Čiastka č. 113/2004 Z. z.

Vydaná dňa: 30.04.2004
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
272/2004 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané tehotným ženám, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám, zoznam prác a pracovísk spojených so špecifickým rizikom pre tehotné ženy, matky do konca deviateho mesiaca po pôrode a pre dojčiace ženy a ktorým sa ustanovujú niektoré povinnosti zamestnávateľom pri zamestnávaní týchto žien 01.05.2004
273/2004 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 286/2003 Z. z. o požiadavkách v záujme ochrany zdravia ľudí pri výrobe a uvádzaní na trh mäsových výrobkov a určitých ostatných produktov živočíšneho pôvodu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 486/2003 Z. z. 01.05.2004
274/2004 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o opatreniach na ochranu životného prostredia pred hlukom z lietadiel 01.05.2004
275/2004 Z. z. Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 67/2002 Z. z., ktorou sa vydáva zoznam vybraných chemických látok a vybraných chemických prípravkov, ktorých uvedenie na trh a používanie je obmedzené alebo zakázané v znení vyhlášky č. 180/2003 Z. z. 01.05.2004
276/2004 Z. z. Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje vzor súhrnného výkazu k dani z pridanej hodnoty 01.05.2004
277/2004 Z. z. Oznámenie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o vydaní výnosu o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky