Nariadenie vlády č. 250/2014 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 199/2005 Z. z. o ochranných opatreniach proti zavlečeniu a rozširovaniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty v znení neskorších predpisov

Čiastka 81/2014
Platnosť od 24.09.2014
Účinnosť od 01.10.2014

250

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 3. septembra 2014,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 199/2005 Z. z. o ochranných opatreniach proti zavlečeniu a rozširovaniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty v znení neskorších predpisov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 199/2005 Z. z. o ochranných opatreniach proti zavlečeniu a rozširovaniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 245/2006 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 493/2007 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 344/2008 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 639/2008 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 112/2009 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 480/2009 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 80/2010 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 487/2010 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 130/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. § 20 znie:

㤠20

Týmto nariadením sa preberajú a vykonávajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 14.“.

2. Prílohy č. 1 až 6 znejú:

„Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 199/2005 Z. z.

ČASŤ A

ŠKODLIVÉ ORGANIZMY, KTORÝCH DOVOZ, PREPRAVA A ROZŠIROVANIE NA ÚZEMIE VŠETKÝCH ČLENSKÝCH ŠTÁTOV SÚ ZAKÁZANÉ

I. kapitola

Škodlivé organizmy, ktoré sa nevyskytujú na území členských štátov a sú významné pre všetky členské štáty

a) Hmyz, roztoče a háďatká vo všetkých vývinových štádiách

1. Acleris spp. (neeurópske druhy)

1.1. Agrilus anxius Gory

1.2. Agrilus planipennis Fairmaire

1.3. Anthonomus eugenii Cano

2. Amauromyza maculosa (Malloch)

3. Anomala orientalis Waterhouse

4. Anoplophora chinensis (Thomson)

4.1. Anoplophora glabripennis (Motschulsky)

5. Anoplophora malasiaca (Forster)

6. Arrhenodes minutus Drury

7. Bemisia tabaci Genn. (neeurópske populácie) vektor vírusov, ako sú:

a) Bean golden mosaic virus

b) Cowpea mild mottle virus

c) Lettuce infectious yellows virus

d) Pepper mild tigré virus

e) Squash leaf curl virus

f) Euphorbia mosaic virus

g) Florida tomato virus

8. Cicadellidae (neeurópske druhy) známe ako vektor Pierceovej choroby (pôvodca Xylella fastidiosa), ako sú:

a) Carneocephala fulgida Nottingham

b) Draeculacephala minerva Ball

c) Graphocephala atropunctata (Signoret)

9. Choristoneura spp. (neeurópske druhy)

10. Conotrachelus nenuphar (Herbst.)

10.0. Dendrolimus sibiricus Tschetverikov

10.1. Diabrotica barberi Smith & Lawrence

10.2. Diabrotica undecimpunctata howardi Barber

10.3. Diabrotica undecimpunctata undecimpunctata Mannerheim

10.4. Diabrotica virgifera zeae Krysan & Smith

10.5. Diaphorina citri Kuway

11. Heliothis zea (Boddie)

11.1. Hirschmanniella spp., okrem Hirschmanniella gracilis (de Man) Luc & Goodey

12. Liriomyza sativae Blanchard

13. Longidorus diadecturus Eveleigh et Allen

14. Monochamus spp. (neeurópske druhy)

15. Myndus crudus Van Duzee

16. Nacobbus aberrans (Thorne) Thorne et Allen

16.1. Naupactus leucoloma Boheman

17. Premnotrypes spp. (neeurópske druhy)

18. Pseudopityophthorus minutissimus (Zimmermann)

19. Pseudopityophthorus pruinosus (Eichhoff)

19.1. Rhynchophorus palmarum (L.)

20. Scaphoideus luteolus (Van Duzee)

21. Spodoptera eridania (Cramer)

22. Spodoptera frugiperda (Smith)

23. Spodoptera litura (Fabricus)

24. Thrips palmi Karny

25. Tephritidae (neeurópske druhy), ako sú:

a) Anastrepha fraterculus (Wiedemann)

b) Anastrepha ludens (Loew)

c) Anastrepha obliqua Macquart

d) Anastrepha suspensa (Loew)

e) Dacus ciliatus Loew

f) Dacus cucurbitae Coquillet

g) Dacus dorsalis Hendel

h) Dacus tryoni (Froggatt)

i) Dacus tsuneonis Miyake

j) Dacus zonatus Saund.

k) Epochra canadensis (Loew)

l) Pardalaspis cyanescens Bezzi

m) Pardalaspis quinaria Bezzi

n) Pterandrus rosa (Karsch)

o) Rhacochlaena japonica Ito

p) Rhagoletis cingulata (Loew)

q) Rhagoletis completa Cresson

r) Rhagoletis fausta Östen-Sacken

s) Rhagoletis indifferens Curran

t) Rhagoletis mendax Curran

u) Rhagoletis pomonella Walsh

v) Rhagoletis ribicola Doane

w) Rhagoletis suavis (Loew)

26. Xiphinema americanum Cobb sensu lato (neeurópske populácie)

27. Xiphinema californicum Lamberti et Bleve-Zacheo

b) Baktérie

0.1. Candidatus liberibacter spp., pôvodca Huanglongbingovej choroby citrusov

1. Xylella fastidiosa (Wells et Raju)

c) Huby

1. Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt

2. Chrysomyxa arctostaphyli Dietel

3. Cronartium spp. (neeurópske druhy)

4. Endocronartium spp. (neeurópske druhy)

5. Guignardia laricina (Saw.) Yamamoto et Ito

6. Gymnosporangium spp. (neeurópske druhy)

7. Inonotus weirii (Murrill) Kotlaba et Pouzar

8. Melampsora farlowii (Arthur) Davis

10. Mycosphaerella larici-leptolepis Ito et al.

11. Mycosphaerella populorum G. E. Thompson

12. Phoma andina Turkensteen

13. Phyloosticta solitaria Ell. et Event.

14. Septoria lycopersici Speg. var. malagutii Ciccarone et Boerema

15. Thecaphora solani Barrus

15.1. Tilletia indica Mitra

16. Trechispora brinkmannii (Bresad.) Rogers

d) Vírusy a vírusom podobné organizmy

1. Elm phlöem necrosis phytoplasma

2. Vírusy zemiakov a vírusom podobné organizmy, ako sú:

a) Andean potato latent virus

b) Andean potato mottle virus

c) Arracacha virus B (oca kmeň)

d) Potato black ringspot virus

e) Potato spindle tuber viroid

f) Potato virus T

g) neeurópske izoláty zemiakových vírusov A, M, S, V, X a Y (vrátane Yo,Yn a Yc) a Potato leaf roll virus

3. Tobacco ringspot virus

4. Tomato ringspot virus

5. Vírusy a vírusom podobné organizmy rastlín dule (Cydonia Mill.), jahody (Fragaria L.), jablone (Malus Mill.), slivky (Prunus L.), hrušky (Pyrus L.), ríbezle (Ribes L.), ruže (Rubus L.) a viniča (Vitis L.), ako sú:

a) Blueberry leaf mottle virus

b) Cherry rasp leaf virus (americké populácie)

c) Peach mosaic virus (americké populácie)

d) Peach phony rickettsia

e) Peach rosette mosaic virus

f) Peach rosette phytoplasma

g) Peach X-disease phytoplasma

h) Peach yellows phytoplasma

i) Plum line pattern virus (americké populácie)

j) Raspberry leaf curl virus (americké populácie)

k) Strawberry latent C virus

l) Strawberry vein banding virus

m) Strawberry witches broom phytoplasma

n) Neeurópske vírusy a vírusom podobné organizmy rastlín dule (Cydonia Mill.), jahody (Fragaria L.), jablone (Malus Mill.), slivky (Prunus L.), hrušky (Pyrus L.), ríbezle (Ribes L.), ruže (Rubus L.) a viniča (Vitis L.)

6. Vírusy prenášané molicou Bemisia tabaci Genn., ako sú:

a) Bean golden mosaic virus

b) Cowpea mild mottle virus

c) Lettuce infectious yellows virus

d) Pepper mild tigré virus

e) Squash leaf curl virus

f) Euphorbia mosaic virus

g) Florida tomato virus

e) Parazitické rastliny

1. Arceuthobium spp. (neeurópske druhy)

II. kapitola

Škodlivé organizmy, ktoré sa na území členských štátov vyskytujú a sú významné pre všetky členské štáty

a) Hmyz, roztoče a háďatká vo všetkých vývinových štádiách

0.1. Bursaphelenchus xylophilus (Steiner and Bührer) Nickle et al

1. Globodera pallida (Stone) Behrens

2. Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens

6.1. Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (všetky populácie)

6.2. Meloidogyne fallax Karssen

7. Opogona sacchari (Bojer)

8. Popilia japonica Newman

8.1. Rhizoecus hibisci Kawai et Takagi

9. Spodoptera littoralis (Boisduval)

10. Trioza erytreae Del Guercio

b) Baktérie

1. Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al.

2. Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al

c) Huby

1. Melampsora medusae Thümen

2. Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival

d) Vírusy a vírusom podobné organizmy

1. Apple proliferation phytoplasma

2. Apricot chlorotic leafroll phytoplasma

3. Pear decline phytoplasma

ČASŤ B

ŠKODLIVÉ ORGANIZMY, KTORÝCH DOVOZ, PREPRAVA A ROZŠIROVANIE V RÁMCI URČITÝCH CHRÁNENÝCH ZÓN SÚ ZAKÁZANÉ

a) Hmyz, roztoče a háďatká vo všetkých vývinových štádiách

DruhChránená zóna (zóny)
1. Bemisia tabaci Genn. (európske populácie)Fínsko, Írsko, Portugalsko [Azory, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho, Ribatejo e Oeste (obce Alcobaça, Alenquer, Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Lourinhã, Nazaré, Obidos, Peniche a Torres Vedras) a Trás-os-Montes], Švédsko a Spojené kráľovstvo
1.1. Daktulosphaira vitifoliae (Fitch)Cyprus
1.2. Dryocosmus kuriphilus YasumatsuÍrsko, Portugalsko, Spojené kráľovstvo
2. Globodera pallida (Stone) BehrensFínsko, Litva, Slovensko, Slovinsko
3. Leptinotarsa decemlineata SayCyprus, Fínsko (okresy Ǻland, Häme, Kymi, Pirkanmaa, Satakunta, Turku, Uusimaa), Írsko, Malta, Portugalsko (Azory a Madeira), Švédsko (Blekinge, Gotland, Halland, Kalmar, Skåne), Spojené kráľovstvo, Španielsko (Ibiza a Menorca)
4. Liriomyza bryoniae (Kaltenbach)Írsko, Spojené kráľovstvo (Severné Írsko)
5. Thaumatopoea processionea L.Írsko, Spojené kráľovstvo (okrem oblastí miestnej samosprávy Barnet; Brent; Bromley; Camden; mesta Londýn; mesta Westminster; Croydon; Ealing; okresu Elmbridge; Epsom a okresu Ewell; Hackney; Hammersmith a Fulham; Haringey; Harrow; Hillingdon; Hounslow; Islington; Kensington a Chelsea; Kingston upon Thames; Lambeth; Lewisham; Merton; Reading; Richmond Upon Thames; okresu Runnymede; Slough; South Oxfordshire; Southwark; okresu Spel­ thorne; Sutton; Tower Hamlets; Wandsworth a West Berkshire)

b) Vírusy a vírusom podobné organizmy

DruhChránená zóna (zóny)
1. Beet necrotic yellow vein virusFínsko, Francúzsko (Bretónsko), Írsko, Portugalsko (Azory), Spojené kráľovstvo (Severné Írsko)
2. Tomato spotted wilt virusFínsko, Švédsko

Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 199/2005 Z. z.

ČASŤ A

ŠKODLIVÉ ORGANIZMY, KTORÝCH DOVOZ, PREPRAVA A ROZŠIROVANIE SÚ ZAKÁZANÉ, AK SA VYSKYTUJÚ NA URČITÝCH RASTLINÁCH ALEBO RASTLINNÝCH PRODUKTOCH

I. kapitola

Škodlivé organizmy, ktoré sa na území členských štátov nevyskytujú a sú významné pre všetky členské štáty

a) Hmyz, roztoče a háďatká vo všetkých vývinových štádiách

DruhPredmet nákazy
1. Aculops fuchsiae KeiferRastliny fuchsie (Fuchsia L.) určené na pestovanie, okrem osiva
2. Aleurocanthus spp.Rastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle), citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov, okrem plodov a osiva
3. Anthonomus bisignifer (Schenkling)Rastliny jahody (Fragaria L.) určené na pestovanie, okrem osiva
4. Anthonomus signatus (Say)Rastliny jahody (Fragaria L.) určené na pestovanie, okrem osiva
5. Aonidiella citrina CoquillettRastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle), citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov, okrem plodov a osiva
6. Aphelenchoides besseyi Christie
(v rámci Európskej únie sa nevyskytuje na ryži Oryza spp.)
Osivo ryže (Oryza spp.)
7. Aschistonyx eppoi InouyeRastliny borievky (Juniperus L.), okrem plodov a osiva, pôvodom z neeurópskych krajín
9. Carposina niponensis WalsinghamRastliny dule (Cydonia Mill.), jablone (Malus Mill.), slivky (Prunus L.) a hrušky (Pyrus L.), okrem osiva, pôvodom z neeurópskych krajín
11. Enarmonia packardi (Zeller)Rastliny dule (Cydonia Mill.), jablone (Malus Mill.), slivky (Prunus L.) a hrušky (Pyrus L.), okrem osiva, pôvodom z neeurópskych krajín
12. Enarmonia prunivora WalshRastliny hlohu (Crataegus L.), jablone (Malus Mill.), Photinia Ldl., slivky (Prunus L.) a ruže (Rosa L.) určené na pestovanie, okrem osiva, a plody jablone (Malus Mill.) a slivky (Prunus L.), pôvodom z neeurópskych krajín
13. Eotetranychus lewisi McGregorRastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle), citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov, okrem plodov a osiva
15. Grapholita inopinata HeinrichRastliny dule (Cydonia Mill.), jablone (Malus Mill.), slivky (Prunus L.) a hrušky (Pyrus L.), okrem osiva, pôvodom z neeurópskych krajín
16. Hishomonus phycitis (Distant)Rastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle), citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov, okrem plodov a osiva
17. Leucaspis japonica Ckll.Rastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle), citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov, okrem plodov a osiva
18. Listronotus bonariensis (Kuschel)Osivo čeľadí kapustovité (Cruciferae), lipnicovité (Gramineae) a rodu ďatelina (Trifolium spp.), pôvodom z Argentíny, Austrálie, Bolívie, Chile, Nového Zélandu a Uruguaja
19. Margarodes, neeurópske druhy, ako sú:
a) Margarodes vitis (Phillipi)
b) Margarodes vredendalensis de Klerk
c) Margarodes prieskaensis Jakubski
Rastliny viniča (Vitis L.), okrem plodov a osiva
20. Numonia pyrivorella (Matsumura)Rastliny hrušky (Pyrus L.), okrem osiva, pôvodom z neeurópskych krajín
21. Oligonychus perditus Pritchard et BakerRastliny borievky (Juniperus L.), okrem plodov a osiva, pôvodom z neeurópskych krajín
22. Pissodes spp. (neeurópske druhy)Rastliny ihličnanov (Coniferales), okrem plodov a osiva, drevo ihličnanov (Coniferales) s kôrou a samostatná kôra ihličnanov (Coniferales), pôvodom z neeurópskych krajín
23. Radopholus citrophilus Huettel Dickson et KaplanRastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle) a citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov, okrem plodov a osiva, a rastliny čeľadí áronovité (Araceae), marantovité (Marantaceae), banánovníkovité (Musaceae) a strelíciovité (Strelitziaceae) a hruškovca (Persea spp.), zakorenené alebo s prilepeným alebo pripojeným pestovateľským substrátom
25. Scirtothrips aurantii FaureRastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle), citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov, okrem osiva
26. Scirtothrips dorsalis HoodRastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle), citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov, okrem plodov a osiva
27. Scirtothrips citri (Moultex)Rastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle), citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov, okrem osiva
28. Scolytidae spp. (neeurópske druhy)Rastliny ihličnanov (Coniferales) vyššie ako 3 m, okrem plodov a osiva, drevo ihličnanov (Coniferales) s kôrou a samostatná kôra ihličnanov (Coniferales), pôvodom z neeurópskych krajín
28.1. Scrobipalpopsis solanivora PovolnyHľuzy zemiaka (Solanum tuberosum L.)
29. Tachypterellus quadrigibbus SayRastliny dule (Cydonia Mill.), jablone (Malus Mill.), slivky (Prunus L.) a hrušky (Pyrus L.), okrem osiva, pôvodom z neeurópskych krajín
30. Toxoptera citricida Kirk.Rastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle), citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ic krížencov, okrem plodov a osiva
32. Unaspis citri ComstockRastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle), citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov, okrem plodov a osiva

b) Baktérie

DruhPredmet nákazy
2. Citrus variegated chlorosisRastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle), citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov, okrem plodov a osiva
3. Erwinia stewartii (Smith) DyeOsivo kukurice (Zea mays L.)
4. Xanthomonas campestris [všetky kmene patogénne pre citrónovník (Citrus L.)]Rastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle), citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov, okrem plodov a osiva
5. Xanthomonas campestris pv. oryzae (Ishiyama) Dye a pv. oryzicola (Fang et al.) DyeOsivo ryže (Oryza spp.)

c) Huby

DruhPredmet nákazy
1. Alternaria alternata (Fr.) Keissler (neeurópske patogénne izoláty)Rastliny dule (Cydonia Mill.), jablone (Malus Mill.) a hrušky (Pyrus L.) určené na pestovanie, okrem osiva, pôvodom z neeurópskych krajín
1.1. Anisogramma anomala (Peck) E. MüllerRastliny liesky (Corylus L.) určené na pestovanie, okrem osiva, pôvodom z Kanady a USA
2. Apiosporina morbosa (Schwein.) v. ArxRastliny slivky (Prunus L.) určené na pestovanie, okrem osiva
3. Atropellis spp.Rastliny borovice (Pinus L.), okrem plodov a osiva, a samostatná kôra a drevo borovice (Pinus L.)
4. Ceratocystis virescens (Davidson) MoreauRastliny javora cukrodarného (Acer saccharum Marsh.), okrem plodov a osiva, a drevo javora cukrodarného (Acer saccharum Marsh.) vrátane neopracovaného dreva, pôvodom v USA a Kanade
5. Cercoseptoria pini - densiflorae (Hori et Nambu) DeightonRastliny borovice (Pinus L.), okrem plodov a osiva, a drevo borovice (Pinus L.)
6. Cercospora angolensis Carv. et MendesRastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle), citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov, okrem osiva
8. Diaporthe vaccinii ShaerRastliny brusnice (Vaccinium spp.) určené na pestovanie, okrem osiva
9. Elsinoe spp. Bitanc et Jenk. MendesRastliny kumkvátu (Fortunella Swingle) a citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov, okrem plodov a osiva, a rastliny citrónovníka (Citrus L.) a jeho krížencov, okrem plodov a osiva, okrem plodov citrónovníka mandarínkového (Citrus reticulata Blanco) a citrónovníka pomarančového [Citrus sinensis (L.) Osbeck] pôvodom z Južnej Ameriky
10. Fusarium oxysporum f. sp. albedinis Kilian et Maire) GordonRastliny datľovníka (Phoenix spp.), okrem plodov a osiva
11. Guignardia citricarpa Kiely [všetky kmene patogénne pre citrónovník (Citrus L.)]Rastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle), citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov, okrem osiva
12. Guignardia piricola (Nosa) YamamotoRastliny dule (Cydonia Mill.), jablone (Malus Mill.), slivky (Prunus L.) a hrušky (Pyrus L.), okrem osiva, pôvodom z neeurópskych krajín
13. Puccinia pittieriana HenningsRastliny čeľade ľuľkovité (Solanaceae), okrem plodov a osiva
14. Scirrhia acicola (Dearn.) SiggersRastliny borovice (Pinus L.), okrem plodov a osiva
14.1. Stegophora ulmea (Schweinitz: Fries) Sydow & SydowRastliny brestu (Ulmus L.) a zelkovy (Zelkova L.) určené na pestovanie, okrem osiva
15. Venturia nashicola Tanaka et YamamotoRastliny hrušky (Pyrus L.) určené na pestovanie, okrem osiva, pôvodom z neeurópskych krajín

d) Vírusy a vírusom podobné organizmy

DruhPredmet nákazy
1. Beet curly top virus (neeurópske izoláty)Rastliny repy obyčajnej (Beta vulgaris L.) určené na pestovanie, okrem osiva
2. Black raspberry latent virusRastliny maliny a ostružiny (Rubus L.) určené na pestovanie
3. Blight and Blight-likeRastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle), citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov, okrem plodov a osiva
4. Cadang - Cadang viroidRastliny čeľade paliem (Palmae) určené na pestovanie, okrem osiva, pôvodom z neeurópskych krajín
5. Cherry leafroll virus
[v rámci Európskej únie sa nevyskytuje na maline a ostružine (Rubus L.)]
Rastliny maliny a ostružiny (Rubus L.) určené na pestovanie
5.1. Chrysanthemum stem necrosis virus (vírus nekrózy stonky chryzantémy)Rastliny chryzantémy [Dendranthema (DC.) Des Moul.] a rajčiaka jedlého (Solanum lycopersicum L.) určené na pestovanie, okrem osiva
6. Citrus mosaic virusRastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle), citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov, okrem plodov a osiva
7. Citrus tristeza virus (neeurópske izoláty)Rastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle), citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov, okrem plodov a osiva
8. LeprosisRastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle), citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov, okrem plodov a osiva
9. Little cherry pathogen (neeurópske izoláty)Rastliny višne obyčajnej (Prunus cerasus L.), čerešne obyčajnej (Prunus avium L.), Prunus insica Thunb., Prunus sargentii Rhed., Prunus serrula Franch., Prunus serrulata Lindl., Prunus speciosa (Koidz.) Ingram, Prunus subhirtella Miq., Prunus yedoensis Matsum a ich krížencov a odrôd určené na pestovanie, okrem osiva
10. Naturally spreading psorosisRastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle), citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov, okrem plodov a osiva
11. Palm lethal yellowing phytoplasmaRastliny čeľade paliem (Palmae) určené na pestovanie, okrem osiva, pôvodom z neeurópskych krajín
12. Prunus necrotic ringspot virus
[v rámci Európskej únie sa nevyskytuje na maline a ostružine (Rubus L.)]
Rastliny maliny a ostružiny (Rubus L.) určené na pestovanie
13. Satsuma dwarf virusRastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle), citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov, okrem plodov a osiva
14. Tatter leaf virusRastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle), citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov, okrem plodov a osiva
15. Witches' broom phytoplasmaRastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle), citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov, okrem plodov a osiva

II. kapitola

Škodlivé organizmy, ktoré sa vyskytujú na území členských štátov

a) Hmyz, roztoče a háďatká vo všetkých vývinových štádiách

DruhPredmet nákazy
1. Aphelenchoides besseyi ChristieRastliny jahody (Fragaria L.) určené na pestovanie, okrem osiva
2. Daktulosphaira vitifoliae (Fitch)Rastliny viniča (Vitis L.), okrem plodov a osiva
3. Ditylenchus destructor ThorneCibule, hľuzy a podzemky šafránu (Crocus L.), zakrpatených odrôd mečíkov (Gladiolus Tourn. ex L.) a ich krížencov, ako sú Gladiolus callianthus Marais., Gladiolus colvillei Sweet, Gladiolus nanus hort., Gladiolus ramosus hort., Gladiolus tubergenii hort., ďalej hyacintu (Hyacinthus L.), kosatca (Iris L.), tigrídie (Tigridia Juss) a tulipána (Tulipa L.) určené na pestovanie, a hľuzy zemiaka (Solanum tuberosum L.) určené na pestovanie
4. Ditylenchus dipsaci (Kűhn) FilipjevOsivo a cibule cesnaku šalotkového (Allium ascalonicum L.), cesnaku cibuľového (Allium cepa L.) a cesnaku pažítkového (Allium schoenoprasum L.) určené na pestovanie, a rastliny cesnaku pórového (Allium porrum L.) určené na pestovanie, hľuzy a podzemky kamasie (Camassia Lindl.), modravky (Chionodoxa Boiss.), šafranu žltého (Crocus flavus Weston) odroda „Golden Yellow“, snežienky (Galanthus L.), galtónie belostnej [Galtonia candicans (Baker) Decne], hyacintu (Hyacinthus L.), Ismene Herbert, modrice (Muscari Miller), narcisu (Narcissus L.), bledavky (Ornithogalum L.), puškínie (Puschkinia Adams), scily (Scilla L.) a tulipánu (Tulipa L.) určené na pestovanie, a osivo lucerny siatej (Medicago sativa L.)
5. Circulifer haematoceps (Mulsan et Rey)Rastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle), citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov, okrem plodov a osiva
6. Circulifer tenellus (Baker)Rastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle), citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov, okrem plodov a osiva
6.1 Eutetranychus orientalis KleinRastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle), citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov, okrem plodov a osiva
6.2 Helicoverpa armigera (Hübner)Rastliny chryzantémy [Dendranthema (DC.) Des Moul], klinčeka (Dianthus L.), muškátu (Pelargonium l'Hérit. ex Ait.) a čeľade ľuľkovité (Solanaceae) určené na pestovanie, okrem osiva
6.3. Parasaissetia nigra (Nietner)Rastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle), citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov, okrem plodov a osiva
7. Radopholus similis (Cobb) ThorneRastliny čeľadí áronovité (Araceae), marantovité (Marantaceae), banánovníkovité (Musaceae) a strelíciovité (Strelitziaceae) a hruškovca (Persea spp.), zakorenené alebo s prilepeným alebo pripojeným pestovateľským substrátom
8. Liriomyza huidobrensis (Blanchard)Rezané kvety, vňať zeleru voňavého (Apium graveolens L.) a rastliny bylinných druhov určené na pestovanie, okrem:
- cibúľ,
- podzemkov,
- rizómov,
- osiva, a
- rastlín čeľade lipnicovité (Gramineae)
9. Liriomyza trifolii (Burgess)Rezané kvety, vňať zeleru voňavého (Apium graveolens L.) a rastliny bylinných druhov určené na pestovanie, okrem:
- cibúľ,
- podzemkov,
- rizómov,
- osiva, a
- rastlín čeľade lipnicovité (Gramineae)
10. Paysandisia archon (Burmeister)Rastliny čeľade paliem (Palmae) určené na pestovanie s priemerom stonky pri zemi viac ako 5 cm a patriace k týmto rodom: Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., TrithrinaxMart., Washingtonia Raf.

b) Baktérie

DruhPredmet nákazy
1. Clavibacter michiganensis spp. insidiosus (McCulloch) Davis et al.Osivo lucerny siatej (Medicago sativa L.)
2. Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al.Rastliny rajčiaka jedlého (Solanum lycopersicum L.) určené na pestovanie
3. Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.Rastliny dulovca (Chaenomeles Lindl.), muchovníka (Amelanchier Med.), skalníka (Cotoneaster Ehrh.), hlohu (Crataegus L.), dule (Cydonia Mill.), mišpuľníka (Eriobotrya Lindl.), jablone (Malus Mill.), mišpule (Mespilus L.), hlohyne (Pyracantha Roem.), hrušky (Pyrus L.), jarabiny (Sorbus L.) a Photinia davidiana (Dcne.) Cardot určené na pestovanie, okrem osiva
4. Erwinia chrysanthemi pv. dianthicola (Hellmers) DickeyRastliny klinčeka (Dianthus L.) určené na pestovanie, okrem osiva
5. Pseudomonas caryophylli (Burkholder) Starr et BurkholderRastliny klinčeka (Dianthus L.) určené na pestovanie, okrem osiva
6. Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et al.) Young et al.Rastliny broskyne obyčajnej [Prunus persica (L.) Batsch] a nektarinky [Prunus persica var. nectarina (Ait.) Maxim] určené na pestovanie, okrem osiva
7. Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) DyeOsivo fazule (Phaseolus L.)
8. Xanthomonas campestris pv. pruni (Smith) DyeRastliny slivky (Prunus L.) určené na pestovanie, okrem osiva
9. Xanthomonas campestris pv. vesicatoria (Doidge) DyeRastliny rajčiaka jedlého (Solanum lycopersicum L.) a papriky (Capsicum spp.) určené na pestovanie
10. Xanthomonas fragariae Kennedy et KingRastliny jahody (Fragaria L.) určené na pestovanie, okrem osiva
11. Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Williems et al.Rastliny viniča (Vitis L.), okrem plodov a osiva

c) Huby

DruhPredmet nákazy
1. Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr.Rastliny platana (Platanus L.) určené na pestovanie, okrem osiva, a drevo platana (Platanus L.) vrátane opracovaného dreva
3. Cryphonectria parasitica (Murrill) BarrRastliny gaštana (Castanea Mill.) a duba (Quercus L.) určené na pestovanie, okrem osiva
4. Didymella ligulicola (Baker, Dimock et Davis) von ArxRastliny chryzantémy [Dendranthema (DC.) Des Moul.] určené na pestovanie, okrem osiva
5. Phialophora cinerescens (Wollenweber) van BeymaRastliny klinčeka (Dianthus L.) určené na pestovanie, okrem osiva
6. Phoma tracheiphilla (Petri) Kanchaveli et GikashviliRastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle), citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov, okrem osiva
7. Phytophthora fragariae Hickmann var. fragariaeRastliny jahody (Fragaria L.) určené na pestovanie, okrem osiva
8. Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. et de ToniOsivo slnečnice ročnej (Helianthus annuus L.)
9. Puccinia horiana HenningsRastliny chryzantémy [Dendranthema (DC.) Des Moul.] určené na pestovanie, okrem osiva
10. Scirrhia pini Funk et ParkerRastliny borovice (Pinus L.) určené na pestovanie, okrem osiva
11. Verticillium albo-atrum Reinke et BertholdRastliny chmeľa obyčajného (Humulus lupulus L.) určené na pestovanie, okrem osiva
12. Verticillium dahliae KlebahnRastliny chmeľu obyčajného (Humulus lupulus L.) určené na pestovanie, okrem osiva

d) Vírusy a vírusom podobné organizmy

DruhPredmet nákazy
1. Arabis mosaic virusRastliny jahody (Fragaria L.) a maliny a ostružiny (Rubus L.) určené na pestovanie, okrem osiva
2. Beet leaf curl virusRastliny repy obyčajnej (Beta vulgaris L.) určené na pestovanie, okrem osiva
3. Chrysanthemum stunt viroidRastliny chryzantémy [Dendranthema (DC.) Des Moul.] určené na pestovanie, okrem osiva
4. Citrus tristeza virus (európske izoláty)Rastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle), citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov, okrem plodov a osiva
6. Grapevine flavescence doreé phytoplasmaRastliny viniča (Vitis L.), okrem plodov a osiva
7. Plum pox virusRastliny slivky (Prunus L.) určené na pestovanie, okrem osiva
8. Potato stolbur phytoplasmaRastliny čeľade ľuľkovité (Solanaceae) určené na pestovanie, okrem osiva
9. Raspberry ringspot virusRastliny jahody (Fragaria L.) a maliny a ostružiny (Rubus L.) určené na pestovanie, okrem osiva
10. Spiroplasma citri Saglio et al.Rastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle), citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov, okrem plodov a osiva
11. Strawberry crinkle virusRastliny jahody (Fragaria L.) určené na pestovanie, okrem osiva
12. Strawberry latent ringspot virusRastliny jahody (Fragaria L.) a maliny a ostružiny (Rubus L.) určené na pestovanie, okrem osiva
13. Strawberry mild yellow edge virusRastliny jahody (Fragaria L.) určené na pestovanie, okrem osiva
14. Tomato black ring virusRastliny jahody (Fragaria L.) a maliny a ostružiny (Rubus L.) určené na pestovanie, okrem osiva
15. Tomato spotted wilt virusRastliny zeleru voňavého (Apium graveolens L.), papriky ročnej (Capsicum annuum L.), melóna cukrového (Cucumis melo L.), chryzantémy [Dendrathema (DC.) Des Moul.], všetkých odrôd novoguinejských krížencov netýkavky (Impatiens L.), ďalej šalátu siateho (Lactuca sativa L.), rajčiaka jedlého (Solanum lycopersicum L.), rastliny tabaku virgínskeho (Nicotiana tabacum L.), ktoré sú určené na profesionálnu výrobu tabaku, ľuľka baklažánového (Solanum melogena L.) a zemiaka (Solanum tuberosum L.) určené na pestovanie, okrem osiva
16. Tomato yellow leaf curl virusRastliny rajčiaka jedlého (Solanum lycopersicum L.) určené na pestovanie, okrem osiva

ČASŤ B

ŠKODLIVÉ ORGANIZMY, KTORÝCH DOVOZ, PREPRAVA A ROZŠIROVANIE NA ÚZEMÍ URČITÝCH CHRÁNENÝCH ZÓN SÚ ZAKÁZANÉ, AK SA VYSKYTUJÚ NA URČITÝCH RASTLINÁCH ALEBO RASTLINNÝCH PRODUKTOCH

a) Hmyz, roztoče, háďatka vo všetkých vývinových štádiách

DruhPredmet nákazyChránená zóna (zóny)
1. Anthonomus grandis (Boh.)Osivo a plody (tobolky) bavlníka (Gossypium spp.) a nevyzrnená bavlnaGrécko, Španielsko (Andalucia, Catalonia, Extremadura, Murcia, Valencia)
2. Cephalcia lariciphila (Klug)Rastliny smrekovca (Larix Mill.) určené na pestovanie, okrem osivaÍrsko, Spojené kráľovstvo (Severné Írsko, ostrov Man a Jersey)
3. Dendroctonus micans KugelanRastliny jedle (Abies Mill.), smrekovca (Larix Mill.), smreka (Picea A. Dietr.), borovice (Pinus L.) a duglasky (Pseudotsuga Carr.), vyššie ako 3 m, okrem plodov a osiva, neopracované drevo ihličnanov (Coniferales) s kôrou a samostatná kôra ihličnanov (Coniferales)Grécko, Írsko, Spojené kráľovstvo (Severné Írsko, ostrov Man a Jersey)
4. Gilphinia hercyniae (Hartig)Rastliny smreka (Picea A. Dietr.) určené na pestovanie, okrem osivaGrécko, Írsko, Spojené kráľovstvo (Severné Írsko, ostrov Man a Jersey)
5. Gonipterus scutellatus Gyll.Rastliny eukalyptu (Eucalyptus l'Hérit.), okrem plodov a osivaGrécko, Portugalsko (Azory)
6. (a) Ips amitinus EichhofRastliny jedle (Abies Mill.), smrekovca (Larix Mill.), smreka (Picea A. Dietr.) a borovice (Pinus L.), vyššie ako 3 m, okrem plodov a osiva, neopracované drevo ihličnanov (Coniferales) s kôrou a samostatná kôra ihličnanov (Coniferales)Grécko, Írsko, Spojené kráľovstvo
(b) Ips cembrae HeerRastliny jedle (Abies Mill.), smrekovca (Larix Mill.), smreka (Picea A. Dietr.), borovice (Pinus L.) a duglasky (Pseudotsuga Carr.), vyššie ako 3 m, okrem plodov a osiva, neopracované drevo ihličnanov (Coniferales) s kôrou a samostatná kôra ihličnanov (Coniferales)Grécko, Írsko, Spojené kráľovstvo (Severné Írsko, ostrov Man)
(c) Ips duplicatus SahlbergRastliny jedle (Abies Mill.), smrekovca (Larix Mill.), smreka (Picea A. Dietr.) a borovice (Pinus L.), vyššie ako 3 m, okrem plodov a osiva, neopracované drevo ihličnanov (Coniferales) s kôrou a samostatná kôra ihličnanov (Coniferales)Grécko, Írsko, Spojené kráľovstvo
(d) Ips sexdentatus BörnerRastliny jedle (Abies Mill.), smrekovca (Larix Mill.), smreka (Picea A. Dietr.) a borovice (Pinus L.) vyššie ako 3 m, okrem plodov a osiva, neopracované drevo ihličnanov (Coniferales) s kôrou a samostatná kôra ihličnanov (Coniferales)Írsko, Cyprus, Spojené kráľovstvo (Severné Írsko, ostrov Man)
(e) Ips typographus HeerRastliny jedle (Abies Mill.), smrekovca (Larix Mill.), smreka (Picea A. Dietr.), borovice (Pinus L.) a d glasky (Pseudotsuga Carr.), vyššie ako 3 m, okrem plodov a osiva, neopracované drevo ihličnanov (Coniferales) s kôrou a samostatná kôra ihličnanov (Coniferales)Írsko, Spojené kráľovstvo
9. Sternochetus mangiferae FabriciusOsivo mangovníka (Mangifera spp.) pôvodom z tretích krajínŠpanielsko (Granada a Malaga), Portugalsko (Alentejo, Algarve a Madeira)

b) Baktérie

DruhPredmet nákazyChránená zóna (zóny)
1. Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (Hedges) Collins et JonesOsivo fazule záhradnej (Phaseolus vulgaris L.) a lablabu (Dolichos Jacq.)Grécko, Španielsko, Portugalsko
2. Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. etal.Časti rastlín, osivo a rastliny určené na pestovanie, okrem plodov vrátane živého peľu na opeľovanie rastlín muchovníka (Amelanchier Med.), dulovca (Chaenomeles Lindl.), skalníka (Cotoneaster Ehrh.), hlohu (Crataegus L.), dule (Cydonia Mill.), mišpuľníka (Eriobotrya Lindl.), jablone (Malus Mill.), mišpule (Mespilus L.), Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, hlohyne (Pyracantha Roem.), hrušky (Pyrus L.) a jarabiny (Sorbus L.)Estónsko, Fínsko, Francúzsko (Korzika), Írsko (okrem mesta Galway), Litva [okrem obcí Babtai a Kėdainiai (región Kaunas)], Lotyšsko, Portugalsko, Slovinsko [okrem regiónov Gorenjska, Koroška, Maribor a Notranjska a obcí Lendava a Renče-Vogrsko (južne od diaľnice H 4)], Slovensko [okrem obcí Blahová, Čenkovce, Horné Mýto, Okoč, Topoľníky a Trhová Hradská (okres Dunajská Streda), Hronovce a Hronské Kľačany (okres Levice), Dvory nad Žitavou (okres Nové Zámky), Málinec (okres Poltár), Hrhov (okres Rožňava), Veľké Ripňany (okres Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše a Zatín (okres Trebišov)], Spojené kráľovstvo (Severné Írsko, ostrov Man a Normanské ostrovy), Španielsko [okrem autonómnych oblastí Aragónsko, Kastília-La Mancha, Kastília-León, Extremadura, Murcia, Navarra a La Rioja, provincia Guipuzcoa (Baskicko), okresy L'Alt Vinalopó a El Vinalopó Mitjà v provincii Alicante a obce Alborache a Turís v provincii Valencia (Comunidad Valenciana)], Taliansko [Abruzzo, Basilicata, Kalábria, Kampánia, Lazio, Ligúria, Marche, Molise, Piemont, Sardínia, Sicília, Toskánsko, Umbria, Valle d'Aosta, Apúlia, Emilia- Romagna (provincie Parma a Piacenza), Lombardsko (okrem provincie Mantua a Sondrio), Veneto (okrem provincií Rovigo a Benátky, obcí Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano a Vescovana v provincii Padova a oblasti, ktorá sa nachádza južne od diaľnice A 4 v provincii Verona)]

c) Huby

DruhPredmet nákazyChránená zóna (zóny)
0.0.1. Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr.Rastliny platana (Platanus L.) určené na pestovanie, okrem osiva, a drevo platana (Platanus L.) vrátane opracovaného drevaSpojené kráľovstvo
0.1. Cryphonectria parasitica (Murill.) Barr.Drevo, okrem odkôrneného dreva, samostatná kôra gaštana (Castanea Mill.)Česko, Írsko, Švédsko, Spojené kráľovstvo
1. Glomerella gossypii EdgertonOsivo a plody (tobolky) bavlníka (Gossypium spp.)Grécko
2. Gremmeniella abietina (Lag.) MoreletRastliny jedle (Abies Mill.), smrekovca (Larix Mill.), smreka (Picea A. Dietr.), borovice (Pinus L.) a duglasky (Pseudotsuga Carr.) určené na pestovanie, okrem osivaÍrsko, Spojené kráľovstvo (Severné Írsko)
3. Hypoxylon mammatum (Wahl.) J. MillerRastliny topoľa (Populus L.) určené na pestovanie, okrem osivaÍrsko, Spojené kráľovstvo (Severné Írsko)

d) Vírusy a vírusom podobné organizmy

DruhPredmet nákazyChránená zóna (zóny)
1. Citrus tristeza virus (európske izoláty)Rastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle), citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov s listami a stopkamiGrécko (okrem regionálnych jednotiek Argolida a Chania), Malta, Portugalsko (okrem Algarve a Madeiry)
2. Grapevine flavescence dorée phytoplasmaRastliny viniča (Vitis L.) okrem plodov a osivaČesko, Francúzsko [Alsasko, Champagne-Ardeny, Pikardia (departement Aisne), Île-de-France (obce de Citry, Nanteuil- sur-Marne et Saâcy-sur-marne) a Lotrinsko], Taliansko (Apúlia, Basilicata a Sardínia)

Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 199/2005 Z. z.

ČASŤ A

RASTLINY, RASTLINNÉ PRODUKTY A INÉ PREDMETY, KTORÝCH DOVOZ JE ZAKÁZANÝ DO VŠETKÝCH ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

OpisKrajina pôvodu
1. Rastliny jedle (Abies Mill.), cédra (Cedrus Trew.), cyprušteka (Chamaecyparis Spach), borievky (Juniperus L.), smrekovca (Larix Mill.), smreka (Picea A. Dietr.), borovice (Pinus L.), duglasky (Pseudotsuga Carr.) a jedľovca (Tsuga Carr.), okrem plodov a osivaNeeurópske krajiny
2. Rastliny gaštana (Castanea Mill.) a duba (Quercus L.) s listami, okrem plodov a osivaNeeurópske krajiny
3. Rastliny topoľa (Populus L.) s listami, okrem plodov a osivaSeveroamerické krajiny
5. Samostatná kôra gaštana (Castanea Mill.)Tretie krajiny
6. Samostatná kôra duba (Quercus L.), okrem duba korkového (Quercus suber L.)Severoamerické krajiny
7. Samostatná kôra javora cukrodarného (Acer saccharum Marsh.)Severoamerické krajiny
8. Samostatná kôra topoľa (Populus L.)Krajiny amerického kontinentu
9. Rastliny dulovca (Chaenomeles Lindl.), dule (Cydonia Mill.), hlohu (Crataegus L.), jablone (Malus Mill.), rodu slivka (Prunus L.), hrušky (Pyrus L.) a ruže (Rosa L.) určené na pestovanie, okrem rastlín vo vegetačnom pokoji bez listov, kvetov a plodovNeeurópske krajiny
9.1. Rastliny Photinia Ldl. určené na pestovanie, okrem rastlín vo vegetačnom pokoji bez listov, kvetov a plodovUSA, Čína, Japonsko, Kórejská republika a Kórejská ľudovodemokratická republika
10. Hľuzy zemiaka (Solanum tuberosum L.) -sadivové zemiakyTretie krajiny, okrem Švajčiarska
11. Rastliny stolonotvorných a hľuzotvorných druhov rodu ľuľok (Solanum L.) alebo ich krížencov, určené na pestovanie, okrem hľúz zemiaka (Solanum tuberosum L.) uvedených v 10. bodeTretie krajiny
12. Hľuzy druhov rodu ľuľok (Solanum L.) a ich krížencov, okrem tých, ktoré sú uvedené v bodoch 10 a 11Okrem osobitných požiadaviek, ktoré sa vzťahujú na hľuzy ľuľka zemiakového a ktoré sú uvedené v prílohe č. 4 časti A I. kapitole, pôvodom z tretích krajín, okrem Alžírska, Egypta, Izraela, Lýbie, Maroka, Sýrie, Švajčiarska, Tuniska a Turecka a z tretích európskych krajín, ktoré sú uznané ako krajiny bez výskytu baktériovej krúžkovitosti [Clavibacter michiganensis spp. sepedonicus (Spickermann et Kotthoff) Davis et al.], v súlade s požiadavkami Európskej únie alebo s opatreniami, ktoré sú uznané ako rovnocenné s opatreniami Európskej únie týkajúcimi sa boja proti baktériovej krúžkovitosti [Clavibacter michiganensis spp. sepedonicus (Spickermann et Kotthoff) Davis et al.]
13. Rastliny čeľade ľuľkovité (Solanaceae) určené na pestovanie, okrem osiva, a okrem rastlín a hľúz uvedených v bodoch 10, 11 a 12Tretie krajiny, okrem európskych a stredozemských krajín
14. Zemina a iný pestovateľský substrát tvorený úplne alebo čiastočne zeminou alebo pevnou organickou hmotou, ako sú časti rastlín, humus vrátane rašeliny alebo kôry, okrem čistej rašelinyTurecko, Bielorusko, Moldavsko, Rusko, Ukrajina a tretie krajiny, ktoré nepatria ku kontinentálnej Európe, okrem Egypta, Izraela, Lýbie, Maroka a Tuniska
15. Rastliny viniča (Vitis L.), okrem plodovTretie krajiny, okrem Švajčiarska
16. Rastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle) a citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov, okrem plodov a osivaTretie krajiny
17. Rastliny datľovníka (Phoenix spp.), okrem plodov a osivaAlžírsko, Maroko
18. Rastliny dule (Cydonia Mill.), jablone (Malus Mill.), hrušky (Pyrus L.), rodu slivka (Prunus L.) a ich krížencov a jahody (Fragaria L.) určené na pestovanie, okrem osivaOkrem požiadaviek uvedených v 9. bode sa zákaz vzťahuje na neeurópske krajiny, okrem stredozemských krajín a Austrálie, Nového Zélandu, Kanady a kontinentálnych štátov USA
19. Rastliny čeľade lipnicovité (Graminaceae), okrem rastlín okrasných trvácich tráv podčeľadí bambusovité (Bambusoideae) a prosovité (Panicoideae) a rodov buchloa (Buchloe Engelm.), grama (Bouteloua Lag.), smlz (Calamagrostis Adans), kortadéria (Cortaderia Stapf.), steblovka (Glyceria R.Br.), hakonechloa (Hakonechloa Mak. ex Honda), hystrix (Hystrix L.), bezkolenec (Molinia Shrank), lesknica (Phalaris L.), shibatea (Shibataea Mak. ex Nak.), spartina (Spartina Schreb.), kavyľ (Stipa L.) a uniola (Uniola L.) určené na pestovanie, okrem osivaTretie krajiny, okrem európskych a stredozemských krajín

ČASŤ B

RASTLINY, RASTLINNÉ PRODUKTY A INÉ PREDMETY, KTORÝCH DOVOZ JE ZAKÁZANÝ DO URČITÝCH CHRÁNENÝCH ZÓN

OpisChránená zóna
1. Okrem požiadaviek na rastliny uvedených v časti A v bodoch 9, 9.1 a 18, rastliny a živý peľ na opeľovanie rastlín dulovca (Chaenomeles Lindl.), skalníka (Cotoneaster Ehrh.), hlohu (Crataegus L.), dule (Cydonia Mill.), mišpuľníka (Eriobotrya Lindl.), jablone (Malus Mill.), mišpule (Mespilus L.), muchovníka (Amelanchier Med.), hlohyne (Pyracantha Roem.), hrušky (Pyrus L.) a jarabiny (Sorbus L.), okrem plodov a osiva, pôvodom z tretích krajín, okrem Švajčiarska a krajín, ktoré sú uznané v súlade s požiadavkami Európskej únie za krajiny bez výskytu spály jadrovín [Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.] alebo v ktorých sa ustanovili v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia oblasti bez výskytu spály jadrovín [Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.] a uznali v súlade s požiadavkami Európskej únieEstónsko, Fínsko, Francúzsko (Korzika), Írsko (okrem mesta Galway), Litva [okrem obcí Babtai a Kėdainiai (región Kaunas)], Lotyšsko, Portugalsko, Slovinsko [okrem regiónov Gorenjska, Koroška, Maribor a Notranjska a obcí Lendava a Renče-Vogrsko (južne od diaľnice H 4)], Slovensko [okrem obcí Blahová, Čenkovce, Horné Mýto, Okoč, Topoľníky a Trhová Hradská (okres Dunajská Streda), Hronovce a Hronské Kľačany (okres Levice), Dvory nad Žitavou (okres Nové Zámky), Málinec (okres Poltár), Hrhov (okres Rožňava), Veľké Ripňany (okres Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše a Zatín (okres Trebišov)], Spojené kráľovstvo (Severné Írsko, ostrov Man a Normanské ostrovy), Španielsko [okrem autonómnych oblastí Aragónsko, Kastília-La Mancha, Kastília-León, Extremadura, Murcia, Navarra a La Rioja, provincia Guipuzcoa (Baskicko), okresy L'Alt Vinalopó a El Vinalopó Mitjà v provincii Alicante a obce Alborache a Turís v provincii Valencia (Comunidad Valenciana)], Taliansko [Abruzzo, Basilicata, Kalábria, Kampánia, Lazio, Ligúria, Marche, Molise, Piemont, Sardínia, Sicília, Toskánsko, Umbria, Valle d'Aosta, Apúlia, Emilia- Romagna (provincie Parma a Piacenza), Lombardsko (okrem provincie Mantua a Sondrio), Veneto (okrem provincií Rovigo a Benátky, obcí Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano a Vescovana v provincii Padova a oblasti, ktorá sa nachádza južne od diaľnice A 4 v provincii Verona)]
2. Okrem požiadaviek na rastliny uvedených v časti A v bodoch 9, 9.1 a 18, rastliny a živý peľ na opeľovanie rastlín skalníka (Cotoneaster Ehrh.) a Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, okrem plodov a osiva, pôvodom z tretích krajín, okrem krajín, ktoré sú uznané v súlade s požiadavkami Európskej únie za krajiny bez výskytu spály jadrovín [Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.] alebo v ktorých sa ustanovili v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia oblasti bez výskytu spály jadrovín [Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.] a uznali v súlade s požiadavkami Európskej únieEstónsko, Fínsko, Francúzsko (Korzika), Írsko (okrem mesta Galway), Litva [okrem obcí Babtai a Kėdainiai (región Kaunas)], Lotyšsko, Portugalsko, Slovinsko [okrem regiónov Gorenjska, Koroška, Maribor a Notranjska a obcí Lendava a Renče-Vogrsko (južne od diaľnice H 4)], Slovensko [okrem obcí Blahová, Čenkovce, Horné Mýto, Okoč, Topoľníky a Trhová Hradská (okres Dunajská Streda), Hronovce a Hronské Kľačany (okres Levice), Dvory nad Žitavou (okres Nové Zámky), Málinec (okres Poltár), Hrhov (okres Rožňava), Veľké Ripňany (okres Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše a Zatín (okres Trebišov)], Spojené kráľovstvo (Severné Írsko, ostrov Man a Normanské ostrovy), Španielsko [okrem autonómnych oblastí Aragónsko, Kastília-La Mancha, Kastília-León, Extremadura, Murcia, Navarra a La Rioja, provincia Guipuzcoa (Baskicko), okresy L'Alt Vinalopó a El Vinalopó Mitjà v provincii Alicante a obce Alborache a Turís v provincii Valencia (Comunidad Valenciana)], Taliansko [Abruzzo, Basilicata, Kalábria, Kampánia, Lazio, Ligúria, Marche, Molise, Piemont, Sardínia, Sicília, Toskánsko, Umbria, Valle d'Aosta, Apúlia, Emilia- Romagna (provincie Parma a Piacenza), Lombardsko (okrem provincie Mantua a Sondrio), Veneto (okrem provincií Rovigo a Benátky, obcí Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano a Vescovana v provincii Padova a oblasti, ktorá sa nachádza južne od diaľnice A 4 v provincii Verona)]

Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 199/2005 Z. z.

ČASŤ A

OSOBITNÉ POŽIADAVKY PRI DOVOZE A PREPRAVE RASTLÍN, RASTLINNÝCH PRODUKTOV A INÝCH PREDMETOV DO ČLENSKÝCH ŠTÁTOV A V RÁMCI ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

I. kapitola

Rastliny, rastlinné produkty a iné predmety pochádzajúce mimo územia členských štátov

Rastliny, rastlinné produkty a iné predmetyOsobitné požiadavky
1.1. Drevo ihličnanov (Coniferales) uvedené alebo neuvedené medzi číselnými znakmi KN v prílohe č. 5 časti B, okrem dreva tuje (Thuja L.) a tisa (Taxus L.), a okrem dreva vo forme:
— štiepok, triesok, pilín, hoblín, zvyškov a odpadu z dreva získaných úplne alebo čiastočne z dreva ihličnanov,
— dreveného obalového materiálu, vo forme debien, debničiek, klietok, sudov, bubnov a podobných obalov, jednoduchých paliet, skriňových paliet a iných nakladacích plošín, káblových bubnov, prekladov, vrátane tých, ktoré sa práve nepoužívajú na prepravu tovaru, okrem prekladov podopierajúcich zásielky dreva, ktoré sú vyrobené z dreva rovnakého typu a kvality ako drevo v zásielke, a ktoré spĺňajú rovnaké rastlinolekárske požiadavky Európskej únie ako drevo v zásielke,
— dreva cédra (Libocedrus decurrens Torr.), kde existuje dôkaz, že drevo bolo spracované alebo z neho sú vyrobené ceruzy? s použitím tepelného ošetrenia, pri ktorom bola dosiahnutá minimálna teplota 82°C počas 7 – 8 dní,
ale vrátane opracovaného dreva, pôvodom z Kanady, Číny, Japonska, Kórejskej republiky, Mexika, Taiwanu a USA, kde bol zaznamenaný výskyt háďatka borovicového (Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al.)
Vyžaduje sa úradné potvrdenie, že drevo bolo
a) tepelne ošetrené tak, že bola dosiahnutá minimálna teplota 56°C počas najmenej 30 nepretržitých minút v celom profile dreva (vrátane jeho jadra). Urobí sa o tom záznam značkou ‚HT‘, ktorá sa umiestni na drevo alebo na akýkoľvek obal podľa aktuálneho použitia, a o ošetrení sa uvedie záznam vo fytocertifikáte alebo
b) fumigované a špecifikácia fumigácie bola schválená. Vo fytocertifikáte sa musí uviesť záznam o fumigácii, aktívna látka, minimálna teplota dreva, pomer (g/m3) a doba pôsobenia (v hod.), alebo
c) chemicky impregnované pod tlakom schváleným prípravkom. Vo fytocertifikáte sa musí uviesť záznam o chemickej impregnácii pod tlakom, aktívna látka, tlak (v psi alebo kPa) a koncentrácia (v %), a
úradné potvrdenie, že drevo bolo po spracovaní prepravované až do chvíle, než opustilo krajinu, ktorá vydala toto potvrdenie, mimo obdobia letu vektora vrzúnika (Monochamus), pričom sa zohľadní bezpečnostná rezerva štyroch pridaných týždňov na začiatku a na konci predpokladaného obdobia letu alebo drevo, okrem dreva bez kôry, malo ochranné prekrytie, ktoré má zabezpečiť, aby nedošlo k zamoreniu háďatkom borovicovým [Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al.] alebo jeho vektorom.
1.2. Drevo ihličnanov (Coniferales) uvedené alebo neuvedené medzi číselnými znakmi KN v prílohe č. 5 časti B vo forme:
- štiepok, triesok, pilín, hoblín, zvyškov a odpadu z dreva získaných úplne alebo čiastočne z dreva ihličnanov,
pôvodom z Kanady, Číny, Japonska, Kórejskej republiky, Mexika, Taiwanu a USA, kde bol zaznamenaný výskyt háďatka borovicového (Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al.)
Vyžaduje sa úradné potvrdenie, že drevo bolo
a) tepelne ošetrené tak, že bola dosiahnutá minimálna teplota 56°C počas najmenej 30 nepretržitých minút v celom profile dreva (vrátane jeho jadra), urobí sa o tom záznam vo fytocertifikáte alebo
b) fumigované a špecifikácia fumigácie bola schválená. Vo fytocertifikáte sa musí uviesť záznam o fumigácii, aktívna látka, minimálna teplota dreva, pomer (g/m3) a doba pôsobenia (v hod.), a
úradné potvrdenie, že drevo bolo po spracovaní prepravované až do chvíle, než opustilo krajinu, ktorá vydala toto potvrdenie, mimo obdobia letu vektora vrzúnika (Monochamus), pričom sa zohľadní bezpečnostná rezerva štyroch pridaných týždňov na začiatku a na konci predpokladaného obdobia letu alebo, okrem dreva bez kôry, s ochranným prekrytím, ktoré má zabezpečiť, aby nedošlo k zamoreniu háďatkom borovicovým (Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al.) alebo jeho vektorom.
1.3. Drevo tuje (Thuja L.) a tisa (Taxus L.) uvedené alebo neuvedené medzi číselnými znakmi KN v prílohe č. 5 časti B, okrem dreva vo forme:
- štiepok, triesok, pilín, hoblín, zvyškov a odpadu z dreva získaných úplne alebo čiastočne z týchto ihličnanov,
- dreveného obalového materiálu, vo forme debien, debničiek, klietok, sudov, bubnov a podobných obalov, jednoduchých paliet, skriňových paliet a iných nakladacích plošín, káblových bubnov, prekladov, vrátane tých, ktoré sa práve nepoužívajú na prepravu tovaru, okrem prekladov podopierajúcich zásielky dreva, ktoré sú vyrobené z dreva rovnakého typu a kvality ako drevo v zásielke, a ktoré spĺňajú rovnaké rastlinolekárske požiadavky Európskej únie ako drevo v zásielke,
ale vrátane opracovaného dreva, pôvodom z Kanady, Číny, Japonska, Kórejskej republiky, Mexika, Taiwanu a USA, kde bol zaznamenaný výskyt háďatka borovicového (Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al.)
Vyžaduje sa úradné potvrdenie, že drevo
a) je odkôrnené, alebo
b) sa podrobilo komorovému-sušeniu (kiln-drying), aby bola pomocou primeraného časového/teplotného rozvrhu dosiahnutá vlhkosť menšia ako 20 %, vyjadrená ako percento zo suchej hmoty. Značkou „kiln-dried“ alebo „K.D.“ alebo inou medzinárodne uznávanou značkou sa o tom urobí záznam na dreve alebo akomkoľvek obale podľa aktuálneho použitia, alebo
c) bolo tepelne ošetrené tak, že bola dosiahnutá minimálna teplota 56°C počas najmenej 30 nepretržitých minút v celom profile dreva (vrátane jeho jadra). Urobí sa o tom záznam značkou ‚HT‘, ktorá sa umiestni na drevo alebo na akýkoľvek obal podľa aktuálneho použitia, a o ošetrení sa uvedie záznam vo fytocertifikáte alebo
d) bolo fumigované a špecifikácia fumigácie bola schválená. Vo fytocertifikáte sa musí uviesť záznam o fumigácii, aktívna látka, minimálna teplota dreva, pomer (g/m3) doba pôsobenia (v hod.), alebo
e) bolo chemicky impregnované pod tlakom schváleným prípravkom. Vo fytocertifikáte sa musí uviesť záznam o chemickej impregnácii pod tlakom, aktívna látka, tlak (v psi alebo kPa) a koncentrácia (v %).
1.5 Drevo ihličnanov (Coniferales) uvedené alebo neuvedené medzi číselnými znakmi KN v prílohe č. 5 časti B, okrem dreva vo forme:
- štiepok, triesok, pilín, hoblín, zvyškov a odpadu z dreva získaných úplne alebo čiastočne z týchto ihličnanov,
- dreveného obalového materiálu, vo forme debien, debničiek, klietok, sudov, bubnov a podobných obalov, jednoduchých paliet, skriňových paliet a iných nakladacích plošín, káblových bubnov, prekladov, vrátane tých, ktoré sa práve nepoužívajú na prepravu tovaru, okrem prekladov podopierajúcich zásielky dreva, ktoré sú vyrobené z dreva rovnakého typu a kvality ako drevo v zásielke, a ktoré spĺňajú rovnaké rastlinolekárske požiadavky Európskej únie ako drevo v zásielke,
ale vrátane opracovaného dreva pôvodom z Ruska, Kazachstanu a Turecka
Vyžaduje sa úradné potvrdenie, že drevo:
a) pochádza z oblastí bez výskytu:
- Monochamus spp. (neeurópsky),
- Pissodes spp. (neeurópsky),
- Scolytidae spp. (neeurópsky),
oblasť sa musí uviesť vo fytocertifikáte v kolónke „Miesto pôvodu“, alebo
b) je odkôrnené a nemá larválne diery spôsobené neeurópskymi druhmi rodu vrzúnik (Monochamus spp.), ktoré sú na tento účel definované ako požerky s priemerom väčším ako 3 mm, alebo
c) sa podrobilo komorovému sušeniu (kiln-drying), aby bola pomocou primeraného časového/teplotného rozvrhu dosiahnutá vlhkosť menšia ako 20 %, vyjadrená ako percento zo suchej hmoty. Značkou „kiln-dried“ alebo „K.D.“ alebo inou medzinárodne uznávanou značkou sa o tom urobí záznam na dreve alebo akomkoľvek obale podľa aktuálneho použitia, alebo
d) bolo tepelne ošetrené tak, že bola dosiahnutá minimálna teplota 56°C počas najmenej 30 nepretržitých minút v celom profile dreva (vrátane jeho jadra). Urobí sa o tom záznam značkou ‚HT‘, ktorá sa umiestni na drevo alebo na akýkoľvek obal podľa aktuálneho použitia, o ošetrení sa uvedie záznam vo fytocertifikáte, alebo
e) bolo fumigované a špecifikácia fumigácie bola schválená. Vo fytocertifikáte sa musí uviesť záznam o fumigácii, aktívna látka, minimálna teplota dreva, pomer (g/m3) a doba pôsobenia (v hod.), alebo
f) bolo chemicky impregnované pod tlakom schváleným prípravkom. Vo fytocertifikáte sa musí uviesť záznam o chemickej impregnácii pod tlakom, aktívna látka, tlak (v psi alebo kPa) a koncentrácia (v %).
1.6 Drevo ihličnanov (Coniferales) uvedené alebo neuvedené medzi číselnými znakmi KN v prílohe č. 5 časti B, okrem dreva vo forme:
- štiepok, triesok, pilín, hoblín, zvyškov a odpadu z dreva získaných úplne alebo čiastočne z ihličnanov,
- dreveného obalového materiálu, vo forme debien, debničiek, klietok, sudov, bubnov a podobných obalov, jednoduchých paliet, skriňových paliet a iných nakladacích plošín, káblových bubnov, prekladov, vrátane tých, ktoré sa práve nepoužívajú na prepravu tovaru, okrem prekladov podopierajúcich zásielky dreva, ktoré sú vyrobené z dreva rovnakého typu a kvality ako drevo v zásielke, a ktoré spĺňajú rovnaké rastlinolekárske požiadavky Európskej únie ako drevo v zásielke,
ale vrátane opracovaného dreva pôvodom z tretích krajín, okrem:
— Ruska, Kazachstanu a Turecka,
— európskych štátov,
Kanady, Číny, Japonska, Kórejskej republiky, Mexika, Taiwanu a USA, kde bol zaznamenaný výskyt háďatka borovicového (Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al.)
Vyžaduje sa úradné potvrdenie, že drevo:
a) je odkôrnené a nemá larválne diery spôsobené neeurópskymi druhmi rodu vrzúnik (Monochamus spp.), ktoré sú na tento účel definované ako požerky s priemerom väčším ako 3 mm, alebo
b) sa podrobilo komorovému sušeniu (kiln drying), aby bola pomocou primeraného časového/teplotného rozvrhu dosiahnutá vlhkosť menšia ako 20 %, vyjadrená ako percento zo suchej hmoty. Značkou ‚kiln- dried‘ alebo ‚K.D.‘ alebo inou medzinárodne uznávanou značkou sa o tom urobí záznam na dreve alebo akomkoľvek obale podľa aktuálneho použitia, alebo
c) bolo fumigované a špecifikácia fumigácie bola schválená. Vo fytocertifikáte sa musí uviesť záznam o fumigácii, aktívna látka, minimálna teplota dreva, pomer (g/m3) a doba pôsobenia (v hod.), alebo
d) bolo chemicky impregnované pod tlakom schváleným prípravkom. Vo fytocertifikáte sa musí uviesť záznam o chemickej impregnácii pod tlakom, aktívna látka, tlak (v psi alebo kPa) a koncentrácia (v %), alebo
e) bolo tepelne ošetrené tak, že bola dosiahnutá minimálna teplota 56°C počas namenej 30 nepretržitých minút v celom profile dreva (vrátane jeho jadra). Urobí sa o tom záznam značkou ‚HT‘, ktorá sa umiestni na drevo alebo na akýkoľvek obal podľa aktuálneho použitia, o ošetrení sa uvedie záznam vo fytocertifikáte.
1.7. Drevo ihličnanov (Coniferales), uvedené aj neuvedené medzi číselnými znakmi KN v prílohe č. 5 časti B, vo forme, štiepok, triesok pilín, hoblín, drevných zvyškov a odpadu z dreva získaných úplne alebo čiastočne z dreva ihličnanov (Coniferales), pôvodom z
- Ruska, Kazachstanu, Turecka,
- neeurópskych krajín, okrem Kanady, Číny, Japonska, Kórejskej republiky, Mexika, Taiwanu a USA, kde je známy výskyt háďatka borovicového [Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al.]
Vyžaduje sa úradné potvrdenie, že drevo
a) pochádza z oblastí bez výskytu
- neeurópskych druhov rodu vrzúnik (Monochamus spp.),
- neeurópskych druhov rodu smoliar (Pissodes spp.),
- neeurópskych druhov čeľade podkôrnikovité (Scolytidae),
oblasť sa musí uviesť vo fytocertifikáte v kolónke „Miesto pôvodu“, alebo
b) bolo vyrobené z odkôrnenej guľatiny, alebo
c) sa podrobilo komorovému - sušeniu (kiln drying), aby bola pomocou primeraného časového/teplotného rozvrhu dosiahnutá vlhkosť menšia ako 20 %, vyjadrená ako percento zo suchej hmoty, alebo
d) bolo fumigované a špecifikácia fumigácie bola schválená. Vo fytocertifikáte sa musí uviesť záznam o fumigácii, aktívna látka, minimálna teplota dreva, pomer (g/m3) a doba pôsobenia (v hod.), alebo
e) bolo tepelne ošetrené tak, že bola dosiahnutá minimálna teplota 56°C počas najmenej 30 nepretržitých minút v celom profile dreva (vrátane jeho jadra). Urobí sa o tom záznam vo fytocertifikáte.
2. Drevený obalový materiál vo forme debien, debničiek, klietok, sudov, bubnov a podobných obalov, jednoduchých paliet, skriňových paliet a iných nakladacích plošín, káblových bubnov, prekladov, vrátane tých, ktoré sa práve nepoužívajú na prepravu tovaru, okrem surového dreva s hrúbkou 6 mm alebo menej, spracovaného dreva vyrobeného lepením a pôsobením teploty a tlaku alebo ich kombináciou, a prekladov podopierajúcich zásielky dreva, ktoré sú vyrobené z dreva rovnakého typu a kvality ako drevo v zásielke, a ktoré spĺňajú rovnaké rastlinolekárske požiadavky Európskej únie ako drevo v zásielke, pôvodom z tretích krajín, okrem ŠvajčiarskaDrevený obalový materiál
- podlieha jednému zo schválených ošetrení špecifikovaných v prílohe I k Medzinárodnej norme pre rastlinolekárske opatrenia FAO č. 15 v usmerneniach pre reguláciu dreveného obalového materiálu v medzinárodnom obchode, a
- je na ňom označenie špecifikované v prílohe II k Medzinárodnej norme pre rastlinolekárske opatrenia FAO č. 15 v usmerneniach pre reguláciu dreveného obalového materiálu v medzinárodnom obchode, ktoré svedčí o tom, že drevený obalový materiál bol podrobený schválenému rastlinolekárskemu ošetreniu v súlade s uvedenou normou.
2.1. Drevo javora cukrodarného (Accer saccharum Marsh.) vrátane opracovaného dreva, okrem dreva vo forme:
- dreva určeného na výrobu dýh,
- štiepok, triesok, pilín, hoblín, zvyškov a odpadu z dreva,
- dreveného obalového materiálu, vo forme debien, debničiek, klietok, sudov, bubnov a podobných obalov, jednoduchých paliet, skriňových paliet a iných nakladacích plošín, káblových bubnov, prekladov, vrátane tých, ktoré sa práve nepoužívajú na prepravu tovaru, okrem prekladov podopierajúcich zásielky dreva, ktoré sú vyrobené z dreva rovnakého typu a kvality ako drevo v zásielke, a ktoré spĺňajú rovnaké rastlinolekárske požiadavky Európskej únie ako drevo v zásielke,
pôvodom z Kanady a USA
Vyžaduje sa úradné potvrdenie, že drevo bolo podrobené komorovému sušeniu (kiln-drying) na vlhkosť menšiu ako 20 %, vyjadrenú ako percento suchej hmoty, dosiahnutú počas vhodného časového/teplotného režimu. Na dreve alebo akomkoľvek inom obale sa musí umiestniť označenie „kiln-dried“, „K.D.“ alebo iné medzinárodne uznávané označenie v súlade s aktuálnym použitím.
2.2. Drevo javora cukrodarného (Acer saccharum Marsh.) určené na výrobu dýh pôvodom v Kanade a USAVyžaduje sa úradné potvrdenie, že drevo pochádza z oblasti bez výskytu Ceratocystis virescens (Davidson) Moreau a je určené na výrobu dýh.
2.3. Drevo jaseňa (Fraxinus L.), orecha pajaseňolistého (Juglans ailantifolia Carr.), orecha (Juglans mandshurica Maxim.), bresta (Ulmus davidiana Planch) a orechovca (Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc.) uvedené alebo neuvedené medzi číselnými znakmi KN v prílohe č. 5 časti B, okrem dreva vo forme:
- štiepok, triesok, pilín, hoblín, zvyškov a odpadu z dreva získaných úplne alebo čiastočne z uvedených rodov a druhov stromov,
- dreveného obalového materiálu, vo forme debien, debničiek, klietok, sudov, bubnov a podobných obalov, jednoduchých paliet, skriňových paliet a iných nakladacích plošín, káblových bubnov, prekladov, vrátane tých, ktoré sa práve nepoužívajú na prepravu tovaru, okrem prekladov podopierajúcich zásielky dreva, ktoré sú vyrobené z dreva rovnakého typu a kvality ako drevo v zásielke, a ktoré spĺňajú rovnaké rastlinolekárske požiadavky Európskej únie ako drevo v zásielke,
ale vrátane opracovaného dreva, nábytku a iných predmetov vyrobených z neošetreného dreva,
pôvodom z Kanady, Číny, Kórejskej ľudovodemokratickej republiky, Japonska, Mongolska, Kórejskej republiky, Ruska, Taiwanu a USA
Vyžaduje sa ú radné potvrdenie, že drevo
a) pochádza z oblasti bez výskytu Agrilus planipennis Fairmaire zriadenej v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia, názov oblasti sa uvedie vo fytocertifikáte, alebo
b) bolo zbavené kôry a najmenej 2,5 cm vrstvy vonkajšej drevnej beli v zariadení, ktoré je na to oprávnené a ktoré je pod dohľadom národnej organizácie na ochranu rastlín, alebo
c) sa podrobilo ionizujúcemu žiareniu na dosiahnutie minimálnej absorbovanej dávky 1 kGy v celom objeme dreva.
2.4. Drevo vo forme štiepok, triesok, pilín, hoblín, zvyškov a odpadu z dreva získaných úplne alebo čiastočne z jaseňa (Fraxinus L.), orecha pajaseňolistého (Juglans ailantifolia Carr.), orecha (Juglans mandshurica Maxim.), bresta (Ulmus davidiana Planch.) a orechovca (Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc.) uvedené alebo neuvedené medzi číselnými znakmi KN v prílohe č. 5 časti B pôvodom z Kanady, Číny, Kórejskej ľudovodemokratickej republiky, Japonska, Mongolska, Kórejskej republiky, Ruska, Taiwanu a USAVyžaduje sa úradné potvrdenie, že drevo pochádza z oblasti bez výskytu Agrilus planipennis Fairmaire zriadenej v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia, názov oblasti sa uvedie vo fytocertifikáte.
2.5. Samostatná kôra a predmety vyrobené z kôry jaseňa (Fraxinus L.), orecha pajaseňolistého (Juglans ailantifolia Carr.), orecha (Juglans mandshurica Maxim.), bresta (Ulmus davidiana Planch.) a orechovca (Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc.) uvedené alebo neuvedené medzi číselnými znakmi KN v prílohe č. 5 časti B pôvodom z Kanady, Číny, Kórejskej ľudovodemokratickej republiky, Japonska, Mongolska, Kórejskej republiky, Ruska, Taiwanu a USAVyžaduje sa úradné potvrdenie, že kôra pochádza z oblasti bez výskytu Agrilus planipennis Fairmaire zriadenej v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia, názov oblasti sa uvedie vo fytocertifikáte.
3. Drevo duba (Quercus L.), okrem dreva vo forme
- štiepok, triesok, pilín, hoblín, zvyškov a odpadu z dreva,
- sudov, kadí, škopov, korýt a iných debnárskych výrobkov a ich častí z dreva vrátane dúh (časti steny suda), ak je k dispozícii dôkaz, že drevo bolo spracované alebo vyrobené s použitím tepelného ošetrenia, pri ktorom bola dosiahnutá minimálna teplota 176°C počas 20 minút,
- dreveného obalového materiálu, vo forme debien, debničiek, klietok, sudov, bubnov a podobných obalov, jednoduchých paliet, skriňových paliet a iných nakladacích plošín, káblových bubnov, prekladov, vrátane tých, ktoré sa práve nepoužívajú na prepravu tovaru, okrem prekladov podopierajúcich zásielky dreva, ktoré sú vyrobené z dreva rovnakého typu a kvality ako drevo v zásielke, a ktoré spĺňajú rovnaké rastlinolekárske požiadavky Európskej únie ako drevo v zásielke,
ale vrátane opracovaného dreva, pôvodom z USA
Vyžaduje sa úradné potvrdenie, že drevo
a) je hranené tak, aby bol úplne odstránený guľatý povrch, alebo
b) je odkôrnené a obsah vody v dreve je menší ako 20 %, vyjadrený ako percento suchej hmoty, alebo
c) je odkôrnené a bolo dezinfikované horúcim vzduchom alebo horúcou vodou, alebo
d) pri rezive so zvyškami alebo bez zvyškov kôry, bolo podrobené komorovému sušeniu (kiln-drying) na vlhkosť menšiu ako 20 %, vyjadrenú ako percento suchej hmoty, dosiahnutú počas vhodného časového/teplotného režimu. Na dreve alebo akomkoľvek inom obale sa musí umiestniť označenie „kiln-dried“, „K.D.“ alebo iné medzinárodne uznávané označenie v súlade s aktuálnym použitím.
4.1. Drevo brezy (Betula L.) uvedené alebo neuvedené medzi číselnými znakmi KN v prílohe č. 5 časti B, okrem dreva vo forme
- štiepok, triesok, pilín, hoblín, zvyškov a odpadu z dreva získaných úplne alebo čiastočne z uvedených rodov stromov,
- dreveného obalového materiálu, vo forme debien, debničiek, klietok, sudov, bubnov a podobných obalov, jednoduchých paliet, skriňových paliet a iných nakladacích plošín, káblových bubnov, prekladov, vrátane tých, ktoré sa práve nepoužívajú na prepravu tovaru, okrem prekladov podopierajúcich zásielky dreva, ktoré sú vyrobené z dreva rovnakého typu a kvality ako drevo v zásielke, a ktoré spĺňajú rovnaké rastlinolekárske požiadavky Európskej únie ako drevo v zásielke,
ale vrátane opracovaného dreva, nábytku a iných predmetov vyrobených z neošetreného dreva, pôvodom z Kanady a USA, kde je známy výskyt Agrilus anxius Gory
Vyžaduje sa úradné potvrdenie, že drevo
a) bolo zbavené kôry a najmenej 2,5 cm vrstvy vonkajšej drevnej beli v zariadení, ktoré je na to oprávnené a ktoré je pod dohľadom národnej organizácie na ochranu rastlín, alebo
b) drevo sa podrobilo ionizujúcemu žiareniu na dosiahnutie minimálnej absorbovanej dávky 1 kGy v celom objeme dreva.
4.2. Drevo vo forme štiepok, triesok, pilín, hoblín, zvyškov a odpadu z dreva získaných úplne alebo čiastočne z brezy (Betula L.) uvedené alebo neuvedené medzi číselnými znakmi KN v prílohe č. 5 časti BVyžaduje sa úradné potvrdenie, že drevo pochádza z oblasti bez výskytu Agrilus anxius Gory.
4.3. Kôra a predmety vyrobené z kôry brezy (Betula L.) uvedené alebo neuvedené medzi číselnými znakmi KN v prílohe č. 5 časti B, pôvodom z Kanady a USA, kde je známy výskyt Agrilus anxius GoryVyžaduje sa úradné potvrdenie, že kôra je zbavená dreva.
5. Drevo platana (Platanus L.), okrem dreva vo forme štiepok, triesok, pilín, hoblín, zvyškov a odpadu z dreva, ale vrátane opracovaného dreva, pôvodom z Arménska, Švajčiarska alebo USAVyžaduje sa úradné potvrdenie, že drevo sa podrobilo komorovému sušeniu (kiln-drying) na vlhkosť menšiu ako 20 %, vyjadrenú ako percento zo suchej hmoty, dosiahnutú počas vhodného časového/teplotného režimu. Na dreve alebo akomkoľvek obale sa musí umiestniť označenie „kiln-dried“, „K. D.“ alebo iné medzinárodne uznávané označenie v súlade s aktuálnym použitím.
6. Drevo topoľa (Populus L.), okrem dreva vo forme
- štiepok, triesok, pilín, hoblín, zvyškov a odpadu z dreva,
- dreveného obalového materiálu, vo forme debien, debničiek, klietok, sudov, bubnov a podobných obalov, jednoduchých paliet, skriňových paliet a iných nakladacích plošín, káblových bubnov, prekladov, vrátane tých, ktoré sa práve nepoužívajú na prepravu tovaru, okrem prekladov podopierajúcich zásielky dreva, ktoré sú vyrobené z dreva rovnakého typu a kvality ako drevo v zásielke, a ktoré spĺňajú rovnaké rastlinolekárske požiadavky Európskej únie ako drevo v zásielke,
ale vrátane opracovaného dreva, pôvodom z krajín amerického kontinentu
Vyžaduje sa úradné potvrdenie, že drevo bolo:
a) odkôrnené, alebo
b) podrobené komorovému sušeniu (kiln.drying) na vlhkosť menšiu ako 20 %, vyjadrenú ako percento zo suchej hmoty, dosiahnutú počas vhodného časového/teplotného režimu. Na dreve alebo akomkoľvek inom obale sa musí umiestniť označenie „kiln-dried“, „K.D.“ alebo iné medzinárodne uznávané označenie v súlade s aktuálnym použitím.
7.1.1. Drevo uvedené alebo neuvedené medzi číselnými znakmi KN v prílohe č. 5 časti B vo forme štiepok, triesok, pilín, hoblín, zvyškov a odpadu z dreva získané úplne alebo čiastočne z
- javora cukrodarného (Acer saccharum Marsh.) pôvodom z USA a Kanady,
- topoľa (Populus L.) pôvodom z krajín amerického kontinentu.
Vyžaduje sa úradné potvrdenie, že drevo:
a) bolo vyrobené z odkôrnenej guľatiny, alebo
b) sa podrobilo komorovému sušeniu (kiln drying) na vlhkosť menšiu ako 20 %, vyjadrenú ako percento zo suchej hmoty, dosiahnutú počas vhodného časového/teplotného režimu, alebo
c) bolo fumigované a špecifikácia fumigácie bola schválená. Vo fytocertifikáte sa musí uviesť záznam o fumigácii, aktívna látka, minimálna teplota dreva, pomer (g/m3) a doba pôsobenia (v hod.), alebo
d) bolo tepelne ošetrené tak, že bola dosiahnutá minimálna teplota 56°C počas najmenej 30 nepretržitých minút v celom profile dreva (vrátane jeho jadra); uvedie sa o tom záznam vo fytocertifikáte.
7.1.2. Drevo uvedené alebo neuvedené medzi číselnými znakmi KN v prílohe č. 5 časti B vo forme štiepok, triesok, pilín, hoblín, zvyškov a odpadu z dreva získané úplne alebo čiastočne z platana (Platanus L.) pôvodom z Arménska, Švajčiarska alebo USAVyžaduje sa úradné potvrdenie, že drevo
a) sa podrobilo komorovému sušeniu (kiln-drying) na vlhkosť menšiu ako 20 %, vyjadrenú ako percento zo suchej hmoty, dosiahnutú počas vhodného časového/teplotného režimu, alebo
b) bolo fumigované a špecifikácia fumigácie bola schválená. Vo fytocertifikáte sa musí uviesť záznam o fumigácii, aktívna látka, minimálna teplota dreva, pomer (g/m3) a doba pôsobenia (v hod.), alebo
c) bolo tepelne ošetrené tak, že bola dosiahnutá minimálna teplota 56°C počas najmenej 30 nepretržitých minút v celom profile dreva (vrátane jeho jadra); uvedie sa o tom záznam vo fytocertifikáte.
7.2. Drevo, uvedené aj neuvedené medzi číselnými znakmi KN v prílohe č. 5 časti B, vo forme štiepkov, triesok, pilín, hoblín, zvyškov a odpadu z dreva získaného úplne alebo čiastočne z duba (Quercus L.), pôvodom z USAVyžaduje sa úradné potvrdenie, že drevo bolo
a) podrobené komorovému sušeniu (kiln-drying) na vlhkosť menšiu ako 20 %, vyjadrenú ako percento zo suchej hmoty, dosiahnutú počas vhodného časového/teplotného režimu, alebo
b) fumigované a špecifikácia fumigácie bola schválená. Na fytocertifikáte sa musí uviesť záznam o fumigácii, aktívna látka, minimálna teplota dreva, pomer (g/m3) a doba pôsobenia (v hod.), alebo
c) tepelne ošetrené tak, že bola dosiahnutá minimálna teplota 56 °C počas najmenej 30 nepretržitých minút v celom profile dreva (vrátane jeho jadra). Uvedie sa o tom záznam vo fytocertifikáte.
7.3. Samostatná kôra ihličnanov (Coniferales) pôvodom z neeurópskych krajínVyžaduje sa úradné potvrdenie, že samostatná kôra bola
a) fumigovaná dezinfekčným činidlom a špecifikácia fumigácie bola schválená. Vo fytocertifikáte sa musí uviesť záznam o fumigácii, aktívna látka, minimálna teplota kôry, pomer (g/m3) a doba pôsobenia (v hod.), alebo
b) tepelne ošetrená tak, že bola dosiahnutá minimálna teplota 56°C počas najmenej 30 nepretržitých minút v celom profile kôry (vrátane jej jadra). Uvedie sa o tom záznam vo fytocertifikáte, a
úradné potvrdenie, že kôra bola po spracovaní prepravovaná až do chvíle, než opustila krajinu, ktorá vydala toto potvrdenie, mimo obdobia letu vektora vrzúnika (Monochamus), pričom sa zohľadní bezpečnostná rezerva štyroch pridaných týždňov na začiatku a na konci predpokladaného obdobia letu, alebo kôra mala ochranné prekrytie, ktoré má zabezpečiť, aby nedošlo k zamoreniu háďatkom borovicovým [Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al.] alebo jeho vektorom.
8.1. Rastliny ihličnanov (Coniferales), okrem plodov a osiva, pôvodom z neeurópskych krajínOkrem požiadaviek uvedených v prílohe č. 3 časti A 1. bode sa vyžaduje úradné potvrdenie, že rastliny sú pestované v škôlkach a miesto pestovania je bez výskytu neeurópskych druhov rodu smoliar (Pissodes spp.).
8.2. Rastliny ihličnanov (Coniferales), okrem plodov a osiva, vyššie ako 3 m, pôvodom z neeurópskych krajínOkrem požiadaviek uvedených v bode 8.1 a v prílohe č. 3 časti A 1. bode sa vyžaduje úradné potvrdenie, že rastliny sú pestované v škôlkach a miesto ich pestovania je bez výskytu neeurópskych druhov čeľade podkôrnikovité (Scolytidae).
9. Rastliny borovice (Pinus L.) určené na pestovanie okrem osivaOkrem požiadaviek uvedených v bodoch 8.1 a 8.2 a v prílohe č. 3 časti A 1. bode sa vyžaduje úradné potvrdenie, že v mieste pestovania alebo v jeho bezprostrednom okolí sa za posledné vegetačné obdobie nezistili žiadne príznaky Scirrhia acicola (Dearn.) Siggers a Scirrhia pini Funk et Parker.
10. Rastliny jedle (Abies Mill.), smrekovca (Larix Mill.), smreka (Picea A. Dietr.), borovice (Pinus L.), duglasky (Pseudotsuga Carr.) a jedľovca (Tsuga Carr.) určené na pestovanie, okrem osivaOkrem požiadaviek uvedených v bodoch 8.1, 8.2 a 9 a v prílohe č. 3 časti A 1. bode sa vyžaduje úradné potvrdenie, že v mieste pestovania alebo v jeho bezprostrednom okolí sa za posledné vegetačné obdobie nezistili žiadne príznaky hnedospórky (Melampsora medusae Thümen).
11.01. Rastliny duba (Quercus L.), okrem plodov a osiva, pôvodom z USAOkrem požiadaviek na rastliny uvedených v prílohe č. 3 časti A bode 2 sa vyžaduje úradné potvrdenie, že rastliny pochádzajú z oblasti bez výskytu farbiarky [Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt].
11.1. Rastliny gaštana (Castanea Mill.) a duba (Quercus L.), okrem plodov a osiva, pôvodom z neeurópskych krajínOkrem požiadaviek na rastliny uvedených v bode 11.01 a v prílohe č. 3 časti A bode 2 sa vyžaduje úradné potvrdenie, že v mieste pestovania alebo jeho bezprostrednom okolí sa od začiatku posledného vegetačného obdobia nezistili žiadne príznaky neeurópskych druhov rodu hrdza (Cronartium spp.).
11.2. Rastliny gaštana (Castanea Mill.) a duba (Quercus L.) určené na pestovanie, okrem osivaOkrem požiadaviek uvedených v bode 11.1 a v prílohe č. 3 časti A bode 2 sa vyžaduje úradné potvrdenie, že
a) rastliny pochádzajú z oblasti bez výskytu rakoviny gaštana [Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr], alebo
b) v mieste pestovania alebo v jeho bezprostrednom okolí sa za posledné vegetačné obdobie nezistili žiadne príznaky rakoviny gaštana [Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr].
11.3. Rastliny liesky (Corylus L.) určené na pestovanie, okrem osiva, pôvodom z Kanady a USAVyžaduje sa úradné potvrdenie, že rastliny sú vypestované v škôlkach a
a) pochádzajú z oblasti, ktorú zodpovedný úradný orgán príslušnej vyvážajúcej krajiny uznal v súlade s medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia ako oblasť bez výskytu Anisogramma anomala (Peck) E. Müller, a táto oblasť musí byť uvedená vo fytocertifikáte v kolónke „Dodatkové vyhlásenie“, alebo
b) pochádzajú z miesta pestovania, ktoré zodpovedný úradný orgán príslušnej vyvážajúcej krajiny, na základe úradných kontrol vykonaných v mieste pestovania alebo v jeho bezprostrednom okolí počas troch posledných vegetačných období a v súlade s medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia, uznal ako miesto pestovania bez výskytu Anisogramma anomala (Peck) E. Müller a miesto pestovania, a vyhlásenie, že miesto pestovania je bez výskytu Anisogramma anomala (Peck) E. Müller musia byť uvedené vo fytocertifikáte v kolónke „Dodatkové vyhlásenie“.
11.4. Rastliny jaseňa (Fraxinus L.), orecha pajaseňolistého (Juglans ailantifolia Carr.), orecha (Juglans mandshurica Maxim.), bresta (Ulmus davidiana Planch.) a orechovca (Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc.), okrem plodov a semien, ale vrátane odrezaných vetiev s lístím alebo bez lístia, pôvodom z Kanady, Číny, Kórejskej ľudovodemokratickej republiky, Japonska, Mongolska, Kórejskej republiky, Ruska, Taiwanu a USAVyžaduje sa úradné potvrdenie, že rastliny pochádzajú z oblasti bez výskytu Agrilus planipennis Fairmaire zriadenej v súlade v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia, názov oblasti sa uvedie vo fytocertifikáte.
11.5. Rastliny brezy (Betula L.), okrem plodov a semien, ale vrátane odrezaných vetiev (Betula L.) s lístím alebo bez lístiaVyžaduje sa úradné potvrdenie, že rastliny pochádzajú z oblasti bez výskytu Agrilus anxius Gory.
12. Rastliny platana (Platanus L.), určené na pestovanie, okrem osiva, pôvodom z Arménska, Švajčiarska alebo USAVyžaduje sa úradné potvrdenie, že v mieste pestovania alebo v jeho bezprostrednom okolí sa za posledné úplné vegetačné obdobie nezistili žiadne príznaky odumierania platanov (Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr.).
13.1. Rastliny topoľa (Populus L.) určené na pestovanie, okrem osiva, pôvodom z tretích krajínOkrem požiadaviek uvedených v prílohe č. 3 časti A bode 3 sa vyžaduje úradné potvrdenie, že v mieste pestovania alebo v jeho bezprostrednom okolí sa za posledné vegetačné obdobie nezistili žiadne príznaky hnedospórky (Melampsora medusae Thümen).
13.2. Rastliny topoľa (Populus L.), okrem plodov a osiva, pôvodom z krajín amerického kontinentuOkrem požiadaviek uvedených v bode 13.1. a v prílohe č. 3 časti A bode 3 sa vyžaduje úradné potvrdenie, že v mieste pestovania alebo v jeho bezprostrednom okolí sa za posledné vegetačné obdobie nezistili žiadne príznaky mosferózy (Mycosphaerella populorum G. E. Thompson).
14. Rastliny bresta (Ulmus L.) určené na pestovanie, okrem osiva, pôvodom z krajín Severnej AmerikyOkrem požiadaviek na rastliny uvedených v bode 11.4 sa vyžaduje úradné potvrdenie, že v mieste pestovania alebo v jeho bezprostrednom okolí sa za posledné úplné vegetačné obdobie nezistili žiadne príznaky fytoplazmovej nekrózy brestového listu (Elm phloem necrosis phytoplasma).
16.1. Plody citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle), citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov pôvodom z tretích krajínPlody musia byť bez stopiek a listov a na obaloch musí byť vyznačený ich pôvod.
16.2. Plody citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle), citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov pôvodom z tretích krajínOkrem požiadaviek uvedených v bodoch 16.1, 16.3, 16.4 a 16.5 sa vyžaduje úradné potvrdenie, že
a) plody pochádzajú z krajiny uznanej za krajinu bez výskytu baktériového vädnutia a nekrózy [Xanthomonas campestris – všetky kmene patogénne pre citrónovník (Citrus L.)], alebo
b) plody pochádzajú z oblasti uznanej za oblasť bez výskytu baktériového vädnutia a nekrózy [Xanthomonas campestris – všetky kmene patogénne pre citrónovník (CitrusL.)], a oblasť musí byť uvedená vo fytocertifikátoch, alebo
c)
- na základe režimu úradných kontrol v mieste pestovania, alebo v jeho bezprostrednom okolí sa za posledné vegetačné obdobie nezistili žiadne príznaky baktériového vädnutia a nekrózy [Xanthomonascampestris – všetky kmene patogénne pre citrónovník (Citrus L.)], a
na plodoch pozberaných v mieste pestovania sa nezistili žiadne príznaky výskytu baktériového vädnutia a nekrózy [Xanthomonas campestris – všetky kmene patogénne pre citrónovník (Citrus L.)], a
plody sú ošetrené proti uvedenému škodlivému organizmu (ortofenylfenátom), ošetrenie musí byť uvedené vo fytocertifikáte, a
plody sú zabalené v priestoroch alebo distribučných centrách registrovaných na tento účel, alebo
- bola dodržaná certifikačná schéma uznaná ako rovnocenná s uvedenými ustanoveniami.
16.3. Plody citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle), citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov pôvodom z tretích krajínOkrem požiadaviek uvedených v bodoch 16.1, 16.2, 16.4 a 16.5 sa vyžaduje úradné potvrdenie, že
a) plody pochádzajú z krajiny bez výskytu cerkospóry (Cercospora angolensis Carv. et Mendes), alebo
b) plody pochádzajú z oblasti uznanej za oblasť bez výskytu cerkospóry (Cercospora angolensis Carv. et Mendes) a oblasť musí byť uvedená vo fytocertifikátoch, alebo
c) v mieste pestovania alebo v jeho bezprostrednom okolí sa za posledné vegetačné obdobie nezistili žiadne príznaky cerkospóry (Cercospora angolensis Carv. et Mendes), a
na plodoch pozberaných v mieste pestovania sa úradnou kontrolou nezistili príznaky napadnutia uvedeným škodlivým organizmom.
16.4. Plody citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle), citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov, okrem citrónovníka horkého (Citrus aurantium L.), pôvodom z tretích krajínOkrem požiadaviek uvedených v bodoch 16.1, 16.2, 16.3 a 16.5 sa vyžaduje úradné potvrdenie, že
a) plody pochádzajú z krajiny bez výskytu Guignardia citricarpa Kiely – všetky kmene patogénne pre citrónovník (Citrus L.), alebo
b) plody pochádzajú z oblasti bez výskytu Guignardia citricarpa Kiely – všetky kmene patogénne pre citrónovník (Citrus L.), a oblasť musí byť uvedená vo fytocertifikáte, alebo
c) v mieste pestovania alebo v jeho bezprostrednom okolí sa za posledné vegetačné obdobie nezistili žiadne príznaky Guignardia citricarpa Kiely – všetky kmene patogénne pre citrónovník (Citrus L.), a úradnou kontrolou plodov pozberaných v mieste pestovania sa nezistili príznaky Guignardia citricarpa Kiely – všetky kmene patogénne pre citrónovník (Citrus L.), alebo
d) plody pochádzajú z miesta pestovania, ktoré bolo vhodným spôsobom ošetrené proti Guignardia citricarpa Kiely – všetky kmene patogénne pre citrónovník (Citrus L.), a
úradnou kontrolou plodov pozberaných v mieste pestovania sa nezistili príznaky napadnutia uvedeným škodlivým organizmom.
16.5. Plody citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle), citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov pôvodom z tretích krajín, v ktorých sa na týchto plodoch vyskytujú neeurópske druhy čeľade TephritidaeOkrem požiadaviek uvedených v bodoch 16.1, 16.2 a 16.3 sa vyžaduje úradné potvrdenie, že
a) plody pochádzajú z oblasti bez výskytu uvedených škodlivých organizmov, alebo
b) v mieste pestovania alebo v jeho bezprostrednom okolí sa za posledné vegetačné obdobie a pri úradných kontrolách vykonaných aspoň raz mesačne v posledných troch mesiacoch pred zberom plodov nezistili žiadne príznaky napadnutia uvedenými škodlivými organizmami a úradnou kontrolou plodov pozberaných v mieste pestovania sa nezistili príznaky napadnutia uvedenými škodlivými organizmami, alebo
c) úradnou kontrolou reprezentatívnych vzoriek plodov sa zistilo, že plody sú bez výskytu všetkých vývojových štádií uvedených škodlivých organizmov, alebo
d) plody sú vhodným spôsobom ošetrené proti uvedeným škodlivým organizmom bez poškodenia plodov, a to horúcou parou, podchladením alebo rýchlym zmrazením, alebo tam, kde to nebolo možné, chemicky tak, aby ošetrenie vyhovovalo platným predpisom Európskej únie.
17. Rastliny muchovníka (Amelanchier Med.), dulovca (Chaenomeles Lindl.), skalníka (Cotoneaster Ehrh.), hlohu (Crataegus L.), dule (Cydonia Mill.), mišpuľníka (Eriobotrya Lindl.), jablone (Malus Mill.), mišpule (Mespilus L.), Photinia davidiana Dcne.) Cardot, hlohyne (Pyracantha Roem.), hrušky (Pyrus L.) a jarabiny (Sorbus L.) určené na pestovanie, okrem osivaOkrem požiadaviek uvedených v prílohe č. 3 časti A bodoch 9, 9.1 a 18 sa vyžaduje úradné potvrdenie, že
a) rastliny pochádzajú z krajín bez výskytu spály jadrovín [Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.], alebo
b) rastliny pochádzajú z oblasti bez výskytu škodcu, ktoré sú uznané príslušnou medzinárodnou normou pre rastlinolekárske opatrenia za oblasti bez výskytu spály jadrovín [Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.], alebo
c) z miesta pestovania a jeho bezprostredného okolia sú odstránené rastliny, ktoré vykazovali príznaky spály jadrovín [Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.].
18. Rastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle), citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov, okrem plodov a osiva, a čeľadí áronovité (Araceae), banánovníkovité (Musaceae), marantovité (Marantaceae) a strelíciovité (Strelitziaceae) a hruškovca (Persea spp.), zakorenené alebo s prilepeným alebo pripojeným pestovateľským substrátomOkrem požiadaviek uvedených v prílohe č. 3 časť A bod 16sa vyžaduje úradné potvrdenie, že
a) rastliny pochádzajú z krajín bez výskytu háďatiek [Radopholus citrophilus Huettel et al. a Radopholus similis (Cobb) Thorne], alebo
b) pri úradnom nematologickom testovaní reprezentatívnych pôdnych a koreňových vzoriek odobratých z miesta pestovania, testovaných aspoň na Radopholus citrophilus Huettel et al. a Radopholus similis (Cobb) Thorne, sa za posledné vegetačné obdobie vo vzorkách nezistil výskyt uvedených škodlivých organizmov.
18.1. Rastliny Aegle Corręa, Aeglopsis Swingle, Afraegle Engl, Atalantia Corręa, Balsamocitrus Stapf, Burkillanthus Swingle, Calodendrum Thunb., Choisya Kunth, Clausena Burm. f., Limonia L., Microcitrus Swingle., Murraya J. Koenig ex L., Pamburus Swingle, Severinia Ten., Swinglea Merr., Triphasia Lour. a Vepris Comm., okrem plodov, ale vrátane semien; semená citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle) a citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich hybridov, pôvodom z tretích krajínOkrem požiadaviek na rastliny uvedených v bodoch 18.2 a 18.3 sa vyžaduje úradné potvrdenie, že rastliny pochádzajú z krajiny bez výskytu Candidatus Liberibacter spp., pôvodcu Huanglongbingovej choroby citrusov zriadenej v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia.
18.2. Rastliny Casimiroa La Llave, Clausena Burm. f., Vepris Comm, Zanthoxylum L., okrem plodov a semien, pôvodom z tretích krajínOkrem požiadaviek na rastliny uvedených v bodoch 18.1 a 18.3 sa vyžaduje úradné potvrdenie, že
a) rastliny pochádzajú z krajiny bez výskytu Trioza erytreae Del Guercio, alebo
b) rastliny pochádzajú z oblasti bez výskytu Trioza erytreae Del Guercio, zriadenej národnou organizáciou na ochranu rastlín v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia a uvedenej vo fytocertifikáte v kolónke „Dodatkové vyhlásenie
18.3. Rastliny Aegle Corręa, Aeglopsis Swingle, Afraegle Engl., Amyris P. Browne, Atalantia Corręa, Balsamocitrus Stapf, Choisya Kunth, Citropsis Swingle & Kellerman, Clausena Burm. f., Eremocitrus Swingle, Esenbeckia Kunth., Glycosmis Corręa, Limonia L., Merrillia Swingle, Microcitrus Swingle, Murraya J. Koenig ex L., Naringi Adans., Pamburus Swingle, Severinia Ten., Swinglea Merr., Tetradium Lour., Toddalia Juss., Triphasia Lour., Vepris Comm., Zanthoxylum L., okrem plodov a semien, pôvodom z tretích krajínOkrem požiadaviek na rastliny uvedených v bodoch 18.1 a 18.2 sa vyžaduje úradné potvrdenie, že
a) rastliny pochádzajú z krajiny, v ktorej nie je známy výskyt Diaphorina citri Kuway alebo
b) rastliny pochádzajú z oblasti bez výskytu Diaphorina citri Kuway, zriadenej národnou organizáciou na ochranu rastlín v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia a uvedenej vo fytocertifikáte v kolónke „Dodatkové vyhlásenie“.
19.1. Rastliny hlohu (Crataegus L.) určené na pestovanie, okrem osiva, pôvodom z krajín, v ktorých sa vyskytuje fylostikta (Phyllosticta solitaria Ell. et Ev.)Okrem požiadaviek uvedených v 17. bode a v prílohe č. 3 časti A 9. bode sa vyžaduje úradné potvrdenie, že na rastlinách v mieste pestovania a v jeho bezprostrednom okolí sa za posledné vegetačné obdobie nezistili žiadne príznaky fylostikty (Phyllosticta solitaria Ell. et Ev.).
19.2. Rastliny dule (Cydonia Mill.), jahody (Fragaria L.), jablone (Malus Mill.), slivky (Prunus L.), hrušky (Pyrus L.), ríbezle (Ribes L.), maliny a ostružiny (Rubus L.) určené na pestovanie, okrem osiva, pôvodom z krajín, v ktorých sa na týchto rastlinách vyskytujú príslušné škodlivé organizmy.
Príslušné škodlivé organizmy sú:
- na jahode (Fragaria L.)
- hniloba koreňov jahôd (Phytophthora fragariae Hickman var. fragariae),
- vírus mozaiky arábky (Arabis mosaic virus),
- vírus krúžkovitosti maliny (Raspberry ringspot virus),
- vírus kučeravosti jahody (Strawberry crinkle virus),
- vírus latentnej krúžkovitosti jahody (Strawberry latent ringspot virus),
- vírus mierneho žltnutia okrajov listov (Strawberry mild yellow edge virus),
- vírus čiernej krúžkovitosti rajčiaka (Tomato black ring virus),
- baktériová škvrnitosť jahôd (Xanthomonas fragariae Kennedy et King),
- na jabloni (Malus Mill.)
- fylostikta (Phyllosticta solitaria Ell. et Ev.),
- na slivke (Prunus L.)
- fytoplazma chlorotickej zvinutky (Apricot chlorotic leaf roll phytoplasma),
- baktériová škvrnitosť sliviek [Xanthomonas campestris pv. pruni (Smith) Dye],
- na broskyni [Prunus persica (L.) Batsch]
- Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et al.) Young et al.,
- na hruške (Pyrus L.)
- fylostikta (Phyllosticta solitaria Ell. et Ev.),
- na maline a ostružine (Rubus L.)
- vírus mozaiky arábky (Arabis mosaic virus),
- vírus krúžkovitosti maliny (Raspberry ringspot virus),
- vírus latentnej krúžkovitosti jahody (Strawberry latent ringspot virus),
- vírus čiernej krúžkovitosti rajčiaka (Tomato black ring virus),
- na všetkých uvedených druhoch
neeurópske vírusy a vírusom podobné organizmy
Okrem požiadaviek uvedených v 17. bode a v prílohe č. 3 časti A 9. a 18. bode sa vyžaduje úradné potvrdenie, že na rastlinách v mieste pestovania sa za posledné vegetačné obdobie nezistili žiadne príznaky spôsobené uvedenými škodlivými organizmami.
20. Rastliny dule (Cydonia Mill.) a hrušky (Pyrus L.) určené na pestovanie, okrem osiva, pôvodom z krajín, v ktorých sa vyskytuje fytoplazma chradnutia hrušky (Pear decline phytoplasma)Okrem požiadaviek uvedených v bode 17 a 19.2 a v prílohe č. 3 časti A 9. a 18. bode sa vyžaduje úradné potvrdenie, že z miesta pestovania a z jeho bezprostredného okolia sú počas posledných troch vegetačných období odstránené rastliny podozrivé z napadnutia fytoplazmou chradnutia hrušky (Pear decline phytoplasma).
21.1. Rastliny jahody (Fragaria L.) určené na pestovanie, okrem osiva, pôvodom z krajín, v ktorých sa vyskytujú príslušné škodlivé organizmy.
Príslušné škodlivé organizmy sú:
- latentný ´C´ vírus jahody (Strawberry latent ´C´ virus),
- vírus lemovania žiliek jahody (Strawberry vein banding virus),
- fytoplazma metlovitosti jahôd (Strawberry witches` broom phytoplasma)
Okrem požiadaviek uvedených v bode 19.2 a v prílohe č. 3 časti A 18. bode sa vyžaduje úradné potvrdenie, že
a) rastliny, okrem tých, ktoré sa vypestovali zo semien, sú
- úradne uznané podľa certifikačnej schémy, v ktorej sa požaduje, aby sa rastliny získali v priamej línii z materiálu udržiavaného podľa ustanovených podmienok a úradne testovaného s použitím vhodných indikátorových rastlín alebo iných rovnocenných metód aspoň na uvedené škodlivé organizmy a nezistil sa v nich výskyt uvedených škodlivých organizmov, alebo
- sa priamo získali z materiálu udržiavaného podľa ustanovených podmienok a počas posledných troch úplných vegetačných období najmenej raz úradne testovaného s použitím vhodných indikátorových rastlín alebo iných rovnocenných metód aspoň na uvedené škodlivé organizmy a nezistil sa v nich výskyt uvedených škodlivých organizmov,
b) na rastlinách v mieste pestovania alebo na náchylných rastlinách v jeho bezprostrednom okolí sa za posledné úplné vegetačné obdobie nezistili žiadne príznaky chorôb spôsobených uvedenými škodlivými organizmami.
21.2. Rastliny jahody (Fragaria L.) určené na pestovanie, okrem osiva, pôvodom z krajín, v ktorých sa vyskytuje háďatko (Aphelenchoides besseyi Christie)Okrem požiadaviek uvedených v bodoch 19.2 a 21.1 a v prílohe č. 3 časti A 18. bode sa vyžaduje úradné potvrdenie, že
a) na rastlinách sa v mieste pestovania za posledné vegetačné obdobie nezistili žiadne príznaky napadnutia háďatkom (Aphelenchoides besseyi Christie), alebo
b) pri pletivových kultúrach sa pletivové kultúry získali z rastlín, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v písmene a) alebo sú pomocou vhodnej nematologickej metódy úradne testované a nezistil sa v nich výskyt háďatka (Aphelenchoides besseyi Christie).
21.3. Rastliny jahody (Fragaria L.) určené na pestovanie, okrem osivaOkrem požiadaviek uvedených v bodoch 19.2, 21.1 a 21.2 a v prílohe č. 3 časti A 18. bode sa vyžaduje úradné potvrdenie, že rastliny pochádzajú z oblasti bez výskytu kvetoviek [Anthonomus signatus Say a Anthonomus bisignifer (Schenkling)].
22.1. Rastliny jablone (Malus Mill.) určené na pestovanie, okrem osiva, pôvodom z krajín, v ktorých sa vyskytujú príslušné škodlivé organizmy na jabloni (Malus Mill.).
Príslušné škodlivé organizmy sú
- vírus drsnolistosti čerešne (americký) [(Cherry rasp leaf virus) (American)],
- vírus krúžkovitosti rajčiaka (Tomato ringspot virus)
Okrem požiadaviek uvedených v bodoch 17. a 19.2 a v prílohe č. 3 časti A 9. a 18. bode a časti B 1. bode sa vyžaduje úradné potvrdenie, že
a) rastliny
- sú úradne uznané podľa certifikačnej schémy, v ktorej sa požaduje, aby sa rastliny získali v priamej línii z materiálu udržiavaného podľa ustanovených podmienok a úradne testovaného s použitím vhodných indikátorových rastlín alebo iných rovnocenných metód aspoň na uvedené škodlivé organizmy a nezistil sa v nich výskyt uvedených škodlivých organizmov, alebo
- sa priamo získali z materiálu udržiavaného podľa ustanovených podmienok a počas posledných troch vegetačných období najmenej raz úradne testovaného s použitím vhodných indikátorových rastlín alebo iných rovnocenných metód aspoň na uvedené škodlivé organizmy a nezistil sa v ňom výskyt uvedených škodlivých organizmov
b) na rastlinách v mieste pestovania alebo na náchylných rastlinách v jeho bezprostrednom okolí sa za posledné vegetačné obdobie nezistili žiadne príznaky chorôb spôsobených uvedenými škodlivými organizmami.
22.2. Rastliny jablone (Malus Mill.) určené na pestovanie, okrem osiva, pôvodom z krajín, v ktorých sa vyskytuje proliferácia jablone (Apple proliferation phytoplasma)Okrem požiadaviek uvedených v bodoch 17., 19.2 a 22.1 a v prílohe č. 3 časti A 9. a 18. bode a časti B 1. bode sa vyžaduje úradné potvrdenie, že
a) rastliny pochádzajú z oblasti bez výskytu proliferácie jablone (Apple proliferation phytoplasma), alebo
b) (aa) rastliny, okrem rastlín pestovaných zo semien,
- sú úradne uznané podľa certifikačnej schémy, v ktorej sa požaduje, aby sa rastliny získali v priamej línii z materiálu udržiavaného podľa ustanovených podmienok a úradne testovaného s použitím vhodných indikátorových rastlín alebo iných rovnocenných metód aspoň na proliferáciu jablone (Apple proliferation phytoplasma) a nezistil sa v ňom výskyt uvedeného škodlivého organizmu, alebo
- sa priamo získali z materiálu udržiavaného podľa ustanovených podmienok a počas posledných šiestich skončených vegetačných období najmenej raz úradne testovaného s použitím vhodných indikátorových rastlín alebo iných rovnocenných metód aspoň na proliferáciu jablone (Apple proliferation phytoplasma) a nezistil sa v ňom výskyt uvedeného škodlivého organizmu,
(bb) na rastlinách v mieste pestovania alebo na náchylných rastlinách v jeho bezprostrednom okolí sa za posledné tri úplné vegetačné obdobia nezistili žiadne príznaky choroby spôsobené proliferáciou jablone (Apple proliferation phytoplasma).
23.1. Rastliny uvedených druhov rodu slivka (Prunus L.) určené na pestovanie, okrem osiva, pôvodom z krajín, v ktorých sa vyskytuje vírus šarky slivky (Plum pox virus):
- mandľa obyčajná (Prunus amygdalus Batsch),
- marhuľa obyčajná (Prunus armeniaca L.),
- myrobalan blireov (Prunus blireiana Andre),
- marhuľa brianónska (Prunus brigantina Vill.),
- slivka čerešňoplodá (myrobalan) (Prunus cerasifera Ehrh.),
- myrobalan cistena (Prunus cistena Hansen),
- Prunus curdica (Fenzl et Fritsch.),
- slivka domáca pravá (Prunus domestica ssp. domestica L.),
- slivka guľatoplodá pravá [Prunus domestica ssp. insititia (L.) C. K. Schneid.],
- slivka guľatoplodá ringlotová [Prunus domestica ssp. italica (Borkh.) Hegi.],
- višňa žľaznatá (Prunus glandulosa Thunb.),
- Prunus holosericea Batal.,
- Prunus hortulana Bailey,
- čerešňa japonská (sakura) (Prunus japonica Thunb.),
- marhuľa mandžuská [Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne],
- Prunus maritima Marsh.,
- marhuľa japonská (mume) (Prunusmume Sieb. et Zucc.),
- Prunus nigra Ait.,
- broskyňa obyčajná [Prunus persica (L.) Batsch],
- Prunus salicina L.,
- Prunus sibirica L.,
- Prunus simonii Carr.,
- slivka trnková (trnka) (Prunus spinosa L.),
- Prunus tomentosa Thunb.,
- mandľa trojlaločná (Prunus triloba Lindl.),
- iné druhy slivky (Prunus L.) náchylné na vírus šarky slivky (Plum pox virus)
Okrem požiadaviek uvedených v bode19.2 a v prílohe č. 3 časti A bodoch 9 a 18 sa vyžaduje úradné potvrdenie, že
a) rastliny, okrem rastlín pestovaných zo semien,
- sú úradne uznané podľa certifikačnej schémy, v ktorej sa požaduje, aby sa rastliny získali v priamej línii z materiálu udržiavaného podľa ustanovených podmienok a úradne testovaného s použitím vhodných indikátorových rastlín alebo iných rovnocenných metód aspoň na vírus šarky slivky (Plum pox virus) a nezistil sa v ňom výskyt uvedeného škodlivého organizmu, alebo
- sa priamo získali z materiálu udržiavaného podľa ustanovených podmienok a počas posledných troch vegetačných období najmenej raz úradne testovaného s použitím vhodných indikátorových rastlín alebo iných rovnocenných metód aspoň na vírus šarky slivky (Plum pox virus) a nezistil sa v ňom výskyt uvedeného škodlivého organizmu,
b) na rastlinách v mieste pestovania alebo na náchylných rastlinách v jeho bezprostrednom okolí sa za posledné tri vegetačné obdobia nezistili žiadne príznaky choroby spôsobené vírusom šarky slivky (Plum pox virus)
c) rastliny v mieste pestovania, ktoré prejavovali príznaky chorôb spôsobených inými vírusmi alebo vírusom podobnými organizmami, sú odstránené.
23.2. Rastliny slivky Prunus L., určené na pestovanie,
a) pôvodom z krajín, o ktorých je známe, že sa v nich vyskytujú relevantné škodlivé organizmy na slivke (Prunus L.);
b) okrem semien, pôvodom z krajín, o ktorých je známe, že sa v nich vyskytujú relevantné škodlivé organizmy;
c) okrem semien, pôvodom z neeurópskych krajín, o ktorých je známe, že sa v nich vyskytujú relevantné škodlivé organizmy.
Relevantné škodlivé organizmy sú:
- pre písmeno a):
- vírus krúžkovitosti rajčiaka (Tomato ringspot virus);
- pre písmeno pod b):
- vírus drsnolistosti čerešne (americký) [Cherry rasp leaf virus (American)],
- vírus mozaiky broskyne (americký) – [Peach mosaic virus (American)],
- riketsia zakrpatenosti broskyne (Peach phony rickettsia),
- mykoplazma ružicovitosti broskyne (Peach rosette mycoplasm),
- mykoplazma žltačky broskyne (Peach yellows mycoplasm),
- vírus prúžkovitosti slivky (americký) [Plum line pattern virus (American)],
- mykloplazma X-choroby broskyne (Peach X-disease mycoplasm);
- pre písmeno c):
- maloplodosť čerešne (Little cherry pathogen).
Okrem požiadaviek uvedených v bodoch 19.2 a 23.1 a v prílohe č. 3 časti A 9. a 18. bode sa vyžaduje úradné potvrdenie, že
a) rastliny
- sú úradne uznané podľa certifikačnej schémy, v ktorej sa požaduje, aby sa rastliny získali v priamej línii z materiálu udržiavaného podľa ustanovených podmienok a úradne testovaného s použitím vhodných indikátorových rastlín alebo iných rovnocenných metód aspoň na uvedené organizmy a nezistil sa v ňom výskyt uvedených škodlivých organizmov, alebo
- sa priamo získali z materiálu udržiavaného podľa ustanovených podmienok a počas posledných troch vegetačných období aspoň raz úradne testovaného s použitím vhodných indikátorových rastlín alebo iných rovnocenných metód aspoň na uvedené škodlivé organizmy a nezistil sa v ňom výskyt uvedených škodlivých organizmov,
b) na rastlinách v mieste pestovania alebo na náchylných rastlinách v jeho bezprostrednom okolí sa za posledné tri vegetačné obdobia nezistili žiadne príznaky chorôb spôsobených uvedenými škodlivými organizmami.
24. Rastliny maliny a ostružiny (Rubus L.) určené na pestovanie
a) pôvodom z krajín, o ktorých je známe, že sa v nich vyskytujú škodlivé organizmy na malinách a ostružinách (Rubus L.);
b) okrem semien, pôvodom z krajín, o ktorých je známe, že sa v nich vyskytujú škodlivé organizmy.
Relevantné škodlivé organizmy sú:
- pre písmeno a):
- vírus krúžkovitosti rajčiaka (Tomato ringspot virus),
- vírus černania maliny (Black raspberry virus),
- vírus zvinutky čerešne (Cherry leaf roll virus),
- vírus nekrotickej krúžkovitosti kôstkovín (Prunus necrotic ringspot virus),
- pre písmeno b):
- vírus kučeravosti maliny (americký) [Raspberry leaf curl virus (American)],
- vírus drsnolistosti čerešne (americký) [Cherry rasp leaf virus (American)]
Okrem požiadaviek uvedených v bode 19.2 sa vyžaduje,
a) aby rastliny sú bez výskytu vošiek vrátane ich vajíčok,
b) úradné potvrdenie, že
aa) rastliny sú
- úradne uznané podľa certifikačnej schémy, v ktorej sa požaduje, aby sa rastliny získali v priamej línii z materiálu udržiavaného podľa ustanovených podmienok a úradne testovaného s použitím vhodných indikátorových rastlín alebo iných rovnocenných metód aspoň na uvedené škodlivé organizmy a nezistil sa v ňom výskyt uvedených škodlivých organizmov, alebo
- sa priamo získali z materiálu udržiavaného podľa ustanovených podmienok a počas posledných troch vegetačných období najmenej raz úradne testovaného s použitím vhodných indikátorových rastlín alebo iných rovnocenných metód aspoň na uvedené škodlivé organizmy a nezistil v ňom výskyt uvedených škodlivých organizmov,
bb) na rastlinách v mieste pestovania alebo na náchylných rastlinách v jeho bezprostrednom okolí sa za posledné vegetačné obdobie nezistili žiadne príznaky chorôb spôsobené uvedenými škodlivými organizmami.
25.1. Hľuzy zemiaka (Solanum tuberosum L.) pôvodom z krajín, v ktorých sa vyskytuje rakovinovec zemiakový [Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival]Okrem požiadaviek uvedených v prílohe č. 3 časti A bodoch 10, 11 a 12 sa vyžaduje úradné potvrdenie, že
a) hľuzy pochádzajú z oblasti bez výskytu rakovinovca zemiakového [Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival – všetky rasy, okrem rasy 1, t. j. obyčajnej európskej rasy] a v mieste pestovania alebo v jeho bezprostrednom okolí sa od začiatku posledného vegetačného obdobia nezistili príznaky rakovinovca zemiakového [Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival], alebo
b) v krajine pôvodu sú splnené opatrenia v boji proti rakovinovcovi zemiakovému [Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival] a tieto opatrenia sú uznané za zodpovedajúce opatreniam prijímaným Európskou úniou.
25.2. Hľuzy zemiaka (Solanum tuberosum L.)Okrem požiadaviek uvedených v bode 25.1. a v prílohe č. 3 časti A 10., 11. a12. bode sa vyžaduje úradné potvrdenie, že
a) hľuzy pochádzajú z krajín bez výskytu baktériovej krúžkovitosti zemiaka [Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al.], alebo
b) v krajine pôvodu sú splnené opatrenia v boji proti baktériovej krúžkovitosti zemiaka [Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al.] a tieto opatrenia sú uznané za zodpovedajúce opatreniam prijímaným Európskou úniou.
25.3. Hľuzy zemiaka (Solanum tuberosum L.), okrem skorých zemiakov, pôvodom z krajín, v ktorých sa vyskytuje viroid vretenovitosti zemiaka (Potato spindle tuber viroid)Okrem požiadaviek uvedených v bodoch 25.1 a 25.2 a v prílohe č. 3 časti A 10., 11. a 12. bode sa vyžaduje ošetrenie proti klíčeniu.
25.4. Hľuzy zemiaka (Solanum tuberosum L.) určené na pestovanieOkrem požiadaviek uvedených v bodoch 25.1, 25.2 a 25.3 a v prílohe č. 3 časti A 10., 11. a 12. bode sa vyžaduje úradné potvrdenie, že hľuzy pochádzajú z miesta pestovania bez výskytu háďatiek [Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens a Globodera pallida (Stone) Behrens], a
aa) hľuzy pochádzajú z oblasti bez výskytu hnedej hniloby zemiaka [Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.], alebo
bb) ak hľuzy pochádzajú z oblastí s výskytom hnedej hniloby zemiaka [Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.], hľuzy pochádzajú z miesta pestovania bez výskytu hnedej hniloby [Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.], alebo z miesta pestovania, ktoré sa považuje za miesto bez výskytu uvedeného škodlivého organizmu na základe implementácie vhodného postupu zameraného na eradikáciu hnedej hniloby zemiaka [Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.], a
cc) hľuzy pochádzajú z oblasti bez výskytu háďatiek [Meloidogyne chitwood Golden et al. (všetky populácie) a Meloidogyne fallax Karssen], alebo
dd) ak hľuzy pochádzajú z oblastí s výskytom háďatiek [Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (všetky populácie) a Meloidogyne fallax Karssen],
- hľuzy pochádzajú z miesta pestovania, na ktorom sa na základe celoročnej kontroly pestovaných rastlín a vizuálnej kontroly hľúz po zbere úrody zemiakov, a krájaním hľúz nezistil výskyt háďatiek [Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (všetky populácie) a Meloidogyne fallax Karssen], alebo
- hľuzy sa po zbere náhodne kontrolovali na prítomnosť príznakov napadnutia háďatkami použitím vhodnej metódy, ktorá podporuje vznik príznakov, alebo laboratórnymi testmi a okrem toho sa vo vhodných termínoch a pri každom balení alebo nakládke vykonala vizuálna kontrola povrchu, a rezu hľúz podľa osobitného predpisu,1) a pri uvedených kontrolách sa nezistil výskyt háďatiek [Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (všetky populácie) a Meloidogyne fallax Karssen].
25.4.1. Hľuzy zemiaka (Solanum tuberosum L.), okrem tých, ktoré sú určené na pestovanieOkrem požiadaviek na hľuzy uvedených v bodoch 25.1, 25.2 a 25.3 a v prílohe č. 3 časti A 12. bode sa vyžaduje úradné potvrdenie, že hľuzy pochádzajú z oblasti bez výskytu hnedej hniloby zemiaka [Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.].
25.4.2. Hľuzy zemiaka (Solanum tuberosum L.)Okrem požiadaviek na rastliny uvedených v bodoch 25.1, 25.2, 25.3 a 25.4.1 a v prílohe č. 3 časti A 10., 11. a 12. bode sa vyžaduje úradné potvrdenie, že
a) hľuzy pochádzajú z krajiny bez výskytu Scrobipalpopsis solanivora Povolny, alebo
b) hľuzy pochádzajú z oblasti bez výskytu Scrobipalpopsis solanivora Povolny zriadenej národnou organizáciou na ochranu rastlín v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia.
25.5. Rastliny čeľade ľuľkovité (Solanaceae) určené na pestovanie, okrem osiva, pôvodom z krajín, v ktorých sa vyskytuje stolbur zemiaka (Potato stolbur phytoplasma)Okrem požiadaviek uvedených v bodoch 25.1, 25.2, 25.3 a 25.4 a v prílohe č. 3 časti A 10., 11., 12. a 13. bode sa vyžaduje úradné potvrdenie, že na rastlinách v mieste pestovania sa za posledné úplné vegetačné obdobie nezistili žiadne príznaky stolburu zemiaka (Potato stolbur phytoplasma).
25.6. Rastliny čeľade ľuľkovité (Solanaceae) určené na pestovanie, okrem hľúz zemiaka (Solanum tuberosum L.) a okrem osiva rajčiaka jedlého (Solanum lycopersicum L.), pôvodom z krajín, v ktorých sa vyskytuje viroid vretenovitosti hľuzy zemiaka (Potato spindle tuber viroid)Okrem požiadaviek uvedených v bode 25.5 a v prílohe č. 3 časti A 11. a 13. bode sa vyžaduje úradné potvrdenie, že na rastlinách v mieste pestovania sa za posledné vegetačné obdobie nezistili žiadne príznaky viroidu vretenovitosti hľuzy zemiaka (Potato spindle tuber viroid).
25.7. Rastliny papriky ročnej (Capsicum annuum L.), rajčiaka jedlého (Solanum lycopersicum L.), banánovníka (Musa L.), tabaku (Nicotiana L.) a baklažánu (Solanum melongena L.), určené na pestovanie, okrem osiva, pôvodom z krajín, v ktorých sa vyskytuje hnedá hniloba zemiaka [Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.]Okrem požiadaviek na rastliny uvedených v bodoch 25.5 a 25.6 a v prílohe č. 3 časti A bodoch 11 a 13 sa vyžaduje úradné potvrdenie, že
a) rastliny pochádzajú z oblastí bez výskytu hnedej hniloby zemiaka [Ralstonia solana­ cearum (Smith) Yabuuchi et al.], alebo
b) na rastlinách v mieste pestovania za posledné úplné vegetačné obdobie nepozorovali žiadne príznaky napadnutia hnedou hnilobou zemiaka [Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.].
26. Rastliny chmeľu obyčajného (Humulus lupulus L.) určené na pestovanie, okrem osivaVyžaduje sa úradné potvrdenie, že na rastlinách chmeľu v mieste pestovania sa za posledné vegetačné obdobie nezistili žiadne príznaky verticiliového vädnutia (Verticilium albo-atrum Reinke et Berthold a Verticilium dahliae Klebahn).
27.1. Rastliny chryzantémy (Dendranthema (DC.) Des Moul.), klinčeka (Dianthus L.) a muškátu (Pelargonium ľHérit. ex Ait.), určené na pestovanie, okrem osivaVyžaduje sa úradné potvrdenie, že
aa) rastliny pochádzajú z oblasti bez výskytu mory bavlníkovej [Helicoverpa armigera (Hübner)] a Spodoptera littoralis (Boisd.) zriadenej národnou organizáciou na ochranu rastlín v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia, alebo
a) v mieste pestovania sa od začiatku posledného úplného vegetačného obdobia nezistili žiadne príznaky napadnutia rastlín morou bavlníkovou [Helicoverpa armigera (Hübner)] alebo Spodoptera littoralis (Boisd.), alebo
b) rastliny sú vhodným spôsobom ošetrené proti uvedeným škodlivým organizmom.
27.2. Rastliny chryzantémy (Dendranthema (DC.) Des Moul.), klinčeka (Dianthus L.) a muškátu (Pelargonium ľHérit. ex Ait.), okrem osivaOkrem požiadaviek na rastliny uvedených v bode 27.1. sa vyžaduje úradné potvrdenie, že
aa) rastliny pochádzajú z oblasti bez výskytu Spodoptera eridania (Cramer), Spodoptera frugiperda Smith a Spodoptera litura (Fabricius), zriadenej národnou organizáciou na ochranu rastlín v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia, alebo
a) v mieste pestovania sa za posledné úplné vegetačné obdobie nezistili žiadne príznaky napadnutia rastlín Spodoptera eridania (Cramer), Spodoptera frugiperda Smith alebo Spodoptera litura (Fabricius), alebo
b) rastliny sú vhodným spôsobom ošetrené proti uvedeným škodlivým organizmom.
28. Rastliny chryzantémy [Dendranthema (DC.) Des Moul.] určené na pestovanie, okrem osivaOkrem požiadaviek uvedených v bodoch 27.1 a 27.2 sa vyžaduje úradné potvrdenie, že
a) rastliny sú najviac treťou generáciou odvodenou od virologicky testovaného materiálu, v ktorom sa nezistil výskyt viroidu zakrpatenosti chryzantémy (Chrysanthemum stunt viroid) alebo rastliny pochádzajú priamo z materiálu, z ktorého bola reprezentačná vzorka v množstve 10 % rastlín v období kvitnutia úradne skontrolovaná a nezistil sa v nej viroid zakrpatenosti chryzantémy (Chrysanthemum stunt viroid),
b) rastliny alebo odrezky
- pochádzajú z miesta, na ktorom sú počas troch mesiacov pred odoslaním najmenej raz za mesiac úradne kontrolované, pričom sa nezistili žiadne príznaky výskytu bielej hrdze chryzantémy (Puccinia horiana Hennings), a ani v ich bezprostrednom okolí počas troch mesiacov pred vývozom sa nezistili žiadne príznaky bielej hrdze chryzantémy (Puccinia horiana Hennings), alebo
- sú vhodným spôsobom ošetrené proti bielej hrdzi chryzantémy (Puccinia horiana Hennings),
c) ak ide o nezakorenené odrezky, nezistili sa ani na nich a ani na materských rastlinách, z ktorých sa získali, žiadne príznaky napadnutia didymeliózou [Didymelaligulicola (Baker, Dimock et Davis) von Arx] alebo ak ide o zakorenené odrezky, nezistili sa ani na nich a ani v substráte žiadne príznaky napadnutia didymeliózou [Didymela ligulicola (Baker, Dimock et Davis) von Arx].
28.1. Rastliny chryzantémy [Dendranthema (DC.) Des Moul.] a rajčiaka jedlého (Solanum lycopersicum L.) určené na pestovanie, okrem osivaOkrem požiadaviek na rastliny uvedených v bodoch 25.5, 25.6, 25.7, 27.1, 27.2 a 28 a v prílohe č. 3 časti A 13. bode sa vyžaduje úradné potvrdenie, že
a) rastliny sú po celý svoj život pestované v krajine bez výskytu vírusu nekrózy stonky chryzantémy (Chrysanthemum stund viroid), alebo
b) rastliny sú po celý svoj život pestované v oblasti zriadenej národnou organizáciou na ochranu rastlín vo vyvážajúcej krajine ako oblasť bez výskytu vírusu nekrózy stonky chryzantémy (Chrysanthemum stund viroid) v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia, alebo
c) rastliny sú po celý svoj život pestované v mieste pestovania zriadenom ako miesto bez výskytu vírusu nekrózy stonky chryzantémy (Chrysanthemum stund viroid) a potvrdenom úradnými kontrolami a v prípade potreby testmi.
29. Rastliny klinčeka (Dianthus L.) určené na pestovanie, okrem osivaOkrem požiadaviek uvedených v bodoch 27.1 a 27.2 sa vyžaduje úradné potvrdenie, že
- rastliny pochádzajú v priamej línii z materských rastlín, na ktorých sa úradne uznaným testovaním vykonaným najmenej raz v priebehu predchádzajúcich dvoch rokov nezistil výskyt baktériového vädnutia a parenchýmovej nekrózy chryzantémy [Erwinia chrysanthemi pv. dianthicola (Hellmers) Dickey], bakteriózy klinčekov [Pseudomonas caryophylli (Burkholder) Starr et Burkholder] a modrania dreva ihličnanov [Phialophora cinerescens (Wollenweber) Van Beyma],
- na rastlinách sa nezistili žiadne príznaky napadnutia uvedenými škodlivými organizmami.
30. Cibule tulipána (Tulipa L.) a narcisu (Narcissus L.), okrem tých, pri ktorých je podľa obalu alebo iných znakov zrejmé, že sú určené na priamy predaj pre konečných spotrebiteľov, nie však na obchodnú výrobu rezaných kvetovVyžaduje sa úradné potvrdenie, že sa na rastlinách v priebehu posledného vegetačného obdobia nezistili žiadne príznaky háďatka zhubného [Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev].
31. Rastliny muškátu (Pelargonium l’Herit. ex Ait) určené na pestovanie, okrem osiva, pôvodom z krajín, v ktorých sa vyskytuje vírus krúžkovitosti rajčiaka (Tomato ringspot virus) aOkrem požiadaviek uvedených v bodoch 27.1 a 27.2 sa vyžaduje
a) v ktorých sa nevyskytujú neeurópske populácie háďatka (Xiphinema americanum Cobb) alebo iní prenášači vírusu krúžkovitosti rajčiaka (Tomato ringspot virus)úradné potvrdenie, že
a) rastliny pochádzajú z miesta pestovania bez výskytu vírusu krúžkovitosti rajčiaka (Tomato ringspot virus), alebo
b) rastliny sú najviac štvrtou generáciou získanou z materských rastlín, ktoré sú úradným virologickým testovaním na vírusy uznané ako rastliny bez výskytu vírusu krúžkovitosti rajčiaka (Tomato ring spot virus),
b) v ktorých sa vyskytujú neeurópske populácie háďatka (Xiphinema americanum Cobb) alebo iní prenášači vírusu krúžkovitosti rajčiaka (Tomato ringspot virus)úradné potvrdenie, že
a) rastliny pochádzajú z miesta pestovania, na ktorom sa vrátane pôdy a rastlín nezistil výskyt vírusu krúžkovitosti rajčiaka (Tomato ringspot virus), alebo
b) rastliny sú najviac druhou generáciou získanou z materských rastlín, ktoré sú úradným virologickým testovaním na vírusy uznané ako rastliny bez výskytu vírusu krúžkovitosti rajčiaka (Tomato ringspot virus).
32.1. Rastliny bylinných druhov určené na pestovanie, okrem
- cibúľ,
- hľúz,
- podzemkov,
- rizómov,
- osiva,
- a rastlín čeľade lipnicovité (Gramineae)
pôvodom z tretích krajín, v ktorých je známy výskyt míneriek Liriomyza sativae (Blanchard) a Amauromyza maculosa (Malloch)
Okrem požiadaviek uvedených v bodoch 27.1, 27.2, 28 a 29 sa vyžaduje úradné potvrdenie, že rastliny sú vypestované v škôlkach, a
a) pochádzajú z oblasti, ktorú zodpovedný úradný orgán príslušnej vyvážajúcej krajiny uznal v súlade s medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia ako oblasť bez výskytu míneriek [Liriomyza sativae (Blanchard) a Amauromyza maculosa (Malloch)] a táto oblasť musí byť uvedená vo vytocertifikáte v kolónke „Dodatkové vyhlásenie“, alebo
b) pochádzajú z miesta pestovania, ktoré zodpovedný úradný orgán príslušnej vyvážajúcej krajiny uznal v súlade s medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia ako miesto pestovania bez výskytu míneriek [Liriomyza sativae (Blanchard) a Amauromyza maculosa (Malloch)], a vyhlásenie, že v mieste pestovania sa úradnými kontrolami, ktoré sa vykonávali aspoň raz mesačne počas posledných troch mesiacov pred vývozom, nezistil výskyt míneriek [Liriomyza sativae (Blanchard) a Amauromyza maculosa (Malloch)], musí byť uvedené vo fytocertifikáte v kolónke „Dodatkové vyhlásenie“, alebo
c) bezprostredne pred vývozom sú ošetrené vhodným spôsobom proti mínerkám [Liriomyza sativae (Blanchard) a Amauromyza maculosa (Malloch)] a úradnou kontrolou sa nezistil výskyt míneriek [Liriomyza sativae (Blanchard) a Amauromyza maculosa (Malloch)]. Podrobnosti o ošetrení musia byť uvedené vo fytocertifikáte, alebo
d) pochádzajú z rastlinného materiálu (explantátu), ktorý nie je napadnutý mínerkami [Liriomyza sativae (Blanchard) a Amauromyza maculosa (Malloch)], pestujú sa in vitro v sterilnom prostredí za sterilných podmienok, ktoré vylučujú možnosť zamorenia mínerkami [Liriomyza sativae (Blanchard) a Amauromyza maculosa (Malloch)], a dodávajú sa v priehľadných kontajneroch v sterilných podmienkach.
32.2. Rezané kvety chryzantémy [Dendranthema (DC.) Des. Moul.], klinčeka (Dianthus L.), gypsomilky (Gypsophila L.) a zlatobyle (Solidago L.) a vňať zeleru voňavého (Apium graveolens L.) a bazalky (Ocimum L.)Vyžaduje sa úradné potvrdenie, že
- rezané kvety a vňať pochádzajú z krajiny bez výskytu míneriek [Liriomyza sativae (Blanchard) a Amauromyza maculosa (Malloch)], alebo
- bezprostredne pred vývozom sa úradnou kontrolou rezaných kvetov a vňate nezistil výskyt míneriek [Liriomyza sativae (Blanchard) a Amauromyza maculosa (Malloch)].
32.3. Rastliny bylinných druhov určené na pestovanie, okrem
- cibúľ,
- hľúz,
- podzemkov,
- rizómov,
- osiva,
- a rastlín čeľade lipnicovité (Gramineae)
pôvodom z tretích krajín
Okrem požiadaviek uvedených v bodoch 27.1, 27.2, 28, 29 a 32.1 sa vyžaduje úradné potvrdenie, že
a) rastliny pochádzajú z oblasti bez výskytu míneriek [Liriomyza huidobrensis (Blanchard) a Liriomyza trifolii (Burgess)], alebo
b) v mieste pestovania sa úradnou kontrolou rastlín, ktorá sa vykonala aspoň raz mesačne počas troch mesiacov pred zberom, nezistili žiadne príznaky napadnutia mínerkami [Liriomyza huidobrensis (Blanchard) a Liriomyza trifolii (Burgess)], alebo
c) bezprostredne pred vývozom sa rastliny kontrolovali a nezistili sa žiadne príznaky napadnutia mínerkami [Liriomyza huidobrensis (Blanchard) a Liriomyza trifolii (Burgess)] a rastliny sú vhodným spôsobom ošetrené proti mínerkám [Liriomyza huidobrensis (Blanchard) a Lyriomyza trifolii (Burgess)], alebo
d) rastliny pochádzajú z rastlinného materiálu (explantátu), ktorý nie je napadnutý mínerkami [Liriomyza huidobrensis (Blanchard) a Liriomyza trifolii (Burgess)], pestujú sa in vitro v sterilnom médiu za sterilných podmienok, ktoré vylučujú možnosť zamorenia mínerkami [Liriomyza huidobrensis (Blanchard) a Liriomyza trifolii (Burgess)], a dodávajú sa v priehľadných kontajneroch v sterilných podmienkach.
33. Rastliny s koreňmi určené na pestovanie; pestované vo voľnej pôdeVyžaduje sa úradné potvrdenie, že
a) v mieste pestovania sa nevyskytuje bakteriálna krúžkovitosť zemiaka [Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al.] a rakovinovec zemiakový [Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival], a
b) rastliny pochádzajú z poľa bez výskytu háďatka [Globodera pallida (Stone) Behrens a Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens].
34. Pôda a pestovateľské substráty prilepené alebo pripojené k rastlinám, tvorené úplne alebo čiastočne zo zeminy alebo z pevných organických látok, ako sú časti rastlín, humus vrátane rašeliny alebo kôry, alebo z pevných anorganických látok, ktoré udržujú životaschopnosť rastlín, pôvodom
- z Turecka,
- z Bieloruska, Gruzínska, Moldavska, Ruska, Ukrajiny,
- z neeurópskych krajín, okrem Alžírska, Egypta, Izraela, Líbye, Maroka, Tuniska
Vyžaduje sa úradné potvrdenie, že
a) pestovateľský substrát bol pri vysádzaní
- bez výskytu zeminy a organických látok, alebo
- bez výskytu škodlivého hmyzu a škodlivých háďatiek a bol vystavený tepelnému ošetreniu alebo fumigácii tak, aby bol bez výskytu ostatných škodlivých organizmov, alebo
- bol vystavený tepelnému ošetreniu alebo fumigácii tak, aby bol bez výskytu škodlivých organizmov, a
b) od vysadenia
- sa vykonali vhodné opatrenia, aby substrát zostal bez výskytu škodlivých organizmov, alebo
- sa rastliny dva týždne pred odoslaním zbavili prebytočného substrátu tak, aby zostalo na nich len jeho minimálne množstvo potrebné na udržanie životaschopnosti rastlín počas prepravy, a ak sú rastliny presadené, pestovateľský substrát použitý na tento účel musí spĺňať podmienky podľa písmena a).
35.1. Rastliny repy obyčajnej (Beta vulgaris L.) určené na pestovanie, okrem osivaVyžaduje sa úradné potvrdenie, že v mieste pestovania sa za posledné úplné vegetačné obdobie nezistili žiadne príznaky napadnutia neeurópskymi kmeňmi vírusu kučeravosti vrcholov repy (Beet curly top virus).
35.2. Rastliny repy obyčajnej (Beta vulgaris L.) určené na pestovanie, okrem osiva, pôvodom z krajín, v ktorých sa vyskytuje vírus kučeravosti repy (Beet leaf curl virus)Okrem požiadaviek uvedených v bode 35.1 sa vyžaduje úradné potvrdenie, že
a) v oblasti pestovania sa nevyskytuje vírus kučeravosti repy (Beet leaf curl virus), a
b) v mieste pestovania alebo v jeho bezprostrednom okolí sa za posledné úplné vegetačné obdobie nezistili žiadne príznaky napadnutia vírusom kučeravosti repy (Beet leaf curl virus).
36.1. Rastliny určené na pestovanie, okrem
- cibúľ,
- hľúz,
- podzemkov,
- rizómov,
- osiva,
pôvodom z tretích krajín
Okrem požiadaviek uvedených v bodoch 27.1, 27.2, 28, 29, 31, 32.1 a 32.3 sa vyžaduje úradné potvrdenie, že rastliny sú vypestované v škôlkach, a
a) pochádzajú z oblasti, ktorú zodpovedný úradný orgán príslušnej vyvážajúcej krajiny uznal v súlade s medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia ako oblasť bez výskytu strapky (Thrips palmi Karny) a táto oblasť musí byť uvedená vo fytocertifikáte v kolónke „Dodatkové vyhlásenie“, alebo
b) pochádzajú z miesta pestovania, ktoré zodpovedný úradný orgán príslušnej vyvážajúcej krajiny uznal v súlade s medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia ako miesto pestovania bez výskytu strapky (Thrips palmi Karny), a vyhlásenie, že na rastlinách sa úradnými kontrolami, ktoré sa vykonávali aspoň raz mesačne počas posledných troch mesiacov pred vývozom, nezistil výskyt strapky (Thrips palmi Karny), musí byť uvedené vo fytocertifikáte v kolónke „Dodatkové vyhlásenie“, alebo
c) bezprostredne pred vývozom sú rastliny účinným spôsobom ošetrené proti strapke (Thrips palmi Karny) a úradnou kontrolou sa nezistil výskyt strapky (Thrips palmi Karny). Podrobnosti o ošetrení musia byť uvedené vo fytocertifikáte, alebo
d) pochádzajú z rastlinného materiálu (explantátu), ktorý nie je napadnutý strapkou (Thrips palmi Karny), pestujú sa in vitro v sterilnom prostredí za sterilných podmienok, ktoré vylučujú možnosť zamorenia strapkou (Thrips palmi Karny), a dodávajú sa v priehľadných kontajneroch v sterilných podmienkach.
36.2. Rezané rastliny čeľade vstavačovité (Orchidaceae) a plody momordiky (Momordica L.) a baklažánu (Solanum melongena L.) pôvodom z tretích krajínVyžaduje sa úradné potvrdenie, že
- rastliny pochádzajú z krajiny bez výskytu strapky (Thrips palmi Karny), alebo
- bezprostredne pred vývozom sú rastliny úradne skontrolované a nezistil sa výskyt strapky (Thrips palmi Karny).
36.3. Plody papriky (Capsicum L.) pôvodom z Belize, Kostariky, Dominikánskej republiky, Salvádora, Guatemaly, Hondurasa, Jamajky, Mexika, Nikaraguy, Panamy, Portorika, USA a Francúzskej Polynézie, v ktorých sa nevyskytuje Anthonomus eugenii CanoVyžaduje sa úradné potvrdenie, že plody:
a) pochádzajú z oblasti bez výskytu Anthonomus eugenii Cano, zriadenej národnou organizáciou na ochranu rastlín v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia, názov oblasti musí byť uvedený vo fytocertifikáte v kolónke „Dodatkové vyhlásenie“, alebo
b) pochádzajú z miesta pestovania, ktoré bolo v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia vyhlásené národnou organizáciou na ochranu rastlín danej krajiny vývozu za miesto bez výskytu Anthonomus eugenii Cano, a je uvedené vo fytocertifikáte v kolónke „Dodatkové vyhlásenie“, a ktoré bolo na základe úradných kontrol, vykonaných aspoň raz mesačne počas dvoch mesiacov pred vývozom v mieste pestovania alebo v jeho bezprostrednej blízkosti vyhlásené ako miesto bez výskytu Anthonomus eugenii Cano.
37. Rastliny radu paliem (Palmae) určené na pestovanie, okrem osiva, pôvodom z neeurópskych krajínOkrem požiadaviek uvedených v prílohe č. 3 časti A 17. bode sa vyžaduje úradné potvrdenie, že
a) rastliny pochádzajú z oblastí bez výskytu fytoplazmy letálneho žltnutia palmy (Palm lethal yellowing phytoplasma) a viroidu Cadang-Cadang (Cadang-Cadang viroid) a v mieste pestovania alebo v jeho bezprostrednom okolí sa za posledné vegetačné obdobie nezistili žiadne príznaky uvedených chorôb, alebo
b) na rastlinách sa za posledné úplné vegetačné obdobie nezistili žiadne príznaky fytoplazmy letálneho žltnutia palmy (Palm lethal yellowing phytoplasm) a viroidu Cadang-Cadang (Cadang-cadang viroid) a rastliny v mieste pestovania, ktoré sú podozrivé z napadnutia uvedenými chorobami, sú odstránené, a ostatné rastliny sú ošetrené proti Myndus crudus Van Duzee,
c) rastliny vo forme pletivových kultúr sa priamo vypestovali z rastlín, ktoré spĺňajú podmienky uvedené v písmene a) alebo b).
37.1. Rastliny radu paliem (Palmae) určené na pestovanie s priemerom stonky pri zemi viac ako 5 cm a patriace k týmto rodom Brahea Mart. Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart., Washingtonia Raf.Okrem požiadaviek uplatniteľných na rastliny uvedené v bode 37 a v prílohe č. 3 časti A bode 17 sa vyžaduje úradné potvrdenie, že rastliny
a) sú po celý svoj život pestované v krajine, o ktorej je známe, že sa v nej nevyskytuje Paysandisia archon (Burmeister), alebo
b) sú po celý svoj život pestované v oblasti bez výskytu Paysandisia archon (Burmeister) zriadenej národnou organizáciou na ochranu rastlín v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia, alebo
c) sú počas obdobia najmenej dvoch rokov pred vývozom pestované v mieste pestovania:
- ktoré je registrované a je pod dozorom národnej organizácie pre ochranu rastlín v krajine pôvodu, a
- ak sú rastliny umiestnené na mieste s úplnou fyzickou ochranou proti zavlečeniu Paysandisia archon (Burmeister) alebo na mieste, kde sa aplikujú vhodné preventívne ošetrenia, a
- na ktorom počas troch úradných kontrol za rok vykonaných vo vhodnom čase, z toho jeden raz bezprostredne pred vývozom, nie sú spozorované znaky prítomnosti Paysandisia archon (Burmeister).
38.2. Rastliny fuksie (Fuchsia L.) určené na pestovanie, okrem osiva, pôvodom z USA alebo BrazílieVyžaduje sa úradné potvrdenie, že v mieste pestovania sa nezistili príznaky Aculops fuchsiae Keifer a bezprostredne pred vývozom sa kontrolou rastlín nezistil jeho výskyt.
39. Stromy a kríky určené na pestovanie, okrem osiva a rastlín vo forme pletivových kultúr, pôvodom z iných ako európskych a stredozemských krajínOkrem požiadaviek uvedených v bodoch 8.1, 8.2, 9, 10, 11.1, 11.2, 12, 13.1, 13.2, 14,17, 18, 19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 24, 25.5, 25.6, 26, 27.1, 27.2, 28, 29, 32.1, 32.2, 33, 34, 36.1, 36.2, 37, 38.2 a 39 a v prílohe č. 3 časti A bodoch 1., 2., 3., 9., 13., 15., 16., 17. a 18. a časti B 1. bode sa vyžaduje úradné potvrdenie, že rastliny
- sú bez rastlinných zvyškov, kvetov a plodov,
- sa pestovali v škôlkach,
- sa vo vhodných termínoch a pred vývozom kontrolovali, pričom sa nezistili príznaky ich napadnutia škodlivými baktériami, vírusmi a vírusom podobnými organizmami a zistilo sa, že sú bez výskytu škodlivých druhov háďatiek, hmyzu, roztočov, húb a príznakov napadnutia týmito organizmami alebo sú ošetrené proti týmto organizmom.
40. Listnaté stromy a kríky určené na pestovanie, okrem osiva a rastlín vo forme pletivových kultúr, pôvodom z tretích krajín, okrem európskych a stredozemských krajínOkrem požiadaviek uvedených v bodoch 11.1, 11.2, 11.3, 12, 13.1, 13.2, 14, 17, 18, 19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 24, 33, 36.1, 38.2, 39 a 45.1 a v prílohe č. 3 časti A bodoch 2., 3., 9., 15., 16., 17. a 18. a časti B 1. bode sa vyžaduje úradné potvrdenie, že rastliny sú vo vegetačnom pokoji a bez listov.
41. Jednoročné a dvojročné rastliny, okrem čeľade lipnicovité (Gramineae), určené na pestovanie, okrem osiva, pôvodom z iných ako európskych a stredozemských krajínOkrem požiadaviek uvedených v bodoch 25.5, 25.6, 32.1, 32.2, 32.3, 33, 34, 35.1 a 35.2 a v prílohe č. 3 časti A 11. a 13. bode sa vyžaduje úradné potvrdenie, že rastliny
- sa pestovali v škôlkach, a
- sú bez rastlinných zvyškov, kvetov a plodov, a
- vo vhodných termínoch a pred vývozom sa kontrolovali, pričom sa nezistili,
- príznaky ich napadnutia škodlivými baktériami, vírusmi a vírusom podobnými organizmami, a
- výskyt škodlivých druhov háďatiek, hmyzu, roztočov a húb a príznakov ich napadnutia týmito organizmami, alebo sú ošetrené proti týmto organizmom.
42. Rastliny čeľade lipnicovité (Gramineae) – okrasné trváce trávy podčeľadí bambusovité (Bambusoideae) a prosovité (Panicoideae) a rodov Buchloa (BuchloeEngelm.), grama (Bouteloua Lag.), smlz (Calamagrostis Adans), kortadéria (Cortaderia Stapf.), steblovka (Glyceria R. Br.), hakonechloa (Hakonechloa Mak. ex Honda), hystrix (Hystrix), bezkolenec (Molinia Shrank), lesknica (Phalaris L.), shibatea (Shibataea Mak ex Nak.), spartina (Spartina Schreb.), kavyľ (Stipa L.) a uniola (Uniola L.) určené na pestovanie, okrem osiva, pôvodom z iných ako európskych a stredozemskných krajínOkrem požiadaviek uvedených v 33. a 34. bode sa vyžaduje úradné potvrdenie, že rastliny
- sa pestovali v škôlkach, a
- sú bez rastlinných zvyškov, kvetov a plodov, a
- vo vhodných termínoch a pred vývozom sa kontrolovali, pričom sa nezistili,
- príznaky ich napadnutia škodlivými baktériami, vírusmi a vírusom podobnými organizmami, a
- výskyt škodlivých druhov háďatiek, hmyzu, roztočov a húb a príznakov ich napadnutia týmito organizmami, alebo sú ošetrené proti týmto organizmom.
43. Rastliny typu bonsají určené na pestovanie, okrem osiva, pôvodom z neeurópskych krajínOkrem požiadaviek uvedených v bodoch 8.1., 9, 10, 11.1, 11.2, 12, 13.1, 13.2,14, 17, 18, 19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 24, 25.5, 25.6, 26, 27.1, 27.2, 28, 32.1, 32.2, 33, 34, 36.1, 36.2, 37, 38.2, 39, 40 a 42 a v prílohe č. 3 časti A bodoch 1., 2., 3., 9., 13., 15., 16., 17. a 18. a časti B 1. bode sa vyžaduje úradné potvrdenie, že
a) rastliny, vrátane rastlín zozbieraných z prírodných biotopov, sa pestovali, uchovávali a formovali najmenej dva po sebe nasledujúce roky v úradne registrovaných škôlkach bonsají s určeným režimom úradnej kontroly,
b) rastliny v škôlkach uvedených v písmene a) sa
aa) najmenej počas obdobia uvedeného v písmene a)
- pestovali v črepníkoch umiestnených na regáloch vo výške najmenej 50 cm nad povrchom zeme,
- vhodne ošetrili, aby boli bez výskytu neeurópskych hrdzí; názov aktívnej látky, použitá koncentrácia a dátum ošetrenia musia byť uvedené vo fytocertifikáte v kolónke „dezinsekčné alebo dezinfekčné ošetrenie“,
- úradne kontrolovali najmenej šesťkrát ročne vo vhodnom čase z hľadiska výskytu príslušných škodlivých organizmov uvedených v prílohách č. 2 a 3; uvedené kontroly, vrátane kontrol rastlín v bezprostrednom okolí škôlok uvedených v písmene a), sa musia vykonať aspoň vizuálne na každom riadku poľa alebo škôlky a na všetkých častiach rastlín, ktoré vystupujú nad úroveň povrchu pestovateľského substrátu s náhodným odobratím vzoriek aspoň z 300 rastlín jedného rodu, ak celkový počet rastlín tohto rodu neprevyšuje 3 000 kusov, alebo z 10 % rastlín, ak celkový počet rastlín tohto rodu prevyšuje 3 000 kusov,
- musia byť bez výskytu príslušných škodlivých organizmov uvedených v predchádzajúcom odseku; napadnuté rastliny musia byť odstránené a zvyšné rastliny musia byť účinným spôsobom ošetrené, okrem toho počas vhodného obdobia pred expedíciou zadržané a kontrolované, aby sa zabezpečilo, že sú bez výskytu príslušných škodlivých organizmov,
- pestovali v nepoužitom umelom substráte alebo v prirodzenom substráte, ktorý bol tepelne ošetrený alebo fumigovaný tak, aby bol bez výskytu škodlivých organizmov a prijali sa vhodné opatrenia, aby substrát zostal bez výskytu škodlivých organizmov,
- udržiavali v podmienkach zabezpečujúcich, aby pestovateľský substrát zostal bez výskytu škodlivých organizmov a dva týždne pred vývozom sú
- zbavené pôvodného pestovateľského substrátu vytrasením a opláchnutím čistou vodou a uchovávali sa nezakorenené, alebo
- zbavené pôvodného pestovateľského substrátu vytrasením a opláchnutím čistou vodou a presadené do pestovateľského substrátu, ktorý spĺňa podmienky uvedené v písmene aa) piata odrážka, alebo
- vhodne ošetrené tak, aby sa zabezpečil substrát bez výskytu škodlivých organizmov; názov aktívnej látky, použitá koncentrácia a dátum ošetrenia musia byť uvedené v kolónke „dezinsekčné alebo dezinfekčné ošetrenie“ fytocertifikátu,
bb) musia sa zabaliť do uzatvorených kontajnerov, úradne sa zapečatiť a označiť registračným číslom registrovanej škôlky; registračné číslo musí byť uvedené v dodatkovom vyhlásení fytocertifikátu.
44. Trváce byliny určené na pestovanie, okrem osiva, čeľadí silenkovité (Caryophyllaceae), okrem klinčeka (Dianthus L.), astrovité (Compositae), okrem chryzantémy [Dendranthema (DC.) Des. Moul.], kapustovité (Cruciferae), bôbovité (Leguminosae) a ružovité (Rosaceae), okrem jahody (Fragaria L.), pôvodom z tretích krajín, okrem európskych a stredozemských krajínOkrem požiadaviek uvedených v bodoch 32.1, 32.2, 32.3, 33 a 34 sa vyžaduje úradné potvrdenie, že rastliny
- sa pestovali v škôlkach, a
- sú bez rastlinných zvyškov, kvetov a plodov, a
- vo vhodných termínoch a pred vývozom sa kontrolovali, pričom sa nezistili,
- príznaky ich napadnutia škodlivými baktériami, vírusmi a vírusom podobnými organizmami, a
- výskyt škodlivých druhov háďatiek, hmyzu, roztočov a húb a príznakov ich napadnutia týmito organizmami, alebo sú ošetrené proti týmto organizmom.
45.1. Rastliny bylinných druhov a rastliny figovníka (Ficus L.) a ibišteka (Hibiscus L.) určené na pestovanie, okrem cibúľ, podcibulia, podzemkov, osiva a hľúz pôvodom z neeurópskych krajínOkrem požiadaviek uvedených v bodoch 27.1, 27.2, 28, 29, 32.1, 32.3 a 36.1 sa vyžaduje úradné potvrdenie, že rastliny
a) pochádzajú z oblasti, ktorú zodpovedný úradný orgán príslušnej vyvážajúcej krajiny uznal v súlade s medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia ako oblasť bez výskytu neeurópskych populácií molice (Bemisia tabaci Genn.), a táto oblasť musí byť uvedená vo fytocertifikáte v kolónke „Dodatkové vyhlásenie“, alebo
b) pochádzajú z miesta pestovania, ktoré zodpovedný úradný orgán príslušnej príslušnej vyvážajúcej krajiny uznal v súlade s medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia ako miesto pestovania bez výskytu neeurópskych populácií molice (Bemisia tabaci Genn.) a miesto pestovania, a vyhlásenie, že na základe úradných kontrol, ktoré sa vykonávali aspoň raz za tri týždne počas posledných deviatich týždňov pred vývozom, je miesto pestovania bez výskytu neeurópskych populácií molice (Bemisia tabaci Genn.), musí byť uvedené vo fytocertifikáte v kolónke „Dodatkové vyhlásenie“, alebo
c) ak sú uchovávané alebo pestované v mieste pestovania, na ktorom sa zistil výskyt neeurópskych populácií molice (Bemisia tabaci Genn.), uvedené rastliny musia byť ošetrené vhodným spôsobom proti neeurópskym populáciám molice (Bemisia tabaci Genn.) a musia sa prijať vhodné postupy zamerané na eradikáciu neeurópskych populácií molice v príslušnom mieste pestovania (Bemisia tabaci Genn.), po ktorých sa následne, úradnými kontrolami vykonávanými raz týždenne počas deviatich týždňov pred vývozom, a počas monitoringu uvedeného obdobia, nezistil výskyt neeurópskych populácií molice (Bemisia tabaci Genn.). Podrobnosti o o ošetrení musia byť uvedené vo fytocertifikáte, alebo
d) pochádzajú z rastlinného materiálu (explantátu), ktorý je bez výskytu molice [Bemisia tabaci Genn. (neeurópske populácie)], pestujú sa in vitro v sterilnom médiu a za sterilných podmienok, ktoré vylučujú možnosť zamorenia molicou [Bemisia tabaci Genn. (neeurópske populácie)], a dodávajú sa v priehľadných kontajneroch v sterilných podmienkach.
45.2. Rezané kvety astry (Aster spp.), kotúča (Eryngium L.), gypsomilky (Gypsophila L.), ľubovníka (Hypericum L.), Lisianthus L., ruže (Rosa L.), zlatobyle (Solidago L.) a trachélie (Trachelium L.) a vňať bazalky (Ocimum L.) pôvodom z neeurópskych krajínVyžaduje sa úradné potvrdenie, že
- rezané kvety a vňať pochádzajú z krajiny bez výskytu neeurópskych populácií molice (Bemisia tabaci Genn.), alebo
- bezprostredne pred vývozom rezaných kvetov a vňate sa úradnou kontrolou nezistil výskyt neeurópskych populácií molice (Bemisia tabaci Genn.).
45.3. Rastliny rajčiaka jedlého (Solanum lycopersicum L).určené na pestovanie, pôvodom z krajín, v ktorých sa vyskytuje Tomato yellow leaf curl virus, okrem osivaOkrem požiadaviek uvedených v bodoch 25.5, 25.6 a 25.7 a v prílohe č. 3 časti A 13. bode
a) pôvodom z krajín, v ktorých sa nevyskytuje Bemisia tabaci Genn.,sa vyžaduje úradné potvrdenie, že na rastlinách sa nezistili žiadne príznaky Tomato yellow leaf curl virus.
b) pôvodom z krajín, v ktorých sa vyskytuje Bemisia tabaci GennVyžaduje sa úradné potvrdenie, že
a) na rastlinách sa nezistili žiadne príznaky Tomato yellow leaf curl virus, a
aa) rastliny pochádzajú z oblastí bez výskytu molice (Bemisia tabaci Genn.), alebo
bb) v mieste pestovania sa úradnými kontrolami, ktoré sa vykonávali aspoň raz mesačne počas troch mesiacov pred vývozom, nezistil výskyt molice (Bemisia tabaci Genn.), alebo
b) v mieste pestovania sa nezistili žiadne príznaky výskytu Tomato yellow leaf curl virus a miesto pestovania bolo vhodne ošetrené a úradne skontrolované, aby sa zabránilo výskytu a rozšíreniu molice (Bemisia tabaci Genn.).
46. Rastliny určené na pestovanie, okrem osiva, hľúz, podcibulia a podzemkov, pôvodom z krajín, v ktorých sa vyskytujú príslušné škodlivé organizmy
- -vírus zlatej mozaiky tabaku (Bean golden mosaic virus),
- vírus miernej strakatosti vigny (Cowpea mild mottle virus),
- vírus infekčnej žltačky šalátu (Lettuce infectious yellows virus),
- vírus miernej tigrovitosti papriky (Pepper mild tigré virus),
- vírus kučeravosti listov tekvice (Squash leaf curl virus),
- iné vírusy prenášané molicou (Bemisia tabaci Genn.) a v ktorých sa
Okrem požiadaviek uvedených v bodoch 25.5., 25.6., 32.1, 32.2, 32.3, 35.1, 35.2, 44, 45.1, 45.2 a 45.3. a v prílohe č. 3 časti A 13. bode sa vyžaduje úradné potvrdenie, že
a) nevyskytujú neeurópske populácie molice (Bemisia tabaci Genn.) alebo iní prenášači uvedených škodlivých organizmov,na rastlinách sa za posledné vegetačné obdobie nezistili žiadne príznaky výskytu uvedených škodlivých organizmov;
b) vyskytujú sa neeurópske populácie molice (Bemisia tabaci Genn.) alebo iní prenášači uvedených škodlivých organizmovna rastlinách sa za posledné vegetačné obdobie nevyskytli žiadne príznaky výskytu uvedených škodlivých organizmov, a
a) rastliny pochádzajú z oblastí bez výskytu molice (Bemisia tabaci Genn.) a iných prenášačov uvedených škodlivých organizmov, alebo
b) pri úradných kontrolách vykonaných vo vhodných termínoch sa v mieste pestovania nezistil výskyt molice (Bemisia tabaci Genn.) a iných prenášačov uvedených škodlivých organizmov, alebo
c) rastliny sú vhodným spôsobom ošetrené proti molici (Bemisia tabaci Genn.), alebo
d)rastliny, ktoré pochádzajú z rastlinného materiálu (explantátu), ktorý je bez výskytu molice [Bemisia tabaci Genn. (neeurópske populácie)], a ktoré nevykazujú žiadne príznaky napadnutia príslušnými škodlivými organizmami, pestujú sa in vitro v sterilnom médiu a za sterilných podmienok, ktoré vylučujú možnosť zamorenia molicou [Bemisia tabaci Genn. (neeurópske populácie)], a dodávajú sa v priehľadných kontajneroch v sterilných podmienkach
47. Osivo slnečnice ročnej (Helianthus annuus L.)Vyžaduje sa úradné potvrdenie, že
a) osivo pochádza z oblasti bez výskytu plesne slnečnicovej [Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. et de Toni], alebo
b) osivo, okrem osiva odrôd rezistentných proti všetkým rasám plesne slnečnicovej [Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. et de Toni], ktoré sa vyskytujú v oblasti pestovania, bolo vhodne ošetrené proti plesni slnečnicovej [Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. et de Toni].
48. Osivo rajčiaka jedlého (Solanum lycopersicum L.)Vyžaduje sa úradné potvrdenie, že osivo sa získalo vhodnou kyselinoextrakčnou metódou alebo inou rovnocennou metódou, a
a) osivo pochádza z oblastí bez výskytu baktériového vädnutia rajčiaka [Clavibacter michiganensis subsp.michiganensis (Smith) Davis et al.], baktérie škvrnitosti rajčiakov [Xanthomonas campestris pv. vesicatoria (Doidge) Dye] a viroidu vretenovitosti hľúz zemiakov (Potato spindle tuber viroid), alebo
b) na rastlinách v mieste pestovania sa za posledné vegetačné obdobie nezistili žiadne príznaky chorôb spôsobených uvedenými škodlivými organizmami, alebo
c) reprezentatívna vzorka osiva sa úradne testovala aspoň na uvedené škodlivé organizmy a pri použití vhodných metód sa v osive nezistil výskyt uvedených škodlivých organizmov.
49.1. Osivo lucerny siatej (Medicago sativa L.)Vyžaduje sa úradné potvrdenie, že
a) v mieste pestovania sa za posledné vegetačné obdobie nezistili žiadne príznaky výskytu háďatka [Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev] a že háďatko [Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipijev] sa nezistilo ani pri laboratórnych testoch vykonaných na reprezentatívnej vzorke, alebo
b) pred vývozom osiva sa uskutočnila jeho fumigácia, alebo
c) osivo bolo primerane fyzicky ošetrené proti háďatku [Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev] a v laboratórnych testoch vykonaných na reprezentatívnej vzorke sa zistilo, že sú bez výskytu háďatka [Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev].
49.2. Osivo lucerny siatej (Medicago sativa L.) pôvodom z krajín, v ktorých sa vyskytuje baktériové vädnutie (Clavibacter michiganensis subsp. insidiosus Davis et al.)Okrem požiadaviek uvedených v bode 49.1. sa vyžaduje úradné potvrdenie, že
a) v mieste pestovania osiva alebo v jeho bezprostrednom okolí sa počas posledných desiatich rokov nezistil výskyt baktériového vädnutia (Clavibacter michiganensis subsp. insidiosus Davis et al.)
b)
- pozberané osivo patrí k odrode, ktorá je uznaná ako vysokoodolná proti baktériovému vädnutiu (Clavibacter michiganensis subsp. insidiosus Davis et al.), alebo
- v čase zberu nebol porast ešte vo štvrtom vegetačnom období od výsevu a predtým sa zozbierala jedna úroda osiva, alebo
- obsah prímesí v osive, ktorý bol ustanovený v súlade s pravidlami pre certifikáciu osiva uvádzaného na trh v rámci členských štátov, nepresahuje 0,1 % hmotnosti,
c) v mieste pestovania a ani na okolitých priľahlých porastoch lucerny siatej (Medicago sativa L.) sa počas posledného vegetačného obdobia alebo počas dvoch predchádzajúcich vegetačných období nezistili žiadne príznaky výskytu baktériového vädnutia (Clavibacter michiganensis subsp. insidiosus Davis et al.),
d) porast bol založený na pozemku, na ktorom sa počas posledných troch rokov pred výsevom nepestovala lucerna siata (Medicago sativa L.).
50. Osivo ryže siatej (Oryza sativa L.)Vyžaduje sa úradné potvrdenie, že
a) osivo sa laboratórne testovalo vhodnými nematologickými metódami, pričom nebol zistený výskyt háďatka (Aphelenchoides besseyi Christie), alebo
b) osivo sa ošetrilo horúcou vodou, alebo iným vhodným spôsobom proti háďatku (Aphelenchoides besseyi Christie).
51. Osivo fazule (Phaseolus L.)Vyžaduje sa úradné potvrdenie, že
a) osivo pochádza z krajiny bez výskytu Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye, alebo
b) testovaním reprezentatívnej vzorky osiva sa nezistil výskyt Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye.
52. Osivo kukurice siatej (Zea mays L.)Vyžaduje sa úradné potvrdenie, že
a) osivo pochádza z oblastí bez výskytu Erwinia stewartii (Smith) Dye, alebo
b) testovaním reprezentatívnej vzorky osiva sa nezistil výskyt Erwinia stewartii (Smith) Dye.
53. Osivá rodov pšenica (Triticum L.), raž (Secale L.) a tritikale (X Triticosecale Witt.) pôvodom z Afganistanu, Indie, Iraku, Iránu, Mexika, Nepálu, Pakistanu, Južnej Afriky a USA, kde sa vyskytuje Tilletia indica MitraVyžaduje sa úradné potvrdenie, že osivo pochádza z oblastí bez výskytu Tilletia indica Mitra. Názov oblasti musí byť uvedený vo fytocertifikáte
54. Zrno, je semeno v botanickom zmysle, ktoré nie je určené na pestovanie, rodov pšenica (Triticum L.), raž (Secale L.) a tritikale (X Triticosecale Witt.) pôvodom z Afganistanu, Indie, Iraku, Iránu, Mexika, Nepálu, Pakistanu, Južnej Afriky a USA, kde sa vyskytuje Tilletia indica MitraVyžaduje sa úradné potvrdenie, že
i) zrno pochádza z oblasti bez výslytu Tilletia indica Mitra; názov oblasti alebo oblastí musí byť uvedený vo fytocertifikáte v kolónke „Miesto pôvodu“, alebo
ii) v mieste pestovania sa na rastlinách počas posledného úplného vegetačného obdobia nezistili žiadne príznaky výskytu Tilletia indica Mitra a testovaním reprezentatívnych vzoriek, ktoré sa odobrali v čase zberu aj pred nakladaním, sa nezistil výskyt Tilletia indica Mitra; vo fytocertifikáte v kolónke „názov tovaru“ musí byť uvedený text „testované a bez zistenia výskytu Tilletia indica Mitra“.

II. kapitola

Rastliny, rastlinné produkty a iné predmety pochádzajúce z územia členských štátov

Rastliny, rastlinné produkty a iné predmetyOsobitné požiadavky
2. Drevo platana (Platanus L.) vrátane opracovaného drevaVyžaduje sa úradné potvrdenie, že drevo
a) pochádza z oblasti bez výskytu odumierania platanov (Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr.), alebo
b) sa podrobilo komorovému sušeniu (kiln-drying), aby bola pomocou primeraného časového/teplotného rozvrhu dosiahnutá vlhkosť menšia ako 20 % vyjadrená ako percento zo suchej hmoty. Značkou „Kiln-dried“, alebo „KD“ alebo inou medzinárodne uznávanou značkou sa označí drevo alebo akýkoľvek obal
4. Rastliny borovice (PinusL.) určené na pestovanie, okrem osivaVyžaduje sa úradné potvrdenie, že v mieste pestovania alebo v jeho bezprostrednom okolí sa za posledné vegetačné obdobie nezistili žiadne príznaky Scirrhia acicola (Dearn.) Siggers a Scirrhia pini Funk et Parker.
5. Rastliny jedle (Abies Mill.), smrekovca (Larix Mill.), smreka (Picea A. Dietr.), borovice (Pinus L.), duglasky (Pseudotsuga Carr.) a jedľovca (Tsuga Carr.) určené na pestovanie, okrem osivaOkrem požiadaviek uvedených v 4. bode sa vyžaduje úradné potvrdenie, že v mieste pestovania alebo v jeho bezprostrednom okolí sa za posledné vegetačné obdobie nezistili žiadne príznaky hnedospórky (Melampsora medusae Thümen).
6. Rastliny topoľa (Populus L.) určené na pestovanie, okrem osivaVyžaduje sa úradné potvrdenie, že v mieste pestovania alebo v jeho bezprostrednom okolí sa za posledné vegetačné obdobie nezistili žiadne príznaky hnedospórky (Melampsora medusae Thümen).
7. Rastliny gaštana (Castanea Mill.) a duba (Quercus L.) určené na pestovanie, okrem osivaVyžaduje sa úradné potvrdenie, že
a) rastliny pochádzajú z oblastí bez výskytu rakoviny gaštana [Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr], alebo
b) v mieste pestovania alebo v jeho bezprostrednom okolí sa za posledné vegetačné obdobie nezistili žiadne príznaky rakoviny gaštana [Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr].
8. Rastliny platana (Platanus L.), určené na pestovanie, okrem osivaVyžaduje sa úradné potvrdenie, že
a) rastliny pochádzajú z oblasti bez výskytu odumierania platanov (Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr.), alebo
b) v mieste pestovania alebo v jeho bezprostrednom okolí sa za posledné úplné vegetačné obdobie nezistili žiadne príznaky odumierania platanov (Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr.).
9. Rastliny muchovníka (Amelanchier Med.), dulovca (Chaenomeles Lindl.), skalníka (Cotoneaster Ehrh.), hlohu (Crataegus L.), dule (Cydonia Mill.), mišpuľníka (Eriobotrya Lindl.), jablone (Malus Mill.), mišpule (Mespilus L.), Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, hlohyne (Pyracantha Roem.), hrušky (Pyrus L.) a jarabiny (Sorbus L.) určené na pestovanie, okrem osivaVyžaduje sa úradné potvrdenie, že
a) rastliny pochádzajú zo zón uznaných za zóny bez výskytu spály jadrovín [Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.], alebo
b) z miesta pestovania a jeho bezprostredného okolia sú odstránené rastliny, ktoré prejavovali príznaky spály jadrovín [Erwiniaamylovora (Burr.) Winsl. et al.].
10. Rastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle), citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov, okrem plodov a osivaVyžaduje sa úradné potvrdenie, že
a) rastliny pochádzajú z oblastí bez výskytu spiroplazmy citrónovníka (Spiroplasma citri Saglio et al.), fómovej škvrnitosti [Phoma tracheiphila (Petri), Kanchaveli a Gikashvili], a európskych kmeňov vírusu tristézy citrónovníka (Citrus tristeza), alebo
b) rastliny sú úradne uznané podľa certifikačnej schémy, v ktorej sa požaduje, aby boli získané v priamej línii z materiálu udržovaného podľa ustanovených podmienok a úradne testovaného aspoň na európske kmene vírusu tristézy citrónovníka (Citrus tristeza) s použitím vhodných testov alebo metód v súlade s medzinárodnými normami, a sú trvale pestované v skleníkoch neprístupných pre hmyz alebo v izolovaných klietkach, v ktorých sa nezistili žiadne príznaky napadnutia spiroplazmou citrónovníka (Spiroplasma citri Saglio et al.), fómovou škvrnitosťou [Phoma tracheiphila (Petri), Kanchaveli a Gikashvili], a európskymi kmeňmi vírusu tristézy citrónovníka (Citrus tristeza), alebo
c) rastliny:
- sú úradne uznané podľa certifikačnej schémy, v ktorej sa požaduje, aby boli získané v priamej línii z materiálu udržovaného podľa ustanovených podmienok a úradne testovaného aspoň na európske kmene vírusu tristézy citrónovníka (Citrus tristeza) s použitím vhodných testov alebo metód v súlade s medzinárodnými normami a na základe týchto testov sa nezistili príznaky napadnutia európskymi kmeňmi vírusu tristézy citrónovníka (Citrus tristeza); rastliny sú certifikované bez príznakov napadnutia európskymi kmeňmi vírusu tristézy citrónovníka (Citrus tristeza) na základe úradného testovania vykonaného v súlade s metódami uvedenými v tejto zarážke, a
- sú podrobené kontrole a od začiatku posledného úplného vegetačného obdobia sa nezistili žiadne príznaky napadnutia spiroplazmou citrónovníka (Spiroplasma citri Saglio et al.), fómovou škvrnitosťou [Phoma tracheiphila (Petri), Kanchaveli a Gikashvili], a európskymi kmeňmi vírusu tristézy citrónovníka (Citrus tristeza).
10.1. Rastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle), citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov, a Casimiroa La Llave, Clausena Burm f., Vepris Comm., Zanthoxylum L., okrem plodov a osivaVyžaduje sa úradné potvrdenie, že rastliny pochádzajú z oblasti bez výskytu Trioza erytreae Del Guercio, zriadenej národnou organizáciou na ochranu rastlín v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia
11. Rastliny čeľadí áronovité (Araceae), banánovníkovité (Musaceae), marantovité (Marantaceae) a strelíciovité (Strelitziaceae) a hruškovca (Persea spp.), zakorenené alebo s prilepeným alebo pripojeným pestovateľským substrátomVyžaduje sa úradné potvrdenie, že
a) v mieste pestovania sa za posledné vegetačné obdobie nezistil výskyt háďatka Radopholus similis (Cobb) Thorne, alebo
b) pôda a korene z podozrivých rastlín sú za posledné vegetačné obdobie úradne nematologicky testované aspoň na Radopholus similis (Cobb) Thorne a vo vzorkách sa nezistil výskyt uvedeného škodlivého organizmu.
12. Rastliny jahody (Fragaria L.), slivky (Prunus L.) a maliny a ostružiny (Rubus L.) určené na pestovanie, okrem osivaVyžaduje sa úradné potvrdenie, že
a) rastliny pochádzajú z oblastí bez výskytu príslušných škodlivých organizmov, alebo
b) na rastlinách v mieste pestovania sa za posledné vegetačné obdobie nezistili žiadne príznaky chorôb spôsobených príslušnými škodlivými organizmami.
Príslušnými škodlivými organizmami sú
- na jahode (Fragaria L.):
- hniloba koreňov jahôd (Phytophthora fragariae Hickman var. fragariae),
- vírus mozaiky arábky (Arabis mosaic virus),
- vírus krúžkovitosti maliny (Raspberry ringspot virus),
- vírus kučeravosti jahody (Strawberry crinkle virus),
- vírus latentnej krúžkovitosti jahody (Strawberry latent ringspot virus),
- vírus mierneho žltnutia okrajov listov (Strawberry mild yellow edge virus),
- vírus čiernej krúžkovitosti rajčiaka (Tomato black ring virus),
- baktériová škvrnitosť jahôd (Xanthomonas fragariae Kennedy et King),
- na slivke (Prunus L.):
- fytoplazma chlorotickej zvinutky (Apricot chlorotic leaf roll phytoplasma),
- baktériová škvrnitosť sliviek [Xanthomonas campestris pv. pruni(Smith) Dye],
- na broskyni [Prunus persica (L.) Batsch]:
- Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et al.) Young et al.,
- na maline a ostružine (Rubus L.):
- vírus mozaiky arábky (Arabis mosaic virus),
- vírus krúžkovitosti maliny (Raspberry ringspot virus),
- vírus latentnej krúžkovitosti jahody (Strawberry latent ringspot virus),
- vírus čiernej krúžkovitosti rajčiaka (Tomato black ring virus).
13. Rastliny dule (Cydonia Mill.) a hrušky (Pyrus L.) určené na pestovanie, okrem osivaOkrem požiadaviek uvedených v 9. bode sa vyžaduje úradné potvrdenie, že
a) rastliny pochádzajú z oblastí bez výskytu fytoplazmy chradnutia hrušky (Pear decline phytoplasma), alebo
b) z miesta pestovania a z jeho bezprostredného okolia sú počas posledných troch ukončených vegetačných období odstránené rastliny podozrivé z napadnutia fytoplazmou chradnutia hrušky (Pear decline phytoplasma).
14. Rastliny jahody (Fragaria L.) určené na pestovanie, okrem osivaOkrem požiadaviek uvedených v 12. bode sa vyžaduje úradné potvrdenie, že
a) rastliny pochádzajú z oblastí bez výskytu háďatka (Aphelenchoides besseyi Christie), alebo
b) na rastlinách v mieste pestovania sa za posledné úplné vegetačné obdobie nezistili žiadne príznaky napadnutia háďatkom (Aphelenchoides besseyi Christie), alebo
c) pri pletivových kultúrach sa pletivové kultúry získali z rastlín, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v písmene b) alebo sú pomocou vhodnej nematologickej metódy úradne testované a nezistil sa v nich výskyt háďatka (Aphelenchoides besseyi Christie).
15. Rastliny jablone (Malus Mill.) určené na pestovanie, okrem osivaOkrem požiadaviek uvedených v 9. bode sa vyžaduje úradné potvrdenie, že
a) rastliny pochádzajú z oblastí bez výskytu proliferácie jablone (Apple proliferation phytoplasma), alebo
b) aa) rastliny, okrem rastlín pestovaných zo semien,
- sú úradne uznané podľa certifikačnej schémy, v ktorej sa požaduje, aby sa rastliny získali v priamej línii z materiálu udržiavaného podľa ustanovených podmienok a úradne testovaného s použitím vhodných indikátorových rastlín alebo iných rovnocenných metód aspoň na proliferáciu jablone (Apple proliferation phytoplasma) a nezistil sa v ňom výskyt uvedeného škodlivého organizmu, alebo
- sú získené v priamej línii z materiálu udržiavaného podľa ustanovených podmienok a počas posledných šiestich úplných vegetačných období najmenej raz úradne testovaného s použitím vhodných indikátorových rastlín alebo iných rovnocenných metód aspoň na proliferáciu jablone (Apple proliferation phytoplasma) a nezistil sa v ňom výskyt uvedeného škodlivého organizmu,
bb) na rastlinách v mieste pestovania alebo na náchylných rastlinách v jeho bezprostrednom okolí sa počas posledných troch vegetačných období nezistili žiadne príznaky proliferácie jablone (Apple proliferation phytoplasma).
16. Rastliny uvedených druhov rodu slivka (Prunus L.) určené na pestovanie, okrem osiva:
- mandľa obyčajná (Prunus amygdalus Batsch),
- marhuľa obyčajná (Prunusarmeniaca L.),
- myrobalan blireov (Prunus blireiana Andre),
- marhuľa brianónska (Prunus brigantina Vill.),
- slivka čerešňoplodá (myrobalan) (Prunus cerasifera Ehrh.),
- myrobalan cistena (Prunus cistena Hansen),
- Prunus curdica (Fenzl et Fritsch.),
- slivka domáca pravá (Prunus domestica ssp. domestica L.),
- slivka guľatoplodá pravá [Prunus domestica ssp. isititia (L.) C.K. Schneid.],
- slivka guľatoplodá ringlotová [Prunus domestica ssp. italica (Borkh.) Hegi.],
- višňa žľaznatá (Prunus glandulosa Thunb.),
- Prunus holosericea Batal.,
- Prunus hortulana Bailey,
- čerešňa japonská (sakura) (Prunus japonica Thunb.),
- marhuľa mandžuská [Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne],
- Prunus maritima Marsh.,
- marhuľa japonská (mume) (Prunus mume Sieb. et Zucc.),
- Prunus nigra Ait.,
- broskyňa obyčajná [Prunus persica (L.) Batsch],
- Prunus salicina L.,
- Prunus sibirica L.,
- Prunus simonii Carr.,
- slivka trnková (trnka) (Prunus spinosa L.),
- Prunus tomentosa Thunb.,
- mandľa trojlaločná (Prunus triloba Lindl.),
- iné druhy slivky (Prunus L.) náchylné na vírus šarky slivky (Plum pox virus)
Okrem požiadaviek uvedených v bode 12. sa vyžaduje úradné potvrdenie, že
a) rastliny pochádzajú z oblastí bez výskytu vírusu šarky sliviek, alebo
b) aa) rastliny, okrem rastlín pestovaných zo semien,
- sú úradne uznané podľa certifikačnej schémy, v ktorej sa požaduje, aby sa rastliny získali v priamej línii z materiálu udržiavaného podľa ustanovených podmienok a úradne testovaného s použitím vhodných indikátorových rastlín alebo iných rovnocenných metód aspoň na vírus šarky slivky (Plum pox virus) a nezistil sa v ňom výskyt uvedeného škodlivého organizmu, alebo
- sú získené v priamej línii z materiálu udržiavaného podľa ustanovených podmienok a počas posledných troch úplných vegetačných období najmenej raz úradne testovaného s použitím vhodných indikátorových rastlín alebo iných rovnocenných metód aspoň na vírus šarky slivky (Plum pox virus) a nezistil sa v ňom výskyt uvedeného škodlivého organizmu,
bb) na rastlinách v mieste pestovania alebo na náchylných rastlinách v jeho bezprostrednom okolí sa počas posledných troch vegetačných období nezistili žiadne príznaky vírusu šarky slivky (Plum pox virus),
cc) rastliny v mieste pestovania, ktoré prejavovali príznaky chorôb spôsobených inými vírusmi alebo vírusom podobnými organizmami, sú odstránené.
17. Rastliny viniča (Vitis L.), okrem plodov a osivaVyžaduje sa úradné potvrdenie, že za posledné dve vegetačné obdobia sa v mieste pestovania na materských rastlinách nezistili žiadne príznaky žltnutia viniča (Grapevine flavescence dorée phytoplasma) a Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Willems et al.
18.1. Hľuzy zemiaka (Solanum tuberosum L.), určené na pestovanieVyžaduje sa úradné potvrdenie, že
a) sú dodržané ustanovenia Európskej únie o boji proti rakovinovcovi zemiakovému [Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival], a
b) hľuzy pochádzajú z oblastí bez výskytu bakteriálnej krúžkovitosti zemiaka [Clavibacter michiganensis spp. sepedonicus (Spieckermann a Kotthoff) Davis et al.], alebo sa dodržiavajú ustanovenia Európskej únie o boji proti bakteriálnej krúžkovitosti zemiaka [Clavibacter michiganensis spp. sepedonicus (Spieckermann a Kotthoff) Davis et al.], a
d) aa) hľuzy pochádzajú z oblastí bez výskytu hnedej hniloby zemiaka [Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.] alebo
bb) v oblastiach, kde je známy výskyt hnedej hniloby zemiaka [Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.], hľuzy pochádzajú z miesta pestovania bez výskytu hnedej hniloby zemiaka [Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.] alebo miesta, o ktorom sa usudzuje, že sa na ňom nevyskytuje hnedá hniloba zemiaka [Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.] v dôsledku vykonania primeraného postupu zameraného na eradikáciu hnedej hniloby zemiaka [Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.], a
e) hľuzy pochádzajú z oblastí bez výskytu háďatka [Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (všetky populácie) a Meloidogyne fallax Karssen],
alebo z oblastí s výskytom háďatka [Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (všetky populácie) a Meloidogyne fallax Karssen] a
- hľuzy pochádzajú z miesta pestovania, ktoré bolo vyhlásené ako miesto bez výskytu háďatka [Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (všetky populácie) a Meloidogyne fallax Karssen], a to na základe ročného prieskumu hostiteľských rastlín prostredníctvom vizuálnej kontroly hostiteľských rastlín vo vhodnom období a vonkajšej vizuálnej kontroly, a rozrezaním hľúz po zbere úrody zemiakov, ktoré sú vypestované v mieste pestovania, alebo
- hľuzy sa po zbere náhodne ovzorkovali a vhodnou metódou sa kontrolovali na prítomnosť príznakov s použitím vhodnej metódy na ich vyvolanie, alebo sú laboratórne testované a kontrolované vizuálne zvonku a rozrezaním hľúz, vo vhodnom čase a vo všetkých prípadoch v čase uzavretia zásielok alebo kontajnerov pred uvedením na trh v súlade s ustanoveniami osobitného predpisu,1) pričom sa nezistili žiadne príznaky napadnutia háďatkom [Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (všetky populácie) a Meloidogyne fallax Karssen].
18.1.1. Hľuzy zemiaka (Solanum tuberosum L.), určené na pestovanie, okrem tých, ktoré sú určené na pestovanie v súlade s osobitným predpisom2)Okrem požiadaviek, ktoré sa uplatňujú na hľuzy zemiaka (Solanum tuberosum L.), určené na pestovanie, uvedených v bode 18.1., vyžaduje sa úradné potvrdenie, že sú dodržané ustanovenia Európskej únie o boji proti háďatku [Globodera pallida (Stone) Behrens a Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens].
18.2. Hľuzy zemiaka (Solanum tuberosum L.) určené na pestovanie, okrem hľúz odrôd, ktoré sú oficiálne prijaté v jednom členskom štáte alebo vo viacerých členských štátoch v súlade s postupom podľa osobitného predpisu3)Okrem požiadaviek uvedených v bode 18.1. sa vyžaduje úradné potvrdenie, že hľuzy
a) patria do vyšších množiteľských stupňov, pričom takéto potvrdenie musí byť primerane uvedené na sprievodnom doklade k príslušným hľuzám,
b) sú pestované v rámci členských štátov, a
c) sú získané v priamej línii z materiálu udržovaného podľa ustanovených podmienok a ktorý podliehal v rámci členských štátov úradnému karanténnemu testovaniu v súlade s vhodnými metódami, a na základe týchto testov sa nezistil výskyt škodlivých organizmov.
18.3. Rastliny stolonotvorných alebo hľuzotvorných druhov rodu ľuľok (Solanum L.) alebo ich krížence určené na pestovanie, okrem hľúz zemiaka (Solanum tuberosum L.) uvedených v bodoch 18.1 alebo 18.2, a okrem kultúr udržiavacieho materiálu, ktorý je uchovávaný v génových bankách alebo génových odrodových kolekciácha) Rastliny sú udržiavané v karanténnych podmienkach a na základe karanténneho testovania sa nezistil výskyt škodlivých organizmov,
b) karanténne testovanie uvedené v písmene a) musí byť vykonané
aa) pod dohľadom kontrolného ústavu a musí ho vykonať školený personál tejto organizácie alebo iný schválený orgán,
bb) v priestoroch vybavených vhodným zariadením na manipuláciu so škodlivými organizmami a na uchovanie materiálu vrátane indikátorových rastlín takým spôsobom, aby sa eliminovalo nebezpečenstvo rozšírenia škodlivých organizmov,
cc) na všetkých dieloch materiálu,
- vizuálnou kontrolou príznakov spôsobených škodlivými organizmami, a to v pravidelných intervaloch najmenej počas jedného úplného vegetačného obdobia, pričom počas testovacieho programu sa musí zohľadniť typ materiálu a jeho vývinové štádium,
- testovaním v súlade s vhodnými metódami, ktoré sa predložia výboru,
- pri všetkých zemiakových materiáloch aspoň na:
- Andean potato latent virus,
- Arracacha virus B. (oca kmeň),
- Potato black ringspot virus,
- Potato spindle tuber viroid,
- Potato virus T,
- Andean potato mottle virus,
- bežné vírusy zemiakov A, M, S, V, X a Y (vrátane Yo, Yn, Yc) a Potato leaf roll virus,
- Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al.,
- Ralstonia solanaceanum (Smith) Yabuuchi et al.,
- pri pravých sadivových zemiakoch najmenej na vírusy a viroidy uvedené vyššie,
dd) primeraným testovaním na akékoľvek iné príznaky zistené pri vizuálnej kontrole, aby sa zistili škodlivé organizmy, ktoré spôsobili takéto príznaky,
c) každý materiál, v ktorom sa na základe testov špecifikovaných v písmene b) zistil výskyt škodlivých organizmov uvedených v písmene b), sa musí okamžite zničiť alebo sa musia prijať postupy na elimináciu škodlivého organizmu (škodlivých organizmov),
d) každá organizácia alebo výskumná inštitúcia, ktorá uchováva takýto materiál, je povinná informovať kontrolný ústav, že uchováva takýto materiál.
18.4. Rastliny stolonotvorných alebo hľuzotvorných druhov rodu ľuľok (Solanum L.) alebo ich krížence určené na pestovanie, uchovávané v génových bankách alebo génových odrodových kolekciáchKaždá organizácia alebo výskumná inštitúcia, ktorá uchováva takýto materiál musí informovať kontrolný ústav, že uchováva takýto materiál.
18.5. Hľuzy zemiaka (Solanum tuberosum L.), okrem hľúz uvedených v bodoch 18.1., 18.1.1., 18.2., 18.3. alebo 18.4.Na balení alebo na prepravnom prostriedku pri voľne ložených zemiakoch prepravovaných vo veľkom množstve musí byť umiestnený dôkaz vo forme registračného čísla, že zemiaky vypestoval oficiálne registrovaný výrobca alebo že pochádzajú z oficiálne registrovaného skladu alebo distribučných centier umiestnených v oblasti pestovania. Takýto dôkaz musí tiež uvádzať skutočnosť, že hľuzy sú bez výskytu hnedej hniloby zemiaka [Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.] a že
a) sú dodržané ustanovenia Európskej únie o boji proti rakovinovcu zemiakovému [Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival],
b) ustanovenia Európskej únie o boji proti bakteriálnej krúžkovitosti zemiaka [Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann and Kotthoff) Davis et al.], a
c) ustanovenia Európskej únie na boj proti háďatku [Globodera pallida (Stone) Behrens a Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens].
18.6. Rastliny čeľade ľuľkovité (Solanaceae) určené na pestovanie, okrem osiva a rastlín uvedených v bodoch 18.4. alebo 18.5.Okrem požiadaviek uvedených v bodoch 18.1., 18.2. a 18.3. sa vyžaduje úradné potvrdenie, že
a) rastliny pochádzajú z oblastí bez výskytu stolburu zemiaka (Potato stolbur phytoplasma), alebo
b) na rastlinách v mieste pestovania sa za posledné vegetačné obdobie nezistili žiadne príznaky stolburu zemiaka (Potato stolbur phytoplasma).
18.6.1. Rastliny papriky (Capsicum spp.), rajčiaka jedlého (Solanum lycopersicum L.) a baklažánu (Solanum melongena L.) s koreňmi, určené na pestovanie, okrem osivaOkrem požiadaviek na rastliny uvedených v bode 18.6., vyžaduje sa úradné potvrdenie, že sú dodržané ustanovenia Európskej únie o boji proti háďatku [Globodera pallida (Stone) Behrens a Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens].
18.7. Rastliny papriky ročnej (Capsicum annuum L.), rajčiaka jedlého (Solanum lycopersicum L.), banánovníka (Musa L.), tabaku (Nicotiana L.) a baklažánu (Solanum melongena L.), určené na pestovanie, okrem osivaOkrem požiadaviek na rastliny uvedených v bode 18.6., vyžaduje sa úradné potvrdenie, že
a) rastliny pochádzajú z oblastí bez výskytu hnedej hniloby zemiaka [Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.], alebo
b) na rastlinách v mieste pestovania sa za posledné úplné vegetačné obdobie nepozorovali žiadne príznaky hnedej hniloby zemiaka [Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.].
19. Rastliny chmeľu obyčajného (Humulus lupulus L.) určené na pestovanie, okrem osivaVyžaduje sa úradné potvrdenie, že na rastlinách chmeľu v mieste pestovania sa za posledné úplné vegetačné obdobie nezistili žiadne príznaky verticiliového vädnutia (Verticilium albo-atrum Reinke et Berthold a Verticilium dahliae Klebahn).
19.1. Rastliny čeľade paliem (Palmae) určené na pestovanie s priemerom stonky pri zemi viac ako 5 cm a patriace k týmto rodom: Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., TrithrinaxMart., Washingtonia Raf.Vyžaduje sa úradné potvrdenie, že rastliny
a) sú po celý svoj život pestované v oblasti bez výskytu Paysandisia archon (Burmeister) zriadenej národnou organizáciou na ochranu rastlín v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia, alebo
b) sú počas obdobia najmenej dvoch rokov pred vývozom pestované v mieste pestovania,
- ktoré je registrované a je pod dohľadom kontrolného ústavu, a
- sú umiestnené na mieste s úplnou fyzickou ochranou proti zavlečeniu Paysandisia archon (Burmeister) alebo na mieste, kde sa aplikujú vhodné preventívne ošetrenia, a
- na ktorom počas troch úradných kontrol za rok vykonaných vo vhodnom čase nie sú pozorované žiadne príznaky Paysandisia archon (Burmeister).
20. Rastliny chryzantémy [Dendranthema (DC.) Des Moul.], klinčeka (Dianthus L.) a muškátu (Pelargonium ľHérit. ex Ait.), určené na pestovanie, okrem osivaVyžaduje sa úradné potvrdenie, že:
aa) rastliny pochádzajú z oblasti bez výskytu mory bavlníkovej [Helicoverpa armigera (Hübner)] a Spodoptera littoralis (Boisd.), zriadenej národnou organizáciou na ochranu rastlín v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia, alebo
a) v mieste pestovania od začiatku posledného úplného vegetačného obdobia nie sú pozorované žiadne príznaky napadnutia rastlín morou bavlníkovou [Helicoverpa armigera (Hübner)] alebo Spodoptera littoralis (Boisd.), alebo
b) rastliny sú vhodným spôsobom ošetrené proti uvedeným škodlivým organizmom.
21.1. Rastliny chryzantémy [Dendranthema (DC.) Des Moul.] určené na pestovanie, okrem osivaOkrem požiadaviek uvedených v bode 20 sa vyžaduje úradné potvrdenie, že
a) rastliny sú najviac treťou generáciou odvodenou od virologicky testovaného materiálu, v ktorom sa nezistil výskyt viroidu zakrpatenosti chryzantémy (Chrysanthemum stunt viroid), alebo rastliny pochádzajú priamo z materiálu, z ktorého bola reprezentačná vzorka v množstve 10 % rastlín v období kvitnutia úradne skontrolovaná a nezistil sa v nej viroid zakrpatenosti chryzantémy (Chrysanthemum stunt viroid),
b) rastliny alebo odrezky pochádzajú z miest, ktoré
- sú počas troch mesiacov pred odoslaním najmenej raz za mesiac úradne kontrolované, pričom sa nezistili žiadne príznaky výskytu bielej hrdze chryzantémy (Puccinia horiana Hennings), a ani v ich bezprostrednom okolí počas troch mesiacov pred vývozom sa nezistili žiadne príznaky bielej hrdze chryzantémy (Puccinia horiana Hennings), alebo
- sú vhodným spôsobom ošetrené proti bielej hrdzi chryzantémy (Puccinia horiana Hennings),
c) pri nezakorenených odrezkoch sa nezistili ani na nich a ani na materských rastlinách, z ktorých sa získali, žiadne príznaky didymeliózy [Didymela ligulicola (Baker, Dimock et Davis) von Arx], alebo pri zakorenených odrezkoch sa nezistili ani na nich a ani v ich substráte žiadne príznaky didymeliózy [Didymela ligulicola (Baker, Dimock et Davis) von Arx].
21.2. Rastliny klinčeka (Dianthus L.) určené na pestovanie, okrem osivaOkrem požiadaviek uvedených v bode 20 sa vyžaduje úradné potvrdenie, že
a) rastliny pochádzajú v priamej línii z materských rastlín, v ktorých sa úradným testovaním vykonaným najmenej raz počas posledných dvoch rokov nezistil výskyt baktériového vädnutia a parenchýmovej nekrózy chryzantémy [Erwinia chrysanthemi pv. dianthicola (Hellmers) Dickey], bakteriózy klinčekov [Pseudomonas caryophylli (Burkholder) Starr et Burkholder] a modrania dreva ihličín [Phialophora cinerescens (Wollenweber) Van Beyma],
b) na rastlinách sa nezistili žiadne príznaky napadnutia uvedenými škodlivými organizmami.
22. Cibule tulipána (Tulipa L.) a narcisu (Narcissus L.), okrem tých, pri ktorých je podľa obalu alebo iných znakov zrejmé, že sú určené na priamy predaj pre konečných spotrebiteľov, nie však na obchodnú výrobu rezaných kvetovVyžaduje sa úradné potvrdenie, že sa na rastlinách počas posledného vegetačného obdobia nezistili žiadne príznaky háďatka zhubného [Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev].
23. Rastliny bylinných druhov určené na pestovanie, okrem:
- cibúľ,
- hľúz,
- podzemkov,
- rizómov,
- osiva,
- a rastlín čeľade lipnicovité (Gramineae)
Okrem požiadaviek uvedených v bodoch 20, 21.1. alebo 21.2. sa vyžaduje úradné potvrdenie, že
a) rastliny pochádzajú z oblasti bez výskytu míneriek [Liriomyza huidobrensis (Blanchard) a Liriomyza trifolii (Burgess)], alebo
b) v mieste pestovania sa pri úradnej kontrole rastlín, ktorá sa vykonala aspoň raz mesačne počas posledných troch mesiacov pred zberom, nezistili žiadne príznaky napadnutia rastlín mínerkami [Liriomyza huidobrensis (Blanchard) a Liriomyza trifolii (Burgess)], alebo
c) bezprostredne pred vývozom sa rastliny kontrolovali a nezistili sa žiadne príznaky napadnutia mínerkami [Liriomyza huidobrensis (Blanchard) a Liriomyza trifolii (Burgess)] a že sú vhodným spôsobom ošetrené proti mínerkám [Liriomyza huidobrensis (Blanchard) a Lyriomyza trifolii (Burgess)], alebo
d) rastliny pochádzajú z rastlinného materiálu (explantátu), ktorý je bez výskytu míneriek [Liriomyza huidobrensis (Blanchard) a Liriomyza trifolii (Burgess)], pestujú sa in vitro v sterilnom médiu za sterilných podmienok, ktoré vylučujú možnosť zamorenia mínerkami [Liriomyza huidobrensis (Blanchard) a Liriomyza trifolii (Burgess)], a dodávajú sa v priehľadných kontajneroch v sterilných podmienkach.
24. Rastliny s koreňmi, pestované alebo určené na pestovanie, pestované vo voľnej pôdeVyžaduje sa úradné potvrdenie, že v mieste pestovania sa nevyskytuje bakteriálna krúžkovitosť zemiaka [Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann a Kotthoff) Davis et al.] a rakovinovec zemiakový [Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival].
24.1. Rastliny póru pestovaného (Allium porrum L.), asparágusu lekárskeho (Asparagus officinalis L.), repy obyčajnej (Beta vulgaris L.), kapusty (Brassica spp.) a jahody obyčajnej (Fragaria L.) s koreňmi, určené na pestovanie, pestované vo voľnej pôde, a
cibule, hľuzy a podzemky cesnaku šalotkového (Allium ascalonicum L.), cesnaku cibuľového (Allium cepa L.), georgíny (Dahlia spp.), mečíka (Gladiolus Tourn. ex L.), hyacintu (Hyacinthus spp.), kosatca (Iris spp.), ľalie (Lilium spp.), narcisa (Narcissus L.) a tulipánu (Tulipa L.), pestované vo voľnej pôde, okrem rastlín, cibúľ, hľúz a podzemkov, ktoré majú byť osivom
Okrem požiadaviek na rastliny uvedených v bode 24, vyžaduje sa úradné potvrdenie, že sú dodržané ustanovenia Európskej únie o boji proti háďatku [Globodera pallida (Stone) Behrens a Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens].
25. Rastliny repy obyčajnej (Beta vulgaris L.) určené na pestovanie, okrem osivaVyžaduje sa úradné potvrdenie, že
a) rastliny pochádzajú z oblastí bez výskytu vírusu kučeravosti repy (Beet leaf curl virus), alebo
b) v oblasti pestovania nie je známy výskyt vírusu kučeravosti repy (Beet leaf curl virus) a v mieste pestovania alebo v jeho bezprostrednom okolí sa za posledné vegetačné obdobie nezistili žiadne príznaky napadnutia vírusom kučeravosti repy (Beet leaf curl virus).
26. Osivo slnečnice ročnej (Helianthus annuus L.)Vyžaduje sa úradné potvrdenie, že
a) osivo pochádza z oblastí bez výskytu plesne slnečnicovej [Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. et de Toni], alebo
b) osivo, okrem osiva odrôd rezistentných proti všetkým rasám plesne slnečnicovej [Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. et de Toni], ktoré sa vyskytujú v oblasti pestovania, bolo vhodne ošetrené proti plesni slnečnicovej [Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. et de Toni].
26.1. Rastliny rajčiaka jedlého (Solanum lycopersicum L.) určené na pestovanie, okrem osivaOkrem požiadaviek uvedených v bodoch 18.6. a 23 sa vyžaduje úradné potvrdenie, že
a) rastliny pochádzajú z oblastí bez výskytu Tomato yellow leaf curl virus, alebo
b) na rastlinách sa nezistili žiadne príznaky Tomato yellow leaf curl virus, a
aa) rastliny pochádzajú z oblastí bez výskytu molice (Bemisia tabaci Genn.) alebo
bb) v mieste pestovania sa úradnými kontrolami, ktoré sa vykonávali aspoň raz mesačne počas troch mesiacov pred vývozom, nezistil výskyt molice (Bemisia tabaci Genn.), alebo
c) v mieste pestovania sa nezistili žiadne príznaky výskytu Tomato yellow leaf curl virus a miesto pestovania bolo vhodne ošetrené a úradne skontrolované, aby sa zabránilo výskytu a rozšíreniu molice (Bemisia tabaci Genn.).
27. Osivo rajčiaka jedlého (Solanum lycopersicum L.)Vyžaduje sa úradné potvrdenie, že osivo sa získalo vhodnou kyselinoextrakčnou metódou alebo inou rovnocennou schválenou metódou a
a) osivo pochádza z oblastí bez výskytu baktériového vädnutia rajčiaka [Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis (Smith) Davis et al.], baktériovej škvrnitosti rajčiakov [Xanthomonas campestris pv. vesicatoria (Doidge) Dye], alebo
b) na rastlinách v mieste pestovania sa za posledné vegetačné obdobie nezistili žiadne príznaky chorôb spôsobených uvedenými škodlivými organizmami, alebo
c) reprezentatívna vzorka osiva bola úradne testovaná aspoň na uvedené škodlivé organizmy a pri použití vhodných metód sa v osive nezistil výskyt uvedených škodlivých organizmov.
28.1. Osivo lucerny siatej (Medicago sativa L.)Vyžaduje sa úradné potvrdenie, že
a) v mieste pestovania sa za posledné vegetačné obdobie nezistili žiadne príznaky výskytu háďatka [Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev] a že háďatko [Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev] sa nezistilo ani pri laboratórnych testoch vykonaných na reprezentatívnej vzorke, alebo
b) pred uvedením na trh sa uskutočnila jeho fumigácia, alebo
c) osivo bolo primerane fyzicky ošetrené proti háďatku [Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev] a v laboratórnych testoch vykonaných na reprezentatívnej vzorke sa zistilo, že sú bez výskytu háďatka [Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev].
28.2. Osivo lucerny siatej (Medicago sativa L.)Okrem požiadaviek uvedených v bode 28.1. sa vyžaduje úradné potvrdenie, že
a) osivo pochádza z oblastí bez výskytu baktériového vädnutia (Clavibacter michiganensis subsp. insidiosus Davis et al.), alebo
b) v mieste pestovania osiva alebo v jeho bezprostrednom okolí sa počas posledných 10 rokov nezistil výskyt baktériového vädnutia (Clavibacter michiganensis subsp. insidiosus Davis et al.), a
- pozberané osivo patrí k odrode, ktorá je uznaná ako vysoko odolná proti baktériovému vädnutiu (Clavibacter michiganensis subsp. insidiosus Davis et al.), alebo
- v čase zberu nebol porast ešte vo štvrtom vegetačnom období od výsevu a predtým sa zozbierala najviac jedna úroda osiva, alebo
- obsah prímesí v osive, ktorý bol ustanovený v súlade s pravidlami na certifikáciu osiva uvádzaného na trh v rámci členských štátov, nepresahuje 0,1 % hmotnosti, a
- v mieste pestovania ani na okolitých priľahlých porastoch lucerny siatej (Medicago sativa L.) sa počas posledného vegetačného obdobia alebo počas dvoch posledných vegetačných období nezistili žiadne príznaky výskytu baktériového vädnutia (Clavibacter michiganensis subsp. insidiosus Davis et al.) a
- porast bol založený na pozemku, na ktorom sa v priebehu posledných troch rokov pred výsevom nepestovala lucerna siata (Medicago sativa L.).
29. Osivo fazule (Phaseolus L.)Vyžaduje sa úradné potvrdenie, že
a) osivo pochádza z krajiny bez výskytu Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye, alebo
b) testovaním reprezentatívnej vzorky osiva sa nezistil výskyt Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye.
30.1. Plody citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle), citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencovNa obaloch musí byť označenie pôvodu.

ČASŤ B

OSOBITNÉ POŽIADAVKY, KTORÉ MUSIA BYŤ SPLNENÉ PRI DOVOZE A PREPRAVE RASTLÍN, RASTLINNÝCH PRODUKTOV ALEBO INÝCH PREDMETOV DO URČITÝCH CHRÁNENÝCH ZÓN A V RÁMCI URČITÝCH CHRÁNENÝCH ZÓN

Rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmetyOsobitné požiadavkyChránené zóny
1. Drevo ihličnanov (Coniferales)Okrem požiadaviek uvedených v časti A kapitole I. bodoch 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 a 1.7
a) drevo musí byť odkôrnené, alebo
b) sa vyžaduje úradné potvrdenie, že drevo pochádza z oblastí bez výskytu lykokaza smrekového (Dendroctonus micans Kugelan), alebo
c) sa podrobilo komorovému sušeniu (kiln-drying), aby bola pomocou primeraného časového/teplotného rozvrhu dosiahnutá vlhkosť menšia ako 20 % vyjadrená ako percento zo suchej hmoty. Značkou „Kiln-dried“, alebo „KD“ alebo inou medzinárodne uznávanou značkou sa označí drevo alebo akýkoľvek obal.
Grécko, Írsko, Spojené kráľovstvo (Severné Írsko, ostrov Man a Jersey
2. Drevo ihličnanov (Coniferales)Okrem požiadaviek uvedených v časti A kapitole I. bodoch 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 a 1.7 a v časti B 1. bode
a) drevo musí byť odkôrnené alebo
b) sa vyžaduje úradné potvrdenie, že drevo pochádza z oblastí bez výskytu lykožrúta severského (Ips duplicatus Sahlbergh), alebo
c) sa podrobilo komorovému sušeniu (kiln-drying), aby bola pomocou primeraného časového/teplotného rozvrhu dosiahnutá vlhkosť menšia ako 20 % vyjadrená ako percento zo suchej hmoty. Značkou „Kiln-dried“, alebo „KD“ alebo inou medzinárodne uznávanou značkou sa označí drevo alebo akýkoľvek obal.
Grécko, Írsko, Spojené kráľovstvo
3. Drevo ihličnanov (Coniferales)Okrem požiadaviek uvedených v časti A kapitole I. bodoch 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 a 1.7 a v časti B bodoch 1 a 2
a) drevo musí byť odkôrnené, alebo
b) sa vyžaduje úradné potvrdenie, že drevo pochádza z oblastí bez výskytu lykožrúta smrekového (Ips typographus Heer), alebo
c) sa podrobilo komorovému sušeniu (kiln-drying), aby bola pomocou primeraného časového/teplotného rozvrhu dosiahnutá vlhkosť menšia ako 20 % vyjadrená ako percento zo suchej hmoty. Značkou „Kiln-dried“, alebo „KD“ alebo inou medzinárodne uznávanou značkou sa označí drevo alebo akýkoľvek obal.
Írsko, Spojené kráľovstvo
4. Drevo ihličnanov (Coniferales)Okrem požiadaviek uvedených v časti A kapitole I. bodoch 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 a 1.7 a v časti B bodoch 1, 2 a 3
a) drevo musí byť odkôrnené, alebo
b) sa vyžaduje úradné potvrdenie, že drevo pochádza z oblastí bez výskytu lykožrúta smrečinového (Ips amitinus Eichhof), alebo
c) sa podrobilo komorovému sušeniu (kiln-drying), aby bola pomocou primeraného časového/teplotného rozvrhu dosiahnutá vlhkosť menšia ako 20 % vyjadrená ako percento zo suchej hmoty. Značkou „Kiln-dried“, alebo „KD“ alebo inou medzinárodne uznávanou značkou sa označí drevo alebo akýkoľvek obal.
Grécko, Írsko, Spojené kráľovstvo
5. Drevo ihličnanov (Coniferales)Okrem požiadaviek uvedených v časti A kapitole I. bodoch 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 a 1.7 a v časti B bodoch 1, 2, 3 a 4
a) drevo musí byť odkôrnené, alebo
b) sa vyžaduje úradné potvrdenie, že drevo pochádza z oblastí bez výskytu lykožrúta smrekovcového (Ips cembrae Heer), alebo
c) sa podrobilo komorovému sušeniu (kiln-drying), aby bola pomocou primeraného časového/teplotného rozvrhu dosiahnutá vlhkosť menšia ako 20 % vyjadrená ako percento zo suchej hmoty. Značkou „Kiln-dried“, alebo „KD“ alebo inou medzinárodne uznávanou značkou sa označí drevo alebo akýkoľvek obal.
Grécko, Írsko, Spojené kráľovstvo (Severné Írsko, ostrov Man)
6. Drevo ihličnanov (Coniferales)Okrem požiadaviek uvedených v časti A kapitole I. bodoch 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 a 1.7 a v časti B bodoch 1, 2, 3, 4 a 5
a) drevo musí byť odkôrnené, alebo
b) sa vyžaduje úradné potvrdenie, že drevo pochádza z oblastí bez výskytu lykožrúta borovicového (Ips sexdentatus Börner), alebo
c) sa podrobilo komorovému sušeniu (kiln-drying), aby bola pomocou primeraného časového/teplotného rozvrhu dosiahnutá vlhkosť menšia ako 20 % vyjadrená ako percento zo suchej hmoty. Značkou „Kiln-dried“, alebo „KD“ alebo inou medzinárodne uznávanou značkou sa označí drevo alebo akýkoľvek obal.
Cyprus, Írsko, Spojené kráľovstvo (Severné Írsko, ostrov Man)
6.3. Drevo gaštana (Castanea Mill.)a) Drevo musí byť odkôrnené alebo
b) sa vyžaduje úradné potvrdenie, že drevo
i) pochádza z oblastí bez výskytu rakoviny gaštana [Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr.] alebo
ii) sa podrobilo komorovému sušeniu (kiln-drying), aby bola pomocou primeraného časového/teplotného rozvrhu dosiahnutá vlhkosť menšia ako 20 % vyjadrená ako percento zo suchej hmoty. Značkou „Kiln-dried“, alebo „KD“ alebo inou medzinárodne uznávanou značkou sa označí drevo alebo akýkoľvek obal.
Česko, Írsko, Spojené kráľovstvo, Švédsko
6.4. Drevo platana (Platanus L.), vrátane opracovaného dreva, pôvodom v Európskej únii, Arménsku, vo Švajčiarsku alebo v USAOkrem požiadaviek na drevo uvedených v časti A kapitole I. bode 5 a 7.1.2 a časti A kapitole II. bode 2, sa vyžaduje úradné potvrdenie, že
a) drevo pochádza z oblasti bez výskytu odumierania platanov (Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr.), ktorá bola vyhlásená v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia, alebo
b) sa podrobilo komorovému sušeniu (kiln-drying), aby bola pomocou primeraného časového/teplotného rozvrhu dosiahnutá vlhkosť menšia ako 20 % vyjadrená ako percento zo suchej hmoty. Značkou „Kiln-dried“, alebo „KD“ alebo inou medzinárodne uznávanou značkou sa označí drevo alebo akýkoľvek obal, alebo
c) drevo pochádza z jednej z chránených zón uvedených v pravom stĺpci.
Spojené kráľovstvo
7. Rastliny jedle (Abies Mill.), smrekovca (Larix Mill.), smreka (Picea A. Dietr.), borovice (Pinus L.) a duglasky (Pseudotsuga Carr.) vyššie ako 3 m, okrem plodov a osivaOkrem požiadaviek uvedených v časti A kapitole I. bodoch 8.1, 8.2, 9 a 10, kapitole II. bodoch 4 a 5 a v prílohe č. 3 časti A 1. bode sa vyžaduje úradné potvrdenie, že miesto pestovania je bez výskytu lykokaza smrekového (Dendroctonus micans Kugelan).Grécko, Írsko, Spojené kráľovstvo (Severné Írsko, ostrov Man a Jersey)
8. Rastliny jedle (Abies Mill.), smrekovca (Larix Mill.), smreka (Picea A. Dietr.) a borovice (Pinus L.) vyššie ako 3 m, okrem plodov a osivaOkrem požiadaviek uvedených v bode 7, v časti A kapitole I. bodoch 8.1, 8.2, 9 a 10, kapitole II. bodoch 4 a 5 a v prílohe č. 3 časti A 1. bode sa vyžaduje úradné potvrdenie, že miesto pestovania je bez výskytu lykožrúta severského (Ips duplicatus Sahlbergh).Grécko, Írsko, Spojené kráľovstvo
9. Rastliny jedle (Abies Mill.), smrekovca (Larix Mill.), smreka (Picea A. Dietr.), borovice (Pinus L.) a duglasky (Pseudotsuga Carr.) vyššie ako 3 m, okrem plodov a osivaOkrem požiadaviek uvedených v bodoch 7 a 8, v časti A kapitole I. bodoch 8.1, 8.2, 9 a 10, kapitole II. bodoch 4 a 5 a v prílohe č. 3 časti A 1. bode sa vyžaduje úradné potvrdenie, že miesto pestovania je bez výskytu lykožrúta smrekového (Ips typographus Heer).Írsko, Spojené kráľovstvo
10. Rastliny jedle (Abies Mill.), smrekovca (Larix Mill.), smreka (Picea A. Dietr.) a borovice (Pinus L.) vyššie ako 3 m, okrem plodov a osivaOkrem požiadaviek uvedených v bodoch 7, 8 a 9, v časti A kapitole I. bodoch 8.1, 8.2, 9 a 10, kapitole II. bodoch 4 a 5 a v prílohe č. 3 časti A 1. bode sa vyžaduje úradné potvrdenie, že miesto pestovania je bez výskytu lykožrúta smrečinového (Ips amitinus Eichhof).Grécko, Írsko, Spojené kráľovstvo
11. Rastliny jedle (Abies Mill.), smrekovca (Larix Mill.), smreka (Picea A. Dietr.), borovice (Pinus L.) a duglasky (Pseudotsuga Carr.) vyššie ako 3 m, okrem plodov a osivaOkrem požiadaviek uvedených v bodoch 7, 8, 9 a 10, v časti A kapitole I. bodoch 8.1, 8.2, 9 a 10, kapitole II. bodoch 4 a 5 a v prílohe č. 3 časti A 1. bode sa vyžaduje úradné potvrdenie, že miesto pestovania je bez výskytu lykožrúta smrekovcového (Ips cembrae Heer).Grécko, Írsko, Spojené kráľovstvo (Severné Írsko, ostrov Man)
12. Rastliny jedle (Abies Mill.), smrekovca (Larix Mill.), smreka (Picea A. Dietr.) a borovice (Pinus L.) vyššie ako 3 m, okrem plodov a osivaOkrem požiadaviek uvedených v bodoch 7, 8, 9, 10 a 11, v časti A kapitole I. bodoch 8.1, 8.2, 9 a 10, kapitole II. bodoch 4 a 5 a v prílohe č. 3 časti A 1. bode sa vyžaduje úradné potvrdenie, že miesto pestovania je bez výskytu lykožrúta borovicového (Ips sexdentatus Börner).Cyprus, Írsko, Spojené kráľovstvo (Severné Írsko, ostrov Man)
12.1. Rastliny platana (Platanus L.), určené na pestovanie, okrem osiva, pôvodom v Európskej únii, Arménsku, vo Švajčiarsku alebo v USAOkrem požiadaviek na rastliny uvedených v časti A kapitole I. bode 12 a v časti A kapitole II. bode 8sa vyžaduje úradné potvrdenie, že
a) rastliny sú celý svoj život pestované v oblasti bez výskytu odumierania platanov (Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr.), ktorá bola vyhlásená v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia, alebo
b) rastliny sú celý svoj život pestované v jednej z chránených zón uvedených v pravom stĺpci.
Spojené kráľovstvo
14.1. Samostatná kôra ihličnanov (Coniferales)Vyžaduje sa úradné potvrdenie, že zásielka
a) bola fumigovaná alebo ošetrená iným vhodným spôsobom proti škodlivým organizmom z čeľade podkôrnikovité (Scolytidae), alebo
b) pochádza z oblastí bez výskytu lykokaza smrekového (Dendroctonus micans Kugelan).
Grécko, Írsko, Spojené kráľovstvo (Severné Írsko, ostrov Man a Jersey)
14.2. Samostatná kôra ihličnanov (Coniferales)Okrem požiadaviek uvedených v bode 14.1 sa vyžaduje úradné potvrdenie, že zásielka
a) bola fumigovaná alebo ošetrená iným vhodným spôsobom proti škodlivým organizmom z čeľade podkôrnikovité (Scolytidae), alebo
b) pochádza z oblastí bez výskytu lykožrúta smrečinového (Ips amitinus Eichhof).
Grécko, Írsko, Spojené kráľovstvo
14.3. Samostatná kôra ihličnanov (Coniferales)Okrem požiadaviek uvedených v bodoch 14.1 a 14.2 sa vyžaduje úradné potvrdenie, že zásielka
a) bola fumigovaná alebo ošetrená iným vhodným spôsobom proti škodlivým organizmom z čeľade podkôrnikovité (Scolytidae), alebo
b) pochádza z oblastí bez výskytu lykožrúta smrekovcového (Ips cembrae Heer).
Grécko, Írsko, Spojené kráľovstvo (Severné Írsko, ostrov Man)
14.4. Samostatná kôra ihličnanov (Coniferales)Okrem požiadaviek uvedených v bodoch 14.1., 14.2. a 14.3. sa vyžaduje úradné potvrdenie, že zásielka
a) bola fumigovaná alebo ošetrená iným vhodným spôsobom proti škodlivým organizmom z čeľade podkôrnikovité (Scolytidae), alebo
b) pochádza z oblastí bez výskytu lykožrúta severského (Ips duplicatusSahlberg).
Grécko, Írsko, Spojené kráľovstvo
14.5. Samostatná kôra ihličnanov (Coniferales)Okrem požiadaviek uvedených v bodoch 14.1., 14.2., 14.3. a 14.4. sa vyžaduje úradné potvrdenie, že zásielka
a) bola fumigovaná alebo ošetrená iným vhodným spôsobom proti škodlivým organizmom z čeľade podkôrnikovité (Scolytidae), alebo
b) pochádza z oblastí bez výskytu lykožrúta borovicového (Ips sexdentatus Börner).
Cyprus, Írsko, Spojené kráľovstvo (Severné Írsko, ostrov Man)
14.6. Samostatná kôra ihličnanov (Coniferales)Okrem požiadaviek uvedených v bodoch 14.1., 14.2., 14.3., 14.4. a 14.5 sa vyžaduje úradné potvrdenie, že zásielka
a) bola fumigovaná alebo ošetrená iným vhodným spôsobom proti škodlivým organizmom z čeľade podkôrnikovité (Scolytidae), alebo
b) pochádza z oblastí bez výskytu lykožrúta smrekového (Ips typographus Heer).
Írsko, Spojené kráľovstvo
14.9. Samostatná kôra gaštana (Castanea Mill.)Vyžaduje sa úradné potvrdenie, že samostatná kôra
a) pochádza z oblastí bez výskytu rakoviny gaštana [Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr.], alebo
b) bola fumigovaná alebo inak primerane ošetrená proti rakovine gaštana [Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr.] a špecifikácia fumigácie alebo ošetrenia bola schválená. Na fytocertifikáte sa musí uviesť záznam o gumigácii, aktívna látka, minimálna teplota kôry, pomer (g/m3) a doba vystavenia (v hod.).
Česko, Írsko, Spojené kráľovstvo, Švédsko
15. Rastliny smrekovca (Larix Mill.) určené na pestovanie, okrem osivaOkrem požiadaviek uvedených v 7., 8., 9., 10., 11. a 12. bode, v časti A kapitole I. bodoch 8.1, 8.2 a 10, v kapitole II 5. bode a v prílohe č. 3 časti A 1. bode sa vyžaduje úradné potvrdenie, že rastliny sú pestované v škôlkach a miesto pestovania je bez výskytu ploskanky smrekovcovej (Cephalcia lariciphila Klug.).Írsko, Spojené kráľovstvo (Severné Írsko, ostrovy Man a Jersey)
16. Rastliny jedle (Abies Mill.), smrekovca (Larix Mill.), smreka (Picea A. Dietr.), borovice (Pinus L.) a duglasky (Pseudotsuga Carr.) určené na pestovanie, okrem osivaOkrem požiadaviek uvedených v bodoch 7, 8, 9, 10, 11, 12 a 15, v časti A kapitole I. bodoch 8.1, 8.2 a 9, v kapitole II bode 4 a v prílohe č. 3 časti A 1. bode sa vyžaduje úradné potvrdenie, že rastliny sa pestovali v škôlkach a miesto pestovania je bez výskytu Gremmeniella abiedina (Lag.) Morelet.Írsko, Spojené kráľovstvo (Severné Írsko)
18. Rastliny smreka (Picea A. Dietr.) určené na pestovanie, okrem osivaOkrem požiadaviek uvedených v bodoch 7, 8, 9, 10, 11, 12 a 16, v časti A kapitole I. bodoch 8.1, 8.2 a 10, v kapitole II. bode 5 a v prílohe č. 3 časti A 1. bode sa vyžaduje úradné potvrdenie, že rastliny sa pestovali v škôlkach a miesto pestovania je bez výskytu Gilpinia hercyniae (Hartig).Grécko, Írsko, Spojené kráľovstvo (Severné Írsko, ostrovy Man a Jersey)
19. Rastliny eukalyptu (Eucalyptus l’Herit), okrem plodov a osivaVyžaduje sa úradné potvrdenie, že
a) rastliny sú bez pôdy a sú ošetrené proti Gonipterus scutellatus (Gyll.), alebo
b) rastliny pochádzajú z oblastí bez výskytu Gonipterus scutellatus (Gyll.).
Grécko, Portugalsko (Azory)
19.1. Rastliny gaštana (Castanea Mill.), určené na pestovanieOkrem požiadaviek na rastliny uvedených v časti A kapitoly I. bodoch 11.1 a 11.2 a v prílohe č. 3 časti A bode 2 sa vyžaduje úradné potvrdenie, že
a) rastliny sú po celý život pestované v miestach pestovania v krajinách bez výskytu rakoviny gaštana [Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr], alebo
b) rastliny sú po celý život pestované v oblasti bez výskytu rakoviny gaštana [Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr], zriadenej národnou organizáciou na ochranu rastlín v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia, alebo
c) rastliny sú po celý život pestované v chránených zónach uvedených v pravom stĺpci.
Česko, Írsko, Spojené kráľovstvo, Švédsko
20.1. Hľuzy zemiaka (Solanum tuberosum L.) určené na pestovanieOkrem požiadaviek uvedených v časti A kapitole I. bodoch 25.1, 25.2, 25.3, 25.4, 25.5 a 25.6, kapitole II. bodoch 18.1, 18.2, 18.3, 18.4 a 18.6 a v prílohe č. 3 časti A bodoch 10 a 11 sa vyžaduje úradné potvrdenie, že hľuzy
a) sa vypestovali v oblastiach bez výskytu vírusu rizománie repy (Beet necrotic yellow vein virus), alebo
b) pestovateľský substrát alebo zemina, v ktorej sú vypestované, sú bez výskytu vírusu rizománie repy (Beet necrotic yellow vein virus) alebo sú úradne testované použitím vhodných metód a nezistil sa v nich vírus rizománie repy (Beet necrotic yellow vein virus), alebo
c) sú zbavené zeminy.
Francúzsko (Bretónsko), Írsko, Portugalsko (Azory), Fínsko, Spojené kráľovstvo (Severné Írsko)
20.2. Hľuzy zemiaka (Solanum tuberosum L.), okrem hľúz uvedených v bode 20.1.a) Zásielka alebo partia nesmie obsahovať viac ako 1 % hmotnosti zeminy, alebo
b) hľuzy sú určené na spracovanie vo výrobných podnikoch s úradne schválenými zariadeniami na zneškodňovanie odpadu, ktoré vylučujú akékoľvek riziko rozšírenia vírusu rizománie repy (Beet necrotic yellow vein virus).
Francúzsko (Bretónsko), Írsko, Portugalsko (Azory), Fínsko, Spojené kráľovstvo (Severné Írsko)
20.3. Rastliny s koreňmi, pestované alebo určené na pestovanie, pestované na voľnej pôdeVyžaduje sa úradné potvrdenie, že rastliny pochádzajú z poľa bez výskytu háďatka [Globodera pallida (Stone) Behrens].Fínsko, Lotyšsko, Slovensko, Slovinsko
21. Rastliny a živý peľ na opeľovanie rastlín muchovníka (Amelanchier Med.), duly (Cydonia Mill.), dulovca (Chaenomeles Lindl.), hlohu (Crataegus L.), hlohyne (Pyracantha Roem.), hrušky (Pyrus L.), jablone (Malus Mill.), jarabiny (Sorbus L.), mišpule (Mespilus L.), mišpuľníka (Eriobotrya Lindl.), Photinia davidiana (Dcne.) Cardot a skalníka (Cotoneaster Ehrh.), okrem plodov a osivaOkrem požiadaviek na rastliny uvedených v prílohe č. 3 časti A bodoch 9, 9.1 a 18 a prílohe č. 3 časti B 1. bode sa vyžaduje úradné potvrdenie, že
a) rastliny pochádzajú z tretích krajín uznaných za krajiny bez výskytu spály jadrovín [Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.], alebo
b) rastliny pochádzajú z oblastí bez výskytu spály jadrovín [Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.] nachádzajúcich sa v tretích krajinách, ktoré sú uznané s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia, alebo
c) rastliny pochádzajú zo švajčiarskeho kantónu Valais, alebo
d) rastliny pochádzajú z chránených zón uvedených v pravom stĺpci, alebo
e) rastliny sú vypestované, alebo ak sú premiestnené do „nárazníkovej zóny“, pestované najmenej počas obdobia najmenej siedmich mesiacov vrátane obdobia od 1. apríla do 31. októbra posledného vegetačného obdobia na pozemku, ktorý
aa) sa nachádza najmenej 1 km od vnútornej hranice úradne vymedzenej „nárazníkovej zóny“ s rozlohou najmenej 50 km2, v ktorej hostiteľské rastliny spály jadrovín [Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.] podliehajú úradne schválenému kontrolnému režimu založenému najneskôr pred začiatkom vegetačného obdobia, ktoré predchádza poslednému vegetačnému obdobiu, zameranému na minimalizáciu nebezpečenstva rozširovania spály jadrovín [Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.] na rastliny pestované v tejto zóne. Podrobnosti o opise „náraznákovaj zóny“ sa sprístupnia Komisii a ostatným členským štátom. Po vytvorení „nárazníkovej zóny“ sa v zóne, ktorá nezahŕňa pozemok a jeho okolitú zónu so šírkou 500 m, vykonávajú v najvhodnejšom čase úradné kontroly najmenej raz od začiatku posledného vegetačného obdobia a všetky rastliny vykazujúce príznaky napadnutia spálou jadrovín [Erwinia amylovora (Burr.) Winsl.et al.] sa musia bezodkladne odstrániť. Výsledky týchto úradných kontrol sa predložia každoročne do 1. mája Komisii a ostatným členským štátom,
bb) je úradne schválený, rovnako ako jeho „nárazníková zóna“, pred začiatkom vegetačného obdobia, ktoré predchádzalo poslednému vegetačnému obdobiu, na pestovanie týchto rastlín a na ktorom,
cc) rovnako ako v jeho okolitej zóne so šírkou najmenej 500 m, sa od začiatku posledného vegetačného obdobia nezistil výskyt spály jadrovín [Erwinia amylovora Burr.) Winsl. et al.], a to na základe úradných kontrol vykonaných najmenej
- dvakrát ročne na pozemku v najvhodnejšom čase, t. j. prvýkrát v období jún/august a druhýkrát počas augusta/novembra, a
- raz ročne v okolitej zóne v najvhodnejšom čase, t. j. v období august/november, a
dd) z ktorého vzorky rastlín úradne odobraté v najvhodnejšom čase sa vhodnou laboratórnou metódou testovali na prítomnosť latentných infekcií.
Estónsko, Fínsko, Francúzsko (Korzika), Írsko (okrem mesta Galway), Litva [okrem obcí Babtai a Kėdainiai (región Kaunas)], Lotyšsko, Portugalsko, Slovinsko [okrem regiónov Gorenjska, Koroška, Maribor a Notranjska a obcí Lendava a Renče-Vogrsko (južne od diaľnice H 4)], Slovensko [okrem obcí Blahová, Čenkovce, Horné Mýto, Okoč, Topoľníky a Trhová Hradská (okres Dunajská Streda), Hronovce a Hronské Kľačany (okres Levice), Dvory nad Žitavou (okres Nové Zámky), Málinec (okres Poltár), Hrhov (okres Rožňava), Veľké Ripňany (okres Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše a Zatín (okres Trebišov)], Spojené kráľovstvo (Severné Írsko, ostrov Man a Normanské ostrovy), Španielsko [okrem autonómnych oblastí Aragónsko, Kastília-La Mancha, Kastília-León, Extremadura, Murcia, Navarra a La Rioja, provincia Guipuzcoa (Baskicko), okresy L'Alt Vinalopó a El Vinalopó Mitjà v provincii Alicante a obce Alborache a Turís v provincii Valencia (Comunidad Valenciana)], Taliansko [Abruzzo, Basilicata, Kalábria, Kampánia, Lazio, Ligúria, Marche, Molise, Piemont, Sardínia, Sicília, Toskánsko, Umbria, Valle d'Aosta, Apúlia, Emilia- Romagna (provincie Parma a Piacenza), Lombardsko (okrem provincie Mantua a Sondrio), Veneto (okrem provincií Rovigo a Benátky, obcí Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano a Vescovana v provincii Padova a oblasti, ktorá sa nachádza južne od diaľnice A 4 v provincii Verona)]
21.1. Rastliny viniča (Vitis L.), okrem plodov a osivaOkrem požiadaviek na rastliny uvedených v prílohe č. 3 časti A bode 15sa vyžaduje úradné potvrdenie, že rastliny
a) pochádzajú z oblasti, o ktorej je známe, že je bez výskytu fyloxéry viničovej [Daktulosphaira vitifoliae(Fitch)], alebo
b) sú vypestované v mieste pestovania, ktoré bolo na základe úradných kontrol vykonaných počas dvoch úplných vegetačných období uznané za miesto pestovania bez výskytu fyloxéry viničovej [Daktulosphaira vitifoliae (Fitch)], alebo
c) sa podrobili fumigácii alebo inému vhodnému ošetreniu proti fyloxére viničovej [Daktulosphaira vitifoliae (Fitch)].
Cyprus
21.2. Plody viniča (Vitis L.)Plody sú bez listov a vyžaduje sa úradné potvrdenie, že plody
a) pochádzajú z oblasti, o ktorej je známe, že je bez výskytu fyloxéry viničovej [Daktulosphaira vitifoliae (Fitch)], alebo
b) sú vypestované v mieste pestovania, ktoré bolo na základe úradných kontrol vykonaných počas dvoch úplných vegetačných období uznané za miesto pestovania bez výskytu fyloxéry viničovej [Daktulosphaira vitifoliae (Fitch)], alebo
c) sa podrobili fumigácii alebo inému vhodnému ošetreniu proti fyloxére viničovej [Daktulosphaira vitifoliae (Fitch)].
Cyprus
21.3. Úle, od 15. marca do 30. júnaVyžaduje sa dokument, ktorý potvrdzuje, že úle
a) pochádzajú z tretích krajín uznaných za krajiny bez výskytu spály jadrovín [Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.], alebo
b) pochádzajú zo švajčiarskeho kantónu Valais, alebo
c) pochádzajú z chránených zón uvedených v pravom stĺpci, alebo
d) sa pred premiestnením podrobili vhodnému karanténnemu opatreniu.
Estónsko, Fínsko, Francúzsko (Korzika), Írsko (okrem mesta Galway), Litva [okrem obcí Babtai a Kėdainiai (región Kaunas)], Lotyšsko, Portugalsko, Slovinsko [okrem regiónov Gorenjska, Koroška, Maribor a Notranjska a obcí Lendava a Renče-Vogrsko (južne od diaľnice H 4)], Slovensko [okrem obcí Blahová, Čenkovce, Horné Mýto, Okoč, Topoľníky a Trhová Hradská (okres Dunajská Streda), Hronovce a Hronské Kľačany (okres Levice), Dvory nad Žitavou (okres Nové Zámky), Málinec (okres Poltár), Hrhov (okres Rožňava), Veľké Ripňany (okres Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše a Zatín (okres Trebišov)], Spojené kráľovstvo (Severné Írsko, ostrov Man a Normanské ostrovy), Španielsko [okrem autonómnych oblastí Aragónsko, Kastília-La Mancha, Kastília-León, Extremadura, Murcia, Navarra a La Rioja, provincia Guipuzcoa (Baskicko), okresy L'Alt Vinalopó a El Vinalopó Mitjà v provincii Alicante a obce Alborache a Turís v provincii Valencia (Comunidad Valenciana)], Taliansko [Abruzzo, Basilicata, Kalábria, Kampánia, Lazio, Ligúria, Marche, Molise, Piemont, Sardínia, Sicília, Toskánsko, Umbria, Valle d'Aosta, Apúlia, Emilia- Romagna (provincie Parma a Piacenza), Lombardsko (okrem provincie Mantua a Sondrio), Veneto (okrem provincií Rovigo a Benátky, obcí Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano a Vescovana v provincii Padova a oblasti, ktorá sa nachádza južne od diaľnice A 4 v provincii Verona)]
22. Rastliny cesnaku pórového (Allium porrumL.), zeleru (Apium L.), repy (Beta L.), okrem rastlín uvedených v bode 25 a rastlín určených ako živočíšne krmivo, kapusty repkovej pravej (Brassica napus L.), kapusty poľnej (Brassica rapa L.) a mrkvy (Daucus L.), okrem rastlín určených na pestovaniea) Zásielka alebo partia nesmie obsahovať viac ako 1 % hmotnosti zeminy, alebo
b) rastliny sú určené na spracovanie vo výrobných podnikoch s úradne schválenými zariadeniami na zneškodňovanie odpadu, ktoré vylučujú akékoľvek riziko rozšírenia vírusu rizománie repy (Beet necrotic yellow vein virus).
Francúzsko (Bretónsko), Írsko, Portugalsko (Azory), Fínsko, Spojené kráľovstvo (Severné Írsko)
23. Rastliny repy obyčajnej (Beta vulgaris L.) určené na pestovanie, okrem osivaa) Okrem požiadaviek uvedených v bode 22 a v časti A kapitole I. bodoch 35.1 a 35.2, kapitole II. bode 25 sa vyžaduje úradné potvrdenie, že
aa) úradným testovaním jednotlivých rastlín nebol zistený vírus rizománie repy (Beet necrotic yellow vein virus), alebo
bb) rastliny sú vypestované z osiva, ktoré spĺňa požiadavky uvedené v bodoch 27.1. a 27.2., a
- rastliny sú pestované v oblastiach bez výskytu vírusu rizománie repy (Beet necrotic yellow vein virus) alebo
- rastliny sú pestované v pôde alebo v pestovateľskom substráte, ktoré sú testované použitím vhodných metód, a nezistil sa v nich výskyt vírusu rizománie repy (Beet necrotic yellow vein virus), a
- testovaním reprezentatívnej vzorky pôdy alebo pestovateľského substrátu sa nezistil výskyt vírusu rizománie repy (Beet necrotic yellow vein virus),
b) každá organizácia alebo výskumná inštitúcia, ktorá uchováva takýto materiál, je povinná informovať kontrolný ústav, že uchováva takýto materiál.
Francúzsko (Bretónsko), Írsko, Portugalsko (Azory), Fínsko, Spojené kráľovstvo (Severné Írsko)
24.1. Nezakorenené odrezky prýštca najkrajšieho (Euphorbia pulcherrima Willd.) určené na pestovanieOkrem požiadaviek uvedených v časti A kapitole I. bode 45.1 sa vyžaduje úradné potvrdenie, že
a) nezakorenené odrezky pochádzajú z oblasti bez výskytu európskych populácií molice Bemisia tabaci Genn., alebo
b) v mieste pestovania na odrezkoch alebo rastlinách, z ktorých odrezky pochádzajú, uchovávaných alebo produkovaných v mieste pestovania, sa úradnými kontrolami vykonávanými aspoň raz za každé tri týždne počas úplného obdobia pestovania rastlín v príslušnom mieste nezistili žiadne príznaky výskytu európskych populácií molice Bemisia tabaci Genn., alebo
c) ak sa v mieste pestovania zistil výskyt európskych populácií molice Bemisia tabaci Genn., odrezky alebo rastliny, z ktorých odrezky pochádzajú, uchovávané alebo produkované v mieste pestovania, musia byť ošetrené vhodným spôsobom proti európskym populáciám molice (Bemisia tabaci Genn.) a musia sa prijať vhodné postupy zamerané na eradikáciu európskych populácií molice (Bemisia tabaci Genn.) v príslušnom mieste pestovania, po ktorých sa následne, oboma úradnými kontrolami vykonávanými raz za týždeň počas troch týždňov pred premiestnením z príslušného miesta pestovania, a počas monitoringu uvedeného obdobia, nezistil výskyt európskych populácií molice (Bemisia tabaci Genn.). Posledná kontrola uvedených týždenných kontrol musí byť vykonaná bezprostredne pred príslušným premiestnením.
Fínsko, Írsko, Portugalsko [Azory, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho, Ribatejo e Oeste (obce Alcobaça, Alenquer, Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Lourinhã, Nazaré, Obidos, Peniche a Torres Vedras) a Trás-os-Montes], Švédsko, Spojené kráľovstvo
24.2. Rastliny prýštca najkrajšieho (Euphorbia pulcherrima Willd.) určené na pestovanie, okrem
- osiva,
- rastlín, pri ktorých je zrejmé na základe ich balenia alebo nasadenia kvetov (alebo kvetných listeňov), že sú určené na predaj konečnému spotrebiteľovi, ktorý nie je zapojený do profesionálnej rastlinnej výroby,
- rastlín uvedených v bode 24.1.
Okrem požiadaviek uvedených v časti A kapitole I. bode 45.1 sa vyžaduje úradné potvrdenie, že
a) rastliny pochádzajú z oblasti bez výskytu európskych populácií molice Bemisia tabaci Genn., alebo
b) v mieste pestovania sa na rastlinách, úradnými kontrolami vykonávanými aspoň raz za každé tri týždne počas deviatich týždňov pred uvedením do obehu, nezistili žiadne príznaky výskytu molice (Bemisia tabaci Genn.), alebo
c) ak sa v mieste pestovania zistil výskyt európskych populácií molice (Bemisia tabaci Genn.), rastliny uchovávané alebo produkované v mieste pestovania musia byť ošetrené vhodným spôsobom proti európskym populáciám molice (Bemisia tabaci Genn.) a musia sa prijať vhodné postupy zamerané na eradikáciu európskych populácií molice (Bemisia tabaci Genn.)v príslušnom mieste pestovania, po ktorých sa následne, oboma úradnými kontrolami vykonávanými raz za týždeň počas troch týždňov pred premiestnením z príslušného miesta pestovania, a počas monitoringu uvedeného obdobia, nezistil výskyt európskych populácií molice (Bemisia tabaci Genn.). Posledná kontrola uvedených týždenných kontrol musí byť vykonaná bezprostredne pred príslušným premiestnením, a
d) je zrejmé, že rastliny sú vypestované z odrezkov, ktoré
da) pochádzajú z oblasti bez výskytu európskych populácií molice (Bemisia tabaci Genn.), alebo
db) sú vypestované v mieste pestovania, v ktorom sa úradnými kontrolami na rastlinách, vykonávanými aspoň raz za tri týždne počas úplného obdobia výroby rastlín nezistili príznaky napadnutia európskymi populáciami molice (Bemisia tabaci Genn.), alebo
dc) ak sa v mieste pestovania zistil výskyt európskych populácií molice (Bemisia tabaci Genn.), rastliny uchovávané alebo produkované v mieste pestovania musia byť ošetrené vhodným spôsobom proti európskym populáciám molice (Bemisia tabaci Genn.) a musia sa prijať vhodné postupy zamerané na eradikáciu európskych populácií molice (Bemisia tabaci Genn.) v príslušnom mieste pestovania, po ktorých sa následne, oboma úradnými kontrolami vykonávanými raz za týždeň počas troch týždňov pred prepravou z príslušného miesta pestovania, a počas monitoringu uvedeného obdobia, nezistil výskyt európskych populácií molice (Bemisia tabaci Genn.). Posledná kontrola uvedených týždenných kontrol musí byť vykonaná bezprostredne pred príslušným premiestnením.
Fínsko, Írsko, Portugalsko [Azory, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho, Ribatejo e Oeste (obce Alcobaça, Alenquer, Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Lourinhã, Nazaré, Obidos, Peniche a Torres Vedras) a Trás-os-Montes], Švédsko, Spojené kráľovstvo
24.3. Rastliny begónie (Begonia L.) určené na pestovanie, okrem osiva, hľúz a podzemkov a rastliny figovníka (Ficus L.) a ibišteka (Hibiscus L.) určené na pestovanie, okrem osiva a okrem rastlín určených na pestovanie, pri ktorých je zrejmé na základe ich balenia alebo nasadenia kvetov (alebo kvetných listeňov), že sú určené na predaj konečnému spotrebiteľovi, ktorý nie je zapojený do profesionálnej rastlinnej výrobyOkrem požiadaviek uvedených časti A kapitole I. bode 45.1 sa vyžaduje úradné potvrdenie, že
a) rastliny pochádzajú z oblasti bez výskytu európskych populácií molice Bemisia tabaci Genn., alebo
b) v mieste pestovania sa na rastlinách, úradnými kontrolami, vykonávanými aspoň raz za každé tri týždne počas deviatich týždňov pred uvedením na trh, v príslušnom mieste pestovania nezistili žiadne príznaky výskytu molice Bemisia tabaci Genn., alebo
c) ak sa v mieste pestovania zistil výskyt európskych populácií molice Bemisia tabaci Genn., rastliny uchovávané alebo produkované v mieste pestovania, musia byť ošetrené vhodným spôsobom proti európskym populáciám molice (Bemisia tabaci Genn.) a musia sa prijať vhodné postupy zamerané na eradikáciu európskych populácií molice (Bemisia tabaci Genn.) v príslušnom mieste pestovania, po ktorých sa následne, oboma úradnými kontrolami vykonávanými raz za týždeň počas troch týždňov pred prepravou z príslušného miesta pestovania, a počas monitoringu uvedeného obdobia, nezistil výskyt európskych populácií molice (Bemisia tabaci Genn.). Posledná kontrola uvedených týždenných kontrol musí byť vykonaná bezprostredne pred príslušným premiestnením.
Fínsko, Írsko, Portugalsko [Azory, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho, Ribatejo e Oeste (obce Alcobaça, Alenquer, Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Lourinhã, Nazaré, Obidos, Peniche a Torres Vedras) a Trás-os-Montes], Švédsko, Spojené kráľovstvo
25. Rastliny repy obyčajnej (Beta vulgaris L.) určené na priemyselné spracovanieVyžaduje sa úradné potvrdenie, že
a) rastliny sa prepravujú takým spôsobom, že je vylúčené akékoľvek nebezpečenstvo rozšírenia vírusu rizománie repy (Beet necrotic yellow vein virus) a rastliny sú určené na priemyselné spracovanie vo výrobných podnikoch s úradne schválenými zariadeniami na zneškodňovanie odpadu, ktoré vylučujú akékoľvek riziko rozšírenia vírusu rizománie repy (Beet necrotic yellow vein virus), alebo
b) rastliny sú vypestované v oblasti bez výskytu vírusu rizománie repy (Beet necrotic yellow vein virus).
Francúzsko (Bretónsko), Írsko, Portugalsko (Azory), Fínsko, Spojené kráľovstvo (Severné Írsko)
25. Pôda a nesterilizovaný odpad z repy obyčajnej (Beta vulgaris L.)Vyžaduje sa úradné potvrdenie, že pôda a odpad
a) sú ošetrené tak, aby sa vylúčilo nebezpečenstvo napadnutia vírusom rizománie repy (Beet necrotic yellow vein virus), alebo
b) sú určené na prepravu s cieľom zneškodnenia úradne schváleným spôsobom, alebo
c) pochádzajú z rastlín repy obyčajnej (Beta vulgaris L.) vypestovaných v oblasti bez výskytu vírusu rizománie repy (Beet necrotic yellow vein virus).
Francúzsko (Bretónsko), Írsko, Portugalsko (Azory), Fínsko, Spojené kráľovstvo (Severné Írsko)
27.1. Osivo repy obyčajnej (Beta vulgaris L.) vrátane osiva kŕmnej repyOkrem požiadaviek podľa osobitného predpisu4) sa vyžaduje úradné potvrdenie, že
a) osivo kategórie „základné osivo“ a „certifikované osivo“ spĺňa podmienky uvedené v osobitnom predpise,3) alebo
b) pri nie konečne certifikovanom osive, osivo:
- spĺňa podmienky uvedené v osobitnom predpise,3)
- je určené na úpravu, ktorá spĺňa podmienky uvedené v osobitnom predpise3) a upravuje sa vo výrobných podnikoch s úradne schválenými zariadeniami na zneškodňovanie odpadu, ktoré vylučujú akékoľvek riziko rozšírenia vírusu rizománie repy (Beet necrotic yellow vein virus),
c) osivo pochádza z rastlín, ktoré sa pestovali v oblastiach bez výskytu vírusu rizománie repy (Beet necrotic yellow vein virus).
Francúzsko (Bretónsko), Írsko, Portugalsko (Azory), Fínsko, Spojené kráľovstvo (Severné Írsko)
27.2. Zeleninové osivo repy obyčajnej (Beta vulgaris L.) (napr. cvikla, mangold)Okrem požiadaviek podľa osobitného predpisu5) sa vyžaduje úradné potvrdenie, že
a) upravené osivo obsahuje najviac 0,5 % iných prímesí z celkovej hmotnosti, pri peletovanom osive táto technická norma sa musí splniť pred peletovaním, alebo
b) neupravené osivo
- musí byť úradne zabalené tak, aby sa vylúčilo akékoľvek riziko rozšírenia vírusu rizománie repy (Beet necrotic yellow vein virus), a
- je určené na úpravu, ktorá spĺňa požiadavky ustanovené v písmene a), a spracúva sa vo výrobných podnikoch s úradne schválenými zariadeniami na zneškodňovanie odpadu, ktoré vylučujú akékoľvek riziko rozšírenia vírusu rizománie repy (Beet necrotic yellow vein virus), alebo
c) osivo pochádza z rastlín, ktoré sa pestovali v oblastiach bez výskytu vírusu rizománie repy (Beet necrotic yellow vein virus).
Francúzsko (Bretónsko), Írsko, Portugalsko (Azory), Fínsko, Spojené kráľovstvo (Severné Írsko)
28. Osivo bavlníka (Gossypium spp.)Vyžaduje sa úradné potvrdenie, že
a) osivo sa získalo kyselinoextrakčnou metódou, a
b) v mieste pestovania sa od začiatku posledného úplného vegetačného obdobia nezistili príznaky napadnutia Glomerella gossypii Edgerton a testovaním reprezentatívnej vzorky sa zistilo, že osivo je bez výskytu Glomerella gossypii Edgerton.
Grécko
28.1. Osivo bavlníka (Gossypium spp.)Vyžaduje sa úradné potvrdenie, že osivo sa získalo kyselinoextrakčnou metódou.Grécko, Španielsko (Andalúzia, Katalánsko, Exstremadura, Murcia, Valencia)
29. Osivo mangovníka (Mangifera spp.)Vyžaduje sa úradné potvrdenie, že osivo pochádza z oblasti bez výskytu Sternochetus mangiferae Fabricius.Portugalsko (Alentejo, Algarve a Madeira), Španielsko (Granada a Malaga)
30. Použité poľnohospodárske strojea) Ak sa poľnohospodárske stroje prepravujú do miesta pestovania, musia sa očistiť a zbaviť pôdy a rastlinných zvyškov alebo
b) musia pochádzať z miesta bez výskytu vírusu rizománie repy (Beet necrotic yellow vein virus).
Francúzsko (Bretónsko), Írsko, Portugalsko (Azory), Fínsko, Spojené kráľovstvo (Severné Írsko)
31. Plody citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle), citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov pôvodom v Bulharsku, na Cypre, v Grécku (regionálne jednotky Argolida a Chania), Chorvátsku, Portugalsku (Algarve a Madeira), Slovinsku, Španielsku, Francúzsku a TalianskuOkrem požiadaviek uvedenýchv časti A kapitole II. bode 30.1, podľa ktorej musí byť na obale uvedené označenie o pôvode
a) plody musia byť bez listov a stopiek, alebo
b) pri plodoch s listami alebo stopkami sa musí priložiť úradné potvrdenie, že plody sú zabalené v uzatvorených, úradne zaplombovaných kontajneroch, že tieto kontajnery zostanú počas prepravy cez chránenú zónu uznanú pre tieto plody zaplombované a že sa označia v rastlinnom pase identifikačným znakom.
Grécko (okrem regionálnych jednotiek Argolida a Chania), Malta, Portugalsko (okrem Algarve a Madeiry
32. Rastliny viniča (Vitis L.) okrem plodov a osivaOkrem požiadaviek na rastliny uvedených v časti A kapitole II. bode 17, časti B bode 21.1, prílohe č. 3 časti A bode 15sa vyžaduje úradné potvrdenie, že
a) rastliny pochádzajú z miesta pestovania v krajine bez výskytu Grapevine flavescence dorée phytoplasma, alebo
b) rastliny pochádzajú z oblasti bez výskytu Grapevine flavescence dorée phytoplasma, zriadenej národnou organizáciou na ochranu rastlín v súlade s príslušnými medzinárodnými normami, alebo
c) rastliny pochádzajú z Českej republiky, Francúzska (Alsasko, Champagne-Ardeny, Pikardia (departement Aisne), Île-de-France (obce de Citry, Nanteuil-sur-Marne et Saâcy-sur-Marne) a Lotrinsko) alebo z Talianska (Apúlia, Basilicata a Sardínia)
cc) alebo zo Švajčiarska (okrem kantónu Ticino a údolia Misox), alebo
d) rastliny pochádzajú a pestovali sa v mieste pestovania, na ktorom:
aa) sa na materských rastlinách od začiatku posledných dvoch úplných vegetačných období nezistili žiadne príznaky napadnutia Grapevine flavescence dorée phytoplasma, a
bb)
- sa na rastlinách v mieste pestovania nezistili príznaky napadnutia Grapevine flavescence dorée phytoplasma, alebo
- rastliny sú ošetrené horúcou vodou s teplotou najmenej 50°C počas 45 minút proti Grapevine flavescence dorée phytoplasma.
Česko, Francúzsko [Alsasko, Champagne-Ardenne, Picardie (departement Aisne), Ile de France (obce Citry, Nanteuil-sur-Marne a Saâcy-sur- Marne) a Lotrinsko)] Taliansko (Apúlia, Basilicata a Sardínia)
33. Rastliny gaštana (Castanea Mill.), okrem rastlín vo forme pletivových kultúr, plodov a osivaOkrem požiadaviek na rastliny uvedených v časti A kapitole I. bodoch 11.1 a 11.2. a v prílohe č. 3 časti A bode 2 sa vyžaduje úradné potvrdenie, že
a) rastliny sa počas celého života pestovali v miestach pestovania v krajinách bez výskytu hrčiarky gaštanovej (Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu), alebo
b) rastliny sú po celý život pestované v oblasti bez výskytu hrčiarky gaštanovej (Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu), zriadenej národnou organizáciou na ochranu rastlín v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia, alebo
c) rastliny sú po celý život pestované v chránených zónach uvedených v pravom stĺpci.
Írsko, Portugalsko, Spojené kráľovstvo

Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 199/2005 Z. z.

Rastliny, rastlinné produkty a iné predmety, ktoré podliehajú rastlinolekárskej kontrole v mieste pestovania, ak majú pôvod v členských štátoch, alebo v krajine pôvodu alebo v krajine vývozu, ak majú pôvod v tretích krajinách

Časť A

Rastliny, rastlinné produkty a iné predmety pochádzajúce z členských štátov

I. kapitola

Rastliny, rastlinné produkty a iné predmety, ktoré sú potencionálnymi nositeľmi škodlivých organizmov, ktoré sú významné pre všetky členské štáty a ktoré musia byť sprevádzané rastlinným pasom

1. Rastliny a rastlinné produkty

1.1. Rastliny rodov dulovca (Chaenomeles Lindl.), skalníka (Cotoneaster Ehrh.), hlohu (Crataegus L.), dule (Cydonia Mill.), mišpuľníka (Eriobotrya Lindl.), muchovníka (Amelanchier Med.), jablone (Malus Mill.), mišpule (Mespilus L.), Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, slivky (Prunus L.) [rod slivka (Prunus L.) zahŕňa čerešňu a višňu (Cerasus Duhamel), broskyňu (Persica Mill.), marhuľu (Armeniaca Mill.), mandľu (Amygdalus Med.) a slivku (Prunus L.) vrátane slivky, slivy, myrobalanu a trnky.], okrem Prunus laurocerasus L. a Prunus lusitanica L., hlohyne (Pyracantha Roem.), hrušky (Pyrus L.) a jarabiny (Sorbus L.), určené na pestovanie, okrem osiva.

1.2. Rastliny repy obyčajnej (Beta vulgaris L.) a chmeľu obyčajného (Humulus lupulus L.) určené na pestovanie, okrem osiva.

1.3. Rastliny stolonotvorných a hľuzotvorných druhov rodu ľuľok (Solanum L.) alebo ich krížencov, určené na pestovanie.

1.4. Rastliny kumkvátu (Fortunella Swingle), citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov, rastliny z čeľade rutovité Casimiroa La Llave, Clausena Burm f., Vepris Comm., Zanthoxylum L. a vinič (Vitis L.), okrem plodov a osiva

1.5. Rastliny citrónovníka (Citrus L.) a ich krížencov, okrem plodov a osiva; ustanovenia bodu 1.6. tým nie sú dotknuté.

1.6. Plody citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle), citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov s listami a stopkami.

1.7. Drevo podľa § 1 ods. 2 písm. a)

a) získané úplne alebo čiastočne z platana (Platanus L.), vrátane dreva, ktoré si nezachovalo svoj prirodzene oblý povrch (ďalej len „opracované drevo“), a

b) spĺňa jeden z týchto opisov.6)

Číselný znak KNOpis
4401 10 00Palivové drevo vo forme polien, klátov, konárov, viazaníc alebo v podobných formách
4401 22 00Štiepky alebo triesky z neihličnatého dreva
ex 4401 30 80Iné zvyšky a odpad z dreva, nespojené do klátov, brikiet, peliet alebo podobných foriem
4403 10 00Surové drevo, natierané alebo impregnované farbou, moridlom, kreozotom alebo inými konzervačnými prostriedkami, neodkôrnené ani nezbavené drevnej beli, ani neopracované nahrubo do štvorcových tvarov.
ex 4403 99Surové neihličnaté drevo [okrem druhov tropického dreva uvedených v poznámke 1 k podpoložke kapitoly 44 alebo iných druhov tropického dreva, dreva z duba (Quercus spp.) alebo z buka (Fagus spp.)], aj odkôrnené alebo zbavené drevnej beli, alebo nahrubo opracované do štvorcových tvarov, nenatierané alebo neimpregnované farbou, moridlom, kreozotom alebo inými konzervačnými prostriedkami
ex 4404 20 00Neihličnaté štiepané tyče, pilóty, koly a kolíky zašpicatené, ale pozdĺžne nerozrezané
ex 4407 99Neihličnaté drevo [okrem druhov tropického dreva uvedených v poznámke 1 k podpoložke kapitoly 44 alebo iných druhov tropického dreva, dreva z duba (Quercus spp.) alebo z buka (Fagus spp.)], rezané alebo štiepané pozdĺžne, priečne alebo lúpané, aj hobľované, brúsené alebo na koncoch spájané, s hrúbkou presahujúcou 6 mm

2. Rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety vypestované výrobcami, ktorých výroba a predaj je určený pre osoby, ktoré sa profesionálne zaoberajú rastlinnou výrobou, okrem rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov, ktoré sú vyprodukované a pripravené na predaj konečnému spotrebiteľovi a pre ktoré kontrolný ústav zabezpečí, aby ich výroba bola zreteľne oddelená od ostatnej výroby

2.1. Rastliny určené na pestovanie, okrem osiva, rodu jedľa (Abies Mill.), zeler voňavý (Apium graveolens L.), Argyranthemum spp., asparágus lekársky (Asparagus officinalis L.), astra (Aster spp.), kapusta (Brassica spp.), gaštan (Castanea Mill.), uhorka (Cucumis spp.), chryzantéma [Dendranthema (DC.) Des Moul.], klinček (Dianthus L.) a jeho krížence, Exacum spp., jahoda (Fragaria L.), gerbera (Gerbera Cass.), gypsomilka (Gypsophila L.), všetkých odrôd novoguinejských krížencov netýkavky (Impatiens L.), šalát (Lactuca spp.), smrekovec (Larix Mill.), margaréta (Leucanthemum L.), lupina (Lupinus L.), muškát (Pelargonium l’Hérit. ex Ait.), smrek (Picea A. Dietr.), borovica (Pinus L.), platan (Platanus L.), topoľ (Populus L.), slivka (Prunus laurocerasus L. a Prunus lusitanica L.), duglaska (Pseudotsuga Carr.), dub (Quercus L.), malina a ostružina (Rubus L.), špenát (Spinacia L.), vratič (Tanacetum L.), jedľovec (Tsuga Carr.) a železník (Verbena L.) a ostatné rastliny bylinných druhov, okrem rastlín čeľade lipnicovité (Gramineae), určené na pestovanie, okrem cibúľ, podzemkov, pakoreňov, osiva a hľúz.

2.2. Rastliny čeľade ľuľkovité (Solanaceae) určené na pestovanie, okrem osiva a okrem tých, ktoré sú uvedené v bode 1.3.

2.3. Rastliny čeľadí áronovité (Araceae), marantovité (Marantaceae), banánovníkovité (Musaceae) a strelíciovité (Sterlitziaceae) a hruškovca (Persea spp.), zakorenené alebo s prilepeným alebo pripojeným pestovateľským substrátom.

2.3.1. Rastliny čeľade paliem (Palmae) určené na pestovanie s priemerom stonky pri zemi viac ako 5 cm a patriace k týmto rodom: Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., TrithrinaxMart., Washingtonia Raf.

2.4. Osivo a cibule cesnaku šalotkového (Allium ascalonicum L.), cesnaku cibuľového (Allium cepa L.) a cesnaku pažítkového (Allium schoenoprasum L.) určené na pestovanie a rastliny cesnaku pórového (Allium porrum L.) určené na pestovanie, osivo lucerny siatej (Medicago sativa L.), slnečnice ročnej (Helianthus annuus L.), rajčiaka jedlého (Solanum lycopersicum L.) a fazule (Phaseolus L.).

3. Cibule, podzemky, hľuzy a pakorene kamasie (Camassia Lindl.), modravky (Chionodoxa Boiss.), šafranu žltého (Crocus flavus Weston ‚Golden Yellow’), georgíny (Dahlia spp.), snežienky (Galanthus L.), galtónie belostnej [Galtonia candicans (Baker) Decne.], zakrpatených odrôd a ich krížencov mečíka (Gladiolus Tourn. ex L., napríklad Gladiolus callianthus Marais, Gladiolus colvillei Sweet, Gladiolus nanus hort., Gladiolus ramosus hort. a Gladiolus tubergenii hort.), hyacintu (Hyacinthus L.), kosatca (Iris L.), Ismene Herbert, ľalie (Lilium spp.), modrice (Muscari Miller), narcisa (Narcissus L.), bledavky (Orinthogalum L.), puškínie (Puschkinia Adams), scily (Scilla L.), tigrídie (Tigridia Juss.) a tulipána (Tulipa L.), určené na pestovanie, vypestované výrobcami, ktorých výroba a predaj je určený pre osoby profesionálne sa zaoberajúce rastlinnou výrobou, okrem výroby rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov, ktoré sú vyprodukované a pripravené na predaj konečnému spotrebiteľovi a pre ktoré kontrolný ústav zabezpečí, aby ich výroba bola zreteľne oddelená od ostatnej výroby.

II. kapitola

Rastliny, rastlinné produkty a iné predmety, ktoré sú potenciálnymi nositeľmi škodlivých organizmov, ktoré sú významné pre určité chránené zóny a ktoré musia byť sprevádzané rastlinným pasom platným pre danú zónu, ak sa prepravujú do tejto zóny alebo v rámci tejto zóny

1. Rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety

1.1. Rastliny jedle (Abies Mill.), smrekovca (Larix Mill.), smreka (Picea A. Dietr.), borovice (Pinus L.) a duglasky (Pseudotsuga Carr.).

1.2. Rastliny platana (Platanus L.), topoľa (Populus L.) a repy obyčajnej (Beta vulgaris L.), určené na pestovanie, okrem osiva.

1.3. Rastliny gaštana (Castanea Mill.), dulovca (Chaenomeles Lindl.), skalníka (Cotoneaster Ehrh.), hlohu (Crateagus L.), dule (Cydonia Mill.), mišpuľníka (Eriobotrya Lindl.), muchovníka (Amelanchier Med.), eukalyptu (Eucalyptus L'Herit.), jablone (Malus Mill.), mišpule (Mespilus L.), hlohyne (Pyracantha Roem.), hrušky (Pyrus L.), jarabiny (Sorbus L.), Photinia davidiana (Dcne.) Cardot a viniča (Vitis L.), okrem plodov a osiva.

1.4. Živý peľ určený na opeľovanie dulovca (Chaenomeles Lindl.), skalníka (Cotoneaster Ehrh.), hlohu (Crataegus L.), dule (Cydonia Mill.), mišpuľníka (Eriobotrya Lindl.), muchovníka (Amelanchier Med.), jablone (Malus Mill.), mišpule (Mespilus L.), hlohyne (Pyracantha Roem.), hrušky (Pyrus L.), jarabiny (Sorbus L.) a Photinia davidiana (Dcne.) Cardot.

1.5. Hľuzy zemiaka (Solanum tuberosum L.) určené na pestovanie.

1.6. Rastliny repy obyčajnej (Beta vulgaris L.) určené na priemyselné spracovanie.

1.7. Pôda a nesterilizovaný odpad z repy obyčajnej (Beta vulgaris L.).

1.8. Osivo gaštana (Castanea Mill.), repy obyčajnej (Beta vulgaris L.), lablaba (Dolichos Jacq.), bavlníka (Gossypium spp.) a fazule záhradnej (Phaseolus vulgaris L.).

1.9. Plody (tobolky) bavlníka (Gossypium spp.) a nevyzrnená bavlna, plody viniča (Vitis L.).

1.10. Drevo podľa § 1 ods. 2 písm. a), ktoré

a) bolo získané úplne alebo čiastočne z

1. ihličnanov (Coniferales), okrem odkôrneného dreva,

2. gaštana (Castanea Mill.), okrem odkôrneného dreva,

3. platana (Platanus L.), vrátane opracovaného dreva, a

b) spĺňa jeden z týchto opisov.6)

Číselný znak KNOpis
4401 10 00Palivové drevo vo forme polien, klátov, konárov, viazaníc alebo v podobných formách
4401 21 00Štiepky alebo triesky z ihličnatého dreva
4401 22 00Štiepky alebo triesky z neihličnatého dreva
ex 4401 30Zvyšky a odpad z dreva (okrem pilín), nespojené do tvaru klátov, brikiet, peliet alebo podobných tvarov
ex 4403 10 00Surové drevo, natierané alebo impregnované farbou, moridlom, kreozotom alebo inými konzervačnými prostriedkami, neodkôrnené ani nezbavené drevnej beli, ani neopracované nahrubo do štvorcových tvarov
ex 4403 20Surové drevo ihličnanov (Coniferales), neodkôrnené ani nezbavené drevnej beli, ani nahrubo opracované do štvorcových tvarov, nenatierané alebo neimpregnované farbou, moridlom, kreozotom alebo inými ochrannými prostriedkami
ex 4403 99Surové neihličnaté drevo [okrem druhov tropického dreva uvedených v poznámke 1 k podpoložke kapitoly 44 alebo iných druhov tropického dreva, dreva z duba (Quercus spp.) alebo z buka (Fagus spp.)], aj odkôrnené alebo zbavené drevnej beli, alebo nahrubo opracované do štvorcových tvarov, nenatierané alebo neimpregnované farbou, moridlom, kreozotom alebo inými konzervačnými prostriedkami
ex 4404Štiepané tyče, pilóty, koly a kolíky zašpicatené, ale pozdĺžne nerozrezané
4406Železničné alebo električkové podvaly z dreva
4407 10Ihličnaté drevo, rezané alebo štiepané pozdĺžne, priečne alebo lúpané, aj hobľované, brúsené alebo na koncoch spájané, s hrúbkou presahujúcou 6 mm
ex 4407 99Neihličnaté drevo [okrem druhov tropického dreva uvedených v poznámke 1 k podpoložke kapitoly 44 alebo iných druhov tropického dreva, dreva z duba (Quercus spp.) alebo z buka (Fagus spp.)], rezané alebo štiepané pozdĺžne, priečne alebo lúpané, aj hobľované, brúsené alebo na koncoch spájané, s hrúbkou presahujúcou 6 mm

1.11. Samostatná kôra gaštana (Castanea Mill.) a ihličnanov (Coniferales).

2. Rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety vypestované výrobcami, ktorých výroba a predaj je určený pre osoby, ktoré sa profesionálne zaoberajú rastlinnou výrobou, okrem rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov, ktoré sú vyprodukované a sú pripravené na predaj konečnému spotrebiteľovi a pre ktoré zodpovedné úradné orgány členských štátov zabezpečia, aby ich výroba bola zreteľne oddelená od ostatnej výroby.

2.1. Rastliny begónie (Begonia L.) určené na pestovanie, okrem osiva, hľúz a podzemkov, a rastliny prýštca najkrajšieho (Euphorbia pulcherrima Willd.), figovníka (Ficus L.) a ibišteka (Hibiscus L.) určené na pestovanie, okrem osiva.

Časť B

Rastliny, rastlinné produkty a iné predmety pochádzajúce z tretích krajín

I. kapitola

Rastliny, rastlinné produkty a iné predmety, ktoré sú potenciálnymi nositeľmi škodlivých organizmov, ktoré sú významné pre všetky členské štáty

1. Rastliny určené na pestovanie, okrem osiva, ale vrátane osiva čeľadí kapustovité (Cruciferae) a lipnicovité (Gramineae), ďateliny (Trifolium spp.), pôvodom z Argentíny, Austrálie, Bolívie, Čile, Nového Zélandu a Uruguaja; rodov pšenica (Triticum), raž (Secale) a tritikale (X Tritocosecale) pôvodom z Afganistanu, Indie, Iránu, Iraku, Mexika, Nepálu, Pakistanu, Južnej Afriky a USA; citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle) a citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov, papriky (Capsicum spp.), slnečnice ročnej (Helianthus annuus L.), rajčiaka jedlého (Solanum lycopersicum L.), lucerny siatej (Medicago sativa L.), slivky (Prunus L.), malín a ostružín (Rubus L.), ryže (Oryza spp.), kukurice (Zea mays L.), cesnaku šalotkového (Allium ascalonicum L.), cesnaku cibuľového (Allium cepa L.), cesnaku pórového (Allium porrum L.), cesnaku pažítkového (Allium schoenoprasum L.) a fazule (Phaseolus L.).

2. Časti rastlín, okrem plodov a osiva

- gaštana (Castanea Mill.), chryzantémy [Dendranthema (DC.) Des. Moul.], klinčeka (Dianthus L.), gypsomilky (Gypsophila L.), muškátu (Pelargonium l'Herit. ex Ait), datľovníka (Phoenix spp.), topoľa (Populus L.), duba (Quercus L.), zlatobyle (Solidago L.) a rezaných kvetov čeľade vstavačovité (Orchidaceae),

- ihličnany (Coniferales),

- javora cukrodarného (Acer saccharum Marsh.), pôvodom v USA a Kanade,

- slivky (Prunus L.), pôvodom v neeurópskych krajinách,

- rezaných kvetov astry (Aster spp.), kotúča (Eryngium L.), ľubovníka (Hypericum L.), Lisianthus L., ruže (Rosa L.) a zvončeka (Trachelium L.), pôvodom v neeurópskych krajinách,

- listovej zeleniny zeleru (Apium graveolens L.), bazalky (Ocimum L.), Limnophila L. a kotúča (Eryngium L.),

- listy manioku (Manihot esculenta Crantz),

- rezané vetvy brezy (Betula L.) s lístím alebo bez lístia,

- rezané vetvy jaseňa (Fraxinus L.), orecha pajaseňolistého (Juglans ailantifolia Carr.), orecha (Juglans mandshurica Maxim.), bresta (Ulmus davidiana Planch) a Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., s lístím alebo bez lístia, pôvodom v Kanade, Číne, Kórejskej ľudovodemokratickej republike, Japonsku, Mongolsku, Kórejskej republike, Rusku, na Taiwane a v USA,

- Amiris P. Browne, Casimiroa La Llave, Citropsis Swingle & Kellerman, Eremocitrus Swingle, Esenbeckia Kunth., Glycosmis Corręa, Merrillia Swingle, Naringi Adans., Tetradium Lour., Toddalia Juss. a Zanthoxylum L.

2.1. Časti rastlín Aegle Corrêa, Aeglopsis Swingle, Afraegle Engl., Atalantia Corrêa, Balsamocitrus Stapf, Burkillanthus Swingle, Calodendrum Thunb., Choisya Kunth, Clausena Burm. f., Limonia L., Microcitrus Swingle., Murraya J. Koenig ex L., Pamburus Swingle, Severinia Ten., Swinglea Merr., Triphasia Lour a Vepris Comm, okrem plodov vrátane osiva

3. Plody

- citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle), citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov a momordiky (Momordica L.) a baklažánu (Solanum melongena L.),

- anony (Annona L.), dule (Cydonia Mill.), ebenovníka (Diospyros L.), jablone (Malus Mill.), mangovníka (Magnifera L.), mučenky (Passiflora L.), slivky (Prunus L.), guajavy (Psidium L.), hrušky (Pyrus L.), ríbezle (Ribes L.), klinčekovca (Syzygium Gaertn.) a brusnice (Vaccinium L.), pôvodom z neeurópskych krajín,

- papriky (Capsicum L.).

4. Hľuzy zemiaka (Solanum tuberosum L.).

5. Samostatná kôra:

- ihličnanov (Coniferales), pôvodom v neeurópskych krajinách,

- javora cukrodarného (Accer saccharum Marsh.), topoľa (Populus L.) a duba (Quercus L.), okrem duba korkového (Quercus suber L.),

- jaseňa (Fraxinus L.), orecha pajaseňolistého (Juglans ailantifolia Carr.), orecha (Juglans mandshurica Maxim.), bresta (Ulmus davidiana Planch) a Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., pôvodom v Kanade, Číne, Kórejskej ľudovodemokratickej republike, Japonsku, Mongolsku, Kórejskej republike, Rusku, na Taiwane a v USA,

- brezy (Betula L.), pôvodom v Kanade a USA.

6. Drevo podľa § 1 ods. 2 písm. a), ktoré

a) bolo získané úplne alebo čiastočne z jedného z druhov, rodov alebo odrôd uvedených nižšie, okrem drevného obalového materiálu uvedeného v prílohe č. 4 časti A I. kapitole bode 2

- duba (Quercus L.) vrátane opracovaného dreva, pôvodom v USA, okrem dreva, ktoré spĺňa opis uvedený v písmene b) pod číselným znakom KN 4416 00 00 a ktoré je opatrené dokladmi potvrdzujúcimi, že drevo prešlo tepelným spracovaním, ktoré umožňuje dosiahnuť minimálnu teplotu 176°C počas 20 minút,

- platana (Platanus L.) vrátane opracovaného dreva, pôvodom v Arménsku, vo Švajčiarsku alebo v USA,

- topoľa (Populus L.) vrátane opracovaného dreva, pôvodom v krajinách amerického kontinentu,

- javora cukrodarného (Acer saccharum Marsh.) vrátane opracovaného dreva, pôvodom v USA a Kanade,

- ihličnanov (Coniferales) vrátane opracovaného dreva, pôvodom v neeurópskych krajinách, Kazachstane, Rusku a Turecku,

- jaseňa (Fraxinus L., orecha pajaseňolistého (Juglans ailantifolia Carr.), orecha (Juglans mandshurica Maxim.), bresta (Ulmus davidiana Planch) a Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc vrátane opracovaného dreva, pôvodom v Kanade, Číne, Kórejskej ľudovodemokratickej republike, Japonsku, Mongolsku, Kórejskej republike, Rusku, na Taiwane a v USA,

- brezy (Betula L.) vrátane opracovaného dreva, pôvodom v Kanade a USA, a

b) spĺňa jeden z nasledujúcich opisov6)

Číselný znak KNOpis
4401 10 00Palivové drevo vo forme polien, klátov, konárov, viazaníc alebo v podobných formách
4401 21 00Štiepky alebo triesky z ihličnatého dreva
4401 22 00Štiepky alebo triesky z neihličnatého dreva
ex 4401 30 40Piliny, nespojené do klátov, brikiet, peliet alebo podobných foriem
ex 4401 30 80Iné zvyšky a odpad z dreva, nespojené do klátov, brikiet, peliet alebo podobných foriem
4403 10 00Surové drevo, natierané alebo impregnované farbou, moridlom, kreozotom alebo inými konzervačnými prostriedkami, neodkôrnené ani nezbavené drevnej beli, ani neopracované nahrubo do štvorcových tvarov
4403 20Surové ihličnaté drevo, okrem dreva natieraného alebo impregnovaného farbou, moridlom, kreozotom alebo inými konzervačnými prostriedkami, aj odkôrnené alebo zbavené drevnej beli, alebo nahrubo opracované do štvorcových tvarov
4403 91Surové drevo duba (Quercus spp.), okrem dreva natieraného alebo impregnovaného farbou, moridlom, kreozotom alebo inými konzervačnými prostriedkami, aj odkôrnené alebo zbavené drevnej beli, alebo nahrubo opracované do štvorcových tvarov
ex 4403 99Surové neihličnaté drevo [okrem druhov tropického dreva uvedených v poznámke 1 k podpoložke kapitoly 44 alebo iných druhov tropického dreva, dreva z duba (Quercus spp.), buka (Fagus spp.) alebo brezy (Betula L.)], aj odkôrnené alebo zbavené drevnej beli, alebo nahrubo opracované do štvorcových tvarov, nenatierané alebo neimpregnované farbou, moridlom, kreozotom alebo inými konzervačnými prostriedkami
4403 99 51Surová piliarska guľatina z brezy (Betula L.), aj odkôrnená alebo zbavená drevnej beli, alebo nahrubo opracovaná do štvorcových tvarov
4403 99 59Surové drevo okrem piliarskej guľatiny z brezy (Betula L.), aj odkôrnené alebo zbavené drevnej beli, alebo nahrubo opracované do štvorcových tvarov
ex 4404Štiepané tyče, pilóty, koly a kolíky zašpicatené, ale pozdĺžne nerozrezané
4406Železničné alebo električkové podvaly z dreva
4407 10Ihličnaté drevo, rezané alebo štiepané pozdĺžne, priečne alebo lúpané, aj hobľované, brúsené alebo na koncoch spájané, s hrúbkou presahujúcou 6 mm
4407 91Drevo duba (Quercus spp.), rezané alebo štiepané pozdĺžne, priečne alebo lúpané, aj hobľované, brúsené alebo na koncoch spájané, s hrúbkou presahujúcou 6 mm
ex 4407 93Drevo javora cukrodarného (Acer saccharum Marsh.), rezané alebo štiepané pozdĺžne, priečne alebo lúpané, aj hobľované, brúsené alebo na koncoch spájané, s hrúbkou presahujúcou 6 mm
4407 95Drevo jaseňa (Fraxinus spp.), rezané alebo štiepané pozdĺžne, priečne alebo lúpané, aj hobľované, brúsené alebo na koncoch spájané, s hrúbkou presahujúcou 6 mm
ex 4407 99Neihličnaté drevo [okrem druhov tropického dreva uvedených v poznámke 1 k podpoložke kapitoly 44 alebo iných druhov tropického dreva, dreva z duba (Quercus spp.), buka (Fagus spp.), javora (Acer spp.), dreva rodu slivka (Prunus spp.) alebo jaseňa (Fraxinus spp.)], rezané alebo štiepané pozdĺžne, priečne alebo lúpané, aj hobľované, brúsené alebo na koncoch spájané, s hrúbkou presahujúcou 6 mm
4408 10Ihličnaté listy dyhy (vrátane tých, ktoré sú získané lúpaním vrstiev dreva), na preglejky alebo na podobné vrstvené drevo a ostatné drevo, rezané pozdĺžne, priečne alebo lúpané, aj hobľované, brúsené, pozdĺžne spájané alebo spájané na koncoch, s hrúbkou nepresahujúcou 6 mm
4416 00 00Sudy, kade, škopky, korytá a iné debnárske výrobky a ich časti z dreva vrátane dúh (časti steny suda)
9406 00 20Montované budovy z dreva

7.

a) Pôda a pestovateľský substrát, ktorý úplne alebo čiastočne pozostáva z pôdy alebo pevných organických látok, napríklad časti rastlín, humusu vrátane rašeliny alebo kôry, okrem čistej rašeliny.

b) Pôda a pestovateľský substrát, prilepený alebo pripojený k rastlinám, úplne alebo čiastočne pozostávajúci z materiálu uvedeného v písmene a) alebo pozostávajúci čiastočne z akejkoľvek pevnej anorganickej látky určenej na udržanie životaschopnosti rastlín, pôvodom z

- Bieloruska, Gruzínska, Moldavska, Ruska a Ukrajiny,

- neeurópskych krajín okrem Alžírska, Egypta, Izraela, Líbie, Maroka a Tuniska.

8. Zrná rodov pšenica (Triticum), raž (Secale) a tritikale (X Triticosecale), pôvodom z Afganistanu, Indie, Iraku, Iránu, Mexika, Nepálu, Pakistanu, Južnej Afriky a USA.

II. kapitola

Rastliny, rastlinné produkty a iné predmety, ktoré sú potenciálnymi nositeľmi škodlivých organizmov a sú významné pre určité chránené zóny, ak sa prepravujú do tejto zóny alebo v rámci tejto zóny

1. Rastliny repy obyčajnej (Beta vulgaris L.) určené na priemyselné spracovanie.

2. Pôda a nesterilizovaný odpad z repy obyčajnej (Beta vulgaris L.).

3. Živý peľ na opeľovanie dulovca (Chaenomeles Lindl.), skalníka (Cotoneaster Ehrh.), hlohu (Crateagus L.), dule (Cydonia Mill.), mišpuľníka (Eriobotrya Lindl.), muchovníka (Amelanchier Med.), jablone (Malus Mill.), mišpule (Mespilus L.), hlohyne (Pyracantha Roem.), hrušky (Pyrus L.), jarabiny (Sorbus L.) a Photinia davidiana (Dcne.) Cardot.

4. Časti rastlín, okrem plodov a osiva dulovca (Chaenomeles Lindl.), skalníka (Cotoneaster Ehrh.), hlohu (Crataegus L.), dule (Cydonia Mill.), mišpuľníka (Eriobotrya Lindl.), muchovníka (Amelanchier Med.), jablone (Malus Mill.), mišpule (Mespilus L.), hlohyne (Pyracantha Roem.), hrušky (Pyrus L.), jarabiny (Sorbus L.) a Photinia davidiana (Dcne.) Cardot.

5. Osivo gaštana (Castanea Mill.), lablaba (Dolichos Jacq.), mangovníka (Magnifera spp.), repy obyčajnej (Beta vulgaris L.) a fazule záhradnej (Phaseolus vulgaris L.).

6. Osivo a plody (tobolky) bavlníka (Gossypium spp.) a nevyzrnená bavlna.

6a. Plody viniča (Vitis L.).

7. Drevo podľa § 1 ods. 2 písm. a), ktoré pochádza úplne alebo čiastočne z

a) ihličnanov (Coniferales), okrem odkôrneného dreva s pôvodom v európskych tretích krajinách, a gaštana (Castanea Mill.), okrem odkôrneného dreva, a

b) spĺňa jeden z týchto opisov.6)

Číselný znak KNOpis
4401 10 00Palivové drevo vo forme polien, klátov, konárov, viazaníc alebo v podobných formách
4401 21 00Štiepky alebo triesky z ihličnatého dreva
4401 22 00Štiepky alebo triesky z neihličnatého dreva
ex 4401 30Zvyšky a odpad z dreva (okrem pilín), nespojené do tvaru klátov, brikiet, peliet alebo podobných tvarov
ex 4403 10 00Surové drevo, natierané alebo impregnované farbou, moridlom, kreozotom alebo inými konzervačnými prostriedkami, neodkôrnené ani nezbavené drevnej beli, ani neopracované nahrubo do štvorcových tvarov.
ex 4403 20Surové drevo ihličnanov (Coniferales), neodkôrnené ani nezbavené drevnej beli, ani nahrubo opracované do štvorcových tvarov, nenatierané alebo neimpregnované farbou, moridlom, kreozotom alebo inými ochrannými prostriedkami
ex 4403 99Surové neihličnaté drevo [okrem druhov tropického dreva uvedených v poznámke 1 k podpoložke kapitoly 44 alebo iných druhov tropického dreva, dreva z duba (Quercus spp.) alebo z buka (Fagus spp.)], aj odkôrnené alebo zbavené drevnej beli, alebo nahrubo opracované do štvorcových tvarov, nenatierané alebo neimpregnované farbou, moridlom, kreozotom alebo inými konzervačnými prostriedkami
ex 4404Štiepané tyče, pilóty, koly a kolíky zašpicatené, ale pozdĺžne nerozrezané
4406Železničné alebo električkové podvaly z dreva
4407 10Ihličnaté drevo, rezané alebo štiepané pozdĺžne, priečne alebo lúpané, aj hobľované, brúsené alebo na koncoch spájané, s hrúbkou presahujúcou 6 mm
ex 4407 99Neihličnaté drevo [okrem druhov tropického dreva uvedených v poznámke 1 k podpoložke kapitoly 44 alebo iných druhov tropického dreva, dreva z duba (Quercus spp.) alebo z buka (Fagus spp.)], rezané alebo štiepané pozdĺžne, priečne alebo lúpané, aj hobľované, brúsené alebo na koncoch spájané, s hrúbkou presahujúcou 6 mm
4415Debny, debničky, klietky, bubny a podobné obaly z dreva, káblové bubny z dreva; jednoduché palety, skriňové palety a iné nakladacie plošiny z dreva; nástavné rámy paliet z dreva
9406 00 20Montované budovy z dreva

9. Časti rastlín eukalyptu (Eucalyptus lHerit.).

10. Samostatná kôra ihličnanov (Coniferales) s pôvodom v európskych tretích krajinách.

Príloha č. 6 k nariadeniu vlády č. 199/2005 Z. z.

Časť A

ŽIADOSŤ O REGISTRÁCIU VÝROBCU A DOVOZCU

príloha - časť A

Časť B

ŽIADOSŤ O ZMENU REGISTRÁCIE VÝROBCU A DOVOZCU

príloha - časť B

Časť C

ŽIADOSŤ O UDELENIE OPRÁVNENIA NA VYDÁVANIE RASTLINNÝCH PASOV

príloha - časť C

Časť D

ŽIADOSŤ O ZMENU V UDELENOM OPRÁVNENÍ NA VYDÁVANIE RASTLINNÝCH PASOV

príloha - časť D".

3. Nadpis prílohy č. 14 znie: „Zoznam preberaných a vykonávaných právne záväzných aktov Európskej únie“.

4. Príloha č. 14 sa dopĺňa šesnástym, sedemnástym a osemnástym bodom, ktoré znejú:

16. Nariadenie Komisie (ES) č. 690/2008 zo 4. júla 2008 o uznaní chránených zón vystavených osobitným zdravotným rizikám rastlín v Spoločenstve (prepracované znenie) (Ú. v. ES L 193, 22. 7. 2008) v znení nariadenia Komisie (ES) č. 823/2009 z 9. septembra 2009 (Ú. v. EÚ L 239, 10. 9. 2009), nariadenia Komisie (EÚ) č. 17/2010 z 8. januára 2010 (Ú. v. EÚ L 7, 12. 1. 2010), nariadenia Komisie (EÚ) č. 361/2010 z 27. apríla 2010 (Ú. v. EÚ L 106, 28. 4. 2010), vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 436/2011 z 5. mája 2011 (Ú. v. EÚ L 118, 6. 5. 2011), vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 355/2012 z 24. apríla 2012 (Ú. v. EÚ L 113, 25. 4. 2012), vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 707/2014 z 25. júna 2014 (Ú. v. EÚ L 186, 26. 6. 2014).

17. Vykonávacia smernica Komisie 2014/78/EÚ zo 17. júna 2014, ktorou sa menia a dopĺňajú prílohy I, II, III, IV a V k smernici Rady 2000/29/ES o ochranných opatreniach proti zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty do Spoločenstva a proti ich rozšíreniu v rámci Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 183, 24. 6. 2014).

18. Vykonávacia smernica Komisie 2014/83/EÚ z 25. júna 2014, ktorou sa menia prílohy I, II, III, IV a V k smernici Rady 2000/29/ES o ochranných opatreniach proti zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty do Spoločenstva a proti ich rozšíreniu v rámci Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 186, 26. 6. 2014).“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. októbra 2014.


Robert Fico v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 55/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie sadiva zemiakov na trh.

2) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 507/2009 Z. z. o opatreniach proti šíreniu rakovinovca zemiakového a háďatka zemiakového.

3) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 50/2007 Z. z. o registrácii odrôd pestovaných rastlín v znení neskorších predpisov.

4) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 53/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva repy na trh.

5) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 58/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva zelenín na trh v znení neskorších predpisov.

6) Druhá časť prílohy I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 2/zv. 2) v platnom znení.