Nariadenie vlády č. 639/2008 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 199/2005 Z. z. o ochranných opatreniach proti zavlečeniu a rozširovaniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty v znení neskorších predpisov

Čiastka 213/2008
Platnosť od 31.12.2008
Účinnosť od 01.01.2009
Redakčná poznámka

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2009 okrem ustanovenia prílohy č. 4 časti A I. kapitoly druhého bodu písm. a) a ôsmeho bodu písm. a), ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2009.

OBSAH

639

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

zo 17. decembra 2008,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 199/2005 Z. z. o ochranných opatreniach proti zavlečeniu a rozširovaniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty v znení neskorších predpisov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 199/2005 Z. z. o ochranných opatreniach proti zavlečeniu a rozširovaniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 245/2006 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 493/2007 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 344/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V prílohe č. 4 časti A I. kapitole druhý bod znie:

„2. Obalový materiál z dreva vo forme debien, debničiek, klietok, bubnov a podobných obalov, jednoduchých paliet, skriňových paliet a iných nakladacích plošín, nástavných rámov paliet používaný na prepravu rozličných predmetov okrem surového dreva s hrúbkou 6 mm alebo menej a spracovaného dreva vyrobeného lepením, teplotou a tlakom alebo ich kombináciou, pochádzajúceho z tretích krajín okrem Švajčiarska.Obalový materiál z dreva
a) je odkôrnený s výnimkou akéhokoľvek počtu jednotlivých častí kôry so šírkou do 3 cm bez ohľadu na dĺžku alebo, ak ich šírka presahuje 3 cm, s plochou do 50 cm2,
b) podlieha jednému zo schválených ošetrení špecifikovaných v prílohe I k Medzinárodnej norme pre fytosanitárne opatrenia FAO č. 15 v usmerneniach pre reguláciu obalového materiálu z dreva v medzinárodnom obchode a
c) je opatrený označením špecifikovaným v prílohe II k Medzinárodnej norme pre fytosanitárne opatrenia FAO č. 15 v usmerneniach pre reguláciu obalového materiálu z dreva v medzinárodnom obchode, ktoré svedčí o tom, že obalový materiál z dreva bol podrobený schválenému fytosanitárnemu ošetreniu.“.

2. V prílohe č. 4 časti A I. kapitole ôsmy bod znie:

„8. Drevo použité na upevnenie alebo oporu nedreveného nákladu vrátane opracovaného dreva okrem surového dreva s hrúbkou 6 mm alebo menej a spracovaného dreva vyrobeného lepením, teplotou a tlakom alebo ich kombináciou, pochádzajúceho z tretích krajín okrem Švajčiarska.Drevo
a) je odkôrnené s výnimkou akéhokoľvek počtu jednotlivých častí kôry so šírkou do 3 cm bez ohľadu na dĺžku alebo, ak ich šírka presahuje 3 cm, s plochou do 50 cm2,
b) podlieha jednému zo schválených ošetrení špecifikovaných v prílohe I k Medzinárodnej norme pre fytosanitárne opatrenia FAO č. 15 v usmerneniach pre reguláciu obalového materiálu z dreva v medzinárodnom obchode a
c) je opatrené označením špecifikovaným v prílohe II k Medzinárodnej norme pre fytosanitárne opatrenia FAO č. 15 v usmerneniach pre reguláciu obalového materiálu z dreva v medzinárodnom obchode, ktoré svedčí o tom, že obalový materiál z dreva bol podrobený schválenému fytosanitárnemu ošetreniu.“.

3. Príloha č. 14 sa dopĺňa desiatym bodom, ktorý znie:

10. Smernica Komisie 2008/109/ES z 28. novembra 2008, ktorou sa mení a dopĺňa príloha IV k smernici Rady 2000/29/ES o ochranných opatreniach proti zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty do Spoločenstva a proti ich rozšíreniu v rámci Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 319, 29. 11. 2008).“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2009 okrem ustanovenia prílohy č. 4 časti A I. kapitoly druhého bodu písm. a) a ôsmeho bodu písm. a), ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2009.


Robert Fico v. r.