Nariadenie vlády č. 130/2014 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 199/2005 Z. z. o ochranných opatreniach proti zavlečeniu a rozširovaniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty v znení neskorších predpisov

Čiastka 45/2014
Platnosť od 29.05.2014
Účinnosť od 01.06.2014

OBSAH

130

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

zo 7. mája 2014,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 199/2005 Z. z. o ochranných opatreniach proti zavlečeniu a rozširovaniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty v znení neskorších predpisov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 199/2005 Z. z. o ochranných opatreniach proti zavlečeniu a rozširovaniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 245/2006 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 493/2007 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 344/2008 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 639/2008 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 112/2009 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 480/2009 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 80/2010 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 487/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V prílohe č. 1 časti A II. kapitole v zozname pre Hmyz, roztoče a háďatká vo všetkých vývinových štádiách sa vypúšťa bod 1.1.

2. Príloha č. 14 sa dopĺňa pätnástym bodom, ktorý znie:

15. Vykonávacia smernica Komisie č. 2014/19/EÚ zo 6. februára 2014, ktorou sa mení príloha I k smernici Rady 2000/29/ES o ochranných opatreniach proti zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty do Spoločenstva a proti ich rozšíreniu v rámci Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 38, 7. 2. 2014).“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júna 2014.


Robert Fico v. r.