Nariadenie vlády č. 344/2008 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 199/2005 Z. z. o ochranných opatreniach proti zavlečeniu a rozširovaniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty v znení neskorších predpisov

Čiastka 129/2008
Platnosť od 29.08.2008
Účinnosť od 01.01.2009
Redakčná poznámka

Toto nariadenia vlády nadobúda účinnosť 1. septembra 2008 okrem bodu 16, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2009.

344

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 20. augusta 2008,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 199/2005 Z. z. o ochranných opatreniach proti zavlečeniu a rozširovaniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty v znení neskorších predpisov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 199/2005 Z. z. o ochranných opatreniach proti zavlečeniu a rozširovaniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 245/2006 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 493/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V prílohe č. 1 časti A II. kapitole sa v tabuľke pre Hmyz, roztoče a háďatká vo všetkých vývinových štádiách vypúšťa bod 3.

Doterajšie body 4 až 9 sa označujú ako body 3 až 8.

2. V prílohe č. 2 časti A II. kapitole sa v tabuľke pre Hmyz, roztoče a háďatká vo všetkých vývinových štádiách bod 7 označuje ako bod 6.1 a za bod 6.1 sa vkladá nový bod 6.2, ktorý znie:

„6.2 Helicoverpa armigera (Hübner)

Rastliny chryzantémy [Dendranthema (DC.) Des Moul], klinčeka (Dianthus L.), muškátu (Pelargonium lHérit. ex Ait.) a čeľade ľuľkovité (Solanaceae) určené na pestovanie okrem osiva“.

Doterajšie body 8 až 10 sa označujú ako body 7 až 9.

3. V prílohe č. 2 časti A II. kapitole sa v tabuľke pre Huby vypúšťa bod 2.

Doterajšie body 3 až 12 sa označujú ako body 2 až 11.

4. V prílohe č. 2 časti B sa v tabuľke pre Hmyz, roztoče a háďatká vo všetkých vývinových štádiách vypúšťa bod 8.

5. V prílohe č. 2 časti B v tabuľke pre Baktérie bode 2 tretí stĺpec znie:

„Estónsko, Fínsko, Francúzsko (Korzika), Írsko, Litva, Lotyšsko, Portugalsko, Rakúsko [Burgenland, Korutánsko, Dolné Rakúsko, Tirolsko (okres Lienz), Štajersko a Viedeň], Slovensko [okrem obcí Blahová, Horné Mýto a Okoč (okres Dunajská Streda), Hronovce a Hronské Kľačany (okres Levice), Veľké Ripňany (okres Topoľčany), Málinec (okres Poltár), Hrhov (okres Rožňava), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše a Zatín (okres Trebišov)], Slovinsko (okrem regiónov Gorenjska, Koroška, Notranjska a Maribor), Španielsko, Taliansko,4) Veľká Británia (Severné Írsko, ostrov Man a Normanské ostrovy)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:

4) Abruzzo, Apúlia, Basilicata, Emilia-Romagna (provincie Parma a Piacenza); Friuli-Venezia Giulia, Kalábria, Kampánia, Lazio, Ligúria, Lombardsko (okrem provincie Mantua), Marche, Molise, Piemont, Sardínia, Sicília, Toskánsko, Umbria, Valle d´Aosta, Veneto (okrem provincie Rovigo, obcí Castelbaldo, Barbona, Piacenza d´Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi v provincii Padova a oblastí ležiacich južne od diaľnice A4 v provincii Verona).“.

6. V prílohe č. 2 časti B v tabuľke pre Vírusy a vírusom podobné organizmy bode 1 tretí stĺpec znie:

„Francúzsko (Korzika), Grécko, Malta, Portugalsko (okrem Madeiry)“.

7. V prílohe č. 3 časti B bodoch 1 a 2 druhý stĺpec znie:

„Estónsko, Fínsko, Francúzsko (Korzika), Írsko, Litva, Lotyšsko, Portugalsko, Rakúsko [Burgenland, Korutánsko, Dolné Rakúsko, Tirolsko (okres Lienz), Štajersko a Viedeň], Slovensko [okrem obcí Blahová, Horné Mýto a Okoč (okres Dunajská Streda), Hronovce a Hronské Kľačany (okres Levice), Veľké Ripňany (okres Topoľčany), Málinec (okres Poltár), Hrhov (okres Rožňava), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše a Zatín (okres Trebišov)], Slovinsko (okrem regiónov Gorenjska, Koroška, Notranjska a Maribor), Španielsko, Taliansko [Abruzzo, Apúlia, Basilicata, Kalábria, Kampánia, Emilia-Romagna (provincie Parma a Piacenza); Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Ligúria, Lombardsko (okrem provincie Mantua), Marche, Molise, Piemont, Sardínia, Sicília, Toskánsko, Umbria, Valle d´Aosta, Veneto (okrem provincie Rovigo, obcí Castelbaldo, Barbona, Piacenza d´Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi v provincii Padova a oblastí ležiacich južne od diaľnice A4 v provincii Verona], Veľká Británia (Severné Írsko, ostrov Man a Normanské ostrovy)“.

8. V prílohe č. 4 časti A I. kapitole bode 27.1 v druhom stĺpci písm. a) sa slová „sivkavcom (Heliothis armigera Hübner)“ nahrádzajú slovami „morou bavlníkovou [Helicoverpa armigera (Hübner)]“.

9. V prílohe č. 4 časti A II. kapitole bode 18 v druhom stĺpci písm. a) sa slová „sivkavcom (Heliothis armigera Hübner)“ nahrádzajú slovami „morou bavlníkovou [Helicoverpa armigera (Hübner)]“.

10. V prílohe č. 4 časti B sa vypúšťa bod 17.

Doterajšie body 18 až 32 sa označujú ako body 17 až 31.

11. V prílohe č. 4 časti B bode 21 v druhom stĺpci písmeno c) znie:

c) rastliny pochádzajú z jedného z nasledovných kantónov vo Švajčiarsku: Fribourg, Vaud a Valais, alebo“.

12. V prílohe č. 4 časti B bode 21.3 v druhom stĺpci písmeno b) znie:

b) pochádzajú z jedného z nasledovných kantónov vo Švajčiarsku: Fribourg, Vaud a Valais, alebo“.

13. V prílohe č. 4 časti B bodoch 21 a 21.3 tretí stĺpec znie:

„Estónsko, Fínsko, Francúzsko (Korzika), Írsko, Litva, Lotyšsko, Portugalsko, Rakúsko [Burgenland, Korutánsko, Dolné Rakúsko, Tirolsko (okres Lienz), Štajersko a Viedeň], Slovensko [okrem obcí Blahová, Horné Mýto a Okoč (okres Dunajská Streda), Hronovce a Hronské Kľačany (okres Levice), Veľké Ripňany (okres Topoľčany), Málinec (okres Poltár), Hrhov (okres Rožňava), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše a Zatín (okres Trebišov)], Slovinsko (okrem regiónov Gorenjska, Koroška, Notranjska a Maribor), Španielsko, Taliansko [Abruzzo, Apúlia, Basilicata, Kalábria, Kampánia, Emilia-Romagna (provincie Parma a Piacenza); Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Ligúria, Lombardsko (okrem provincie Mantua), Marche, Molise, Piemont, Sardínia, Sicília, Toskánsko, Umbria, Valle dAosta, Veneto (okrem provincie Rovigo, obcí Castelbaldo, Barbona, Piacenza dAdige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi v provincii Padova a oblastí ležiacich južne od diaľnice A4 v provincii Verona], Veľká Británia (Severné Írsko, ostrov Man a Normanské ostrovy)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 8 a 9 sa vypúšťajú.

14. V prílohe č. 4 časti B bode 31 tretí stĺpec znie:

„Francúzsko (Korzika), Grécko, Malta, Portugalsko (okrem Madeiry)“.

15. V prílohe č. 6 časti C oddiel 1 znie:

„Oddiel 1

Rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety určené do chránených zón

Zodpovedajúci údaj označte

X
  Hostiteľské rastlinyŠkodlivý
organizmus
Chránená zóna (zóny)Kód
chránenej zóny
Hmyz, roztoče a háďatká vo všetkých vývinových štádiách
Osivo a plody (tobolky) bavlníka (Gossypium spp.) a nevyzrnená bavlna1. Anthonomus grandis (Boh.)Grécko, Španielsko (Andalúzia, Katalánsko, Estremadura, Murcia, Valencia)a.1
Akýkoľvek hostiteľ a rastlinný materiál okrem begónie (Begonia L.), figovníka (Ficus L.), ibišteka (Hibiscus L.) a prýštca najkrajšieho (Euphorbia pulcherrima Willd.)2. Bemisia tabaci Genn. (európske populácie)Fínsko, Írsko, Portugalsko [Azory, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho, Madeira, Ribatejo
e Oeste (obce Alcobaça, Alenquer, Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Lourinhă, Nazaré, Obidos, Peniche a Torres Vedras) a Trás-os-Montes], Švédsko, Veľká Británia
a.2
Rastliny smrekovca (Larix Mill.) určené na pestovanie okrem osiva3. Cephalcia lariciphila (Klug)Írsko, Veľká Británia (Severné Írsko, ostrovy Man a Jersey)a.3
Rastliny viniča (Vitis L.) okrem plodov a osiva3.1 Fyloxéra viničová [Daktulosphaira vitifoliae (Fitch)]Cyprusa.3.1
Rastliny jedle (Abies Mill.), smrekovca (Larix Mill.), smreka
(Picea A. Dietr.), borovice (Pinus L.) a duglasky (Pseudotsuga Carr.), vyššie ako 3 m, okrem plodov a osiva, neopracované drevo ihličín (Coniferales) a samostatná kôra ihličín (Coniferales)
4. Dendroctonus micans KugelanGrécko, Veľká Británia (Severné Írsko, ostrovy Man a Jersey)a.4
Rastliny smreka (Picea A. Dietr.) určené na pestovanie okrem osiva5. Gilpinia hercyniae (Hartig)Grécko, Írsko, Veľká Británia (Severné Írsko, ostrovy Man a Jersey)a.5
Hľuzy Solanum tuberosum určené na pestovanie (sadivové zemiaky)6. Globodera pallida (Stone) BehrensFínsko, Lotyšsko, Slovensko, Slovinskoa.6
Rastliny eukalyptu (Eucalyptus l’Hérit.) okrem plodov a osiva7. Gonipterus scutellatus Gyll.Grécko, Portugalsko (Azory)a.7
Rastliny jedle (Abies Mill.), smrekovca (Larix Mill.), smreka (Picea A. Dietr.) a borovice (Pinus L.), vyššie ako 3 m, okrem plodov a osiva, neopracované drevo ihličín (Coniferales) a samostatná kôra ihličín (Coniferales)8. Ips amitinus EichhofFrancúzsko (Korzika), Grécko, Írsko, Veľká Britániaa.8
Rastliny jedle (Abies Mill.), smrekovca (Larix Mill.), smreka (Picea A. Dietr.), borovice (Pinus L.) a duglasky (Pseudotsuga Carr.), vyššie ako 3 m, okrem plodov a osiva, neopracované drevo ihličín (Coniferales) a samostatná kôra ihličín (Coniferales)9. Ips cembrae HeerGrécko, Írsko, Veľká Británia (Severné Írsko, ostrov Man)a.9
Rastliny jedle (Abies Mill.), smrekovca (Larix Mill.), smreka (Picea A. Dietr.) a borovice (Pinus L.), vyššie ako 3 m, okrem plodov a osiva, neopracované drevo ihličín (Coniferales) a samostatná kôra ihličín (Coniferales)10. Ips duplicatus SahlbergGrécko, Írsko, Veľká Britániaa.10
Rastliny jedle (Abies Mill.), smrekovca (Larix Mill.), smreka (Picea A. Dietr.) a borovice (Pinus L.), vyššie ako 3 m, okrem plodov a osiva, neopracované drevo ihličín (Coniferales) a samostatná kôra ihličín (Coniferales)11. Ips sexdentatus BoernerCyprus, Írsko, Veľká Británia (Severné Írsko, ostrov Man)a.11
Rastliny jedle (Abies Mill.), smrekovca (Larix Mill.), smreka (Picea A. Dietr.), borovice (Pinus L.) a duglasky (Pseudotsuga Carr.), vyššie ako 3 m, okrem plodov a osiva, neopracované drevo ihličín (Coniferales) a samostatná kôra ihličín (Coniferales)12. Ips typographus HeerÍrsko, Veľká Britániaa.12
Akýkoľvek hostiteľ, rastlina alebo rastlinný materiál13. Leptinotarsa decemlineata SayCyprus, Fínsko (okresy Ĺland, Häme, Kymi, Pirkanmaa, Satakunta, Turku, Uusimaa), Írsko, Malta, Portugalsko (Azory a Madeira), Španielsko (Ibiza a Menorca), Švédsko (kraje Blekinge, Gotland, Halland, Kalmar a Skĺne), Veľká Britániaa.13
Akýkoľvek hostiteľ, rastlina alebo rastlinný materiál14. Liriomyza bryoniae (Kaltenbach)Írsko, Veľká Británia (Severné Írsko)a.14
Osivo mangovníka (Mangifera spp.) pôvodom z tretích krajín 15. Sternochetus mangiferae FabriciusPortugalsko (Alentejo, Algarve a Madeira), Španielsko (Granada a Malaga)a.15
  Baktérie
Osivo fazule záhradnej (Phaseolus vulgaris L.) a lablabu (Dolichos Jacq.)1. Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (Hedges) Collins et JonesGrécko, Portugalsko, Španielskob.1
Časti rastlín okrem plodov, osivo a rastliny určené na pestovanie vrátane živého peľu na opeľovanie nasledovných druhov: dulovec (Chaenomeles Lindl.), skalník (Cotoneaster Ehrh.), hloh (Crataegus L.), dula (Cydonia Mill.), mišpuľník (Eriobotrya Lindl.), jabloň (Malus Mill.), mišpuľa (Mespilus L.), hlohyňa (Pyracantha Roem.), hruška (Pyrus L.), jarabina (Sorbus L.) okrem jarabiny prostrednej [Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers. a Stranvaesia (Lindl.)]2. Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.Estónsko, Fínsko, Francúzsko (Korzika), Írsko, Litva, Lotyšsko, Portugalsko, Rakúsko [Burgenland, Korutánsko, Dolné Rakúsko, Tirolsko (okres Lienz), Štajersko a Viedeň], Slovensko [okrem obcí Blahová, Horné Mýto a Okoč (okres Dunajská Streda), Hronovce a Hronské Kľačany (okres Levice), Veľké Ripňany (okres Topoľčany), Málinec (okres Poltár), Hrhov (okres Rožňava), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše a Zatín (okres Trebišov)], Slovinsko (okrem regiónov Gorenjska, Koroška, Notranjska a Maribor), Španielsko, Taliansko [Abruzzo, Apúlia, Basilicata, Kalábria, Kampánia, Emilia-Romagna (provincie Parma a Piacenza); Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Ligúria, Lombardsko (okrem provincie Mantua), Marche, Molise, Piemont, Sardínia, Sicília, Toskánsko, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto (okrem provincie Rovigo, obcí Castelbaldo, Barbona, Piacenza d’Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi v provincii Padova a oblastí ležiacich južne od diaľnice A4 v provincii Verona], Veľká Británia (Severné Írsko, ostrov Man a Normanské ostrovy)b.2
  Huby
Osivo a plody (tobolky) bavlníka Gossypium spp.1. Glomerella gossypii EdgertonGréckoc.1
Rastliny gaštana (Castanea Mill.) a duba (Quercus L.) určené na pestovanie okrem osiva1.1. Rakovina gaštana [Cryphonectria parasitica (Murill) Barr]Česko, Dánsko, Grécko (Kréta a Lesbos), Írsko, Švédsko a Veľká Británia (okrem ostrova Man)c.1.1
Rastliny jedle (Abies Mill.), smrekovca (Larix Mill.), smreka (Picea A. Dietr.), borovice (Pinus L.) a duglasky (Pseudotsuga Carr.) určené na pestovanie okrem osiva 2. Gremmeniella abietina (Lag.) MoreletÍrsko, Veľká Británia (Severné Írsko)c.2
Rastliny topoľa (Populus L.) určené na pestovanie okrem osiva3. Hypoxylon mammatum (Wahl.) J. MillerÍrsko, Veľká Británia (Severné Írsko)c.3
  Vírusy a vírusom podobné organizmy
Rastliny cesnaku pórového (Allium porrum L.), zeleru (Apium L.), repy (Beta L.) okrem rastlín určených ako živočíšne krmivo, kapusty repkovej pravej (Brassica napus L.), kapusty poľnej (Brassica rapa L.) a mrkvy (Daucus L.) okrem rastlín určených na pestovanie, rastliny repy obyčajnej (Beta vulgaris L.) určené na priemyselné spracovanie, osivo repy obyčajnej (Beta vulgaris L.), pôda a nesterilizovaný odpad z repy obyčajnej (Beta vulgaris L.), hľuzy ľuľka zemiakového (Solanum tuberosum L.) určené na pestovanie, použité poľnohospodárske stroje1. Beet necrotic yellow vein virusFínsko, Francúzsko (Bretónsko), Írsko, Portugalsko (Azory), Veľká Británia (Severné Írsko)d.1
Rastliny zeleru voňavého (Apium graveolens L.), papriky ročnej (Capsicum annuum L.), melóna cukrového (Cucumis melo L.), chryzantémy [Dendrathema (DC.) Des Moul.], všetkých odrôd novoguinejských krížencov netýkavky (Impatiens L.), ďalej šalátu siateho (Lactuca sativa L.), ľuľka rajčiakového [Lycopersicon lycopersicum (L.) Carsten ex Farw.], rastliny tabaku virgínskeho (Nicotiana tabacum L.), ktoré sú určené na profesionálnu výrobu tabaku, ľuľka baklažánového (Solanum melogena L.) a ľuľka zemiakového (Solanum tuberosum L.) určené na pestovanie okrem osiva2. Tomato spotted wilt virusFínsko, Švédskod.2
Rastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle), citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov s listami a listovými stopkami 3. Citrus tristeza virus (európske izoláty) Francúzsko (Korzika), Grécko, Malta, Portugalsko (okrem Madeiry)d.3
Rastliny viniča (Vitis L.) okrem plodov a osiva4. Grapevine flavescence dorée MLOČesko, Francúzsko (regióny Champagne-Ardenne, Lorraine a Alsace), Taliansko (región Basilicata)d.4

“.

16. Príloha č. 13 znie:

„Príloha č. 13 k nariadeniu vlády č. 199/2005 Z. z.

ŠTANDARDNÁ ÚHRADA

 PoložkaMnožstvoCena v eurách
401.1za kontrolu dokladovza zásielku7
401.2za kontrolu totožnostiza zásielku  
–  do veľkosti kamiónového nákladu, nákladu železničného vagóna alebo nákladu prepravníka porovnateľnej veľkosti  
–  väčšiu než už uvedenej veľkosti
 
7

14
401.3za kontrolu zdravotného stavu podľa tohto spresnenia:  
  1.  odrezky, semenáče (okrem lesníckeho množiteľského materiálu), mladé rastliny jahody alebo zeleniny za zásielku
–   do 10 000 ks  
–   za každých ďalších 1 000 ks  
–   najvyššia cena

17,5
0,7
140
  2.  kríky, stromy (okrem rezaných vianočných stromov), ostatné drevnaté škôlkarské rastliny vrátane lesníckeho množiteľského materiálu (okrem osiva)za zásielku  
–   do 1 000 ks  
–  za každých ďalších 100 ks  
–  najvyššia cena
 
17,5
0,44
140
  3.  cibule, podcibulie, rizómy, hľuzy určené na pestovanie (okrem hľúz zemiakov)za zásielku  
–   s hmotnosťou do 200 kg  
–  za každých ďalších 10 kg  
–   najvyššia cena

17,5
0,16
140
  4.  osivá, pletivové kultúryza zásielku  
–  s hmotnosťou do 100 kg  
–   za každých ďalších 10 kg  
–   najvyššia cena

7,5
0,175
140
  5.  iné rastliny určené na pestovanie, ktoré nie sú bližšie určené v inom mieste tejto tabuľky za zásielku
–   do 5 000 ks  
–   za každých ďalších 100 ks  
–   najvyššia cena

17,5
0,18
140
  6.  rezané kvetyza zásielku  
–   do 20 000 ks  
–   za každých ďalších 100 ks  
–   najvyššia cena

17,5
0,14
140
  7.  odrezky s olistením, časti ihličín (okrem rezaných vianočných stromov)za zásielku  
–   s hmotnosťou do 100 kg  
–   za každých ďalších 100 kg  
–   najvyššia cena

17,5
1,75
140
  8.  rezané vianočné stromyza zásielku  
–   do 1 000 ks  
–   za každých ďalších 100 ks  
–   najvyššia cena

17,5
1,75
140
  9.  listy rastlín, ako sú bylinky, koreniny a vňateza zásielku  
–   s hmotnosťou do 100 kg  
–   za každých ďalších 10 kg  
–   najvyššia cena

17,5
1,75
140
  10.  ovocie, zelenina (okrem vňatí)za zásielku  
–   s hmotnosťou do 25 000 kg  
–   za každých ďalších 1 000 kg

17,5
0,7
11. hľuzy zemiakovza partiu
–   s hmotnosťou do 25 000 kg  
–   za každých ďalších 25 000 kg

52,5
52,5
  12.  drevo (okrem samostatnej kôry)za zásielku  
–   s objemom do 100 m3  
–   za každý ďalší 1 m3

17,5
0,175
  13.  pôda a rastový substrát, kôraza zásielku  
–   s hmotnosťou do 25 000 kg  
–   za každých ďalších 1 000 kg  
–   najvyššia cena

17,5
0,7
140
  14.  zrnoza zásielku  
–   s hmotnosťou do 25 000 kg  
–   za každých ďalších 1 000 kg  
–   najvyššia cena

17,5
0,7
700
  15.  iné rastliny alebo rastlinné produkty, ktoré nie sú bližšie určené v tejto tabuľkeza zásielku17,5

Vysvetlivka:

Ak zásielka nepozostáva výlučne z produktov patriacich pod opis v príslušnom bode, s týmito jej ostatnými časťami, ktoré pozostávajú z produktov patriacich pod opis v inom príslušnom bode (partia alebo partie), sa zaobchádza ako so samostatnou zásielkou.“.

17. Príloha č. 14 sa dopĺňa bodom 9, ktorý znie:

9. Smernica Komisie 2008/64/ES z 27. júna 2008, ktorou sa menia a dopĺňajú prílohy I až IV k smernici Rady 2000/29/ES o ochranných opatreniach proti zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty do Spoločenstva a proti ich rozšíreniu v rámci Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 168, 28. 6. 2008).“.


Čl. II

Toto nariadenia vlády nadobúda účinnosť 1. septembra 2008 okrem bodu 16, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2009.


Robert Fico v. r.