Vyhláška č. 275/2004 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 67/2002 Z. z., ktorou sa vydáva zoznam vybraných chemických látok a vybraných chemických prípravkov, ktorých uvedenie na trh a používanie je obmedzené alebo zakázané v znení vyhlášky č. 180/2003 Z. z.

Čiastka 113/2004
Platnosť od 30.04.2004 do31.10.2008
Účinnosť od 17.01.2005 do31.10.2008
Zrušený 163/2001 Z. z.
Redakčná poznámka

s výnimkou bodov XXIX až XXXI, ktoré nadobúdajú účinnosť 25. decembra 2004 a bodov XLVI a XLVII, ktoré nadobúdajú účinnosť 17. januára 2005

OBSAH

275

VYHLÁŠKA

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

z 31. marca 2004,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 67/2002 Z. z., ktorou sa vydáva zoznam vybraných chemických látok a vybraných chemických prípravkov, ktorých uvedenie na trh a používanie je obmedzené alebo zakázané v znení vyhlášky č. 180/2003 Z. z.

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 28 ods. 5 zákona č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení zákona č. 128/2002 Z. z. a zákona č. 217/2003 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Príloha vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 67/2002 Z. z., ktorou sa vydáva zoznam vybraných chemických látok a vybraných chemických prípravkov, ktorých uvedenie na trh a používanie je obmedzené alebo zakázané v znení vyhlášky č. 180/2003 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. Poznámka pod čiarou v bode XX sa označuje ako poznámka 1a).

2. V bode XXIX sa v tabuľke Karcinogénne látky a prípravky kategórie 1 dopĺňajú tieto látky:

Názov látky Indexové číslo EC číslo CAS číslo Poznámky
bután [obsahujúci ≥ 0,1 % butadiénu
(203-450-8)] [1]
601-004-01-8 203-448-7
[1]
106-97-8 [1] C, S
izobután [obsahujúci ≥ 0,1 % butadiénu
(203-450-8)] [2]
200-857-2
[2]
75-28-5 [2]
1,3 butadién; buta-1,3-dién 601-013-00-X 203-450-8 106-99-0 D

3. V bode XXIX sa v tabuľke Karcinogénne látky a prípravky kategórie 2 dopĺňajú tieto látky:

Názov látky Indexové číslo EC číslo CAS číslo Poznámky
dichlorid kobaltnatý 027-004-00-5 231-589-4 7646-79-9 E
síran kobaltnatý 027-005-00-0 233-334-2 10124-43-3 E
fluorid kademnatý 048-006-00-2 232-222-0 7790-79-6 E
chryzén 601-048-00-0 205-923-4 218-01-9 -
benzo[e]pyrén 601-049-00-6 205-892-7 192-97-2 -
2,2'-bioxirán; 1,2:3,4-diepoxybután 603-060-00-1 215-979-1 1464-53-5 E
oxiranylmetanol;
2,3-epoxypropan-1-ol; glycidol
603-063-00-8 209-128-3 556-52-5 E
2,4-dinitrotoluén [1], 609-007-00-9 204-450-0
[1]
121-14-2 [1]
25321-14-6 [2]
-
dinltrotoluén [2], dinltrotoluén,
technická istota
246-836-1
[2]
2,6-dinitrotoluén 609-049-00-8 210-106-0 606-20-2 E
tris(nitrometyl)diazán;
hydrazín-tri-nitrometán
609-053-00-X 414-850-9 - E
azobenzén 611-001-00-6 203-102-5 103-33-3 E
azofarbivá na báze o-dianizidínu;
farbivá na báze
4,4 '-diarylazo-3,3 '-dimetoxybifenyl-
s výnimkou tých, ktoré sú bližšie
špecifikované v prílohe č. 1 výnosu
Ministerstva hospodárstva SR
č. 2/2002
(Príloha I smernice 67/548/EHS)
611-029-00-9 A, H
azofarbivá na báze 2-metylanilínu;
farbivá založené na báze
4,4'-diarylazo-3,3'-dimetylfenylové
farbivá s výnimkou tých, ktoré sú
bližšie špecifikované v prílohe č. 1
výnosu Ministerstva hospodárstva
SR č. 2/2002(Príloha I smernice 67/548/EHS)
611-030-00-4 A, H
1,4,5,8-tetraamino-
9,10-antrachinón;C.I. disperzná modrá 1
611-032-00-5 219-603-7 2475-45-8
oxid berylnatý 004-003-00-8 215-133-1 1304-56-9 E
chróman sodný 024-018-00-3 231-889-5 7775-11-3 E
trichlóretylén, trichlóretén 602-027-00-9 201-167-4 79-01-6
á-chlorotoluén; benzylchlorid 602-037-00-3 202-853-6 100-44-7 E
2,3-dibrómpropán-1-ol;
2,3-dibrómo-1-propanol
602-088-00-1 202-480-9 96-13-9 E
propylénoxid;
1,2-epoxypropán; metyloxirán
603-055-00-4 200-879-2 75-56-9 E
(fenoxymetyl)oxirán;
fenyl glycidyl éter;
2,3-epoxypropylfenyl éter;
1,2-epoxy-3fenoxypropán;
603-067-00-X 204-557-2 122-60-1 E
furán 603-105-00-5 203-727-3 110-00-9 E
(R)-oxyránmetatol;
R-2,3 -epoxy-1 -propanol
603-143-00-2 404-660-4 57044-25-4 E
(R)-1-chlór-2,3-epoxypropán 603-166-00-8 424-280-2 51594-55-9 -
2,3-dinitrotoluén 609-050-00-3 210-013-5 602-01-7 E
3,4-dinitrotoluén 609-051-00-9 210-222-1 610-39-9 E
3,5-dinitrotoluén 609-052-00-4 210-566-2 618-85-9 E
2,5-dinitrotoluén 609-055-00-0 210-581-4 619-15-8 E
6-hydroxy-1 -(3-izopropoxypropyl)-
4-metyl-2-oxo-5-[4-(fenyl£izo)
fenylazo]-1,2-dihydro-
3 -pyridínkarbonitril;5-[-(fenylazonyl)fenyldiazenyl]-
6-hydroxy-1 -(3-izopropoxypropyl)-
4-metyl-2-oxo-1,2-dihydropyridín-
3-karbonitril
611-057-00-1 400-340-3 85136-74-9-
3,3 '-{6-hydroxy-6-[(2metoxyfenyl)
diazenyl]-7-sulfonátnaftalén-2-amino)-
l,3,5-triazín-2,4-diyl)bis(imino))bis
(propán-1 -amínium)-formiát
611-058-00-7 402-060-7 108225-03-2-
[4'- (8-acetylamino-3,6-disulfonáto-
2-naftyldiazenyl)-4-(6-benzolamino-
3-sulfonáto-2-naftyldiazenyl)bifenyl-
1,3 ,3 ", 1 '"-tetraoláto-O,O ,O ",O'"]
meďnan trisódny;
611-063-00-4 413-590-3- -
fenylhydrazín;
bis(fenylhydrazínium)sulfonát [1]
612-023-00-9 202-873-5
[1]
100-63-0 [1] E
fenylhydrazínchlorid [2] 200-444-7
[2]
59-88-1 [2]
fenylhydrazín hydrochlorid [3] 248-259-0
[3]
27140-08-5 [3]
fenylhydrazínium sulfát (2:1) [4] 257-622-2
[4]
52033-74-6 [4]
zmes látok:N,N- [ '(3-hydroxypropán-1 -2-diyl)bis
(oxymetylén)]-2-metylakrylamid;N,N ',N "- [propán-
1,2.3-triyloxymetylén)]tris
(2 -metylakrylamid;2-metylakrylamid;N,N'- [oxybis(metylén)]bis(2-metylakryl
amid;N-[(2,3-(dihydroxypropoxy)metyl)]-
2-metylakrylamid;
616-057-00-5 412-790-8- -

4. V bode XXIX sa v tabuľke Karcinogénne látky a prípravky kategórie 2 vypúšťajú tieto látky:

Názov látky Indexové číslo EC číslo CAS číslo Poznámky
bután [obsahujúci ≥ 0,1 %
butadiénu
(203-450-8)] [1]
601-004-01-8 203-448-7
[1]
106-97-8 [1] C, S
izobután [obsahujúci ≥ 0,1 %
butadiénu (203-450-8)] [2]
200-857-2
[2]
75-28-5 [2]
1,3-butadién; buta-1,3-dién 601-013-00-X 203-450-8 106-99-0 D

5. V bode XXX sa v tabuľke Mutagénne látky kategórie 2 dopĺňajú tieto látky:

Názov látky Indexové číslo EC číslo CAS číslo Poznámky
fluorid kademnatý 048-006-00-2 232-222-0 7790-79-6 -
chlorid kademnatý 048-008-00-3 233-296-7 10108-64-2 -
2,2'-bioxirán, 1,2:3,4-diepoxybután 603-060-00-1 215-979-1 1464-53-5 -
chróman sodný 024-018-00-3 231-889-5 7775-11-3 E
bután [obsahujúci ≥ 0,1 % butadiénu
(203-450-8)] [1]
601-004-01-8 203-448-7
[1]
106-97-8 [1] C, S
izobután [obsahujúci ≥ 0,1 %
butadiénu (203-450-8)] [2]
200-857-2
[2]
75-28-5 [2]
1,3-butadién; buta-1,3-dién 601-013-00-X 203-450-8 106-99-0 D
propylénoxid;
1,2-epoxypropán; metyloxirán
603-055-00-4 200-879-2 75-56-9 E
1,3,5-tris-[(2S
a 2R)-2,3-epoxypropyl]-1,3,5-triazín-
2,4,6-(1H,3H,5H)-trión
616-091-00-0 423-400-0 59653-74-6 E

6. V bode XXXI sa v tabuľke Látky poškodzujúce reprodukciu kategórie 1 dopĺňa táto látka:

Názov látky Indexové číslo EC číslo CAS číslo Poznámka
brómpropán 602-085-00-5 200-855-1 75-26-3 E

7. V bode XXXI sa v tabuľke Látky poškodzujúce reprodukciu kategórie 2 dopĺňajú tieto látky:

Názov látky Indexové číslo EC číslo CAS číslo Poznámky
fluorid kademnatý 048-006-00-2 232-222-0 7790-79-6 -
chlorid kademnatý 048-008-00-3 233-296-7 10108-64-2 E
oxiranylmetanol;
2,3-epoxypropán-1-ol; glycidol
603-063-00-8 209-128-3 556-52-5 E
2-metoxypropán-1 -ol;
2 -metoxypropanol
603-106-00-0 216-455-5 1589-47-5 -
4,4'-izobutyletylidéndifenol;
2,2-bis(4'-hydroxyfenyl)-
4-metylpentán
604-024-00-8 401-720-1 6807-17-6
2 -metoxypropylacetát 607-251-00-0 274-724-2 70657-70-4 -
tridemorf (ISO);
2,6-dimetyl-4-tridecylmorfolín
613-020-00-5 246-347-3 24602-86-6 -
cykloheximid;[1S-[1alfa(S*),3alfa,5beta]]-4-
[2-(3,5-dimetyl-2oxocyklohexyl)-
2-hydroxyetyl] -2,6-dión
613-140-00-8 200-636-0 66-81-9
flusilazol (ISO),
bis(4-fluorofenyl)-(metyl)-(lH-
1,2,4-triazol-1 -ylmetyl)-silán
014-017-00-6 85509-19-9 E
zmes látok:4-{[bis-(4-fluorofenyl)-metylsilyl]
me1yl}-4H-1,2,4-triazol;l-{[bis-(4-fluorofenyl)-metylsilyl]
metyl}- 1H-1,2,4-triazol
014-019-00-7 403-250-2 E
bis(2-metoxyetyl)éter 603-139-00-0 203-924-4 111-96-6 -
(R) -oxiránmetanol;
R-2,3 -epoxy-1 -propanol
603-143-00-2 404-660-4 57044-25-4 E
fluazifop-butyl (ISO);butyl (RS)-2-[4-(5-trifluorometyl-
2-pyridyloxy)fenoxy]propionát
607-304-00-8 274-125-6 69806-50-4
vinklozolín (ISO);N-3,5-dicMorofenyl-5-metyl-5-vinyl-
1,3-oxazolidin-2,4-dión
607-307-00-4 256-599-6 50471-44-8
kyselina metoxyoctová 607-312-00-1 210-894-6 625-45-6 E
bis(2-etylhexyl)ftalát;
di-(2-etylhexyl)ftalát; DEHP
607-317-00-9 204-211-0 117-81-7 -
dibutyl-ftalát; DBP 607-318-00-4 201-557-4 84-74-2 -
(+/- tetrahydrofurfuryl(R)-2-[4-(6-chloroquinoxalín-2-yloxy)fenyloxy]propionát 607-373-00-4 414-200-4 119738-06-6 E
flumioxazín (ISO);N-(7-fluoro-3,4-dihydro-3-oxo-4-prop-2-ynyl-2H-1,4-benzoxazín-6-yl)cyklohex-1-én-1,2-dikarboxamid 613-166-00-X - 103361-09-7 -
(2RS, 3RS)-2-(4-fluórfenyl)-3-(2-chlórfenyl)-2-[(1H-1,2,4-triazol-1-yl)-metyl]oxirán 613-175-00-9 406-850-2 106325-08-0 -
N, N-dimetylacetamid 616-011-00-4 204-826-4 127-19-5 E
formamid 616-052-00-8 200-842-0 75-12-7 -
N-metylacetamid 616-053-00-3 201-182-6 79-16-3 -
N-metylformamid 616-056-00-X 204-624-6 123-39-7 E

8. V bode XLIII sa odkaz k poznámke pod čiarou „2)“ nahrádza odkazom „5a)“ a poznámka pod čiarou k odkazu 5a) znie:

5a) STN EN 14362 – 1, STN EN 14362 – 2, STN ISO/TS 17234.“.

9. Za bod XLIVA sa pripájajú body XLVI a XLVII, ktoré znejú:

„XLVI. (1) Nonylfenol C6H4(OH)C9H19

(2) Nonylfenol-etoxylát (C2H4O)nC15H24O

Nesmie sa uvádzať na trh ani používať ako látka alebo zložka prípravkov v koncentráciách 0,1 % hmotnosti alebo vyšších na účely

1. priemyselného alebo inštitucionálneho čistenia s výnimkou

a) kontrolovaných uzatvorených systémov suchého čistenia, v rámci ktorých sa pracia kvapalina recykluje alebo spaľuje,

b) čistiacich systémov so špeciálnym zaobchádzaním, v rámci ktorých sa pracia kvapalina recykluje alebo spaľuje,

2. čistenia v domácnostiach,

3. spracovania textílií a usní s výnimkou

a) spracovania, pri ktorom nedochádza k ich emisiám do odpadových vôd,

b) systémov so špeciálnou úpravou, v rámci ktorých sa voda z procesu predupraví za účelom úplného odstránenia organického podielu pred biologickým čistením odpadových vôd (odmasťovanie ovčej kože),

4. v poľnohospodárstve ako antimastitídny emulzný prípravok,

5. obrábania kovov s výnimkou použitia pri kontrolovaných uzatvorených systémoch, v rámci ktorých sa pracia kvapalina recykluje alebo spaľuje,

6. výroby celulózy a papiera,

7. kozmetických výrobkov,

8. ostatných výrobkov osobnej hygieny s výnimkou spermicídov,

9. ako jedna zo zložiek komerčnej úpravy v prípravkoch na ochranu rastlín a biocídov.

XLVII. Cement

1. Cement a prípravky obsahujúce cement sa nesmú používať ani uvádzať na trh, ak po zmáčaní obsahujú viac ako 0,0002 % rozpustného šesťmocného chrómu z celkovej sušiny cementu.

2. Ak sa používajú redukčné činidlá, potom bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie osobitného predpisu o klasifikácii, balení a označovaní nebezpečných látok a nebezpečných chemických prípravkov1a) na obaloch cementu alebo prípravkov obsahujúcich cement sa čitateľne a nezmazateľne vyznačia údaje o dátume balenia, ako aj o skladovacích podmienkach a dobe uskladnenia potrebnej na zachovanie aktivity redukčných činidiel a na zachovanie obsahu rozpustného šesťmocného chrómu pod hranicu koncentrácie uvedenej v odseku 1.

Odseky 1 a 2 sa neuplatnia v prípadoch uvádzania na trh a používania v kontrolovaných uzatvorených a úplne automatizovaných procesoch, v rámci ktorých sa s cementom a s prípravkami obsahujúcimi cement manipuluje výlučne v zariadeniach, v ktorých nie je možný žiadny kontakt s pokožkou.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2004 s výnimkou bodov XXIX až XXXI, ktoré nadobúdajú účinnosť 25. decembra 2004 a bodov XLVI a XLVII, ktoré nadobúdajú účinnosť 17. januára 2005.


Pavol Rusko v. r.