Nariadenie vlády č. 199/2005 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o ochranných opatreniach proti zavlečeniu a rozširovaniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty

Čiastka 88/2005
Platnosť od 14.05.2005
Účinnosť od 01.04.2018