

cc) čas posledného zápisu do protokolu na linke,

dd) ďalšie údaje automaticky prenesené z meradiel a prístrojov.

3.2 Technická kontrola pred schválením vozidla jednotlivo vyrobeného, jednotlivo dovezeného alebo jednotlivo prestavaného na premávku na pozemných komunikáciách

a) dátum kontroly,

b) číslo strany/generované poradové číslo protokolu,

c) číslo rozhodnutia Obvodného úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie,

d) technické údaje vozidla

1. druh,

2. kategória,

3. VIN,

4. značka,

5. obchodný názov,

6. typ/variant/verzia,

7. výrobca vozidla (podvozku),

8. číslo typového schválenia ES,

9. dátum typového schválenia ES,

10. výrobca motora,

11. identifikačné číslo motora (typ),

12. zdvihový objem valcov (cm3),

13. katalyzátor,

14. najväčší výkon motora/otáčky,

15. druh paliva/zdroj energie,

16. výkon/hmotnosť (kat. L) (kW.kg-1),

17. prevodovka/počet stupňov,

18. druh (typ),

19. farba,

20. výrobca,

21. výrobné číslo,

22. počet miest na sedenie, z toho núdzových,

23. počet miest na státie,

24. počet lôžok,

25. zaťaženie strechy (kg),

26. objem skrine – cisterny (m3),

27. objem palivovej nádrže (l),

28. celkové rozmery (mm) d: š: v:,

29. rozmery ložnej plochy (mm),

30. prevádzková hmotnosť (kg),

31. najväčšia prípustná celková hmotnosť (kg),

32. najväčšia prípustná hmotnosť pripadajúca na nápravu (kg) 1. 2. 3. 4.,

33. najväčšia prípustná hmotnosť jazdnej súpravy (kg),

34. najväčšia prípustná hmotnosť prípojného vozidla (kg),

35. brzdeného,

36. nebrzdeného,

37. brzdy ES/EHK,

38. prevádzková,

39. parkovacia,

40. odľahčovacia,

41. núdzová,

42. ABS,

43. druh kolies,

44. počet náprav,

45. z toho poháňaných 1. 2. 3. 4.,

46. rázvor (mm),

47. rozmer a druh pneumatík na náprave/zdvojená 1. 2. 3. 4.,

48. rozmer ráfikov na náprave 1. 2. 3. 4.,

49. najväčšia konštrukčná rýchlosť vozidla (km.h-1),

50. spájacie zariadenie trieda,

51. značka,

52. typ,

53. schvaľovacia značka,

54. najväčšia prípustná hmotnosť v bode spojenia,

55. horný záves (kg),

56. spodný záves (kg),

57. točnica (kg),

58. emisie zvuku ES/EHK,

59. hladina vonkajšieho zvuku vozidla,

60. stojaceho (dB(A)),

61. pri otáčkach (min-1),

62. za jazdy (dB(A)),

63. emisie a spotreba ES/EHK,

64. dymivosť ES/EHK,

65. CO,

66. HC,

67. NOx,

68. HC+NOx (g.km-1),

69. častice,

70. korigovaný súčiniteľ absorpcie (m-1),

71. CO2 (g.km-1),

72. spotreba paliva (l.100 km-1),

e) dátum prvej evidencie vozidla (rok výroby),

f) ďalšie úradné záznamy,

g) zistené chyby a nesplnenie predpisov,

h) ďalšie záznamy stanice technickej kontroly,

i) podklady použité pri kontrole vozidla a na zistenie technických údajov vozidla,

j) návrh pre okresný úrad,

k) vyhodnotenie výsledku kontroly,

l) lehota nasledujúcej technickej kontroly pravidelnej,

m) technickú kontrolu vykonala stanica technickej kontroly číslo,

n) kód a priezvisko kontrolného technika,

o) kód, priezvisko schvaľujúceho kontrolného technika,

p) kód protokolu,

q) čas posledného zápisu do protokolu na príjme,

r) čas posledného zápisu do protokolu na linke.

3.3 Technická kontrola o schválení vozidla na prepravu nebezpečných vecí

a) číslo osvedčenia o schválení vozidla na prepravu určitých nebezpečných vecí,

b) výrobca vozidla,

c) číslo podvozku vozidla,

d) evidenčné číslo vozidla (ak je),

e) názov a obchodná adresa dopravcu, prevádzkovateľa alebo vlastníka,

f) opis vozidla,

g) druh schválenia vozidla,

h) spomaľovací brzdový systém – áno/nie,

i) opis cisternového a batériového vozidla,

1. výrobca cisterny,

2. schvaľovacie číslo cisternového/batériového vozidla,

3. výrobné sériové číslo cisterny alebo označenie článkov batériového vozidla,

4. rok výroby,

5. kód cisterny,

6. osobitné ustanovenia,

j) nebezpečné veci schválené na prepravu,

k) poznámky,

l) platí do,

m) predĺženie platnosti,

n) čas posledného zápisu do protokolu na príjme,

o) čas posledného zápisu do protokolu na linke,

p) kód protokolu uvedený v Protokole o technickej kontrole vozidla.

3.4 Technická kontrola na vydanie prepravného povolenia

a) séria a evidenčné číslo Potvrdenia o technickej kontrole na vydanie prepravného povolenia,

b) číslo potvrdenia o zhodnosti nákladných automobilov so štandardmi emisií znečisťujúcich látok a hluku,

c) číslo potvrdenia o plnení bezpečnostných požiadaviek,

d) značka a typ vozidla,

e) VIN,

f) rozlíšenie prípojného vozidla (TRAILER/SEMITRAILER),

g) typ motora,

h) výrobné číslo motora,

i) identifikácia oprávnenej osoby TK (názov, adresa),

j) korigovaný súčiniteľ absorpcie nameraný pri emisnej kontrole,

k) miesto vykonania kontroly,

l) dátum vykonania kontroly,

m) lehota platnosti kontroly,

n) čas posledného zápisu do protokolu na príjme,

o) čas posledného zápisu do protokolu na linke,

p) kód protokolu uvedený v Protokole o technickej kontrole vozidla.

3.5 Technická kontrola opakovaná

Evidujú sa rovnaké údaje ako pri predchádzajúcich druhoch technických kontrol, na ktoré sa opakovaná kontrola vzťahuje.

4. Údaje o školeniach alebo kurzoch

a) poradové číslo školenia alebo kurzu,

b) názov a identifikácia školenia alebo kurzu,

c) dátum začatia školenia alebo kurzu,

d) dátum ukončenia školenia alebo kurzu,

e) dátum vydania potvrdenia o absolvovaní školenia alebo kurzu,

f) poradové číslo potvrdenia o absolvovaní školenia alebo kurzu,

g) identifikácia absolventov školenia alebo kurzu.

5. Údaje o skúškach z odbornej spôsobilosti

a) poradové číslo z protokolu o skúškach,

b) dátum vykonania skúšky,

c) identifikačné údaje absolventov školenia alebo kurzu,

d) výsledok hodnotenia skúšky z odbornej spôsobilosti.

6. Údaje o prijatých a vydaných tlačivách a kontrolných nálepkách

a) dátum príjmu a dátum výdaja tlačív alebo kontrolných nálepiek,

b) číslo príjmového a dodacieho dokladu,

c) počet prijatých a vydaných tlačív alebo kontrolných nálepiek,

d) série a evidenčné čísla tlačív, ak sú pridelené, a série a evidenčné čísla kontrolných nálepiek,

e) identifikácia štatutárneho zástupcu oprávnenej osoby technickej kontroly alebo ním splnomocnenej osoby na príjem a výdaj tlačív a kontrolných nálepiek,

f) identifikácia poškodených, zničených alebo nepoužiteľných tlačív a kontrolných nálepiek,

g) identifikácia stratených alebo odcudzených tlačív a kontrolných nálepiek,

h) zostatok tlačív a kontrolných nálepiek,

i) zoznam stratených alebo odcudzených tlačív a kontrolných nálepiek.

7. Údaje o prijatých a vydaných pečiatkach

a) dátum príjmu a dátum výdaja pečiatok,

b) číslo príjmového a dodacieho dokladu,

c) počet prijatých a vydaných pečiatok,

d) identifikačné čísla pečiatok,

e) identifikácia štatutárneho zástupcu oprávnenej osoby technickej kontroly alebo ním splnomocnenej osoby na príjem a výdaj pečiatok,

f) identifikácia poškodených, zničených alebo nepoužiteľných pečiatok,

g) identifikácia stratených alebo odcudzených pečiatok.

8. Údaje o schválených meradlách alebo prístrojoch

a) názov meradla alebo prístroja,

b) typ meradla alebo prístroja,

c) výrobca meradla alebo prístroja,

d) dátum a číslo rozhodnutia o schválení meradla alebo prístroja ministerstvom,

e) identifikácia žiadateľa o schválenie meradla alebo prístroja a o zaradenie meradla alebo prístroja do zoznamu odporúčaných meradiel a prístrojov.

9. Údaje o overení plnenia podmienok na udelenie oprávnenia na vykonávanie technických kontrol

a) identifikačné údaje žiadateľa o overenie plnenia podmienok,

b) dátum prijatia žiadosti o overenie plnenia podmienok,

c) identifikačné číslo, pod ktorým bude stanica technickej kontroly evidovaná,

d) dátum a číslo správy z overenia plnenia podmienok,

e) dátum a číslo rozhodnutia o udelení povolenia na zriadenie stanice technickej kontroly.

10. Údaje o štatistických výstupoch

Automatizovaný informačný systém má poskytovať na základe zadaných parametrov štatistické výstupy pre všetky položky vedené podľa bodov 1 až 9.

Príloha č. 4a k vyhláške č. 578/2006 Z. z.

POŽIADAVKY NA KONTROLNÉ ÚKONY NA VYKONÁVANIE TECHNICKÝCH KONTROL PRAVIDELNÝCH A NA VYKONÁVANIE EMISNÝCH KONTROL PRAVIDELNÝCH

Táto príloha obsahuje položky, ktoré sa majú kontrolovať pri technickej kontrole a emisnej kontrole, a uvádza podrobnosti o metóde ich kontroly a kritériách pri ich hodnotení.

Všetky položky uvedené v zozname sa pri pravidelnej technickej kontrole vozidla považujú za povinné s výnimkou položiek s označením (X), ktoré sú spojené so stavom vozidla a jeho vhodnosťou na používanie na pozemných komunikáciách.

„Príčiny poruchy“ neplatia v prípadoch, keď sa týkajú požiadaviek, ktoré neboli predpísané príslušnými právnymi predpismi o schválení typu vozidla v čase prvej evidencie, prvého uvedenia do prevádzky, alebo požiadaviek na dodatočnú montáž.

PoložkaMetódaChyby
0. IDENTIFIKÁCIA VOZIDLA
0.1. Tabuľky s evidenčným číslom vozidla (ak sa v požiadavkách vyžadujú)(a)Vizuálna kontrola.a) Chýba tabuľka (tabuľky) s evidenčným číslom vozidla alebo je nedostatočne či nespoľahlivo upevnená a mohla by odpadnúť.

b) Chýbajúci alebo nečitateľný nápis.

c) Nie je v súlade s dokumentmi od vozidla alebo záznamami.
0.2. Identifikácia vozidla podvozok/výrobné čísloVizuálna kontrola.a) Chýba alebo ju nemožno nájsť.

b) Neúplné, nečitateľné.

c) Nie je v súlade s dokumentmi od vozidla alebo záznamami.
1. BRZDOVÉ ZARIADENIE
1.1. Mechanický stav a funkcia
1.1.1. Pedál prevádzkovej brzdy/čap ručnej pákyVizuálna kontrola komponentov počas prevádzky brzdového systému.

Poznámka: Vozidlá s brzdovou sústavou s posilňovačom sa musia kontrolovať pri vypnutom motore.
a) Nadmerná tesnosť čapu.

b) Nadmerné opotrebenie alebo vôľa.
1.1.2. Stav pedála/ručnej páky a dráha (zdvih) zariadenia ovládajúceho brzduVizuálna kontrola komponentov počas prevádzky brzdového systému.Poznámka: Vozidlá s brzdovou sústavou s posilňovačom sa musia kontrolovať pri vypnutom motore.
a) Nadmerná alebo nedostatočná rezerva dráhy (zdvihu).

b) Nesprávne uvoľnenie ovládača brzdy.

c) Protisklzová úprava brzdového pedála chýba, je uvoľnená alebo opotrebovaná do hladka.
1.1.3. Podtlakové čerpadlo alebo kompresor a zásobníkyVizuálna kontrola komponentov pri normálnom pracovnom tlaku. Skontrolovať čas potrebný na to, aby podtlak alebo tlak vzduchu dosiahol bezpečnú prevádzkovú hodnotu, a fungovanie výstražného zariadenia, viacokruhového ochranného ventilu a poistného tlakového ventilu.a) Tlak vzduchu/podtlak je nedostatočný na to, aby sa brzdy mohli použiť minimálne dvakrát po spustení výstražného zariadenia (alebo potom, čo manometer indikuje nebezpečenstvo).

b) Čas potrebný na dosiahnutie tlaku vzduchu/podtlaku na bezpečnú prevádzkovú hodnotu nie je v súlade s požiadavkami.(a)

c) Viacokruhový ochranný ventil a poistný tlakový ventil nefungujú.

d) Unikanie vzduchu spôsobuje značný pokles tlaku alebo počuteľné unikanie vzduchu.

e) Vonkajšie poškodenie, ktoré by mohlo negatívne ovplyvniť funkciu brzdového systému.
1.1.4. Výstražná signalizácia nízkeho tlaku alebo manometerKontrola funkčnosti.Nesprávna činnosť alebo chybný ukazovateľ nízkeho tlaku alebo manometer.
1.1.5. Ručne ovládaný brzdový riadiaci ventilVizuálna kontrola komponentov počas prevádzky brzdového systému.a) Prasknutý, poškodený alebo nadmerne opotrebený ovládač.

b) Nedostatočne zaistený ovládač na ventile alebo nedostatočne zaistené teleso ventilu.

c) Voľné spoje alebo netesnosť systému.

d) Nedostatočná funkcia.
1.1.6. Ovládač parkovacej brzdy, pákový ovládač, západka parkovacej brzdy, elektronická parkovacia brzdaVizuálna kontrola komponentov počas prevádzky brzdového systému.a) Západka parkovacej brzdy dostatočne nedrží.

b) Nadmerné opotrebenie čapu páky alebo mechanizmu západky.

c) Nadmerný zdvih páky naznačujúci nesprávne nastavenie.

d) Ovládač chýba, je poškodený alebo nefunkčný.

e) Nesprávna funkcia, výstražný ukazovateľ ukazuje poruchu.
1.1.7. Brzdové ventily (brzdič, vyfukovací ventil, regulátor tlaku)Vizuálna kontrola komponentov počas prevádzky brzdového systému.a) Poškodený ventil alebo nadmerné unikanie vzduchu.

b) Nadmerné prepúšťanie oleja z kompresora.

c) Nedostatočné upevnenie alebo nesprávna montáž ventilu.

d) Vytekanie alebo prepúšťanie brzdovej kvapaliny.
1.1.8. Spojkové hlavice pre brzdy prípojného vozidla (elektrické a pneumatické)Odpojiť a znovu zapojiť všetky spojkové hlavice brzdového systému medzi ťažným vozidlom a prípojným vozidlom.a) Chybný uzatvárací kohútik alebo automatický uzatvárací ventil.

b) Nedostatočné upevnenie alebo nesprávna montáž kohútika alebo ventilu.

c) Nadmerná netesnosť.

d) Nesprávna funkcia.
1.1.9. Zásobník energie, zásobník stlačeného vzduchuVizuálna kontrola.a) Zásobník je poškodený, skorodovaný alebo netesný.

b) Nefunkčné odvodňovacie zariadenie.

c) Zásobník je nedostatočne upevnený alebo nesprávne namontovaný.
1.1.10. Súčasti posilňovača bŕzd, hlavný brzdový valec (hydraulické systémy)Vizuálna kontrola komponentov počas prevádzky brzdového systému.a) Brzdový posilňovač je poškodený alebo neúčinný.

b) Hlavný brzdový valec je chybný alebo netesný.

c) Hlavný brzdový valec je nedostatočne upevnený.

d) Nedostatočné množstvo brzdovej kvapaliny.

e) Chýbajúci uzáver nádržky hlavného brzdového valca.

f) Výstražná signalizácia poklesu hladiny brzdovej kvapaliny svieti alebo je poškodená.

g) Nesprávne fungovanie výstražného zariadenia poklesu hladiny brzdovej kvapaliny.
1.1.11. Brzdové potrubiaVizuálna kontrola komponentov počas prevádzky brzdového systému.a) Bezprostredné riziko poruchy alebo prasknutia.

b) Netesnosť potrubia alebo spojov.

c) Poškodené alebo nadmerne skorodované potrubie.

d) Nesprávne umiestnené potrubie.
1.1.12. Brzdové hadiceVizuálna kontrola komponentov počas prevádzky brzdového systému.a) Bezprostredné riziko poruchy alebo prasknutia.

b) Poškodené, odreté, skrútené alebo príliš krátke hadice.

c) Netesné hadice alebo spoje.

d) Vydutie hadice pod tlakom.

e) Pórovitosť hadice.
1.1.13. Brzdové obloženia a doštičkyVizuálna kontrola.a) Nadmerne opotrebované obloženie alebo doštička.

b) Znečistenie obloženia alebo doštičky (olej, mazivo atď.).

c) Chýbajúce obloženie alebo doštička.
1.1.14. Brzdové bubny, brzdové kotúčeVizuálna kontrola.a) Bubon alebo kotúč je nadmerne opotrebovaný, skorodovaný, poškriabaný, prasknutý, nedostatočne upevnený alebo zlomený.

b) Bubon alebo kotúč je znečistený (olej, mazivo atď.).

c) Chýbajúci bubon alebo kotúč.

d) Nedostatočne pripevnený brzdový štít.
1.1.15. Brzdové lanká, tiahla, páky, tyčeVizuálna kontrola komponentov počas prevádzky brzdového systému.a) Lanko je poškodené alebo zauzlené.

b) Komponent je nadmerne opotrebovaný alebo skorodovaný.

c) Nedostatočne pripevnené lanko, tiahlo alebo spoj.

d) Chybné vedenie lanka.

e) Obmedzenie voľného pohybu brzdového systému.

f) Abnormálny pohyb pák/tyčí naznačujúci zlé nastavenie alebo nadmerné opotrebenie.
1.1.16. Brzdový aktuátor (vrátane pružinových brzdových valcov alebo hydraulických brzdových valčekov)Vizuálna kontrola komponentov počas prevádzky brzdového systému.a) Brzdový aktuátor je prasknutý alebo poškodený.

b) Brzdový aktuátor je netesný.

c) Brzdový aktuátor je nedostatočne pripevnený alebo nesprávne namontovaný.

d) Brzdový aktuátor je výrazne skorodovaný.

e) Nedostatočná alebo nadmerná vôľa piesta alebo membránového mechanizmu.

f) Ochrana proti prachu chýba alebo je nadmerne poškodená.
1.1.17. Regulátor brzdnej silyVizuálna kontrola komponentov počas prevádzky brzdového systému.a) Chybné ovládacie tyčky.

b) Nesprávne nastavenie tyčiek.

c) Regulátor je zadretý alebo nefunkčný.

d) Regulátor chýba.

e) Chýba štítok s údajmi.

f) Údaje sú nečitateľné alebo nie sú v súlade s požiadavkami.(a)
1.1.18. Páka brzdového kľúča a signalizáciaVizuálna kontrola.a) Mechanizmus je poškodený, zadretý alebo má príliš veľkú dráhu, je nadmerne opotrebený alebo nesprávne nastavený.

b) Mechanizmus je chybný.

c) Nesprávna inštalácia alebo výmena napínača.
1.1.19. Odľahčovací brzdový systém (ak je na vozidle inštalovaný alebo sa požaduje)Vizuálna kontrola.a) Nespoľahlivé spojenia alebo montáž.

b) Systém je zjavne poškodený alebo chýba.
1.1.20. Samočinná brzda prípojného vozidlaOdpojiť prípojku brzdového zariadenia medzi ťažným a prípojným vozidlom.Brzdy prípojného vozidla sa neuvedú do činnosti automaticky po odpojení prípojky.
1.1.21. Celý brzdový systémVizuálna kontrola.a) Iné systémové zariadenia (napr. protimrazové čerpadlo, sušič vzduchu atď.) sú poškodené z vonkajšej strany alebo nadmerne skorodované v miere, ktorá má nepriaznivý vplyv na brzdový systém.

b) Unikanie vzduchu alebo nemrznúcej zmesi.

c) Akýkoľvek komponent je nedostatočne upevnený alebo nesprávne namontovaný.

d) Neprimeraná oprava alebo modifikácia akéhokoľvek komponentu.(1)
1.1.22. Kontrolné prípojky (ak sú na vozidle inštalované alebo sa požadujú)Vizuálna kontrola.a) Chýbajú.

b) Sú poškodené, nepoužiteľné alebo netesné.
1.2. Činnosť a účinok prevádzkovej brzdy
1.2.1. ČinnosťPočas skúšky na statickom zariadení na skúšanie bŕzd, alebo ak to nie je možné, počas jazdnej skúšky postupne brzdiť až na maximálnu brzdnú silu.a) Nedostatočná brzdná sila na jednom kolese alebo viacerých kolesách.

b) Brzdná sila na ktoromkoľvek z kolies je menšia než 70 % najväčšej zaznamenanej sily na druhom kolese tej istej nápravy. V prípade testovania na ceste sa vozidlo výrazne odkláňa od priameho smeru.

c) Brzdná sila nie je odstupňovateľná (tvrdý záber).

d) Abnormálne oneskorenie brzdnej činnosti na ktoromkoľvek z kolies.

e) Nadmerné kolísanie brzdnej sily počas každej otáčky kolesa.
1.2.2. ÚčinokKontrola na statickom zariadení na skúšanie bŕzd. Ak sa z technických dôvodov nedá použiť, vykonať jazdnú skúšku pomocou záznamového decelerometra. Vozidlá alebo prípojné vozidlá s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prekračujúcou 3 500 kg musia byť preverené podľa požiadaviek stanovených v norme(2) alebo rovnocennými metódami. Jazdné skúšky by sa mali vykonať za suchých podmienok na rovnej nezvlnenej ceste.Nedosiahnu sa aspoň nasledujúce minimálne hodnoty:

Vozidlá prihlásené do evidencie prvýkrát od 26. 6. 2009:

– kategória N1: 50 %,

– kategória M1: 58 %,

– kategória M2 a M3: 50 %,

– kategória N2 a N3: 50 %,

– kategória O2 (XX),(c) O3 a O4:

– pre návesy: 45 %,

– pre (ojové) prívesy: 50 %.

Vozidlá prihlásené do evidencie pred 26. 6. 2009:

kategória N1: 45 %,

kategória M1, M2 a M3: 50 %,(3)

kategória N2 a N3: 43 %,(4)

kategória O2 (XX),(c) O3 a O4: 40 %.(5)

Ďalšie kategórie (XX):(c)

– kategórie L (obe brzdy),

– kategória L1e: 42 %,

– kategória L2e, L6e: 40 %,

– kategória L3e: 50 %,

– kategória L4e: 46 %,

– kategória L5e, L7e: 44 %,

– kategória L (brzda zadného kolesa):

– všetky kategórie: 25 %.
1.3. Činnosť a účinok núdzovej brzdy (ak ide o samostatný systém)
1.3.1. ČinnosťAk je núdzový brzdový systém oddelený od systému prevádzkovej brzdy, uplatnite metódu uvedenú v bode 1.2.1.a) Nedostatočná brzdná sila na jednom kolese alebo viacerých kolesách.

b) Brzdná sila na ktoromkoľvek z kolies je menšia než 70 % najväčšej zaznamenanej sily na druhom kolese tej istej nápravy alebo v prípade jazdnej skúšky sa vozidlo výrazne odkláňa od priameho smeru jazdy.

c) Brzdná sila nie je odstupňovateľná (tvrdý záber).
1.3.2. ÚčinokAk je núdzový brzdový systém oddelený od systému prevádzkovej brzdy, uplatnite metódu uvedenú v bode 1.2.2.Účinok je menší ako 50 % (6) účinku prevádzkovej brzdy definovaného v bode 1.2.2 vzťahujúceho sa na najväčšiu celkovú prípustnú hmotnosť alebo v prípade návesov na súčet prípustných zaťažení náprav (s výnimkou L1e a L3e).
1.4. Činnosť a účinok parkovacej brzdy
1.4.1. ČinnosťAplikovať brzdu pri skúške na statickom zariadení na skúšanie bŕzd a/alebo počas jazdnej skúšky s decelerometrom.Brzda je neúčinná na jednej strane alebo sa vozidlo v prípade jazdnej skúšky výrazne odkláňa od priameho smeru jazdy.
1.4.2. ÚčinokSkúšanie na statickom zariadení na skúšanie bŕzd alebo počas jazdnej skúšky pomocou decelerometra s ukazovateľom údajov alebo záznamom, alebo s vozidlom umiestneným na svahu so známym sklonom. Nákladné vozidlá by sa mali skúšať podľa možností naložené.Ak sa pri akomkoľvek vozidle nedosiahne zbrzdenie zodpovedajúce najväčšej celkovej prípustnej hmotnosti aspoň 16 % alebo pre motorové vozidlo zbrzdenie zodpovedajúce najväčšej celkovej prípustnej hmotnosti jazdnej súpravy aspoň 12 % podľa toho, ktorá hodnota je väčšia (s výnimkou L1e a L3e).
1.5. Činnosť systému odľahčovacej brzdyVizuálna kontrola, a ak je to možné, skúška funkčnosti systému.a) Brzdná sila nie je odstupňovateľná (neplatí pre systémy motorovej brzdy).

b) Systém nefunguje.
1.6. Protiblokovací brzdový systém (ABS)Vizuálna kontrola a kontrola výstražného zariadenia.a) Nesprávna činnosť výstražného zariadenia.

b) Výstražné zariadenie signalizuje, že systém nefunguje správne.

c) Snímače rýchlosti na kolesách chýbajú alebo sú poškodené.

d) Elektrické vedenia sú poškodené.

e) Iné súčasti systému chýbajú alebo sú poškodené.
1.7. Elektronický brzdový systém (EBS)Vizuálna kontrola výstražného zariadenia.a) Nesprávna činnosť výstražného zariadenia.

b) Výstražné zariadenie signalizuje, že systém nefunguje správne.
2. RIADENIE
2.1. Mechanický stav
2.1.1. Stav mechanizmu riadeniaVozidlo umiestnite nad pracovnú jamu alebo na zdvihák, pričom kolesá majú byť nad zemou alebo na otočných plošinách, a otáčajte volantom z jednej krajnej polohy do druhej krajnej polohy. Vizuálna kontrola funkcie mechanizmu riadenia.a) Zväčšený odpor v mechanizme riadenia.

b) Hriadeľ segmentu riadenia skrútený alebo opotrebované ozubenie.

c) Nadmerné opotrebenie hriadeľa segmentu riadenia.

d) Nadmerný pohyb hriadeľa segmentu riadenia.

e) Netesnosť.
2.1.2. Upevnenie skrine mechanizmu riadeniaVozidlo umiestnite nad pracovnú jamu alebo na zdvihák, pričom kolesá vozidla majú byť na zemi, otáčajte volantom/riadidlami v smere hodinových ručičiek a proti smeru hodinových ručičiek alebo použite špeciálne upravený detektor vôle riadenia. Vizuálna kontrola upevnenia skrine mechanizmu riadenia k podvozku.a) Skriňa mechanizmu riadenia nie je správne pripevnená.

b) Montážne otvory na podvozku pretiahnuté.

c) Upevňovacie skrutky chýbajú alebo sú prasknuté.

d) Skriňa mechanizmu riadenia má praskliny.
2.1.3. Stav tyčí riadeniaVozidlo umiestnite nad pracovnú jamu alebo na zdvihák a s kolesami vozidla na zemi otáčajte volantom v smere a proti smeru hodinových ručičiek alebo použite špeciálne upravený detektor vôle riadenia. Vizuálna kontrola komponentov riadenia zameraná na prípadné opotrebenie, zlom a bezpečnosť.a) Vzájomný pohyb medzi komponentmi, ktoré by mali byť pripevnené.

b) Nadmerné opotrebenie na spojoch.

c) Zlomy alebo deformácie akéhokoľvek komponentu.

d) Chýbajú pripevňovacie zariadenia.

e) Nesprávne uloženie komponentov (napr. spojovacej tyče hriadeľa alebo riadiacej tyče).

f) Neprimeraná oprava alebo modifikácia.

g) Prachovka chýba, je poškodená alebo nadmerne opotrebovaná.
2.1.4. Fungovanie riadiacich pák a tyčíVozidlo umiestnite nad pracovnú jamu alebo na zdvihák, pričom kolesá vozidla majú byť na zemi, a so spusteným motorom (riadenie s posilňovačom) otáčajte volantom z jednej krajnej polohy do druhej krajnej polohy. Vizuálna kontrola pohybu pák a tyčí.a) Pohybujúca sa páka alebo tyč naráža na pevnú časť podvozka.

b) Dorazy riadenia nefungujú alebo chýbajú.
2.1.5. Posilňovač riadeniaSkontrolujte prípadné netesnosti systému riadenia a hladinu hydraulickej kvapaliny v nádržke (ak je viditeľná). Kolesá sú umiestnené na zemi, motor je v chode a kontroluje sa, či systém riadenia s posilňovačom funguje.a) Únik kvapaliny.

b) Nedostatok kvapaliny.

c) Nefunkčný mechanizmus.

d) Mechanizmus má praskliny alebo je nespoľahlivý.

e) Vychýlenie alebo zadrhávanie komponentov.

f) Neprimeraná oprava alebo modifikácia.

g) Poškodené alebo výrazne skorodované laná/hadice.
2.2. Volant, stĺpik riadenia, riadidlá
2.2.1. Stav volantu riadidielS kolesami umiestnenými na zemi mykajte volantom zo strany na stranu v pravom uhle na stĺpik a súčasne naň vyvíjajte zľahka tlak smerom nadol a nahor. Vizuálna kontrola vôle.a) Vzájomný pohyb medzi volantom a stĺpikom naznačujúci uvoľnenie.

b) Zádržné zariadenie na náboji volantu chýba.

c) Praskliny alebo uvoľnenie náboja, venca alebo lúčov volantu.
2.2.2. Stĺpik riadenia/riadidlá a vidliceVozidlo umiestnite nad pracovnú jamu alebo na zdvihák, pričom hmotnosť vozidla spočíva na zemi, tlačte a ťahajte volant rovnobežne so stĺpikom, tlačte volant/riadidlá v rôznych smeroch kolmo na stĺpik/vidlice. Vizuálna kontrola vôle a stavu pružných spojok alebo kardanových kĺbov.a) Výrazný pohyb stredu volantu nahor alebo nadol.

b) Nadmerná pohyblivosť hornej časti stĺpika radiálne od osi stĺpika.

c) Zhoršený stav pružných spojok.

d) Chybné upevnenie.

e) Neprimeraná oprava alebo modifikácia.
2.3. Vôľa riadeniaVozidlo umiestnite nad pracovnú jamu alebo na zdvihák, pričom hmotnosť vozidla spočíva na kolesách. V prípade vozidiel s posilňovačom riadenia je motor v chode a kolesá sú nasmerované rovno, volantom zľahka otočte čo najviac v smere hodinových ručičiek a proti smeru hodinových ručičiek bez toho, aby došlo k pohybu kolies. Vizuálna kontrola voľnej pohyblivosti.Nadmerná vôľa riadenia (napríklad pohyb bodu na ráfiku prekračuje jednu pätinu priemeru volantu alebo nie je v súlade s požiadavkami.(a))
2.4. Nastavenie geometrie kolies (X)(b)Nastavenie riadených kolies skontrolujte vhodným zariadením.Nastavenie geometrie nie je v súlade s údajmi alebo požiadavkami výrobcu vozidla.(a)
2.5. Točnica riaditeľnej nápravy prípojného vozidlaVizuálna kontrola alebo použitie špeciálne upraveného detektora vôle kolies.a) Poškodený alebo prasknutý komponent.

b) Nadmerná vôľa.

c) Chybné upevnenie.
2.6. Elektronický posilňovač riadeniaVizuálna kontrola a kontrola súladu medzi uhlom volantu a uhlom kolies pri zapnutí/vypnutí motora.a) Svetelná kontrolka nesprávneho fungovania elektronického posilňovača riadenia upozorňuje na akýkoľvek druh poruchy systému.

b) Nesúlad medzi uhlom volantu a uhlom kolies.

c) Nefunkčný posilňovač.
3. VÝHĽAD
3.1. Zorné pole vodičaVizuálna kontrola zo sedadla vodiča.Prekážka v zornom poli vodiča, ktorá narúša jeho výhľad dopredu alebo do strán.
3.2. Stav zaskleniaVizuálna kontrola.a) Prasknuté alebo sfarbené sklo alebo priehľadná výplň (ak je povolená).

b) Sklo alebo priehľadná výplň (vrátane reflexnej alebo tónovanej fólie), ktoré nie sú v súlade so špecifikáciami v požiadavkách.(a) (XX)(c)

c) Sklo alebo priehľadná výplň v neprijateľnom stave.
3.3. Spätné zrkadlá alebo zariadeniaVizuálna kontrola.a) Zrkadlo alebo zariadenie chýba alebo nie je pripevnené v súlade s požiadavkami.(a)

b) Zrkadlo alebo zariadenie je nefunkčné, poškodené, uvoľnené alebo zle upevnené.
3.4. Stierače čelného sklaVizuálna kontrola a skúška činnosti.a) Stierače nefungujú alebo chýbajú.

b) Lišta stierača chýba alebo je zjavne poškodená.
3.5. Ostrekovače čelného sklaVizuálna kontrola a skúška činnosti.Ostrekovače nepracujú správne.
3.6. Odhmlievací systém (X)(b)Vizuálna kontrola a skúška činnosti.Systém nefunguje alebo je zjavne poškodený.
4. SVIETIDLÁ, ODRAZOVÉ SKLÁ A ELEKTRICKÉ ZARIADENIE
4. 1. Svetlomety
4.1.1. Stav a fungovanieVizuálna kontrola a skúška činnosti.a) Svetlo alebo svetelný zdroj chýba alebo je nefunkčný.

b) Projekčný systém (odrazová plocha a šošovka) chýba alebo je nefunkčný.

c) Svietidlo nie je spoľahlivo pripevnené.
4.1.2. NastavenieStanovte horizontálne nastavenie každého svetlometu stretávacieho svetla pomocou zameriavacieho zariadenia na kontrolu nastavenia svetlometov alebo meracej steny.Nastavenie svetlometu nie je v medziach stanovených v požiadavkách.(a)
4.1.3. SpínačeVizuálna kontrola a skúška činnosti.a) Spínač nepracuje v súlade s požiadavkami (a) (počet svetlometov svietiacich súčasne).

b) Funkcia ovládacieho zariadenia je narušená.
4.1.4. Súlad s požiadavkami(a)Vizuálna kontrola a skúška činnosti.a) Svietidlo, vyžarovaná farba, poloha alebo svietivosť svetla nie sú v súlade s požiadavkami.(a)

b) Predmety (úpravy) na šošovke alebo svetelnom zdroji, ktoré zjavne znižujú svetelnú intenzitu alebo menia vyžarovanú farbu svetla.

c) Svetelný zdroj a svietidlo nie sú kompatibilné.
4.1.5. Zariadenie na prispôsobenie sklonu (ak je povinné)Vizuálna kontrola a skúška činnosti, ak je to možné.a) Zariadenie nefunguje.

b) Ručne ovládané zariadenie sa nedá ovládať z miesta vodiča.
4.1.6. Zariadenie na čistenie svetlometov (ak je povinné)Vizuálna kontrola a skúška činnosti, ak je to možné.Zariadenie nefunguje.
4.2. Predné a zadné obrysové svetlá, bočné obrysové svetlá a doplnkové obrysové svetlá
4.2.1. Stav a funkciaVizuálna kontrola a skúška činnosti.a) Chybný svetelný zdroj.

b) Šošovka je chybná.

c) Svietidlo nie je spoľahlivo pripevnené.
4.2.2. SpínačeVizuálna kontrola a skúška činnosti.a) Spínač nepracuje v súlade s požiadavkami.(a)

b) Funkcia ovládacieho zariadenia je narušená.
4.2.3. Súlad s požiadavkami(a)Vizuálna kontrola a skúška činnosti.a) Svietidlo, vyžarovaná farba, poloha alebo svietivosť svetla nie sú v súlade s požiadavkami.(a)

b) Predmety (úpravy) na šošovke alebo svetelnom zdroji, ktoré očividne znižujú svetelnú intenzitu alebo menia vyžarovanú farbu svetla.
4.3. Brzdové svetlá
4.3.1. Stav a funkciaVizuálna kontrola a skúška činnosti.a) Svetelný zdroj je chybný.

b) Šošovka je chybná.

c) Svietidlo nie je spoľahlivo pripevnené.
4.3.2. SpínačeVizuálna kontrola a skúška činnosti.a) Spínač nepracuje v súlade s požiadavkami.(a)

b) Funkcia ovládacieho zariadenia je narušená.
4.3.3. Súlad s požiadavkami(a)Vizuálna kontrola a skúška činnosti.Svietidlo, vyžarovaná farba, poloha alebo svietivosť svetla nie sú v súlade s požiadavkami.(a)
4.4. Smerové svetlá a výstražná činnosť smerových svetiel
4.4.1. Stav a funkciaVizuálna kontrola a skúška činnosti.a) Svetelný zdroj je chybný.

b) Šošovka je chybná.

c) Svietidlo nie je spoľahlivo pripevnené.
4.4.2. SpínačeVizuálna kontrola a skúška činnosti.Spínač nepracuje v súlade s požiadavkami.(a)
4.4.3. Súlad s požiadavkami(a)Vizuálna kontrola a skúška činnosti.Svietidlo, vyžarovaná farba, poloha alebo svietivosť svetla nie sú v súlade požiadavkami.(a)
4.4.4. Frekvencia blikaniaVizuálna kontrola a skúška činnosti.Frekvencia blikania nie je v súlade s požiadavkami.(a)
4.5. Predné svetlomety do hmly a zadné svetlá do hmly
4.5.1. Stav a funkciaVizuálna kontrola a skúška činnosti.a) Svetelný zdroj je chybný.

b) Šošovka je chybná.

c) Svietidlo nie je spoľahlivo pripevnené.
4.5.2. Nastavenie (X)(b)Skúška činnosti a skúška pomocou zariadenia na kontrolu nastavenia svetlometov.Predný svetlomet do hmly je nesprávne horizontálne nastavený v prípade, ak má svetlomet ostré rozhranie vyžarovaného svetla a tieňa.
4.5.3. SpínačeVizuálna kontrola a skúška činnosti.Spínač nepracuje v súlade s požiadavkami.(a)
4.5.4. Súlad s požiadavkami(a)Vizuálna kontrola a skúška činnosti.a) Svietidlo, vyžarovaná farba, poloha alebo svietivosť svetla nie sú v súlade s požiadavkami.(a)

b) Systém nepracuje v súlade s požiadavkami.(a)
4.6. Spätné svetlomety
4.6.1. Stav a funkciaVizuálna kontrola a skúška činnosti.a) Chybný svetelný zdroj.

b) Chybná šošovka.

c) Svietidlo nie je spoľahlivo pripevnené.
4.6.2. Súlad s požiadavkami(a)Vizuálna kontrola a skúška činnosti.a) Svietidlo, vyžarovaná farba, poloha alebo svietivosť svetla nie sú v súlade s požiadavkami.(a)

b) Systém nepracuje v súlade s požiadavkami.(a)
4.6.3. SpínačeVizuálna kontrola a skúška činnosti.Spínač nepracuje v súlade s požiadavkami.(a)
4.7. Svietidlo na osvetlenie zadnej tabuľky s evidenčným číslom
4.7.1. Stav a funkciaVizuálna kontrola a skúška činnosti.a) Svietidlo vysiela priame svetlo dozadu.

b) Chybný svetelný zdroj.

c) Svietidlo nie je spoľahlivo pripevnené.
4.7.2. Súlad s požiadavkami(a)Vizuálna kontrola a skúška činnosti.Systém nepracuje v súlade s požiadavkami.(a)
4.8. Odrazové sklá, označenia na zvýšenie viditeľnosti a rozoznateťnosti a zadné označovacie tabuľky
4.8.1. StavVizuálna kontrola.a) Odrazové vybavenie chybné alebo poškodené.

b) Odrazové sklo je slabo upevnené.
4.8.2. Súlad s požiadavkami(a)Vizuálna kontrola.Zariadenie, farba odrazeného svetla alebo poloha nie sú v súlade s požiadavkami.(a)
4.9. Povinné kontrolky osvetľovacieho zariadenia
4.9.1. Stav a funkciaVizuálna kontrola a skúška činnosti.Nefunkčné.
4.9.2. Súlad s požiadavkami(a)Vizuálna kontrola a skúška činnosti.Nie sú v súlade s požiadavkami.(a)
4.10. Elektrické spojenie medzi ťažným vozidlom a prívesom alebo návesomVizuálna kontrola: podľa možností skontrolujte elektrickú kontinuitu spojenia.a) Pevné komponenty nie sú dostatočne upevnené.

b) Poškodená alebo opotrebovaná izolácia.

c) Elektrické spojenia prívesu alebo ťažného vozidla nepracujú správne.
4.11. Elektrické vedeniaVizuálna kontrola, keď je vozidlo nad pracovnou jamou alebo na zdviháku, v niektorých prípadoch vrátane priestoru motora.a) Neupevnené alebo nesprávne upevnené vedenie.

b) Opotrebované vedenie.

c) Poškodená alebo opotrebovaná izolácia.
4.12. Nepovinné svietidlá a odrazové sklá (X)(b)Vizuálna kontrola a skúška činnosti.a) Namontované svietidlo/odrazové sklo nie je v súlade s požiadavkami.(a)

b) Funkcia svietidla nie je v súlade s požiadavkami.(a)

c) Svietidlo/odrazové sklo nie je dostatočne upevnené.
4.13. AkumulátorVizuálna kontrola.a) Zle upevnený.

b) Netesný.

c) Poškodený odpájač (ak sa vyžaduje).

d) Poškodené poistky (ak sa vyžadujú).

e) Nezodpovedajúca ventilácia (ak sa vyžaduje).
5. NÁPRAVY, KOLESÁ, PNEUMATIKY A ZAVESENIE NÁPRAV
5.1. Nápravy
5.1.1. NápravyVizuálna kontrola, vozidlo je nad pracovnou jamou alebo na zdviháku. Na kontrolu upevnenia náprav k vozidlu možno použiť detektor vôlí. Detektor vôlí sa odporúča pre vozidlá s najväčšou celkovou prípustnou hmotnosťou nad 3,5 tony.a) Prasknutá alebo zdeformovaná náprava.

b) Upevnenie k vozidlu nie je bezpečné.

c) Neprimeraná oprava alebo modifikácia.
5.1.2. Čapy nápravyVizuálna kontrola, vozidlo je nad pracovnou jamou alebo na zdviháku. Kontrola sa vykoná pomocou detektora vôlí alebo pohybovaním každého kolesa v zvislom alebo bočnom smere, pričom sa sledujú vôle medzi nápravnicou a čapom nápravy. Detektor vôlí sa odporúča najmä pre vozidlá s najväčšou celkovou prípustnou hmotnosťou nad 3,5 tony.a) Prasknuté alebo inak vážne poškodené čapy a/alebo puzdrá nápravy.

b) Nadmerné opotrebenie zvislého čapu a/alebo puzdier.

c) Nadmerný pohyb medzi čapom nápravy a nápravnicou.

d) Uvoľnený čap nápravy na náprave.
5.1.3. Ložiská koliesVizuálna kontrola, vozidlo je nad pracovnou jamou alebo na zdviháku. Kontrola sa vykoná pomocou detektora vôlí alebo pohybovaním každého kolesa v zvislom alebo bočnom smere, pričom sa sledujú vôle vzhľadom na čap nápravy. Detektor vôlí sa odporúča pre vozidlá s najväčšou celkovou prípustnou hmotnosťou nad 3,5 tony.a) Nadmerná vôľa v ložisku kolesa.

b) Ložisko kolesa príliš tesné, zadreté.
5.2. Kolesá a pneumatiky
5.2.1. Náboj kolesaVizuálna kontrola.a) Akékoľvek matice alebo skrutky chýbajú alebo sú uvoľnené.

b) Opotrebovaný alebo poškodený náboj.
5.2.2. DiskyVizuálna kontrola oboch strán disku. Kontrola vnútornej strany disku sa vykoná, keď je vozidlo nad pracovnou jamou alebo na zdviháku.a) Akékoľvek praskliny disku alebo chyby zvarov.

b) Upevňovacie obruče pneumatík nie sú správne nasadené.

c) Značne zdeformovaný alebo opotrebovaný disk.

d) Rozmery disku nie sú v súlade s požiadavkami(a) a majú vplyv na bezpečnosť cestnej premávky.
5.2.3. PneumatikyVizuálna kontrola pneumatiky. Kontrola odvrátenej strany pneumatiky sa vykoná, keď je vozidlo nad pracovnou jamou pri posúvaní vozidla dozadu a dopredu, alebo ak je vozidlo na zdviháku, otáčaním kolesa.a) Pneumatika nie je označená schvaľovacou značkou, rozmery, kategória rýchlosti alebo nosnosť pneumatiky nie sú v súlade s požiadavkami(a) a majú vplyv na bezpečnosť cestnej premávky.

b) Pneumatiky na rovnakej náprave alebo v prípade zdvojenej montáže majú rôzne rozmery.

c) Pneumatiky na rovnakej náprave majú rozdielnu konštrukciu (radiálna/diagonálna).

d) Akékoľvek vážne poškodenie alebo prerezanie pneumatiky.

e) Hĺbka dezénu pneumatiky nie je v súlade s požiadavkami.(a)

f) Pneumatika sa derie o iné súčasti vozidla.

g) Pneumatiky s opätovne prehĺbenými drážkami nie sú v súlade s požiadavkami.(a)

h) Systém sledovania tlaku vzduchu v pneumatike nepracuje správne alebo je zjavne nefunkčný.
5.3. Systém zavesenia
5.3.1. Pružiny a stabilizátorVizuálna kontrola, vozidlo je nad pracovnou jamou alebo na zdviháku. Na kontrolu možno použiť detektor vôlí, ktorý sa odporúča pre vozidlá s najväčšou celkovou prípustnou hmotnosťou nad 3,5 tony.a) Nedostatočné upevnenie pružín k podvozku alebo náprave.

b) Poškodená alebo prasknutá súčasť pružiny.

c) Pružina chýba.

d) Neprimeraná oprava alebo modifikácia.
5.3.2. TlmičeVizuálna kontrola, vozidlo je nad pracovnou jamou alebo na zdviháku alebo sa použije špeciálne zariadenie, ak je k dispozícii.a) Uvoľnené (vybité) spoje tlmičov s podvozkom alebo nápravou.

b) Poškodený tlmič vykazujúci znaky výraznej netesnosti alebo nesprávnej funkcie.
5.3.2.1. Skúška účinnosti tlmenia (X)(b)Použite špeciálne zariadenie a porovnajte rozdiely na ľavej/pravej strane a/alebo absolútne hodnoty uvádzané výrobcami.a) Výrazné rozdiely medzi ľavou a pravou stranou.

b) Dané minimálne hodnoty nie sú dosiahnuté.
5.3.3. Rúry hnacieho hriadeľa, ramená nápravy, priečne trojuholníkové ramená a ramená zavesenia kolesaVizuálna kontrola, vozidlo je nad pracovnou jamou alebo na zdviháku. Na kontrolu možno použiť detektor vôlí, ktorý sa odporúča pre vozidlá s najväčšou celkovou prípustnou hmotnosťou nad 3,5 tony.a) Uvoľnené spoje jednotlivých súčastí s podvozkom alebo nápravou.

b) Poškodený, prasknutý alebo silne skorodovaný komponent.

c) Neprimeraná oprava alebo modifikácia.
5.3.4. Kĺby a čapy systému zavesenia koliesVizuálna kontrola, vozidlo je nad pracovnou jamou alebo na zdviháku. Na kontrolu možno použiť detektor vôlí, ktorý sa odporúča pre vozidlá s najväčšou celkovou prípustnou hmotnosťou nad 3,5 tony.a) Nadmerné opotrebenie zvislého čapu a/alebo puzdier, alebo kĺbov systému zavesenia.

b) Ochrana proti prachu chýba alebo je nadmerne poškodená.
5.3.5. Vzduchové pruženieVizuálna kontrola.a) Systém je nefunkčný.

b) Akýkoľvek komponent je poškodený, modifikovaný alebo opotrebovaný spôsobom, ktorý nepriaznivo ovplyvňuje funkčnosť systému.

c) Počuteľná netesnosť systému.
6. PODVOZOK A JEHO PRÍSLUŠENSTVO
6.1. Podvozok alebo rám a príslušenstvo
6.1.1. Celkový stavVizuálna kontrola, vozidlo je nad pracovnou jamou alebo na zdviháku.a) Zlomenie alebo deformácia ktorejkoľvek strany alebo nosníka.

b) Nedostatočne upevnené výstužové platne alebo upevnenia.

c) Výrazná korózia, ktorá ovplyvňuje pevnosť nosnej konštrukcie.
6.1.2. Výfukové potrubie a tlmičeVizuálna kontrola, vozidlo je nad montážnou jamou alebo na zdviháku.a) Neupevnený alebo netesniaci výfukový systém.

b) Splodiny prenikajúce do kabíny alebo priestoru pre cestujúcich.
6.1.3. Palivová nádrž a palivové potrubie (vrátane palivovej nádrže a potrubia na vykurovanie)Vizuálna kontrola, vozidlo je nad pracovnou jamou alebo na zdviháku, v prípade systémov LPG/CNG sa použije zariadenie na zistenie netesností.a) Nedostatočne upevnená palivová nádrž alebo potrubie.

b) Únik paliva alebo chýbajúci či nefunkčný uzáver plniaceho otvoru.

c) Poškodené alebo zodraté potrubie.

d) Uzatvárací palivový kohútik (ak sa požaduje) nepracuje správne.

e) Riziko požiaru v dôsledku: – úniku paliva, – zlej ochrany palivovej nádrže alebo výfukového systému, – stavu v priestore motora.

f) Systém LPG/CNG alebo vodíkový systém nie sú v súlade s požiadavkami.(a)
6.1.4. Nárazníky, bočné ochranné zariadenie a zadné ochranné zariadenie proti podbehnutiuVizuálna kontrola.a) Uvoľnenie alebo poškodenie, ktoré by mohlo spôsobiť poranenie pri letmom dotyku alebo kontakte.

b) Zariadenie zjavne nie je v súlade s požiadavkami.(a)
6.1.5. Nosič rezervného kolesa (ak je namontovaný)Vizuálna kontrola.a) Nosič nie je v náležitom stave.

b) Nosič má praskliny alebo je nedostatočne upevnený.

c) Rezervné koleso nie je bezpečne upevnené na nosiči a je možný jeho pád.
6.1.6. Zariadenie na ťahanie a zariadenie na spájanie vozidielVizuálna kontrola opotrebenia a správneho fungovania s dôrazom na namontované bezpečnostné zariadenie a/alebo s použitím meracieho zariadenia.a) Poškodený, nefunkčný alebo prasknutý komponent.

b) Výrazné opotrebenie komponentu.

c) Poškodené upevnenie.

d) Akékoľvek poistné spojovacie zariadenie chýba alebo nefunguje správne.

e) Nefunkčnosť akéhokoľvek ukazovateľa.

f) Zlá viditeľnosť tabuľky s evidenčným číslom alebo obmedzenie akéhokoľvek svietidla (keď nie je v prevádzke).

g) Neprimeraná oprava alebo modifikácia.
6.1.7. PrevodovkaVizuálna kontrola.a) Zaisťovacie čapy sú uvoľnené alebo chýbajú.

b) Výrazné opotrebenie ložísk hriadeľa prevodovky.

c) Výrazné opotrebenie kĺbov hnacieho hriadeľa.

d) Opotrebované pružné spojenia.

e) Poškodený alebo ohnutý hriadeľ.

f) Teleso ložiska má praskliny alebo je uvoľnené.

g) Ochrana proti prachu chýba alebo je značne opotrebovaná.

h) Nelegálna modifikácia hnacej jednotky.
6.1.8. Upevnenie motoraVizuálna kontrola, nemusí sa vykonávať nad pracovnou jamou ani na zdviháku.Opotrebované, zjavne a výrazne poškodené, uvoľnené alebo prasknuté upevnenia.
6.1.9. Výkon motoraVizuálna kontrola.a) Nelegálne upravená riadiaca jednotka.

b) Nelegálna úprava motora.
6.2. Kabína a karoséria
6.2.1. StavVizuálna kontrola.a) Uvoľnenie alebo poškodenie panelu alebo jeho časti, ktoré by mohlo zapríčiniť poranenie.

b) Zle upevnený stĺpik karosérie.

c) Možnosť prieniku motorových alebo výfukových plynov.

d) Neprimeraná oprava alebo modifikácia.
6.2.2. UchytenieVizuálna kontrola nad pracovnou jamou alebo na zdviháku.a) Zle upevnená karoséria alebo kabína.

b) Karoséria/kabína je zjavne zle vycentrovaná na podvozku.

c) Upevnenia karosérie/kabíny na podvozok alebo nosníky sú uvoľnené alebo chýbajú.

d) Nadmerná korózia upevňovacích bodov na samonosných karosériách.
6.2.3. Dvere, závesy a zámky dveríVizuálna kontrola.a) Dvere sa neotvárajú ani nezatvárajú správne.

b) Dvere by sa mohli neúmyselne otvoriť alebo nezostanú zatvorené.

c) Dvere, závesy, zámky dverí, stĺpik chýbajú, sú uvoľnené alebo opotrebované.
6.2.4. PodlahaVizuálna kontrola nad pracovnou jamou alebo na zdviháku.Podlaha je zle upevnená alebo je nadmerne poškodená.
6.2.5. Sedadlo vodičaVizuálna kontrola.a) Sedadlo je uvoľnené alebo poškodené.

b) Nastavovací mechanizmus nepracuje správne.
6.2.6. Ostatné sedadláVizuálna kontrola.a) Sedadlá sú poškodené alebo zle upevnené.

b) Sedadlá nie sú namontované v súlade s požiadavkami.(a)
6.2.7. Ovládače riadeniaVizuálna kontrola a skúška činnosti.Žiadne ovládanie potrebné na bezpečnú prevádzku vozidla nepracuje správne.
6.2.8. Schodíky (stúpačky)Vizuálna kontrola.a) Schodíky (stúpačky) chýbajú alebo sú zle upevnené.
  b) Schodíky (stúpačky) sú v stave, ktorý by mohol spôsobiť užívateľom poranenie.
6.2.9. Ostatné vnútorné a vonkajšie príslušenstvo a vybavenieVizuálna kontrola.a) Pripevnenie ostatného príslušenstva alebo vybavenia je chybné.

b) Ostatné príslušenstvo alebo vybavenie nie je v súlade s požiadavkami.(a)

c) Netesniace hydraulické vybavenie.
6.2.10. Kryty kolies (blatníky), zariadenia zabraňujúce rozstrekuVizuálna kontrola.a) Chýbajú, sú uvoľnené, poškodené alebo nadmerne skorodované.

b) Nedostatočná vzdialenosť od kolesa.

c) Nie sú v súlade s požiadavkami.(a)
7. OSTATNÉ VYBAVENIE
7.1. Bezpečnostné pásy/ kotvové úchyty a zadržiavacie systémy
7.1.1. Kotvové úchyty bezpečnostných pásov/zámokVizuálna kontrola.a) Bod ukotvenia je veľmi poškodený.

b) Ukotvenie je uvoľnené.
7.1.2. Stav bezpečnostných pásov/sponaVizuálna kontrola a skúška činnosti.a) Povinný bezpečnostný pás chýba alebo nie je namontovaný.

b) Bezpečnostný pás je poškodený.

c) Bezpečnostný pás nie je v súlade s požiadavkami.(a)

d) Spona bezpečnostného pásu je poškodená alebo nefunguje správne.

e) Navíjač bezpečnostného pásu je poškodený alebo nefunguje správne.
7.1.3. Obmedzovač zaťaženia bezpečnostných pásovVizuálna kontrola.Obmedzovač zaťaženia zjavne chýba alebo nie je vhodný pre dané vozidlo.
7.1.4. Predpínače bezpečnostných pásovVizuálna kontrola.Predpínač zjavne chýba alebo nie je vhodný pre dané vozidlo.
7.1.5. AirbagVizuálna kontrola.a) Airbagy zjavne chýbajú alebo nie sú vhodné pre dané vozidlo.

b) Airbag je zjavne nefunkčný.
7.1.6. Systémy SRSVizuálna kontrola svetelnej kontrolky nesprávneho fungovania.Kontrolka nesprávneho fungovania SRS ukazuje akýkoľvek druh poruchy systému.
7.2. Hasiace prístroje (X)(b)Vizuálna kontrola.a) Chýba.

b) Nie sú v súlade s požiadavkami.(a)
7.3. Zámky a zabezpečovacie zariadenie proti krádežiVizuálna kontrola a skúška činnosti.a) Zariadenie nefunguje tak, aby zabránilo vedeniu vozidla.

b) Chybné alebo neúmyselné zamykanie alebo blokovanie.
7.4. Výstražný trojuholník (ak sa požaduje) (X)(b)Vizuálna kontrola.a) Chýba alebo je poškodený.

b) Nie je v súlade s požiadavkami.(a)
7.5. Zdravotnícke potreby (lekárnička) (ak sa požaduje) (X)(b)Vizuálna kontrola.Chýba, je neúplná alebo nie je v súlade s požiadavkami.(a)
7.6. Zakladacie kliny (ak sa požadujú) (X)(b)Vizuálna kontrolaChýbajú, sú nevhodného vyhotovenia alebo poškodené.
7.7. Výstražné zvukové zariadenieVizuálna kontrola a skúška činnosti.a) Nefunkčné.

b) Ovládanie je nespoľahlivé.

c) Nie je v súlade s požiadavkami.(a)
7.8. RýchlomerVizuálna kontrola alebo skúška činnosti počas cestnej skúšky alebo prostredníctvom elektronických zariadení.a) Nie je namontovaný v súlade s požiadavkami.(a)

b) Nefunguje.

c) Nedá sa osvetliť.
7.9. Tachograf (ak je namontovaný/požadovaný)Vizuálna kontrola.a) Nie je namontovaný v súlade s požiadavkami.(a)

b) Nefunguje.

c) Poškodené alebo chýbajúce plomby.

d) Montážny štítok chýba, je nečitateľný alebo neaktuálny, nie je predložený protokol o kontrole záznamového zariadenia, príp. údaje na ňom nesúhlasia.

e) Očividné pozmeňovanie alebo manipulácia.

f) Veľkosť pneumatík nie je zlučiteľná s kalibračnými parametrami.
7.10. Obmedzovač rýchlosti (ak je namontovaný/požadovaný)Vizuálna kontrola a skúška činnosti, ak je toto zariadenie k dispozícii.a) Nie je namontovaný v súlade s požiadavkami.(a)

b) Zjavne nefunkčný.

c) Nesprávne nastavená rýchlosť (ak sa kontroluje).

d) Poškodené alebo chýbajúce plomby.

e) Montážny štítok chýba, je nečitateľný alebo neaktuálny.

f) Rozmer pneumatík nesúhlasí s údajmi na protokole o kontrole záznamového zariadenia.
7.11. Počítač prejdenej vzdialenosti, ak je k dispozícii (X)(b)Vizuálna kontrola.a) Zjavne zmanipulovaný (sfalšovaný).

b) Zjavne nefunkčný.
7.12. Elektronická kontrola stability (ESC), ak je namontovaná/požadovanáVizuálna kontrola.a) Snímače rýchlosti na kolesách chýbajú alebo sú poškodené.

b) Vedenie je poškodené.

c) Iné komponenty chýbajú alebo sú poškodené.

d) Spínač je poškodený alebo nefunguje správne.

e) Svetelná kontrolka ESC ukazuje akýkoľvek druh zlyhania systému.
8. ZAŤAŽENIE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
8. 1. Hluk
8.1.1. Systém tlmenia hlukuSubjektívne vyhodnotenie (pokiaľ kontrolný technik usúdi, že úroveň hluku môže byť na hraničnej úrovni, môže sa vykonaň test hladiny hluku stojaceho vozidla pomocou merača hluku). a) Úroveň hluku prekračuje hodnoty uvedené v požiadavkách.(a)

b) Akákoľvek časť systému na tlmenie hluku je uvoľnená, s pravdepodobnosťou odpadnutia, poškodená, nesprávne upevnená, chýba alebo je zjavne upravená spôsobom, ktorý by mohol nepriaznivo ovplyvniť úroveň hluku.
8.2. Výfukové emisie
8.2.1. Emisie benzínového motora
8.2.1.1. Zariadenie na reguláciu výfukových emisiíVizuálna kontrola.a) Zariadenie na reguláciu výfukových emisií namontované výrobcom chýba, je pozmenené alebo zjavne poškodené.

b) Netesnosti, ktoré by mohli mať vplyv na meranie emisií.
8.2.1.2. Plynné emisieMeranie pomocou analyzátora výfukových plynov v súlade s požiadavkami.(a) Alternatívne sa v prípade vozidiel vybavených vhodným palubným diagnostickým systémom (OBD) môže správne fungovanie emisného systému overiť príslušným načítaním údajov zo zariadenia OBD a kontrolami správneho fungovania systému OBD namiesto merania emisií pri voľnobežných otáčkach motora a v súlade s podmienkami odporúčanými výrobcom na kondicionovanie motora a inými požiadavkami.(a)Plynné emisie presahujú hodnoty podľa § 64 tejto vyhlášky.
8.2.2 Emisie naftových motorov
8.2.2.1 Zariadenie na reguláciu výfukových emisiíVizuálna kontrola.a) Zariadenie na reguláciu emisií inštalované výrobcom chýba alebo je očividne chybné.

b) Netesnosti, ktoré by mohli mať vplyv na meranie emisií.
8.2.2.2. Dymivosťa) Meranie dymivosti sa vykonáva počas voľnej akcelerácie (bez zaťaženia z voľnobežných otáčok až na medzné otáčky) s radiacou pákou prevodovky v neutrálnej polohe a zapnutou spojkou.

b) Predbežná príprava vozidla: 1. Vozidlá sa môžu skúšať bez predbežnej prípravy, hoci by sa malo z bezpečnostných dôvodov skontrolovať, či je motor zahriaty a či je v uspokojivom mechanickom stave. 2. Požiadavky na predbežnú prípravu:

i) Motor musí dosiahnuť úplnú prevádzkovú teplotu, napríklad teplota oleja meraná sondou v trubici na meranie hladiny oleja musí byť aspoň 80 oC alebo musí mať bežnú prevádzkovú teplotu, ak je nižšia, alebo teplota motorového bloku meraná úrovňou infračerveného žiarenia musí byť aspoň ekvivalentná. Ak na základe konfigurácie vozidla sa toto meranie nedá uskutočniť, stanovenie bežnej prevádzkovej teploty motora sa môže vykonávať inými prostriedkami, napríklad pomocou chladiaceho ventilátora motora.

ii) Výfukový systém sa prečistí aspoň troma cyklami voľnej akcelerácie alebo ekvivalentnou metódou.

c) Postup skúšky:

1. Motor a akékoľvek namontované turbodúchadlo musia pred začiatkom každého cyklu voľnej akcelerácie bežať na voľnobežných otáčkach. Pri dieselových motoroch ťažkých úžitkových vozidiel to znamená čakať aspoň 10 sekúnd po uvoľnení akcelerátora.

2. Na začatie každého cyklu voľnej akcelerácie sa akceleračný pedál musí rýchlo (v priebehu menej než jednej sekundy) a rovnomerne stlačiť, ale nie násilne, tak, aby sa dosiahla maximálna dávka zo vstrekovacieho čerpadla.

3. Počas každého cyklu voľnej akcelerácie musí motor dosiahnuť medzné otáčky alebo pri vozidlách s automatickým prevodom otáčky špecifikované výrobcom, alebo ak takýto údaj nie je k dispozícii, dve tretiny medzných otáčok predtým, než sa uvoľní akceleračný pedál.

4. Vozidlá pri skúške nevyhovejú len vtedy, keď aritmetické priemery minimálne troch posledných cyklov voľnej akcelerácie prekročia hraničné hodnoty. To sa môže vypočítať tak, že sa nebude brať do úvahy žiadne meranie, ktoré sa značne odchyľuje od nameraného priemeru, alebo výsledok ktoréhokoľvek iného štatistického výpočtu, ktorý zohľadňuje rozptyl meraní.

5. V snahe zabrániť nepotrebnému skúšaniu môžu sa medzi nevyhovujúce vozidlá zaradiť vozidlá, ktorých namerané hodnoty výrazne presiahli medzné hodnoty po menej než troch akceleračných cykloch alebo po čistiacich cykloch. Takisto v snahe zabrániť nepotrebnému skúšaniu sa môžu medzi vyhovujúce vozidlá zaradiť vozidlá, ktorých namerané hodnoty boli výrazne nižšie ako medzné hodnoty po menej než troch akceleračných cykloch alebo po čistiacich cykloch.
Dymivosť presahuje úroveň podľa § 64 tejto vyhlášky.
8.3. Potlačenie elektromagnetického rušenia
Rádiové rušenie (X)(b)Vizuálna prehliadka.Nesplnenie akejkoľvek požiadavky.(a)
8.4. Ostatné položky vo vzťahu k životnému prostrediu
8.4.1. Únik kvapalínVizuálna prehliadka.Akýkoľvek nadmerný únik kvapalín s pravdepodobnosťou spôsobenia škody na životnom prostredí alebo predstavujúci bezpečnostné riziko pre ostatných účastníkov cestnej premávky.
9. DOPLŇUJÚCE SKÚŠKY PRE VOZIDLÁ KATEGÓRIE M2, M3 NA PREPRAVU OSÔB
9.1. Dvere
9.1.1. Vstupné a výstupné dvereVizuálna kontrola a skúžka činnosti.a) Nesprávna funkcia.

b) Zhoršený stav.

c) Poškodené núdzové ovládanie.

d) Poškodené diaľkové ovládanie dverí alebo výstražné zariadenie.

e) Nie sú v súlade s požiadavkami.(a)
9.1.2. Núdzové východyVizuálna kontrola a skúška činnosti (v prípade potreby).a) Nesprávna funkcia.

b) Označenie núdzových východov chýba alebo je nečitateľné.

c) Chýba kladivo na rozbitie skla.

d) Nie sú v súlade s požiadavkami.(a)
9.2. Odmrazovací a odhmlievací systém (X)(b)Vizuálna kontrola a skúška činnosti.a) Nesprávna funkcia.

b) Emisie toxických alebo výfukových plynov prenikajú do priestoru pre vodiča alebo cestujúcich.

c) Nefunkčné odmrazovanie (ak je povinné).
9.3. Systém vetrania a kúrenia (X)(b)Vizuálna kontrola a skúška činnosti.a) Nesprávna funkcia.

b) Emisie toxických alebo výfukových plynov prenikajú do priestoru pre vodiča alebo cestujúcich.
9.4. Sedadlá
9.4.1. Sedadlá pre cestujúcich (vrátane sedadiel pre sprevádzajúci personál)Vizuálna kontrola.a) Sedadlá sú poškodené alebo zle upevnené.

b) Sklápacie sedadlá (ak sú povolené) nefungujú automaticky.

c) Nie sú v súlade s požiadavkami.(a)
9.4.2. Sedadlo vodiča (doplňujúce požiadavky)Vizuálna kontrola.a) Poškodené špeciálne vybavenie ako napríklad ochrana proti slnku alebo proti oslneniu.

b) Ochrana vodiča nie je spoľahlivá alebo nie je v súlade s požiadavkami.(a)
9.5. Vnútorné osvetlenie a navádzacie zariadenia (X)(b)Vizuálna kontrola a skúška činnosti.Zariadenie je poškodené alebo nie je v súlade s požiadavkami.(a)
9.6. Uličky medzi sedadlami, plochy na státieVizuálna kontrola.a) Nezabezpečená podlaha.

b) Poškodené držadlá alebo záchytné rukoväte.

c) Nie sú v súlade s požiadavkami.(a)
9.7. Schodíky (stúpačky)Vizuálna kontrola a skúška činnosti (v prípade potreby).a) Opotrebovaný alebo poškodený stav.

b) Výsuvné stupienky nefungujú správne.

c) Nie sú v súlade s požiadavkami.(a)
9.8. Komunikačný systém pre cestujúcich (X)(b)Vizuálna kontrola a skúška činnosti.Poškodený systém.
9.9. Upozornenia (povinné označenia) (X)(b)Vizuálna kontrola.a) Upozornenie chýba, je nesprávne alebo nečitateľné.

b) Nie sú v súlade s požiadavkami.(a)
9.10. Požiadavky týkajúce sa prepravy detí (X)(b)
9.10.1. DvereVizuálna kontrola.Ochrana dverí nie je v súlade s požiadavkami(a) týkajúcimi sa tohto druhu prepravy.
9.10.2. Signalizácia a špeciálne vybavenieVizuálna kontrola.Signalizácia alebo špeciálne vybavenie chýba alebo nie je v súlade s požiadavkami.(a)
9.11. Požiadavky týkajúce sa prepravy zdravotne postihnutých osôb (X)(b)
9.11.1. Dvere, rampy a výťahyVizuálna kontrola a skúška činnosti.a) Chybná prevádzka.

b) Opotrebovaný stav.

c) Poškodené ovládanie.

d) Poškodené výstražné zariadenie.

e) Nie sú v súlade s požiadavkami.(a)
9.11.2. Upevnenia invalidného vozíkaVizuálna kontrola a skúška činnosti, ak je to potrebné.a) Chybná prevádzka.

b) Opotrebovaný stav.

c) Poškodené ovládanie.

d) Nie sú v súlade s požiadavkami.(a)
9.11.3. Signalizácia a špeciálne vybavenieVizuálna kontrola.Signalizácia alebo špeciálne vybavenie chýba alebo nie je v súlade s požiadavkami.(a)
Iné špeciálne vybavenie (X)(b)
9.12.1. Zariadenia na prípravu jedálVizuálna kontrola.a) Zariadenie nie je v súlade s požiadavkami.(a)

b) Zariadenie je poškodené v takom rozsahu, že by jeho používanie bolo nebezpečné.
9.12.2. Sanitárne zariadenieVizuálna kontrola.Zariadenie nie je v súlade s požiadavkami.(a)
9.12.3. Iné zariadenia (napr. audiovizuálne systémy)Vizuálna kontrola.Nie sú v súlade s požiadavkami.(a)

Vysvetlivky:

(1) Neprimeraná oprava alebo úprava komponentu znamená opravu alebo modifikáciu, ktorá má nepriaznivý vplyv na bezpečnosť vozidla v premávke na pozemných komunikáciách alebo na životné prostredie.

(2) ISO 21069 Cestné vozidlá – Skúšanie brzdových systémov pre vozidlá s maximálnou prípustnou celkovou hmotnosťou nad 3,5 t pomocou valcového skúšobného zariadenia bŕzd.

(3) 48 % pre vozidlá, ktoré nie sú vybavené systémom ABS, alebo pre typ schválený pred 1. októbrom 1991.

(4) 45 % pre vozidlá prihlásené do evidencie po roku 1988 alebo po dátume uvedenom v požiadavkách, podľa toho, čo nastalo neskôr.

(5) 43 % pre návesy a ojové prívesy prihlásené do evidencie po roku 1988 alebo po dátume uvedenom v požiadavkách, podľa toho, čo nastalo neskôr.

(6) 2,2 m.s-2 pre vozidlá kategórie N1, N2 a N3.

(a) „Požiadavky“ sa ustanovujú v rámci požiadaviek typového schvaľovania ku dňu schválenia, prvého prihlásenia do evidencie alebo prvého uvedenia do prevádzky, ako aj v rámci povinností dodatočnej montáže alebo vnútroštátnych právnych predpisov krajiny evidencie.

(b) (X) – označuje položky, ktoré sa týkajú stavu vozidla a jeho vhodnosti použitia na pozemnej komunikácii, nepovažujú sa však za podstatné v rámci pravidelnej prehliadky.

(c) (XX) – tento dôvod nevyhovenia sa uplatňuje len v prípade, ak je kontrola nariadená vnútroštátnymi právnymi predpismi.

Ak je daná metóda inšpekcie vizuálna, znamená to, že kontrolný technik, technik emisnej kontroly musí položky skontrolovať nielen zrakom, ale mal by s nimi aj manipulovať, vyhodnotiť hlučnosť alebo použiť akékoľvek iné vhodné prostriedky na kontrolu bez použitia zariadenia.

Príloha č. 4b k vyhláške č. 578/2006 Z. z.

Miera zaťaženia vozidiel určitých kategórií pri technických kontrolách

Kategória vozidlaMinimálne zaťaženie vozidla MZ*)
M1**)60 %
M2**)60 %
M360 %
N260 %
N3***)60 %
O340 %
O440 %

Vysvetlivky:

*) MZ = mo / mc 100 %

mo – okamžitá hmotnosť vozidla pristaveného na technickú kontrolu

mc – najväčšia prípustná celková hmotnosť vozidla (údaj v rubrike F.1 osvedčenia o evidencii časť I a osvedčenia o evidencii časť II)

**) platí iba pre vozidlá s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 3 500 kg

***) v prípade ťahačov návesov musí na točnicu ťahača pôsobiť zaťaženie zodpovedajúce aspoň hmotnosti, ktorú na točnicu prenesie akýkoľvek nezaťažený náves.

Uvedené miery zaťaženia sa nevzťahujú na vozidlá schválené na prepravu nebezpečných vecí okrem ťahačov bez návesu pri vykonávaní technickej kontroly na prepravu nebezpečných vecí, a vozidlá, ktoré z technických dôvodov alebo iných dôvodov nemožno pristaviť na technickú kontrolu v zaťaženom stave (napríklad vozidlá na prepravu hydiny, uhynutých zvierat).

Príloha č. 4d k vyhláške č. 578/2006 Z. z.

ZOZNAM POLOŽIEK, KTORÉ SA KONTROLUJÚ POČAS CESTNEJ TECHNICKEJ KONTROLY Z HĽADISKA BRZDOVEJ SÚSTAVY A VÝFUKOVÝCH EMISIÍ

PoložkaMetódaChyby
1. BRZDOVÉ ZARIADENIE
1.1. Mechanický stav a funkcia
1.1.1. Pedál prevádzkovej brzdy pákyVizuálna kontrola komponentov počas prevádzky brzdového systému.

Poznámka: Vozidlá s brzdovou sústavou s posilňovačom sa musia kontrolovať pri vypnutom motore.
a) Nadmerná tesnosť čapu.

b) Nadmerné opotrebenie alebo vôľa.
1.1.2. Stav pedála a dráha (zdvih) zariadenia ovládajúceho brzduVizuálna kontrola komponentov počas prevádzky brzdového systému.

Poznámka: Vozidlá s brzdovou sústavou s posilňovačom sa musia kontrolovať pri vypnutom motore.
a) Nadmerná alebo nedostatočná rezerva dráhy (zdvihu).

b) Nesprávne uvoľnenie ovládača brzdy.

c) Protisklzová úprava brzdového pedála chýba, je uvoľnená alebo opotrebovaná do hladka.
1.1.3. Podtlakové čerpadlo alebo kompresor a zásobníkyVizuálna kontrola komponentov pri normálnom pracovnom tlaku. Skontrolovať čas potrebný na to, aby podtlak alebo tlak vzduchu dosiahol bezpečnú prevádzkovú hodnotu, a fungovanie výstražného zariadenia, viacokruhového ochranného ventilu a poistného tlakového ventilu.a) Tlak vzduchu/podtlak je nedostatočný na to, aby sa brzdy mohli použiť minimálne dvakrát po spustení výstražného zariadenia (alebo potom, čo manometer indikuje nebezpečenstvo).

b) Čas potrebný na dosiahnutie tlaku vzduchu/podtlaku na bezpečnú prevádzkovú hodnotu nie je v súlade s požiadavkami.(a)

c) Viacokruhový ochranný ventil a poistný tlakový ventil nefungujú.

d) Unikanie vzduchu spôsobujúce značný pokles tlaku alebo počuteľné unikanie vzduchu.

e) Vonkajšie poškodenie, ktoré by mohlo negatívne ovplyvniť funkciu brzdového systému.
1.1.4. Výstražná signalizácia nízkeho tlaku alebo manometerKontrola funkčnosti.Nesprávna činnosť alebo chybný ukazovateľ nízkeho tlaku alebo manometer.
1.1.5. Ručne ovládaný brzdový riadiaci ventilVizuálna kontrola komponentov počas prevádzky brzdového systému.a) Prasknutý, poškodený alebo nadmerne opotrebený ovládač.

b) Nedostatočne zaistený ovládač na ventile alebo nedostatočne zaistené teleso ventilu.

c) Voľné spoje alebo netesnosť systému.

d) Nedostatočná funkcia.
1.1.6. Ovládač parkovacej brzdy, pákový ovládač, západka parkovacej brzdyVizuálna kontrola komponentov počas prevádzky brzdového systému.a) Západka parkovacej brzdy dostatočne nedrží.

b) Nadmerné opotrebenie čapu páky alebo mechanizmu západky.

c) Nadmerný zdvih páky naznačujúci nesprávne nastavenie.

d) Ovládač chýba, je poškodený alebo nefunkčný.

e) Nesprávna funkcia, výstražný ukazovateľ ukazuje poruchu.
1.1.7. Brzdové ventily (brzdič, vyfukovací ventil, regulátor tlaku)Vizuálna kontrola komponentov počas prevádzky brzdového systému.a) Poškodený ventil alebo nadmerné unikanie vzduchu.

b) Nadmerné prepúšťanie oleja z kompresora.

c) Nedostatočné upevnenie alebo nesprávna montáž ventilu.

d) Vytekanie alebo prepúšťanie brzdovej kvapaliny.
1.1.8. Spojkové hlavice pre brzdy prípojného vozidla (elektrické a pneumatické)Odpojiť a znovu zapojiť všetky spojkové hlavice brzdového systému medzi ťažným vozidlom a prípojným vozidlom.a) Chybný uzatvárací kohútik alebo automatický uzatvárací ventil.

b) Nedostatočné upevnenie alebo nesprávna montáž kohútika alebo ventilu.

c) Nadmerná netesnosť.

d) Nesprávne pripojenie alebo nepripojenie tam, kde sa to vyžaduje.

e) Nesprávna funkcia.
1.1.9. Zásobník energie, zásobník stlačeného vzduchuVizuálna kontrola.a) Zásobník je poškodený, skorodovaný alebo netesný.

b) Nefunkčné odvodňovacie zariadenie.

c) Zásobník je nedostatočne upevnený alebo nesprávne namontovaný.
1.1.10. Súčasti posilňovača bŕzd, hlavný brzdový valec (hydraulické systémy)Vizuálna kontrola komponentov počas prevádzky brzdového systému.a) Brzdový posilňovač je poškodený alebo neúčinný.

b) Hlavný brzdový valec je chybný alebo netesný.

c) Hlavný brzdový valec je nedostatočne upevnený.

d) Nedostatočné množstvo brzdovej kvapaliny.

e) Chýbajúci uzáver nádržky hlavného brzdového valca.

f) Výstražná signalizácia poklesu hladiny brzdovej kvapaliny svieti alebo je poškodená.

g) Nesprávne fungovanie výstražného zariadenia poklesu hladiny brzdovej kvapaliny.
1.1.11. Brzdové potrubiaVizuálna kontrola komponentov počas prevádzky brzdového systému.a) Bezprostredné riziko poruchy alebo prasknutia.

b) Netesnosť potrubia alebo spojov.

c) Poškodené alebo nadmerne skorodované potrubie.

d) Nesprávne umiestnené potrubie.
1.1.12. Brzdové hadiceVizuálna kontrola komponentov počas prevádzky brzdového systému.a) Bezprostredné riziko poruchy alebo prasknutia.

b) Poškodené, odreté, skrútené alebo príliš krátke hadice.

c) Netesné hadice alebo spoje.

d) Vydutie hadice pod tlakom.

e) Pórovitosť hadice.
1.1.13. Brzdové obloženia a doštičkyVizuálna kontrola.a) Nadmerne opotrebované obloženie alebo doštička.

b) Znečistenie obloženia alebo doštičky (olej, mazivo atď.).

c) Chýbajúce obloženie alebo doštička.
1.1.14. Brzdové bubny, brzdové kotúčeVizuálna kontrola.a) Bubon alebo kotúč je nadmerne opotrebovaný, skorodovaný, poškriabaný, prasknutý, nedostatočne upevnený alebo zlomený.

b) Bubon alebo kotúč je znečistený (olej, mazivo atď.).

c) Chýbajúci bubon alebo kotúč.

d) Nedostatočne pripevnený brzdový štít.
1.1.15. Brzdové lanká, tiahla, páky, tyčeVizuálna kontrola komponentov počas prevádzky brzdového systému.a) Lanko je poškodené alebo zauzlené.

b) Komponent je nadmerne opotrebovaný alebo skorodovaný.

c) Nedostatočne pripevnené lanko, tiahlo alebo spoj.

d) Chybné vedenie lanka.

e) Obmedzenie voľného pohybu brzdového systému.

f) Abnormálny pohyb pák/tyčí naznačujúci zlé nastavenie alebo nadmerné opotrebenie.
1.1.16. Brzdový aktuátor (vrátane pružinových brzdových valcov alebo hydraulických brzdových valčekov)Vizuálna kontrola komponentov počas prevádzky brzdového systému.a) Brzdový aktuátor je prasknutý alebo poškodený.

b) Brzdový aktuátor je netesný.

c) Brzdový aktuátor je nedostatočne pripevnený alebo nesprávne namontovaný.

d) Brzdový aktuátor je výrazne skorodovaný.

e) Nedostatočná alebo nadmerná vôľa piesta alebo membránového mechanizmu.

f) Ochrana proti prachu chýba alebo je nadmerne poškodená.
1.1.17. Regulátor brzdnej silyVizuálna kontrola komponentov počas prevádzky brzdového systému.a) Chybné ovládacie tyčky.

b) Nesprávne nastavenie tyčiek.

c) Regulátor je zadretý alebo nefunkčný.

d) Regulátor chýba.

e) Chýba štítok s údajmi.

f) Údaje sú nečitateľné alebo nie sú v súlade s požiadavkami.(a)
1.1.18. Páka brzdového kľúča a signalizáciaVizuálna kontrola.a) Mechanizmus je poškodený, zadretý alebo má príliš veľkú dráhu, je nadmerne opotrebený alebo nesprávne nastavený.

b) Mechanizmus je chybný.

c) Nesprávna inštalácia alebo výmena napínača.
1.1.19. Odľahčovací brzdový systém (ak je na vozidle inštalovaný alebo sa požaduje)Vizuálna kontrola.a) Nespoľahlivé spojenia alebo montáž.

b) Systém je zjavne poškodený alebo chýba.
1.1.20. Samočinná brzda prípojného vozidlaOdpojiť prípojku brzdového zariadenia medzi ťažným a prípojným vozidlom.Brzdy prípojného vozidla sa neuvedú do činnosti automaticky po odpojení prípojky.
1.1.21. Celý brzdový systémVizuálna kontrola.a) Iné systémové zariadenia (napríklad protimrazové čerpadlo, sušič vzduchu a podobne) sú poškodené z vonkajšej strany alebo nadmerne skorodované v miere, ktorá má nepriaznivý vplyv na brzdový systém.

b) Unikanie vzduchu alebo nemrznúcej zmesi.

c) Akýkoľvek komponent je nedostatočne upevnený alebo nesprávne namontovaný.

d) Neprimeraná oprava alebo modifikácia akéhokoľvek komponentu.(1)
1.1.22. Kontrolné prípojky (ak sú na vozidle inštalované alebo sa požadujú)Vizuálna kontrola.a) Chýbajú.

b) Sú poškodené, nepoužiteľné alebo netesné.
1.2. Činnosť a účinok prevádzkovej brzdy
1.2.1. Činnosť (E)Skúšanie na statickom zariadení na skúšanie bŕzd, postupne brzdiť až na maximálnu brzdnú silu.a) Nedostatočná brzdná sila na jednom kolese alebo viacerých kolesách.

b) Brzdná sila na ktoromkoľvek z kolies je menšia než 70 % najväčšej zaznamenanej sily na druhom kolese tej istej nápravy.

c) Brzdná sila nie je odstupňovateľná (tvrdý záber).

d) Abnormálne oneskorenie brzdnej činnosti na ktoromkoľvek z kolies.

e) Nadmerné kolísanie brzdnej sily počas každej otáčky kolesa.
1.2.2. Účinok (E)Kontrola na statickom zariadení na skúšanie bŕzd pri okamžitej hmotnosti vozidla.a) Nedosiahnu sa aspoň nasledujúce minimálne hodnoty:

b) kategória M1, M2 a M3 – 50 %,(1)

c) kategória N1 – 45 %,

d) kategória N2 a N3 – 43 %,(2)

e) kategória O2, O3 a O4 – 40 %.(3)
1.3. Činnosť a účinok núdzovej brzdy (ak ide o samostatný systém)
1.3.1. Činnosť (E)Ak je núdzový brzdový systém oddelený od systému prevádzkovej brzdy, uplatnite metódu uvedenú v bode 1.2.1.a) Nedostatočná brzdná sila na jednom kolese alebo viacerých kolesách.

b) Brzdná sila na ktoromkoľvek z kolies je menšia než 70 % najväčšej zaznamenanej sily na druhom kolese tej istej nápravy alebo v prípade jazdnej skúšky sa vozidlo výrazne odkláňa od priameho smeru jazdy.

c) Brzdná sila nie je odstupňovateľná (tvrdý záber).
1.3.2. Účinok (E)Ak je núdzový brzdový systém oddelený od systému prevádzkovej brzdy, uplatnite metódu uvedenú v bode 1.2.2.Účinok je menší ako 50 %(4) účinku prevádzkovej brzdy definovaného v bode 1.2.2 vzťahujúceho sa na najväčšiu celkovú prípustnú hmotnosť alebo v prípade návesov na súčet prípustných zaťažení náprav.
1.4. Činnosť a účinok parkovacej brzdy
1.4.1. Činnosť (E)Aplikovať brzdu pri skúške na statickom zariadení na skúšanie bŕzd.Brzda je neúčinná na jednom kolese alebo viacerých kolesách.
1.4.2. Účinok (E)Skúšanie na statickom zariadení na skúšanie bŕzd pri okamžitej hmotnosti vozidla.Ak sa pre akékoľvek vozidlo nedosiahne zbrzdenie zodpovedajúce najväčšej celkovej prípustnej hmotnosti aspoň 16 % alebo pre motorové vozidlo zbrzdenie zodpovedajúce najväčšej celkovej prípustnej hmotnosti jazdnej súpravy aspoň 12 %, podľa toho, ktorá hodnota je väčšia.
1.5. Činnosť systému odľahčovacej brzdyVizuálna kontrola, a ak je to možné, skúška funkčnosti systému.a) Brzdná sila nie je odstupňovateľná (neplatí pre systémy motorovej brzdy).

b) Systém nefunguje.
1.6. Protiblokovací brzdový systém (ABS)Vizuálna kontrola výstražného zariadenia.a) Nesprávna činnosť výstražného zariadenia.

b) Výstražné zariadenie signalizuje, že systém nefunguje správne.
8.2. Výfukové emisie
8.2.1. Emisie benzínových motorov
8.2.1.1. Zariadenie na reguláciu výfukových emisiíVizuálna kontrola.a) Zariadenie na reguláciu emisií inštalované výrobcom chýba alebo je očividne chybné.

b) Netesnosti, ktoré by mohli mať podstatný vplyv na meranie emisií.
8.2.1.2. Plynné emisie (E)Meranie s použitím analyzátora výfukových plynov v súlade s požiadavkami.(a) Alternatívne v prípade motorových vozidiel vybavených vhodnými palubnými diagnostickými systémami (ďalej len „OBD“) možno správne fungovanie emisného systému skontrolovať príslušným načítaním údajov zo zariadenia OBD a kontrolami správneho fungovania systému OBD namiesto merania emisií pri voľnobežných otáčkach motora v súlade s odporúčaniami výrobcu na kondicionovanie motora a inými požiadavkami(a) a pri zohľadnení príslušných tolerancií.a) Buď plynné emisie presahujú konkrétne hodnoty uvedené výrobcom,

b) alebo ak tieto informácie nie sú k dispozícii, emisie CO presahujú: 1. v prípade vozidiel, ktoré nie sú riadené moderným systémom na reguláciu emisií: – 4,5 % alebo – 3,5 % podľa dátumu prvej evidencie alebo použitia uvedeného v požiadavkách,(a)

2. v prípade vozidiel, ktoré sú riadené moderným systémom na reguláciu emisií: – pri voľnobežných otáčkach motora: 0,5 %, – pri vysokých voľnobežných otáčkach motora: 0,3 % alebo – pri voľnobežných otáčkach motora: 0,3 %,(5) – pri vysokých voľnobežných otáčkach motora: 0,2 %
 Alternatívne – meranie s použitím diaľkového snímacieho zariadenia a potvrdené štandardnými skúšobnými metódami.podľa dátumu prvej evidencie alebo použitia uvedeného v požiadavkách.(a)

c) Lambda je mimo rozsahu 1 ± 0,03 alebo nie je v súlade so špecifikáciou výrobcu.

d) Údaje načítané zo zariadenia OBD signalizujú závažnú nesprávnu činnosť.

e) Z merania z diaľkového snímania vyplýva výrazné nedodržanie požiadaviek.
8.2.2. Emisie naftových motorov  
8.2.2.1. Zariadenie na kontrolu výfukových emisiíVizuálna kontrola.a) Zariadenie na reguláciu emisií inštalované výrobcom chýba alebo je očividne chybné.

b) Netesnosti, ktoré by mohli mať podstatný vplyv na meranie emisií.
8.2.2.2. Dymivosť (E)a) Meranie dymivosti sa vykonáva počas voľnej akcelerácie (bez zaťaženia z voľnobežných otáčok až na medzné otáčky) s radiacou pákou prevodovky v neutrále a zapnutou spojkou.

b) Predkondicionovanie vozidla: 1. Vozidlá sa môžu skúšať bez predkondicionovania, hoci by sa malo z bezpečnostných dôvodov skontrolovať, či je motor zahriaty a či je v riadnom mechanickom stave. 2. Požiadavky na predkondicionovanie:

i) Motor musí dosiahnuť úplnú prevádzkovú teplotu, napríklad teplota oleja meraná sondou v trubici na meranie hladiny oleja musí byť aspoň 80 oC alebo musí mať bežnú prevádzkovú teplotu, ak je nižšia, alebo teplota motorového bloku meraná úrovňou infračerveného žiarenia musí byť aspoň ekvivalentná .

Ak na základe konfigurácie vozidla sa toto meranie nedá uskutočniť, stanovenie bežnej prevádzkovej teploty motora sa môže vykonávať inými prostriedkami, napríklad pomocou chladiaceho ventilátora motora.

ii) Výfukový systém sa prepláchne aspoň troma cyklami voľnej akcelerácie alebo ekvivalentnou metódou.

c) Postup skúšky: 1. Motor a akékoľvek namontované turbodúchadlo musia pred začiatkom cyklu voľnej akcelerácie dosiahnuť voľnobežné otáčky. Pri dieselových motoroch ťažkých úžitkových vozidiel to znamená čakať aspoň 10 sekúnd po uvoľnení akcelerátora.

2. Na začatie každého cyklu voľnej akcelerácie sa akceleračný pedál musí rýchlo (v priebehu menej než jednej sekundy) a rovnomerne stlačiť, ale nie násilne, tak, aby sa dosiahla maximálna dávka zo vstrekovacieho čerpadla.

3. Počas každého cyklu voľnej akcelerácie musí motor dosiahnuť medzné otáčky alebo v prípade vozidiel s automatickým prevodom otáčky špecifikované výrobcom, alebo ak takýto údaj nie je k dispozícii, dve tretiny medzných otáčok predtým, než sa uvoľní akceleračný pedál. Toto by sa mohlo kontrolovať napríklad monitorovaním otáčok motora alebo tak, že sa nechá uplynúť dostatočný čas medzi počiatočným stlačením pedála a jeho uvoľnením, čo by malo v prípade vozidiel kategórie M2, M3, N2 alebo N3 predstavovať minimálne dve sekundy.

4. Vozidlá pri skúške nevyhovejú len vtedy, keď aritmetické priemery minimálne troch posledných cyklov voľnej akcelerácie prekročia limitné hodnoty. To sa môže vypočítať tak, že sa nebude brať do úvahy žiadne meranie, ktoré sa značne odchyľuje od nameraného priemeru, alebo tak, že sa použije iný spôsob štatistického výpočtu, ktorý zohľadňuje rozptyl meraní.

5. V snahe zabrániť nepotrebnému skúšaniu sa môžu medzi nevyhovujúce vozidlá zaradiť vozidlá, ktorých namerané hodnoty značne prekračujú limitné hodnoty po menej než troch cykloch voľnej akcelerácie alebo po preplachovacích cykloch. Takisto v snahe zabrániť nepotrebnému skúšaniu sa môžu medzi vyhovujúce vozidlá zaradiť vozidlá, ktorých namerané hodnoty sú značne pod limitnými hodnotami po menej než troch cykloch voľnej akcelerácie alebo po preplachovacích cykloch, a pri zohľadnení primeraných tolerancií.

Alternatívne – meranie s použitím diaľkového snímacieho zariadenia a potvrdené štandardnými skúšobnými metódami.
a) V prípade vozidiel prvýkrát zaevidovaných alebo uvedených do prevádzky po dátume uvedenom v požiadavkách(a) dymivosť presahuje úroveň uvedenú na výrobnom štítku vozidla.

b) Ak také informácie nie sú k dispozícii alebo požiadavky(a) nepovoľujú používanie referenčných hodnôt, dymivosť presahuje: – pri motoroch s atmosférickým saním: 2,5 m-1, – pri motoroch s turbodúchadlom: 3,0 m-1,

alebo v prípade vozidiel označených v požiadavkách(a) alebo prvýkrát zaevidovaných, alebo uvedených do prevádzky po dátume uvedenom v požiadavkách,(a) – 1,5 m-1.(6)

c) Z merania z diaľkového snímania vyplýva výrazný nesúlad s požiadavkami.

Vysvetlivky:

(1) 48 % pre vozidlá, ktoré nie sú vybavené protiblokovacími systémami (ABS), alebo pre typ schválený pred 1. októbrom 1991.

(2) 45 % pre vozidlá zaevidované po roku 1988 alebo od dátumu a požiadaviek prvej evidencie podľa toho, čo nastane neskôr.

(3) 43 % pre návesy a prívesy s ojom zaevidované po roku 1988 alebo od dátumu uvedeného v nariadeniach(a) podľa toho, čo nastane neskôr.

(4) Pre vozidlá kategórií N1, N2 a N3 2,2 m.s- 2.

(5) Vozidlá typovo schválené podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 367/2006 Z. z. o technických požiadavkách na zníženie emisií zo zážihových motorov a vznetových motorov motorových vozidiel v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 179/2007 Z. z. (v súlade s limitmi uvedenými v riadku A alebo riadku B oddielu 5.3.1.4. prílohy I k smernici 70/220/EHS zmenenej a doplnenej smernicou 98/69/ES alebo neskôr, alebo prvýkrát zaevidované alebo uvedené do prevádzky po 1. júli 2002).

(6) Vozidlá typovo schválené podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 367/2006 Z. z. o technických požiadavkách na zníženie emisií zo zážihových motorov a vznetových motorov motorových vozidiel v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 179/2007 Z. z. (v súlade s limitmi uvedenými v riadku B oddielu 5.3.1.4. prílohy I k smernici 70/220/EHS zmenenej a doplnenej smernicou 98/69/ES alebo neskôr; v riadku B1, B2 alebo C oddielu 6.2.1 prílohy I k smernici 88/77/EHS zmenenej a doplnenej smernicou 1999/96/ES alebo neskôr, alebo prvýkrát zaevidované alebo uvedené do prevádzky po 1. júli 2008).

POZNÁMKY:

(a) „Požiadavky“ predstavujú napríklad požiadavky typového schvaľovania ustanovené v deň prvej evidencie alebo prvého uvedenia do prevádzky.

(E) – písmenom (E) sú označené položky, ktoré možno skontrolovať len s použitím zariadenia.

Vizuálna kontrola znamená, že inšpektor by v prípade potreby mal položky skontrolovať nielen zrakom, ale mal by s nimi aj manipulovať, vyhodnotiť ich hlučnosť alebo využiť akékoľvek ďalšie vhodné prostriedky kontroly bez použitia zariadenia.

Príloha č. 5 k vyhláške č. 578/2006 Z. z.

SPRÁVA O CESTNEJ TECHNICKEJ KONTROLE

Vzor 01

Príloha č. 6 k vyhláške č. 578/2006 Z. z.

Štatistický prehľad o prijatých opatreniach súvisiacich s cestnými technickými kontrolami vozidiel

Vzor 02

Príloha č. 7 k vyhláške č. 578/2006 Z. z.

Požiadavky a parametre na meradlá a prístroje používané pri emisných kontrolách

p.č. Meradlo
(prístroj)
Veličina
meraná
(zisťovaná)
meradlom
(prístrojom)
Meracia
jednotka
§ 53 Najmenší
merací
rozsah
Najväčšia
hodnota dielika
Najväčšia
dovolená
chyba
Spôsob
metrologického
zabezpečenia
Lehoty
overenia
a kalibrácie
ods.
2
ods.
3
ods.
4
ods.
5
1 Teplomer teplota °C b) (20 až 100) °C 1 °C ±2,5 °C kalibrácia 1 rok
2 Otáčkomer otáčky min-1 a) (0 až 6000)
min-1
do 1000 min-1
10 min-1
nad 1000 min-1
20 min-1
do 1000 min-1
±25 min-1
nad 1000 min-1
±150 min-1
kalibrácia 1 rok
3 Meradlo na uhol % c)      (0 až 100) % 1 % ±2 % kalibrácia 1 rok
meranie uhla
zopnutia
zopnutia
kontaktov
°KH c)      (0 až 120)
°KH
1 °KH ±2 °KH kalibrácia 1 rok
kontaktov
prerušovača
a uhla
predstihu
zážihu
uhol
predstihu
zážihu
°KH c)      (0 až 60)
°KH
1 °KH ±2 °KH kalibrácia 1 rok
4 Meradlo na CO % d) c), d)    podľa osobitného predpisu1) podľa
osobitného
predpisu1)
1 rok1)
meranie
objemovej
koncentrácie
plynov vo
výfukových
plynoch
s indikáciou
hodnoty
lambda
CO2 % d) c), d)    podľa osobitného predpisu1) podľa
osobitného
predpisu1)
1 rok1)
HC ppm d) c), d)    podľa osobitného predpisu1) podľa
osobitného
predpisu1)
1 rok1)
O2 % d) c), d)    podľa osobitného predpisu1) podľa
osobitného
predpisu1)
1 rok2)
  λ -  c), d)    - - -
5 Meradlo na
meranie
dymivosti
výfukových
plynov
súčiniteľ
absorpcie
m-1    c), d) c), d) (0 až 9,99)
m-1
0,01 m-1 do
2,5 m-1
±0,20 m-1
nad
2,5 m-1
±0,40 m-1
kalibrácia 1 rok
6 Detektor
úniku plynu
pre CNG
prítomnosť koncentrácie
CH4
% f)    - - -20 %
+10 %
prenosný DUP
max. 30 % pri
teplote
< 0 °C
kontrola 1 rok
7 Detektor
úniku plynu
pre LPG
prítomnosť koncentrácie
C3H8
% f)    - - -20 % +10 %
prenosný DUP
max. 30 % pri
teplote
< 0 °C
kontrola 1 rok
1) Príloha č. 23 k vyhláške Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 210/2000 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení neskorších predpisov .
     Príloha MI-010 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 294/2005 Z. z. o meradlách.
2) Ak pri schválení typu meradla alebo pri certifikácii typu meradla nebol určený iný čas platnosti overenia.

Príloha č. 7a k vyhláške č. 578/2006 Z. z.

Podrobnosti o monitorovacom záznamovom zariadení a odosielaní záznamu do informačného systému emisných kontrol motorových vozidiel

1. Monitorovacie záznamové zariadenie je tvorené

a) najmenej dvoma záznamovými zariadeniami, ktoré vyhotovujú snímky; ak ide o neprejazdné pracovisko emisnej kontroly, najmenej jedným záznamovým zariadením vyhotovujúcim snímky,

b) zariadením, ktoré automaticky zasiela snímky podľa písmena a) do automatizovaného informačného systému emisných kontrol motorových vozidiel,

c) dvoma čítačkami čiarového kódu; ak ide o neprejazdné pracovisko emisnej kontroly jednou čítačkou čiarového kódu,

d) ďalšími zariadeniami na vzájomné prepojenie zariadení podľa písmen a) až c) alebo prepojenie zariadenia podľa písmena b) s automatizovaným informačným systémom emisných kontrol motorových vozidiel, ak sú potrebné.

2. Monitorovacie záznamové zariadenie zaznamenáva vstup vozidla na pracovisko emisnej kontroly a výstup vozidla z pracoviska emisnej kontroly. Za výstup z pracoviska emisnej kontroly sa považuje aj priestor medzi samotným priestorom pracoviska emisnej kontroly a výstupnou bránou. Monitorovacie záznamové zariadenie zasiela snímky do automatizovaného informačného systému emisných kontrol.

3. Zaznamenávanie vstupu vozidla na pracovisko emisnej kontroly musí byť zabezpečené takto:

a) monitorovacie záznamové zariadenie musí byť umiestnené tak, aby vyhotovilo snímku prednej časti vozidla stojaceho na pracovisku emisnej kontroly,

b) snímka podľa písmena a) musí byť vyhotovená v okamihu prečítania čiarového kódu čítačkou čiarového kódu umiestnenou v blízkosti pracoviska emisnej kontroly, časový interval medzi prečítaním čiarového kódu a vyhotovením snímky nesmie byť viac ako 3 sekundy; čiarový kód zodpovedajúci konkrétnej emisnej kontrole generuje automatizovaný informačný systém emisných kontrol motorových vozidiel,

c) snímka podľa písmena a) musí umožňovať rozpoznanie

1. evidenčného čísla, ak je na vozidle predná tabuľka s evidenčným číslom,

2. druhu vozidla,

3. farby vozidla,

4. ďalších zjavných rozlišovacích znakov vozidla,

d) evidenčné číslo vozidla musí byť možné automaticky previesť do textového reťazca a ten následne odoslať do automatizovaného informačného systému motorových vozidiel.

4. Zaznamenávanie výstupu vozidla z pracoviska emisnej kontroly musí byť zabezpečené takto:

a) monitorovacie záznamové zariadenie musí byť umiestnené tak, aby vyhotovilo snímku zadnej časti vozidla stojaceho na výstupe z pracoviska emisnej kontroly; ak ide o neprejazdné pracovisko emisnej kontroly, vyhotoví sa ďalšia snímka podľa bodu 3 písm. a),

b) snímka podľa písmena a) musí byť vyhotovená v okamihu prečítania čiarového kódu čítačkou čiarového kódu umiestnenou v blízkosti pracoviska emisnej kontroly, časový interval medzi prečítaním čiarového kódu a vyhotovením snímky nesmie byť viac ako 3 sekundy; čiarový kód sa zhoduje s čiarovým kódom uvedeným v bode 3 písm. b),

c) snímka podľa písmena a) musí umožňovať rozpoznanie

1. evidenčného čísla, ak je na vozidle zadná tabuľka s evidenčným číslom,

2. druhu vozidla,

3. farby vozidla,

4. ďalších zjavných rozlišovacích znakov vozidla,

d) evidenčné číslo vozidla musí byť možné automaticky previesť do textového reťazca a ten následne odoslať do automatizovaného informačného systému emisných kontrol motorových vozidiel.

5. Snímky podľa bodov 3 a 4 musia byť automaticky zaslané do automatizovaného informačného systému emisných kontrol motorových vozidiel a priradené k záznamu prislúchajúcemu konkrétnej emisnej kontrole na základe prečítaného čiarového kódu.

6. Snímky po odoslaní do automatizovaného informačného systému emisných kontrol motorových vozidiel sú súčasťou tohto systému a uchovávajú sa po dobu platnosti emisnej kontroly.

Príloha č. 8 k vyhláške č. 578/2006 Z. z.

Rozsah evidovaných údajov v automatizovanom informačnom systéme pre emisné kontroly

1. Údaje o pracovisku emisnej kontroly

a) identifikačné číslo pracoviska emisnej kontroly,

b) typ pracoviska emisnej kontroly,

c) názov fyzickej osoby alebo právnickej osoby,

d) okres,

e) adresa bydliska fyzickej osoby alebo adresa sídla právnickej osoby,

f) adresa pracoviska emisnej kontroly,

g) telefón,

h) mobil,

i) email,

j) fax,

k) IČO,

l) IČ DPH,

m) meno a priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom pracoviska emisnej kontroly,

n) zodpovedná osoba určená štatutárnym orgánom pracoviska emisnej kontroly,

o) číslo rozhodnutia o udelení oprávnenia,

p) dátum nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení oprávnenia,

q) kód kontrolnej linky,

r) GPS súradnice stacionárneho pracoviska emisnej kontroly alebo GPS súradnice miest prevádzkovania mobilného pracoviska emisnej kontroly.

2. Údaje o odborne spôsobilých osobách

a) kód odborne spôsobilej osoby,

b) meno a priezvisko,

c) dátum a miesto narodenia,

d) číslo rozhodnutia o udelení osvedčenia,

e) dátum nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení osvedčenia,

f) rozsah udeleného osvedčenia,

g) lehota platnosti osvedčenia.

3. Údaje z tlačív používaných pri emisných kontrolách

a) séria a evidenčné číslo Protokolu o emisnej kontrole motorového vozidla,

b) kód protokolu,

c) druh emisnej kontroly/kód,

d) značka vozidla,

e) obchodný názov vozidla,

f) druh vozidla/kategória,

g) evidenčné číslo vozidla,

h) dátum prvej evidencie vozidla (rok výroby),

i) dátum prvej evidencie vozidla v SR,

j) chybová pamäť systému OBD,

k) VIN/CIN/CVN,

l) stav parametrov systému OBD,

m) typ vozidla/variant/verzia,

n) VIN,

o) identifikačné číslo motora (typ),

p) druh paliva/zdroj energie,

q) emisný systém,

r) hodnoty určené alebo ustanovené,

s) dátum kontroly,

t) adresa/sídlo miesta výkonu kontroly na mobilnom pracovisku,

u) vizuálna kontrola,

v) kontrolovaný parameter,

w) hodnota určená (ustanovená),

x) hodnota nameraná,

y) hodnotenie,

z) vyhodnotenie výsledku emisnej kontroly,

aa) ďalšie záznamy pracoviska emisnej kontroly,

bb) stav počítadla prejazdenej vzdialenosti,

cc) séria a evidenčné číslo prideleného osvedčenia o emisnej kontrole,

dd) séria a evidenčné číslo pridelenej kontrolnej nálepky,

ee) druh nasledujúcej kontroly,

ff) lehota platnosti,

gg) kód a priezvisko technika emisnej kontroly, ktorý kontrolu vykonal,

hh) kód a priezvisko technika emisnej kontroly, ktorý kontrolu overil,

ii) čas posledného zápisu do protokolu na príjme,

jj) čas posledného zápisu do protokolu na linke,

kk) ďalšie údaje automaticky prenesené z meradiel a prístrojov.

4. Údaje o školeniach alebo kurzoch

a) poradové číslo školenia alebo kurzu,

b) názov a identifikácia školenia alebo kurzu,

c) dátum začatia školenia alebo kurzu,

d) dátum ukončenia školenia alebo kurzu,

e) dátum vydania potvrdenia o absolvovaní školenia alebo kurzu,

f) poradové číslo potvrdenia o absolvovaní školenia alebo kurzu,

g) identifikácia absolventov školenia alebo kurzu.

5. Údaje o skúškach z odbornej spôsobilosti

a) poradové číslo z protokolu o skúškach,

b) dátum vykonania skúšky,

c) identifikačné údaje absolventov školenia alebo kurzu,

d) výsledok hodnotenia skúšky z odbornej spôsobilosti.

6. Údaje o prijatých a vydaných tlačivách a kontrolných nálepkách

a) dátum príjmu a dátum výdaja tlačív alebo kontrolných nálepiek,

b) číslo príjmového a dodacieho dokladu,

c) počet prijatých a vydaných tlačív alebo kontrolných nálepiek,

d) série a evidenčné čísla tlačív a kontrolných nálepiek,

e) identifikácia štatutárneho zástupcu oprávnenej osoby alebo ním splnomocnenej osoby na príjem a výdaj tlačív a kontrolných nálepiek,

f) identifikácia poškodených, zničených alebo nepoužiteľných tlačív a kontrolných nálepiek,

g) identifikácia stratených alebo odcudzených tlačív a kontrolných nálepiek,

h) zostatok tlačív a kontrolných nálepiek,

i) zoznam stratených alebo odcudzených tlačív a kontrolných nálepiek.

7. Údaje o prijatých a vydaných pečiatkach

a) dátum príjmu a dátum výdaja pečiatok,

b) číslo príjmového a dodacieho dokladu,

c) počet prijatých a vydaných pečiatok,

d) identifikačné čísla pečiatok,

e) identifikácia štatutárneho zástupcu oprávnenej osoby emisnej kontroly alebo ním splnomocnenej osoby na príjem a výdaj pečiatok,

f) identifikácia poškodených, zničených alebo nepoužiteľných pečiatok,

g) identifikácia stratených alebo odcudzených pečiatok.

8. Údaje o schválených meradlách alebo prístrojoch

a) názov meradla alebo prístroja,

b) typ meradla alebo prístroja,

c) výrobca meradla alebo prístroja,

d) dátum a číslo rozhodnutia o schválení meradla alebo prístroja ministerstvom,

e) identifikácia žiadateľa o schválenie meradla alebo prístroja a o zaradenie meradla alebo prístroja do zoznamu odporúčaných meradiel a prístrojov.

9. Údaje o overení plnenia podmienok na udelenie oprávnenia na vykonávanie emisných kontrol

a) identifikačné údaje žiadateľa o overenie plnenia podmienok,

b) dátum prijatia žiadosti o overenie plnenia podmienok,

c) identifikačné číslo, pod ktorým bude pracovisko emisnej kontroly evidované,

d) dátum a číslo správy z overenia plnenia podmienok,

e) dátum a číslo rozhodnutia o udelení povolenia na zriadenie pracoviska emisnej kontroly.

10. Údaje o štatistických výstupoch

Automatizovaný informačný systém má poskytovať na základe zadaných parametrov štatistické výstupy pre všetky položky vedené podľa bodov 1 až 9.

Príloha č. 9 k vyhláške č. 578/2006 Z. z.

Požiadavky a parametre na prístroje používané pri kontrolách originality

(1) Prístroje na analýzu zmien mikroštruktúry v kovovom materiáli

a) Prístroje na báze vírivých prúdov schopné na princípe Barkhausenovho šumu nedeštruktívnym spôsobom analyzovať, vyhodnotiť, zobraziť a zaznamenať zmeny spôsobené mechanickým alebo tepelným opracovaním v mieste vyznačenia VIN výrobcom, najmä mieru pnutia v kovovom materiáli pod povlakovou vrstvou karosérie vozidla, a súčasne zmeny v hrúbke povlakovej vrstvy. Vykazované hodnoty musia byť závislé od veľkosti mechanického pnutia v materiáli a od jeho mikroštruktúry.

Ďalšie požiadavky:

1. zmeny analyzovať nedeštruktívnym spôsobom, bez mechanického poškodenia meraného miesta,

2. analyzovať mieru pnutia v kovovom materiáli v osi X, osi Y a zároveň hrúbku povlakovej vrstvy každého znaku VIN samostatne,

3. priebežne vyhodnotiť a zobraziť výsledky analýzy,

4. možnosť opakovane vykonať časť analýzy a celú analýzu,

5. zaznamenať výsledné hodnoty priamo do kontrolného počítača v elektronickej forme,

6. riadiť merací proces riadiacim počítačom s obslužným programom,

7. pre zariadenie použiteľné v mobilnom pracovisku kontroly originality sa vyžaduje schopnosť práce s prenosným kontrolným počítačom – notebookom.

b) Prístroje založené na magnetoinduktívnej metóde schopné na princípe zmien magnetického toku nedeštruktívnym spôsobom analyzovať, vyhodnotiť, zobraziť a zaznamenať zmeny spôsobené v mieste vyznačenia VIN čísla výrobcom, najmä zmenu v mikroštruktúre kovového materiálu pod povlakovou vrstvou karosérie vozidla.

Ďalšie požiadavky:

1. zmeny analyzovať nedeštruktívnym spôsobom, bez mechanického poškodenia meraného miesta,

2. analyzovať zmenu mikroštruktúry v kovovom materiáli,

3. priebežne vyhodnotiť a zobraziť výsledky analýzy,

4. možnosť opakovane vykonať časť a celú analýzu,

5. zaznamenať výsledné hodnoty priamo do kontrolného počítača v elektronickej forme,

6. riadiť proces analýzy riadiacim počítačom s obslužným programom,

7. pre zariadenie použiteľné v mobilnom pracovisku kontroly originality sa vyžaduje schopnosť práce s prenosným kontrolným počítačom – notebookom.

(2) Prístroje na meranie hrúbky povlakovej vrstvy karosérie s priamym záznamom nameraných hodnôt do kontrolného počítača

Prístroje schopné nedeštruktívnym spôsobom zmerať a vyhodnotiť hrúbku povlakovej vrstvy karosérie vozidla.

Ďalšie požiadavky:

1. merať nedeštruktívnym spôsobom, bez mechanického poškodenia meraného miesta,

2. merať hrúbku povlakovej vrstvy na oceľovej a hliníkovej karosérii vozidla,

3. minimálne rozpätie meraných hodnôt je 0 až 500 µm,

4. maximálna prípustná odchýlka merania je 5 %,

5. namerané hodnoty priebežne vyhodnotiť, zobraziť a priamo zaznamenať do kontrolného počítača,

6. schopnosť merať aj na ťažšie prístupných miestach pomocou samostatnej meracej sondy.

(3) Prístroje na zisťovanie skrytých zvarových spojov s priamym záznamom načítaných hodnôt do kontrolného počítača

Prístroje schopné nedeštruktívnym spôsobom vyhodnocovať zmeny kvality kovového materiálu konštrukcie vozidla pod povlakovou vrstvou spôsobené rezaním, zváraním, letovaním, lepením, vypĺňaním, tmelením a pod.

Ďalšie požiadavky:

1. vyhodnocovať zmeny nedeštruktívnym spôsobom, bez mechanického poškodenia meraného miesta,

2. vyhodnocovať zmeny kvality kovového materiálu karosérie pod povlakovou vrstvou spôsobené rezaním, zváraním, letovaním, lepením, vypĺňaním, tmelením a pod.,

3. signalizovať zistené zmeny akusticky a/alebo vizuálne,

4. možnosť jednoduchej a rýchlej kalibrácie prístroja,

5. zaznamenať načítané hodnoty priamo do kontrolného počítača v elektronickej forme,

6. načítať hodnoty zmeny kvality kovového materiálu na oceľovej a hliníkovej karosérii vozidla.

(4) Prístroje na overenie pravosti dokladov s databázou vzorov dokladov a ochranných prvkov

Výpočtovou technikou riadené prístroje a zariadenia schopné overiť pravosť dokladov od vozidla.

Ďalšie požiadavky:

1. schopnosť zobrazovať ochranné prvky dokladu viditeľné v UV spektre,

2. schopnosť zobrazovať ochranné prvky vodoznaky,

3. schopnosť zobrazovať ochranné prvky text na ochranných kovových vláknach,

4. schopnosť zobrazovať ochranné prvky mikropísmo,

5. riadiť merací proces riadiacim počítačom s obslužným programom,

6. snímať, zobraziť a uložiť v elektronickej forme jednotlivé snímky dokladov a ich ochranných prvkov,

7. riadiaci počítač obsahuje databázu vzorových dokladov s popisom alebo zobrazením ochranných prvkov,

8. pre zariadenie použiteľné v mobilnom pracovisku kontroly originality sa vyžaduje schopnosť práce s prenosným počítačom – notebookom.

(5) Mikrokamery s priamym záznamom do kontrolného počítača

Mikrokamery riadené výpočtovou technikou schopné vizuálne sprístupniť ťažko dostupné miesta na zistenie identifikačných znakov a stôp po dodatočnom opracovaní kontrolovaného miesta.

Ďalšie požiadavky:

1. riadiť a zobrazovať činnosť kamery výpočtovou technikou a obslužným programom,

2. schopnosť použitia aj na ťažko prístupných miestach pomocou flexibilného držadla,

3. schopnosť zaznamenávať a ukladať obrazovú informáciu vo forme obrázkov na disk kontrolného počítača,

4. minimálne rozlíšenie uložených obrázkov 800 x 600 bodov, 16,7 mil. farieb,

5. schopnosť zobrazenia detailných zväčšenín – makrosnímky max. od 2 cm,

6. pre zariadenie použiteľné v mobilnom pracovisku kontroly originality sa vyžaduje schopnosť práce s prenosným počítačom – notebookom.

(6) Digitálne fotoaparáty

Minimálne parametre:

1. 3 megapixel,

2. LCD zobrazovacia jednotka,

3. 3 x optické priblíženie,

4. 512 MB pamäťová karta,

5. interný blesk s možnosťou vypnutia,

6. makrorežim – makrosnímky max. od 10 cm.

(7) Mikroskop s priamym záznamom do kontrolného počítača

Mikroskop riadený výpočtovou technikou schopný vyhotoviť, zobraziť a zaznamenať makroskopické zväčšeniny detailov identifikátorov vozidiel.

Ďalšie požiadavky:

1. riadiť a zobrazovať činnosť mikroskopu kontrolným počítačom,

2. schopnosť použitia aj na ťažko prístupných miestach,

3. schopnosť zaznamenávať obrazovú informáciu vo forme statických snímok a/alebo videa na disk kontrolného počítača,

4. pre zariadenie použiteľné v mobilnom pracovisku kontroly originality sa vyžaduje schopnosť práce s prenosným počítačom – notebookom,

5. eliminácia odleskov od kovových a nekovových plôch,

6. možnosť vypínania integrovaných osvetlení,

7. kryt so zvýšenou odolnosťou.

Minimálne parametre:

1. Rozlíšenie:

obrázok 1280 × 1024 bodov, 16,7 mil. farieb

video 640 × 480 bodov, 16,7 mil. farieb, 15 snímok za sekundu

2. Zväčšenie: 200 ×

3. Rozhranie: USB 2.0 a vyššie

4. Farba svetla: biela

5. Meranie: úsečka, uhol

6. Filter: polarizačný.

Príloha č. 10 k vyhláške č. 578/2006 Z. z.

Rozsah evidovaných údajov v automatizovanom informačnom systéme pre kontroly originality

1. Údaje o pracovisku kontroly originality

a) identifikačné číslo pracoviska kontroly originality,

b) typ pracoviska kontroly originality,

c) názov fyzickej osoby alebo právnickej osoby,

d) okres,

e) adresa trvalého pobytu fyzickej osoby alebo adresa sídla právnickej osoby,

f) adresa pracoviska kontroly originality,

g) telefón,

h) mobil,

i) e-mail,

j) fax,

k) IČO,

l) IČ DPH,

m) meno a priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom pracoviska kontroly originality,

n) zodpovedná osoba určená štatutárnym orgánom pracoviska kontroly originality,

o) číslo rozhodnutia o udelení oprávnenia,

p) dátum nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení oprávnenia,

q) kód kontrolnej linky,

r) GPS súradnice pracoviska kontroly originality.

2. Údaje o odborne spôsobilých osobách

a) kód odborne spôsobilej osoby,

b) meno a priezvisko,

c) dátum a miesto narodenia,

d) číslo rozhodnutia o udelení osvedčenia,

e) dátum nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení osvedčenia,

f) rozsah udeleného osvedčenia,

g) lehota platnosti osvedčenia.

3. Údaje z odborného posudku o kontrole originality vozidla

a) séria a evidenčné číslo odborného posudku o kontrole originality vozidla,

b) kód protokolu,

c) meno a priezvisko/názov prevádzkovateľa vozidla,

d) dátum narodenia/IČO prevádzkovateľa vozidla,

e) adresa trvalého pobytu/sídlo prevádzkovateľa vozidla,

f) meno a priezvisko vodiča vozidla,

g) dátum narodenia/IČO vodiča vozidla,

h) adresa trvalého pobytu vodiča vozidla,

i) sprievodný doklad,

j) číslo dokladu,

k) dátum vystavenia dokladu,

l) číslo objednávky,

m) dátum kontroly,

n) adresa/sídlo miesta výkonu kontroly na mobilnom pracovisku,

o) druh vozidla/kategória,

p) značka vozidla,

q) obchodný názov vozidla,

r) typ vozidla/variant/verzia,

s) VIN,

t) výrobca vozidla (podvozka),

u) číslo a dátum typového schválenia ES,

v) číslo a dátum konania o uznaní typového schválenia ES,

w) dátum vydania a číslo osvedčenia (ZTO) o typovom schválení,

x) číslo a dátum konania o jednotlivom schválení,

y) evidenčné číslo vozidla,

z) dátum prvej evidencie vozidla (rok výroby),

aa) dátum prvej evidencie vozidla v SR,

bb) farba karosérie (nadstavby),

cc) identifikačné číslo motora (typ),

dd) zdvihový objem valcov,

ee) druh paliva/zdroj energie,

ff) prevodovka/počet stupňov,

gg) klasifikácia,

hh) hodnotenie výsledku kontroly originality,

ii) ďalšie záznamy pracoviska kontroly originality,

jj) stav počítadla prejdenej vzdialenosti,

kk) séria a evidenčné číslo pridelenej kontrolnej nálepky,

ll) mesiac a rok vykonania kontroly vyznačený na kontrolnej nálepke,

mm) kód technika kontroly originality, ktorý kontrolu vykonal,

nn) kód technika kontroly originality, ktorý overil správnosť údajov uvedených v odbornom posudku o kontrole originality vozidla,

oo) čas posledného zápisu do odborného posudku na príjme,

pp) čas posledného zápisu do odborného posudku na linke.

4. Údaje o školeniach alebo kurzoch

a) poradové číslo školenia alebo kurzu,

b) názov a identifikácia školenia alebo kurzu,

c) dátum začatia školenia alebo kurzu,

d) dátum ukončenia školenia alebo kurzu,

e) dátum vydania potvrdenia o absolvovaní školenia alebo kurzu,

f) poradové číslo potvrdenia o absolvovaní školenia alebo kurzu,

g) identifikácia absolventov školenia alebo kurzu.

5. Údaje o skúškach z odbornej spôsobilosti

a) poradové číslo z protokolu o skúškach,

b) dátum vykonania skúšky,

c) identifikačné údaje absolventov školenia alebo kurzu,

d) výsledok hodnotenia skúšky z odbornej spôsobilosti.

6. Údaje o prijatých a vydaných tlačivách a kontrolných nálepkách

a) dátum príjmu a dátum výdaja tlačív alebo kontrolných nálepiek,

b) číslo príjmového a dodacieho dokladu,

c) počet prijatých a vydaných tlačív alebo kontrolných nálepiek,

d) série a evidenčné čísla tlačív a kontrolných nálepiek,

e) identifikácia štatutárneho zástupcu oprávnenej osoby kontroly originality alebo ním splnomocnenej osoby na príjem a výdaj tlačív a kontrolných nálepiek,

f) identifikácia poškodených, zničených alebo nepoužiteľných tlačív a kontrolných nálepiek,

g) identifikácia stratených alebo odcudzených tlačív a kontrolných nálepiek,

h) zostatok tlačív a kontrolných nálepiek,

i) zoznam stratených alebo odcudzených tlačív a kontrolných nálepiek.

7. Údaje o prijatých a vydaných pečiatkach

a) dátum príjmu a dátum výdaja pečiatok,

b) číslo príjmového a dodacieho dokladu,

c) počet prijatých a vydaných pečiatok,

d) identifikačné čísla pečiatok,

e) identifikácia štatutárneho zástupcu oprávnenej osoby kontroly originality alebo ním splnomocnenej osoby na príjem a výdaj pečiatok,

f) identifikácia poškodených, zničených alebo nepoužiteľných pečiatok,

g) identifikácia stratených alebo odcudzených pečiatok.

8. Údaje o schválených prístrojoch

a) názov prístroja,

b) typ prístroja,

c) výrobca prístroja,

d) dátum a číslo rozhodnutia o schválení prístroja ministerstvom,

e) identifikácia žiadateľa o schválenie prístroja a o zaradenie meradla alebo prístroja do zoznamu odporúčaných prístrojov.

9. Údaje o overení plnenia podmienok na udelenie oprávnenia na vykonávanie kontrol originality

a) identifikačné údaje žiadateľa o overenie plnenia podmienok,

b) dátum prijatia žiadosti o overenie plnenia podmienok,

c) identifikačné číslo, pod ktorým bude pracovisko kontroly originality evidované,

d) dátum a číslo správy z overenia plnenia podmienok,

e) dátum a číslo rozhodnutia o udelení povolenia na zriadenie pracoviska kontroly originality.

10. Údaje o oznámeniach zaslaných na Policajný zbor

a) dátum oznámenia,

b) druh oznámenia,

c) identifikačné údaje o osobe, ktorá oznámenie vykonala,

d) ďalšie záznamy poverenej technickej služby kontroly originality vozidiel a pracoviska kontroly originality.

11. Údaje o štatistických výstupoch

Automatizovaný informačný systém má poskytovať na základe zadaných parametrov štatistické výstupy pre všetky položky vedené podľa bodov 1 až 10.

Príloha č. 11 k vyhláške č. 578/2006 Z. z.

Požiadavky a parametre na meradlá a prístroje používané pri montážach plynových zariadení

p.č. Meradlo
(prístroj)
Veličina
meraná
(zisťovaná)
meradlom
(prístrojom)
Meracia
jednotka
§ 91 Najmenší
merací
rozsah
Najväčšia
hodnota
dielika
Najväčšia
dovolená
chyba
Spôsob
metrolo-gického
zabezpečenia
Lehoty
overenia
a kalibrácie
ods.
2
ods.
3
1 meradlo na me-
ranie objemovej
koncentrácie
plynov vo výfu-
kových plynoch
CO % e) f) podľa osobitného predpisu1) podľa osobitného
predpisu1)
1 rok2)
CO2 % e) f) podľa osobitného predpisu1) podľa osobitného
predpisu1)
1 rok2)
HC ppm e) f) podľa osobitného predpisu1) podľa osobitného
predpisu1)
1 rok2)
O2 % e) f) podľa osobitného predpisu1) podľa osobitného
predpisu1)
1 rok2)
2 detektor úniku
plynu pre CNG
koncentrácia
prítomnosti
CH4
% - d) - - -20 %
+10 %
prenosný
DUP
max. 30 %
pri teplote
< 0 °C
kontrola 1 rok
3 detektor úniku
plynu pre LPG
koncentrácia
prítomnosti
C3H8
% c) - - - -20 %
+10 %
prenosný DUP
max. 30 % pri teplote
< 0 °C
kontrola 1 rok
4 meradlo para-
metrov nasta-
venia svetlome-
tov
- - - c) (0 až -40)
cm/10 m
- ±2 cm/
10 m
kalibrácia 1 rok
1) Príloha č. 23 k vyhláške Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 210/2000 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení neskorších predpisov .
     Príloha MI-010 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 294/2005 Z. z. o meradlách.
2) Ak pri schválení typu meradla alebo pri certifikácii typu meradla nebol určený iný čas platnosti overenia.

Príloha č. 12 k vyhláške č. 578/2006 Z. z.

Rozsah evidovaných údajov v automatizovanom informačnom systéme pre montáže plynových zariadení

1. Údaje o pracovisku montáže plynových zariadení

a) identifikačné číslo pracoviska montáže plynových zariadení,

b) typ pracoviska montáže plynových zariadení vrátane druhu plynného paliva,

c) názov fyzickej osoby alebo právnickej osoby,

d) okres,

e) adresa trvalého pobytu fyzickej osoby alebo adresa sídla právnickej osoby,

f) adresa pracoviska montáže plynových zariadení,

g) telefón,

h) mobil,

i) e-mail,

j) fax,

k) IČO,

l) IČ DPH,

m) meno a priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom pracoviska montáže plynových zariadení,

n) zodpovedná osoba určená štatutárnym orgánom pracoviska montáže plynových zariadení,

o) číslo rozhodnutia o udelení oprávnenia,

p) dátum nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení oprávnenia,

q) kód kontrolnej linky,

r) GPS súradnice pracoviska montáže plynových zariadení.

2. Údaje o odborne spôsobilých osobách

a) kód odborne spôsobilej osoby,

b) meno a priezvisko,

c) dátum a miesto narodenia,

d) číslo rozhodnutia o udelení osvedčenia,

e) dátum nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení osvedčenia,

f) rozsah udeleného osvedčenia,

g) lehota platnosti osvedčenia.

3. Údaje z tlačív používaných pri montážach plynových zariadení

3.1 Montáž plynového zariadenia LPG

a) séria a evidenčné číslo protokolu o montáži plynového zariadenia,

b) kód protokolu,

c) dátum montáže,

d) značka vozidla,

e) obchodný názov vozidla,

f) typ vozidla/variant/verzia,

g) druh vozidla/kategória,

h) evidenčné číslo vozidla,

i) značka plynového zariadenia; ak nejde o retrofitný systém,

j) typ plynového zariadenia; ak nejde o retrofitný systém,

k) hmotnosť plynového zariadenia vrátane hmotnosti maximálneho objemu LPG v nádrži (kg),

l) identifikačné číslo motora (typ),

m) VIN,

n) zdvihový objem valcov (cm3),

o) najväčší výkon motora/otáčky (kW/min-1),

p) druh paliva/zdroj energie,

q) emisný systém,

r) emisie ES/EHK,

s) objem nádrže LPG (l),

t) počet nádrží LPG,

u) číslo homologizácie retrofitného systému; ak ide o retrofitný systém,

v) obchodný názov alebo značka plynového zariadenia; ak ide o retrofitný systém,

w) homologizačná značka schváleného plynového zariadenia

1. nádrž,

2. príslušenstvo pripojené k nádrži,

3. 80-percentný uzatvárací ventil,

4. stavoznak,

5. pretlakový (odpúšťací) ventil,

6. diaľkovo ovládaný prevádzkový (obslužný) ventil s prepadovým ventilom,

7. palivové čerpadlo,

8. viacúčelový ventil,

9. plynotesná skriňa,

10. elektrická priechodka pre ovládače/čerpadlo LPG,

11. spätný ventil,

12. pretlakové zariadenie,

13. vyparovač,

14. regulátor tlaku,

15. uzatvárací ventil,

16. pretlakový ventil plynového potrubia,

17. zariadenie na vstrek plynu alebo vstrekovač plynu,

18. dávkovacia jednotka plynu samostatná alebo kombinovaná so zariadením na vstrek plynu,

19. elektronická ovládacia (riadiaca) jednotka,

20. tlakový snímač,

21. teplotný snímač,

22. filter LPG,

23. ohybné hadice,

24. plniaca jednotka,

25. systém voľby paliva a elektrický systém,

26. palivová lišta,

27. zmiešavač plynu,

28. servisná spojka (len pre jednopalivové vozidlá a bez systému pre núdzový dojazd),

x) ďalšie záznamy pracoviska montáže plynových zariadení,

y) číslo a dátum vydania osvedčenia o typovom schválení plynového zariadenia; ak nejde o retrofitný systém,

z) číslo konania a dátum rozhodnutia o jednotlivom schválení plynového zariadenia; ak nejde o retrofitný systém,

aa) číslo a dátum osvedčenia o schválení hromadnej prestavby typu vozidla; ak nejde o retrofitný systém,

bb) číslo konania a dátum rozhodnutia o povolení prestavby jednotlivého vozidla; ak nejde o retrofitný systém,

cc) kód a priezvisko technika montáže plynových zariadení, ktorý montáž vykonal,

dd) poradové číslo opisu Protokolu o montáži plynového zariadenia.

3.2 Montáž plynového zariadenia CNG

a) séria a evidenčné číslo protokolu o montáži plynového zariadenia,

b) kód protokolu,

c) dátum montáže,

d) značka vozidla,

e) obchodný názov vozidla,

f) typ vozidla/variant/verzia,

g) druh vozidla/kategória,

h) evidenčné číslo vozidla,

i) značka plynového zariadenia; ak nejde o retrofitný systém,

j) typ plynového zariadenia; ak nejde o retrofitný systém,

k) hmotnosť plynového zariadenia vrátane hmotnosti maximálneho objemu CNG v nádrži (kg),

l) identifikačné číslo motora (typ),

m) VIN,

n) zdvihový objem valcov (cm3),

o) najväčší výkon motora/otáčky (kW/min-1),

p) druh paliva,

q) emisný systém,

r) emisie ES/EHK,

s) objem nádrže CNG (l),

t) počet nádrží CNG,

u) číslo homologizácie retrofitného systému; ak ide o retrofitný systém,

v) obchodný názov alebo značka plynového zariadenia; ak ide o retrofitný systém,

w) homologizačná značka schváleného plynového zariadenia

1. nádrž (nádoba),

2. ventil nádrže (nádoby),

3. automatický ventil,

4. ručne ovládaný ventil,

5. bezpečnostná poistka (spúšťaná teplotou),

6. prietoková poistka (obmedzenie prietoku),

7. indikátor tlaku (snímač a ukazovateľ tlaku plynu),

8. zariadenie na obmedzenie prietoku plynu,

9. regulátor tlaku,

10. zmiešavač plynu,

11. zariadenie na vstrekovanie alebo vstrekovač plynu,

12. elektronická ovládacia (riadiaca) jednotka,

13. plniaca jednotka,

14. ohybné vedenie paliva,

15. neohybné vedenie paliva,

16. plynotesný obal,

17. tlakový/teplotný snímač plynu,

18. bezpečnostný poistný ventil,

19. spätný ventil,

20. servisný ventil,

21. filter CNG,

22. armatúry a spájacie súčiastky,

23. systém voľby paliva a elektrický systém,

x) ďalšie záznamy pracoviska montáže plynových zariadení,

y) číslo a dátum vydania osvedčenia o typovom schválení plynového zariadenia; ak nejde o retrofitný systém,

z) číslo konania a dátum rozhodnutia o jednotlivom schválení plynového zariadenia; ak nejde o retrofitný systém,

aa) číslo a dátum osvedčenia o schválení hromadnej prestavby typu vozidla; ak nejde o retrofitný systém,

bb) číslo konania a dátum rozhodnutia o povolení prestavby jednotlivého vozidla; ak nejde o retrofitný systém,

cc) kód a priezvisko technika montáže plynových zariadení, ktorý montáž vykonal,

dd) poradové číslo opisu Protokolu o montáži plynového zariadenia.

4. Údaje o školeniach alebo kurzoch

a) poradové číslo školenia alebo kurzu,

b) názov a identifikácia školenia alebo kurzu,

c) dátum začatia školenia alebo kurzu,

d) dátum ukončenia školenia alebo kurzu,

e) dátum vydania potvrdenia o absolvovaní školenia alebo kurzu,

f) poradové číslo potvrdenia o absolvovaní školenia alebo kurzu,

g) identifikácia absolventov školenia alebo kurzu.

5. Údaje o skúškach z odbornej spôsobilosti

a) poradové číslo z protokolu o skúškach,

b) dátum vykonania skúšky,

c) identifikačné údaje absolventov školenia alebo kurzu,

d) výsledok hodnotenia skúšky z odbornej spôsobilosti.

6. Údaje o prijatých a vydaných tlačivách

a) dátum príjmu a dátum výdaja tlačív,

b) číslo príjmového a dodacieho dokladu,

c) počet prijatých a vydaných tlačív,

d) série a evidenčné čísla tlačív,

e) identifikácia štatutárneho zástupcu oprávnenej osoby montáže plynových zariadení alebo ním splnomocnenej osoby na príjem a výdaj tlačív,

f) identifikácia poškodených, zničených alebo nepoužiteľných tlačív,

g) identifikácia stratených alebo odcudzených tlačív,

h) zostatok tlačív,

i) zoznam stratených alebo odcudzených tlačív.

7. Údaje o prijatých a vydaných pečiatkach

a) dátum príjmu a dátum výdaja pečiatok,

b) číslo príjmového a dodacieho dokladu,

c) počet prijatých a vydaných pečiatok,

d) identifikačné čísla pečiatok,

e) identifikácia štatutárneho zástupcu oprávnenej osoby montáže plynových zariadení alebo ním splnomocnenej osoby na príjem a výdaj pečiatok,

f) identifikácia poškodených, zničených alebo nepoužiteľných pečiatok,

g) identifikácia stratených alebo odcudzených pečiatok.

8. Údaje o schválených meradlách alebo prístrojoch

a) názov meradla alebo prístroja,

b) typ meradla alebo prístroja,

c) výrobca meradla alebo prístroja,

d) dátum a číslo rozhodnutia o schválení meradla alebo prístroja ministerstvom,

e) identifikácia žiadateľa o schválenie meradla alebo prístroja a o zaradenie meradla alebo prístroja do zoznamu odporúčaných meradiel a prístrojov.

9. Údaje o overení plnenia podmienok na udelenie oprávnenia na vykonávanie montáží plynových zariadení

a) identifikačné údaje žiadateľa o overenie plnenia podmienok,

b) dátum prijatia žiadosti o overenie plnenia podmienok,

c) identifikačné číslo, pod ktorým bude pracovisko montáže plynových zariadení evidované,

d) dátum a číslo správy z overenia plnenia podmienok,

e) dátum a číslo rozhodnutia o udelení povolenia na zriadenie pracoviska montáže plynových zariadení, ak takéto rozhodnutie bolo vydané.

10. Údaje o štatistických výstupoch

Automatizovaný informačný systém má poskytovať na základe zadaných parametrov štatistické výstupy pre všetky položky vedené podľa bodov 1 až 9.

Príloha č. 13 k vyhláške č. 578/2006 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/40/ES zo 6. mája 2009 o kontrole technického stavu motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 141, 6. 6. 2009) v znení smernice Komisie 2010/48/EÚ (Ú. v. EÚ L 173, 8. 7. 2010).

2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/30/ES zo 6. júna 2000 o cestnej technickej kontrole spôsobilosti úžitkových automobilov prevádzkovaných v Spoločenstve (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 5) v znení smernice Komisie 2003/26/ES z 3. apríla 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 7) a smernice Komisie 2010/47/EÚ z 5. júla 2010 (Ú. v. EÚ L 173, 8. 7. 2010).

Poznámky pod čiarou

1) § 3 ods. 3 a § 4 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 195/2006 Z. z. o technických požiadavkách na pneumatiky motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel a na ich montáž.

1a) Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 143/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú druhy lekárničiek a obsah lekárničiek pre cestnú dopravu.

2) Dohoda o prijatí jednotných podmienok pre homologáciu (overovanie zhodnosti) a o vzájomnom uznávaní homologácie výstroja a súčastí motorových vozidiel (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 176/1960 Zb.).

3) Napríklad STN EN 3-3 Prenosné hasiace prístroje. Časť 3: Konštrukcia, tlaková odolnosť, mechanické skúšky, STN EN 3-6 Prenosné hasiace prístroje. Časť 6: Ustanovenia o potvrdení zhody prenosných hasiacich prístrojov podľa EN 3 Časť 1 až Časť 5, STN EN 3-6/A1 Prenosné hasiace prístroje. Časť 6: Ustanovenia o potvrdení zhody prenosných hasiacich prístrojov podľa EN 3 Časť 1 až Časť 5, STN EN 3-7 Prenosné hasiace prístroje. Časť 7: Charakteristiky, prevádzkové požiadavky a skúšobné metódy.

4) Napríklad STN EN 471 Výstražné odevy s vysokou viditeľnosťou na profesionálne použitie alebo podobná technická norma členského štátu Európskej únie.

5) STN 01 8020 Dopravné značky na pozemných komunikáciách.
STN EN 12899-1 (73 7021) Trvalé zvislé dopravné značky, časť 1: Trvalé značky.

6) § 4 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 195/2006 Z. z.

6a) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 195/2006 Z. z.

6b) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 154/2006 Z. z. o používaní zariadení obmedzujúcich rýchlosť určitých kategórií motorových vozidiel.

6c) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 176/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a o postupoch posudzovania zhody na prepravné tlakové zariadenia.

7) § 17 zákona č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

8) § 92 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.

9) § 18 ods. 1 zákona č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 430/2003 Z. z.

10) Položka 73 písm. a) sadzobníka správnych poplatkov zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

11) § 17 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení zákona č. 527/2003 Z. z.

12) § 82 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 237/2000 Z. z.

13) Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení v znení neskorších predpisov,
Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 208/1991 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, údržbe a opravách vozidiel.
STN 30 0552 Zisťovanie stopových a obrysových priemerov zatáčania a prejazdnosti kruhovým oblúkom cestných motorových vozidiel.
STN 73 6056 Odstavné a parkovacie plochy cestných vozidiel.
STN 73 6057 Jednotlivé a radové garáže. Základné ustanovenia.
STN 73 6059 Servisy a opravovne motorových vozidiel. Čerpacie stanice pohonných hmôt. Základné ustanovenia.
STN 73 6110 Projektovanie miestnych komunikácií.

14) Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 59/1982 Zb. v znení neskorších predpisov.

Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 208/1991 Zb.

15) Napríklad zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 210/2000 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení neskorších predpisov, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 294/2005 Z. z. o meradlách v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 445/2010 Z. z.

17) § 39 zákona č. 71/1967 Zb.

18) Vyhláška č. 176/1960 Zb.
Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 245/1996 Z. z.
Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 415/2003 Z. z. o prijatí Dohody týkajúcej sa tvorby globálnych technických predpisov pre kolesové vozidlá, vybavenie a časti, ktoré sa môžu montovať alebo používať na kolesových vozidlách.

19) Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 444/2005 Z. z. o nadobudnutí platnosti zmien a doplnkov príloh k Európskej dohode o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR), príloha B.

20) Predpis Európskej konferencie ministrov dopravy CEMT/ECMT CM(2005)9/FINAL.

21) § 8 ods. 3 písm. a) zákona č. 470/2005 Z. z. o pohrebníctve a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

22) Čl. 4, čl. 13 ods. 1 a čl. 14 ods. 1 nariadenia Rady (EHS) č. 3820/85 z 20. decembra 1985 o zosúlaďovaní právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy (Ú. v. EÚ L 370, 31. 12. 1985).

23) § 90 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z.

23a) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 349/2009 Z. z. o najväčších prípustných rozmeroch vozidiel a jazdných súprav, najväčších prípustných hmotnostiach vozidiel a jazdných súprav, ďalších technických požiadavkách na vozidlá a jazdné súpravy v súvislosti s hmotnosťami a rozmermi a o označovaní vozidiel a jazdných súprav.

23b) Napríklad zákon č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 647/2007 Z. z. o cestovných dokladoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

23c) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

24) § 85 ods. 1 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z.

25) Príloha č. 19 vyhlášky Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 210/2000 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení neskorších predpisov.

26) Príloha č. 15 k vyhláške č. 210/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Príloha MI-008 kapitola I k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 294/2005 Z. z. o meradlách.

27) Prílohy č. 42 a 49 k vyhláške č. 210/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.

28) Príloha č. 45 k vyhláške č. 210/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.